Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Ruksak pun kulture za mlade

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Anita Končar Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Ruksak pun kulture za mlade, Ciljana skupina Ruksaka punog kulture za mlade Predlažem da se, sukladno Zakonu o savjetima mladih (NN 41/14), u sklopu Natječaja, proširi dobna granica sa sadašnjih 25, na 30 godina. Nije prihvaćen Ciljana skupina u okviru ovog poziva definirana je u skladu s utvrđenim pokazateljem ostvarenja za investicijski prioritet 9i - Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Radi se o pokazatelju identifikacijske oznake CO06 - „mlađi od 25 godina“.
2 Sandra Banić Numovski Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Ruksak pun kulture za mlade, Popis prihvatljivih prijavitelja i partnera Predlažem da se u prihvatljive prijavitelje uvrste i ustanove za obrazovanje odraslih. Ustanove za obrazovanje odraslih imaju dugogodišnje programe koje provode pod nadzorom relevantnih državnih institucija, imaju iskustva, stručnog znanja, kapacitete te povezanost s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama i temeljem toga mogu razvijati i provoditi programe neformalnog obrazovanja i u kulturi. Prema Zakonu o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 107/07, 24/10) odraslom osobom se smatra osoba od navršenih 15 godina života, izvan redovnog sustava obrazovanja, a po istom Zakonu ustanove za obrazovanje odraslih, osim formalnih obrazovnih programa, provode i programe neformalnog i informalnog učenja te programe kreativnog izražavanja i sudjelovanja u kulturnim i umjetničkim događanjima. Također, ustanove za obrazovanje odraslih su mjesta visoke koncentracije mladih, opisanih u dijelu CILJNA SKUPINA (KRAJNJI KORISNICI). Djelomično prihvaćen Ustanove za obrazovanje odraslih prihvatljivi su prijavitelji i/ili partneri (ako je primjenjivo) ukoliko je njihova djelatnost razvoj i unaprjeđenje kulture, odnosno kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.
3 Frano Boban Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Ruksak pun kulture za mlade, Popis prihvatljivih prijavitelja i partnera Predlažem da prihvatljivi prijavitelji za Skupinu aktivnosti C, uz predložene, budu i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Lokalna samouprava u svojim razvojnim dokumentima i strategijama ima ciljeve razvoja kulturnih ustanova i povećanje uključivosti što se podudara i s ciljem Ruksaka punog kulture. Na primjeru Grada Zagreba, u „Strategiji kulturnog i kreativnog razvitka Grada zagreba“ kao strateški cilj 2 definirano je sudjelovanje i uključivanje građana u kulturu, odnosno povećanje interesa i znatiželje te sudjelovanje i uključivanje građana u kulturne aktivnosti. Lokalna samouprava ima široki spektar resursa i utjecaja. Ona može u projekt uključiti velik broj ustanova i njihov osposobljeni kadar, ima pristup većem broju pripadnika ciljne skupine te rezultati projekta dosežu veći broj krajnjih korisnika. Osim toga, na ovaj način lokalna samouprava priprema svoje ustanove na samostalno sudjelovanje u natječajima europskih fondova. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.
4 Vitomira Lončar Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Ruksak pun kulture za mlade, Popis prihvatljivih prijavitelja i partnera Samostalni umjetnici apsolutno trebaju ući u kategoriju mogućih prijavitelja. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija jer se pravilo o prihvatljivosti prijavitelja ne donosi na razini tijela koje raspisuje i provodi javni poziv, u ovom slučaju Ministarstva kulture kao Posredničkog tijela razine 1, nego je to pravilo utvrđeno Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. U skladu s odredbom članka 2. (10) navedene Uredbe, prijavitelj ne može biti fizička osoba. Prihvatljivi prijavitelji, odnosno korisnici bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. su javna ili privatna tijela/institucije/organizacije.
5 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Ruksak pun kulture za mlade, Popis prihvatljivih prijavitelja i partnera Razmislite da prihvatljivi prijavitelji i partneri budu javne ustanove koje su osnovale jedinice lokalne samouprave koje u svojoj domeni imaju sve oblike razvoja kao što su lokalne razvojne agencije. Nije prihvaćen Javne ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave prihvatljivi su prijavitelji i partneri ukoliko je njihova djelatnost razvoj i unaprjeđenje kulture, odnosno kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.
6 Krešimira Gojanović Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Ruksak pun kulture za mlade, Popis prihvatljivih prijavitelja i partnera Komentar piše: mr. art Krešimira Gojanović, akademska slikarica grafičarka i predsjednica likovne udruge HDLU Zagreb, te članica HZSU-a. Poštovani, pošto se radi o umjetničkim radionicama za mlade, mislim da biste u prihvatljive prijavitelje trebali uključiti i Samostalne umjetnike, članove Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, i posebno one sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju umjetničkih radionica za djecu i mlade. Naime, zašto ustanove u kulturi - kad su tamo već ljudi zaposleni na državnim plaćama, a samostalni umjetnici, i posebno oni likovni - danas jako teško žive i nemaju posla - pa bi u tom smislu i njima dobro došlo ako imaju znanje, iskustvo, umjetnički rad iza sebe i dobre ideje - da se zaposle u takvoj jednoj društveno korisnoj aktivnosti razvijanja kreativnih potencijala kod mladih, i posebno onih iz tzv. '' ranjivih društvenih skupina ''. Nije prihvaćen Prijedlog se odbija jer se pravilo o prihvatljivosti prijavitelja ne donosi na razini tijela koje raspisuje i provodi javni poziv, u ovom slučaju Ministarstva kulture kao Posredničkog tijela razine 1, nego je to pravilo utvrđeno Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. U skladu s odredbom članka 2. (10) navedene Uredbe, prijavitelj ne može biti fizička osoba. Prihvatljivi prijavitelji, odnosno korisnici bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. su javna ili privatna tijela/institucije/organizacije.
7 Sandra Banić Numovski Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Ruksak pun kulture za mlade, Popis prihvatljivih aktivnosti u okviru Poziva Predlažem da se preciznije definiraju stručne reference voditelja, a koje će uključiti i pedagoške kompetencije, budući se radi o mladoj i, dijelom maloljetnoj ciljanoj skupini krajnjih korisnika. Dalje, predlažem da se u popis prihvatljivih aktivnosti uvrste i aktivnosti usavršavanja voditelja radionica kako bi stekli (nedostajuće) pedagoške i socijalne kompetencije za rad s navedenom skupinom krajnih korisnika. Uzimajući u obzir kako voditelji kreativnih radionica često svojim formalnim obrazovanjem nisu stekli kompetencije za rad s ranjivim skupinama, smatram važnim razvijati i provoditi programe njihovog stručnog usavršavanja, a kako bi se programi mogli provesti u skladu sa suvremenim pedagoškim standardima. Stjecanje navedenih kompetencija može značajno doprinjeti boljem ostvarivanju zadanih ciljeva te dugoročnoj održivosti osmišljenih programa. Djelomično prihvaćen Prvi se prijedlog prihvaća. Tražene stručne reference voditelja bit će precizno definirane u natječajnoj dokumentaciji. Razmotrit će se prijedlog da se u prihvatljive aktivnosti uvrste i aktivnosti usavršavanja voditelja radionica.
8 Vitomira Lončar Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Ruksak pun kulture za mlade, Popis prihvatljivih aktivnosti u okviru Poziva Nije jasno na koji način prijavitelj može detektirati ovu skupinu? Na koji način krajnji korinici iskazuju interes? Preko koga, putem koga? Pojedinačno, skupno, institucionalno? Koje su to "odgovarajuće stručne reference" koje se traže? Primljeno na znanje Projektni prijedlog treba biti temeljen na jasno definiranim potrebama i interesu odabranih krajnjih korisnika/ciljane skupine koji će biti sudionici projektnih aktivnosti. Način na koji će prijavitelj provesti ispitivanje interesa krajnjih korisnika za svoj projekt nije unaprijed zadan. Ističemo da su opis krajnjih korisnika projekta i njihovih potreba, kao i predloženih projektnih aktivnost, elementi kvalitete projektne prijave i kao takvi se ocjenjuju. Stručne reference uključuju pedagoško iskustvo i druge relevantne reference neophodne za rad s određenom ciljanom skupinom (npr. za rad s mladima s invaliditetom i sl.), a koje nisu obuhvaćene umjetničkim referencama.
9 Vitomira Lončar Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Ruksak pun kulture za mlade, Popis prihvatljivih aktivnosti u okviru Poziva Budući da ne postoji analiza postojećeg stanja, nije jasno na koji bi načini prijavitelji uopće mogli doći do potreba koje imaju srednje škole u kojima bi se održavali programi. Koje su stručne reference koje treba imati prijavitelj? Smatram da bi trebale biti specificirane i jasno definirane kako bi se pri odabiru moglo bodovati i kak bi mogućnost sudjelovanja dobili najkvalitetniji predlagači. Razvijanje socijalnih kompetencija učenika u srednjim školama kompleksna je aktivnost i za to su potrebne odrđene predizspozicije koje nisu navedene. Također nema kriterija. Primljeno na znanje Projektni prijedlog treba biti temeljen na jasno definiranim potrebama i interesu odabranih krajnjih korisnika/ciljane skupine koji će biti sudionici projektnih aktivnosti. Način na koji će prijavitelj provesti ispitivanje interesa krajnjih korisnika za svoj projekt nije unaprijed zadan. Ističemo da su opis krajnjih korisnika projekta i njihovih potreba, kao i predloženih projektnih aktivnost, elementi kvalitete projektne prijave i kao takvi se ocjenjuju. Stručne reference uključuju pedagoško iskustvo i druge relevantne reference neophodne za rad s određenom ciljanom skupinom (npr. za rad s mladima s invaliditetom i sl.), a koje nisu obuhvaćene umjetničkim referencama. Prijavitelj i/ili partneri (ako je primjenjivo) moraju imati odgovarajuće upravljačke i financijske kapacitete za provedbu projekta. Ovo uključuje ljudske i materijalne resurse te iskustvo u upravljanju projektima, posebice u projektima koji su financirani sredstvima Europske unije. Prijavitelj i/ili partneri (ako je primjenjivo) mogu imati odgovarajuće iskustvo i stručna znanja potrebna za provedbu projektnih aktivnosti, a ako ga nemaju mogu u tu svrhu podugovoriti usluge vanjskih stručnjaka. Detaljne informacije o bodovanju, odnosno evaluaciji projektnih prijava bit će sadržani u dokumentaciji Poziva na dostavu projektnih prijava (PDP) po njegovoj objavi. Prijavitelj treba dostaviti dokaze o svojim umjetničkim i stručnim referencama. Prilikom pisanja projektnog prijedloga potrebno je detaljno opisati projektne aktivnosti (sadržaj, način provedbe, ciljanu skupinu - sudionike i sl.). U okviru ovog opisa potrebno je navesti i očekivane učinke koje će sudjelovanje u projektnim aktivnostima imati na ciljanu skupinu.
10 Sandra Banić Numovski Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Ruksak pun kulture za mlade, Popis pokazatelja relevantnih za ovaj poziv Predlažem da se u pokazatelje doda i broj novih programa proizašlih iz prijavljenog projekta. Novi programi socijalnog uključivanja kroz kulturu osiguravaju dugoročnu održivost projektnih aktivnosti. S obzirom da projekti povezuju tri sektora (kulturu, obrazovanje i socijalnu zaštitu) smatram nužnim kreirati nove programe, a koji uključuju sve sastavnice navedenih sektora i osmišljeni su na osnovi iskazanog interesa i potreba krajnjih korisnika, umjesto provedbe postojećih programa, kreiranih za neke druge namjene, uvjete, korisnike i sl. Nije prihvaćen Pokazatelji relevantni za ovaj poziv definirani su u skladu s Operativnim programom „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. i predstavljaju zajedničke pokazatelje ostvarenja za sudionike.
11 Maša Štrbac Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Ruksak pun kulture za mlade, Popis pokazatelja relevantnih za ovaj poziv Mislim da bi bilo korisno za prijavitelje da se u Pozivu navede minimalni broj pokazatelja u svakoj kategoriji (je li to 10, 30, 50, 100 ...) ili bar u prvoj (broj sudionika mlađih od 25 godina) Nije prihvaćen Svrha je ovog poziva podržati raznovrsne aktivnosti umjetničkog, tj. kulturno-umjetničkog sadržaja, ne određujući pritom minimalan broj aktivnosti po projektu ni minimalan broj sudionika po pojedinoj vrsti projektne aktivnosti. Broj sudionika ovisi o specifičnosti projekta, kao i o metodologiji provedbe samih aktivnosti.
12 Ljiljana Vugrinec - Županijska matična služba KKŽ Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Ruksak pun kulture za mlade, Ukupni iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru Poziva Predložila bih dodatno razmotriti iznose najniže i najviše potpore, koji su vrlo visoki i nedostižni mnogim manjim organizacijama ili pojedincima, koji imaju kvalitetne programe, ali nemaju tako velike kapacitete da pokriju (pre)velike projekte s navedenim iznosima. Većim rasponom sredstava koja će se dodijeljivati, tj. snižavanjem minimalnog iznosa, dobila bi se veća raznolikost i kvaliteta programa, primjerenijih različitim sredinama i skupinama korisnika. Također, gornja granica odobrenih sredstava trebala bi biti manja iz istog razloga - da se omogući sudjelovanje većem broju različitih prijavitelja, s osnovnim ciljem približavanja specifičnim potrebama pojedine skupine korisnika. Primljeno na znanje Najniži i najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu procijenjen je uzimajući u obzir kompleksnost provedbe i administriranja projekta, trajanje provedbe, očekivanu kvalitetu te neophodne ljudske i materijalne resurse.
13 Vitomira Lončar Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Ruksak pun kulture za mlade, Ukupni iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru Poziva Smatram da je 100 tisuća kuna neprihvatljiv najniži iznos. Ovako visokim najnižim iznosom eliminiraju se organizacije koje su kvalitetne, ali nemaju tako veliki kapacitet da mogu ostvariti program tako velike vrijednosti. Ovako velikim najnižim, a i najvišim iznosima, pogoduje se velikim organizacijama ili lokalnim samouprava, a eliminiraju se male organizacije. Primljeno na znanje Najniži i najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu procijenjen je uzimajući u obzir kompleksnost provedbe i administriranja projekta, trajanje provedbe, očekivanu kvalitetu te neophodne ljudske i materijalne resurse. U vezi s komentarom o kvalitetnim organizacijama koje nemaju dovoljne provedbene kapacitete, napominjemo da postoji mogućnost prijave na javni poziv u partnerstvu.
14 Maša Štrbac Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Ruksak pun kulture za mlade, Ukupni iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti u okviru Poziva Predlažem da se navede tijek uplate odobrenih sredstava, ako se program odobri - koliki se postotak uplaćuje Korisniku na početku projekta (pri potpisivanju Ugovora), te kada se, kako i u kojim intervalima uplaćuje ostatak - tako bi Prijavitelj mogao procijeniti svoj financijski kapacitet za vođenje projekta Prihvaćen Financijski i provedbeni uvjeti projekta sastavni su dio ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se potpisuje s uspješnim prijaviteljem. Informacije o ovim uvjetima bit će navedene u natječajnoj dokumentaciji.
15 Maša Štrbac Kriteriji odabira , Kriteriji prihvatljivosti U slučaju da je prijavitelj strukovna udruga, može li ona za prijavljene aktivnosti podugovoriti poslove sa svojim članovima, obzirom da su, po definiciji, upravo oni najkometentniji stručnjaci u zemlji za predmetnu aktivnost Primljeno na znanje Strukovna udruga kao prijavitelj može podugovoriti usluge svojih članova (osoba kojima prijavitelj nije poslodavac), kao i drugih vanjskih stručnjaka. U prijavi treba navesti reference vanjskih stručnjaka koji će biti uključeni u provedbu projektnih aktivnosti.
16 Maša Štrbac Kriteriji odabira , Kriteriji prihvatljivosti Vezano uz Prihvatljive izdatke, odnosno troškove (što u nekim pozivima nije isto): iako su u Pravilniku o prihvatljivosti izdataka navedene ugrubo vrste prihvatljivih i neprihvatljivih troškova, u cilju jasnoće Poziva za Prijavitelje, mislimo da bi i u samom Pozivu trebalo definirati koji su prihvatljivi a koji neprihvatljivi troškovi projekta u nešto razrađenijem obliku? To je vrlo važna stavka koja Prijavitelju daje jasnu informaciju o tome kako osmisliti i isplanirati projekt ne samo u provedbenom nego i u sadržajnom pogledu (npr ako su neprihvatljivi troškovi za najam prostora, onda će se Prijavitelj pobrinuti da koristi vlastiti ili neki drugi za koji ne treba plaćati najam, i prema tome osmisli sadržaj u tom prostoru). Ta je stavka u jednom drugom, danas zatvorenom Natječaju u okviru Europskog socijalnog fonda, a kojeg je objavilo Ministarstvo socijalne politike i mladih, bila obrađena na nekoliko stranica – donosimo primjer, vjerujući da se slično može primijeniti i na ovaj Poziv: Prihvatljivi troškovi u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga moraju zadovoljiti sljedeće uvjete: - neposredno su povezani s provedbom projekta te u skladu s ciljevima projekta, - stvarno nastali i plaćeni od strane korisnika odnosno projektnog partnera, - nastali u razdoblju prihvatljivosti troškova projekta (Razdoblje prihvatljivosti projektnih troškova počinje s datumom potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) - dokazivi su vjerodostojnim računima ili računovodstvenim dokumentima jednake dokazne vrijednosti, - u skladu s važećim EU pravilima i nacionalnim propisima (sukladno članku 5. Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (NN 005/14) Prihvatljive troškove predstavljaju izravni (neposredni) i neizravni (posredni) troškovi projekta. U izravne prihvatljive troškove ubrajaju se troškovi koji su neposredno povezani s provedbom projekta odnosno ostvarenjem jednog ili više ciljeva projekta. U neizravne prihvatljive troškove ubrajaju se troškovi koji nisu u izravnoj vezi s ostvarenjem jednog ili više ciljeva projekta, kao što su troškovi za administraciju ili osoblje, troškovi upravljanja, zapošljavanja, knjigovodstva, čišćenja, telefona, vode ili električne energije. S obzirom na namjenu, troškovi se dijele na operativne i stvarne: - operativni troškovi obuhvaćaju stalne, tekuće troškove koji se odnose na, primjerice, opće upravljanje, održavanje, plaće, iznajmljivanje i zakup, komunalne naknade i slično; - stvarni troškovi predstavljaju ukupne troškove nastale u svrhu nabave roba, radova i/ili usluga. Stvarni trošak obuhvaća samo stvarne troškove koje snosi Korisnik i može se dokazati računima ili dokumentima jednake dokazne vrijednosti. Vrijednost kupnje opreme, namještaja, vozila, kao i manje adaptacije te modernizacije prostora i postojeće infrastrukture ne smije premašiti 10 % svih izravnih prihvatljivih troškova projekta. Navedene radnje prihvatljive su samo u slučaju da su utemeljene u projektnim aktivnostima i nužno potrebne za postizanje ciljeva projekta i to pod uvjetom da je sve kupljeno uključeno u registar osnovnih sredstava prijavitelja, odnosno projektnog partnera, i da se tretira kao osnovno sredstvo u skladu s općeprihvaćenim računovodstvenim standardima. Pregled osnovnih vrsta troškova koji su prihvatljivi u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga A. Izravni troškovi 1. Troškovi rada osoba zaposlenih na provedbi projektnih aktivnosti a) Troškovi plaća osoba (i svi troškovi povezani s plaćom) koje izravno sudjeluju u provedbi projektnih aktivnosti: • plaće sa svim pripadajućim porezima i davanjima na plaću i iz plaće; • troškovi vezani uz rad (prehrana, prijevoz); • naknade plaće za koje poslodavac ne može dobiti povrat iz drugih izvora (npr. bolovanje do 42 dana); • drugi osobni primici u skladu s važećim radnim zakonodavstvom (npr. regres) b) Troškovi putovanja vezani uz neposrednu provedbu projektnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu • dnevnice • troškovi smještaja • troškovi putovanja 2. Troškovi nabave opreme vezane uz ostvarenje projektnih aktivnosti 3. Troškovi amortizacije trajne materijalne imovine • trajna materijalna imovina koja se izravno koristi za projektne aktivnosti, pod uvjetom da sredstva EU-a nisu doprinijela kupnji takve fiksne imovine • amortizacija se može potraživati i na rabljenu opremu pod uvjetom da ona nije kupljena iz nacionalne ili europske potpore 4. Troškovi vanjskih usluga a) Troškovi vanjskih usluga izravno vezanih uz provedbu aktivnosti projekta: • savjetodavne usluge; • usluge prevođenja; • usluge izobrazbe i osposobljavanja; • usluge s područja informacijsko-komunikacijske tehnologije; • usluge izrade studija, evaluacija projekta, istraživanja, stručnih mišljenja, izvještaja itd. b) Troškovi najma prostora i opreme za provedbu aktivnosti u projektu 5. Troškovi vezani uz volonterski rad (da bi bilI prihvatljivi, ovi troškovi moraju biti potkrijepljeni ugovorom o volontiranju, evidencijom radnih sati volontera i dnevnikom volontiranja. Sukladno čl.11, st.1. Zakona o volonterstvu zabranjeno je volontiranje kojim se u cijelosti zamjenjuje rad koji obavljaju radnici temeljem ugovora o radu odnosno izvršitelji poslova temeljem ugovora o djelu) • džeparac za putovanja isplaćen volonterima, uz uvjet da iznos džeparca ne premašuje iznos dnevnica propisanih za državne službenike • novčane naknade isplaćene u svrhu troškova putovanja, smještaja i prehrane koji nastanu u vezi s volontiranjem • računom potvrđene novčane naknade isplaćene za plaćanje radne odjeće, opreme i predmeta za zaštitu potrebnih za volontiranje • novčane naknade isplaćene u svrhu plaćanja medicinskih usluga i cjepiva primljenih u svrhu obavljanja volontiranja • novčane naknade isplaćene za troškove edukacije izvan školskog sustava potrebne za volontiranje • računom potvrđene novčane naknade isplaćene u svrhu troškova koji nastanu u vezi s izvršavanjem volonterskih usluga i aktivnosti • novčane naknade isplaćene za premije osiguranja volonterke ili volontera za slučaj smrti, tjelesne ozljede ili profesionalne bolesti tijekom volontiranja, odnosno novčane naknade u svrhu osiguranja odgovornosti za štetu nastalu kod organizatora volontiranja ili treće osobe • novčana sredstva isplaćena u svrhu naknade troškova pribavljanja dokumenata ili plaćanja pristojbi nužnih za omogućavanje volontiranja • računom potvrđene novčane naknade isplaćene za druge troškove koji nastanu u vezi s obavljanjem volonterskih usluga i aktivnosti 6. Promotivne aktivnosti izravno povezane s provedbom projektnih aktivnosti • troškovi organizacije promotivnih aktivnosti (npr. najam prostora, audio-vizualnih pomagala itd.); • materijalni troškovi koji su potrebni za organizaciju okruglih stolova, tiskovnih konferencija (npr. promotivni materijali, pozivi, ugostiteljske usluge); • troškovi vanjskih usluga za aktivnosti oglašavanja, odnosa s javnošću i sl.; • priprema, oblikovanje, prijevod, tisak promotivnog materijala i dostava; • uspostava i održavanje internetskih stranica; • troškovi oglasa, objava, odnosno zakupa medijskog prostora; • marketinško komuniciranje, savjetovanje i sl.; • troškovi promocije proizvoda i usluga (npr. troškovi sudjelovanja i prezentacije na promotivnim događanjima i sl.). 7. Catering i kava za sastanke, ako je povezano s organizacijom projektnih aktivnosti B. Neizravni troškovi Neizravni troškovi uključuju administrativne troškove za koje je teško precizirati iznos koji pripada projektu (troškovi za administraciju/osoblje, troškovi knjigovodstva, čišćenja, režijski troškovi i sl.) Takva vrsta troškova prihvatljiva je u paušalu u maksimalnom iznosu od 20 % svih određenih izravnih prihvatljivih troškova projekta, sukladno ugovorenom iznosu i neovisno o odobrenim izravnim prihvatljivim troškovima nakon izvještajnog razdoblja. Primjeri neizravnih troškova: 1. Troškovi administrativnog osoblja (upravljanje projektom) a) Troškovi plaća (i svi troškovi povezani s plaćom) osoba koje nisu u izravnoj vezi s ostvarenjem ciljeva • plaće sa svim pripadajućim porezima i davanjima na plaću i iz plaće; • troškovi vezani uz rad (prehrana, prijevoz); • naknade plaće za koje poslodavac ne može dobiti povrat iz drugih izvora (npr. bolovanje do 42 dana); • drugi osobni primici u skladu s važećim radnim zakonodavstvom (npr. regres) b) Troškovi sudjelovanja na edukacijama, seminarima, konferencijama, okruglim stolovima, kongresima i dr. stručnim skupovima 27 • kotizacije • troškovi smještaja • troškovi putovanja c) Troškovi putovanja vezani uz upravljanje projektom (npr. sastanci partnera ukoliko su iz različitih mjesta) • dnevnice • troškovi smještaja • troškovi putovanja 2. Troškovi nabave vezane uz upravljanje projektom • administrativna oprema (uredski materijal, najam opreme itd.) • usluge koje nisu u izravnoj vezi s provedbom projektnih aktivnosti (npr. izrada dokumentacije, provedbe postupka nabave opreme i sl.) • usluga vanjske revizije (u slučaju ako se radi o vanjskoj reviziji cjelokupnog poslovanja prijavitelja, a ne samo o reviziji projekta) 3. Administrativni troškovi • troškovi knjigovodstva • troškovi čišćenja i održavanja • režijski troškovi (telefon, voda, električna energija...) • troškovi poštarine 4. Troškovi informiranja i vidljivosti • izrada promotivnih materijala u svrhu promocije projekta 5. Najam uredskog prostora za provedbu projekta (ukoliko se isti koristi i za obavljanje poslova prijavitelja općenito) Neprihvatljivi troškovi U neprihvatljive troškove spadaju: • troškovi kupnje i gradnje nekretnina (zgrada/objekata, uključujući zemljišta na kojem su izgrađena); • troškovi kupnje neizgrađenog zemljišta; • neizravni troškovi koji premašuju vrijednost od 20% od određenih izravnih prihvatljivih troškova projekta; • ulaganja u kapital ili kreditna ulaganja, jamstveni fondovi; • porez na dodanu vrijednost (PDV) koji je povrativ; • kupnja opreme, namještaja, vozila itd. ako premašuju vrijednost od 10% svih prihvatljivih troškova projekta (vidjeti poglavlje 4.4.1. Prihvatljivi troškovi, dio -Financiranje iz opsega pomoći EFRR-a – instrument fleksibilnosti) • amortizacija trajne materijalne imovine kupljene sredstvima EU-a; • troškovi kamata na dug; • kazne, financijske globe i troškovi sudskih sporova; • doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu; • plaćanje neoporezivih bonusa zaposlenima; • bankovne pristojbe za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i druge pristojbe u potpunosti financijske prirode; • troškovi koji su već bili financirani iz javnih izvora odnosno troškovi koji se u razdoblju provedbe projekte financiraju iz drugih izvora; • kupnja rabljene opreme, strojeva i namještaja • troškovi povezani s aktivnostima stanovanja • doprinosi u naravi odnosno nefinancijski doprinosi (robe ili usluge) trećih strana koji ne uključuju nikakve troškove za korisnika (izuzev volonterskog rada) • operativni troškovi izuzev troškova upravljanja projektom; • izdaci temeljeni na troškovima u fiksnom iznosu izračunati primjenom standardnih skala jediničnih troškova ili paušalnih iznosa (uvjetno prihvatljivi neizravni troškovi) • gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj • naknade i troškovi isplaćeni u sklopu programa Europske unije i međunarodnih programa koji se odnose na financiranje programa volontiranja • državni i javni službenici (na nacionalnoj i lokalnoj razini) koji sudjeluju u provedbi projekta ne smiju primati naknadu za rad povrh redovne plaće koju primaju u matičnoj instituciji, osim ako je za isto prethodno dobiveno odobrenje od strane Ureda za financiranje i ugovaranje projekata EU-a Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao Posredničkog tijela razine 2 • drugi troškovi koji nisu u neposrednoj povezanosti sa sadržajem i ciljevima projekta Prihod Projekt u pravilu ne smije ostvarivati prihod. Pripadnicima ciljnih skupina nije dopušteno naplaćivati sudjelovanje u projektnim aktivnostima. Ako tijekom provedbe projekta ipak dođe do ostvarenja određene dobiti, korisnik projekta o istom je dužan izvijestiti Hrvatski zavod za zapošljavanje - Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, a ukupan iznos bespovratnih sredstava bit će umanjen za iznos ostvarene dobiti i to na temelju podnesenog završnog izvješća. Prihvaćen Sastavni dio dokumentacije PDP-a, Upute za prijavitelje, sadržavat će detaljan popis i objašnjenje vrsta izdataka. Upute za prijavitelje bit će usklađene s odredbama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda (NN 149/14).
17 Maša Štrbac Kriteriji odabira , Kriteriji prihvatljivosti Predlažemo da se u Pozivu navede vrijedi li za ovaj Poziv pravilo De minimis, tj da ukupna vrijednost potpora dodijeljenih Korisniku ne smije prijeći iznos od 200.000 eura neto u periodu od tri financijske godine. Ako vrijedi, bilo bi poželjno za prijaviteljene navesti koje se pri tom vrste potpora odnosno iz kojih izvora računaju - ubraja li se u to potpora Ministarstva kulture RH i/ili lokalne zajednice (npr Grada Zagreba) koju je Korisnik primio u navedenom razdoblju? Smatramo da bi ovdje trebalo precizirati na koje se EU i nacionalne zakone ovdje misli, odnosno koji je zakonodavni okvir ovog Poziva, kako bi Prijavitelj bio upućen na što da obrati pažnju pri osmišljavanju projekta Prihvaćen Prijedlog se prihvaća.