Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o kriterijima za priznavanje prava na dodatno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hinko Mance PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA DODATNO OSIGURANJE DOBROVOLJNIH VATROGASACA Treba uvesti obvezu sklapanja ugovora o volontiranju kojim bi se regulirale obveze prava i obveze između dobrovoljnog vatrogasca i vatrogasnog društvo. Zaključivanje ugovora o volontiranju u pisanom obliku obvezno je u slučajevima volontiranja povezanog s povećanim rizicima za život i zdravlje volontera, što vatrogasna djelatnost jest. https://gov.hr/hr/ugovor-o-volontiranju/774 Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 Hinko Mance PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA DODATNO OSIGURANJE DOBROVOLJNIH VATROGASACA Ovo je loš pravilnik koji proizlazi iz lošeg Zakona o vatrogastvu i kao takav je teško provediv u praksi. Prvenstveno treba izmijeniti Zakon o vatrogastvu, da bi vatrogasci dobrovljni vatrogasci mogli ostvariti prava u slučaju ozlijede. Načelo mara biti da je dobrovoljni vatrogasno društvo obvezo osigurati vatrogasce, a ne onaj koji naredi angažman dobrovoljnih vatrogasaca (županijski, glavni vatrogasni zapovjednik...). Ako su vatrogasci angažirani po nalogu županijskog ili glavnog vatrogasnog zapovjednika, onda isti moraju nadoknaditi troškove zdravstvenog i mirovinskog osiguranja isto kao što nadoknađuju materijalne troškove, troškove plaće itd. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA DODATNO OSIGURANJE DOBROVOLJNIH VATROGASACA, Članak 1. Da bi se mogao dati suvisli komentar na ovaj Pravilnik mora se dobro poznavati zakonodavstvo Republike Hrvatske, pa navodimo koje su to zakonske osnove za donošenje ovakvog Pravilnika i obveze osiguranja dobrovoljnih vatrogasaca. Člankom 20. stavkom 1. točkom 2. Zakona o mirovinskom osiguranju („NN“ 157/13., 151/14., 33/15., 93/15., 120/16., 18/18., 62/18., 115/18., i 102/19.) utvrđeno je da su u slučaju smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost te djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja nastalih zbog ozljede na radu osigurani članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su ozlijeđene na teritoriju Republike Hrvatske u obavljaju zadataka utvrđene u točki 2. navedenog stavka. Također člankom 16. stavkom 1. točkom 13. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („NN“ 80/13., 137/13. i 98/19.) na obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti osigurani su dobrovoljni vatrogasci članovi operativnih sastava dobrovoljnih vatrogasnih organizacija kada obavljaju poslove utvrđenih u navedenoj točki. Člankom 10. stavkom 1. točkom 7. Zakonom o doprinosima („NN“ 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14., 143/14., 115/16. i 106/18.) propisana je osnova obveznih osiguranja za osobe osigurane na mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti u određenim okolnostima za slučajeve invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i/ili na zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti za članove dobrovoljnih vatrogasnih društava kada obavljaju zadatke i poslove utvrđene u točki 7. navedenog članka. Primljeno na znanje Primljen na znanje
4 GORAN IVKOVIĆ PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA DODATNO OSIGURANJE DOBROVOLJNIH VATROGASACA, Članak 1. Upitno načelo zakonitosti Pravilnika- niži pravni akti moraju biti suglasni s višim pravnim aktima. objašnjenje Člankom 7.Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je tko se obvezno osigurava i tko stječe status osiguranika. Stavkom 2. navedenog članka pod radnim odnosom podrazumijeva se odnos poslodavca i radnika prema propisima o radu i drugim propisima koji uređuju pitanja zapošljavanja. Člankom 3.st.1 točka 15. Zakona o zaštiti na radu propisano je da je poslodavac fizička ili pravna osoba za koju radnik, odnosno osoba na radu obavlja poslove (točka 11), točkom 14. citiranog članka ozljeda na radu je ozljeda radnika nastala u prostoru poslodavca u kojem obavlja rad, ili ga tijekom rada koristi, ili mu može pristupiti, odnosno u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca, ali radnik u njemu obavlja rad. Člankom 2. st.1.točka 1. točka2. Zakona o vatrogastvu propisano je tko je član dobrovoljnog društva i tko je doborovoljni vatrogasac, člankom 62. Zakona propisana su prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti koje pripadaju dobrovoljnom vatrogastvu koji obavlja zadatke gašenja požara, poglavljem VIII Zakona propisana je zaštita na radu na vatrogasnim intervencijama. Na osnovu gore navedenog, mišljenja sam da se Pravilnik može primjeniti samo na vatrogasce koji su sklopili ugovore o radu s dobrovoljnim vatrogasnim društvom. Primljeno na znanje Odredbe članka 62. Zakona o vatrogastvu propisuju da prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja propisana zakonom koji uređuje obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti pripadaju dobrovoljnom vatrogascu koji obavlja zadatke gašenja požara, osposobljavanja i usavršavanja, sudjelovanja u vježbama, izvršavanja zaštite i spašavanja u slučaju drugih nepogoda, osiguravanja mjesta gdje postoji požarna opasnost, educiranja građana o protupožarnoj zaštiti, osiguravanja na javnim događanjima u sklopu javnih nastupa i sudjelovanja u demonstracijama s prikazom vježbi. Nadalje, stavkom 7. je propisano da kriterij za priznavanje prava na dodatno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca i način provedbe, sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu, propisuje glavni vatrogasni zapovjednik pravilnikom. Uz navedeni prijedlog pravilnika priložen je dokument objašnjenja odredbi.
5 Hinko Mance PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA DODATNO OSIGURANJE DOBROVOLJNIH VATROGASACA, Članak 3. Treba preformulirati, na način da je dobrovoljno vatrogasno društvo obveznik, a ne odgovorna osoba, jer često nejasno tko je odgovorne osoba u DVD-u (predsjednik, zapovjednik, tajnik?). Nije prihvaćen Dobrovoljna vatrogasna društva su samostalne pravne osobe, koje imaju osobe ovlaštene za zastupanje i tijela upravljanja te će unutar svojeg djelovanja samostalno odrediti koja od odgovornih osoba će poduzeti naveden radnje,
6 Hinko Mance PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA DODATNO OSIGURANJE DOBROVOLJNIH VATROGASACA, Članka 4. Loše rješenja na bazi lošeg Zakona o vatrogastvu Primljeno na znanje Primljeno na znanje
7 Hinko Mance PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA DODATNO OSIGURANJE DOBROVOLJNIH VATROGASACA, Članak 5. Loše rješenje na bazi lošeg Zakona o vatrogastvu Primljeno na znanje Primljeno na znanje
8 Hinko Mance PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA DODATNO OSIGURANJE DOBROVOLJNIH VATROGASACA, Članak 6. Loše rješenje na bazi lošeg Zakona o vatrogastvu Primljeno na znanje Primljeno na znanje
9 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA DODATNO OSIGURANJE DOBROVOLJNIH VATROGASACA, Članak 7. Članak 7. treba preformulirati jer stavak 1. ovog članka je utvrđen člankom 62. stavkom 2. Zakonom o vatrogastvu pa ga ovdje ne treba ponavljati, stoga bi ovaj članak trebao glasit: "Hrvatska vatrogasna zajednica provodi postupak priznavanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za dobrovoljnog vatrogasca koji pri obavljanju zadataka iz članka 2. ovog Pravilnika bude ozlijeđen na način da mu je organizam oštećen najmanje 20%, što utvrđuje nadležno tijelo odnosno nadležna služba za zdravstveno osiguranje, te je obvezna za isplatu jednokratne novčane pomoći osigurati financijska sredstva." Primljeno na znanje Primljeno na znanje
10 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA DODATNO OSIGURANJE DOBROVOLJNIH VATROGASACA, Članak 8. Članak 8. treba preformulirati jer je obveza utvrđena stavkom 1. ovog Pravilnika utvrđena člankom 62. stavkom 3. Zakonom o vatrogastvu pa ga ovdje ne treba ponavljati, stoga bi ovaj članak trebao glasit: "Hrvatska vatrogasna zajednica provodi postupak priznavanja prava na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 62. stavka 3. Zakona o vatrogastvu za dobrovoljnog vatrogasca koji pri obavljanju zadataka iz članka 2. ovog Pravilnika bude ozlijeđen te mu je utvrđena ozljeda na radu od strane nadležnog tijela odnosno nadležne službe za zdravstveno osiguranje, ukoliko je nezaposlen ili je to za njega povoljnije, te je obvezna za isplatu jednokratne novčane pomoći osigurati financijska sredstva." Primljeno na znanje Primljeno na znanje
11 Hinko Mance PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA DODATNO OSIGURANJE DOBROVOLJNIH VATROGASACA, Članak 9. Loše i neprovedivo rješenje. CD?!, što je sa sustavom e uprave... Djelomično prihvaćen usklađen tekst - CD
12 Hinko Mance PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA DODATNO OSIGURANJE DOBROVOLJNIH VATROGASACA, Članak 12. Zašto po najnižoj osnovici ako vatrogasac ima ugovor o djelu i na temelju njega naknadu i plaćene doprinose? Po Zakonu o vatrogastvu dobrovoljni vatrogasac ima pravo na naknadu kao u iznosu kao i profesionalni vatrogasac, a JLS trebaju donijeti i odluku o naknadi dobrovoljnim vatrogascima. Nije prihvaćen Osnovica za obračun doprinosa je propisana Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna zadravstvena osiguranja koju donosi Ministar financija.