Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o obrascu prethodne procjene za Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga Dar PRILOG 1. Poštovani, Sada u Zakonu stoji: " Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama Članak 62. (1) Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama su daroviti učenici i učenici s teškoćama. (2) Obrazovanje učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama provodi se u skladu s ovim Zakonom, ako posebnim propisima nije drukčije određeno. Daroviti učenici Članak 63. (1) Škola provodi uočavanje, praćenje i poticanje darovitih učenika te im organizira dodatni rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. (2) Program za darovite učenike te način uočavanja, školovanja, praćenja i poticanja darovitih učenika propisuje ministar." Dosadašnji Zakon o odgoju i obrazovanju kao i novi prijedlog uzima u obzir dvije kategorije učenika sa posebnim potrebama:1.daroviti učenici , 2. učenici sa teškoćama u razvoju. Svjetska i europska stručna psihološka praksa poznaje i treću kategoriju darovite učenike sa poteškoćom. Svjetska i europska stručna psihološka praksa naziva darovite učenike sa poteškoćom Twice-Exceptional Students (2e), učenici sa dvostrukim potrebama Stoga je potrebno uvesti u zakonodavstvo RH i tu kategoriju učenika. Sukladno stavu stručne svjetske i europske psihološke javnosti ,Pravobraniteljica za djecu u RH je dopisom od 20.prosinca 2021.DPR-602-02/21-0016, također dala preporuku u tom smjeru prema MZO, AZOO, Odboru za znanost, obrazovanje i kulturu Sabora RH, obzirom da je Republika Hrvatska potpisnica UN-ove Konvencije o pravima djeteta, Članak 29. 1. Države stranke slažu se da obrazovanje djeteta treba usmjeriti prema: a) punom razvoju djetetove osobnosti, nadarenosti, duševnih i tjelesnih sposobnosti; Potrebno je u Zakon o odgoju i obrazovanju unijeti u Članak 62. unijeti treću ( 3.) kategorija učenika: DAROVITI UČENICI S TEŠKOĆOM. Teškoća može biti fizičke(mišićna distrofija i slično...) ili neurološke naravi (ADHD, ASPERGEROV sindrom i slično....) Ovu kategoriju učenika poznaje europska i svjetska praksa zbog toga ju je potrebno uvažiti u Republici Hrvatskoj , članici EU, i kao potpisnici UN-ove Konvencije o pravima djeteta. Darovita djeca jesu djeca s posebnim potrebama tako da pozdravljamo novi zakon koji bi još više istaknuo važnost prilagođenog rada s njima. S obzirom na to da se u radu susrećemo s mnogo djece koja spadaju u kategoriju darovitih primijetile smo da dio njih, osim darovitosti, imaju dodatno i druge poteškoće poput poremećaja pozornosti (ADD), poremećaja pozornosti s hiperaktivnosti (ADHD), disleksije, opsesivno-kompulzivni poremećaj (OKP) i slično. U prijedlogu zakona za sada ne postoji kategorija koja bi pokrivala i ovaj tip djece, no smatramo da je vrlo važno da se i oni istaknu kao djeca kojima je potrebna dodatna podrška i individualizirani program. Djeca koja su darovita i uz to imaju dodatnu poteškoću vrlo često ostaju neprepoznata kao darovita jer se fokus preusmjerava na njihovu poteškoću. Upravo je zato važno da uz kategoriju 1. daroviti učenici i 2. učenici s poteškoćom postoji i 3. kategorija - daroviti učenici s poteškoćom kako bi se olakšalo njihovo prepoznavanje, proširila svijest o postojanju i takve djece te im se pružila adekvatna podrška i pomoć. 2.prijedlog Zakona o odgoju i obrazovanju nije uzeo u obzir naputak Europskog ekonomskog i socijalnog vijeća od 17.01.2018.koji se odnosi na Podržavanje potencijala djece i mladi ljudi s visokim intelektualnim sposobnostima u Europskoj uniji ( u prilogu) , koji u točci 3.2.5.navodi: 3.2.5 U nepovoljnim socijalnim okruženjima darovitost je često maskirana društveno-ekonomskim nedostacima i poteškoćama ili čak i zbog niskih očekivanja samih obrazovnih centara, i manje se manifestira. Važno je uzeti tu činjenicu u obzir, i obratiti posebnu pozornost razvoju djece i mladi ljudi iz nepovoljnih položaja tj. izazovnih sredina kako bi im ponudili potrebnu obrazovnu skrb, uključujući otkrivanje onih koji mogu biti vrlo sposobni 3.2.5 In disadvantaged social settings, giftedness is often masked by socio-economic shortcomings and difficulties or even by the low expectations of educational centres themselves, and manifests itself less easily. It is important to take this fact into account, and to pay special attention to the development of children and young people from disadvantaged backgrounds in order to offer them the educational care they need, including the detection of those that may be highly able. 3.Treću kategoriju učenika sa posebnim potrebama je potrebno uvesti u Zakon o odgoju i obrazovanju kako bismo spriječili rano napuštanje obrazovnih institucija darovite djece sa poteškoćom koje se događa ako djeca nisu prepoznata kao daroviti učenici sa poteškoćom već kao učenici sa poteškoćom. Predložena izmjena ne bi financijski opterećivala novi Zakon o odgoju i obrazovanju,već bi obvezivala institucije da uzmu u obzir DAROVITE UČENIKE SA POTEŠKOĆOM, a samim učenicima i roditeljima bi donijela olakšanje u funkcioniranju u obrazovnim ustanovama. Članak 143.točka (2) sada glasi : "U proračunu jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave mogu se osigurati i sredstva za sufinanciranje: 1.programa rada s darovitim učenicima". Prijedlog očitovanja: Obzirom da MZO planira u periodu 2022-2024 tj.2027. uložiti u unapređenje rada sa darovitom djecom i učenicima 34.582.522 hrk ( planirane stavke u proračunu: A577133 POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA A578009 ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA K733067 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2021.-2027., PRIORITET 2 ), Udruga Dar predlaže izmjenu teksta Zakona u smislu sudjelovanja i lokalne i područne(regionalne) samouprave u financiranju programa za darovite učenike kako slijedi: "U proračunu jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave dužne su osigurati i sredstva, uz podršku MZO ( 50% : 50 % ili sukladno omjeru financiranja koji izglasa tijelo lokalne i područne(regionalne) samouprave (Županijska skupština, Gradska skupština, Općinska skupština) za sufinanciranje: 1.programe za darovite učenike." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Matea Lončar PRILOG 1. Tajnici i voditelji računovodstva su zakinuti u mnogočemu, naša djeca po svemu sudeći ispadaju manje vrijedna od djece ostalih zaposlenika. Svi imaju pravo na zamjene osim nas, svi imaju pravo na prekovremene, a kad se radi o našim prekovremenim govori se o malverzacijama. Sve dodatne poslove koji nastanu u školi mora odraditi tajnik. Cijela škola je na njemu. Ravnatelju dajete veću plaću po broju učenika,a nama doslovno svaki papir prijeđe preko ruke i podcjenjuje nas se maksimalno. Smatram kako imamo pravo na napredovanje i mentore. Ako nastavnik ima pravo na mentora, smatram da je još više potreban mentor u tajništvu i računovodstvu! Bez nas se ne može iako nas maksimalno podcjenjujete! Želimo status pravnog/ekonomskog stručnog suradnika i ne oduzimajte nam pravo da budemo bar malo nagrađeni za sve što radimo u školama! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ističemo, da je prekovremeni rad uređen posebnim propisima.
3 Ljerka Jareb PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam da se napiše i usvoji novi Zakon, jer krpanje dopunama više i nije moguće. Šira javnost samo vidi da je broj djece manji, a njima je nevidljivo da je obujam posla, a time i odgovornost (ne)učinjenog, svima unutar škole veći; i nastavnicima, i administrativno tehničkom osoblju i spremačicama, a dodatnog zapošljavanja nema na vidiku. O njihovim sramotnim koeficijentima i plaćama ne trebam dodatno ni govoriti jer sam primijetila da su i ostali to komentirali. Sada od najave digitalizacije raznoraznih obrazaca te "besplatne marende" svi strepe jer znaju da će morati dodatno raditi a i trenutni posao jedva stižu i ili ostaju dulje na poslu ili posao nose kući. Državni pedagoški standard je dosad bio mrtvo slovo na papiru, vrijeme je da se to promijeni i da krenemo na bolje. S poštovanjem, Ljerka Jareb Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Siniša MOHORIĆ PRILOG 1. Smatram da je donošenjem novog Zakona pravo vrijeme da se djelatnici zaposleni na radno mjesto voditelja računovodstva i tajnika nakon 3 godina iskustva rada u Školi, budu izjednačeni sa stručnim suradnicima zaposlenim u Školi. Primljeno na znanje Prijedlog nije jasan.
5 DANIJELA JURČIĆ PRILOG 1. Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju zbog potrebe da se na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova, što je vidljivo iz obrasca prethodne procjene. Administrativno osoblje, pogotovo u osnovnim školama stalno rade pod velikim pritiskom i opterećenjem zbog obujma i raznolikosti posla kojeg obavljaju. U većini osnovnih škola zaposlen je samo jedan tajnik i voditelj računovodstva - bez referenata, a posao se svakodnevno povećava i takva se tendencija i dalje očekuje s budućom digitalizacijom od 1.1.2023. godine. Za poslove koje se očekuje u školstvu da odradi jedna jedina osoba u drugim ustanovama postoje odjeli od skupine ljudi. Nevjerojatno je kako se očekuje da ista osoba bude zadužena za toliko širok spektar poslova (poslovi pisarnice, arhive, narudžbi - od papira za WC, do narudžbi za školsku kuhinju do radova na zgradi, poslovi oko radnih odnosa, povjerenika za informiranje, internih akata i mnogih drugih obaveza kako bi škola mogla funkcionirati, a kojima ne znamo ni broj). Administrativno osoblje je u obvezi stručno se osposobljavati, usavršavati, pratiti zakonske izmjene i usvajati nove vještine kako bi uopće mogli obavljati posao. Takvim osposobljavanjima se prečesto posvećuju izvan svog osmosatnog dnevnog radnog vremena iz razloga što im količina i raspon posla to ne dozvoljava u okviru radnog vremena, ili ponekad moraju čak i vlastiti godišnji odmor koristiti kako bi kvalitetno mogli odslušati neko predavanje. Potrebno je adekvatno vrednovati usavršavanje administrativnog osoblja i omogućiti im napredovanje kao i učiteljima/nastavnicima poštujući ustavom zajamčenu jednakost. Najveća nepravda u trenutnom zakonskom okviru je zakonska nemogućnost napredovanja osoba zaposlenih na radnom mjestu tajnika i računovođa u školama, što je u suprotnosti s Ustavom zajamčenim pravima. Mogućnost napredovanja za tajnike škola jednako je važna kao i napredovanje ravnatelja, stručnih suradnika i učitelja koji imaju ISTU RAZINU OBRAZOVANJA i kojima je takva mogućnost dozvoljena zakonom. Nadalje, iako se to ne dotiče Zakona o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ, ali uzimajući u obzir i Nacionalni plan razvoja javne uprave, bitno je da se u novom tekstu Zakona status tajnika škole i voditelja računovodstva izjednači sa statusom stručnog suradnika kako bi na taj način bili omogućeno vertikalno napredovanje, nagrađivanje i zadržavanje kvalitetnih službenika u školama. Polaganjem stručnih ispita iz područja zaštite na radu ili arhiviranja tajnik školske ustanove nema pravo na povećanje plaće odnosno povećanje koeficijenta. Zašto? Nadam se kako ćete ubuduće osigurati uvjete za dodatna zapošljavanja kako bi se postojeći i budući procesi mogli nesmetano provoditi. Ništa bolja situacija nije niti s tehničkim osobljem koje je u deficitu i još uvijek pod zabranom zapošljavanja bez obzira na kvadraturu koju pokrivaju, a znamo da u OŠ školi pokrivaju kvadraturu koja vrijedi za SŠ, što je potpuno nezakonito! Srdačno! Danijela Jurčić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Predložena mišljenja razmotrit će se pri izradi Prijedloga Zakona.
6 PELIKAN MIRELA PRILOG 1. Poštovani, podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju između ostalog i zbog potrebe da se na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova. Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Tim više jer se na spomenutim mjestima zapošljavaju osobe visokoškolskih kvalifikacija, opseg poslova na istim mjestima je kroz prethodne godine rastao i iziskuje široku paletu specifičnih kompetencija te kontinuiranu edukaciju i dodatna usavršavanja. Sve navedeno nije popraćeno odgovarajućim financijskim ekvivalentom odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju, što spomenuta mjesta čini neatraktivnim i teško popunjivim. Nadam se kako ćete ubuduće osigurati uvjete za dodatna zapošljavanja kako bi se postojeći i budući procesi mogli nesmetano provoditi jer smo i mi samo ljudi koji imaju svoje granice. S poštovanjem, Mirela Pelikan Voditeljica računovodstva Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 MARKO ŠEPAROVIĆ PRILOG 1. Poštovani, svakako podržavam donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Kolege su vrlo precizno naveli probleme tajnika i voditelja računovodstva. Općim komentarom podržavam izmjene Zakona koji bi išle u smjeru da se tajnicima i voditeljima računovodstva izjednači koeficijent plaća sa učiteljima/nastavnicima, s obzirom na stručnu spremu koju posjeduju te obim posla koji obavljaju i koji se neprekidno povećava. Također, podržavam i mogućnost napredovanja tajnika i voditelja računovodstva. U nadi da ćete pozitivno odlučiti u vezi iskazanih prijedloga, srdačno Vas pozdravljam. S poštovanjem, Marko Šeparović Tajnik Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 MARINA PRAŽEN JAKOPIĆ PRILOG 1. Poštovani, podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju. Smatram kako bi se novim Zakonom trebala otkloniti svakodnevna nepravda prema administrativnom osoblju u školama, a pogotovo prema zaposlenima u osnovnim školama, koje radi pod iznimnim opterećenjem zbog obima posla. U većini osnovnih škola zaposlen je samo jedan tajnik i voditelj računovodstva - bez referenata, niti administrativnog niti računovodstvenog, a posao nam se svakodnevno povećava i takva se tendencija i dalje očekuje s budućom digitalizacijom od 1.1.2023. godine. Za poslove koje se očekuje u školstvu da odradi jedna jedina osoba u drugim ustanovama postoje odjeli od skupine ljudi. Nevjerojatno je kako se očekuje da ista osoba bude zadužena za toliko širok spektar poslova (poslovi pisarnice, arhive, narudžbi - doslovce od papira za WC, narudžbi za školsku kuhinju do radova na zgradi, poslovi oko radnih odnosa, povjerenika za informiranje, internih akata i mnogih drugih obaveza kako bi škola mogla funkcionirati, a kojima ne znamo ni broj). Nadam se kako ćete ubuduće osigurati uvjete za dodatna zapošljavanja kako bi se postojeći i budući procesi mogli nesmetano provoditi jer smo i mi samo ljudi koji imaju svoje granice. S poštovanjem, Marina Pražen Jakopić Voditeljica računovodstva Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Predložena mišljenja razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona.
9 Alica Špehar PRILOG 1. "Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju između ostalog i zbog potrebe da se na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova, što je vidljivo iz obrasca prethodne procjene (Prilog 1.). Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Tim više jer se na spomenutim mjestima zapošljavaju osobe visokoškolskih kvalifikacija, opseg poslova na istim mjestima je kroz prethodne godine rastao i iziskuje široku paletu specifičnih kompetencija te kontinuiranu edukaciju i dodatna usavršavanja. Sve navedeno nije popraćeno odgovarajućim financijskim ekvivalentom odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju, što spomenuta mjesta čini neatraktivnim i teško popunjivim. Smatram bitnim skrenuti pažnju da odgojno-obrazovni sustav svojim programima i djelatnošću, kroz odgojno-obrazovne ustanove, služi ostvarivanju društveno proklamirane obrazovne svrhe te ciljeva i zadaća obrazovanja i kroz cjeloživotno obrazovanje i napredovanje, a istovremeno zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva, trenutnim normativnim rješenjima, to uskraćuje. Stoga predlažem, i skrećem pozornost članovima radne skupine za izradu zakona i socijalnim partnerima, napose Vladi RH i sindikatima, da se u tekst budućeg zakona, kao i u odredbe podzakonskih akata i kolektivnih ugovora, uvrsti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom." S poštovanjem, Alica Špehar Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da se u propisima iz sustava odgoja i obrazovanja "stručnim suradninicima smatraju stručno osposobljene osobe za pomoć u nastavnome i školskome radu, koje obavljaju poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu".
10 Mate Santini PRILOG 1. Poštovani, podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju između ostalog i zbog potrebe da se na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova, što je vidljivo iz obrasca prethodne procjene (Prilog 1.). Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Tim više jer se na spomenutim mjestima zapošljavaju osobe visokoškolskih kvalifikacija, opseg poslova na istim mjestima je kroz prethodne godine rastao i iziskuje široku paletu specifičnih kompetencija te kontinuiranu edukaciju i dodatna usavršavanja. Sve navedeno nije popraćeno odgovarajućim financijskim ekvivalentom odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju, što spomenuta mjesta čini neatraktivnim i teško popunjivim. Smatram bitnim skrenuti pažnju da odgojno-obrazovni sustav svojim programima i djelatnošću, kroz odgojno-obrazovne ustanove, služi ostvarivanju društveno proklamirane obrazovne svrhe te ciljeva i zadaća obrazovanja i kroz cjeloživotno obrazovanje i napredovanje, a istovremeno zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ustanova, trenutnim normativnim rješenjima, to uskraćuje. Stoga predlažem, i skrećem pozornost članovima radne skupine za izradu zakona i socijalnim partnerima, napose Vladi RH i sindikatima, da se u tekst budućeg zakona, kao i u odredbe podzakonskih akata i kolektivnih ugovora, uvrsti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom. Molim da se omogući napredovanje u struci za tajnike i voditelje računovodstva. Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da se u propisima iz sustava odgoja i obrazovanja "stručnim suradninicima smatraju stručno osposobljene osobe za pomoć u nastavnome i školskome radu, koje obavljaju poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu".
11 Davor Jožić PRILOG 1. Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju. Smatram kako bi se novim Zakonom trebala otkloniti svakodnevna nepravda prema administrativnom osoblju u škola, a pogotovo prema zaposlenima u osnovnim školama, koje radi pod iznimnim opterećenjem zbog obima posla i stalnih kratkih rokova. U većini osnovnih škola zaposlen je samo jedan tajnik i voditelj računovodstva - bez referenata, niti administrativnog niti računovodstvenog, a posao nam se svakodnevno povećava i takva se tendencija i dalje očekuje s budućom digitalizacijom od 1.1.2023. godine. Za poslove koje se očekuje u školstvu da odradi jedna jedina osoba u drugim ustanovama postoje odjeli od skupine ljudi. Nevjerojatno je kako se očekuje da ista osoba bude zadužena za toliko širok spektar poslova. Nadam se kako ćete ubuduće osigurati uvjete za dodatna zapošljavanja kako bi se postojeći i budući procesi mogli nesmetano provoditi. Moram napomenuti da se slažem s kolegama i kolegicama koji su naveli potrebno povećavanje koeficijenata tajnika i voditelja računovodstva te njihovim napredovanjem, potrebu zapošljavanja referenata (administrativnih i računovodstvenih), propisivanje radnog mjesta voditelja računovodstva u Zakonu itd. S poštovanjem, Davor Jožić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 Tanja Dimnik PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje novog zakonodavnog okvira za sustav odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. Tom prilikom ukazujem na sljedeće: 1.administrativno osoblje u školama, pogotovo zaposleni u osnovnim školama rade pod iznimnim opterećenjem zbog obujma i raznolikosti posla kojeg obavljaju . 2. u većini osnovnih škola zaposlen je samo jedan tajnik i voditelj računovodstva - bez referenata, niti administrativnog niti računovodstvenog, a posao se svakodnevno povećava i takva se tendencija i dalje očekuje s budućom digitalizacijom od 1.1.2023. godine. Za poslove koje se očekuje u školstvu da odradi jedna jedina osoba u drugim ustanovama postoje odjeli od skupine ljudi. Nevjerojatno je kako se očekuje da ista osoba bude zadužena za toliko širok spektar poslova (poslovi pisarnice, arhive, narudžbi - doslovce od papira za WC, narudžbi za školsku kuhinju do radova na zgradi, poslovi oko radnih odnosa, povjerenika za informiranje, internih akata i mnogih drugih obaveza kako bi škola mogla funkcionirati, a kojima ne znamo ni broj) 3. tajnici, računovođe i ostali administrativni radnici u školama u obvezi su se stručno osposobljavati, usavršavati, pratiti zakonske izmjene i usvajati nove vještine kako bi uopće mogli obavljati posao. Takvim osposobljavanjima se prečesto posvećuju izvan svog osmosatnog dnevnog radnog vremena iz razloga što im količina i raspon posla to ne dozvoljava u okviru radnog vremena. Potrebno je adekvatno vrednovati usavršavanje administrativnog osoblja i omogućiti im napredovanje kao i učiteljima/nastavnicima poštujući ustavom zajamčenu jednakost. Ovdje se otvara i pitanje tehničkog osoblja - domara koji se dodatno osposobljavaju za rukovatelje centralnog grijanja, povjerenike za zaštitu od požara itd. pohađaju predavanja izvan radnog vremena i vikendima bez adekvatnog vrednovanja takvog nametnutog angažmana. 4. iako se to ne dotiče Zakona o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ koeficijent tajnika škole treba biti uvjetovan brojem učenika te brojem zaposlenih odnosno veličinom same škole, kao što je to u Uredbi propisano za ravnatelje . Velika je razlika u obujmu obavljanja poslova manje škole i većih škola. 5. povećanje obavljanja administrativnih poslova u školama u kojima su ustrojeni razredi posebnih razrednih odjeljenja za učenike s teškoćama je povećano. Tajnici školskih ustanova obavljaju potrebne poslove, ali bez ikakve naknade. Stav je Ministarstva da tajnici i računovođe sve svoje poslove obavljaju unutar osamsatnog dnevnog radnog vremena te nema potrebe za prekovremenim radom administrativnog osoblja što je sasvim suprotno realnom stanju "na terenu". 6. najveća nepravda u trenutnom zakonskom okviru je zakonska nemogućnost napredovanja osoba zaposlenih na radnom mjestu tajnika i računovođa u školama, što je prema mom mišljenju u suprotnosti s ustavom zajamčenim pravima. Mogućnost napredovanja za tajnike škola jednako je važna kao i napredovanje ravnatelja, stručnih suradnika i učitelja koji imaju istu razinu obrazovanja i kojima je takva mogućnost dozvoljena zakonom. 7. Polaganjem stručnih ispita iz područja zaštite na radu ili arhiviranja tajnik školske ustanove nema pravo na povećanje plaće odnosno povećanje koeficijenta. Zašto? 8. Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika u osnovnim i srednjim školama propisano je što je sve domena rada tajnika. Što je sa svim ostalim poslovima koji nisu navedeni u pravilniku, a koji se trebaju obaviti i koji se nameću tajnicima/računovođama ? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Predložena mišljenja, a koja se uređuju ovim Zakonom razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga.
13 Krešo Mišura PRILOG 1. Poštovani, podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju između ostalog i zbog potrebe da se na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova, što je vidljivo iz obrasca prethodne procjene (Prilog 1.). Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Tim više jer se na spomenutim mjestima zapošljavaju osobe visokoškolskih kvalifikacija, opseg poslova na istim mjestima je kroz prethodne godine rastao i iziskuje široku paletu specifičnih kompetencija te kontinuiranu edukaciju i dodatna usavršavanja. Sve navedeno nije popraćeno odgovarajućim financijskim ekvivalentom odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju, što spomenuta mjesta čini neatraktivnim i teško popunjivim. Smatram bitnim skrenuti pažnju da odgojno-obrazovni sustav svojim programima i djelatnošću, kroz odgojno-obrazovne ustanove, služi ostvarivanju društveno proklamirane obrazovne svrhe te ciljeva i zadaća obrazovanja i kroz cjeloživotno obrazovanje i napredovanje, a istovremeno zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ustanova, trenutnim normativnim rješenjima, to uskraćuje. Stoga predlažem, i skrećem pozornost članovima radne skupine za izradu zakona i socijalnim partnerima, napose Vladi RH i sindikatima, da se u tekst budućeg zakona, kao i u odredbe podzakonskih akata i kolektivnih ugovora, uvrsti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom. Molim da se omogući napredovanje u struci za tajnike i voditelje računovodstva. S poštovanjem, Krešo Mišura, mag. oec. Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da se u propisima iz sustava odgoja i obrazovanja "stručnim suradninicima smatraju stručno osposobljene osobe za pomoć u nastavnome i školskome radu, koje obavljaju poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu".
14 Lidija Jakimenko PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje novog zakonodavnog okvira za sustav odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. Tom prilikom ukazujem na sljedeće: 1. koeficijent tajnika škole treba biti uvjetovan brojem učenika te brojem zaposlenih odnosno veličinom same škole. Velika je razlika u obujmu obavljanja poslova manje škole i većih škola. 2. povećanje obavljanja administrativnih poslova u školama u kojima su ustrojeni razredi posebnih razrednih odjeljenja za učenike s teškoćama je povećano. Tajnici školskih ustanova obavljaju potrebne poslove ali bez ikakve naknade. 3. najveća nepravda u trenutnom zakonskom okviru je zakonsko neomogućavanje mogućnosti napredovanja osoba zaposlenih na radnom mjestu tajnika škola. Mogućnost napredovanja za tajnike škola jednako je važna kao i napredovanje ravnatelja, stručnih suradnika i učitelja. 4. Polaganjem stručnih ispita iz područja zaštite na radu ili arhiviranja tajnik školske ustanove nema pravo na povećanje plaće odnosno povećanje koeficijenta. Zašto? 5. Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika u osnovnim i srednjim školama propisano je što je sve domena rada tajnika. Što je sa svim ostalim poslovima koji nisu navedeni u pravilniku? Pravilnik je potrebno ažurirati i dopuniti svim novim poslovima koje tajnici školske ustanove obavljaju. U prethodnim komentarima kolege su to detaljno i vrlo konkretno razradili. S poštovanjem, Lidija Jakimenko Primljeno na znanje Predložena mišljenja koja se uređuju ovim Zakonom razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga.
15 Romana Ana Reščić PRILOG 1. Poštovani! Smatram kako bi se novim Zakonom trebalo osvijestiti iznimna opterećenja obima posla administrativno-tehničkog osoblja. U većini osnovnih škola zaposlen je samo jedan tajnik i voditelj računovodstva - bez referenata, niti administrativnog niti računovodstvenog, a posao se svakodnevno povećava i takva se tendencija i dalje očekuje s budućom digitalizacijom od 1.1.2023. godine. Za poslove koje se očekuje u školstvu da odradi jedna jedina osoba u drugim ustanovama postoje odjeli od skupine ljudi. Nevjerojatno je kako se očekuje da ista osoba bude zadužena za toliko širok spektar poslova (poslovi pisarnice, arhive, narudžbi - doslovce od papira za WC, narudžbi za školsku kuhinju do radova na zgradi, poslovi oko radnih odnosa, povjerenika za informiranje, internih akata i mnogih drugih obaveza kako bi škola mogla funkcionirati, a kojima ne znamo ni broj ). Nadam se kako ćete ubuduće osigurati uvjete za dodatna zapošljavanja kako bi se postojeći i budući procesi mogli nesmetano provoditi. Ništa bolja situacija nije niti s tehničkim osobljem koje je u deficitu i još uvijek pod zabranom zapošljavanja bez obzira na kvadraturu koju pokrivaju. Srdačno! Romana Ana Reščić Primljeno na znanje Predložena mišljenja koja se uređuju ovim Zakonom razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga.
16 NATAŠA MUŽA PRILOG 1. Poštovani, želim Vam skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105.,stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom Ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa na što ste i sami upozoravali prilikom donošenja izmjene Zakona. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Dolazimo do apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na Učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, Učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019.godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6,članka 105 Zakona. Srdačan pozdrav, Nataša Muža Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
17 Antonia Okun PRILOG 1. Poštovani, podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju. Smatram kako bi se novim Zakonom trebala otkloniti svakodnevna nepravda prema administrativnom osoblju u škola, a pogotovo prema zaposlenima u osnovnim školama, koje radi pod iznimnim opterećenjem zbog obima posla. U većini osnovnih škola zaposlen je samo jedan tajnik i voditelj računovodstva - bez referenata, niti administrativnog niti računovodstvenog, a posao nam se svakodnevno povećava i takva se tendencija i dalje očekuje s budućom digitalizacijom od 1.1.2023. godine. Za poslove koje se očekuje u školstvu da odradi jedna jedina osoba u drugim ustanovama postoje odjeli od skupine ljudi. Nevjerojatno je kako se očekuje da ista osoba bude zadužena za toliko širok spektar poslova (poslovi pisarnice, arhive, narudžbi - doslovce od papira za WC, narudžbi za školsku kuhinju do radova na zgradi, poslovi oko radnih odnosa, povjerenika za informiranje, internih akata i mnogih drugih obaveza kako bi škola mogla funkcionirati, a kojima ne znamo ni broj ). Nadam se kako ćete ubuduće osigurati uvjete za dodatna zapošljavanja kako bi se postojeći i budući procesi mogli nesmetano provoditi jer smo i mi samo ljudi koji imaju svoje granice. ​Kopiram i komentar kolege Maria Tadića koji apsolutno podržavam:​ "Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju između ostalog i zbog potrebe da se na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova, što je vidljivo iz obrasca prethodne procjene (Prilog 1.). Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Tim više jer se na spomenutim mjestima zapošljavaju osobe visokoškolskih kvalifikacija, opseg poslova na istim mjestima je kroz prethodne godine rastao i iziskuje široku paletu specifičnih kompetencija te kontinuiranu edukaciju i dodatna usavršavanja. Sve navedeno nije popraćeno odgovarajućim financijskim ekvivalentom odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju, što spomenuta mjesta čini neatraktivnim i teško popunjivim. Smatram bitnim skrenuti pažnju da odgojno-obrazovni sustav svojim programima i djelatnošću, kroz odgojno-obrazovne ustanove, služi ostvarivanju društveno proklamirane obrazovne svrhe te ciljeva i zadaća obrazovanja i kroz cjeloživotno obrazovanje i napredovanje, a istovremeno zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva, trenutnim normativnim rješenjima, to uskraćuje. Stoga predlažem, i skrećem pozornost članovima radne skupine za izradu zakona i socijalnim partnerima, napose Vladi RH i sindikatima, da se u tekst budućeg zakona, kao i u odredbe podzakonskih akata i kolektivnih ugovora, uvrsti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom." Nastavno na gore sve navedeno, smatram da ne može biti jednako plaćen tajnik i voditelj računovodstva škole s 300 učenika i 40 zaposlenika kao i onaj s preko 1000 učenika i 100 zaposlenih. Koeficijenti bi trebali biti gradirani kao primjerice kod ravnatelja škole. U više navrata smo čuli da za nas nema povećanja koeficijenata radi ljudi iste struke zaposlenih u državnim službama, ali kako je kolega naveo, oni su raspodijeljeni na odjele dok mi radimo na 20 područja i sva moramo pokriti. Budući na digitalizaciju uredskog poslovanja koja kreće s 1.01.2023. ne vidim mjesta za godišnji odmor ili bolovanje u krajnjem slučaju budući da sve poslove radi jedna osoba. Zadatke koji se svakodnevno nameću i povećavaju ne može raditi jedna osoba, a osobito ne za trenutni koeficijent. Srdačan pozdrav, Antonia Okun Tajnica školske ustanove Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da se u propisima iz sustava odgoja i obrazovanja "stručnim suradninicima smatraju stručno osposobljene osobe za pomoć u nastavnome i školskome radu, koje obavljaju poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu".
18 Ana Svat PRILOG 1. Poštovani, podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju. Smatram kako bi se novim Zakonom trebala otkloniti nepravda prema administrativnom osoblju, a pogotovo prema zaposlenima u osnovnim školama, koje radi pod iznimnim opterećenjem zbog ogromnog obima posla, koje već duže vrijeme nadilazi mogućnosti da ih po osnovnim školama obavljaju samo dvije osobe (voditelj računovodstva i tajnik). U većini osnovnih škola zaposlen je samo jedan voditelj računovodstva i jedan tajnik odnosno bez računovodstvenog referenata i administrativnog referenta, a posao nam se neprestano povećava i takva se tendencija i dalje očekuje s budućom digitalizacijom od 1.1.2023. godine. Za poslove koje se očekuje u školstvu da odradi jedna jedina osoba u drugim ustanovama postoje odjeli od nekoliko ljudi. Nerealno je očekivati da je jedna osoba zadužena za toliko širok spektar poslova (rad u preko 20 različitih aplikacija, rad na različitim EU projektima bez naknade, svakodnevna komunikacija s roditeljima u vezi naplate usluga produženog boravka i prerane zbog osiguravanja sredstava za isplatu plaće zaposlenih u produženom boravku, kompletni poslovi računovodstva, poslovi pisarnice, izrada narudžbenica- doslovce za sitni materijal za popravke- te njihovo povezivanje s e- Računima, različitih internih akata i mnogih drugih obaveza kako bi škola mogla nesmetano funkcionirati, a kojima ne znamo ni broj). Da bi problematika bila razumljivija u nastavku navodim poslove koje obavlja voditelj računodstva samostalno i jedini je odgovoran za iste: 1.DNEVNO: -knjiženje bankovnih izvoda -knjiženje ulaznih računa -isplate i uplate u blagajnu vezane uz razne izlete učenika, posjete kazalištima i osiguranja učenika te knjiženje istih 2.MJESEČNO: -izrada uplatnica za prehranu i produženi boravak -do 5. u mjesecu dostava tabele Prehrane za prethodni mjesec Gradskom uredu za obrazovanje - do 20. u mjesecu izrada i dostava tabele mjesečnih energenata (struja i plin) Gradskom uredu za obrazovanje -do 5. u mjesecu dostava Tabele Stručnjak za tehničku podršku za prethodni mjesec (potrebno obračunati) Gradskom uredu za obrazovanje -do 15. u mjesecu obrada i dostava dokumentacije za refundaciju sredstava za bolovanja na teret HZZO-a - do 15. u mjesecu isplata plaće za program Produženog boravka, Vikenda u dvorani i Pomoćnika u nastavi, te ukoliko je bilo zamjena učitelja isplata istih,dostava JOPPD obrazaca Poreznoj upravi, ukoliko je bila još kakva isplata (npr dnevnica) dostava dokumentacije o istoj -do 30. u mjesecu: obračun plaće Produženi boravak, obračun plaće za program Vikend u dvorani, obračun plaće za Pomoćnike u nastavi faza V - dostava skeniranih i ovjerenih tabela prethodno navedenih plaća Gradskom uredu za obrazovanje, obračun i dostava tablice GU prekovremenog rada učitelja koji provodi Građanski odgoj (ZAG) - obračun naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, izrada virmana za iste te nošenje u FINU,ukoliko je bilo zamjenama Ministarstvo-Grad obračun istih i izrada virmana, nošenje u finu, slanje zatjeva za odobrenje istih Ministarstvu znaonosti i obrazovanja -obračun plaće u Fininoj aplikaciji Centralni obračun plaće, izrada JOPPD obrasca KVARTALNI POSLOVI: -izrada financijskih izvještaja -ukoliko se radi o izvještaju za 6 mjeseci ili godišnjem izvještaju uz predaju u FINU ukucavanje podataka u gradsku aplikaciju APIS - izrada izvršenja proračuna u aplikacija Grada Zagreba Libusoft za polugodišnji i godišnji financijski izvještaj -obračun naknada za članove školskih odbora i isplata istih - obračun i isplata dnevnica zaposlenih po putnim nalozima GODIŠNJE: - izrada godišnjeg financijskog izvještaja i izrada prijedloga financijskog plana + projekcije i obrazloženje OSTALI POSLOVI: - izrada izlaznih faktura za najam dvorane i učionica – obračuni sudskih presuda, obračuni kamata za iste, izrada zahtjeva za refundaciju troškova prema Ministarstvu obrazovanja ili Gradskom uredu, komunikacija s poreznom upravom u svezi kamata za isplaćene presude - Erasmus + projekti Iz svega gore navedenog vidljivo je da je taj iznimno odgovoran posao daleko preopsežan za jednu osobu. Nadam se kako ćete ubuduće osigurati uvjete za zapošljavanjem računovodstvenog i administrativnog referenta i to barem SSS radi racionalizacije korištenja postojećeg resursa te kako bi se postojeći i budući procesi mogli nesmetano modernizirati te kvalitetno provoditi u skladu sa svim propisima. Iz svih navedenih razloga kao i izrazito slabe financijske stimulacije i nemogućnosti isplate prekovremenog rada, te neujednačenog koeficijenta po stupnju obrazovanja navedeno radno mjesto postalo je neatratkivno, te se teško nalaze zamjene odsutnih djelatnika (porodiljni, duži dopusti), a često ravnatelji nikoga ne mogu niti pronaći ne kao zamjenu nego za zapošljavanje na neodređeno. U nadi da će napokon netko ćuti i naš glas... S poštovanjem, Ana Svat Voditeljica računovodstva (s 5 godina staža) Primljeno na znanje Poslovi zaposlenika uređuju se posebnim propisima.
19 Ina Randić Đorđević PRILOG 1. Poštovani, ovim općim komentarom u potpunosti podržavam komentare vezane za status i položaj tajnika i računovođa u osnovnim (i srednjim) školama te smatram da se njima treba omogućiti napredovanje. Drugi se komentar odnosi na stručne suradnike knjižničare koji su jedini u sustavu koji moraju polagati dva stručna ispita, jedan u okviru MZO-a i AZOO-a, a drugi u okviru MKM-a i Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Smatram da bi se ta nejednakost mogla riješiti dogovorom između dvaju ministarstava. Hvala na mogućnosti komentiranja i odgovoru koji očekujem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
20 Nikolina Škorpil PRILOG 1. Poštovani, želim Vam skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105.,stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom Ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa na što ste i sami upozoravali prilikom donošenja izmjene Zakona. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Dolazimo do apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na Učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, Učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019.godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6,članka 105 Zakona. Srdačan pozdrav, NIkolina Škorpil Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
21 Ivana Gruban PRILOG 1. Poštovani, želim Vam skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105.,stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom Ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa na što ste i sami upozoravali prilikom donošenja izmjene Zakona. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Dolazimo do apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na Učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, Učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019.godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6,članka 105 Zakona. Srdačan pozdrav, Ivana Ranilović Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
22 TEA ĐERKE PRILOG 1. Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju. Smatram kako bi se novim Zakonom trebala otkloniti svakodnevna nepravda prema administrativnom osoblju u škola, a pogotovo prema zaposlenima u osnovnim školama, koje radi pod iznimnim opterećenjem zbog obima posla i stalnih kratkih rokova. U većini osnovnih škola zaposlen je samo jedan tajnik i voditelj računovodstva - bez referenata, niti administrativnog niti računovodstvenog, a posao nam se svakodnevno povećava i takva se tendencija i dalje očekuje s budućom digitalizacijom od 1.1.2023. godine. Za poslove koje se očekuje u školstvu da odradi jedna jedina osoba u drugim ustanovama postoje odjeli od skupine ljudi. Nevjerojatno je kako se očekuje da ista osoba bude zadužena za toliko širok spektar poslova. Nadam se kako ćete ubuduće osigurati uvjete za dodatna zapošljavanja kako bi se postojeći i budući procesi mogli nesmetano provoditi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Broj izvršitelja za svako radno mjesto u školskim ustanovama uređen je posebnim propisima.
23 KATJA MOHORIĆ PRILOG 1. Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju između ostalog i zbog potrebe da se na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova, što je vidljivo iz obrasca prethodne procjene (Prilog 1.).Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Tim više jer se na spomenutim mjestima zapošljavaju osobe visokoškolskih kvalifikacija, opseg poslova na istim mjestima je kroz prethodne godine rastao i iziskuje široku paletu specifičnih kompetencija te kontinuiranu edukaciju i dodatna usavršavanja. Sve navedeno nije popraćeno odgovarajućim financijskim ekvivalentom odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju, što spomenuta mjesta čini neatraktivnim i teško popunjivim. Stoga predlažem, i skrećem pozornost članovima radne skupine za izradu zakona i socijalnim partnerima, napose Vladi RH i sindikatima, da se u tekst budućeg zakona, kao i u odredbe podzakonskih akata i kolektivnih ugovora uvrsti da voditelj računovodstva i tajnik ( sa VSS ) postanu savjetnici ravnatelju sa 5 godina radnog iskustva na tom radnom mjestu te da budu izjednačeni sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom. S obzirom na opis posla koji se kroz godine znatno promijenio i povećao za rad tajnika i računovođa u školama smatram da nakon određenog staža ( minimum 5 godina) zaslužuju status SAVJETNIKA RAVNATELJA. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
24 Ivana Petrović PRILOG 1. Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju. Smatram kako bi se novim Zakonom trebala otkloniti svakodnevna nepravda prema administrativnom osoblju u škola, a pogotovo prema zaposlenima u osnovnim školama, koje radi pod iznimnim opterećenjem zbog obima posla. U većini osnovnih škola zaposlen je samo jedan tajnik i voditelj računovodstva - bez referenata, niti administrativnog niti računovodstvenog, a posao nam se svakodnevno povećava i takva se tendencija i dalje očekuje s budućom digitalizacijom od 1.1.2023. godine. Za poslove koje se očekuje u školstvu da odradi jedna jedina osoba u drugim ustanovama postoje odjeli od skupine ljudi. Nevjerojatno je kako se očekuje da ista osoba bude zadužena za toliko širok spektar poslova (poslovi pisarnice, arhive, narudžbi - doslovce od papira za WC, narudžbi za školsku kuhinju do radova na zgradi, poslovi oko radnih odnosa, povjerenika za informiranje, internih akata i mnogih drugih obaveza kako bi škola mogla funkcionirati, a kojima ne znamo ni broj ). Nadam se kako ćete ubuduće osigurati uvjete za dodatna zapošljavanja kako bi se postojeći i budući procesi mogli nesmetano provoditi jer smo i mi samo ljudi koji imaju svoje granice. Voditeljica računovodstva OŠ Marija Bistrica Primljeno na znanje Broj izvršitelja za svako radno mjesto u školskim ustanovama uređen je posebnim propisima.
25 Andrea Vejnović PRILOG 1. Poštovani, vezano uz prestanak radnog odnosa u školskim ustanovama, točnije uz odredbu čl.112 važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, koja kao pravilo postavlja primjenu odredbi Zakona o radu, međutim potom kogentnom normom propisuje iznimke, ističem kako sam mišljenja da je navedena odredba izrazito diskriminatorna. Naime, u odnosu na radnike školske ustanove koji nisu nastavnici, navedenom odredbom stipulira se da radnik školske ustanove mora ići u mirovinu s navršenjem 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, dakle da radni odnos ispunjenjem uvjeta prestaje ex lege bez ikakve mogućnosti drugačijeg postupanja. U odnosu na nastavnike, odredba je ponešto manje diskriminatorna, obzirom da dozvoljava da nastavnici koji su stekli uvjete za starosnu mirovinu, nastave raditi do kraja školske godine u kojoj su navršili 65 godina. U vezi s prethodno navedenim, ukazala bih na činjenicu da je predmetni zakon jedini zakon na snazi koji niti na koji način ne dozvoljava iznimku od postavljenih pravila. U skladu s tim, upućujem na odredbu članka 112. Zakona o radu kojim se određuje da se u slučaju ispunjenja navedenih uvjeta radnik i poslodavac mogu drugačije sporazumjeti; također, Zakonom o državnim službenicima, člankom 137. određeno je da služba prestaje po sili zakona navršenjem 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža ako se čelnik tijela i službenik drugačije ne dogovore, vodeći računa o potrebama službe; nadalje, Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, člankom 115. propisano je da služba prestaje po sili zakona navršenjem 65 godina života i 20 godina mirovinskog staža, ali je st.2. određeno je da se iznimno, zbog opravdanih razloga ili zbog dovršenja posla, rješenjem može odlučiti o zadržavanju na radu službenika, ali ne duže od dvije godine. Uz navedeno, bitno je ukazati i da je Zakonom o mirovinskom osiguranju omogućeno osobama koje su stekle uvjete za odlazak u starosnu mirovinu te su u mirovinu zaista i otišle da nastave kod poslodavca raditi u polovici radnog vremena, bez obustave mirovine. Također, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, kao lex specialis u području navedene djelatnosti, osim što upućuje na Zakon o radu kod pitanja prestanka radnih odnosa, iz čega i se dalo zaključiti da se kod radnika nenastavnika ostavlja mogućnost nastavka rada i nakon navršenja 65 godina života i 15 godina staža temeljem sporazuma radnika i poslodavca za profesore predviđa mogućnost produljenja radnog odnosa do 70. godine života. Iz svega navedenog nedvojbeno proizlaze dvije bitne činjenice. Prva- da je sukladno ostalim propisima za odlazak u mirovinu s posljedicom prestanka prava na rad presudna volja radnika; i druga- da svaka služba ima potrebu za određenim kontinuitetom, obzirom da odsutsvo kontinuiteta može imati vrlo neugodne posljedica za poslovanje ustanove. Isto je sasvim nedvojbeno potrebno kod poslova voditelja računovodstva i poslova tajnika, što nije potrebno posebno razlagati, tim više imajući u vidu specifičnosti sektora obrazovanja i velikim fluktuacijama kod zaposlenika (potrebe za zamjenama, izmjene radnih sati i sl.) i činjenicu da u većini školskih ustanova radi jedan voditelj računovodstva (bez računovodstvenog referenta) i jedan tajnik, koji je ujedno i jedina osoba u skolskoj ustanovi s pravnom naobrazbom. Slijedom svega navedenog, predlažem da novi zakon na drugačiji način uredi prestanak radnog odnosa. Točnije, da za radnike nenastavnike uređenje prestanka radnog odnosa bude uređeno na način da se u obzir uzimu potrebe za dovršenjem poslova koji ne trpe odgodu niti ih je moguće u kratkom roku prenijeti na novog radnika, ada se za nastavnike predvidi mogućnost rada s polovicom radnog vremena nakon odlaska u starosnu mirovinu, obzirom da je za pojedine predmete na tržištu rada prisutna ozbiljna manjkavost radne snage. Primljeno na znanje Zaprimljeni prijedlozi razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona.
26 Nada Šarić PRILOG 1. Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju između ostalog i zbog potrebe da se na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova, što je vidljivo iz obrasca prethodne procjene (Prilog 1.). Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Tim više jer se na spomenutim mjestima zapošljavaju osobe visokoškolskih kvalifikacija, opseg poslova na istim mjestima je kroz prethodne godine rastao i iziskuje široku paletu specifičnih kompetencija te kontinuiranu edukaciju i dodatna usavršavanja. Sve navedeno nije popraćeno odgovarajućim financijskim ekvivalentom odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju, što spomenuta mjesta čini neatraktivnim i teško popunjivim. Smatram bitnim skrenuti pažnju da odgojno-obrazovni sustav svojim programima i djelatnošću, kroz odgojno-obrazovne ustanove, služi ostvarivanju društveno proklamirane obrazovne svrhe te ciljeva i zadaća obrazovanja i kroz cjeloživotno obrazovanje i napredovanje, a istovremeno zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva, trenutnim normativnim rješenjima, to uskraćuje. Stoga predlažem, i skrećem pozornost članovima radne skupine za izradu zakona i socijalnim partnerima, napose Vladi RH i sindikatima, da se u tekst budućeg zakona, kao i u odredbe podzakonskih akata i kolektivnih ugovora, uvrsti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom. Također podržavam omogućavanje besplatnog obroka za učenike u školi, hvale vrijedna inicijativa, ali gledajući iz perspektive naše škole gdje će to biti izuzetno teško organizirati. Naime, velika smo škola, rad je organiziran u dvije smjene, i imamo 11 područnih škola za koje će trebati organizirati dostavu obroka bilo da se kuha u matičnoj školi ili će to biti mliječni obrok. Zasigurno će trebati dodatno opremiti kuhinju, dodatno zapošljavanje kuhara, trošak dostave obroka do područnih škola, naime nemamo školsko vozilo, a ako bi dostava bila osobnim vozilom nekog od zaposlenika naknada za korištenje osobnog automobila je 3kn/km da bi se dostavilo u sve naše škole obrok prijeđe se oko 100 km. S poštovanjem, Nada Šarić, voditeljica računovodstva OŠ fra Kaje Adžića Pleternica Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da se u propisima iz sustava odgoja i obrazovanja "stručnim suradninicima smatraju stručno osposobljene osobe za pomoć u nastavnome i školskome radu, koje obavljaju poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu".
27 Suzana Mlakar Pičuljan PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Predlažem da se donošenjem novog Zakona uredi pitanje vezano za napredovanje tajnika i voditelja računovodstva na način kako je to omogućeno odgojno-obrazovnim radnicima te da se donošenjem novog zakona vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva u ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Na spomenutim mjestima zapošljavaju se osobe visokoškolskih kvalifikacija, a opseg poslova na istim mjestima je kroz prethodne godine rastao i iziskuje široku paletu specifičnih kompetencija te kontinuiranu edukaciju i dodatna usavršavanja. Sve navedeno nije popraćeno odgovarajućim financijskim ekvivalentom odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju, što spomenuta mjesta čini neatraktivnim i teško popunjivim. Stoga predlažem, i skrećem pozornost članovima radne skupine za izradu zakona i socijalnim partnerima, pogotovoVladi RH i sindikatima, da se u tekst budućeg zakona, kao i u odredbe podzakonskih akata i kolektivnih ugovora, uvrsti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom. Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da se u propisima iz sustava odgoja i obrazovanja "stručnim suradninicima smatraju stručno osposobljene osobe za pomoć u nastavnome i školskome radu, koje obavljaju poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu".
28 Katarina Budimir PRILOG 1. Poštovani, podržavam donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Postojeći Zakon u čl. 102. navodi da školska ustanova ima tajnika, međutim ne navodi mogućnost napredovanja tih istih tajnika koji su godinama zanemarivani i na marginama obrazovnog sustava a itekako su važni za funkcioniranje istog. Predlažem da se donošenjem novog Zakona uredi pitanje vezano za napredovanje tajnika i voditelja računovodstva na način kako je to omogućeno odgojno-obrazovnim radnicima. Ne znam jeste li svjesni problematike našeg radnog mjesta i svakodnevnog povećanja opsega posla koje je nemoguće odraditi u redovnom radnom vremenu. Možda bi to još nekako i bilo izdrživo da često nismo podcijenjeni. Lijepi pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
29 Danijela Balešić PRILOG 1. Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju između ostalog i zbog potrebe da se na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova, što je vidljivo iz obrasca prethodne procjene (Prilog 1.). Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Tim više jer se na spomenutim mjestima zapošljavaju osobe visokoškolskih kvalifikacija, opseg poslova na istim mjestima je kroz prethodne godine rastao i iziskuje široku paletu specifičnih kompetencija te kontinuiranu edukaciju i dodatna usavršavanja. Sve navedeno nije popraćeno odgovarajućim financijskim ekvivalentom odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju, što spomenuta mjesta čini neatraktivnim i teško popunjivim. Smatram bitnim skrenuti pažnju da odgojno-obrazovni sustav svojim programima i djelatnošću, kroz odgojno-obrazovne ustanove, služi ostvarivanju društveno proklamirane obrazovne svrhe te ciljeva i zadaća obrazovanja i kroz cjeloživotno obrazovanje i napredovanje, a istovremeno zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva, trenutnim normativnim rješenjima, to uskraćuje. Stoga predlažem, i skrećem pozornost članovima radne skupine za izradu zakona i socijalnim partnerima, napose Vladi RH i sindikatima, da se u tekst budućeg zakona, kao i u odredbe podzakonskih akata i kolektivnih ugovora, uvrsti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom S poštovanjem, Danijela Balešić voditeljica računovodstva OŠ braće Radića Pakrac Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da se u propisima iz sustava odgoja i obrazovanja "stručnim suradninicima smatraju stručno osposobljene osobe za pomoć u nastavnome i školskome radu, koje obavljaju poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu".
30 MATEA ČEHULIĆ PRILOG 1. Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju između ostalog i zbog potrebe da se na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova, što je vidljivo iz obrasca prethodne procjene (Prilog 1.). Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Tim više jer se na spomenutim mjestima zapošljavaju osobe visokoškolskih kvalifikacija, opseg poslova na istim mjestima je kroz prethodne godine rastao i iziskuje široku paletu specifičnih kompetencija te kontinuiranu edukaciju i dodatna usavršavanja. Sve navedeno nije popraćeno odgovarajućim financijskim ekvivalentom odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju, što spomenuta mjesta čini neatraktivnim i teško popunjivim. Smatram bitnim skrenuti pažnju da odgojno-obrazovni sustav svojim programima i djelatnošću, kroz odgojno-obrazovne ustanove, služi ostvarivanju društveno proklamirane obrazovne svrhe te ciljeva i zadaća obrazovanja i kroz cjeloživotno obrazovanje i napredovanje, a istovremeno zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ustanova, trenutnim normativnim rješenjima, to uskraćuje. Stoga predlažem, i skrećem pozornost članovima radne skupine za izradu zakona i socijalnim partnerima, napose Vladi RH i sindikatima, da se u tekst budućeg zakona, kao i u odredbe podzakonskih akata i kolektivnih ugovora, uvrsti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Lijepi pozdrav! Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da se u propisima iz sustava odgoja i obrazovanja "stručnim suradninicima smatraju stručno osposobljene osobe za pomoć u nastavnome i školskome radu, koje obavljaju poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu".
31 Tatjana B PRILOG 1. Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju između ostalog i zbog potrebe da se na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova, što je vidljivo iz obrasca prethodne procjene (Prilog 1.). Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Tim više jer se na spomenutim mjestima zapošljavaju osobe visokoškolskih kvalifikacija, opseg poslova na istim mjestima je kroz prethodne godine rastao i iziskuje široku paletu specifičnih kompetencija te kontinuiranu edukaciju i dodatna usavršavanja. Sve navedeno nije popraćeno odgovarajućim financijskim ekvivalentom odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju, što spomenuta mjesta čini neatraktivnim i teško popunjivim. Smatram bitnim skrenuti pažnju da odgojno-obrazovni sustav svojim programima i djelatnošću, kroz odgojno-obrazovne ustanove, služi ostvarivanju društveno proklamirane obrazovne svrhe te ciljeva i zadaća obrazovanja i kroz cjeloživotno obrazovanje i napredovanje, a istovremeno zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ustanova, trenutnim normativnim rješenjima, to uskraćuje. Stoga predlažem, i skrećem pozornost članovima radne skupine za izradu zakona i socijalnim partnerima, napose Vladi RH i sindikatima, da se u tekst budućeg zakona, kao i u odredbe podzakonskih akata i kolektivnih ugovora, uvrsti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom. Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Lijep pozdrav ! Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da se u propisima iz sustava odgoja i obrazovanja "stručnim suradninicima smatraju stručno osposobljene osobe za pomoć u nastavnome i školskome radu, koje obavljaju poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu".
32 Ivana Vidoša Mučan PRILOG 1. Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju. Smatram kako bi se novim Zakonom trebala otkloniti svakodnevna nepravda prema administrativnom osoblju u škola, a pogotovo prema zaposlenima u osnovnim školama, koje radi pod iznimnim opterećenjem zbog obima posla. U većini osnovnih škola zaposlen je samo jedan tajnik i voditelj računovodstva - bez referenata, niti administrativnog niti računovodstvenog, a posao nam se svakodnevno povećava i takva se tendencija i dalje očekuje s budućom digitalizacijom od 1.1.2023. godine. Za poslove koje se očekuje u školstvu da odradi jedna jedina osoba u drugim ustanovama postoje odjeli od skupine ljudi. Nevjerojatno je kako se očekuje da ista osoba bude zadužena za toliko širok spektar poslova (poslovi pisarnice, arhive, narudžbi - doslovce od papira za WC, narudžbi za školsku kuhinju do radova na zgradi, poslovi oko radnih odnosa, povjerenika za informiranje, internih akata i mnogih drugih obaveza kako bi škola mogla funkcionirati, a kojima ne znamo ni broj ). Nadam se kako ćete ubuduće osigurati uvjete za dodatna zapošljavanja kako bi se postojeći i budući procesi mogli nesmetano provoditi jer smo i mi samo ljudi koji imaju svoje granice. ​Kopiram i komentar kolege Maria Tadića koji apsolutno podržavam:​ "Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju između ostalog i zbog potrebe da se na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova, što je vidljivo iz obrasca prethodne procjene (Prilog 1.). Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Tim više jer se na spomenutim mjestima zapošljavaju osobe visokoškolskih kvalifikacija, opseg poslova na istim mjestima je kroz prethodne godine rastao i iziskuje široku paletu specifičnih kompetencija te kontinuiranu edukaciju i dodatna usavršavanja. Sve navedeno nije popraćeno odgovarajućim financijskim ekvivalentom odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju, što spomenuta mjesta čini neatraktivnim i teško popunjivim. Smatram bitnim skrenuti pažnju da odgojno-obrazovni sustav svojim programima i djelatnošću, kroz odgojno-obrazovne ustanove, služi ostvarivanju društveno proklamirane obrazovne svrhe te ciljeva i zadaća obrazovanja i kroz cjeloživotno obrazovanje i napredovanje, a istovremeno zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva, trenutnim normativnim rješenjima, to uskraćuje. Stoga predlažem, i skrećem pozornost članovima radne skupine za izradu zakona i socijalnim partnerima, napose Vladi RH i sindikatima, da se u tekst budućeg zakona, kao i u odredbe podzakonskih akata i kolektivnih ugovora, uvrsti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom." Srdačan pozdrav, Ivana Vidoša Mučan Tajnica OŠ Ivana Filipovića, Zagreb Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da se u propisima iz sustava odgoja i obrazovanja "stručnim suradninicima smatraju stručno osposobljene osobe za pomoć u nastavnome i školskome radu, koje obavljaju poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu".
33 Sanja Banfić- Kontrec PRILOG 1. Poštovani , podržavam inicijativu za donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju posebno dio "U skladu s promjenama prethodno navedenih odredaba potrebno na drugačiji način urediti i pitanja vezano uz profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika i drugih radnika, napredovanja kao i nadzor u školskim ustanovama i stručno-pedagoškom radu."Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Lijep pozdrav ! Sanja Banfić - Kontrec Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
34 Mirjana Tomić PRILOG 1. Poštovani, podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju između ostalog i zbog potrebe da se konačno na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova, što je vidljivo iz obrasca prethodne procjene (Prilog 1.). Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Tim više jer se na spomenutim mjestima zapošljavaju osobe visokoškolskih kvalifikacija, opseg poslova na istim mjestima je kroz prethodne godine rastao i iziskuje široku paletu specifičnih kompetencija te kontinuiranu edukaciju i dodatna usavršavanja. Sve navedeno nije popraćeno odgovarajućim financijskim ekvivalentom, odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju, što spomenuta mjesta čini neatraktivnim i teško popunjivim. Smatram bitnim skrenuti pažnju da odgojno-obrazovni sustav svojim programima i djelatnošću, kroz odgojno-obrazovne ustanove, služi ostvarivanju društveno proklamirane obrazovne svrhe te ciljeva i zadaća obrazovanja i kroz cjeloživotno obrazovanje i napredovanje, a istovremeno zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva, trenutnim normativnim rješenjima, to uskraćuje. Stoga predlažem, i skrećem pozornost članovima radne skupine za izradu zakona i socijalnim partnerima, napose Vladi RH i sindikatima, da se u tekst budućeg zakona, kao i u odredbe podzakonskih akata i kolektivnih ugovora, uvrsti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje). - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom. Naime, uzimajući u obzir i Nacionalni plan razvoja javne uprave, bitno je da se u novom tekstu Zakona status tajnika škole i voditelja računovodstva izjednači sa statusom stručnog suradnika kako bi na taj način bili omogućeno vertikalno napredovanje, nagrađivanje i zadržavanje kvalitetnih službenika u školama. S poštovanjem, Mirjana Tomić, tajnica Škole suvremenog plesa Ane Maletić Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da se u propisima iz sustava odgoja i obrazovanja "stručnim suradninicima smatraju stručno osposobljene osobe za pomoć u nastavnome i školskome radu, koje obavljaju poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu".
35 Savez waldorfskih institucija i inicijativa RH PRILOG 1. Pod točku 2.1.. molimo dodati sljedeći tekst u ime Saveza waldorfskih institucija i inicijativa RH, Društva prijatelja waldorfske pedagogije, Rijeka, i Osnovne waldorfske škola, Rijeka: "Valjalo bi u okvir za donošenje Zakona svakako unijeti slabost školskog sustava koja je bila razvidna u periodu od 2020 nadalje, specifično u segmentu odgovora na nagle i nepredviđene društvene promjene i jačanje otpornosti (resiliance)." Pod točku 2.3. molimo dodati sljedeći tekst u ime Saveza waldorfskih institucija i inicijativa RH, Društva prijatelja waldorfske pedagogije, Rijeka, i Osnovne waldorfske škola, Rijeka: 'Primjena potpuno novog zakona koji regulira osnovno i srednješkolsko obrazovanje je krajnje nužno kako bi se: (1) spriječila daljnja povreda Ustava Republike Hrvatske (čl. 65.) i gruba diskriminacija po ekonomskoj osnovi obrazovnih institucija koje izvode alternativne obrazovne programe u odnosu na državne, županijske i gradske škola koje provode redovni program, kao i gruba diskriminacija roditelja/skrbnika polaznika alternativnih institucija u odnosu na roditelje/skrbnike državnih, županijskih i gradskih škola, (2) omogućilo stvarno uživanje prava na obrazovanje i prava na slobodu obrazovanja (koje je sada RH očito ne podržava čime krši brojne međunarodne konvencije koje reguliraju pitanje obrazovanja), i (3) dao snažan poticaj razvoju pedagoškog i školskog pluralizma u okviru hrvatskog obrazovnog sustava sukladno strateškim obrazovnim dokumentima Republike Hrvatske u svezi koje problematike se Republika Hrvataka nizom međunarodnih dokumenata obvezala voditi aktivnu politiku poticanja i promicanja, sve prema detaljnijim obrazloženjima navedenim u komentarima pod točkama 3.2, 5.3.7., 5.6.2. i 5.6.4. Rezultat nezainteresiranosti države za pedagoški i školski pluralizam u proteklom destljeću je razvidan iz sljedećih činjenica: a. zastupljenost učenika u hrvatskim školama koje provode alternativni program u odnosu na škole koje provode redovni program iznosi tek 0,15% što je zanemarivi broj u odnosu na europski prosjek od 18,7%; i b. prema relevantnom OIDEL-ovom indeksu slobode obrazovanja iz 2016. g. Republika Hrvatska je najlošije pozicionirana država EU-a i jedna od 30 najlošije rangiranih zemalja svijeta temeljem razloga koji su naznačeni u Preporuci NVOO-a o važnosti poticanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, Oznaka: NVOO-00070-16-0001 od 20. prosinca 2016. (usporedbe radi ostale članice EU-a, uključujući Republiku Sloveniju su redovito unutar prvih 20 zemalja na svijetu). Novi zakon bi svakako u obzir trebao uzeti: - Preporuku Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje o važnosti poticanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, Oznaka: NVOO-00070-16-0001 od 20. prosinca 2016. NVOO (2016), i - Okvir nacionalnog kurikuluma (2017) koji među Uporištima nacionalnog kurikuluma (1.2.) navodi demokratičnost te pedagoški i školski pluralizam (koji u Hrvatskoj praktično nepostojeći), i - Rezoluciju Europskog parlamenta od 12. lipnja 2018. o modernizaciji sustava obrazovanja u EU-u (2017/2224(INI)), (čl. 76.): ”Europski parlament u cilju sve veće uključivosti i jamčenja slobode izbora obrazovanja, potiče na osiguravanje odgovarajuće financijske potpore školama svih kategorija i razina, kako državnim školama tako i neprofitnim privatnim školama, pod uvjetom da se ponuđeni nastavni plan temelji na načelima iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima te da je u skladu s pravnim sustavima, propisima i regulativama u vezi s kvalitetom obrazovanja i upotrebom tih sredstava koji su na snazi u dotičnoj državi članici“, s ciljem da se alternativnim školama, osobito osnovnim školama, omogući adekvatno financiranje osnovnih potreba te stavljanje na raspolaganje adekvatnih školskih prostora, i to u prvom redu: ● vraćanje u zakon obveze financiranja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske barem 80% iznosa potrebnog za ostvarivanje odgojno-obrazovnog rada škole koja provodi alternativni program (kao što je to bilo propisano čl. 142. st. 3. toč. 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 15.07.2008. g., NN 87/2008) ili, alternativno, organizirati primjerenu vaučerizaciju obrazovanja time nužno potrebnog preusmjeravanja poreznih i sličnih davanja roditelja djece koja pohađaju alternativne škole u korist škola koje njihova djeca pohađaju; i ● modernizacija sustava obrazovanja omogućavanjem ostvarivanja odgojno-obrazovnog rada putem kombiniranog učenja (blended learning) koje uključuje opciju učenja na daljinu (distance learning); i ● jasno razlikovanje između (profitno orijentiranih) privatnih škola i (neprofitno orijentiranih) alternativnih privatnih škola gdje je to primjereno u novom zakonskom okviru." Pod točku 3.2. molimo dodati sljedeći tekst u ime Saveza waldorfskih institucija i inicijativa RH, Društva prijatelja waldorfske pedagogije, Rijeka, i Osnovne waldorfske škola, Rijeka: Pod točku 3.2 molimo dodati: “Razvoj demokratičnosti obrazovnog sustava i poticanje i razvoja školskog i pedagoškog pluralizma“ (kao najsnažnije razvojne poluge sustava odgoja i obrazovanja prema mišljenju glavnog strateškog tijela za razvoj obrazovanja - Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje). Preporuka Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje o važnosti poticanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, Oznaka: NVOO-00070-16-0001 od 20. prosinca 2016. NVOO (2016): ”Iako Republika Hrvatska ima višedesetljetno iskustvo u primjeni pluralizma u odgoju i obrazovanju, još uvijek postoje ozbiljni društveni i demokratski deficiti u pogledu njegovog aktivnoga i sustavnoga ostvarivanja. Postojanje i zagovaranje raznovrsnih teorijskih i koncepcijskih orijentacija i pedagogija u javnim državnim školama i njihovim kurikulumima i posebnim alternativnim školama, nedovoljno je. To je važno najviše stoga jer širenje demokratizacije obrazovanja u smislu povećanja raznovrsnosti ponuda obrazovnih sadržaja, metoda i oblika rada, kao i organizacije mogućnosti izbora različitih puteva koji vode osvajanju traženog obrazovanja, učinkovito doprinosi promjenama u demokratskom društvu. Podsjećamo da je Republika Hrvatska, uz svoje temeljne, potpisnica mnogih značajnih i važnih međunarodnih dokumenata kojima se obvezala na aktivnu politiku prema pedagoškom pluralizmu u odgoju i obrazovanju (UNESCO: Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju (1960), UN: Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima (1993)). Stoga Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje preporuča svim sudionicima obrazovne politike da se snažnije angažiraju na: 1. Stvaranju povoljnijeg društvenog ozračja isticanjem slobode, tolerancije i uvažavanja različitosti svakoga građanina kao neupitnih temeljnih vrijednosnih kategorija na kojima se posljedično uspostavlja pedagoški pluralizam u sustavu odgoja i obrazovanja kao njegova najsnažnija razvojna poluga. 2. Daljnjem razvoju nacionalnih obrazovnih politika, pravnih okvira, uključujući operativne strategije potpore i jačanje kapaciteta za afirmaciju stvarnog, a ne samo deklarativnog ostvarivanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju kao tekovine suvremenoga građanskog društva. 3. Kreiranju konkretnih mjera za nadilaženje zaostataka i približavanje zemljama srednje Europe s kojima Republika Hrvatska dijeli kulturološki kontekst, a za kojima, u pogledu ostvarivanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju, daleko zaostajemo.” Pod točkama 5.3.7., 5.6.2. i 5.6.4. molimo dodati sljedeći tekst u ime ime Saveza waldorfskih institucija i inicijativa RH, Društva prijatelja waldorfske pedagogije, Rijeka, i Osnovne waldorfske škola, Rijeka: "Ustavom RH i nizom međunarodnih konvencija (čl. 26. UN Opća deklaracija o ljudskim pravima, čl. 14. Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 2. 1. Protokol uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima, čl. 13. st. 3. i 4. UN Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, čl. 5. UNESCOVA Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju, i dr.) zajamčeno je pravo roditelja/skrbnika da osiguraju djeci obrazovanje sukladno vlastitim vjerskim, filozofskim i pedagoškim uvjerenjima. Isto tako, kao nadopuna prethodnom pravu na slobodu obrazovanja, roditelji/skrbnici su ovlašteni za obrazovanje djece odabrati škole koje nisu državne (jamstvo pedagoškog i školskog pluralizma). Prethodno pravo na obrazovanje i slobodu obrazovanja u Republici Hrvatskoj roditelji/skrbnici ne mogu ostvariti bez značajnih financijskih ulaganja u smislu plaćanja iznimno skupih školarina koje su gotovo jedini izvor financiranja škola koje provode alternativni obrazovni program, isključivo zbog gotovo nikakve financijske i prostorne podrške alternativnim školama od strane države i lokalne zajednice. Drugim riječima, bez značajnog povećanja financiranja alternativnih škola od strane država i lokalne samouprave u razini od barem 80% realnih potreba takvih obrazovnih institucija, prosječnom građaninu RH “obrazovanje sukladno vlastitom uvjerenju“ nije dostupno što predstavlja grubu povredu Ustava RH i međunarodnih konvencija te direktnu diskriminaciju roditelja/skrbnika takve djece po ekonomskom kriteriju. Da je takav pristup potpuno pogrešan govori činjenica da je RH tijekom pregovora za pristupanje EU obećavala poticati razvoj suvremenog sustava obrazovnog sustava koji se temelji na demokratičnosti te pedagoškom i školskom pluralizmu. Predmetnu obvezu je RH ispunila donošenjem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 15.07.2008. g. (NN 87/2008; stupio na snagu 02.08.2008.) koji je u čl. 142. st. 3. toč. 7. propisivao obvezu države da iz državnog proračuna financira 80% iznosa potrebnog za rad alternativne škole. Predmetna zakonska odredba je glasila: (3) U državnom proračunu osiguravaju se sredstva i za sufinanciranje: (…) 7. škola koje provode alternativne odgojno-obrazovne programe u visini od 80% iznosa potrebnog za ostvarivanje odgojno-obrazovnog rada škole. Prethodnim zakonskim rješenjem alternativne škole su u 2008. g. napokon dobile zasluženi položaj u sustavu hrvatskog obrazovanja jer su riješile goruće pitanje stabilnog financiranja svog rada rasterećenjem roditelja/skrbnika i bile su spremne na sljedeću fazu značajnog razvoja svog djelovanja i unaprjeđenja hrvatskog pedagoškog pluralizma sukladno EU standardu. Nažalost, sreća alternativnih obrazovnih institucija je bila kratkog vijeka budući je predmetna odredba o financiranju 80% troškova alternativne škole brisana iz Zakona već 01.09.2009. g. čime je, ondašnji ali i sadašnji obrazovni prioritet - pedagoški i školski pluralizam – unazađen za barem dvadeset godina. Zbog prethodnog nerazumnog pristupa razvoju obrazovanja, protivnog standardima EU-a, RH je danas po pitanju slobode obrazovanja rangirana među 30 najlošijih zemalja na svijetu i najlošije je rangirana zemlje EU-a koja ima zastupljenost učenika u hrvatskim školama koje provode alternativni program u odnosu na škole koje provode redovni program od tek 0,15% što je zanemarivi broj u odnosu na europski prosjek od 18,7%. No to nije jedina negativna posljedica neprimjerenog odnosa prema alternativnim pedagogijama. Najnegativnija posljedica očituje se u gruboj diskriminaciji u sljedećim vidovima: a. Vjerske škole u Hrvatskoj financirane su neposredno iz Državnog proračuna RH u visini od 50% - 100% svojih realnih troškova čije pravo izvire iz iste konvencijske osnove kao i pravo alternativnih škola – pravo na slobodu obrazovanja. Takvo nejednako postupanje prema korisnicima istog prava ukazuje na grubu diskriminaciju koju je potrebno ispraviti u novom zakonu; b. Roditelji/skrbnici djece koja pohađaju alternativne škole su dvostruko diskriminirani. S jedne strane, isti su dužni plaćati školarine alternativnih škola da bi njihova djeca dobila obrazovanje prema slobodnom uvjerenju roditelja, što predstavlja praktično jedini prihod navedenih škola, dok s druge strane, ti isti roditelji kroz doprinose, poreze i prireze iz svojih plaća i drugih oporezivih prihoda neposredno financiraju državne škole. Drugim riječima, koliko god to nevjerojatno zvučalo, roditelji djece koja pohađaju alternativne škole, odnosno roditelji koji koriste svoje međunarodnim pravom zaštićeno pravo da svojoj djeci osiguraju obrazovanje i poduku u skladu sa svojim vjerskim, filozofskim i pedagoškim uvjerenjima - istodobno financiraju i alternativne i državne škole, iako usluge državnih škola uopće ne koriste. Gruba povreda Ustava RH, čl. 65., razvidna je iz činjenice da unatoč prethodno navedenim vrlo jasnim obvezama Republike Hrvatske prema međunarodnom pravu koje nalažu obvezno i besplatno osnovnoškolsko obrazovanje, uz obvezu dostupnosti takvog obrazovanja svima pod jednakim uvjetima, za roditelje/skrbnike djece koja pohađaju osnovne škole u kojima se provodi alternativni program isto to obvezno i besplatno osnovnoškolsko obrazovanje istima nije dostupno pod jednakim uvjetima kao roditeljima djece koja pohađaju državne škole u smislu da je škola za potonje besplatna, dok je škola za prethodne – naplatna. Slijedom prethodnog potrebno je bez odgode omogućiti upražnjavanje prava na slobodu obrazovanja (prava na obrazovanje djece prema vlastitom vjerskom, filozofskom i pedagoškom uvjerenju) svim građanima RH, ne samo onima koji su povoljnijeg imovinskog statusa) vraćanjem u zakon obveze financiranja škola koje provode alternativni program u visini od barem 80% čime bi se ujedno eliminirala povreda čl. 65. Ustava RH i gruba diskriminacija. " Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
36 CLAUDIA BOŽINOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju između ostalog i zbog potrebe da se na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova, što je vidljivo iz obrasca prethodne procjene (Prilog 1.). Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Tim više jer se na spomenutim mjestima zapošljavaju osobe visokoškolskih kvalifikacija, opseg poslova na istim mjestima je kroz prethodne godine rastao i iziskuje široku paletu specifičnih kompetencija te kontinuiranu edukaciju i dodatna usavršavanja. Sve navedeno nije popraćeno odgovarajućim financijskim ekvivalentom odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju, što spomenuta mjesta čini neatraktivnim i teško popunjivim. Smatram bitnim skrenuti pažnju da odgojno-obrazovni sustav svojim programima i djelatnošću, kroz odgojno-obrazovne ustanove, služi ostvarivanju društveno proklamirane obrazovne svrhe te ciljeva i zadaća obrazovanja i kroz cjeloživotno obrazovanje i napredovanje, a istovremeno zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ustanova, trenutnim normativnim rješenjima, to uskraćuje. Stoga predlažem, i skrećem pozornost članovima radne skupine za izradu zakona i socijalnim partnerima, napose Vladi RH i sindikatima, da se u tekst budućeg zakona, kao i u odredbe podzakonskih akata i kolektivnih ugovora, uvrsti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da se u propisima iz sustava odgoja i obrazovanja "stručnim suradninicima smatraju stručno osposobljene osobe za pomoć u nastavnome i školskome radu, koje obavljaju poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu".
37 INES GAVRAN PRILOG 1. Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju između ostalog i zbog potrebe da se na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova, što je vidljivo iz obrasca prethodne procjene (Prilog 1.). Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Tim više jer se na spomenutim mjestima zapošljavaju osobe visokoškolskih kvalifikacija, opseg poslova na istim mjestima je kroz prethodne godine rastao i iziskuje široku paletu specifičnih kompetencija te kontinuiranu edukaciju i dodatna usavršavanja. Ovdje posebno želim naglasiti posebnosti centara za odgoj i obrazovanje, registriranih za obavljanje više djelatnosti (predškolski program, osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje i socijalne usluge) za koje je potrebna visoka razina odgovornosti i poznavanja različitih pravnih propisa. Sve navedeno nije popraćeno odgovarajućim financijskim ekvivalentom odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju. Smatram bitnim skrenuti pažnju da odgojno-obrazovni sustav svojim programima i djelatnošću, kroz odgojno-obrazovne ustanove, služi ostvarivanju društveno proklamirane obrazovne svrhe te ciljeva i zadaća obrazovanja i kroz cjeloživotno obrazovanje i napredovanje, a istovremeno zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva, trenutnim normativnim rješenjima, to uskraćuje. Stoga predlažem, i skrećem pozornost članovima radne skupine za izradu zakona i socijalnim partnerima, napose Vladi RH i sindikatima, da se u tekst budućeg zakona, kao i u odredbe podzakonskih akata i kolektivnih ugovora, uvrsti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom S poštovanjem, Ines Gavran, mag. iur. Tajnica Osnovne škole Vilima Korajca Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da se u propisima iz sustava odgoja i obrazovanja "stručnim suradninicima smatraju stručno osposobljene osobe za pomoć u nastavnome i školskome radu, koje obavljaju poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu".
38 Sanja Đurasević PRILOG 1. Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju između ostalog i zbog potrebe da se na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova, što je vidljivo iz obrasca prethodne procjene (Prilog 1.). Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Tim više jer se na spomenutim mjestima zapošljavaju osobe visokoškolskih kvalifikacija, opseg poslova na istim mjestima je kroz prethodne godine rastao i iziskuje široku paletu specifičnih kompetencija te kontinuiranu edukaciju i dodatna usavršavanja. Ovdje posebno želim naglasiti posebnosti centara za odgoj i obrazovanje, registriranih za obavljanje više djelatnosti (predškolski program, osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje i socijalne usluge) za koje je potrebna visoka razina odgovornosti i poznavanja različitih pravnih propisa. Sve navedeno nije popraćeno odgovarajućim financijskim ekvivalentom odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju. Smatram bitnim skrenuti pažnju da odgojno-obrazovni sustav svojim programima i djelatnošću, kroz odgojno-obrazovne ustanove, služi ostvarivanju društveno proklamirane obrazovne svrhe te ciljeva i zadaća obrazovanja i kroz cjeloživotno obrazovanje i napredovanje, a istovremeno zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva, trenutnim normativnim rješenjima, to uskraćuje. Stoga predlažem, i skrećem pozornost članovima radne skupine za izradu zakona i socijalnim partnerima, napose Vladi RH i sindikatima, da se u tekst budućeg zakona, kao i u odredbe podzakonskih akata i kolektivnih ugovora, uvrsti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom S poštovanjem, Sanja Đurasević Tajnica Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da se u propisima iz sustava odgoja i obrazovanja "stručnim suradninicima smatraju stručno osposobljene osobe za pomoć u nastavnome i školskome radu, koje obavljaju poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu".
39 Damir Mikolji PRILOG 1. U listopadu 2021. provedeno je e-Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o obrascu prethodne procjene za Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. U navedenom e-Savjetovanju iznesena je problematika statusa tajnika škola, a izneseni prijedlozi su ''primljeni na znanje''. Nacionalnim planom razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2027. godine utvrđeno je: - ne postoji jedinstvena metodologija kojom bi se definirala mogućnost napredovanja i nagrađivanja službenika (u školama ona je isključiva za odgojno-obrazovne radnike), što znači da dio ''službenika ima pravo na napredovanje i nagrađivanje, a dio nema, pa se postavlja pitanje jednakih mogućnosti i utjecaja takvog sustava na motivaciju službenika'', - nisu definirani kriteriji za uspješnost na radu (odnosno u strategiji se ističe da je navedeno odrađeno samo za pojedine javne službe i pojedine zaposlenike u tim službama – odgojno-obrazovni radnici). U Nacionalnom planu ističe se da je za očuvanje kontinuiteta i stabilnosti ''institucionalne memorije'' ključno da se zadrže osobe koje imaju iskustva i znanja za obavljanje bitnih poslova u određenoj organizaciji (npr. tajnici škola i voditelji računovodstva). Uzimajući u obzir Nacionalni plan razvoja javne uprave i sve konkretne prijedloge ostalih tajnika škola, bitno je da se u novom tekstu Zakona status tajnika škole i voditelja računovodstva izjednači sa statusom stručnog suradnika kako bi na taj način bili omogućeno vertikalno napredovanje, nagrađivanje i zadržavanje kvalitetnih službenika u školama. Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona.
40 Dijana Mihelčić Muhvić PRILOG 1. „Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju između ostalog i zbog potrebe da se na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova, što je vidljivo iz obrasca prethodne procjene (Prilog 1.). Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Tim više jer se na spomenutim mjestima zapošljavaju osobe visokoškolskih kvalifikacija, opseg poslova na istim mjestima je kroz prethodne godine rastao i iziskuje široku paletu specifičnih kompetencija te kontinuiranu edukaciju i dodatna usavršavanja. Sve navedeno nije popraćeno odgovarajućim financijskim ekvivalentom odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju, što spomenuta mjesta čini neatraktivnim i teško popunjivim. Smatram bitnim skrenuti pažnju da odgojno-obrazovni sustav svojim programima i djelatnošću, kroz odgojno-obrazovne ustanove, služi ostvarivanju društveno proklamirane obrazovne svrhe te ciljeva i zadaća obrazovanja i kroz cjeloživotno obrazovanje i napredovanje, a istovremeno zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ustanova, trenutnim normativnim rješenjima, to uskraćuje. Stoga predlažem, i skrećem pozornost članovima radne skupine za izradu zakona i socijalnim partnerima, napose Vladi RH i sindikatima, da se u tekst budućeg zakona, kao i u odredbe podzakonskih akata i kolektivnih ugovora, uvrsti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Dijana Mihelčić Muhvić tajnica /računovođa Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da se u propisima iz sustava odgoja i obrazovanja "stručnim suradninicima smatraju stručno osposobljene osobe za pomoć u nastavnome i školskome radu, koje obavljaju poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu".
41 Iva Boras PRILOG 1. „Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju između ostalog i zbog potrebe da se na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova, što je vidljivo iz obrasca prethodne procjene (Prilog 1.). Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Tim više jer se na spomenutim mjestima zapošljavaju osobe visokoškolskih kvalifikacija, opseg poslova na istim mjestima je kroz prethodne godine rastao i iziskuje široku paletu specifičnih kompetencija te kontinuiranu edukaciju i dodatna usavršavanja. Sve navedeno nije popraćeno odgovarajućim financijskim ekvivalentom odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju, što spomenuta mjesta čini neatraktivnim i teško popunjivim. Smatram bitnim skrenuti pažnju da odgojno-obrazovni sustav svojim programima i djelatnošću, kroz odgojno-obrazovne ustanove, služi ostvarivanju društveno proklamirane obrazovne svrhe te ciljeva i zadaća obrazovanja i kroz cjeloživotno obrazovanje i napredovanje, a istovremeno zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ustanova, trenutnim normativnim rješenjima, to uskraćuje. Stoga predlažem, i skrećem pozornost članovima radne skupine za izradu zakona i socijalnim partnerima, napose Vladi RH i sindikatima, da se u tekst budućeg zakona, kao i u odredbe podzakonskih akata i kolektivnih ugovora, uvrsti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom“ Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da se u propisima iz sustava odgoja i obrazovanja "stručnim suradninicima smatraju stručno osposobljene osobe za pomoć u nastavnome i školskome radu, koje obavljaju poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu".
42 SLOBODAN ALBERKOVIĆ PRILOG 1. Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog zakona o odgoju i obrazovanju između ostalog i zbog potrebe da se na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova, što je vidljivo iz obrasca prethodne procjene (Prilog 1.). Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Tim više jer se na spomenutim mjestima zapošljavaju osobe visokoškolskih kvalifikacija, opseg poslova na istim mjestima je kroz prethodne godine rastao i iziskuje široku paletu specifičnih kompetencija te kontinuiranu edukaciju i dodatna usavršavanja. Sve navedeno nije popraćeno odgovarajućim financijskim ekvivalentom odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju, što spomenuta mjesta čini neatraktivnim i teško popunjivim. Smatram bitnim skrenuti pažnju da odgojno-obrazovni sustav svojim programima i djelatnošću, kroz odgojno-obrazovne ustanove, služi ostvarivanju društveno proklamirane obrazovne svrhe te ciljeva i zadaća obrazovanja i kroz cjeloživotno obrazovanje i napredovanje, a istovremeno zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ustanova, trenutnim normativnim rješenjima, to uskraćuje. Stoga predlažem, i skrećem pozornost članovima radne skupine za izradu zakona i socijalnim partnerima, napose Vladi RH i sindikatima, da se u tekst budućeg zakona, kao i u odredbe podzakonskih akata i kolektivnih ugovora, uvrsti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Srdačno, Slobodan Alberković Tajnik Osnovne škole Korog Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da se u propisima iz sustava odgoja i obrazovanja "stručnim suradninicima smatraju stručno osposobljene osobe za pomoć u nastavnome i školskome radu, koje obavljaju poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu".
43 Mario Tadić PRILOG 1. Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju između ostalog i zbog potrebe da se na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova, što je vidljivo iz obrasca prethodne procjene (Prilog 1.). Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Tim više jer se na spomenutim mjestima zapošljavaju osobe visokoškolskih kvalifikacija, opseg poslova na istim mjestima je kroz prethodne godine rastao i iziskuje široku paletu specifičnih kompetencija te kontinuiranu edukaciju i dodatna usavršavanja. Sve navedeno nije popraćeno odgovarajućim financijskim ekvivalentom odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju, što spomenuta mjesta čini neatraktivnim i teško popunjivim. Smatram bitnim skrenuti pažnju da odgojno-obrazovni sustav svojim programima i djelatnošću, kroz odgojno-obrazovne ustanove, služi ostvarivanju društveno proklamirane obrazovne svrhe te ciljeva i zadaća obrazovanja i kroz cjeloživotno obrazovanje i napredovanje, a istovremeno zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva, trenutnim normativnim rješenjima, to uskraćuje. Stoga predlažem, i skrećem pozornost članovima radne skupine za izradu zakona i socijalnim partnerima, napose Vladi RH i sindikatima, da se u tekst budućeg zakona, kao i u odredbe podzakonskih akata i kolektivnih ugovora, uvrsti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Srdačan pozdrav, Mario Tadić Tajnik OŠ Mate Lovraka Petrinja Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da se u propisima iz sustava odgoja i obrazovanja "stručnim suradninicima smatraju stručno osposobljene osobe za pomoć u nastavnome i školskome radu, koje obavljaju poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu".
44 Toni Mataija PRILOG 1. Poštovani, Podržavam inicijativu za donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju posebno dio "U skladu s promjenama prethodno navedenih odredaba potrebno na drugačiji način urediti i pitanja vezano uz profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika i drugih radnika, napredovanja kao i nadzor u školskim ustanovama i stručno-pedagoškom radu." Status računovođa / voditelja računovodstva i tajnika zahtjeva hitne promjene u svim segmentima, od promjene naziva radnih mjesta, opsega poslova i koeficijenta koji nije u skladu sa složenosti poslova koje obavljaju do mogućnosti napredovanja. Ravnatelj, tajnik i računovođa / voditelj računovodstva su stručni voditelji škole, u pravilu cijela administrativna služba vodi školu, a ne samo ravnatelj. S poštovanjem Toni Mataija, dipl.oec. Voditeljica računovodstva Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona.
45 Goran Šuper PRILOG 1. Poštovani, smatram da se ovim izmjenama treba ispraviti potrebno napraviti izmjene vezane uz problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105.,stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom Ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa na što ste i sami upozoravali prilikom donošenja izmjene Zakona. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Dolazimo do apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na Učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, Učiteljski fakulteti su izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019.godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Svakodnevno smo suočeni s nedostatkom stručnog kadra u OŠ te se treba ići u smjeru kako kroz pojačane predmete postići stručnost u izvođenju nastave a ne da na testiranja se uopće ne pozivaju učitelji s pojačanim predmetom da bi se odlukom ravnatelja zapošljavalo nestručno do 60 dana. Predlažem Vam izmjenu navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6,članka 105 Zakona. Srdačan pozdrav! Goran Šuper, dipl. učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Engleski jezik, učitelj mentor Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
46 Iva Palčić Strčić PRILOG 1. Poštovani, pozdravljam najavljene izmjene Zakona i želim Vam skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105., stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa, a što je posljedično dovelo do degradacije kadra učiteljskih fakulteta prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Primjerice, u situaciji zapošljavanja na radnom mjestu učitelja engleskog jezika čak i u razrednoj nastavi, učitelj razredne nastave s pojačanim predmetom engleskim jezikom diskvalificira se iz procesa natječaja te predmetni profesor ostvaruje prednost u zapošljavanju u razrednoj nastavi. Ministrica Divjak, inzistirajući na tome da kadar učiteljskih fakulteta treba primarno raditi u razrednoj nastavi, istovremeno ne navodi da u nižim razredima osnovne škole uz učitelje razredne nastave radi i veliki broj predmetnih učitelja. Naime, nastavu iz Engleskog jezika, Njemačkog jezika, Informatike i Vjeronauka te Glazbene kulture najvećim dijelom realiziraju profesori koji nisu stekli kompetencije potrebne za rad u razrednoj nastavi, odnosno, nemaju završeni studij razredne nastave, dok ih istovremeno sporni članak Zakona prepoznaje kao kompetentnije za rad u razrednoj nastavi nego učitelja razredne nastave s pojačanim predmetom, a koji se primarno educirao za rad s tom dobnom skupinom. Stoga se postavlja pitanje: ako učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom ili modulom ne mogu raditi u predmetnoj nastavi, mogu li u razrednoj nastavi predavati predmetni nastavnici? Dolazimo do apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019. godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6, članka 105 Zakona. Srdačan pozdrav Iva Palčić Strčić, dipl.uč. razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Engleski jezik, učitelj savjetnik Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
47 Ivana Slatina PRILOG 1. Poštovani, molim da se omogući profesionalni razvoj svih radnika školske ustanove a ne samo odgojno-obrazovnih radnika kao i napredovanje tajnika i voditelja računovodstva jer se novi radnici teško snalaze u velikoj količini posla i propisa. Što se tiče koeficijenta, treba ga izjednačiti sa onim stručnog suradnika odnosno povećavati ga rad ovisno o broju učenika, zaposlenom administrativnom/računovodstvenom referentu ili ne... Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona.
48 Vedran Lakovic PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u os i sš. Srdačan pozdrav. Vedran Laković Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
49 Renata Branilović PRILOG 1. Poštovani, želim Vam skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105.,stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom Ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa na što ste i sami upozoravali prilikom donošenja izmjene Zakona. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Dolazimo do apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na Učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, Učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019.godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6,članka 105 Zakona. Srdačan pozdrav, Renata Branilović Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
50 Dijana Piskač PRILOG 1. Poštovani, vezano na članak 105., stavak 6. , točke a) i b) koji je na snazi od 2018. godine , a kojim su učitelji s pojačanim programom iz predmeta stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u OŠ, predlažem izmjenu ovog članka te vraćanje učitelja s pojačanim predmetom u ravnopravni odnos prilikom zapošljavanja. Učitelji s pojačanim programom iz predmeta upisali su i završili fakultete s namjerom rada u osnovnoj školi te stekli pravovaljane diplome. Tijekom studija, kroz brojne hospitacije, kroz praksu te metodologije u osnovnoj školi učitelji s pojačanim predmetom stekli su stručnost za rad s učenicima upravo u osnovnom obrazovanju. Iz tog razloga postavlja se pitanje zašto se te učitelje smatra manje stručnima u odnosu na one iz stavka 6.a). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
51 Goran Orlić PRILOG 1. Poštovani, želim Vam skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima odnosno modulima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105.,stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Želim ukazati da su zalaganjem pojedinaca u političkom životu, a koji se nalaze u sukobu interesa (de facto, između ostalog, izmjenama zakona više novca iz proračuna za njegovo radno mjesto preko studentskih kvota nakon političke karijere), hrvatski učitelji proskribirani iz učionica hrvatskih škola u Republici Hrvatskoj naknadnim i retroaktivnim izmjenama zakona. Valja upozoriti da je takav oblik diskriminacije prokazan i osuđen u dvije javne rasprave. Prvo na javnoj raspravi o kurikulumu informatike, a time primjenjivo i na druge predmete. Zatim i na javnoj raspravi o samim izmjenama Zakona o kojoj se očitovale obrazovne ustanove, dionici obrazovanja i ostala javnost što je svjesno ignorirano pa je umjesto struke odlučila politika tada vladajućih… Valjda upozoriti da retroaktivnim izmjenama zakona obmanjena javnost, ljudima oduzeta zakonom stečena prava te diskriminiran jedan dio obrazovne populacije. Fakulteti imaju dopusnice MZO-a, hrvatsko društvo to sve plaća, a onda se učitelje diskriminira u korist nekoga tko će na nekom drugom fakultetu platiti tečaj pa će odjednom biti u povlašten u odnosu za nekoga tko se pola desetljeća ciljano školovao za rad u osnovnoj školi. Mnogi učitelji imaju učenike na državnim natjecanjima, dobivaju nagrade za svoj rad, domaće i strane, napreduju u zvanje. Sada su njihove kompetencije i mogućnost napredovanja degradirane političkom odlukom. Kako ovakav način rada utječe na sustav i društvo u širem kontekstu dugoročno? Apeliram da se taj čin društveno neodgovornog političkog nasilja ispravi. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6, članka 105 Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
52 Silva Kramer PRILOG 1. Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u os i sš. Podržavam ideju o osnivanje niza centara ali treba obratiti pažnju na činjenicu da pojedine škole nemaju osigurane osnovne uvjete za provedbu programa (dvorana i sl.). Također smatram da bi učenici postizali bolje rezultate ukoliko bi se znanje valoriziralo češće kroz godinu. Skrećem pažnju na problem nedostatka pojedinih struka u školama kao prof. matematike i fizike i njihovu čestu izmjenu što dovodi do loših rezultata na kraju nastave godine. Ukoliko želimo svim učenicima omogućiti pristup kvalitetnom sustavu odgoja i obrazovanja tada bi trebalo voditi brigu o načinu upisa, obrazovanja i zapošljavanja kvalitetnih djelatnika. Srdačan pozdrav, Silva Kramer Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
53 Sanja Antolić PRILOG 1. Poštovani, želim Vam skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105.,stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom Ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa na što ste i sami upozoravali prilikom donošenja izmjene Zakona. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Dolazimo do apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na Učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, Učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019.godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6,članka 105 Zakona. Srdačan pozdrav, Sanja Antolić. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
54 Dubravka Crnić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, želim Vam skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105.,stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018., stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom Ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa na što ste i sami upozoravali prilikom donošenja izmjene Zakona. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Dolazimo do apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na Učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, Učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019., a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju prava stečena diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6, članka 105 Zakona. Srdačan pozdrav, Dubravka Crnić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
55 Kristina Ključarić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju te vidim u tome idealnu priliku za poboljšanjem statusa naših, često prešutnih i nevidljivih, dobrih duša škole - tajnika i računovođa bez kojih škola kao ustanova nikako ne bi mogla funkcionirati. Nesrazmjer između obujma njihova posla te trenutnih materijalnih prava i njihova statusa u školama je neopisiv. Opisati se mogu samo kao entuzijasti koji svoj posao obavljaju krajnje profesionalno na uštrb slobodnog vremena i godišnjih odmora. Zbog njih, mi ostali djelatnici, možemo mirno provoditi svoje slobodno vrijeme i godišnje odmore znajući da će se sve ine prijave, prava, i plaće, dodatci riješiti. To je stručnost i to je suradnja. Zato postavljam pitanje iz kojeg razloga ne bi mogli dobiti status stručnog suradnika i time mogućnost napredovanja u struci, te odgovarajući koeficijent. Hvala na prilici za izražavanje podrške onima koji nam je svaki dan daju. Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona.
56 Tihana Pocrnic PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Postovani, da ne ponavljam sve napisano jer je bit problema istaknuta vise puta,opisat cu svoje vlastiti iskustvo. Imala sam priliku zavrsiti program strucnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa,davno,sretna jer mi se pruzila prilika,jer sam se namucila za diplomu i itekako sam kvalificirana za ono sto sam studirala. Ono sto sam vidjela je ogroman obujam posla koji npr.tajnica skole radi sama. To je jednostavno skup toliko poslova za jednu osobu da na kraju radnog dana ne znas koje ti je ime. Moja mentorica i ja smo jedva to zajedno stizale, dok nije donesen famozni dio u Zakonu gdje se nas koji smo diplomirali po starom programu stavlja na zadnje mjesto. Bez obzira sto imamo radno iskustvo i vise smo kvalificirani. Ne znam u cijem interesu je to napravljeno i tko "pametan" je to smislio da mu osobno stisnem ruke,ali bio je to šamar za velik broj nas. Pokazalo se i da nije bitno tko je sposoban vec podoban. Pokazalo se da sustav nije briga! Jos jednom naglasavam duboko razocaranje svim ovim, odnosom prema kolegama i kolegicama koji su zaposleni i preoptereceni,podplaćeni, marginalizirani i nemotivirani. Mi ostali kojem je sustav odlucio tako fino vratiti za trud oko studiranja i svih kvalifikacija sad imamo nevazece diplome u ormaru s vinom i rakijom i radimo poslove gdje nam steceno znanje ne znaci nista. Sto namjeravate poduzeti oko ovog i da li ce i ovaj Zakon ostati mrtvo slovo na papiru? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
57 Monika Sakoman PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Smatram da je donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju prijeko potrebno kako bi se ispravile nelogičnosti u sustavu za koje nitko od vladajućih nema sluha već dugi niz godina. Prije 6 godina počela sam raditi u školi na radnom mjestu tajnika školske ustanove i otada postoje priče kako će doći do izmjena kako bi tajnik i računovođa školske ustanove dobili status koji zaslužuju svojim radom. Svaki ravnatelj zna da je tajnik najvažniji dio svake školske ustanove. Svaki posao, svaki projekt, svaka nabava će biti realizirana zaslugom tajnika. Tajnik je taj koji donosi sve pravne akte, pojedinačne akte, odrađuje sve poslove vezane uz radne odnose ( od prijava na osiguranja do izrade ugovora o radu) tajnik priprema sjednice svih tijela, priprema evidencije za plaću, izrađuje jelovnike u dogovoru s kuharicama, vodi zaštitu na radu, izdaje naloge za prekovremeni i naloge za službene putovanja, imenovan je povjerenikom za sve što brojni zakoni propisuju kao obvezu i mogla bi tako nabrajati sve poslove koje radi tajnik još dugo, no ono na što želim skrenuti pažnju nije da se smanji obujam posla tajnika, nego da se tom istom tajniku pruže odgovarajuća materijala prava za sve što radi, da se njegov rad i trud mogu i moraju cijeniti. Prijedlog je da tajnik i računovođa dobiju status stručnog suradnika i time mogućnost napredovanja u struci, da se izjednači koeficijent sa koeficijentom stručnog suradnika. Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona.
58 ANA KRUŽIĆ ČULJAK PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju. Smatram kako bi se novim Zakonom trebala otkloniti nepravda prema administrativnom osoblju koje već duže vrijeme nadilazi mogućnosti da ih po školama obavljaju samo dvije osobe ( voditelj računovodstva i tajnik). Posebno novom digitalizacijom urudžbenog zapisnika od 1.1.2023. godine. Očekuje se da jedna osoba odradi masu poslova (rad u preko 20 različitih aplikacija, rad na različitim EU projektima bez naknade (Erasmus+, RCK projekti) preko ljeta obračun plaće za 50-100 učenika koji rade preko učeničkog servisa u srpnju i kolovozu, rad učeničke zadruge, rad učeničkih radionica u strukovnim školama, kompletni poslovi računovodstva, poslovi pisarnice, izrada narudžbenica te njihovo povezivanje s e- Računima, različitih internih akata i mnogih drugih obaveza kako bi škola mogla nesmetano funkcionirati). Da bi problematika bila razumljivija u nastavku navodim sve poslove koje obavlja voditelj računodstva samostalno i jedini je odgovoran za iste: 1.DNEVNO: -knjiženje bankovnih izvoda -knjiženje ulaznih računa -izdavanje izlaznih računa ra rad školskih radionica -obračun putnih naloga za sudionike Erasmus + projekata i partnerstva na projektima RCK 2. MJESEČNO: - do 2. u mjesecu obračun plaće za projekt Obrazumo se zajedno-Pomoćnici/ce u nastavi - do 20. u mjesecu dostava tablica i podataka za provedbu Školske sheme-voće i mlijeko - do 15. u mjesecu obračun materijalnih prava za prethodni mjesec - do 15. u mjesecu obračun prijevoza zaposlenika (isplaćuje se kroz sustav Županijske Riznice) -obračun naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, izrada virmana za iste te nošenje u FINU -obračun plaće u aplikaciji Centralni obračun plaće, izrada JOPPD obrasca. - slanje obrazaca o isplaćenoj plaći za sudionike na projektima RCK KVARTALNI POSLOVI: - izrada financijskih izvještaja - izrada izvršenja proračuna za polugodišnji i godišnji financijski izvještaj - sudjelovanje na sjednicama školskog odbora - obračun isplata dnevnica zaposlenih po putnim nalozima - unos osnovnih sredstava i sitnog invenatara, knjiga u knjižnici u program Inventure GODIŠNJE: - izrada godišnjeg financijskog izvještaja - izrada financijskog plana za sljedeću godinu i projekcije za sljedeće dvije - izada upitnika o Fiskalnoj odgovornosti OSTALI POSLOVI: - izrada izlaznih faktura za najam prostora škole - sudske presude,obračuni, obračuni kamata za iste, izrada zahtjeva za refundaciju troškova prema Ministarstvu obrazovanja, komunikacija s poreznom upravom u svezi kamata za isplaćene presude -Erasmus + projekti -ostali poslovi po nalogu ravnatelja Iz svega gore navedenog je vidljivo da je navedeni posao daleko preopsežan posao za voditelja računovodstva i da se nerijetko ostaje duže od ugovorenog radnog vremena. Iz svih navedenih razloga kao i izrazito slabe financijske stimulacije za navedeno radno mjesto - ono je postalo neatratkivno, te se teško nalaze osobe za zamjene odsutnih djelatnika ( porodiljni dopusti, duža bolovanja), a dolazi da i radna mjesta otvorena na neodređeno duže vrijeme ostaju prazna jer osoba koja zna raditi gore navedene poslove sigurno ne sjedi na zavodu za zapošljavanje. Predlažem mogućnost napredovanja tajnika i voditelja računovodstva u skladu s vrstama i količinom posla koji obavljaju, odslušanih edukacija, sudjelovanja na stručnim seminarima kako je omogućeno nastavnom osoblju. S poštovanjem, Ana Kružić Čuljak Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da su poslovi zaposlenika školskih ustanova uređeni drugim propisim, a ne Zakonom.
59 Kristina Bernatović PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju između ostalog i zbog potrebe da se na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova, što je vidljivo iz obrasca prethodne procjene (Prilog 1.). Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Tim više jer se na spomenutim mjestima zapošljavaju osobe visokoškolskih kvalifikacija, opseg poslova na istim mjestima je kroz prethodne godine rastao i iziskuje široku paletu specifičnih kompetencija te kontinuiranu edukaciju i dodatna usavršavanja. Sve navedeno nije popraćeno odgovarajućim financijskim ekvivalentom odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju, što spomenuta mjesta čini neatraktivnim i teško popunjivim. Smatram bitnim skrenuti pažnju da odgojno-obrazovni sustav svojim programima i djelatnošću, kroz odgojno-obrazovne ustanove, služi ostvarivanju društveno proklamirane obrazovne svrhe te ciljeva i zadaća obrazovanja i kroz cjeloživotno obrazovanje i napredovanje, a istovremeno zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ustanova, trenutnim normativnim rješenjima, to uskraćuje. Stoga predlažem, i skrećem pozornost članovima radne skupine za izradu zakona i socijalnim partnerima, napose Vladi RH i sindikatima, da se u tekst budućeg zakona, kao i u odredbe podzakonskih akata i kolektivnih ugovora, uvrsti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da se u propisima iz sustava odgoja i obrazovanja "stručnim suradninicima smatraju stručno osposobljene osobe za pomoć u nastavnome i školskome radu, koje obavljaju poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu".
60 Ivona Horvat PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju. Smatram kako bi se novim Zakonom trebala otkloniti nepravda prema administrativnom osoblju, a pogotovo prema zaposlenima u osnovnim školama, koje radi pod iznimnim opterećenjem zbog ogromnog obima posla, koje već duže vrijeme nadilazi mogućnosti da ih po osnovnim školama obavljaju samo dvije osobe ( voditelj računovodstva i tajnik). U većini osnovnih škola zaposlen je samo jedan voditelj računovodstva i jedan tajnik odnosno bez računovodstvenog referenata i administrativnog referenta, a posao nam se neprestano povećava i takva se tendencija i dalje očekuje s budućom digitalizacijom od 1.1.2023. godine. Za poslove koje se očekuje u školstvu da odradi jedna jedina osoba u drugim ustanovama postoje odjeli od nekoliko ljudi. Nerealno je očekivati da je jedna osoba zadužena za toliko širok spektar poslova (rad u preko 20 različitih aplikacija, rad na različitim EU projektima bez naknade, svakodnevna komunikacija s roditeljima u vezi naplate usluga produženog boravka i prerane zbog osiguravanja sredstava za isplatu plaće zaposlenih u produženom boravku, kompletni poslovi računovodstva, poslovi pisarnice, izrada narudžbenica- doslovce za sitni materijal za popravke- te njihovo povezivanje s e- Računima, različitih internih akata i mnogih drugih obaveza kako bi škola mogla nesmetano funkcionirati, a kojima ne znamo ni broj). Da bi problematika bila razumljivija u nastavku navodim sve poslove koje obavlja voditelj računodstva samostalno i jedini je odgovoran za iste: 1.DNEVNO: -knjiženje bankovnih izvoda -knjiženje ulaznih računa -isplate i uplate u blagajnu vezane uz razne izlete učenika, posjete kazalištima i osiguranja učenika te knjiženje istih 2. MJESEČNO: -izrada uplatnica za prehranu i produženi boravak -do 5. u mjesecu dostava tabele Prehrane za prethodni mjesec Gradskom uredu za obrazovanje - do 20. u mjesecu izrada i dostava tabele mjesečnih energenata (struja i plin) Gradskom uredu za obrazovanje -do 5. u mjesecu dostava Tabele Stručnjak za tehničku podršku za prethodni mjesec (potrebno obračunati) Gradskom uredu za obrazovanje -do 15. u mjesecu obrada i dostava dokumentacije za refundaciju sredstava za bolovanja na teret HZZO-a - do 15. u mjesecu isplata plaće za program Produženog boravka, Vikenda u dvorani i Pomoćnika u nastavi, te ukoliko je bilo zamjena učitelja isplata istih,dostava JOPPD obrazaca Poreznoj upravi - do 25. u mjesecu dostava dokumentacije vezane uz projekt Pomoćnici u nastavi faza IV. Gradskom uredu za obrazovanje (potpisane platne liste od strane djelatnika i odgovorne osobe,dokaz o isplati,joppd obrazac), ukoliko je bila još kakva isplata (npr dnevnica) dostava dokumentacije o istoj -do 30. u mjesecu: obračun plaće Produženi boravak, obračun plaće za program Vikend u dvorani, obračun plaće za Pomoćnike u nastavi faza IV -dostava skeniranih i ovjerenih tabela prethodno navedenih plaća Gradskom uredu za obrazovanje -obračun naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditeto, izrada virmana za istete nošenje u FINU,ukoliko je bilo zamjenama Ministarstvo-Grad obračun istih i izrada virmana, nošenje u finu, slanje Zatjeva za odobrenje istih Ministarstvu znaonosti i obrazovanja -obračun plaće u Fininoj aplikaciji Centralni obračun plaće, izrada JOPPD obrasca KVARTALNI POSLOVI: -izrada financijskih izvještaja -ukoliko se radi o izvještaju za 6 mjeseci ili godišnjem izvještaju uz predaju u FINu ukucavanje podataka u gradsku aplikaciju APIS - izrada izvršenja proračuna u aplikacija Grada Zagreba Libusoft za polugodišnji i godišnji financijski izvještaj -obračun naknada za članove školskih odbora i isplata istih - obračun iisplata dnevnica zaposlenih po putnim nalozima GODIŠNJE: - izrada godišnjeg financijskog izvještaja OSTALI POSLOVI: - izrada izlaznih faktura za najam dvorane i učionica -sudske presude,obračuni, obračuni kamata za iste, izrada zahtjeva za refundaciju troškova prema Ministarstvu obrazovanja, komunikacija s poreznom upravom u svezi kamata za isplaćene presude -Erasmus + projekti -ostali poslovi po nalogu ravnatelja Iz svega gore navedenog je razvidno da je navedeni posao daleko preopsežan za 1 osobu. Nadam se kako ćete ubuduće osigurati uvjete za zapošljavanjem računovodstvenog i administrativnog referenta i to barem SSS radi racionalizacije korištenja postojećeg resursa te kako bi se postojeći i budući procesi mogli nesmetano modernizirati te kvalitetno provoditi u skladu sa svim propisima. Iz svih navedenih razloga kao i izrazito slabe financijske stimulacije za navedeno radno mjesto radno ono je postalo neatratkivno, te se teško nalaze osobe za zamjene odsutnih djelatnika ( porodiljni, duži dopusti), a dolazi da i radna mjesta otvorena na neodređeno duže vrijeme ostaju prazna. S poštovanjem, Ivona Horvat Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da su poslovi zaposlenika školskih ustanova uređeni drugim propisim, a ne Zakonom.
61 Lidija Brlić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju. Smatram kako bi se novim Zakonom trebala otkloniti nepravda prema administrativnom osoblju, a pogotovo prema zaposlenima u osnovnim školama, koje radi pod iznimnim opterećenjem zbog ogromnog obima posla. U većini osnovnih škola zaposlen je samo jedan voditelj računovodstva i jedan tajnik odnosno bez računovodstvenog referenata i administrativnog referenta, a posao nam se neprestano povećava i takva se tendencija i dalje očekuje s budućom digitalizacijom od 1.1.2023. godine. Za poslove koje se očekuje u školstvu da odradi jedna jedina osoba u drugim ustanovama postoje odjeli od nekoliko ljudi. Nevjerojatno je kako se očekuje da ista osoba bude zadužena za toliko širok spektar poslova (rad u preko 20 različitih aplikacija, rad na različitim EU projektima bez naknade, svakodnevna komunikacija s roditeljima u vezi naplate usluga produženog boravka i prerane zbog osiguravanja sredstava za isplatu plaće zaposlenih u produženom boravku, kompletni poslovi računovodstva, poslovi pisarnice, izrada narudžbenica- doslovce za sitni materijal za popravke- te njihovo povezivanje s e- Računima, različitih internih akata i mnogih drugih obaveza kako bi škola mogla nesmetano funkcionirati, a kojima ne znamo ni broj). Nadam se kako ćete ubuduće osigurati uvjete za zapošljavanjem računovodstvenog i administrativnog referenta i to barem SSS radi racionalizacije korištenja postojećeg resursa te kako bi se postojeći i budući procesi mogli nesmetano modernizirati te kvalitetno provoditi u skladu sa svim propisima. Također podržavam drugačije uređenje profesionalnog razvoja i drugih radnika u sustavu odgoja i obrazovanja te napredovanja jer je potrebno uskladiti sve navedeno te popratiti odgovarajućim financijskim ekvivalentom odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju, a često rade pod bolovanjem i godišnjem odmoru jer taj stručni i izuzetno kompleksni posao nema tko raditi. S poštovanjem, Lidija Brlić Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona.
62 Silvana Vulas PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavajući navedeni obrazac procjene (posebno 2.3.) kao djelatnik umjetničke ustanove mišljenja sam da je potrebno navedeno simbiotski i istodobno implementirati u Zakon o umjetničkom obrazovanju koji se oslanja na navedeni Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Nepoznanica je velikom dijelu kolega (iz struke i izvan struke) da se umjetničko obrazovanje ostvaruje u skladu s odredbama i ovog zakona. NN 86/2012 Članak 3... glasi: “Umjetničko obrazovanje ostvaruje se u skladu s odredbama ovoga Zakona, posebnog zakona i drugih propisa.” U najblažem slučaju predlažem ne zaboraviti na implementaciju ovog članka u novi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i ispravak, dopunu ili donošenje novog Zakona o umjetničkom obrazovanju. Zahvaljujem na prilici da iznesem svoje mišljenje Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
63 SLOBODAN ALBERKOVIĆ PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju. Smatram kako bi se novim Zakonom trebala otkloniti svakodnevna nepravda prema administrativnom osoblju u škola, a pogotovo prema zaposlenima u osnovnim školama, koje radi pod iznimnim opterećenjem zbog obima posla. U većini osnovnih škola zaposlen je samo jedan tajnik i voditelj računovodstva - bez referenata, niti administrativnog niti računovodstvenog, a posao nam se svakodnevno povećava i takva se tendencija i dalje očekuje s budućom digitalizacijom od 1.1.2023. godine. Za poslove koje se očekuje u školstvu da odradi jedna jedina osoba u drugim ustanovama postoje odjeli od skupine ljudi. Nevjerojatno je kako se očekuje da ista osoba bude zadužena za toliko širok spektar poslova (poslovi pisarnice, arhive, narudžbi - doslovce od papira za WC, narudžbi za školsku kuhinju do radova na zgradi, poslovi oko radnih odnosa, povjerenika za informiranje, internih akata i mnogih drugih obaveza kako bi škola mogla funkcionirati, a kojima ne znamo ni broj ). Nadam se kako ćete ubuduće osigurati uvjete za dodatna zapošljavanja kako bi se postojeći i budući procesi mogli nesmetano provoditi jer smo i mi samo ljudi koji imaju svoje granice. Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da su poslovi zaposlenika školskih ustanova uređeni drugim propisim, a ne Zakonom.
64 KATARINA GRBEŠA PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju između ostalog i zbog potrebe da se na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova, što je vidljivo iz obrasca prethodne procjene (Prilog 1.). Ovim se pridružujem, te podržavam sve komentare koji se odnose na pitanje boljeg i pravednijeg uređenja položaja tajnika i voditelja računovodstva u školama, te smatram kako postoji potreba za pravednijim uređenjem njihova položaja. Opseg poslova tajnika i računovođa koji se povećava rapidno iz godine u godinu, nedostatak bilo kakve mogućnosti stimulacije i profesionalnog napredovanja u smislu financijskog vrednovanja rada (da parafraziram "koeficijent s kojim si zaposlen je isti s kojim ćeš biti umirovljen"), velik opseg područja sa kojim se posebice tajnici susreću u svom radu te činjenica kako su tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi obzirom na kvalifikacije i kompetencije koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju, su otvorena pitanja na koja se upozorava godinama - bez pomaka. Stoga skrećem pozornost članovima radne skupine za izradu zakona na prijedlog kolege Maria Tadića da se u tekst budućeg zakona uvrsti sljedeća formulacija (ili pitanja koja se uređuju ovim prijedlogom adresiraju na adekvatan način u novom zakonu): - Školska ustanova ima stručne suradnike pravno-ekonomskog profila i to tajnika ustanove (pravno područje) i voditelja računovodstva ustanove (ekonomsko područje), čiji djelokrug rada propisuje ministar. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom. S poštovanjem, Katarina Grbeša Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da se u propisima iz sustava odgoja i obrazovanja stručnim suradninicima smatraju stručno osposobljene osobe za pomoć u nastavnome i školskome radu, koje obavljaju poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu.
65 BERNARDA Bernardić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju. Smatram kako bi se novim Zakonom trebala otkloniti svakodnevna nepravda prema administrativnom osoblju u škola, a pogotovo prema zaposlenima u osnovnim školama, koje radi pod iznimnim opterećenjem zbog obima posla. U većini osnovnih škola zaposlen je samo jedan tajnik i voditelj računovodstva - bez referenata, niti administrativnog niti računovodstvenog, a posao nam se svakodnevno povećava i takva se tendencija i dalje očekuje s budućom digitalizacijom od 1.1.2023. godine. Za poslove koje se očekuje u školstvu da odradi jedna jedina osoba u drugim ustanovama postoje odjeli od skupine ljudi. Nevjerojatno je kako se očekuje da ista osoba bude zadužena za toliko širok spektar poslova (poslovi pisarnice, arhive, narudžbi - doslovce od papira za WC, narudžbi za školsku kuhinju do radova na zgradi, poslovi oko radnih odnosa, povjerenika za informiranje, internih akata i mnogih drugih obaveza kako bi škola mogla funkcionirati, a kojima ne znamo ni broj ). Nadam se kako ćete ubuduće osigurati uvjete za dodatna zapošljavanja kako bi se postojeći i budući procesi mogli nesmetano provoditi jer smo i mi samo ljudi koji imaju svoje granice. ​Kopiram i komentar kolege Maria Tadića koji apsolutno podržavam:​ "Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju između ostalog i zbog potrebe da se na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova, što je vidljivo iz obrasca prethodne procjene (Prilog 1.). Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Tim više jer se na spomenutim mjestima zapošljavaju osobe visokoškolskih kvalifikacija, opseg poslova na istim mjestima je kroz prethodne godine rastao i iziskuje široku paletu specifičnih kompetencija te kontinuiranu edukaciju i dodatna usavršavanja. Sve navedeno nije popraćeno odgovarajućim financijskim ekvivalentom odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju, što spomenuta mjesta čini neatraktivnim i teško popunjivim. Smatram bitnim skrenuti pažnju da odgojno-obrazovni sustav svojim programima i djelatnošću, kroz odgojno-obrazovne ustanove, služi ostvarivanju društveno proklamirane obrazovne svrhe te ciljeva i zadaća obrazovanja i kroz cjeloživotno obrazovanje i napredovanje, a istovremeno zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva, trenutnim normativnim rješenjima, to uskraćuje. Stoga predlažem, i skrećem pozornost članovima radne skupine za izradu zakona i socijalnim partnerima, napose Vladi RH i sindikatima, da se u tekst budućeg zakona, kao i u odredbe podzakonskih akata i kolektivnih ugovora, uvrsti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom." Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da se u propisima iz sustava odgoja i obrazovanja stručnim suradninicima smatraju stručno osposobljene osobe za pomoć u nastavnome i školskome radu, koje obavljaju poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu.
66 Dajana Jaklin PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog zakona o odgoju i obrazovanju između ostalog i zbog potrebe da se na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova, što je vidljivo iz obrasca prethodne procjene (Prilog 1.). Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Tim više jer se na spomenutim mjestima zapošljavaju osobe visokoškolskih kvalifikacija, opseg poslova na istim mjestima je kroz prethodne godine rastao i iziskuje široku paletu specifičnih kompetencija te kontinuiranu edukaciju i dodatna usavršavanja. Sve navedeno nije popraćeno odgovarajućim financijskim ekvivalentom odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju, što spomenuta mjesta čini neatraktivnim i teško popunjivim. Smatram bitnim skrenuti pažnju da odgojno-obrazovni sustav svojim programima i djelatnošću, kroz odgojno-obrazovne ustanove, služi ostvarivanju društveno proklamirane obrazovne svrhe te ciljeva i zadaća obrazovanja i kroz cjeloživotno obrazovanje i napredovanje, a istovremeno zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ustanova, trenutnim normativnim rješenjima, to uskraćuje. Stoga predlažem, i skrećem pozornost članovima radne skupine za izradu zakona i socijalnim partnerima, napose Vladi RH i sindikatima, da se u tekst budućeg zakona, kao i u odredbe podzakonskih akata i kolektivnih ugovora, uvrsti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da se u propisima iz sustava odgoja i obrazovanja stručnim suradninicima smatraju stručno osposobljene osobe za pomoć u nastavnome i školskome radu, koje obavljaju poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu.
67 Danijela Balešić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, Podržavam najavljeno donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju između ostalog i zbog potrebe da se na drugačiji način urede i pitanja vezana uz profesionalni razvoj i napredovanje i drugih radnika odgojno-obrazovnih ustanova, što je vidljivo iz obrasca prethodne procjene (Prilog 1.). Ovo držim osobito važnim jer je donošenje novog zakona prigoda da se ispravno vrednuje uloga, doprinos i kvalifikacija osoba zaposlenih na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ukupnoj kvaliteti rada školskih ustanova. Tim više jer se na spomenutim mjestima zapošljavaju osobe visokoškolskih kvalifikacija, opseg poslova na istim mjestima je kroz prethodne godine rastao i iziskuje široku paletu specifičnih kompetencija te kontinuiranu edukaciju i dodatna usavršavanja. Sve navedeno nije popraćeno odgovarajućim financijskim ekvivalentom odnosno tajnici ustanova i voditelji računovodstva i dalje su najslabije plaćeni radnici u sustavu javnih službi gledano kroz prizmu kvalifikacija i kompetencija koje se očekuju za opseg poslova koji svakodnevno obavljaju, što spomenuta mjesta čini neatraktivnim i teško popunjivim. Smatram bitnim skrenuti pažnju da odgojno-obrazovni sustav svojim programima i djelatnošću, kroz odgojno-obrazovne ustanove, služi ostvarivanju društveno proklamirane obrazovne svrhe te ciljeva i zadaća obrazovanja i kroz cjeloživotno obrazovanje i napredovanje, a istovremeno zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova na mjestima tajnika ustanova i voditelja računovodstva ustanova, trenutnim normativnim rješenjima, to uskraćuje. Stoga predlažem, i skrećem pozornost članovima radne skupine za izradu zakona i socijalnim partnerima, napose Vladi RH i sindikatima, da se u tekst budućeg zakona, kao i u odredbe podzakonskih akata i kolektivnih ugovora, uvrsti sljedeće: - Školska ustanova ima tajnika ustanove i voditelja računovodstva ustanove, a djelokrug rada propisuje ministar. - Poslove voditelja računovodstva ustanove može obavljati osoba koja je završila: a) sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke b) preddiplomski stručni studij ekonomske struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila u školskoj ustanovi su: tajnik ustanove (pravno područje) i voditelj računovodstva ustanove (ekonomsko područje) - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila stručni su voditelji pravno-ekonomskog poslovanja školske ustanove i samostalni su u svom radu - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila imaju pravo i obvezu trajno se stručno osposobljavati i usavršavati - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i stjecati odgovarajuća zvanja. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila mogu biti nagrađeni za postignuća u radu. - Stručni suradnici pravno-ekonomskog profila, u pogledu plaće, naknade plaće, materijalnih prava te ostalih prava ugovorenih u kolektivnim ugovorima, izjednačeni su sa stručnim suradnicima odgojno-obrazovnog profila sa položenim stručnim ispitom S poštovanjem, Danijela Balešić voditeljica računovodstva OŠ braće Radića Pakrac Primljeno na znanje Prijedlozi koji se odnose na odredbe koje se uređuju Zakonom, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona. Ujedno ukazujemo na činjenicu da se u propisima iz sustava odgoja i obrazovanja stručnim suradninicima smatraju stručno osposobljene osobe za pomoć u nastavnome i školskome radu, koje obavljaju poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu.
68 Danijel Mustafa PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u os i sš. Lp, Danijel. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
69 Anamarija Didović Batinić PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, s obzirom na brojne izmjene i dopune postojećeg Zakona kao i donošenje novih kurikula, razvidnost potrebe za novim oblicima školovanja u posebnim situacijama (npr. nastava na daljinu) u potpunosti se slažem kako je potrebno donošenje novoga zakona. Podržavam sve oblike unapređenja prava učenika s teškoćama u razvoju za koje smatram da bi trebali biti svakako dodatno razrađeni kao i jasnije definiranje uloge/svrhe nacionalnih ispita odnosno vanjskog vrednovanja ishoda učenika osnovnih škola. Srdačan pozdrav Anamarija Didović Batinić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
70 Siniša Stričak PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, u potpunosti podržavam prijedlog o donošenju novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Novi Zakon je bio nužan jer u onim svim promjenama i nadopunama teško se bilo snalaziti. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
71 Mirjana Puljar PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam donošenje novog Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naglaskom da osim donošenja novog Zakona treba i provesti sve izmjene u razumnom roku vodeći računa o financijskim mogućnostima Republike Hrvatske. Sami Zakon neće riješiti sve probleme u odgoju i obrazovanju ako ostane mrtvo slovo na papiru. Pedagoški standard zahtijeva rad svih škola u jednoj (jutarnjoj smjeni) što nažalost još uvijek nije ostvareno. Sve škole nemaju školsku kuhinju kako bi svako dijete dobilo barem jedan kvalitetan obrok dnevno. Škole nemaju školsku sportsku dvoranu kako bi se kvalitetno odvijala nastava tjelesne i zdravstvene kulture. Potrebna je racionalizacija mreže škola. Potrebno je povesti računa o strukovnom obrazovanju. Očigledan je i nedostatak određenog stručnog kadra itd. Srdačan pozdrav, Mirjana Puljar Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju. Nesporno je da su potrebne i promjene drugih propisa koje će pridonijeti unaprjeđenju sustava odgoja i obrazovanja.
72 Vlasta Radosavljević PRILOG 1., 1. OPĆE INFORMACIJE Poštovani, podržavam nacrt novog zakona; posebno važnim smatram sljedeće: "Zakonom je potrebno uz osnovne i srednje škole te učeničke domove omogućiti i osnivanje centara za odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju kao i školskih centara u kojima se mogu izvoditi različiti programi ili kurikulumi uključujući i programe ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja u skladu s Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju." Mnogo učenika s teškoćama u razvoju se teško integrira u redovnu nastavu (redovna odjeljenja). Mislim da gube i oni kao i ostali učenici. Koliko god se čini da je izdvajanje negativno, vjerujem da su mnogi učitelji uočili da u nizu slučajeva integriranje nije donijelo pozitivne rezultate. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
73 Udruga Homeschooling Hrvatska PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA 2.3. Dokaz, argument i analiza koja podržava potrebu za izradom nacrta prijedloga zakona: Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje (NVOO), kao stručno strateško tijelo obrazovne politike koje prati kvalitetu sustava predškolskoga, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, donijelo je na svojoj 34. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine Preporuku o važnosti poticanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj u kojem se preporuča “svim sudionicima obrazovne politike da se snažnije angažiraju na: 1. Stvaranju povoljnijeg društvenog ozračja isticanjem slobode, tolerancije i uvažavanja različitosti svakoga građanina kao neupitnih temeljnih vrijednosnih kategorija na kojima se posljedično uspostavlja pedagoški pluralizam u sustavu odgoja i obrazovanja kao njegova najsnažnija razvojna poluga. 2. Daljnjem razvoju nacionalnih obrazovnih politika, pravnih okvira, uključujući operativne strategije potpore i jačanje kapaciteta za afirmaciju stvarnog, a ne samo deklarativnog ostvarivanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju kao tekovine suvremenoga građanskog društva. 3. Kreiranju konkretnih mjera za nadilaženje zaostataka i približavanje zemljama srednje Europe s kojima Republika Hrvatska dijeli kulturološki kontekst, a za kojima, u pogledu ostvarivanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju, daleko zaostajemo.” (http://nvoo.hr/?page_id=50) Temeljem “Preporuke o važnosti poticanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju” NVVO-a te na temelju odgovora Ministarstva znanosti i obrazovanja na e-Savjetovanju o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju iz 2017. i 2018. na prijedloge uvođenja obrazovanja kod kuće kao priznatom obliku obrazovanja u Republici Hrvatskoj u kojem se navodi da “koncept školovanja kod kuće treba osigurati poštivanje svih načela definiranih Zakonom, te je stoga eventualno definiranje mogućnosti školovanja kod kuće potrebno razmotriti u okviru izrade novog Zakona, a ne u njegovim izmjenama”, Udruga Homeschooling Hrvatska predlaže izradu novog Zakona o odgoju i obrazovanju koji bi uvrstio koncept obrazovanja, odnosno školovanja kod kuće, kao konkretnu mjeru “za nadilaženje zaostataka i približavanje zemljama srednje Europe s kojima Republika Hrvatska dijeli kulturološki kontekst, a za kojima, u pogledu ostvarivanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju, daleko zaostajemo.” Predloženi članci za uvođenje obrazovanja kod kuće u novi Zakon o odgoju i obrazovanju su sljedeći: Članak 1: Roditelji imaju pravo organizirati osnovno i srednje obrazovanje svoje djece kod kuće. Roditelji moraju o namjeri organizacije obrazovanja djeteta kod kuće obavijestiti osnovnu ili srednju školu u kojoj je dijete upisano u pisanom obliku prije početka školske godine. Obavijest iz prethodnog stavka mora sadržavati: ime i prezime djeteta, mjesto gdje se školovanje održava te ime i prezime osobe koja će podučavati dijete. Dijete koje se školuje kod kuće slijedi program javne ili privatne osnovne ili srednje škole u koju je upisano te uživa sva prava kao i ostali učenici spomenutih škola. Osnovna ili srednja škola čuva dokumentaciju o obrazovanju djeteta kod kuće. Članak 2. : Obrazovanjem kod kuće učenik mora steći odgovarajuću obrazovnu razinu koju zahtijeva obvezni javni školski program. Učenik mora proći provjeru znanja na temelju koje se utvrđuje postignuta razina znanja. Ispitivanje znanja provodi se na kraju svake školske godine. Postignutu razinu znanja provjerava osnovna ili srednja škola u koju je učenik upisan. Od 1. do 4. razreda osnovne škole provjerava se poznavanje hrvatskog jezika, matematike i prvog stranog jezika. Od 5. do 8. razreda osnovne škole, kao i kod srednjoškolskog obrazovanja, provjerava se znanje iz svih nastavnih predmeta. Ako učenik ne dostigne razinu znanja za određeni razred, on se ima pravo ponovno ispitati prije početka sljedeće školske godine. Ako učenik ne prođe ispitivanje uspješno, mora nastaviti osnovno ili srednjoškolsko obrazovanje u javnoj ili privatnoj osnovnoj ili srednjoj školi u sljedećoj školskoj godini. Članak 3: Osnovna ili srednja škola, u koju je upisan učenik koji se obrazuje kod kuće, izdaje učeniku svjedodžbu o uspješno završenom razredu po završetku provedenog ispitivanja. Izdana svjedodžba je javna isprava. Obrazloženje prijedloga o zakonskoj regulativi obrazovanja kod kuće u Republici Hrvatskoj, odnosno kratki pregled peer-reviewed literature: - Međunarodna, peer-reviewed istraživanja otkrila su da vjerska motivacija nije više pokretačka snaga koja stoji iza globalnog porasta obrazovanja kod kuće. Iako ostaje faktor u određenim kontekstima, sve više roditelja prijavljuje nezadovoljstvo školskim okruženjem (kao što je zlostavljanje, prenapučenost i nefleksibilnost u pogledu zadovoljavanja djetetovih potreba) i praktične brige, poput djece sa zdravstvenim ili kognitivnim problemima te manje vremena provedenog odvojeno (Brabant & Dumond, 2021; Guterman & Neuman, 2017.; Kostelecká, 2021). - Jedna od najranijih opsežnih studija (n=20 760) koju je proveo američki Department of Education otkrila je kako su postignuća djece školovane kod kuće bila jednako dobra ili bolja od njihovih vršnjaka u standardiziranim testovima (Rudner, 1999). - Na razini fakulteta, studenti koji se obrazuju kod kuće u Sjedinjenim Državama imaju poprilično dobre rezultate i više se ne suočavaju s preprekama za upad na fakultete. Naprotiv, prema anketama koje su ispunjavali službenici za upis na fakultete, smatra ih se akademski dobro pripremljenima i vrlo željenim studentima.(Jones & Gloeckner, 2004.; Mason, 2004.) - Godine 2012. dr. Joseph Murphy, emeritus profesor obrazovanja (Vanderbilt), pregledao je sva postojeća istraživanja o ishodima školovanja kod kuće. Zaključio je da su pojedinci koji se školuju kod kuće barem jednako dobro obrazovani i socijalizirani kao njihovi kolege koji se školuju u javnom ili privatnom obrazovanju. Godine 2019. pregled literature dr. Lindsey Burke otkrio je da većina recenziranih studija ukazuje na vrhunske akademske rezultate za školovanje kod kuće. Što se tiče socijalizacije, ankete dr. Briana Raya o diplomantima kućne škole pokazuju da se oni integriraju u društvo kao produktivni i angažirani građani. Godine 2022. Sevier i Pope otkrili su da maturanti školovani kod kuće pokazuju više poželjnih društvenih atributa od maturanata javnih ili privatnih škola. Godine 2014. profesor dr. Albert Cheng sa Sveučilišta Arkansas otkrio je da je njegov uzorak maturanata koji su završili kućnu školu politički tolerantniji od svojih vršnjaka. Istraživanje profesora Daniela Hamlina sa Sveučilišta u Oklahomi pokazalo je da su učenici kod kuće kao klasa prijavili veći pristup kulturnom kapitalu od svojih vršnjaka, što povećava njihovu sposobnost sudjelovanja u društvu. Obrazloženje prijedloga o zakonskoj regulativi obrazovanja kod kuće u Republici Hrvatskoj, odnosno pregled socio-ekonomskih i drugih razloga: - Sve Hrvatskoj susjedne zemlje, osim Bosne i Hercegovine, dozvoljavaju obrazovanje kod kuće. 28 europskih zemalja imaju osiguran ovaj vid obrazovanja, od kojih susjedna Slovenija od 1996. godine, a uz nju su još susjedna Italija, susjedna Mađarska, Francuska, Danska, Češka, Slovačka, Poljska, Velika Britanija, Danska, Estonija, Latvija, Austrija, Irska, Belgija, Island, Finska, Bugarska, Švicarska, Lihtenštajn, Luksemburg, Portugal, Island te susjedne Srbija i Crna Gora (European Commission/EACEA/Eurydice, 2018). - Osim u Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu, udio djece školovane kod kuće je ispod 2% školaraca u državama Europske unije. - Prvi prijedlog zakonskog okvira obrazovanja kod kuće podnesen je Ministarstvu znanosti i obrazovanja još 2010. ali ono nije prošlo u zakonsku proceduru (https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/hrvatska/zbogom-skoli-neka-roditelji-nastavnici-poducavaju-djecu-u-kuci-110581). Razni prijedlozi podneseni su, prema dostupnim podacima, još 2010, 2011, 2014, 2017. i 2018. (bez većeg uspjeha). - Nakon pandemije Covid-19, uvođenja smartworking-a te digitalnog nomadstva, još je veći interes i potreba roditelja za obrazovanjem kod kuće. Današnje tržište rada podrazumijeva mobilnost dok obrazovni sustav ne prati promjene. -Obrazovanje kod kuće omogućava roditeljima koji ne mogu ili ne žele živjeti u istom gradu, ili povremeno borave u inozemstvu, da obrazuju dijete po hrvatskom nacionalnom kurikulumu bez prekida školovanja ili česte promjene škole (usp. Andrin, Razmatranje ideje uvođenja školovanja kod kuće u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske, 2018, 14). - Slovenski model školovanja ne zahtijeva nikakve preinake u sustavu, a cijelo pitanje riješeno je kroz samo pet članaka zakona, još 1996, dakle, prije više od 20 godina. (https://zakonodaja.com/zakon/zosn/vii-del-izobrazevanje-na-domu) - Slovenski model funkcionira tako da: 1. dijete bude upisano u školu i formalno pripada pojedinom razredu, kao i sva druga djeca; 2. roditelj prije početka nove školske godine podnosi obrazloženu molbu školi kojoj dijete pripada tražeći da mu se omogući školovanje kod kuće; 3. dijete na kraju školske godine dolazi u školu i polaže razredne ispite iz pojedinih ili svih predmeta, ovisno o uzrastu; 4. dokle god dijete ima pozitivnu ocjenu iz svih predmeta, roditelj zadržava pravo školovanja kod kuće, a u protivnom slučaju roditelj trajno gubi ovo pravo. Na ovaj se način izlazi u susret roditeljima, a školski sustav zadržava nadzor nad kvalitetom znanja koje djeca dobivaju (https://zakonodaja.com/zakon/zosn/vii-del-izobrazevanje-na-domu). - Sadašnji Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u čl. 77. već predviđa mogućnost polaganja predmetnog ili razrednog ispita za učenika koji iz opravdanih razloga nije mogao pohađati nastavu iz jednog ili više predmeta. Dakle, mogućnost polaganja gradiva cijele školske godine u jednom ispitu već postoji u zakonu, a ovim se prijedlogom traži da se ta mogućnost pruži i učenicima koji bi se školovali kod kuće. - U spomenutom prijedlogu obrazovanje kod kuće ne bi predstavljalo dodatni trošak za roditelje niti za školski sustav u Hrvatskoj jer upisom djeteta u školu po izboru roditelja ono dobiva na raspolaganju sav didaktički i priručni materijal - kao i svi školarci u Republici Hrvatskoj. - Školovanje kod kuće omogućilo bi učenicima s pravom na individualiziran pristup u nastavi, kao i darovitim učenicima, priliku da dobiju individualni pristup i podršku. Suvremene studije ukazuju na pozitivne obrazovne ishode kod djece obrazovane kod kuće (Kerry McDonald. New Harvard Study, 2021) dok vodeća svjetska sveučilišta, unazad nekoliko godina, imaju sve otvorenije prijamne politike za studente obrazovane kod kuće (https://homeschoolsuccess.com/ivy-league-homeschool-admissions/, https://college.harvard.edu/admissions/apply/application-requirements#:~:text=What%20if%20I%20am%20homeschooled,and%20personal%20background%20is%20welcome, https://news.harvard.edu/gazette/story/2018/02/three-harvard-students-on-lessons-of-homeschooling/). - Sloboda u odabiru načina obrazovanja s obzirom na vjerska, filozofska i pedagoška uvjerenja roditelja zajamčena je u čl. 14, stavak 3 Povelje Europske Unije o temeljnim pravima te čl. 26, stavak 3 Opće deklaracije o ljudskim pravima UN-a. Primljeno na znanje Sva zaprimljena mišljenja, a to znači i mogućnost školovanja od kuće razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona.
74 Marija Vresk PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, želim Vam skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105.,stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom Ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa na što ste i sami upozoravali prilikom donošenja izmjene Zakona. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Dolazimo do apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na Učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, Učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019.godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6,članka 105 Zakona. Srdačan pozdrav, Marija Vresk (učiteljica RN s EJ) Primljeno na znanje Sva zaprimljena mišljenja, a to znači i odgovarajuća kvalifikacija učitelja razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona.
75 Dora Simunovic PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Postovani, dolje je moj komentar po clancima: 2.3. Primjena potpuno novog zakona koji regulira osnovno i srednješkolsko obrazovanje je krajnje nužno kako bi se: (1) spriječila daljnja povreda Ustava Republike Hrvatske (čl. 65.) i gruba diskriminacija po ekonomskoj osnovi obrazovnih institucija koje izvode alternativne obrazovne programe u odnosu na državne, županijske i gradske škola koje provode redovni program, kao i gruba diskriminacija roditelja/skrbnika polaznika alternativnih institucija u odnosu na roditelje/skrbnike državnih, županijskih i gradskih škola, (2) omogućilo stvarno uživanje prava na obrazovanje i prava na slobodu obrazovanja (koje je sada RH očito ne podržava čime krši brojne međunarodne konvencije koje reguliraju pitanje obrazovanja), i (3) dao snažan poticaj razvoju pedagoškog i školskog pluralizma u okviru hrvatskog obrazovnog sustava sukladno strateškim obrazovnim dokumentima Republike Hrvatske u svezi koje problematike se Republika Hrvataka nizom međunarodnih dokumenata obvezala voditi aktivnu politiku poticanja i promicanja, sve prema detaljnijim obrazloženjima navedenim u komentrima pod točkama 3.2, 5.3.7., 5.6.2. i 5.6.4. Rezultat nezainteresiranosti države za pedagoški i školski pluralizam u proteklom destljeću je razvidan iz sljedećih činjenica: a. zastupljenost učenika u hrvatskim školama koje provode alternativni program u odnosu na škole koje provode redovni program iznosi tek 0,15% što je zanemarivi broj u odnosu na europski prosjek od 18,7%; i b. prema relevantnom OIDEL-ovom indeksu slobode obrazovanja iz 2016. g. Republika Hrvatska je najlošije pozicionirana država EU-a i jedna od 30 najlošije rangiranih zemalja svijeta temeljem razloga koji su naznačeni u Preporuci NVOO-a o važnosti poticanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, Oznaka: NVOO-00070-16-0001 od 20. prosinca 2016. (usporedbe radi ostale članice EU-a, uključujući Republiku Sloveniju su redovito unutar prvih 20 zemalja na svijetu). Novi zakon bi svakako u obzir trebao uzeti: - Preporuku Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje o važnosti poticanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, Oznaka: NVOO-00070-16-0001 od 20. prosinca 2016. NVOO (2016), i - Okvir nacionalnog kurikuluma (2017) koji među Uporištima nacionalnog kurikuluma (1.2.) navodi demokratičnost te pedagoški i školski pluralizam (koji u Hrvatskoj praktično nepostojeći), i - Rezoluciju Europskog parlamenta od 12. lipnja 2018. o modernizaciji sustava obrazovanja u EU-u (2017/2224(INI)), (čl. 76.): ”Europski parlament u cilju sve veće uključivosti i jamčenja slobode izbora obrazovanja, potiče na osiguravanje odgovarajuće financijske potpore školama svih kategorija i razina, kako državnim školama tako i neprofitnim privatnim školama, pod uvjetom da se ponuđeni nastavni plan temelji na načelima iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima te da je u skladu s pravnim sustavima, propisima i regulativama u vezi s kvalitetom obrazovanja i upotrebom tih sredstava koji su na snazi u dotičnoj državi članici“, s ciljem da se alternativnim školama, osobito osnovnim školama, omogući adekvatno financiranje osnovnih potreba te stavljanje na raspolaganje adekvatnih školskih prostora, i to u prvom redu: ● vraćanje u zakon obveze financiranja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske barem 80% iznosa potrebnog za ostvarivanje odgojno-obrazovnog rada škole koja provodi alternativni program (kao što je to bilo propisano čl. 142. st. 3. toč. 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 15.07.2008. g., NN 87/2008) ili, alternativno, organizirati primjerenu vaučerizaciju obrazovanja time nužno potrebnog preusmjeravanja poreznih i sličnih davanja roditelja djece koja pohađaju alternativne škole u korist škola koje njihova djeca pohađaju; i ● modernizacija sustava obrazovanja omogućavanjem ostvarivanja odgojno-obrazovnog rada putem kombiniranog učenja (blended learning) koje uključuje opciju učenja na daljinu (distance learning); i ● jasno razlikovanje između (profitno orijentiranih) privatnih škola i (neprofitno orijentiranih) alternativnih privatnih škola gdje je to primjereno u novom zakonskom okviru. Dora Šimunović, koordinatorica za javne politike European Council for Steiner Waldorf Education Primljeno na znanje Sva zaprimljena mišljenja razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona.
76 Mirena Maljković PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, pozdravljam najavljene izmjene Zakona i želim Vam još jednom skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105., stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa, a što je posljedično dovelo do degradacije kadra učiteljskih fakulteta prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Primjerice, u situaciji zapošljavanja na radnom mjestu učitelja engleskog jezika čak i u razrednoj nastavi, učitelj razredne nastave s pojačanim predmetom engleskim jezikom diskvalificira se iz procesa natječaja te predmetni profesor ostvaruje prednost u zapošljavanju u razrednoj nastavi, čak ukoliko predmetni profesor bez dana radnog staža konkurira učitelju s dugogodišnjim iskustvom predavanja engleskog jezika. Tu dolazi i do višestrukog problema s viškovima (kadra koji zadnjih 10-15 godina radi i usavršava se i napreduje kao predmetni učitelj), s obzirom da ih ravnatelji nisu dužni zaposliti čak i kada su upućeni na radno mjesto, a na redovne natječaje, s obzirom da sada spadaju točku b, stavka 6, članka 105., se ni ne pozivaju na testiranje u slučaju da se prijavio netko tko spada pod točku a. Mogućnost zapošljavanja takvog kadra je minimalna, gotovo i nemoguća. Samim time tehnološki viškovi su višestruko diskriminirani i praktički im je onemogućeno daljnje zapošljavanje u struci. Nadalje, jedna od mnogih apsurdnih situacija je i ta da, Ministrica Divjak, inzistirajući na tome da kadar učiteljskih fakulteta treba primarno raditi u razrednoj nastavi, istovremeno ne navodi da u nižim razredima osnovne škole uz učitelje razredne nastave radi i veliki broj predmetnih učitelja. Naime, nastavu iz Engleskog jezika, Njemačkog jezika, Informatike i Vjeronauka te Glazbene kulture velikim dijelom realiziraju profesori koji nisu stekli kompetencije potrebne za rad u razrednoj nastavi, odnosno, nemaju završeni studij razredne nastave, dok ih istovremeno sporni članak Zakona prepoznaje kao kompetentnije za rad u razrednoj nastavi nego učitelja razredne nastave s pojačanim predmetom, a koji se primarno educirao za rad s tom dobnom skupinom. Slijedom navedenoga se postavlja pitanje: ako učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom ili modulom ne mogu raditi u predmetnoj nastavi, mogu li u razrednoj nastavi predavati predmetni nastavnici? Dolazimo do još jedne apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019. godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6, članka 105 Zakona ili na uvođenje prijelazne klauzule prema kojoj se kadar koji je završio i/ili upisao učiteljske studije pri Učiteljskim fakultetima prije trenutka izmjene Zakona 2019.g vraća pod gore navedenu točku a, stavka 6, članka 105. Ono što je važno napomenuti, uz nepobitnu činjenicu da je bespredmetno oduzimati stečena prava nakon toliko godina, da su se učitelji pojačanih predmeta pokazali u praksi kao odličan kadar o čemu govore njihovi uspjesi na natjecanjima s učenicima, provedenim projektima, vođenjem Erasmus projekata. A najvažnije kao kvalitetni učitelji svojim učenicima o čemu mogu posvjedočiti ravnatelji, roditelji i učenici. Također su nerijetko učitelji s pojačanim predmetima napredovali u zvanje mentora i savjetnika u predmetnoj nastavi. Lijep pozdrav, Mirena Maljković učiteljica mentorica informatike Primljeno na znanje Sva zaprimljena mišljenja, a to znači i odgovarajuća kvalifikacija učitelja razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona.
77 Marija Svirčić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, pozdravljam najavljene izmjene Zakona i želim Vam još jednom skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105., stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa, a što je posljedično dovelo do degradacije kadra učiteljskih fakulteta prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Primjerice, u situaciji zapošljavanja na radnom mjestu učitelja engleskog jezika čak i u razrednoj nastavi, učitelj razredne nastave s pojačanim predmetom engleskim jezikom diskvalificira se iz procesa natječaja te predmetni profesor ostvaruje prednost u zapošljavanju u razrednoj nastavi, čak ukoliko predmetni profesor bez dana radnog staža konkurira učitelju s dugogodišnjim iskustvom predavanja engleskog jezika. Tu dolazi i do višestrukog problema s viškovima (kadra koji zadnjih 10-15 godina radi i usavršava se i napreduje kao predmetni učitelj), s obzirom da ih ravnatelji nisu dužni zaposliti čak i kada su upućeni na radno mjesto, a na redovne natječaje, s obzirom da sada spadaju točku b, stavka 6, članka 105., se ni ne pozivaju na testiranje u slučaju da se prijavio netko tko spada pod točku a. Mogućnost zapošljavanja takvog kadra je minimalna, gotovo i nemoguća. Samim time tehnološki viškovi su višestruko diskriminirani i praktički im je onemogućeno daljnje zapošljavanje u struci. Nadalje, jedna od mnogh apsurdnih situacija je i ta da, Ministrica Divjak, inzistirajući na tome da kadar učiteljskih fakulteta treba primarno raditi u razrednoj nastavi, istovremeno ne navodi da u nižim razredima osnovne škole uz učitelje razredne nastave radi i veliki broj predmetnih učitelja. Naime, nastavu iz Engleskog jezika, Njemačkog jezika, Informatike i Vjeronauka te Glazbene kulture velikim dijelom realiziraju profesori koji nisu stekli kompetencije potrebne za rad u razrednoj nastavi, odnosno, nemaju završeni studij razredne nastave, dok ih istovremeno sporni članak Zakona prepoznaje kao kompetentnije za rad u razrednoj nastavi nego učitelja razredne nastave s pojačanim predmetom, a koji se primarno educirao za rad s tom dobnom skupinom. Slijedom navedenoga se postavlja pitanje: ako učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom ili modulom ne mogu raditi u predmetnoj nastavi, mogu li u razrednoj nastavi predavati predmetni nastavnici? Dolazimo do još jedne apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019. godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6, članka 105 Zakona ili na uvođenje prijelazne klauzule prema kojoj se kadar koji je završio i/ili upisao učiteljske studije pri Učiteljskim fakultetima prije trenutka izmjene Zakona 2019.g vraća pod gore navedenu točku a, stavka 6, članka 105. Srdačan pozdrav, Marija Svirčić Horvat, diplomirana učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Engleski jezik Primljeno na znanje Sva zaprimljena mišljenja, a to znači i odgovarajuća kvalifikacija učitelja razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona.
78 Pravobranitelj za djecu RH PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u nastavku dostavljamo mišljenje na Obrazac prethodne procjene za Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ZOOSŠ) kojim ukazujemo na neka pitanja koja smatramo da je u novom ZOOSŠ-u neophodno regulirati radi zaštite najboljeg interesa djece. Na neka od ovih pitanja ukazivali smo i prilikom donošenja izmjena i dopuna ZOOSŠ-a krajem 2017. i početkom 2018. godine, nedavno u postupku e-savjetovanja za izmjene i dopune ZOOSŠ-a (u vezi s financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola) te u izvješćima o radu pravobraniteljice za djecu koja svake godine upućujemo Hrvatskom saboru. I. Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi Smatramo da je u ZOOSŠ-u potrebno, osim već propisane zabrane rada osoba koje su pravomoćno osuđene ili se protiv njih vodi kazneni postupak za neko od taksativno navedenih kaznenih djela, propisati još i zabranu rada u školskoj ustanovi u slučaju pojedinih prekršaja radnika koji su takve naravi da odgojno-obrazovne radnike njihovo počinjenje čini nepodobnim i neprihvatljivim za odgojno-obrazovni rad s djecom, u slučaju: a) počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju diskriminacije: prekršaji uznemiravanja, spolnog uznemiravanja i dovođenja u nepovoljniji položaj osobe koja je u dobroj vjeri prijavila diskriminaciju, na bilo koji način sudjelovala u postupku zbog diskriminacije, nazočila diskriminaciji ili odbila nalog za diskriminatornim postupanjem (viktimizacije) (čl. 25., 26. i 28. Zakona o suzbijanju diskriminacije) i Zakona o ravnopravnosti spolova: prekršaji uznemiravanja, spolnog uznemiravanja i dovođenja u nepovoljniji položaj osobe koja je u dobroj vjeri prijavila diskriminaciju ili na bilo koji način sudjelovala u postupku zbog diskriminacije (čl. 31., 32. i 33. Zakona o ravnopravnosti spolova); b) počinjenja prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji c) izricanja mjere opreza, zaštitne ili sigurnosne mjere koje radnika čine nepodobnim i neprihvatljivim za odgojno-obrazovni rad. Smatramo nužnim izrijekom propisati obvezu poslodavca da u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa periodično provjerava postojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa i obavljanje rada radnika. Nadalje, smatramo da je u ZOOSŠ-u potrebno urediti zaštitu prava djece prije pokretanja kaznenog postupka protiv radnika za kojeg se sumnja da je počinio kazneno djelo na štetu djeteta. Prema postojećim odredbama ne postoji mogućnost udaljenja od obavljanja poslova, niti otkaza ugovora o radu ako protiv radnika za kojeg se sumnja da je počinio kazneno djelo na štetu djeteta nije pokrenut kazneni postupak. Susrećemo se sa slučajevima kad istražni postupak do formalnog podizanja optužnice traje dugo, a radnik, za kojeg se sumnja da je počinio kazneno djelo na štetu djeteta, nastavlja s radom kao da se ništa nije dogodilo, pri čemu ustanova ne može udaljiti radnika jer kazneni postupak još nije započeo. Nerijetko nam se zbog tog problema obraćaju ustanove tražeći savjet i uputu kako da postupe i zaštite djecu u konkretnom slučaju. Smatramo da u odgojno-obrazovnoj ustanovi ne bi smjela raditi osoba za koju se sumnja da je počinila kazneno ili prekršajno djelo na štetu djeteta koje joj je povjereno na neki oblik skrbi i koja je stoga u posebnom odnosu povjerenja s djetetom. U ZOOSŠ-u, smatramo svrsishodnim uvrstiti i odredbu da poslove učitelja, nastavnika, stručnog suradnika i drugog radnika ne može obavljati osoba kojoj je izrečena zabrana rada ili joj je prestao radni odnos u školskoj ustanovi zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece. Neprimjereni postupci odgojno-obrazovnih radnika koji nikada neće biti procesuirani, iako su učinjeni, bilo zbog odluka pravosudnih tijela da se zbog određenih okolnosti ne pokreće kazneni postupak ili se podizanje optužbe uvjetuje izvršenjem neke obveze kroz određeni period, trebaju biti osnova za preispitivanje radnopravne i etičke odgovornosti osoba koje rade s djecom te osnova za prekid radnog odnosa, neovisno o postupanju pravosudnih tijela, jer škola mora biti mjesto na kojoj se djeca osjećaju sigurno i zaštićeno. Iz tog razloga smo već predlagali Ministarstvu znanosti i obrazovanja da se u ZOOSŠ-u propiše da u školskoj ustanovi ne može raditi osoba kojoj je izrečena zabrana rada zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece. Slična odredba je, na naš prijedlog, uvrštena u članak 25. stavak 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kojim je propisano da u dječjem vrtiću ne mogu raditi osobe (odgojno-obrazovni i drugi radnici) kojima je izrečena zabrana rada ili im je prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece. II. Nastava u kući, odnosno zdravstvenoj ustanovi - za učenike koji zbog privremeno narušenog zdravstvenog stanja, privremeno narušenog psihosocijalnog stanja ili psihičkih (emocionalnih) teškoća ne mogu polaziti nastavu Predlažemo da se u ZOOSŠ-u propiše i pravo na nastavu u kući odnosno zdravstvenoj ustanovi učenika koji zbog privremeno narušenog zdravstvenog stanja, privremeno narušenog psihosocijalnog stanja ili psihičkih (emocionalnih) teškoća ne mogu polaziti nastavu, te da o tom pravu ministarstvo nadležno za obrazovanje donosi rješenje o nastavi u kući odnosno u zdravstvenoj ustanovi. Donošenje takvog rješenja znači uređenje takvog oblika nastave kao prava učenika i ujedno mogućnost žalbe u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09, 110/21) u slučaju da su učenik i zakonski zastupnik nezadovoljni odlukom nadležnog tijela. Podsjećamo da smo ovaj prijedlog istakli još u studenome 2017., u postupku javnog savjetovanja o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju. Predlažemo propisati da se nastava u kući omogući i djeci s teškoćama u razvoju koja zbog pretrpljenog nasilja, primjerice od nastavnog osoblja ne mogu nastaviti daljnje školovanje u školi, odnosno ustanovi s područja zdravstva, socijalne skrbi ili pravosuđa, u onome trajanju koliko je potrebno da se osiguraju uvjeti za daljnji nastavak školovanja učenika s teškoćama u razvoju. Predlažemo da se nastava u kući omogući i za djecu sa psihičkim (emocionalnim) teškoćama dok one traju (primjerice: djecu sa različitim vrstama fobija, trauma, separacijskim strahovima, djecu koja su doživjela grubi oblik nasilja i boje se vratiti u školu…) za koje zakonodavac nije predvidio mogućnost školovanja kroz nastavu u kući, odnosno na daljinu. Ova skupina djece ponekad nema teškoće takve vrste da je moguće odrediti primjereni oblik obrazovanja prema postojećim propisima, a ne postoji potreba za dužim smještajem ove djece u psihijatrijsku ustanovu gdje bi eventualno mogli ostvariti školovanje uz bolničko liječenje. Oni najčešće ostaju kod kuće i ne ostvaruju pravo na obrazovanje, a sustav izražava nemoć u rješavanju ovog problema (problem opravdavanja izostanaka, problem ocjenjivanja i dr.). III. Prosudba radne sposobnosti - provjera sposobnosti obavljanja odgojno-obrazovnog rada s djecom Smatramo potrebnim u ZOOSŠ-u propisati i detaljnije regulirati posebnu provjeru sposobnosti obavljanja odgojno-obrazovnog rada s djecom uz nedvojbenu procjenu je li odgojno-obrazovni radnik sposoban za odgojno-obrazovni rad s djecom. Upoznati smo da se odgojno-obrazovne ustanove suočavaju s problemom postupanja prema radniku u slučaju sumnje na psihičke poteškoće koje utječu ili mogu utjecati na njegovu sposobnost za rad s djecom. Iako prema odredbama Zakona o radu, ZOOSŠ-a i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju postoji mogućnost upućivanja radnika na ovlaštenu prosudbu radne sposobnosti, provjera radne sposobnosti od strane specijalista medicine rada nije odgovarajuća za provjeru sposobnosti obavljanja odgojno-obrazovnih poslova i rada s djecom. Ta se provjera uglavnom svodi na zaključak da je radnik „radno sposoban“, iako okolnosti slučaja ukazuju da zbog određenih svojstava i ponašanja na štetu djece ne bi smio obavljati odgojno-obrazovni rad. Nailazimo i na situacije u kojima odgojno-obrazovni radnik odbija pristupiti provjeri radne sposobnosti, a odugovlačenjem s tim postupkom se izravno šteti djeci. Zaključujemo da ne postoji odgovarajuća provjera koja bi rezultirala nedvojbenom procjenom je li odgojno-obrazovni radnik sposoban upravo za odgojno-obrazovni rad s djecom, a ne samo za rad općenito. Smatramo potrebnim i stoga predlažemo da se, u međusobnoj suradnji nadležnih tijela kao što su Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo zdravstva, propiše i detaljnije regulira posebna provjera sposobnosti obavljanja odgojno-obrazovnog rada s djecom. Smatramo također, da bi takvu provjeru bilo potrebno provoditi i periodično u okviru postupka licenciranja odgojno-obrazovnih radnika i ravnatelja. IV. Uvjeti i način provođenja alternativnih programa i uključivanje djece u nastavak obrazovanja nakon završetka takvih programa; sufinanciranje alternativnih programa i ustanova koje ih izvode Smatramo potrebnim detaljnije regulirati uvjete i način provođenja ovih programa, a posebno način provođenja, vrednovanja i ocjenjivanja učeničkih postignuća u alternativnim programima te nastavak obrazovanja učenika u redovitim programima nakon završetka alternativnih programa. Navedeno predlažemo kako bi se praksi, a posebno pri upisu u srednju školu, izbjegle dvojbe oko načina vrednovanja i ocjenjivanja postignuća učenika koji su pohađali alternativne programe, a nastavljaju obrazovanje u redovitim programima u osnovnoj ili srednjoj školi. Također, smatramo potrebnim utvrditi kriterije za osiguravanje sredstava za sufinanciranje škola kojima je osnivač fizička i pravna osoba iz članka 90. ZOOSŠ-a te ih učiniti javno dostupnima. Nemamo informacija jesu li i kakvi kriteriji uspostavljeni, niti je li uspostavljen sustav vrednovanja, odnosno provodi li se neki oblik vanjskog vrednovanja alternativnih programa i uopće privatnih škola. Mišljenja smo da bi, prije svega, rezultati vrednovanja alternativnih programa koje izvode škole kojima je osnivač fizička i pravna osoba iz članka 90. ZOOSŠ-a trebali biti osnova za uređenje načina i visine sufinanciranja alternativnih programa i ustanova koje ih izvode, uz prethodno propisane jasne i javno dostupne kriterije sufinanciranja. V. Predlažemo u izradi teksta novog ZOOSŠ-a rukovoditi se preporukama pravobraniteljice za djecu koje smo proteklih godina dostavljali Ministarstvu znanosti i obrazovanja u povodu početka školske godine, te onima u publikaciji Zaštita prava i interesa djece u odgojno-obrazovnim ustanovama – preporuke, prijedlozi i stajališta pravobraniteljice za djecu koja je dostupna na internetskoj stranici Ureda pravobraniteljice za djecu u rubrici Publikacije (https://dijete.hr/hr/publikacije/). VI. Pored navedenog, upućujemo vas da se u izradi teksta novog ZOOSŠ-a rukovodite Zaključnim primjedbama/komentarima o objedinjenom petom i šestom periodičkom izvješću Republike Hrvatske Odbora za prava djeteta UN-a (22. lipnja 2022.) Preporuke UN-ovog Odbora za prava djeteta za Hrvatsku su obvezujuće smjernice za zaštitu prava djece, ali i poticaj za donošenje budućih nacionalnih strategija i planova za prava djece. One će ujedno biti i kriterij za procjenu ostvarenoga napretka Hrvatske u zaštiti dječjih prava u sljedećem petogodišnjem razdoblju. UN-ov Odbor je u svojim zaključnim primjedbama pozvao državu na izdvajanje dovoljno financijskih i drugih resursa koji će jamčiti ostvarivanje zacrtanih planova i stvarnu provedbu propisa koji se odnose na djecu. Odbor je upozorio na nedostatke koji izazivaju zabrinutost i zahtijevaju žurno djelovanje, a kao ključna područja zabrinutosti istaknuo je: zaštitu od diskriminacije, zaštitu od nasilja i zlostavljanja, prava djece s teškoćama u razvoju, zdravlje i zdravstvene usluge, odgoj i obrazovanje, te pravosuđe prilagođeno djeci. Među preporukama ovdje ističemo one koje se izravno i neizravno odnose, između ostalog, i na sustav odgoja i obrazovanja, a odnose se na: zaštitu djece od diskriminacije, osobito manjinskih skupina, djece s teškoćama u razvoju, migranata i drugih, te zaštitu od svih oblika nasilja – u obitelji, u školi, na internetu – i podršku žrtvama, osobito žrtvama seksualnog nasilja. Nadalje, Odbor je preporučio: ojačati skrb u zajednici o djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima, te im osigurati pristup, između ostalog, i uključivom odgoju i obrazovanju; osigurati djeci i mladima usluge i programe mentalnog zdravlja, smanjiti pretilost djece, osigurati mladima edukaciju o spolnom i reproduktivnom zdravlju, kao i razvijati programe prevencije zlouporabe alkohola i droga, te prevencije samoozljeđivanja i samoubojstva. Nadalje, posebno u području obrazovanja i slobodnog vremena Odbor preporučuje povećati dostupnost vrtića, poboljšati stručnu podršku nastavnicima i učiteljima, otkloniti slabosti u ishodima učenja nastale tijekom pandemije Covida-19, posebno za siromašne, djecu s teškoćama u razvoju ili problemima u ponašanju i Rome, te spriječiti rano napuštanje školovanja; osigurati građanski odgoj i razvoj medijske pismenosti u školi te pružiti svoj djeci pristupačna, sigurna i inkluzivna mjesta za igru. Navode se i preporuke za povećanje participacije djece, zaštitu posebno ranjivih skupina, povećanje sigurnosti djece u prometu i dodatne obrazovne programe o sigurnosti na cestama i prevenciji nesreća u svim školskim kurikulumima te se poziva na obveznu edukaciju o pravima djece i zaštiti najboljeg interesa djece za sve stručnjake koji rade s djecom – u pravosuđu, socijalnoj skrbi, zdravstvu, obrazovanju, alternativnoj skrbi, službi za migracije, medijima itd. Zaključne primjedbe/komentari Odbora za prava djeteta UN-a dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/obitelj-12037/konvencija-o-pravima-djeteta-12038/12038) te, sažeto, na internetskoj stranici Ureda pravobraniteljice za djecu (https://dijete.hr/hr/sto-un-ov-odbor-za-prava-djeteta-preporucuje-hrvatskoj/). Primljeno na znanje Sva zaprimljena mišljenja razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona.
79 Waldorfska škola u Zagrebu PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, Primjena potpuno novog zakona koji regulira osnovno i srednješkolsko obrazovanje je krajnje nužno kako bi se: (1) spriječila daljnja povreda Ustava Republike Hrvatske (čl. 65.) i gruba diskriminacija po ekonomskoj osnovi obrazovnih institucija koje izvode alternativne obrazovne programe u odnosu na državne, županijske i gradske škola koje provode redovni program, kao i gruba diskriminacija roditelja/skrbnika polaznika alternativnih institucija u odnosu na roditelje/skrbnike državnih, županijskih i gradskih škola, (2) omogućilo stvarno uživanje prava na obrazovanje i prava na slobodu obrazovanja (koje je sada RH očito ne podržava čime krši brojne međunarodne konvencije koje reguliraju pitanje obrazovanja), i (3) dao snažan poticaj razvoju pedagoškog i školskog pluralizma u okviru hrvatskog obrazovnog sustava sukladno strateškim obrazovnim dokumentima Republike Hrvatske u svezi koje problematike se Republika Hrvatska nizom međunarodnih dokumenata obvezala voditi aktivnu politiku poticanja i promicanja, sve prema detaljnijim obrazloženjima navedenim u komentarima pod točkama 3.2, 5.3.7., 5.6.2. i 5.6.4. Rezultat nezainteresiranosti države za pedagoški i školski pluralizam u proteklom desetljeću je razvidan iz sljedećih činjenica: a. zastupljenost učenika u hrvatskim školama koje provode alternativni program u odnosu na škole koje provode redovni program iznosi tek 0,15% što je zanemarivi broj u odnosu na europski prosjek od 18,7%; i b. prema relevantnom OIDEL-ovom indeksu slobode obrazovanja iz 2016. g. Republika Hrvatska je najlošije pozicionirana država EU-a i jedna od 30 najlošije rangiranih zemalja svijeta temeljem razloga koji su naznačeni u Preporuci NVOO-a o važnosti poticanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, Oznaka: NVOO-00070-16-0001 od 20. prosinca 2016. (usporedbe radi ostale članice EU-a, uključujući Republiku Sloveniju su redovito unutar prvih 20 zemalja na svijetu). Novi zakon bi svakako u obzir trebao uzeti: - Preporuku Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje o važnosti poticanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, Oznaka: NVOO-00070-16-0001 od 20. prosinca 2016. NVOO (2016), i - Okvir nacionalnog kurikuluma (2017) koji među Uporištima nacionalnog kurikuluma (1.2.) navodi demokratičnost te pedagoški i školski pluralizam (koji u Hrvatskoj praktično nepostojeći), i - Rezoluciju Europskog parlamenta od 12. lipnja 2018. o modernizaciji sustava obrazovanja u EU-u (2017/2224(INI)), (čl. 76.): ”Europski parlament u cilju sve veće uključivosti i jamčenja slobode izbora obrazovanja, potiče na osiguravanje odgovarajuće financijske potpore školama svih kategorija i razina, kako državnim školama tako i neprofitnim privatnim školama, pod uvjetom da se ponuđeni nastavni plan temelji na načelima iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima te da je u skladu s pravnim sustavima, propisima i regulativama u vezi s kvalitetom obrazovanja i upotrebom tih sredstava koji su na snazi u dotičnoj državi članici“, s ciljem da se alternativnim školama, osobito osnovnim školama, omogući adekvatno financiranje osnovnih potreba te stavljanje na raspolaganje adekvatnih školskih prostora, i to u prvom redu: ● vraćanje u zakon obveze financiranja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske barem 80% iznosa potrebnog za ostvarivanje odgojno-obrazovnog rada škole koja provodi alternativni program (kao što je to bilo propisano čl. 142. st. 3. toč. 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 15.07.2008. g., NN 87/2008) ili, alternativno, organizirati primjerenu vaučerizaciju obrazovanja time nužno potrebnog preusmjeravanja poreznih i sličnih davanja roditelja djece koja pohađaju alternativne škole u korist škola koje njihova djeca pohađaju; i ● modernizacija sustava obrazovanja omogućavanjem ostvarivanja odgojno-obrazovnog rada putem kombiniranog učenja (blended learning) koje uključuje opciju učenja na daljinu (distance learning); i ● jasno razlikovanje između (profitno orijentiranih) privatnih škola i (neprofitno orijentiranih) alternativnih privatnih škola gdje je to primjereno u novom zakonskom okviru. Primljeno na znanje Sva zaprimljena mišljenja razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona.
80 Waldorfska škola u Osijeku PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, Waldorfska škola u Osijeku ima sljedeće komentare: 2.1. Daje se okvir problema koji obrazlaže Zakon. Smatramo da je važno da uđe argument otpornosti u kojem je waldorfska pedagogija trenutno najraširenija i najjača pedagogija tj. ima najbolja rješenja koja odgovaraju odgojno-obrazovnim potrebama. Ključni europski strateški dokumenti i smjernice koje se tiču obrazovnog sustava sadržavaju ključne riječi "resilience" (otpornost) i "wellbeing" (dobrobit) - ključne riječi koje su osnove waldorfske pedagogije. 2.3. Primjena potpuno novog zakona koji regulira osnovno i srednjoškolsko obrazovanje je krajnje nužno kako bi se: (1) spriječila daljnja povreda Ustava Republike Hrvatske (čl. 65.) i gruba diskriminacija po ekonomskoj osnovi obrazovnih institucija koje izvode alternativne obrazovne programe u odnosu na državne, županijske i gradske škola koje provode redovni program, kao i gruba diskriminacija roditelja/skrbnika polaznika alternativnih institucija u odnosu na roditelje/skrbnike državnih, županijskih i gradskih škola, (2) omogućilo stvarno uživanje prava na obrazovanje i prava na slobodu obrazovanja (koje je sada RH očito ne podržava čime krši brojne međunarodne konvencije koje reguliraju pitanje obrazovanja), i (3) dao snažan poticaj razvoju pedagoškog i školskog pluralizma u okviru hrvatskog obrazovnog sustava sukladno strateškim obrazovnim dokumentima Republike Hrvatske u svezi koje problematike se Republika Hrvataka nizom međunarodnih dokumenata obvezala voditi aktivnu politiku poticanja i promicanja, sve prema detaljnijim obrazloženjima navedenim u komentrima pod točkama 3.2, 5.3.7., 5.6.2. i 5.6.4. Rezultat nezainteresiranosti države za pedagoški i školski pluralizam u proteklom destljeću je razvidan iz sljedećih činjenica: a. zastupljenost učenika u hrvatskim školama koje provode alternativni program u odnosu na škole koje provode redovni program iznosi tek 0,15% što je zanemarivi broj u odnosu na europski prosjek od 18,7%; i b. prema relevantnom OIDEL-ovom indeksu slobode obrazovanja iz 2016. g. Republika Hrvatska je najlošije pozicionirana država EU-a i jedna od 30 najlošije rangiranih zemalja svijeta temeljem razloga koji su naznačeni u Preporuci NVOO-a o važnosti poticanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, Oznaka: NVOO-00070-16-0001 od 20. prosinca 2016. (usporedbe radi ostale članice EU-a, uključujući Republiku Sloveniju su redovito unutar prvih 20 zemalja na svijetu). Novi zakon bi svakako u obzir trebao uzeti: - Preporuku Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje o važnosti poticanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, Oznaka: NVOO-00070-16-0001 od 20. prosinca 2016. NVOO (2016), i - Okvir nacionalnog kurikuluma (2017) koji među Uporištima nacionalnog kurikuluma (1.2.) navodi demokratičnost te pedagoški i školski pluralizam (koji u Hrvatskoj praktično nepostojeći), i - Rezoluciju Europskog parlamenta od 12. lipnja 2018. o modernizaciji sustava obrazovanja u EU-u (2017/2224(INI)), (čl. 76.): ”Europski parlament u cilju sve veće uključivosti i jamčenja slobode izbora obrazovanja, potiče na osiguravanje odgovarajuće financijske potpore školama svih kategorija i razina, kako državnim školama tako i neprofitnim privatnim školama, pod uvjetom da se ponuđeni nastavni plan temelji na načelima iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima te da je u skladu s pravnim sustavima, propisima i regulativama u vezi s kvalitetom obrazovanja i upotrebom tih sredstava koji su na snazi u dotičnoj državi članici“, s ciljem da se alternativnim školama, osobito osnovnim školama, omogući adekvatno financiranje osnovnih potreba te stavljanje na raspolaganje adekvatnih školskih prostora, i to u prvom redu: ● vraćanje u zakon obveze financiranja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske barem 80% iznosa potrebnog za ostvarivanje odgojno-obrazovnog rada škole koja provodi alternativni program (kao što je to bilo propisano čl. 142. st. 3. toč. 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 15.07.2008. g., NN 87/2008) ili, alternativno, organizirati primjerenu vaučerizaciju obrazovanja time nužno potrebnog preusmjeravanja poreznih i sličnih davanja roditelja djece koja pohađaju alternativne škole u korist škola koje njihova djeca pohađaju; i ● modernizacija sustava obrazovanja omogućavanjem ostvarivanja odgojno-obrazovnog rada putem kombiniranog učenja (blended learning) koje uključuje opciju učenja na daljinu (distance learning); i ● jasno razlikovanje između (profitno orijentiranih) privatnih škola i (neprofitno orijentiranih) alternativnih privatnih škola gdje je to primjereno u novom zakonskom okviru. Primljeno na znanje Sva zaprimljena mišljenja razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona.
81 Tihomir Halužan PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, više je puta istaknuta važnost učenja stranih jezika kao preduvjet i temelj međunarodne suradnje i komunikacije te kao obilježje politike EU. Višejezičnost postaje standard EU, ali nažalost smatram kako još nije učinjeno dovoljno kako bismo krenuli u tom smjeru. Potrebno je učiniti znatno više kako bi se osiguralo kvalitetno učenje stranih jezika kroz obrazovnu vertikalu te kako bi se status drugog stranog jezika kao izbornog predmeta promijenio nabolje. Prvenstveno ističem kako bi drugi strani jezik trebao imati status obveznog predmeta. Ostale poteškoće koje priječe kvalitetno učenje stranih jezika jesu neopravdani ispis sa stranog jezika kao izbornog predmeta, nedovoljno razumijevanje/poznavanje problematike uprave škole i organizacijska problematika (vrijeme održavanja izbornih predmeta). Slijedom navedenog predlažem navedene izmjene: • Članak 27. (NN 94/13, 152/14, 68/18): (5) Predmeti koji se izvode izborno obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele. Učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu. Za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja. (6) Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom/nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu. Učenik srednje škole izborni predmet koji je prestao pohađati mora zamijeniti drugim izbornim predmetom. (7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, roditelj djeteta osnovne škole u slučaju dugotrajnih zdravstvenih teškoća djeteta ili zbog drugih opravdanih razloga može podnijeti pisani zahtjev za prestanak pohađanja izbornog predmeta i tijekom nastavne godine. IZMEJNA U: (5) Predmeti koji se izvode izborno obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele. Učenik bira izborni predmet ili izborne predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu. Za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja. Škola je dužna upoznati dionike (roditelje i učenike) s mogućnostima pohađanja izbornih predmeta kao i s odredbama i stavkama 6. i 7. Članka 27. ovog pravilnika te učenicima koji iskažu interes za pohađanje izbornog predmeta omogućiti najpovoljnije uvjete za izvođenje nastave tog predmeta. (6) Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon urudžbiranog pisanog zahtjeva, obrazloženja i priložene dokumentacije roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom/nastavničkom vijeću uz urudžbiranu pisanu suglasnost stručnog aktiva određenog izbornog predmeta nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu. Učenik izborni predmet koji je prestao pohađati mora zamijeniti drugim izbornim predmetom ili aktivnošću u školi. OBRAZLOŽENJE: Zahtjev za prestanak pohađanja izborne nastave mora biti validan dokument koji ima svoju formu i oblik. Definirati valjanost razloga ispisa nije lako, stoga ovdje veliku ulogu igra i stručno vijeće u čijem se okviru predmet u pitanju nalazi. Razlozi koji često podrazumijevaju organizacijske poteškoće (vrijeme izvođenja izbornog predmeta) ne bi se trebali smatrati validnima, tim više što bi sama škola trebala povesti više računa o organizaciji nastave. Izborni predmeti i redovni, obvezni predmeti te izborni predmeti međusobno trebaju biti izjednačeni u vidu vremenske organizacije. U Dopisu od 2.lipnja 2020, KLASA: 602-01/20-01/00313, URBROJ: 533-05-20-0001, Učenje stranih jezika i izborni program u osnovnim školama, jasno piše da je nastavu izbornih predmeta potrebno uklopiti u raspored, odnosno staviti u istu smjenu kao i obvezni predmeti: "Ističemo da je nastavu izbornih predmeta potrebno uklopiti u redoviti raspored, što znači u istoj smjeni u kojoj su i obvezni predmeti kako bi se svi učenici mogli uključiti jer to je njihovo pravo i to im se ne smije uskratiti." i "U slučaju da svi učenici razrednoga odjela nisu uključeni u izbornu nastavu, a koja nije prvi ili posljednji nastavni sat u danu, škola je dužna organizirati aktivnosti za navedene učenike u primjerenom prostoru u kojem učenici mogu biti (knjižnica, učionica i sl.), kao i primjereni rad sa stručnom osobom (učitelj ili stručni suradnik).", a u Dopisu od 1. rujna 2022, KLASA: 602-02/22-06/00162, URBROJ: 533-05-22-0002, Organizacija nastave i obveze vezano uz školsku godinu 2022.-2023., isto tako je navedeno da se od učenika ne može zahtijevati dolazak na nastavu u suprotnoj smjeni: "Redovita nastava, uključujući i izbornu nastavu, održava se u istoj smjeni te je škola dužna omogućiti učenicima pohađanje nastave u najpovoljnijim uvjetima. Molimo vas da pri izradi dnevnog rasporeda sati za učenike vodite računa o njihovoj opterećenosti. Ponajprije raspored svih nastavnih predmeta treba ravnomjerno rasporediti tijekom tjedna jer se od učenika ne može zahtijevati dolazak na nastavu u suprotnoj smjeni, a isto tako ni izvannastavne aktivnosti ne mogu imati prednost pred izvođenjem redovite i izborne nastave." U praksi se ponekad dopušta prekoračenje roka navedenog u pravilniku te je veoma važno da se regulira poštivanje navedenog roka. Svako prekoračenje navedenog roka ne bi se smjelo uzimati u obzir. • Također, članak 27.a (NN 152/14) proširiti dodatnim stavkama. (7) U školi se tijekom godina može smanjiti broj učenika uključenih u izborni program, ali učenicima će se omogućiti pravo na pohađanje odabranog izbornog programa i s manje učenika od propisanog, odnosno skupine se ne spajaju, učenicima se mora omogućiti da školovanje do kraja 8. razreda završe i u skupini s manje učenika od propisanog. Ako je broj učenika veći od propisanog, izborna nastava može se izvoditi i u dvije odgojno-obrazovne skupine. (8) Ako u školi nema više učenika od propisanog koji bi bili uključeni u izbornu nastavu drugog stranog jezika u određenom razrednom odjelu, odnosno odgojno-obrazovnoj skupini, ista će se izvoditi i s manje učenika od propisanog. (9) Sukladno stavku 7. i 8. škola je obavezna za učenike te učitelje osigurati najpovoljnije uvjete za izvođenje izborne nastave drugog stranog jezika. BRAZLOŽENJE: Sukladno tumačenju iz Ministarstva znanosti i obrazovanja ukoliko je broj učenika veći od propisanog, dakle više od 28 učenika, izborna nastava može se izvoditi i u dvije odgojno-obrazovne skupine (tumačenje Vesne Šerepac, ravnateljice Uprave za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja u dopisu od 5. srpnja 2021., KLASA: 602-02/21-03/00236, URBROJ: 533-02-21-0002). Također, ukoliko se tijekom školske godine učenici ispisuju s učenja izbornog predmeta te tijekom nastavne godine u svakoj odgojno-obrazovnoj skupini ostane manje učenika, odgojno-obrazovne skupine ne moraju se spajati u jednu odgojno-obrazovnu skupinu (tumačenje Zdenke Čukelj, načelnice Sektora za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje od 7. srpnja 2021.) Isto tako "u školi se tijekom godina može smanjiti broj učenika uključenih u izborni program, ali učenicima će se omogućiti pravo na pohađanje odabranog izbornog programa i s manje od 14 učenika." (tumačenje Uprave za odgoj i obrazovanje od 17. lipnja 2021., KLASA: 602-02/21-03/00213, URBROJ: 533-05-21-0002)." Također, "ako u školi nema više od 14 učenika koji bi bili uključeni u izbornu nastavu, ista će se izvoditi i s manje od 14 učenika." (tumačenje Uprave za odgoj i obrazovanje od 17. lipnja 2021., KLASA: 602-02/21-03/00213, URBROJ: 533-05-21-0002). U Kurikulumu za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj napisano je: „Kako bi svaki pojedinac imao mogućnost aktivnoga sudjelovanja i izražavanja, što je temeljni preduvjet za razvoj komunikacijske kompetencije, ne preporučuje se da u skupini bude više od 15 učenika.“ (Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj NN 7/2019) Isto tako u Kurikulumu za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj napisano je: „Uporaba jezika društvena je aktivnost koja učenicima pruža mogućnost razvijanja društvenih vještina poput rada u paru ili skupinama. Jedan od objektivnih preduvjeta za učinkovito učenje i poučavanje njemačkoga jezika jest rad s manjim brojem učenika u skupini gdje svaki pojedinac dobiva priliku aktivno sudjelovati.“ (Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj NN 7/2019). Također, u Kurikulumu za nastavni predmet Francuski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj napisano je: „Jedan od objektivnih preduvjeta za kvalitetnu nastavu francuskoga jezika jest rad u skupinama s manjim brojem učenika približno sličnih razvojnih obilježja i iste razine ovladanosti francuskim jezikom. U takvim skupinama svaki učenik aktivno sudjeluje i izražava se, što je temeljni preduvjet za razvoj komunikacijske kompetencije.“ (Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Francuski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj NN 7/2019). S poštovanjem, Tihomir Halužan Prihvaćen Sva zaprimljena mišljenja, a to znači i ona koja se odnose na izbornu nastavu, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona.
82 damir drezga PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Što se tiče nastave na daljinu treba iskreno reći da za strukovno obrazovanje takav oblik školovanja nije u potpunosti primjenjiv. Ne možete obrazovati jednog automehaničara, pekara ili frizera samo i jedino na daljinu. Dakle ukoliko je riječ o strukovnom obrazovanju onda nastavu na daljinu treba ograničiti na razumnu mjeru ako se ona primjenjuje "zbog potreba roditelja i njihove mobilnosti" međutim ukoliko govorimo o "iznimnim okolnostima" (epidemija, rat i sl.) jasno je da je stopostotna nastava na daljinu jedini mogući izbor, nužno zlo koje se ne može izbjeći. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na mišljenju.
83 damir drezga PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Vezano uz napredovanje odgojno - obrazovnih radnika novi "Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima" je izašao je 2019. godine i možda je na prvi pogled bio malo prezahtjevan što se tiče "izvršenja svih obveza" i "kriterija vrednovanja stručno - pedagoškog rada". Ako me sjećanje dobro služi pravilnik je zadnji puta nadopunjavan i mijenjan u proljeće 2021. godine i tu je po mome mišljenju za sve one koji žele napredovati napravljen veliki pomak na bolje. Smatram da je ovaj pravilnik više-manje ok i da tu nisu potrebne neke veće promjene. Primljeno na znanje Kako i samo navodite, pitanje napredovanja uređeno je i posebnim propisom.
84 Andrea Kancijanić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, pozdravljam inicijativu za donošenje novog cjelovitog Zakona o odgoju i obrazovanju budući je dosadašnji izgubljen u silnim izmjenama i dopunama. Također pozdravljam zaključak da je "U skladu s promjenama prethodno navedenih odredaba potrebno na drugačiji način urediti i pitanja vezano uz profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika i drugih radnika, napredovanja kao i nadzor u školskim ustanovama i stručno-pedagoškom radu." Naime, u posljednje vrijeme dolazi do povećanja obima poslova tajnika i računovođa gdje se navedeni djelatnici imaju potrebu osposobljavati, konstantno usavršavati kako bi poslovanje škole u pravnom i ekonomskom smislu bilo što bolje i u skladu s važećim propisima. U skladu s time potrebno je brinuti o profesionalnom razvoju i tih djelatnika. S time je povezano i pitanje stručno-pedagoškog nadzora nad radom ravnatelja. Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj škole i potrebno je u situacijama kada se ravnateljima dolazi u nadzor da savjetnici uzmu u obzir i razgovore s tajnicima i računovođama škola iz razloga što je potrebno sveobuhvatno gledati položaje ravnatelja. Može škola u pedagoškom smislu imati odličnog voditelja na mjestu ravnatelja, ali ako osoba ne razumije i ne želi se uključiti u poslove administracije onda se škole u svom poslovanju nalaze u velikom problemu. U tim situacijama svo vođenje škole u administrativnom dijelu poslovanja "padne na leđa" tajnika i računovođa u školama. Tajnici škola su tajnici ustanove koji se bave poslovima jako velikog raspona i potrebno je razmišljati o dodjeljivanju statusa stručnih suradnika tajnicima. Što se tiče nadzora nad radom tajnika, nadzori prosvjetnih inspekcija su u velikoj mjeri nadzori upravo nad radom tajnika. Potrebno je omogućiti mogućnost napredovanja i za te djelatnike jer su izlike da nije moguće napredovati na tim mjestima neutemeljene jer tajnici s više godina iskustva također mogu sudjelovati u mentoriranju i savjetovanju mlađih kolega. Potrebno je razmišljati da se ustroje i stručni aktivi na razini županija upravo tajnika i računovođa. Za kraj, iako administracija škole nije osnovna djelatnost škola, bez njihovog rada škole bi mogle zatvoriti svoja vrata. Nema dobrog ravnatelja bez kvalitetno ustrojene administrativne službe i potrebno je valorizirati i njihov rad i kroz izmjenu statusa i kroz izmjenu koeficijenata složenosti poslova. S poštovanjem, Andrea Kancijanić, dipl.iur. Primljeno na znanje Sva zaprimljena mišljenja razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona.
85 ANTE BORAS PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, pozdravljam ovaj zaključak "U skladu s promjenama prethodno navedenih odredaba potrebno je na drugačiji način urediti i pitanja vezano uz profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika i drugih radnika, napredovanja kao i nadzor u školskim ustanovama i stručno-pedagoškom radu." S obzirom na izazove s kojima se susreću školske ustanove i na potrebu veće orijentacije ravnatelja na kvalitetu nastavnog procesa, potrebno je pravednije valorizirati rad tajnika i računovođa, tj. pravnika i ekonomista, u školama, kako bi poslovanje škole bilo u rukama osoba koji su se za takav posao i obrazovali. Potrebno je dakle, kao što navodite, brinuti i o njihovom profesionalnom razvoju i napredovanju. Ako želimo škole kao mjesta u kojima će vladati zakonit i pravilan rad te financijski održivo i razvojno poslovanje, ti djelatnici moraju dobiti mogućnost napredovanja te mentoriranja početnika tj. pripravnika. Sve izlike poput one da ne postoji agencija koja bi pratila rad tajnika i računovođa su besmislene, jer zakoni se i pišu da bi se društveni odnosi regulirali, pa tako zakonskim i podzakonskim rješenjima mogu se ustrojiti posebni savjetnici pri agenciji za odgoj i obrazovanje koji bi bili zaduženi za tajnike i računovođe. S poštovanjem, Ante Boras, mag. iur. Tajnik Srednje škole Jelkovec Primljeno na znanje Sva zaprimljena mišljenja razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona.
86 Silvana Vlačić PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, podržavam potrebu za izradom nacrta prijedloga zakona s obzirom na zastarjelost aktualnog Zakona i mnogobrojne društvene promjene koje utječu na odgoj i obrazovanje, a zbile su se nakon njegova donošenja. Donošenjem novog zakona uočeni problemi mogli bi se riješiti i lančanom reakcijom npr. omogućavanjem drugačijeg načina praćenja i vrednovanja ishoda učenja učenika OŠ utjecalo bi se na pravedniji sustav upisa u srednje škole, što bi opet moglo utjecati na izradu mreže škola i udovoljavanju škola potrebama prvenstveno lokalne zajednice. Iako se u nacrtu spominje samo mogućnost vanjskog vrednovanja ishoda učenika osnovnih škola, smatram da bi se zbog dobre povratne informacije samim učenicima, roditeljima i nastavnom osoblju trebalo proširiti vanjsko vrednovanje na sve učenike srednjih škola, a ne kako je sada (obuhvaćen samo dio učenika koji polažu državnu maturu). Uvođenjem vanjskog vrednovanja na godišnjoj razini za sve učenike smanjio bi se pritisak roditelja i imali bismo realniji uvid u razinu ostvarivanja ishoda. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom mišljenju.
87 Petra Šelebaj PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, pozdravljam najavljene izmjene Zakona i želim Vam skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105., stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa, a što je posljedično dovelo do degradacije kadra učiteljskih fakulteta prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Primjerice u situaciji zapošljavanja na radnom mjestu učitelja engleskog jezika čak i u razrednoj nastavi, učitelj razredne nastave s pojačanim predmetom engleskim jezikom diskvalificira se iz procesa natječaja te predmetni profesor ostvaruje prednost u zapošljavanju u razrednoj nastavi. Ministrica Divjak, inzistirajući na tome da kadar učiteljskih fakulteta treba primarno raditi u razrednoj nastavi, istovremeno ne navodi da u nižim razredima osnovne škole uz učitelje razredne nastave radi i veliki broj predmetnih učitelja. Naime, nastavu iz Engleskog jezika, Njemačkog jezika, Informatike i Vjeronauka te Glazbene kulture najvećim dijelom realiziraju profesori koji nisu stekli kompetencije potrebne za rad u razrednoj nastavi, odnosno, nemaju završeni studij razredne nastave, dok ih istovremeno sporni članak Zakona prepoznaje kao kompetentnije za rad u razrednoj nastavi nego učitelja razredne nastave s pojačanim predmetom, a koji se primarno educirao za rad s tom dobnom skupinom. Stoga se postavlja pitanje: Ako učitelji razredne nastave s pojačanim predmetom ili modulom ne mogu raditi u predmetnoj nastavi, mogu li u razrednoj nastavi predavati predmetni nastavnici? Dolazimo do apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019. godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6, članka 105 Zakona. Srdačan pozdrav, Petra Šelebaj, dipl.uč. razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Engleski jezik, učitelj mentor Primljeno na znanje Sva zaprimljena mišljenja, a to znači i ona koja se odnose na i odgovarajuću kvalifikaciju učitelja, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona.
88 BRANKO RADONIĆ PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, u objavljenom obrascu nisu precizno navedeni "problemi i potrebe" zbog kojih je potrebno "donošenje i novih odredaba vezano uz imenovanje školskih/domskih odbore te postupaka izbora i imenovanja ravnatelja". Ono što me posebno zanima su promjene vezane za imenovanje školskih odbora. Naime, već desetak godina školski odbori imaju 7 članova od čega su dva predstavnici učitelja, jedan svih radnika i jedan roditelja te tri predstavnika osnivača. Nadam se da će tako i ostati jer bilo kakvo povećavanje broja predstavnika osnivača (pogotovo zbog njihova netransparentnog biranja od strane većine osnivača) bio bi povratak natrag i ogroman korak prema sveopćoj politizaciji školstva u RH. Nadam se da promjene ne idu u tom smjeru. Srdačno. Primljeno na znanje Sva zaprimljena mišljenja, a to znači i ona koja se odnose na sastav članova školskog odbora, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona.
89 Luka Huzjak PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Poštovani, šaljem konstruktivan prijedlog za izmjenu, dopunu ili izradu Zakona o odgoju i obrazovanju - Članak 27. i Članak 27.a Prijedlozi na osnovi i dalje važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju: Postojeći članak 27. (NN 94/13, 152/14, 68/18) potrebno je izmijeniti. A) Članak 27. (NN 94/13, 152/14, 68/18) glasi: (6) Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom/nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu. Učenik srednje škole izborni predmet koji je prestao pohađati mora zamijeniti drugim izbornim predmetom. (7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, roditelj djeteta osnovne škole u slučaju dugotrajnih zdravstvenih teškoća djeteta ili zbog drugih opravdanih razloga može podnijeti pisani zahtjev za prestanak pohađanja izbornog predmeta i tijekom nastavne godine. IZMJENA U: (6) Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon urudžbiranog pisanog zahtjeva, obrazloženja i priložene dokumentacije roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom/nastavničkom vijeću uz urudžbiranu pisanu suglasnost stručnog aktiva određenog izbornog predmeta nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu. Učenik izborni predmet koji je prestao pohađati mora zamijeniti drugim izbornim predmetom ili aktivnošću u školi. OBRAZLOŽENJE: Zahtjev za ispis potrebno je urudžbirati u tajništvu. Zašto? Takvi zahtjevi se znaju dostaviti u obliku maila, na papiriću ili čak na salveti i još dodatno i nakon navedenog roka, nakon 30.6. Dakle, potrebno je to što jasnije regulirati kako bi se poštivao zakonski rok. Ako utvrđivanje opravdanih razloga za prestankom pohađanja nastave izbornog predmeta nije u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja već Učiteljskog vijeća, postavlja se pitanje zašto tu nadležnost ne proširiti na stručne aktive pojedinih izbornih predmeta. Zašto o ispisu učenika odlučuju učitelji obveznih predmeta? Zašto tu odgovornost i nadležnost ne prebaciti i na pojedini stručni aktiv? Stoga i predlažem pisanu suglasnost stručnog aktiva određenog izbornog predmeta. Škole ne poštuju činjenicu da su predmeti koji se izvode izborno, obvezni tijekom školske godine uz iznimku članka 27. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20). U Dopisu od 2.lipnja 2020, KLASA: 602-01/20-01/00313, URBROJ: 533-05-20-0001, Učenje stranih jezika i izborni program u osnovnim školama, jasno piše da je nastavu izbornih predmeta potrebno uklopiti u raspored, odnosno staviti u istu smjenu kao i obvezni predmeti: "Ističemo da je nastavu izbornih predmeta potrebno uklopiti u redoviti raspored, što znači u istoj smjeni u kojoj su i obvezni predmeti kako bi se svi učenici mogli uključiti jer to je njihovo pravo i to im se ne smije uskratiti." i "U slučaju da svi učenici razrednoga odjela nisu uključeni u izbornu nastavu, a koja nije prvi ili posljednji nastavni sat u danu, škola je dužna organizirati aktivnosti za navedene učenike u primjerenom prostoru u kojem učenici mogu biti (knjižnica, učionica i sl.), kao i primjereni rad sa stručnom osobom (učitelj ili stručni suradnik).", a u Dopisu od 1. rujna 2022, KLASA: 602-02/22-06/00162, URBROJ: 533-05-22-0002, Organizacija nastave i obveze vezano uz školsku godinu 2022.-2023., isto tako je navedeno da se od učenika ne može zahtijevati dolazak na nastavu u suprotnoj smjeni: "Redovita nastava, uključujući i izbornu nastavu, održava se u istoj smjeni te je škola dužna omogućiti učenicirna pohađanje nastave u najpovoljnijim uvjetima. Molimo vas da pri izradi dnevnog rasporeda sati za učenike vodite računa o njihovoj opterećenosti. Ponajprije raspored svih nastavnih predmeta treba ravnomjerno rasporediti tijekom tjedna jer se od učenika ne može zahtijevati dolazak na nastavu u suprotnoj smjeni, a isto tako ni izvannastavne aktivnosti ne mogu imati prednost pred izvođenjem redovite i izborne nastave." Stoga, razlozi - drugi učenici imaju slobodan 6. ili 7. ili neki drugi sat, a oni moraju biti u školi, drugi strani jezik se odvija u drugoj smjeni, učenici nemaju prijevoz nakon 7. sata, učenik paralelno pohađa Umjetničku školu, Glazbenu školu ili drugu izvanastavnu ili izvanškolsku aktivnost - nisu opravdani razlozi za ispis. Međutim, navedeni Dopisi u praksi se ne provode te ravnateljima nija jasno koji su to "najpovoljniji uvjeti". B) Također, članak 27.a (NN 152/14) proširio bih s dodatnim stavkama. Dodavanje dodatnih zasebnih stavaka (7), (8) i (9) koji bi glasili: (7) U školi se tijekom godina može smanjiti broj učenika uključenih u izborni program, ali učenicima će se omogućiti pravo na pohađanje odabranog izbornog programa i s manje učenika od propisanog, odnosno skupine se ne spajaju, učenicima se mora omogućiti da školovanje do kraja 8. razreda završe i u skupini s manje učenika od propisanog. Ako je broj učenika veći od propisanog, izborna nastava može se izvoditi i u dvije odgojno-obrazovne skupine. (8) Ako u školi nema više učenika od propisanog koji bi bili uključeni u izbornu nastavu drugog stranog jezika u određenom razrednom odjelu, odnosno odgojno-obrazovnoj skupini, ista će se izvoditi i s manje učenika od propisanog. (9) Sukladno stavku 7. i 8. škola je obavezna za učenike te učitelje osigurati najpovoljnije uvjete za izvođenje izborne nastave drugog stranog jezika. OBRAZLOŽENJE: Sukladno tumačenju iz Ministarstva znanosti i obrazovanja ukoliko je broj učenika veći od propisanog, dakle više od 28 učenika, izborna nastava može se izvoditi i u dvije odgojno-obrazovne skupine (tumačenje Vesne Šerepac, ravnateljice Uprave za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja u dopisu od 5. srpnja 2021., KLASA: 602-02/21-03/00236, URBROJ: 533-02-21-0002). Također, ukoliko se tijekom školske godine učenici ispisuju s učenja izbornog predmeta te tijekom nastavne godine u svakoj odgojno-obrazovnoj skupini ostane manje učenika, odgojno-obrazovne skupine ne moraju se spajati u jednu odgojno-obrazovnu skupinu (tumačenje Zdenke Čukelj, načelnice Sektora za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje od 7. srpnja 2021.) Isto tako "u školi se tijekom godina može smanjiti broj učenika uključenih u izborni program, ali učenicima će se omogućiti pravo na pohađanje odabranog izbornog programa i s manje od 14 učenika." (tumačenje Uprave za odgoj i obrazovanje od 17. lipnja 2021., KLASA: 602-02/21-03/00213, URBROJ: 533-05-21-0002)." Također, "ako u školi nema više od 14 učenika koji bi bili uključeni u izbornu nastavu, ista će se izvoditi i s manje od 14 učenika." (tumačenje Uprave za odgoj i obrazovanje od 17. lipnja 2021., KLASA: 602-02/21-03/00213, URBROJ: 533-05-21-0002). U Kurikulumu za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj napisano je: „Kako bi svaki pojedinac imao mogućnost aktivnoga sudjelovanja i izražavanja, što je temeljni preduvjet za razvoj komunikacijske kompetencije, ne preporučuje se da u skupini bude više od 15 učenika.“ (Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj NN 7/2019) Isto tako u Kurikulumu za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj napisano je: „Uporaba jezika društvena je aktivnost koja učenicima pruža mogućnost razvijanja društvenih vještina poput rada u paru ili skupinama. Jedan od objektivnih preduvjeta za učinkovito učenje i poučavanje njemačkoga jezika jest rad s manjim brojem učenika u skupini gdje svaki pojedinac dobiva priliku aktivno sudjelovati.“ (Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj NN 7/2019). Također, u Kurikulumu za nastavni predmet Francuski jezik jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj napisano je: „Jedan od objektivnih preduvjeta za kvalitetnu nastavu francuskoga jezika jest rad u skupinama s manjim brojem učenika približno sličnih razvojnih obilježja i iste razine ovladanosti francuskim jezikom. U takvim skupinama svaki učenik aktivno sudjeluje i izražava se, što je temeljni preduvjet za razvoj komunikacijske kompetencije.“ (Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Francuski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj NN 7/2019). Ministarstvo znanosti i obrazovanja mora stvoriti pretpostavke za stvaranje svih nužnih pozitivnih promjena i trebalo bi inicirati i aktivno poticati učenje stranih jezika. I to među ostalim i temeljem Komunikacije Europske Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Višejezičnost: prednost za Europu i zajednička obveza (COM(2008)566 završna verzija od 18.9.2008.) koja naglašava vrijednost jezične raznolikosti u EU-u navodeći korake koje je potrebno poduzeti „kako bi višejezičnost bila integrirana u politike EU-a, sa svrhom ostvarenja „Barcelonskog cilja” (da bi Europljani trebali moći komunicirati na dva jezika uz svoj materinji).“ 🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺 S poštovanjem, Luka Huzjak Primljeno na znanje Sva zaprimljena mišljenja, a to znači i ona koja se odnose na izbornu nastavu, razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona.
90 Udruga Homeschooling Hrvatska PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA 3.1. Omogućiti kvalitetniji odgoj i obrazovanje u sustavu osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te kreirati konkretne mjere za nadilaženje zaostataka i približavanje zemljama srednje Europe u pogledu ostvarivanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju. Izvor: NVVO, 20. prosinca 2016., Preporuka o važnosti poticanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj (http://nvoo.hr/wp-content/uploads/2013/09/Preporuka-NVOO-a-o-va%C5%BEnosti-poticanja-pedago%C5%A1kih-pluralizama-u-odgoju-i-obrazovanju-u-RH5816876-002.pdf) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
91 Udruga Homeschooling Hrvatska PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA 3.2. Uvođenje cjelodnevne nastave uz mogućnost različitih oblika izvođenja nastave, mogućnost fleksibilnijeg osnivanja ustanova s različitim programima, uvođenje opcije obrazovanja kod kuće, usklađivanje zapošljavanja, radnih obveza i prava zaposlenih u sustavu, vrednovanje i samovrednovanje ustanova te kvalitetniji nadzor nad radom. Primljeno na znanje Sva zaprimljena mišljenja razmotrit će se tijekom izrade Prijedloga Zakona.
92 Dora Simunovic PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, pod točku 3.2 molim dodati: “Razvoj demokratičnosti obrazovnog sustava i poticanje i razvoja školskog i pedagoškog pluralizma“ (kao najsnažnije razvojne poluge sustava odgoja i obrazovanja prema mišljenju glavnog strateškog tijela za razvoj obrazovanja - Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje). Preporuka Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje o važnosti poticanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, Oznaka: NVOO-00070-16-0001 od 20. prosinca 2016. NVOO (2016): ”Iako Republika Hrvatska ima višedesetljetno iskustvo u primjeni pluralizma u odgoju i obrazovanju, još uvijek postoje ozbiljni društveni i demokratski deficiti u pogledu njegovog aktivnoga i sustavnoga ostvarivanja. Postojanje i zagovaranje raznovrsnih teorijskih i koncepcijskih orijentacija i pedagogija u javnim državnim školama i njihovim kurikulumima i posebnim alternativnim školama, nedovoljno je. To je važno najviše stoga jer širenje demokratizacije obrazovanja u smislu povećanja raznovrsnosti ponuda obrazovnih sadržaja, metoda i oblika rada, kao i organizacije mogućnosti izbora različitih puteva koji vode osvajanju traženog obrazovanja, učinkovito doprinosi promjenama u demokratskom društvu. Podsjećamo da je Republika Hrvatska, uz svoje temeljne, potpisnica mnogih značajnih i važnih međunarodnih dokumenata kojima se obvezala na aktivnu politiku prema pedagoškom pluralizmu u odgoju i obrazovanju (UNESCO: Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju (1960), UN: Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima (1993)). Stoga Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje preporuča svim sudionicima obrazovne politike da se snažnije angažiraju na: 1. Stvaranju povoljnijeg društvenog ozračja isticanjem slobode, tolerancije i uvažavanja različitosti svakoga građanina kao neupitnih temeljnih vrijednosnih kategorija na kojima se posljedično uspostavlja pedagoški pluralizam u sustavu odgoja i obrazovanja kao njegova najsnažnija razvojna poluga. 2. Daljnjem razvoju nacionalnih obrazovnih politika, pravnih okvira, uključujući operativne strategije potpore i jačanje kapaciteta za afirmaciju stvarnog, a ne samo deklarativnog ostvarivanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju kao tekovine suvremenoga građanskog društva. 3. Kreiranju konkretnih mjera za nadilaženje zaostataka i približavanje zemljama srednje Europe s kojima Republika Hrvatska dijeli kulturološki kontekst, a za kojima, u pogledu ostvarivanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju, daleko zaostajemo.” Dora Šimunović, koordinatorica za javne politike European Council for Steiner Waldorf Education Primljeno na znanje Točka 3. Obrasca odnosi se na ishode, odnosno promjene koje se žele urediti dnošenjem novoga Zakona te ne sadrži analizu postojećeg stanja.
93 Waldorfska škola u Zagrebu PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Poštovani, Pod točku 3.2 molimo dodati: “Razvoj demokratičnosti obrazovnog sustava i poticanje i razvoja školskog i pedagoškog pluralizma“ (kao najsnažnije razvojne poluge sustava odgoja i obrazovanja prema mišljenju glavnog strateškog tijela za razvoj obrazovanja - Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje). Preporuka Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje o važnosti poticanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, Oznaka: NVOO-00070-16-0001 od 20. prosinca 2016. NVOO (2016): ”Iako Republika Hrvatska ima višedesetljetno iskustvo u primjeni pluralizma u odgoju i obrazovanju, još uvijek postoje ozbiljni društveni i demokratski deficiti u pogledu njegovog aktivnoga i sustavnoga ostvarivanja. Postojanje i zagovaranje raznovrsnih teorijskih i koncepcijskih orijentacija i pedagogija u javnim državnim školama i njihovim kurikulumima i posebnim alternativnim školama, nedovoljno je. To je važno najviše stoga jer širenje demokratizacije obrazovanja u smislu povećanja raznovrsnosti ponuda obrazovnih sadržaja, metoda i oblika rada, kao i organizacije mogućnosti izbora različitih puteva koji vode osvajanju traženog obrazovanja, učinkovito doprinosi promjenama u demokratskom društvu. Podsjećamo da je Republika Hrvatska, uz svoje temeljne, potpisnica mnogih značajnih i važnih međunarodnih dokumenata kojima se obvezala na aktivnu politiku prema pedagoškom pluralizmu u odgoju i obrazovanju (UNESCO: Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju (1960), UN: Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima (1993)). Stoga Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje preporuča svim sudionicima obrazovne politike da se snažnije angažiraju na: 1. Stvaranju povoljnijeg društvenog ozračja isticanjem slobode, tolerancije i uvažavanja različitosti svakoga građanina kao neupitnih temeljnih vrijednosnih kategorija na kojima se posljedično uspostavlja pedagoški pluralizam u sustavu odgoja i obrazovanja kao njegova najsnažnija razvojna poluga. 2. Daljnjem razvoju nacionalnih obrazovnih politika, pravnih okvira, uključujući operativne strategije potpore i jačanje kapaciteta za afirmaciju stvarnog, a ne samo deklarativnog ostvarivanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju kao tekovine suvremenoga građanskog društva. 3. Kreiranju konkretnih mjera za nadilaženje zaostataka i približavanje zemljama srednje Europe s kojima Republika Hrvatska dijeli kulturološki kontekst, a za kojima, u pogledu ostvarivanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju, daleko zaostajemo.” Primljeno na znanje Točka 3. Obrasca odnosi se na ishode, odnosno promjene koje se žele urediti dnošenjem novoga Zakona te ne sadrži analizu postojećeg stanja.
94 Waldorfska škola u Osijeku PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Waldorfska škola u Osijeku ima sljedeće komentare: 3.2. Molimo dodati: “Razvoj demokratičnosti obrazovnog sustava i poticanje i razvoja školskog i pedagoškog pluralizma“ (kao najsnažnije razvojne poluge sustava odgoja i obrazovanja prema mišljenju glavnog strateškog tijela za razvoj obrazovanja - Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje). Preporuka Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje o važnosti poticanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju u Republici Hrvatskoj, Oznaka: NVOO-00070-16-0001 od 20. prosinca 2016. NVOO (2016): ”Iako Republika Hrvatska ima višedesetljetno iskustvo u primjeni pluralizma u odgoju i obrazovanju, još uvijek postoje ozbiljni društveni i demokratski deficiti u pogledu njegovog aktivnoga i sustavnoga ostvarivanja. Postojanje i zagovaranje raznovrsnih teorijskih i koncepcijskih orijentacija i pedagogija u javnim državnim školama i njihovim kurikulumima i posebnim alternativnim školama, nedovoljno je. To je važno najviše stoga jer širenje demokratizacije obrazovanja u smislu povećanja raznovrsnosti ponuda obrazovnih sadržaja, metoda i oblika rada, kao i organizacije mogućnosti izbora različitih puteva koji vode osvajanju traženog obrazovanja, učinkovito doprinosi promjenama u demokratskom društvu. Podsjećamo da je Republika Hrvatska, uz svoje temeljne, potpisnica mnogih značajnih i važnih međunarodnih dokumenata kojima se obvezala na aktivnu politiku prema pedagoškom pluralizmu u odgoju i obrazovanju (UNESCO: Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju (1960), UN: Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima (1993)). Stoga Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje preporuča svim sudionicima obrazovne politike da se snažnije angažiraju na: 1. Stvaranju povoljnijeg društvenog ozračja isticanjem slobode, tolerancije i uvažavanja različitosti svakoga građanina kao neupitnih temeljnih vrijednosnih kategorija na kojima se posljedično uspostavlja pedagoški pluralizam u sustavu odgoja i obrazovanja kao njegova najsnažnija razvojna poluga. 2. Daljnjem razvoju nacionalnih obrazovnih politika, pravnih okvira, uključujući operativne strategije potpore i jačanje kapaciteta za afirmaciju stvarnog, a ne samo deklarativnog ostvarivanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju kao tekovine suvremenoga građanskog društva. 3. Kreiranju konkretnih mjera za nadilaženje zaostataka i približavanje zemljama srednje Europe s kojima Republika Hrvatska dijeli kulturološki kontekst, a za kojima, u pogledu ostvarivanja pedagoškog pluralizma u odgoju i obrazovanju, daleko zaostajemo.” Primljeno na znanje Točka 3. Obrasca odnosi se na ishode, odnosno promjene koje se žele urediti dnošenjem novoga Zakona te ne sadrži analizu postojećeg stanja.
95 damir drezga PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Pod točkom 3.2, ishod: "mogućnost fleksibilnijeg osnivanja ustanova s različitim programima" treba preurediti u tekstu na taj način da se umjesto riječi "ustanova" jasno napiše koje su to zapravo ustanove. (?) Primljeno na znanje Točka 3. Obrasca odnosi se na ishode, odnosno promjene koje se žele urediti dnošenjem novoga Zakona.
96 damir drezga PRILOG 1., 3. UTVRĐIVANJE ISHODA ODNOSNO PROMJENA Pod točkom 3.2, ishod: "Uvođenje cjelodnevne nastave uz mogućnost različitih oblika izvođenje nastave" trebalo bi tekstualno preurediti tako da se umjesto dijela teksta "uz mogućnost različitih oblika izvođenja nastave" jasno napiše koji su to ili koji je to oblik izvođenja nastave moguće primjeniti prilikom uvođenja odnosno izvođenja cjelodnevne nastave. Primljeno na znanje Točka 3. Obrasca odnosi se na ishode, odnosno promjene koje se žele urediti dnošenjem novoga Zakona.
97 Ivana Slatina PRILOG 1., 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Poštovani, u članku 107. stavak 11. i podstavak 1. - zapošljavanje na određeno vrijeme - rok od 60 dana treba produljiti na 90 dana zbog procedura koje prethode kod natječajnog postupka rok od 60 dana je prekratak te bi navedeni članak 107. stavak 11. podstavak 1. trebao glasiti: "kada obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način, ali ne dulje od 90 dana" i naravno s njim uskladiti i članak 114. stavak 1. Primljeno na znanje Točka 4. Obrasca odnosi se na obrazloženje potrebe donošenja novoga Zakona, a ne na konkretne odredbe Zakona.
98 Ivana Slatina PRILOG 1., 4. UTVRĐIVANJE RJEŠENJA Poštovani, potrebna je izmjena Državnog pedagoškog standarda u pogledu zapošljavanja stručnih suradnika, normativa spremačica i kuharica. Površine koje spremačice čiste trebaju obuhvatiti kako unutarnju tako i vanjsku površinu (nisu sve škole istih kvadratura, vanjskih igrališta i sl.), definirati za kuharice broj obroka kao i odobravati zapošljavanje dodatnog osoblja. Izjednačavanje prava u osnovnim i srednjim školama u pogledu zapošljavanja administrativnih referenata. Primljeno na znanje Točka 4. Obrasca odnosi se na obrazloženje potrebe donošenja novoga Zakona, a ne na konkretne odredbe Zakona.
99 Dora Simunovic PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Postovani, nize su moji komentari na clanke 5.3.7., 5.6.2. i 5.6.4. Ustavom RH i nizom međunarodnih konvencija (čl. 26. UN Opća deklaracija o ljudskim pravima, čl. 14. Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 2. 1. Protokol uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima, čl. 13. st. 3. i 4. UN Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, čl. 5.UNESCOVA Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju, i dr.) zajamčeno je pravo roditelja/skrbnika da osiguraju djeci obrazovanje sukladno vlastitim vjerskim, filozofskim i pedagoškim uvjerenjima. Isto tako, kao nadopuna prethodnom pravu na slobodu obrazovanja, roditelji/skrbnici su ovlašteni za obrazovanje djece odabrati škole koje nisu državne (jamstvo pedagoškog i školskog pluralizma). Prethodno pravo na obrazovanje i slobodu obrazovanja u Republici Hrvatskoj roditelji/skrbnici ne mogu ostvariti bez značajnih financijskih ulaganja u smislu plaćanja iznimno skupih školarina koje su gotovo jedini izvor financiranja škola koje provode alternativni obrazovni program, isključivo zbog gotovo nikakve financijske i prostorne podrške alternativnim školama od strane države i lokalne zajednice. Drugim riječima, bez značajnog povećanja financiranja alternativnih škola od strane država i lokalne samouprave u razini od barem 80% realnih potreba takvih obrazovnih institucija, prosječnom građaninu RH “obrazovanje sukladno vlastitom uvjerenju“ nije dostupno što predstavlja grubu povredu Ustava RH i međunarodnih konvencija te direktnu diskriminaciju roditelja/skrbnika takve djece po ekonomskom kriteriju. Da je takav pristup potpuno pogrešan govori činjenica da je RH tijekom pregovora za pristupanje EU obećavala poticati razvoj suvremenog sustava obrazovnog sustava koji se temelji na demokratičnosti te pedagoškom i školskom pluralizmu. Predmetnu obvezu je RH ispunila donošenjem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 15.07.2008. g. (NN 87/2008; stupio na snagu 02.08.2008.) koji je u čl. 142. st. 3. toč. 7. propisivao obvezu države da iz državnog proračuna financira 80% iznosa potrebnog za rad alternativne škole. Predmetna zakonska odredba je glasila: "(3) U državnom proračunu osiguravaju se sredstva i za sufinanciranje: (…) 7. škola koje provode alternativne odgojno-obrazovne programe u visini od 80% iznosa potrebnog za ostvarivanje odgojno-obrazovnog rada škole." Prethodnim zakonskim rješenjem alternativne škole su u 2008. g. napokon dobile zasluženi položaj u sustavu hrvatskog obrazovanja jer su riješile goruće pitanje stabilnog financiranja svog rada rasterećenjem roditelja/skrbnika i bile su spremne na sljedeću fazu značajnog razvoja svog djelovanja i unaprjeđenja hrvatskog pedagoškog pluralizma sukladno EU standardu. Nažalost, rješenje alternativnih obrazovnih institucija bilo je kratkog vijeka budući je predmetna odredba o financiranju 80% troškova alternativne škole brisana iz Zakona već 01.09.2009. g. čime je, ondašnji ali i sadašnji obrazovni prioritet - pedagoški i školski pluralizam – unazađen za barem dvadest godina. Zbog prethodnog nerazumnog pristupa razvoju obrazovanja, protivnog standardima EU-a, RH je danas po pitanju slobode obrazovanja rangirana među 30 najlošijih zemalja na svijetu i najlošije je rangirana zemlje EU-a koja ima zastupljenost učenika u hrvatskim školama koje provode alternativni program u odnosu na škole koje provode redovni program od tek 0,15% što je zanemarivi broj u odnosu na europski prosjek od 18,7%. No to nije jedina negativna posljedica neprimjerenog odnosa prema alternativnim pedagogijama. Najnegativnija posljedica očituje se u gruboj diskriminaciji u sljedećim vidovima: a. Vjerske škole u Hrvatskoj financirane su nesporedno iz Državnog proračuna RH u visini od 50% - 100% svojih realnih troškova čije pravo izvire iz iste konvencijske osnove kao i pravo alternativnih škola – pravo na slobodu obrazovanja. Takvo nejednako postupanje prema korisnicima istog prava ukazuje na grubu diskiminaciju koju je potrebno ispraviti u novom zakonu; b. Roditelji/skrbnici djece koja pohađaju alternativne škole su dvostruko diskriminirani. S jedne strane, isti su dužni plaćati školarine alternativnih škola da bi njihova djeca dobila obrazovanje prema slobodnom uvjerenju roditelja, što predstavlja praktično jedini prihod navedenih škola, dok s druge strane, ti isti roditelji kroz doprinose, poreze i prireze iz svojih plaća i drugih oporezivih prihoda neposredno financiraju državne škole. Drugim riječima, koliko god to nevjerojatno zvučalo, roditelji djece koja pohađaju alternativne škole, odnosno roditelji koji koriste svoje međunarodnim pravom zaštićeno pravo da svojoj djeci osiguraju obrazovanje i poduku u skladu sa svojim vjerskim, filozofskim i pedagoškim uvjerenjima - istodobno financiraju i alternativne i državne škole, iako usluge državnih škola uopće ne koriste. Gruba povreda Ustava RH, čl. 65., razvidna je iz činjenice da unatoč prethodno navedenim vrlo jasnim obvezama Republike Hrvatske prema međunarodnom pravu koje nalažu obvezno i besplatno osnovnoškolsko obrazovanje, uz obvezu dostupnosti takvog obrazovanja svima pod jednakim uvjetima, za roditelje/skrbnike djece koja pohađaju osnovne škole u kojima se provodi alternativni program isto to obvezno i besplatno osnovnoškolsko obrazovanje istima nije dostupno pod jednakim uvjetima kao roditeljima djece koja pohađaju državne škole u smislu da je škola za potonje besplatna, dok je škola za prethodne – naplatna. Slijedom prethodnog potrebno je bez odgode omogućiti upražnjavanje prava na slobodu obrazovanja (prava na obrazovanje djece prema vlastitom vjerskom, filozofskom i pedagoškom uvjerenju) svim građanima RH, ne samo onima koji su povoljnijeg imovinskog statusa) vraćanjem u zakon obveze financiranja škola koje provode alternativni program u visini od barem 80% čime bi se ujedno eliminirala povreda čl. 65. Ustava RH i gruba diskriminacija. Dora Šimunović, koordinatorica za javne politike European Council for Steiner Waldorf Education Prihvaćen Točka 5. Obrasca odnosi se na utvrđivanje izravnih učinaka i adresanata te se u istom ne navodi opis stanja ni promjene odredaba.
100 Waldorfska škola u Zagrebu PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Poštovani, komentari na točke 5.3.7., 5.6.2., 5.6.4. Ustavom RH i nizom međunarodnih konvencija (čl. 26. UN Opća deklaracija o ljudskim pravima, čl. 14. Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 2. 1. Protokol uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima, čl. 13. st. 3. i 4. UN Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, čl. 5. UNESCOVA Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju, i dr.) zajamčeno je pravo roditelja/skrbnika da osiguraju djeci obrazovanje sukladno vlastitim vjerskim, filozofskim i pedagoškim uvjerenjima. Isto tako, kao nadopuna prethodnom pravu na slobodu obrazovanja, roditelji/skrbnici su ovlašteni za obrazovanje djece odabrati škole koje nisu državne (jamstvo pedagoškog i školskog pluralizma). Prethodno pravo na obrazovanje i slobodu obrazovanja u Republici Hrvatskoj roditelji/skrbnici ne mogu ostvariti bez značajnih financijskih ulaganja u smislu plaćanja iznimno skupih školarina koje su gotovo jedini izvor financiranja škola koje provode alternativni obrazovni program, isključivo zbog gotovo nikakve financijske i prostorne podrške alternativnim školama od strane države i lokalne zajednice. Drugim riječima, bez značajnog povećanja financiranja alternativnih škola od strane država i lokalne samouprave u razini od barem 80% realnih potreba takvih obrazovnih institucija, prosječnom građaninu RH “obrazovanje sukladno vlastitom uvjerenju“ nije dostupno što predstavlja grubu povredu Ustava RH i međunarodnih konvencija te direktnu diskriminaciju roditelja/skrbnika takve djece po ekonomskom kriteriju. Da je takav pristup potpuno pogrešan govori činjenica da je RH tijekom pregovora za pristupanje EU obećavala poticati razvoj suvremenog sustava obrazovnog sustava koji se temelji na demokratičnosti te pedagoškom i školskom pluralizmu. Predmetnu obvezu je RH ispunila donošenjem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 15.07.2008. g. (NN 87/2008; stupio na snagu 02.08.2008.) koji je u čl. 142. st. 3. toč. 7. propisivao obvezu države da iz državnog proračuna financira 80% iznosa potrebnog za rad alternativne škole. Predmetna zakonska odredba je glasila: (3) U državnom proračunu osiguravaju se sredstva i za sufinanciranje: (…) 7. škola koje provode alternativne odgojno-obrazovne programe u visini od 80% iznosa potrebnog za ostvarivanje odgojno-obrazovnog rada škole. Prethodnim zakonskim rješenjem alternativne škole su u 2008. g. napokon dobile zasluženi položaj u sustavu hrvatskog obrazovanja jer su riješile goruće pitanje stabilnog financiranja svog rada rasterećenjem roditelja/skrbnika i bile su spremne na sljedeću fazu značajnog razvoja svog djelovanja i unaprjeđenja hrvatskog pedagoškog pluralizma sukladno EU standardu. Nažalost, sreća alternativnih obrazovnih institucija je bila kratkog vijeka budući je predmetna odredba o financiranju 80% troškova alternativne škole brisana iz Zakona već 01.09.2009. g. čime je, ondašnji ali i sadašnji obrazovni prioritet - pedagoški i školski pluralizam – unazađen za barem dvadeset godina. Zbog prethodnog nerazumnog pristupa razvoju obrazovanja, protivnog standardima EU-a, RH je danas po pitanju slobode obrazovanja rangirana među 30 najlošijih zemalja na svijetu i najlošije je rangirana zemlje EU-a koja ima zastupljenost učenika u hrvatskim školama koje provode alternativni program u odnosu na škole koje provode redovni program od tek 0,15% što je zanemarivi broj u odnosu na europski prosjek od 18,7%. No to nije jedina negativna posljedica neprimjerenog odnosa prema alternativnim pedagogijama. Najnegativnija posljedica očituje se u gruboj diskriminaciji u sljedećim vidovima: a. Vjerske škole u Hrvatskoj financirane su neposredno iz Državnog proračuna RH u visini od 50% - 100% svojih realnih troškova čije pravo izvire iz iste konvencijske osnove kao i pravo alternativnih škola – pravo na slobodu obrazovanja. Takvo nejednako postupanje prema korisnicima istog prava ukazuje na grubu diskriminaciju koju je potrebno ispraviti u novom zakonu; b. Roditelji/skrbnici djece koja pohađaju alternativne škole su dvostruko diskriminirani. S jedne strane, isti su dužni plaćati školarine alternativnih škola da bi njihova djeca dobila obrazovanje prema slobodnom uvjerenju roditelja, što predstavlja praktično jedini prihod navedenih škola, dok s druge strane, ti isti roditelji kroz doprinose, poreze i prireze iz svojih plaća i drugih oporezivih prihoda neposredno financiraju državne škole. Drugim riječima, koliko god to nevjerojatno zvučalo, roditelji djece koja pohađaju alternativne škole, odnosno roditelji koji koriste svoje međunarodnim pravom zaštićeno pravo da svojoj djeci osiguraju obrazovanje i poduku u skladu sa svojim vjerskim, filozofskim i pedagoškim uvjerenjima - istodobno financiraju i alternativne i državne škole, iako usluge državnih škola uopće ne koriste. Gruba povreda Ustava RH, čl. 65., razvidna je iz činjenice da unatoč prethodno navedenim vrlo jasnim obvezama Republike Hrvatske prema međunarodnom pravu koje nalažu obvezno i besplatno osnovnoškolsko obrazovanje, uz obvezu dostupnosti takvog obrazovanja svima pod jednakim uvjetima, za roditelje/skrbnike djece koja pohađaju osnovne škole u kojima se provodi alternativni program isto to obvezno i besplatno osnovnoškolsko obrazovanje istima nije dostupno pod jednakim uvjetima kao roditeljima djece koja pohađaju državne škole u smislu da je škola za potonje besplatna, dok je škola za prethodne – naplatna. Primljeno na znanje Točka 5. Obrasca odnosi se na utvrđivanje izravnih učinaka i adresanata te se u istom ne navodi opis stanja ni promjene odredaba.
101 Waldorfska škola u Osijeku PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Waldorfska škola u Osijeku ima sljedeće komentare koji se odnose na točke 5.3.7., 5.6.2. i 5.6.4.: Ustavom RH i nizom međunarodnih konvencija (čl. 26. UN Opća deklaracija o ljudskim pravima, čl. 14. Povelja Europske unije o temeljnim pravima, čl. 2. 1. Protokol uz Europsku konvenciju o ljudskim pravima, čl. 13. st. 3. i 4. UN Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, čl. 5. UNESCOVA Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju, i dr.) zajamčeno je pravo roditelja/skrbnika da osiguraju djeci obrazovanje sukladno vlastitim vjerskim, filozofskim i pedagoškim uvjerenjima. Isto tako, kao nadopuna prethodnom pravu na slobodu obrazovanja, roditelji/skrbnici su ovlašteni za obrazovanje djece odabrati škole koje nisu državne (jamstvo pedagoškog i školskog pluralizma). Prethodno pravo na obrazovanje i slobodu obrazovanja u Republici Hrvatskoj roditelji/skrbnici ne mogu ostvariti bez značajnih financijskih ulaganja u smislu plaćanja iznimno skupih školarina koje su gotovo jedini izvor financiranja škola koje provode alternativni obrazovni program, isključivo zbog gotovo nikakve financijske i prostorne podrške alternativnim školama od strane države i lokalne zajednice. Drugim riječima, bez značajnog povećanja financiranja alternativnih škola od strane država i lokalne samouprave u razini od barem 80% realnih potreba takvih obrazovnih institucija, prosječnom građaninu RH “obrazovanje sukladno vlastitom uvjerenju“ nije dostupno što predstavlja grubu povredu Ustava RH i međunarodnih konvencija te direktnu diskriminaciju roditelja/skrbnika takve djece po ekonomskom kriteriju. Da je takav pristup potpuno pogrešan govori činjenica da je RH tijekom pregovora za pristupanje EU obećavala poticati razvoj suvremenog sustava obrazovnog sustava koji se temelji na demokratičnosti te pedagoškom i školskom pluralizmu. Predmetnu obvezu je RH ispunila donošenjem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 15.07.2008. g. (NN 87/2008; stupio na snagu 02.08.2008.) koji je u čl. 142. st. 3. toč. 7. propisivao obvezu države da iz državnog proračuna financira 80% iznosa potrebnog za rad alternativne škole. Predmetna zakonska odredba je glasila: (3) U državnom proračunu osiguravaju se sredstva i za sufinanciranje: (…) 7. škola koje provode alternativne odgojno-obrazovne programe u visini od 80% iznosa potrebnog za ostvarivanje odgojno-obrazovnog rada škole. Prethodnim zakonskim rješenjem alternativne škole su u 2008. g. napokon dobile zasluženi položaj u sustavu hrvatskog obrazovanja jer su riješile goruće pitanje stabilnog financiranja svog rada rasterećenjem roditelja/skrbnika i bile su spremne na sljedeću fazu značajnog razvoja svog djelovanja i unaprjeđenja hrvatskog pedagoškog pluralizma sukladno EU standardu. Nažalost, sreća alternativnih obrazovnih institucija je bila kratkog vijeka budući je predmetna odredba o financiranju 80% troškova alternativne škole brisana iz Zakona već 01.09.2009. g. čime je, ondašnji ali i sadašnji obrazovni prioritet - pedagoški i školski pluralizam – unazađen za barem dvadest godina. Zbog prethodnog nerazumnog pristupa razvoju obrazovanja, protivnog standardima EU-a, RH je danas po pitanju slobode obrazovanja rangirana među 30 najlošijih zemalja na svijetu i najlošije je rangirana zemlje EU-a koja ima zastupljenost učenika u hrvatskim školama koje provode alternativni program u odnosu na škole koje provode redovni program od tek 0,15% što je zanemarivi broj u odnosu na europski prosjek od 18,7%. No to nije jedina negativna posljedica neprimjerenog odnosa prema alternativnim pedagogijama. Najnegativnija posljedica očituje se u gruboj diskriminaciji u sljedećim vidovima: a. Vjerske škole u Hrvatskoj financirane su nesporedno iz Državnog proračuna RH u visini od 50% - 100% svojih realnih troškova čije pravo izvire iz iste konvencijske osnove kao i pravo alternativnih škola – pravo na slobodu obrazovanja. Takvo nejednako postupanje prema korisnicima istog prava ukazuje na grubu diskiminaciju koju je potrebno ispraviti u novom zakonu; b. Roditelji/skrbnici djece koja pohađaju alternativne škole su dvostruko diskriminirani. S jedne strane, isti su dužni plaćati školarine alternativnih škola da bi njihova djeca dobila obrazovanje prema slobodnom uvjerenju roditelja, što predstavlja praktično jedini prihod navedenih škola, dok s druge strane, ti isti roditelji kroz doprinose, poreze i prireze iz svojih plaća i drugih oporezivih prihoda neposredno financiraju državne škole. Drugim riječima, koliko god to nevjerojatno zvučalo, roditelji djece koja pohađaju alternativne škole, odnosno roditelji koji koriste svoje međunarodnim pravom zaštićeno pravo da svojoj djeci osiguraju obrazovanje i poduku u skladu sa svojim vjerskim, filozofskim i pedagoškim uvjerenjima - istodobno financiraju i alternativne i državne škole, iako usluge državnih škola uopće ne koriste. Gruba povreda Ustava RH, čl. 65., razvidna je iz činjenice da unatoč prethodno navedenim vrlo jasnim obvezama Republike Hrvatske prema međunarodnom pravu koje nalažu obvezno i besplatno osnovnoškolsko obrazovanje, uz obvezu dostupnosti takvog obrazovanja svima pod jednakim uvjetima, za roditelje/skrbnike djece koja pohađaju osnovne škole u kojima se provodi alternativni program isto to obvezno i besplatno osnovnoškolsko obrazovanje istima nije dostupno pod jednakim uvjetima kao roditeljima djece koja pohađaju državne škole u smislu da je škola za potonje besplatna, dok je škola za prethodne – naplatna. Slijedom prethodnog potrebno je bez odgode omogućiti upražnjavanje prava na slobodu obrazovanja (prava na obrazovanje djece prema vlastitom vjerskom, filozofskom i pedagoškom uvjerenju) svim građanima RH, ne samo onima koji su povoljnijeg imovinskog statusa) vraćanjem u zakon obveze financiranja škola koje provode alternativni program u visini od barem 80% čime bi se ujedno eliminirala povreda čl. 65. Ustava RH i gruba diskriminacija. Prihvaćen Točka 5. Obrasca odnosi se na utvrđivanje izravnih učinaka i adresanata te se u istom ne navodi opis stanja ni promjene odredaba.
102 Romana Ana Reščić PRILOG 1., 8. SAŽETAK REZULTATA PRETHODNE PROCJENE Poštovani, želim Vam skrenuti pozornost na problematiku učitelja s pojačanim predmetima koji su izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (članka 105.,stavka 6, točke a i b, ) na snazi od 4.8.2018. g, stavljeni u nepovoljni položaj prilikom zapošljavanja u osnovnoj školi. Navedena izmjena članka 105. donesena je jednostranom odlukom Ministrice Blaženke Divjak, bez prethodne javne rasprave i analize studijskih programa na što ste i sami upozoravali prilikom donošenja izmjene Zakona. Posljedice Zakona svakodnevno su vidljive u praksi gdje se diskriminira kadar Učiteljskih studija jer čak nemaju pravo biti pozvani na testiranje prilikom zapošljavanja, ako se na natječaj javi kadar iz stavka a, članka 105. navedenog Zakona. Dolazimo do apsurdne situacije u kojoj su Ministarstvo i Sveučilište odobrili studijske programe pojačanih predmeta na Učiteljskim fakultetima i za njih izdali dopusnice, Učiteljski fakulteti izdali diplome u kojima stoji da navedeni kadar ravnopravno može predavati pojačani predmet u cijeloj osnovnoj školi, što je i bio slučaj do 2019.godine, a sada se tom istom kadru retrogradno oduzimaju stečena prava diplomom. Apsurd je još veći kada s jedne strane Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti i obrazovanja redovito promoviraju učitelje s pojačanim predmetima u zvanje mentora i savjetnika i time priznaju njihovu stručnost, a s druge strane to isto Ministarstvo ih proglašava „manje stručnima“, tj. drugim izborom prilikom zapošljavanja. Radi se o učiteljima koji godinama rade u sustavu na poslovima predmetnih učitelja, imaju sve potrebne kvalifikacije i zadovoljavali su propisanu razinu obrazovanja u trenutku zapošljavanja. Alarmantno je da su im retrogradno oduzeta već stečena prava što predstavlja presedan u dosadašnjoj praksi. Diskriminirajuće je kad se moraju primiti najlošiji kandidati samo zbog toga što imaju "odgovarajući" studijski program. Apeliram na izmjenu članka navedenog članka i vraćanje učitelja s pojačanim predmeta u točku a, stavka 6,članka 105..Zakona. Srdačno! Romana Ana Reščić Primljeno na znanje Točka 8. Obrasca odnosi se na sažetak prethodne prcjene te se u ovom dijelu ne navode odredbe koje se mijenjaju.