Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o sadržaju i metodologiji izrade vatrogasnih planova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga profesionalnih vatrogasac Hrvatske PRAVILNIK, II. METODOLOGIJA IZRADE VATROGASNOG PLANA Prema Hrvatskoj enciklopediji definicija metodologije i metode je: metodologija (metoda + -logija), nauk o metodi; opća teorija znanstvene spoznaje; posebna disciplina koja proučava logičke operacije i tehničko-istraživačke postupke neke znanosti. metoda (grčki μέϑοδος: put istraživanja, način, postupak), planiran ili unaprijed smišljen postupak za postizanje određenoga teorijskog ili praktičnog cilja. Pa prema navedenom "metodologija" je nauka o "metodi" a metoda je "put istraživanja, način, postupak" u ovom slučaju izrade vatrogasnih planova, a sadržaj vatrogasnog plana daje detalje što on mora sadržavati i što se u njemu mora obraditi i na koji način se to sve prikazuje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 TOMISLAV NAĐ b) Metodologija izrade vatrogasnog plana županije i vatrogasnog plana Grada Zagreba, Članak 7. Stavak 3. - izostavili ste riječ predsjednika - "Zamjenik predsjednika povjerenstva". Što ako je zapovjednik najveće JVP ujedno i zamjenik županijskog zapovjednika, dakle predsjednik povjerenstva? Djelomično prihvaćen uvrstit će riječ predsjednik U slučaju da je zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika zapovjednik najveće JVP nema prepreka da isti bude voditelj povjerenstva.
3 SINIŠA JEMBRIH III SADRŽAJ VATROGASNOG PLANA, Članak 15. Što je od interesa za državu? Koja je definicija prostora od interesa za državu? Nacionalni park? Park prirode? Obična šuma? Primljeno na znanje vatrogasni plan državne razine će definirati što je od interesa za državu;
4 SINIŠA JEMBRIH III SADRŽAJ VATROGASNOG PLANA, Članak 15. Članak 15 u svakom stavku ima gramatičku grešku i nije čitljiv uopće Prihvaćen Ispravit će se
5 SINIŠA JEMBRIH III SADRŽAJ VATROGASNOG PLANA, Članak 15. Što je nulti prioritet? Koja je njegova zakonska definicija? Primljeno na znanje Nulti prioritet je opisan ovim Pravilnikom. Nulti prioritet, zato što je ugroženost nekog prostora takva da se ništa ne odgađa i ima status najvećeg prioriteta. Poveznica su zone opasnosti od eksplozija gdje je zona „0“ definirana stalnim prisutnosti eksplozivne atmosfere dakle ugroženost je kontinuirana i svi postupci se ne mogu odgađat, pa je tako za ovo postupanje uveden pojam nultog prioriteta bez odgode. Upravo ovim Pravilnikom se definira nulti prioritet te se za njega ne treba donosit zakon da bi bio definiran. Pravilnik je podzakonski akt kojim se pobliže uređuje pojedino područje iz Zakona o vatrogastvu pa tako i definicija nultog prioriteta.
6 SINIŠA JEMBRIH PRAVILNIK ZOV: Članak 50.: Sadržaj vatrogasnih planova (1) Vatrogasnim planom razrađuju se principi djelovanja vatrogasnih organizacija i vatrogasnih postrojbi u provedbi vatrogasne djelatnosti, upravljanje vatrogasnim sustavom u slučaju izvanrednih događaja, nesreća i katastrofa, definiraju se odnosi, suradnja i usklađuje planiranje i provođenje vatrogasnih mjera od lokalne do državne razine. (2) Vatrogasni plan obvezno sadrži vatrogasnu mrežu. Imamo li vatrogasnu mrežu? Primljeno na znanje Po donošenju vatrogasne mreže, a što je zakonska obveza ista će sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu postati dio Vatrogasnog plana.
7 SINIŠA JEMBRIH PRAVILNIK Ispraviti pravopis u svim člancima (npr. 8.5, 8.6, 8.9, 8,10, 8.11, 8,1, 9.5, 10.1, 11.1, 11.4, 12,5, 12.6, 12.9, 12.10, 12.11, 12.13, 13.2, 13.3) i tako dalje i tako dalje...Svaki člana Pravilnika je prepun gramatičkih grešaka Prihvaćen Prihvaćeno
8 SINIŠA JEMBRIH b) Metodologija izrade vatrogasnog plana županije i vatrogasnog plana Grada Zagreba, Članak 7. 7.1 i 7.3 pravopis Prihvaćen Ispravit će se
9 SINIŠA JEMBRIH a) Metodologija izrade vatrogasnog plana državne razine, Članak 6. 6.1 pravopis Prihvaćen ispravit će se
10 SINIŠA JEMBRIH a) Metodologija izrade vatrogasnog plana državne razine, Članak 5. 5.1 i 5.4 ispraviti pravopis Prihvaćen Ispravit će se
11 SINIŠA JEMBRIH a) Metodologija izrade vatrogasnog plana državne razine, Članak 4. Članak 4.-6, 9, 10, 11 i 13 ispraviti pravopis Prihvaćen Ispravit će se
12 SINIŠA JEMBRIH a) Metodologija izrade vatrogasnog plana državne razine, Članak 4. Članak 4.5, ispraviti pravopis Prihvaćen Ispravit će se
13 SINIŠA JEMBRIH a) Metodologija izrade vatrogasnog plana državne razine, Članak 3. Članak 3.1, ispraviti pravopis Nije prihvaćen Ispravit će se
14 Matija Lukinec c) Metodologija izrade vatrogasnog plana općine, grada ili područja, Članak 11. Nije definirana situacija ukoliko je zamjenik zapovjednika VZO ujedno i zamjenik zapovjednika centralnog društva na području VZO. U ovom slučaju nema osobe pod stavkom 3 ovog članka, tj. radi se o istoj osobi. Primljeno na znanje U slučaju da je zamjenik zapovjednika VZO ujedno i zamjenik zapovjednika središnjeg dobrovoljnog vatrogasnog društva na području VZO nema prepreka da isti bude voditelj povjerenstva.
15 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta III SADRŽAJ VATROGASNOG PLANA, Članak 15. Rizici od požara otvorenog prostora procjenjeni su u planskim dokumentima CZ kako na lokalnoj tako i na državnoj razini. Navedena potencijalna ugroženost se odnosi na samu izloženost područja požaru te navedeni sloj, razinu rizika, prohodnost prometnica itd. već je izrađen u elektronskom obliku za cjelokupno područje juga Hrvatske https://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSN059 Primljeno na znanje Izrađivači vatrogasnog plana na državnoj, područnoj i lokalnoj samoupravi mogu koristiti sve relevantne podatke da bi ocijenili gdje su rizična područja za požare otvorenog prostora pa i navedeni dokument, ali on ne može biti naveden u ovom Pravilniku jer se treba omogućit svakoj lokalnoj sredini da sam prosuđuje gdje joj je opasnost a navedeni dokument može poslužit kao podloga.
16 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta III SADRŽAJ VATROGASNOG PLANA, Članak 15. Nulti prioritet je nerazumljiv pojam, prijedlog je zamijeniti ga sa izrazom: prioritet djelovanja (1.,2.,3....), razina spremnosti ili sl. te same pojmove definirati. Nije prihvaćen Nulti prioritet je opisan ovim Pravilnikom te ga ne treba posebno obrađivat. Nulti prioritet se navodi zato što je ugroženost nekog prostora takva da se ništa ne odgađa i ima status najvećeg prioriteta. Poveznica su zone opasnosti od eksplozija gdje je zona „0“ definirana stalnim prisutnosti eksplozivne atmosfere dakle ugroženost je kontinuirana i svi postupci se ne mogu odgađat, pa je tako za ovo postupanje uveden pojam nultog prioriteta bez odgode.
17 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta Sadžaj vatrogasnog plana jedinica lokalne samouprave, Članak 20. (4) Izraz layer mogao bi biti zamijenjen hrvatskim izrazom poput sloj ili sl. (6) Ukoliko je riječ o operativnom djelovanju izraz "klikom miša na lokaciju vartogasne postrojbe...." zamijeniti sa "prikaz podataka u stvarnom vremenu o trenutnom broju vatrogasaca u smjeni, broju vatrogasaca koji su u pripremi i trenutnom broju sezonskih vatrogasaca u postrojbi ili dežurstu, vatrogasnoj tehnici kojom raspolaže vatrogasna postrojba, postaja ili ispostava". Također, propisivanje standardizirane simbologije korištene prilikom izrade grafičkog dijela olakšalo bi kasniju razumljivost digitalnih karata, kao i jednoobraznost te kompatibilnost. Djelomično prihvaćen Izraz „Layer“ zamijenit će se sa riječju „sloj“ Riječi „klikom miša na lokaciju vatrogasne postrojbe“ zamijenit će se riječima „potrebno je da se omogući prikaz podataka u realnom vremenu o trenutnom broju vatrogasaca u smjeni, broju vatrogasaca koji su u pripremi i trenutnom broju sezonskih vatrogasaca u postrojbi ili dežurstvu, vatrogasnoj tehnici kojom raspolaže vatrogasna postrojba, postaja ili ispostava“ Što se tiče grafičkih simbola oni su dosta dobro definirani i objavljeni su u Suvremenom vatrogastvu 4 i 5 iz 94. godine i mogu se naći na internetskim stranicama HVZ.
18 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta PRAVILNIK, II. METODOLOGIJA IZRADE VATROGASNOG PLANA Metodologija izrade vatrogasnog plana trebala bi ponuditi standardizirani metotodološki okvir same izrade plana po sadržajnim cjelinama kako bi izrađeni planovi bili jasniji te međusobno usporedivi, kao i veću praktičnu primjenu. Smatramo da bi jednoobrazni metodološki model propisan unutar ovoga Pravilnika olakšao samu izradu dok se trenutno ovo poglavlje više se odnosi na određenje prava, obveza i odgovornosti. Nije prihvaćen Metodologija obuhvaća i planiranje i poduzimanje radnji za postizanje određenog cilja. Ovim poglavljem je propisan postupak kako doći do cilja, odnosno izraditi vatrogasni plana. Nema jedinstvene metode za sve planove koji se izrađuju jer način izrade direktno ovisi o organizaciji koja treba izradit pojedini plan u ovom slučaju o organizaciji vatrogastva na državnoj, područnoj i lokalnoj razini pa se ne može izradit jedinstvena metoda za izradu plana bilo kojeg.
19 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta c) Metodologija izrade vatrogasnog plana općine, grada ili područja, Članak 12. Članak 50. stavak 3. Zakona o vatrogastvu propisuje da se Vatrogasnim planom Republike Hrvatske određuje: – organizacija vatrogastva prema očekivanim rizicima od izvanrednih događaja u Republici Hrvatskoj, osobito tijekom požarne sezone i izvanrednih događaja uzrokovanih poplavama, potresima i drugim rizicima u pogledu broja vatrogasaca, obrazovanja, broja i rasporeda vatrogasnih postrojbi, njihova međusobnog odnosa, pravila rada i opremanja vatrogasnom tehnikom Dok se u Zakonu izričito spominju i potresi, u Prijedlogu pravilnika o sadržaju i metodologiji izrade vatrogasnih planova se spominju samo poplave, a ne i potresi. Osim navedenog, stoji sljedeće: „definiranje lokacija i vrstu događaja koje su prema statističkim podacima u nazad 10. godina potencijalno ugroženi od poplava ili drugih događaja“. Ovakva odredba nema nikakvog smisla zato što je podatak od 10 godina potpuno irelevantan za određivanje rizičnih lokacija i više je vezano kao jedan od parametara za izloženost područja. Kako bi se definiralo koja lokacija je rizična treba uzeti u obzir procjene rizika i postojeća znanstvena istraživanja npr. prvo proučiti Procjenu rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, kao i na lokalnoj razini gdje su rizici procijenjeni i sukladno rezultatima procjene tj. razinama rizika, definirati minimalne kriterije osposobljavanja. Npr. JLPRS koje se nalaze pod vrlo visokim rizikom od potresa (crvena zona) trebaju imati minimalno toliko i toliko vatrogasaca dodatno osposobljenih za spašavanje iz ruševina po kriteriju broja stanovnika i/ili s obzirom na gustoću naseljenosti. Smatramo da je sadašnje rješenje površno zato što se ne izdvajaju kategorije ugroza s obzirom na potrebna složenija specifična znanja i vještine koje vatrogasci moraju posjedovati kako bi uspješno intervenirali s ciljem spašavanja života. Npr. intervencije spašavanja iz ruševina su složenije od intervencija spašavanja iz poplava a uopće se ne spominju kao posebno poglavlje u Vatrogasnom planu RH, a na više mjesta je spomenuto u strateškim dokumentima državne razine da razoran potres predstavlja najveću prijetnju RH. Vatrogasnim planom Republike Hrvatske moraju se definirati kriteriji sukladno načinu manifestacije ugroza. Uz poplave, tu svakako treba izdvojiti vjerojatnost razornog potresa i brojnost industrijskih pogona s opasnim tvarima, odnosno lokacija izvora s ionizirajućim zračenjem. U gradu u kojem postoji nekoliko takvih izvora, potrebno bi bilo imati više osposobljenih vatrogasaca za rad s opasnim tvarima, dok se u JLPRS koja je udaljena od takvih izvora i većih prometnica kojima se vrši prijevoz opasnih tvari, ne mora imati dodatno osposobljene vatrogasce i za tu vrstu intervencija i sl. Smjernice ustroja ovisno o stupnju ugroženosti, to bi, uz ostalo, trebao biti smisao Vatrogasnog plana Republike Hrvatske. Kriteriji bi mogli biti: - poplave (ako se sukladno karti rizika od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja koja je javno objavljena od strane Hrvatskih voda, JLPRS nalazi u zoni velike vjerojatnosti poplavljivanja, vatrogasne postrojbe bi trebale imati vatrogasce sa znanjem ronjenja, dovoljan broj čamaca i sl.) - potrese (ako se JLPRS nalazi u zoni vrlo visokog rizika, potrebno je imati minimalan broj vatrogasaca dodatno obučenih za spašavanje iz ruševina i prikladnu opremu za spašavanje iz ruševina) - nesreće s opasnim tvarima i radiološke i nuklearne nesreće (JLPRS u kojima se nalaze postrojenja s opasnim tvarima, JLPRS u kojoj se nalaze lokacije radioaktivnih izvora i JLPRS-i kroz koje prolaze prometnice kojima je dozvoljen prijevoz opasnih tvari, trebale bi imati vatrogasce koji su dodatno osposobljeni za akcidente s opasnim tvarima i/ili djelovanje u RKB kontaminaciji s pripadajućom osobnom zaštitnom opremom i mjernom opremom). Takvo definiranje kriterija, pomoći će kod planiranja osposobljavanja vatrogasaca na JLPRS razinama, te će se uvesti određeni standardi sukladno potrebama odnosno načinima manifestacije postojećih rizika. Na taj način povezuju se stvarne prijetnje u prostoru s potrebnim brojem vatrogasaca koji imaju potrebna znanja i vještine kako bi optimalno odgovorili na postojeće ugroze. Predlažemo izmjenu članka 15. stavka 2 na način: Organizacija vatrogastva tijekom drugih izvanrednih događaja obuhvaća: a) Definiranje lokacija i vrsta događaja koji zahtijevaju postupanje po Vatrogasnom planu RH na sljedeći način: 1. izdvojiti rizike čija manifestacija zahtijeva posebna (dodatna) vatrogasna znanja i vještine (potres- spašavanje iz ruševina; poplava - ronilačka znanja i vještine; nesreće s opasnim tvarima - osposobljenost za akcidente s opasnim tvarima; nuklearne i radiološke nesreće - osposobljenost za djelovanje u RKB kontaminaciji) 2. na temelju dostupnih znanstvenih podataka (karte rizika od poplava i potresa) i smještaja izvora rizika u prostoru (popis postrojenja s opasnim tvarima i lokacija radioaktivnih izvora) definirati JLPRS-e u kojima vatrogasci moraju imati dodatna specifična znanja i vještine (specijalizacija) na sljedeći način: CRVENO - obvezna dodatna specijalizacija ZELENO - nije potrebna dodatna specijalizacija i to odvojeno za svaku grupu rizika čija manifestacija zahtijeva posebna (dodatna) vatrogasna znanja i vještine, te ih grafički prikazati na karti u elektroničkom obliku (GIS-u). 3. definirati potrebne minimalne standarde koji moraju biti zadovoljeni kako bi spremnost vatrogasnih snaga bila na optimalnoj razini odgovora ovisno o rasprostranjenosti potencijalnih prirodnih ili antropogenih ugroza (dovoljan broj dodatno osposobljenih vatrogasaca i pripadajuće opreme) Standardizacija je osnovni preduvjet za daljnju kvalitetnu izradu planova na nižim razinama budući se lokalni planovi izrađuju na temelju državnog. Možda na početku neće sve postrojbe biti popunjene na optimalan način, ali će se tome težiti tijekom godina s ciljem povećavanja spremnosti odgovora na ugrozu, a osim toga prilikom analize stanja vatrogastva bit će lakše detektirati gdje se nalaze slabe točke tj. gdje nema dovoljnog broja vatrogasaca koji posjeduju dodatna specifična znanja i vještine i potrebnu opremu s obzirom na blizinu i karakter tj. način manifestacije mogućih ugroza. Napominjemo kako ne ulazimo u sadržaj Plana vezan uz Organizaciju vatrogastva tijekom ljetne požarne sezone, ali smatramo da dio „Organizacija vatrogastva tijekom izvanrednog događaja uzrokovanog poplavom ili drugim događajem“ na ovakav način ne zadovoljava. Zato predlažimo izmjenu dijela članka na gore spomenuti način. Nije prihvaćen Primjedba je dana uz članak 12. koji definira rad povjerenstva na lokalnoj razini a primjedba se u pravilu se odnosi na sadržaj vatrogasnog plana svih razina. Vatrogasni plan razrađuje u pravilu Planove zaštite od požara za županijsku i lokalnu razinu i on sadrži sve dijelove za koje je zaduženo vatrogastvo. Što se tiče drugih ugroza kao što su poplave, postupanje u tim slučajevima je definirano Državnim planom zaštite od poplava, za državnu razinu, a za lokalnu razinu s planovima zaštite i spašavanja jedinice lokalne samouprave. Iz navedenih razloga vatrogasni plan ne treba rješavati ono što je riješeno Državnim planom i lokalnim planom zaštite od poplava, ali treba uskladiti vatrogasni plan s navedenim. Isto se odnosi i na potrese za koji je postupanje utvrđeno Državnim planom zaštite i spašavanja i utvrđeni su svi sudionici u tom postupku za poplave, potrese, tehnološke katastrofe s opasnim tvarima, radiološke i nuklearne katastrofe i velikih nesreća, avionskih nesreća i drugo. U navedenim dokumentima vatrogastvo nije nositelj posla pa tako ne treba niti svojim vatrogasnim planovima to područje obradit. U navedenim dokumentima vatrogastvo je jedna od stalnih službi zaštite i spašavanja ali nije nositelj za se događaje, pa svaki nositelj posla obuke i opremanja za pojedini događaj trena osposobiti i opremiti vatrogastvo sukladno navedenim planovima. Ne mislite valja da se unutar vatrogastva nalaze svi stručnjaci za sve navedene nesreće koji bi obučavali vatrogasce za intervenciju prema njihovim planovima. Vatrogastvo se financira sukladno Zakonu o vatrogastvu, a za poplave, potrese, nuklearne nesreće, zrakoplovne nesreće za koje su potrebna skupa i sofisticirana oprema u financiranju vatrogastva nema prostora. Iz ovih razloga svi koji koriste vatrogasce u svojim planovima za pojedine zahtjevne intervencije trebaju osposobit i opremit vatrogasce iz svojih sredstva. Što se tiče posljednjih 10 godina u statistici događaja za vatrogasne planove to je dovoljan period pojavnosti događaja za koji se oni trebaju opremit i osposobit. Naravno za potrese i nuklearne nesreće to nije dovoljan period ali to nije posao vatrogasaca nego drugih službi. Potrebno je napomenuti da je isti period od posljednjih 10 godina statistike propisan i u Pravilniku o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za jedinice lokalne i područne samouprave. I kod izrade Procjena ugroženosti ima se problema skupit statistiku vatrogasnih intervencija za zadnjih deset godina. Ona vatrogasna intervencija koja se nije na nekom području dogodila u zadnjih 10 godina za nj se vatrogastvo ne treba posebno pripremati jer je njena pojavnost mala (rizik pojave je 0,1).
20 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta c) Metodologija izrade vatrogasnog plana općine, grada ili područja, Članak 12. ČLANAK 12. STAVAK 11. Umjesto Županijski pisati Lokalni. Prihvaćen uvrstit će se
21 Hrvatska udruga kriznog menadžmenta a) Metodologija izrade vatrogasnog plana državne razine, Članak 4. Kako bi bilo jasnije kod Stavka 4. trebalo bi pisati umjesto druge treća verzija dokumenta, a kod stavka 5. četvrta. Ili možda bolje samo napisati novu radnu verziju npr. „objedinjava ih i svim članovima povjerenstva dostavlja primjedbe i prijedloge na novu radnu verziju Vatrogasnog plana s datumom do kad članovi povjerenstva trebaju dostaviti svoje primjedbe i prijedloge na novu radnu verziju Vatrogasnog plana koji ne može biti duži od dva tjedna. Nakon održane druge sjednice, radna verzija postaje treća, četvrta itd. Nije prihvaćen Unošenjem broja radnih verzija želi se na neki način utvrditi metodologija donošenja plana te u slučaju stavljanja „nove radne verzije vatrogasnog plana“ ne može se znati koja je to nove verzija ako ih ima više pa onaj koji daje primjedbe može pogriješit jer ne zna koja je zadnja radna verzija. Kada svaka nova radna verzija ima svoj broj tada se zna koja je zadnja jer ima oznaku najvećeg broja.
22 Hinko Mance PRAVILNIK Treba promijeniti paradigmu u hrvatskom vatrogastvu. Šumske požare treba staviti u treći plan, a u prioritet staviti "strukturne" intervencije. Ne možemo se cijelu godinu baviti samo šumskim požarima i Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara. Nije prihvaćen Vatrogasni plan obuhvaća požare otvorenog prostora, poplave i druge događaje, pa se ne može tvrdit da se bavi samo požarima otvorenog prostora. Pod drugim događajima podrazumijevaju se svi oni koji zahtijevaju vatrogasnu intervenciju a koja bi se u planu trebala obradit.
23 Hinko Mance Sadžaj vatrogasnog plana jedinica lokalne samouprave, Članak 19. Sukladno komentaru u uvodnom dijelu ponavljam. Vatrogasni plan prvenstveno treba sadržavati, odnosno razraditi slučajeve za intervencija, odnosno operativne planove djelovanja (tko, kada, s čime...) za: - intervencije gašenja požara objekta ("strukturne" požare), - tehničke intervencije u prometu, - akcidente s opasnim tvarima, - intervencije u vrijeme velike opasnosti za nastanak požara na otvorenom prostoru, - prirodne nepogode (poplave, potrese, olujna nevremena... i ostale opasnosti temeljem procjene rizika. Razraditi intervencije po stupnjevima, odnosno samodostatnost po područjima djelovanja, ispomoć na području odgovornosti, ispomoć iz drugih područja... Nije prihvaćen Za navedeno je predviđeno donošenje standardnih operativnih postupaka pa treba donijeti za svaku odkarakterističnih vatrogasnih intervencija SOP što je predviđeno Pravilnikom o standardnim operativnim postupcima („NN“ 44/22) .
24 Hinko Mance a) Metodologija izrade vatrogasnog plana državne razine, Članak 5. Što ako Vlada ne prihvati predloženi plan? Primljeno na znanje Postupak donošenja akata Vlade Republike Hrvatske je propisan te prije samog upućivanja dokumenta Vladi Republike Hrvatske isti prolaze radna tijela Vlade Republike Hrvatske.
25 Hinko Mance a) Metodologija izrade vatrogasnog plana državne razine, Članak 4. Nepotrebno razrađivati način rada povjerenstva Primljeno na znanje Primljeno na znanje
26 Hinko Mance a) Metodologija izrade vatrogasnog plana državne razine, Članak 3. Nepotrebno je pravilnikom utvrđivati da je voditelj povjerenstva zamjenik zapovjednika, kao ni ostale članove. Što ako nema zamjenika zapovjednika, što u stvarnosti nema? Djelomično prihvaćen U Pravilniku će se stavit „zamjenik ili jedan od pomoćnika glavnog vatrogasnog zapovjednika“
27 Hinko Mance I. TEMELJNE ODREDBE, Članak 2. Ovo je utvrđeno Zakonom o vatrogastvu i ne treba ponavljati Nije prihvaćen u svrhu lakšeg razumijevanja sadržaja pravilnika, mišljenja smo da je navedeno potrebno naznačiti
28 Hinko Mance PRAVILNIK Vatrogasni plan prvenstveno treba sadržavati, odnosno razraditi slučajeve za intervencija, odnosno operativne planove djelovanja (tko, kada, s čime...) za: intervencije gašenja požara objekta ("strukturne" požare), tehničke intervencije u prometu, akcidente s opasnim tvarima, intervencije u vrijeme velike opasnosti za nastanak požara na otvorenom prostoru, prirodne nepogode (poplave, potrese, olujna nevremena... i ostale opasnosti temeljem procjene rizika. Razraditi intervencije po stupnjevima, odnosno samodostatnost po područjima djelovanja, ispomoć na području odgovornosti, ispomoć iz drugih područja... Nije prihvaćen Za navedeno su predviđeni standardni operativni postupci koje treba izraditi za svaku od navedenih karakterističnih vatrogasnih intervencija što je predviđeno Pravilnikom o standardnim operativnim postupcima („NN“ 44/22)