Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Velimir Kramarić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, umjesto silnih izmjena i dopuna, najbolje bi bilo napisati potpuno novi zakon, uvažavajući sve prednosti i mane dosadašnjih zakona, pa bi tada njegova primjena bila jasnija i učinkovitija. Osim toga u novom zakonu bi jasno i precizno trebalo definirati odredbe, odnosno članke, kako isti ne bi bili podložni raznim dvosmislenim tumačenjima. Iz dosadašnjih zakona trebalo bi izbaciti poglavlje Energetska učinkovitost u zgradarstvu iz dva razloga. Prvi razlog je taj da zakon o gradnji regulira područja svih građevina a ne samo zgrada, a drugi je razlog je taj što energetski certifikatori nisu sudionici u gradnji. Zbog niza različitih tumačenja potrebno je u novom zakonu jasno precizirati (nove) skupine zgrada, te definirati točno što su uvjeti priključenja, a što posebni uvjeti građenja. Osim toga u taj zakon treba uvesti novo poglavlje i jasno definirati minimalne uvjete koje moraju zadovoljiti sudionici u građenju, ovisno o djelatnostima kojima se bave. Primljeno na znanje Mišljenja smo da su izmjene i dopune Zakona o gradnji u ovom trenutku prikladnije, a svakako će biti objavljen i pročišćeni tekst Zakona tako da je nebitno radi li se o novom zakonu ili o njegovim izmjenama I dopunama. Prilikom donošenja odluke o potrebi izmjene i dopune Zakona o gradnji ovo Ministarstvo se rukovodilo nedostatcima i nedovoljno definiranim institutima u istom, koji stvaraju nedoumice te se želi postići veća učinkovitost i ubrzati početak, odnosno završetak građenja. Primljen je na znanje komentar prema kojem bi iz Zakona o gradnji trebalo izbaciti 3. Energetska učinkovitost u zgradarstvu uz napomenu da se i o tome razmišlja. Smatramo da su posebni uvjeti i uvjeti priključenja jasno propisani u članku 3. Zakona o gradnji, kao i da u postupku izdavanja građevinskih dozvola u tom pravcu nisu uočeni nedostatci. Izmjenama i dopunama Zakona o gradnji se predviđa jasnije odrediti odnose sudionika u gradnji, odgovornost glavnog projektanta za usklađenost cijelog glavnog i izvedbenog projekta te imenovanje inženjera gradilišta odnosno voditelja radova kao odgovorne osobe koja vodi građenje odnosno pojedine radove. Inače su uvjeti koje moraju zadovoljiti sudionici u gradnji predmet posebnog zakona (Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenje i gradnje), a na koji zakon se poziva Zakon o gradnji i nisu predmet Zakona o gradnji.
2 OPĆINA SALI PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U praksi primjena članka 128. Zakona o gradnji nailazi na probleme jer nije izrijekom propisano ni Zakonom, a ni Pravilnikom o jednostavnim i drugima građevinama i radovima, kojom ispravom investitor gradnje jednostavne građevine i radova dokazuje da mu za građenje ili izvođenje radova nije potreban ni glavni projekt, a ni građevinska dozvola. S ovim problemom susreću se vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji bi uz pomoć sredstava iz fondova EU htjeli izgraditi npr. cisternu za vodu. Nije nigdje propisano tko i što izdaje u tom slučaju (potvrdu, mišljenje, nešto treće...). Predlažemo da se Zakonom o ID Zakona o gradnji precizira postupanje. Vladimir Radulić, dipl.iur., pročelnik JUO Općine Sali Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Vodit će se računa da se riješi ovaj problem.
3 ENERGIJA AGRO D.O.O PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Molimo da se izmjeni čl.3.10 zakona o gradnji tako da ona glasi: građenje je izvedba građevinskih i drugih radova ( pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja ) kojima se gradi nova građevina , rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina ; pri tome se ne misli na opremu i postrojenje za čije postavljanje/montažu nisu potrebni građevinski radovi. Nije prihvaćen Komentar ne stoji. Građenje je, između ostalog, i ugradnja opreme ili postrojenja.
4 LINO FUČIĆ PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA U točki 2.1. ne navodi se izdavanje građevinskih dozvola koje se kasnije spominje u točki 3.1., pa je potrebno to uskladiti; nadalje, uporabne dozvole se ne izdaju za građenje građevina, pa je potrebno urediti na odgovarajući način tekst točke 3.1. i pri tome uzeti u obzir da je "gradnja" je pojam koji obuhvaća sve aspekte koje uređuje Zakon o gradnji (projektiranje, građenje, održavanje građevina), i da se u ovom kontekstu vjerojatno mislilo na "građenje građevina" a ne na "gradnju građevina". Isto tako, ako se pristupa izmjeni i dopuni Zakona o gradnji potrebno je neizostavno ispravno riješiti obveze vezane za izradu izvedbenog projekta, jer trenutno rješenje (kao i sva ostala prethodna rješenja iz Zakona o gradnji iz 2013. godine) ima jedini rezultat da se na gradilištu radovi izvode, u pravilu, bez izvedbenih projekata što kao posljedicu ima sve nekvalitetnije građenje, ali i gubitak odgovornosti za nekvalitetno (a u nekim slučajevima i opasno/nesigurno građenje) jer dokumentaciju po kojoj se građevine izvode ne izrađuju osobe ovlaštene za projektiranje. Osim toga, potrebno je neizostavno adresirati neusklađenost odredbe članka 106a. stavka 2. i 3. Zakona o gradnji (kojom je dopušteno građenje po glavnom projektu koji nije sastavni dio građevinske dozvole) i članka 7. stavka 1. podstavka 1. Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, ... (koji uređuje zabranu izvođenja radova ako se ne izvode po projektu koji je sastavni dio građevinske dozvole). Na kraju, potrebno iz članka 58. stavka 1. podstavk 5. Zakona o gradnji brisati riječi "u glavnom projektu i" jer je odredbom da je nadzorni inženjer obvezan utvrditi nedostatke i nepravilnosti u glavnom projektu (baš kao što je obvezan utvrditi nedostatke i nepravilnosti u građenju - zbog toga je na gradilištu) nadzornim inženjerima stavljena obveza koju vrlo često nisu u mogućnosti ispuniti, a istovremeno dolazi do neprihvatljive podjele odgovornosti između sudionika u gradnji: projektant je odgovoran za projekt a nadzorni inženjer je odgovoran da osigura da se po tom projektu građevina izvede; ako nadzorni inženjer mora utvrditi nedostatke i nepravilnosti u glavnom projektu, postavlja se pitanje kako se dijeli ogovornost ako to propusti učiniti; u slučaju da se ova odredba ne briše, tada je potrebno u Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, ... dodati odredbe koje uređuju kako se stručni nadzor provodi nad glavnim projektom. U točki 2.3. treba unijeti podatke o dokazu, argumentu ili analizi koja ukazuje na činjenicu da postoji barijera koja se spominje u tekstu koji je naveden. Osim toga, u točki 2.1. se navodi znatno veći broj problema koji bi trebali biti riješeni namjeravanom izmjenom i dopunom Zakona o gradnji, no niti za jednu od njih nije naveden nikakav dokaz, argument ili analiza Primljeno na znanje Primjedbe, odnosno komentari koji se odnose na točke 2.1. i 3.1. Obrasca prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji ne stoje jer te dvije točke nisu neusklađene. To stoga jer točka 2.1. sadrži kratku analizu postojećeg stanja zbog koje je potrebno pristupiti izmjenama i dopunama propisa (pa se između ostalog navodi skratiti vrijeme potrebno za pozivanje stranaka u postupku, a isto je vezano uz građevinsku dozvolu), a u točki 3.1. se navodi cilj koji se namjerava postići izmjenama i dopunama propisa, a to se odnosi i na samo ubrzanje izdavanje dozvola, ako i samog građenja. Glede problema vezanih uz izvedbeni projekt se slažemo sa komentarom i imali smo ih u vidu kad smo pristupili izmjenama i dopunama predmetnog Zakona. Ostale primjedbe su primljene na znanje i bit će razmotrene u fazi dorade Nacrta izmjena i dopuna predmetnog Zakona.
5 Velimir Kramarić PRILOG 1., 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Bez komentara Primljeno na znanje Nema odgovora jer nema ni komentara.