Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o registru gospodarenja posebnim kategorijama otpada

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O REGISTRU GOSPODARENJA POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA USOR je mišljenja kako je potrebno u preambuli nacrta prijedloga Pravilnika pisati točne nazive podzakonskih akata Nije prihvaćen Nije jasno na što se komentar odnosi jer u preambuli nema pozivanja na podzakonski akt.
2 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj PRAVILNIK O REGISTRU GOSPODARENJA POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA Na temelju članka 43. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13), ministar zaštite okoliša Prihvaćen Prihvaćeno.
3 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj OPĆE ODREDBE        , Članak 2. USOR je mišljenja kako bi se nazivi posebnih kategorija otpada trebali vezati za pripadajuće podzakonske akte. Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest već je donesen te stoga smatramo kako bi kao takav trebao biti naveden u ovom propisu. Ujedno smo mišljenja kako u točci 9. treba dodati riječ 'otpada' kako bi se jasnije odredio na što se sadržaj Registra odnosi. Nije prihvaćen Radi se o definiranju pojmova, a ne popisu podzakonskih propisa kojima se pojedina PKO regulira.
4 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj OPĆE ODREDBE        , Članak 2. Stavak (1) točka 4.: 4. Posebnim kategorijama otpada smatraju se biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, medicinski otpad, otpadni električni i elektronički uređaji i oprema, otpadni brodovi, morski otpad, građevni otpad i otpad koji sadrži azbest, otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, otpad iz proizvodnje titan dioksida, otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili; u točci 9. na kraju dodati riječ 'otpada'. Prihvaćen Definiciju posebne kategorije otpada i registra treba citirati iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
5 Ivan Čuljak OPĆE ODREDBE        , Članak 2. Na temelju članka 43. Zakona o održivom gospodarenja otpadom (»Narodne novine«, broj ……), ministar zaštite okoliša donosi... Na temelju članka 43. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13), ministar zaštite okoliša donosi ... Pod „Pojmovi“, broj 9.“Registar je Registar gospodarenja posebnim kategorijama“. Treba dodati „otpada“, tj. „Registar je Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada.“ Članak 2, točka 4. množina: Posebne kategorije otpada U Članku 8: umjesto „lokacija skupljanja“ potrebno je „lokaciju skupljanja“ Što se tiče posebnih kategorija otpada, morski otpad i otpadni brodovi nisu u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom odnosno člankom 53, stavak (2), odnosno gospodarenje tim dvjema kategorijama otpada nije regulirano pravilnicima. Također se i kroz nacrt ovog dokumenta provlači načelno pitanje pa predlažem da se napravi mali „hitrorez“ tj. da se iz obaveza ovog prijedloga Pravilnika u potpunosti izbaci otpad iz proizvodnje titan dioksida jer u povijesti Hrvatske nije zabilježen ni gram ovog otpada. Proizvodnja pravilnika, uredbi, registara i slično za „ništa“ znači samo bujanje birokracije i nepotrebno opterećenje privrede i nepotrebno trošenje vremena i novca odnosno postavlja se logično pitanje da li je potrebno organizirati čitav sustav ako nema generiranja otpada ?. S druge strane, bilježi se rast hrvatskog izvoza u Tursku. Rast je izazvan tegljenjem nekoliko brodova u tursko rezalište. Ipak srećom trenutno nekoliko Hrvatskih brodogradilišta vrši recikliranje („scrapping“) - za sada samo - ribarskih brodova. Iako su Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatski registar brodova detaljno propisali uvjete i vrše rigoroznu kontrolu, ipak se postavlja pitanje usklađenosti i poštivanja propisa (Pravilnika o gospodarenju otpadnim brodovima, koji ne postoji). Također se postavlja i načelno pitanje uloge centara za gospodarenja ambalažnim otpadom, jer je činjenica da ti centri u mnogim dijelovima Hrvatske (još) nisu uspostavljeni. Djelomično prihvaćen U Pravilniku je riječ skupljanje potrebno zamijeniti riječju sakupljanje kako je jezični izričaj ZOGO-a.
6 Miroslav Schlossberg OPĆE ODREDBE        , Članak 2. Pod "Registar je Registar gospodarenja posebnim kategorijama;" dodati "otpada": Registar je Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada. Prihvaćen Definiciju registra treba citirati iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
7 Miroslav Schlossberg III. NAČIN VOĐENJA REGISTRA, Članak 4. "(3) Podaci dostavljeni u Registar čuvaju se deset godina." Zasto samo 10 godina? Radi se podacima o okolisu, vjerujem da bi ovo trebalo objasniti i razmotriti. Cuvanje informacija na 20 ili 30 godina ne bi stvaralo znatne troskove cuvanja podataka, stovise, bili bi slicni onima od 10 godina. Ako je trosak razlog za tako kratko cuvanje, molim vas da u vasem komentaru/odgovoru elaborirate nacin izracuna troskova i opravdanje za tako kratko cuvanje. Politika cuvanja podataka trebala bi se razlikovati i dijeliti na one podatke koji se kratkorocno cuvaju (najmanje 10 godina) i oni koji se dugorocno cuvaju (do 30 godina). Moje je misljenje kako bi se najmanje podaci o "provedenim nadzorima" trebali cuvati 30 godina. Nije prihvaćen Čuvanje podataka u Registru usklađeno je s rokom čuvanja knjigovodstvene dokumentacije. Dokumentacija vezana za inspekcijske nadzore čuva se u MZIOP-u, a u Registar se unosi samo informacija i/ili skenirana kopija dokumenta. Također, dokumentacija se u državnim tijelima čuva sukladno propisima koji reguliraju rokove čuvanja arhivske građe.
8 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj IV. SADRŽAJ REGISTRA I PRIJAVA PODATAKA , Članak 5. Prema prijedlogu Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest za gospodarenje otpadom koji sadrži azbest FZOEU sklapa ugovor sa prijevoznikom, ne sakupljačem. Stoga smo mišljenja kako je potrebno u registar uvrstiti i prijevoznike opasnog otpada azbesta jer je to gospodarenje posebnom kategorijom otpada. Također smatramo kako je obuhvatom svih prodavatelja ovaj registar postao najveći registar poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj. Nije jasna svrha ovakvog obuhvata. Svi prodavatelji ne otkupljuju npr. Ambalažu. Ukoliko ovako ostanu definirane odredbe, isto bi podrazumijevalo da će u Registar biti upisan svaki kiosk u RH. Mišljenja smo kako je dovoljno da u Registar budu upisani proizvođači. Izuzeti iz obuhvata prodavatelje. Djelomično prihvaćen Prihvaća se uvrštavanje prijevoznik građevnog otpada koji sadrži azbest u registar. Predlaže se u članku 5. stavak 1. iza riječi registar dodati “ Subjekti upisa u Registar sukladno posebnim propisima kojima se reguliraju gospodarenje posebnim kategorijama otpada su:
9 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj IV. SADRŽAJ REGISTRA I PRIJAVA PODATAKA , Članak 6. Stavak 1. Proizvođači proizvoda, gospodarski subjekti, proizvode svoje proizvode i prije ovog Pravilnika. Stoga smo mišljenja kako za postojeće proizvođače ovu odredbu nije moguće ispuniti jer će stupanjem Pravilnika na snagu gospodarski subjekti već imati svoje proizvode na tržištu te su navedenom odredbom odmah prekršili odredbe Pravilnika. Stoga predlažemo da se u prijelaznim odredbama odredi rok za proizvođače i proizvode koji su već na tržištu u trenutku stupanja Pravilnika, odnosno da se ova odredba primjenjuje samo na nove proizvode. Stavak 2: USOR je mišljenja kako postoje situacije u kojima proizvođač proizvoda može biti i prodavatelj. Potrebno je jasno definirati tko ima obvezu prijave u Registar i u kojem trenutku. Postavlja se i pitanje na koji će način proizvođači proizvoda iz kojeg nastaje biootpad popunjavati podatke u ovaj Registar. Stoga smatramo kako pojedine kategorije otpada jednostavno ne mogu biti obuhvaćene ovim odredbama i potrebno ih je izuzeti. Ovako definirane odredbe stvaraju konfuziju i zbrku. Dodatno, u stavku 2, alineji 2, nije jasno na što se propisana odredba odnosi. Potrebno je pojasniti što donositelj propisa želi. Ovako općom odredbom ulazi se u vrlo širok krug različitih propisa koji čak i nisu u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Mišljenja smo kako gospodarski subjekti / proizvođači, navedeno mogu promatrati iz perspektive norme, zakona, specifičnih zahtjeva kupca ili tržišta (npr. HALAL i sl.). Potrebno je stoga pojasniti na što se navedeno odnosi. Koliko nam je poznato, samo u Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži možemo naći uvjete koje mora zadovoljavati ambalaža. Mišljenja smo kako je ovaj podatak nepotreban za ovaj Registar te ga je potrebno izbaciti. U stavku 2, alineji 3, navod 2, mišljenja amo kako je ovdje potrebno dodati 'na temelju izvještaja Organizacije i/ ili FZOEU'. Naime, sukladno pozitivnim pravnim propisima u trenutku plaćanja naknade Fondu/Organizaciji, proizvođač nije taj koji mora voditi računa o ispunjavanju cilja već Fond/Organizacija, jer oni su preuzeli ispunjavanje ciljeva za neke proizvođače. Mišljenja smo i kako se radi o nepotrebnim podacima, odnosno podacima koji se dupliraju. Ukoliko npr. kupite omekšivač u količini od 100 litara, taj proizvod je u toj količini i masi stavljen na tržište. Navedeni broj neće se promijeniti. Ukoliko je ovime predlagatelj propisa mislio na različite vrste proizvoda, npr. automobile, baterije i slično, tada je čitav tekst Pravilnika potrebno drugačije strukturirati. Ovako kada proizvođač čita čini se kao da je potrebno pisati i jedan i drugi podatak za svaki proizvod. Nije jasno zbog čega je potrebno u Registar prijavljivati sve ove podatke – osnovnu dimenziju, materijal ambalaže, dimenzije i slično. Nije jasno je li potrebno isto učiniti za svaku pastu za zube, svaku bočicu pekmeza i sl. Nije jasno na koji će način ovo odredbu ispuniti npr. Uvoznici automobila. Je li potrebno automobil rastaviti na sve sastavne dijelove? Do najsitnijeg dijela? Pitamo se čemu služi ovaj podatak i kako će ga Fond koristiti. Predlažemo da se navedeno izbriše te da se za npr. ambalažni otpad ovi podaci preuzimaju iz GTIN koda. Predlagatelj propisa nije jasno odredio priprema li se ovaj Registar samo za potrebe Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži ili za sve posebne kategorije otpada. Nije jasno niti koliko često je potrebno navedeno činiti. Gospodarski subjekti naime, često mijenjaju asortiman, uvode promotivna pakiranja, ili imaju posebne serije. Znači li navedeno da se ovi podaci moraju unositi za svaku od navedenih kategorija. Ponavljamo kako nije jasno čemu služe pojedini podaci koji se ovim člankom traže. Ukoliko je namjera samo preuzeti podatke o ambalaži, materijalima od koje je izrađena primarna, sekundarna i tercijarna ambalaža, tada treba jasno reći kako se u Registar upisuju samo oni proizvođači čije obveze proizlaze iz predmetnog Pravilnika, a ne svi proizvođači svih proizvoda koji se stavljaju na tržište. Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži i Uredbom o gospodarenju otpadnom ambalažom propisano je da je proizvođač obavezan do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec u Registar dostaviti podatke o otpadnoj ambalaži na obrascima AO1 i AO3 i smatramo da su ti podaci dovoljni i jedini relevantni za utvrđivanje naknade zbrinjavanja i praćenje ispunjavanja cilja proizvođača. Navedeni članak predstavlja dodatni administrativni trošak proizvođačima. Gospodarski subjekti proizvode svoje proizvode i stavljaju ih na tržište već desetljećima. Koji je to točno datum koji proizvođači moraju upisivati u Registar? Prvi datum stavljanja proizvoda na tržište? Zamislite koji je to datum za npr. Vegetu. Mišljenja smo kako se pod zadnjom odredbom, koju je moguće primijeniti samo na nove proizvode stavljene na tržište nakon stupanja Pravilnika o Registru na snagu. Nije prihvaćen Navedene prijelazna razdoblja određena su propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada
10 Maja Knepr Šegina (HZTA) IV. SADRŽAJ REGISTRA I PRIJAVA PODATAKA , Članak 6. Stavka (2) ---Količina proizvoda i neto masa? zar je potrebno duplirati podatke...ili je količina ili je masa....može biti 1000 diskova pakiranih u neku ambalažu (zar je potrebno znati i masu samog proizvoda koji nema utjecaja na ambalažu) ili je tona ulja pa nema potreba pisati i da je to 1000 pakiranja recimo. -osnovne dimenzije proizvoda--- zbog čega je ovo bitno? kada već imamo stavku mase ili količine ? Zar ćemo mjeriti svaki artikal od kojeg nastaje posebna kategorija otpada? ne tražite podatke koje vam neće nitko moći točno dostaviti --dimenzija ambalaže---opet....čemu ovo?....ako je kutija 30*30*30 kad ju stisnemo nema tu dimenziju ali ima istu masu...nema smisla tražiti toliko podataka Nije prihvaćen Člankom 6. stavkom 2. točka propisano je da se podaci dostavljaju sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada
11 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj IV. SADRŽAJ REGISTRA I PRIJAVA PODATAKA , Članak 7. (1) Prodavatelje koji prodaju potrošaču proizvod u ambalaži ili putem promotivnih akcija stavljaju proizvod u ambalaži na tržište, a koji imaju sklopljen ugovor s Fondom o sakupljanju, sortiranju i evidentiranju jednokratne ambalaže te isplati naknada Fond će upisati u Registar u roku od 8 dana od sklapanja ugovora i to naziv odnosno ime i prezime te sjedište društva odnosno obrtnika, OIB, datum sklapanja i raskida ugovora, te klasu i urudžbeni broj ugovora. Nije prihvaćen Prijedlog teksta predložen u prethodnom retku.
12 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj IV. SADRŽAJ REGISTRA I PRIJAVA PODATAKA , Članak 7. Stavak 1.: Mišljenja smo kako se mora brisati riječ 'daju'. Proizvođači redovito svoje proizvode 'prodaju' krajnjem kupcu/potrošaču. Ukoliko je predlagatelj propisa ovdje mislio na 'promotivne akcije' isto je potrebno tako i nazvati. Stoga predlažemo navedenu promjenu. U Stavku 2. Ukoliko prodavatelji koji preuzimaju ambalažni otpad imaju obvezu iz stavka 2., mišljenja smo kako je u članku 5. Ovog prijedloga Pravilnika potrebno jasno naznačiti kako se radi o prodavateljima koji imaju ugovor s Fondom/Organizacijom. Djelomično prihvaćen Predlaže se prijedlog da se riječ „daju“ zamijeni na način da stavak 1. članka glasi: „Prodavatelje koji prodaju ili predaju bez naknade potrošaču proizvod u ambalaži,….“ Preostali komentari se odbijaju iz razloga jer je prijedlog izmijenjenog članka 5. već gore predložen.
13 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj IV. SADRŽAJ REGISTRA I PRIJAVA PODATAKA , Članak 8. Stavak 2. Nismo sigurni na što se točno misli kada se kaže 'centar za gospodarenje ambalažnim otpadom'. Navedeni pojam nije pojašnjen niti u jednom zakonskom aktu. Primljeno na znanje Predlaže se da se predmetni pojam izbaci iz teksta jer je isti sadržan u pojmu usluge sakupljanja.
14 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj IV. SADRŽAJ REGISTRA I PRIJAVA PODATAKA , Članak 9. Mišljenja smo kako je potrebno jasno naznačiti na koju se dozvolu iz stavka prvoga se spomenuta odredba odnosi. U području gospodarenja otpadom postoje mnoge dozvole. U cilju jasnoće predlažemo dodavanje zadnjeg dijela rečenice u stavku 2. Prihvaćen Predloženo u prethodnom retku.
15 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj IV. SADRŽAJ REGISTRA I PRIJAVA PODATAKA , Članak 9. (1) Ovlaštene obrađivače posebnih kategorija otpada, a koji imaju sklopljen ugovor s Fondom, Fond će upisati u Registar u roku od 8 dana od sklapanja ugovora, i to naziv odnosno ime i prezime te sjedište društva odnosno obrtnika, OIB, datum sklapanja i raskida ugovora, te klasu i urudžbeni broj ugovora, lokaciju skupljanja, vrstu posebne kategorije otpada za koju imaju dozvolu odnosno koncesiju za skupljanje, klasu i urudžbeni broj dozvole, odnosno koncesije, datum početka i isteka dozvole za gospodarenje otpadom , odnosno koncesije. (2) Ovlašteni obrađivači iz stavka 1. ovog članka dužni su prijaviti u Registar podatke iz izvješća o zaprimljenim i obrađenim količinama i vrstama posebnih kategorija otpada sukladno posebnim propisima za svaku posebnu kategoriju otpada . Prihvaćen Predlaže se dodati zadnji dio rečenice u stavku 2.
16 Miroslav Schlossberg V. DOSTUPNOST PODATAKA, Članak 12. Predlazem dodati novu stavku - Stavak (7) kojim ce se definirati javan pristup otvorenom skupu podataka: Dodati novu tocku o dostupnosti otvorenih podataka u skladu s Zakonom o pravu na pristup informacijama kojim bi se omogucio pristup podacima u otvorenom obliku pogodnom za ponovnu uporabu bez naplate i bez potrebne autorizacije pristupa podacima. navesti da ce ti podaci pratiti svjetski prihvacene standarde za otvorene podatke, te ce takodjer biti azurno objavljivani na Sredisnjem portalu otvorenih podataka Republike Hrvatske (data.gov.hr). Nije prihvaćen Riješeno kao u prethodnom retku.
17 Miroslav Schlossberg V. DOSTUPNOST PODATAKA, Članak 12. "(5) Javni podaci iz Registra dostupni su svim pravnim i fizičkim osobama putem mrežnih stranica Fonda, bez naknade." dodati "...bez naknade i uz izravan pristup" (bez logina). Moje je misljenje da se pristup javnom dijelu podataka iz ovog registra ne smije ogranicavati gradjanima iza logina (naravno, ranije stavke opravdano navode login za cjelovit pristup samo za ovlastene osobe). Gradjanima bi pristup ovom registru trebao biti omogucen bez naknade i bez provjere autorizacije - svi gradjani moraju imati jednak i otvoren pristup ovom registru, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Nije prihvaćen Mišljenja smo da se svaka prava ili fizička osoba prije pregleda podataka iz Registra ima obvezu prijaviti (logirati).
18 Udruga stručnjaka za Održivi razvoj VI. ZAŠTITA I ČUVANJE PODATAKA, Članak 15. Članak 14. mišljenja smo kako je u navedene odredbe potrebno ugraditi odredbe ranije navedene, a posebno one vezane uz obvezu početka primjene pojedinih odredbi ovog propisa. Primljeno na znanje U Zakonu o pravu na pristup informacija propisana je obveza objavljivanja registara iz nadležnosti (čl. 10) na lako pretražljiv i strojno čitljiv način. Članak 10a upućuje na to koji se dokumenti moraju slati u Središnji katalog službenih dokumenata RH.