Izvješće o provedenom savjetovanju - NACRT PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE M01 „PRENOŠENJE ZNANJA I AKTIVNOSTI INFORMIRANJA“, PODMJERE 1.1. „POTPORA ZA STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE I AKTIVNOSTI ZA STJECANJE VJEŠTINA“, TIP OPERACIJE 1.1.3. „STRUKOVNO OSPOSOBLJAVANJE ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE“, TIP OPERACIJE 1.1.4.“ RADIONICE ZA SUBJEKTE KOJI SU UKLJUČENI U KRATKE LANCE OPSKRBE I PROIZVOĐAČKE GRUPE I ORGANIZACIJE“ I PODMJERE 1.2. „POTPORA ZA DEMONSTRACIJSKE I INFORMATIVNE AKTIVNOSTI“, TIP OPERACIJE 1.2.1. „DEMONSTRACIJSKE AKTIVNOST“ IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb I. OPĆE ODREDBE, Pojmovnik Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj U članku 3. predlaže se brisanje točke 8. i 13. u kojoj se navodi pojam polaznik programa/demonstracijskih aktivnosti i pojam poduzetnik u teškoćama. Umjesto brisane točke 8. predlaže se nova točka pod istim brojem 8. kako slijedi: „Sudionik programa/demonstracijskih aktivnostije fizička osoba kojoj je korisnik mjere pružio uslugu izobrazbe u sklopu nekog tipa operacije ove mjere.“ Na ovaj način ujednačit će se pojmovi u istoj mjeri kao što se koristi u Pravilniku o provedbi mjere 01 »Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja«, podmjere 1.1. »Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina« tip operacije 1.1.1. »Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj« i tip operacije 1.1.2. »Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. ( „Narodne novine“ 96/15.). Djelomično prihvaćen U članku 3. prihvaća se brisanje točke 13. Ne prihvaća se brisanje točke 8. istoga članka iz slijedećeg razloga: na sjednici Povjerenstva za izradu Pravilnika o provedbi mjere 01 „Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja“ održanoj dana 16. listopada 2015. godine odlučeno je da se pojam „sudionik izobrazbe“ mijenja i glasi „polaznik programa/demonstracijske aktivnosti".
2 Stella Polaris II. PODMJERE, VRSTA POTPORE, PRIHVATLJIVI KORISNICI, UVJETI PRIHVATLJIVOSTI , Tip operacije 1.1.3. Stella Polaris -Ustanova za obrazovanje odraslih se poziva na stavak 1., članka 33. Zakona o obrazovanju odraslih (NN 17/70) u kojem se navodi da: "Izvođenje programa osposobljavanja ne može trajati kraće od 120 nastavnih sati, osim kada je riječ o osposobljavanju za jednu ili manji broj radnih operacija koje se stječu pretežno individualnim nastavnim radom, ali ne kraće od 60 nastavnih sati." Naše primjedbe se odnose na navedeni sadržaj programa koji u nikako ne ulazi u domenu jednostavnih operacija ili manjeg broja radnih operacija stoga predlažemo promjenu broja sati (80 školskih sati u minimalno 120 nastavnih sati). Nije prihvaćen Zakon o obrazovanju odraslih ne propisuje posebne uvjete za izvođenje programa neformalnog obrazovanja odraslih. Štoviše, prepuštena je sloboda svakom tko želi izvoditi kratki program (osposobljavanja ili usavršavanja) obrazovanja odraslih da procijeni treba li ga formalizirati (ishoditi posebno odobrenje Ministarstva) ili ga želi izvoditi kao neformalni program obrazovanja odraslih. Za razliku od izvođenja formalnih programa obrazovanja odraslih, ovdje su to kraći i fleksibilniji sadržaji.
3 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb II. PODMJERE, VRSTA POTPORE, PRIHVATLJIVI KORISNICI, UVJETI PRIHVATLJIVOSTI , Tip operacije 1.1.3. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj U članku 7. stavak 3. točka 1. predlaže se dodati podtočke g) Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije; h) Diversifikacija poljoprivrednog gospodarstava Obrazloženje: U Programu ruralnog razvoja 8.2.1.3.3. O_03: Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike planirane aktivnosti u okviru ove operacije usmjerene su na nedostatak temeljnih znanja i stručnih kvalifikacija mladih poljoprivrednika koji nemaju profesionalnu kvalifikaciju, poljoprivrednu diplomu ili relevantnu visoku edukaciju. Programi obuke za mlade poljoprivrednike mogu pokrivati slijedeća područja: • Osnivanje i upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom; • Dobrobiti životinja i poljoprivredna bio-sigurnost; • Primjena novih tehnologija, proizvoda i procesa u poljoprivredi; • Svijesti o sigurnosti na farmi (npr. rizici vezani za gnojnicu, postupanje sa stokom, rad sa strojevima); • Suradnja, tržišna orijentacija, opskrbni lanci i lokalna tržišta; • Poljoprivredno računovodstvo; • Standardi EU (okoliš, zdravlje, higijena) i načela višestruke sukladnosti; • Ekološka poljoprivreda; • Proizvodnja (visoki/standardi/profitabilnost poljoprivrede); • Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije; • Diversifikacija poljoprivrednog gospodarstava Budući predloženi programi obuke (Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije i Diversifikacija poljoprivrednog gospodarstava) nisu obuhvaćeni Pravilnikom koji je objavljen u Narodnim novinama broj 96/15 potrebno ih je obuhvatiti pravilnikom koji je u raspravi. Prihvaćen „Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije“ te „Diversifikacija poljoprivrednog gospodarstava“ dodaje se u članak 7. stavak 3. točka 1. podtočke f) i g)
4 Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije II. PODMJERE, VRSTA POTPORE, PRIHVATLJIVI KORISNICI, UVJETI PRIHVATLJIVOSTI , Prihvatljivi korisnici Predlažemo da se prihvatljivi korisnici prošire i na javne ustanove koje imaju registrirane djelatnosti koje im omogućuju provedbu aktivnosti iz podmjera u sklopu ovog Pravilnika, s obzirom da iste aktivno surađuju i prate poljoprivrednike, proizvođačke organizacije i grupe, rade na uspostavi kratkih lanaca opskrbe i sustava kvalitete, kao i na informiranju, edukaciji i savjetovanju istih, a provode i pilot projekte. Mišljenja smo kako za aktivnu provedbu aktivnosti u ovoj mjeri ne treba zanemariti osobine i specifičnosti ciljne skupine za koju je mjera namijenjena te će ista pokazati rezultate ukoliko budu surađivale obrazovne, razvojne i savjetodavne institucije. Molimo da se kroz sve podmjere, osobito 1.2. prihvatljivi korisnici prošire na javne ustanove registrirane za provedbu aktivnosti Prihvaćen Članak 11. sada glasi: Prihvatljivi korisnici su privatne i javne institucije / ustanove, registrirane za djelatnosti cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih.
5 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb PODMJERA 1.2., Tip operacije 1.2.1. U članku 16. stavak 5. navedeno je kako polaznici demonstracijskih aktivnosti ne smiju biti poduzetnici u teškoćama (prema Uredbi 702/2014 članak 2. točka 14.). Predlaže se brisanje ovoga stavka jer je on u suprotnosti s ciljem ove mjere, a i uzročno-posljedična veza prijedloga u članka 3. Cilj mjere je osigurati specifičnu obuku za poljoprivrednike nositelje poljoprivrednog gospodarstva kao i zaposlenike u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru te osposobljavanje mladih poljoprivrednika. Navedeno će doprinijeti povećanju korištenja novih metoda proizvodnje temeljene na rezultatima istraživanja i razvoja, inovativnih praksi, konkurentnosti gospodarstava, udruživanja, kao i boljem razumijevanju zaštite i očuvanja prirode i krajobraza. Kroz mjeru će se također podupirati demonstracijske aktivnosti putem kojih će se u praksi pokazati primjena najnovijih tehnologija, održive i inovativne prakse u sektoru poljoprivrede. Ova mjera će kroz aktivnosti prijenosa znanja doprinijeti poboljšanju produktivnosti i konkurentnosti u sektoru poljoprivrede, olakšati potpunu usklađenost sa standardima Europske unije, povećati razumijevanje složenih zahtjeva zaštite okoliša, kvalitete i sigurnost hrane te očuvanje biološke raznolikosti. Prihvaćen U članku 16. briše se stavak 5.
6 Stella Polaris MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, PRILOG I Poštovani, ustanove za obrazovanje odraslih svoju djelatnost obavljaju u središtima za koja su dobili prethodno odobrenje od nadležnog ministarstva. Kada se ta djelatnost vrši izvan središta potrebno je zatražiti suglasnost na svaki slijedeći prostor ili instituciju u kojoj će se izvoditi program osposobljavanja ili sklapati ugovore o suradnji koji također trebaju proći postupak usklađivanja pri MZOS. Kako mislite regulirati vremenski period koji je neminovan pri traženju potrebnih dozvola? Realno, jako malo privatnih ustanova i učilišta ima podružnice po čitavoj RH stoga smatramo da je navedeni kriterij u dijelu "Zemljopisni raspored provedbe programa osposobljavanja" potrebno ili brisati ili korigirati na prihvatljivije uvjete za tržište. Nije prihvaćen Kriteriji odabira navedenog tipa operacije odobreni su od strane Odbora za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i nije ih moguće mijenjati.
7 Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, PRILOG I Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj U Prilogu I Kriterij odabira mjera 01, tip operacije 1.1.3. Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike predlaže se ukidanje bodova pod 3. Zemljopisni raspored provedbe programa osposobljavanja. Obrazloženje: U Pravilniku o provedbi mjere M01 „Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja“ podmjera 1.1. „Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina“ tip operacije 1.1.1. „Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj“ i tip operacije 1.1.2. „Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ broj 96/15.) u obje operacije prihvatljiv korisnik je jedino Savjetodavna služba. (članak 9.) U Nacrtu pravilnika o provedbi mjere M01 „Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja“ podmjera 1.1. „Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina“ tip operacije 1.1.3. „Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike“ prihvatljivi korisnici su privatne i javne institucije, registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja (članak 8. stavak 1.) Sastavni dio navedenog Nacrta pravilnika je i prilog I (Kriterij odabira mjera 01, tip operacije 1.1.3. Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike) gdje se pod 3. navodi: Zemljopisni raspored provedbe programa osposobljavanja: (najviše 30 bodova) - Mogućnost provedbe programa osposobljavanja u svim županijama uključujući i Grad Zagreb (30 bodova) - Mogućnost provedbe programa osposobljavanja u najmanje 10 županija ili 9 županija i Grad Zagreb (20 bodova) - Mogućnost provedbe programa osposobljavanja u manje o d 10 županija (10 bodova) Obzirom da je u kriterij odabira mjere 01, tip operacije 1.1.3. Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike pod rednim bojem 1. Broj ostvarenih bodova u postupku ocjenjivanja programa osposobljavanja, a pod rednim brojem 2. Reference izvođača-iskustvo stručnih osoba u području iz kojeg se traži osposobljavanje, smatramo da kriterij pod rednim brojem 3. nije potreban jer se na taj način favoriziraju javne institucije koje djeluju na području cijele RH (Savjetodavna služba) u odnosu na javne i privatne institucije koje djeluju na regionalnom području uz istu kvalitetu programa i referenci izvođača Nije prihvaćen Kriteriji odabira navedenog tipa operacije odobreni su od strane Odbora za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i nije ih moguće mijenjati.