Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grga K. PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Kvalitetni planovi kao podloga na kojoj se izrađuju prostorni planovi (uglavnom katastarski planovi, HOK i DTK25) te njihovo ispravno interpretiranje su osnov bez kojeg se ne može kvalitetno urediti prostorno uređenje. Nažalost trenutni propisi ne predviđaju sudjelovanje geodeta u prostornom planiranju, što ima za rezultat pogrešno pozicioniranje sadržaja, granica namjena itd. Npr. izgrađena građevinska područja se pozicioniraju desetke pa i stotine metara od njihovog stvarnog položaja jer izrađivači koriste pogrešne projekcije ili ne prepoznaju sadržaj na planovima. Nije prihvaćen Grafički prilozi koje sadrži grafički dio prostornog plana izrađuju se u mjerilu koje je primjereno sadržaju priloga. Prostorni planovi županija, općina i gradova, područja posebnih obilježja te generalni urbanistički planovi izrađuju se na kartama sitnijih mjerila: 100 000, 25 000 i 5 000. Karta po svojoj definiciji je grafički prikaz dijela zemljine površine te se točnost prostornih planova u grafičkom smislu isčitava iz točnosti mjerila karte. Planovi nižeg reda kao Urbanistički plan uređenja (UPU) izdrađuje se na planovima mjerila 1000 ili 2000. Plan po svojoj definiciji je točan grafički prikaz zemljine površine te se točnost UPU-a u grafičkom smislu isčitava iz točnosti mjerila plana. Napominjemo da je sastavni dio sadržaja prostornog plana i pisani dio koje se sastoji od odredbi koje jasno brojčano propisuju određene detalje kao na primjer širinu koridora cesta i sl. Prostorno planiranje je interdisciplinarna djelatnost koja podrazumijeva odgovoran pristup svih strukovnih odrednica kao i prisutnosti javnost te se navedene primjedbe o pogreškama granica namjena prostora odnose na svojstva kartografskih projekcija. Točnost položaja sadržaja plana i karte propisan je Zakonskim i podzakonskim aktima koje uređuje područje geodetske i kartogtrafske struke. Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova propisani su kriteriji kojih se moraju pridržavati izrađivači prostornih planova.
2 OPĆINA SALI PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Jedan od razloga za promjenu zakonodavstva je svakako odredba članka 48. važećeg Zakona koja izrijekom navodi spremišta za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl. kao namjenske građevine za vlastite gospodarske potrebe koje se ne mogu planirati u prostoru ograničenja. Pod prostorom ograničenja smatra se prostor zaštićenog obalnog područja mora (ZOP) u pojasu kopna i otoka u širini od 1000 m od obalne crte i pojasu mora od 300 m od obalne crte. Budući da neke obalne jedinice lokalne samouprave - zbog svojih geografskih obilježja - spadaju u prostor ograničenja čitavom površinom teritorija (npr. otočne JLS), ovako koncipirana odredba onemogućuje razvoj poljoprivredne djelatnosti na područjima istih. Predlažemo da se nastavi izmjena ove odredbe započeta Zakonom o ID ZPU iz NN 65/17 i da se za točku 5. stavka 1. iz članka 48. važećeg Zakona doda izuzetak u odnosu na otoke koji čitavom površinom ili pretežitim dijelom površine spadaju u prostor ograničenja unutar ZOP-a. Razumijem namjeru zakonodavca pri donošenju Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora iz 2004., kao i pri davanju Izjave prilikom polaganja isprave o ratifikaciji Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja, vezane uz članak 3. stavak 2. Protokola (zemljopisno područje primjene Protokola), ali sve to treba uskladiti sa lokalnim specifičnostima koje postoje na hrvatskoj obali. Želja da se zaustavi divlja izgradnja na obali, kao i legalna predimenzionirana izgradnja na obali, ne smije štetiti razvoju malih obiteljskih gospodarstava na tradicionalnim principima otočke poljoprivrede. Budući da nemam uvida u rad radne skupine, koristim ovo savjetovanje s javnošću - za obrazac - da zamolim da ovaj prijedlog uđe u nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju. Vladimir Radulić, dipl.iur., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sali Primljeno na znanje Primljeno na znanje.