Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za djecu RH NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDRUGAMA, S NACRTOM KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA Predložene zakonske promjene su, kako se navodi u prijedlogu, rezultat preporučenih mjera Republici Hrvatskoj od strane Odbora stručnjaka Vijeća Europe MONEYVAL, pa se stoga uvodi zakonska zapreka za osnivača udruge i osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način da to ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo financiranja terorizma ili kazneno djelo pranja novca, za vrijeme dok traju pravne posljedice osude niti osoba za koju su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom. Podsjećamo ovom prilikom i na potrebu intervencije u važeći tekst Zakona o udrugama temeljem obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja te Direktive 2011/93/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije, te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/68/PUP da se spriječi da osuđeni počinitelji kaznenih djela budu u izravnom i redovitom doticaju s djecom. Stoga predlažemo da se ovim prijedlogom izmjena, uz jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osigura i jačanje hrvatskog pravnog sustava zaštite prava djece, jer je zaštita djece, osim spomenutih međunarodnih dokumenata, zajamčena i Ustavom RH i Konvencijom o pravima djeteta. U kontekstu preuzetih obveza, nedopustivo je i apsolutno neshvatljivo da počinitelji seksualnih delikata ili drugih kažnjivih radnji u Republici Hrvatskoj još uvijek nesmetano mogu osnovati udrugu i putem nje doći u kontakt s djecom. Posebno je zabrinjavajuća mogućnost da odgojno-obrazovne i ustanove socijalne skrbi mogu angažirati takve udruge za različite usluge, jer iz postojećih javno dostupnih podataka i registara nemaju mogućnost provjere tko su osobe koje u okviru rada udruge dolaze u kontakt s djecom. Nije isključeno da, previdom ili propustom, uslijed nedostatka informacija o prethodnoj osuđivanosti članova udruge, odnosno provoditelja pojedine aktivnosti, takve udruge za svoj rad dobiju i proračunski novac. Kako bi se spriječile moguće povrede prava djece, osigurao najviši standard njihove zaštite te time ispunile obveze Republike Hrvatske, predlažemo da se ovom prilikom dopune odredbe Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o udrugama, u dijelu koji se odnosi na osnivača udruge i osobu ovlaštenu za zastupanje udruge, na način da se predvidi da radi zaštite interesa djece, osnivač udruge i strane udruge te osoba ovlaštena za zastupanje udruge i strane udruge ne može biti: - osoba koja je pravomoćno osuđena za neki od seksualnih delikata (kaznena djela ili prekršaji) - osoba protiv koje se vodi postupak zbog seksualnog delikta (kaznenog djela ili prekršaja) - osoba kojoj traje sigurnosna mjera izrečena u postupku u kojem je osuđena zbog nekog od kaznenih djela protiv spolne slobode i kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta temeljem zakona kojim se uređuju kaznena djela i kaznenopravne sankcije, - osoba kojoj je izrečena prekršajno-pravna sankcija propisana zakonom kojim se uređuje zaštita od nasilja u obitelji i zakona kojim se regulira ravnopravnost spolova (spolno uznemiravanje) (O tome i u komentaru uz članak 1. Konačnog prijedloga) Posredno predlažemo da se urede i odredbe koje se odnose na unošenje (evidenciju) zapreka za rad s djecom u registar udruga i registar stranih udruga (detaljnije o tome u komentarima uz članke 3. i 7. Konačnog prijedloga). Nije prihvaćen Zahvaljujemo na ukazanom prijedlogu kojim se želi doprinijeti jačanju učinkovitosti hrvatskog pravnog sustava zaštite prava djece. Međutim, budući da se ovaj Zakon donosi po hitnom postupku radi ispunjenja preporučene mjere MONEYVAL-a u okviru točke 5. Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, ocjenjujemo da navedeni prijedlozi zahtijevaju cjelovit i sistematičan pristup rješavanja ovoga složenog pitanja, a koji se ne mogu u ovome kratkom roku analizirati i provesti pa se stoga isti ne mogu prihvatiti ovim izmjenama i dopunama Zakona. Također, smatramo potrebnim razmotriti mogućnost uređenja navedenih zapreka posebnim propisom u odnosu na Zakon o udrugama.
2 Ured pučke pravobraniteljice KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDRUGAMA, Članak 1. Predlažemo dodati stavak 8. koji glasi: (8) Osnivač udruge i osoba ovlaštena za zastupanje udruge koja je u izravnom doticaju s djecom ne može biti osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta temeljem zakona kojim se uređuju kaznena djela i kaznenopravne sankcije. Obrazloženje: Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i sloboda (dalje: Konvencija) u čl. 11. propisuje da svatko ima pravo na slobodu udruživanja s drugima, pri čemu ukoliko se postavljaju ograničenja ove slobode ona moraju biti propisana zakonom radi zaštite prava i sloboda drugih. Kao i u čl. 11. st. 2. Konvencije slični uvjeti traže se i prema Ustavu RH za ograničenje ustavnih prava i sloboda pa tako i slobode udruživanja zajamčene čl. 43. Ustava. Prema članku 16. Ustava, ograničenja nekog prava ili slobode zajamčene Ustavom dopušteno je ako je propisano zakonom, ima legitimni cilj (zaštita sloboda i prava drugih ljudi te pravnog poretka, javnog morala i zdravlja), i razmjerno je naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. Za razliku od čl. 11. Konvencije, koji propisuje pod kojim uvjetima će biti dopušteno ograničenje prava na slobodu udruživanja, čl. 16. Ustava RH propisuje te uvjete u odnosu na sva ustavna prava i slobode. U kontekstu ograničavanja slobode udruživanja, potrebno je uzeti u obzir da je uloga države osobito štititi prava i interese ranjivih skupina (djece, osoba s invaliditetom, starijih i nemoćnih osoba i bolesnih osoba), kojima se mora pružiti adekvatan oblik zaštite uslijed njihovog položaja ranjivosti. U tome smislu ukazujemo da su u nacrtu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je trenutno u postupku donošenja, u cilju posebne zaštite djece i maloljetnika, člankom 19.b propisane zapreke za zapošljavanje, provođenje učenja temeljeno na radu, povremenog rada odnosno organizatora aktivnosti u kojima sudjeluju djeca i maloljetnici, onih osoba koje su pravomoćno osuđene za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, a koja su prije nego što su počinjena bila propisana zakonom ili međunarodnim pravom te protiv kojih se vodi kazneni postupak za neko od navedenih kaznenih djela. Slijedom navedenoga, Vlada RH je u postupku donošenja ovih zakonskih izmjena već prepoznala nužnost zaštite djece, kao posebno ranjive skupine djece, u kontekstu uređenja radnih odnosa. Naime, djeca čine osobito osjetljivu društvenu skupinu kojima država mora osigurati adekvatnu razinu zaštite njihovih prava i interesa. Iz toga razloga Kaznenim je zakonom u zasebnoj glavi propisano kažnjavanje povrede tjelesnog integriteta djeteta radnjama spolne naravi. Dodatno, sukladno čl. 4. Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja država je dužna usvojiti potrebne zakonodavne ili druge mjere za suzbijanje svih oblika seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece. Stoga se predloženom odredbom, kojom se osobama pravomoćno osuđenima za neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta onemogućava osnivanje i zastupanje udruge koja je u izravnom doticaju s djecom, zaštita djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja dodatno osnažuje. Navedeno je isticala i pravobraniteljica za djecu u višegodišnjem zagovaranju izmjena Zakona o udrugama, kao i u ovom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću povodom donošenja izmjena i dopuna Zakona o udrugama, te godišnjim izvješćima. Kao što ukazuje i pravobraniteljica za djecu, zaštita djece i njihovog najboljeg interesa pravo je zajamčeno Konvencijom o pravima djeteta, Konvencijom Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja od 12. srpnja 2007. i Direktivom 2011/93/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/68/PUP te je država obvezna spriječiti osuđene počinitelje seksualnih delikata na štetu djece da budu u izravnom doticaju s djecom. Direktiva 2011/93/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/68/PUP, u čl. 40. propisuje da bi osuđene počinitelje kaznenih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, trebalo privremeno ili trajno spriječiti da obavljaju barem one stručne djelatnosti koje uključuju izravan i redoviti doticaj s djecom. Kako su navedene konvencije ratificirane te su nadzakonske snage, a Direktiva postavlja dodatne pravne obveze pred RH, pučka pravobraniteljica kao opunomoćenica Hrvatskoga sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatska, priključuje se u ovom pogledu stavu pravobraniteljice za djecu te predlažemo dopunu odredbe čl. 1. dodavanjem stavka 8. Prijedloga zakona, kojim će se postaviti dodatna ograničenja osnivačima ili osobama ovlaštenim za zastupanje udruga koje planiraju registrirati ili su već registrirane za rad s djecom. U kontekstu navedenog i u slučaju prihvaćanja iznijetog prijedloga, također predlažemo i izmjenu čl. 6. prijedloga Zakona, vezano uz obvezu podnošenja zahtjeva za upis promjena u registar udruga u slučaju postojanja zapreka na strani osnivača ili osobe ovlaštene za zastupanje udruge. Nije prihvaćen Upućuje se na odgovor uz komentar pod brojem 1.
3 Pravobranitelj za djecu RH KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDRUGAMA, Članak 1. Predlažemo dopuniti članak 1. Konačnog prijedloga (kojim se intervenira u članak 11. važećeg Zakona o udrugama), kako bi se osigurala zaštita djece, na način da osnivač udruge i osoba ovlaštena za zastupanje udruge ne može biti: - osoba koja je pravomoćno osuđena za neki od seksualnih delikata (kaznena djela ili prekršaji) dok traju pravne posljedice osude, - osoba protiv koje se vodi postupak zbog seksualnog delikta (kaznenog djela ili prekršaja) - osoba kojoj traje sigurnosna mjera izrečena u postupku u kojem je osuđena zbog nekog od kaznenih djela protiv spolne slobode i kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta temeljem zakona kojim se uređuju kaznena djela i kaznenopravne sankcije, - osoba prema kojoj je izrečena prekršajno-pravna sankcija propisana zakonom kojim se uređuje zaštita od nasilja u obitelji i zakona kojim se regulira ravnopravnost spolova (spolno uznemiravanje) Ukoliko bi prijedlog pravobraniteljice bio uvažen na način da se nomotehnički izdvoji u novi stavak, skrećemo pozornost da je u tom slučaju potrebno intervenirati i u čl. 6. Konačnog prijedloga kojim se mijenja/dopunjuje odredba članka 27. (vezano uz obveze podnošenja zahtjeva za upis promjena podataka u slučaju postojanja zapreka). Nije prihvaćen Upućuje se na odgovor uz komentar pod brojem 1.
4 palamida KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDRUGAMA, Članak 1. dopuna teksta iz članka 7 Osnivač , ovlaštena osoba za zastupanje kao i članovi udruge, te za osobe nad kojima je istraga i/ili se osnovano sumnjiči, ne mogu biti osobe koje su pravomoćno osuđene za kazneno djelo financiranja terorizma , kazneno djelo pranja novca, trgovine ljudima i narkoticima, za vrijeme dok traju pravne posljedice osude, te osobe za koje su uvedene međunarodne mjere ograničenja raspolaganja imovinom. Nije prihvaćen Prijedlog proširenja ograničenja nije razmjeran naravi potrebe ograničenja vezanih za osnivanje udruge sa svojstvom pravne osobe, a koja se predlažu ovim izmjenama i dopunama Zakona.
5 Pravobranitelj za djecu RH KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDRUGAMA, Članak 3. Predlažemo dopuniti članak 3. Konačnog prijedloga, kojim se intervenira u članak 23. važećeg Zakona o udrugama, na način da se njime predvidi da se zahtjevu za upis u registar udruga obvezno treba priložiti ovjerena izjava osnivača udruge i osobe ovlaštene za zastupanje udruge o nepostojanju zapreka za kontakte s djecom, a vezano uz prijedlog koji je pravobraniteljica za djecu iznijela uz članak 1. Konačnog prijedloga. Također potrebno je predvidjeti obvezu osnivača udruge i osobe ovlaštene za zastupanje udruge o suglasnosti za pribavljanje posebnog uvjerenja o podacima iz kaznene evidencije sukladno posebnom propisu. Nije prihvaćen Upućuje se na odgovor uz komentar pod brojem 1.
6 Pravobranitelj za djecu RH KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDRUGAMA, Članak 7. Predlažemo dopuniti članak 7. Konačnog prijedloga, kojim se intervenira u članak 28. važećeg Zakona o udrugama, na način da se njime predvidi da se zahtjevu za upis u registar stranih udruga obvezno treba priložiti ovjerena izjava osnivača udruge i osobe ovlaštene za zastupanje udruge o nepostojanju zapreka za kontakte s djecom, a vezano uz prijedlog koji je pravobraniteljica za djecu iznijela uz članak 1. Konačnog prijedloga. Također potrebno je predvidjeti obvezu osnivača udruge i osobe ovlaštene za zastupanje udruge o suglasnosti za pribavljanje posebnog uvjerenja o podacima iz kaznene evidencije sukladno posebnom propisu. Nije prihvaćen Upućuje se na odgovor uz komentar pod brojem 1.