Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKO UDRUŽENJE VJEŠTAKA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA Čl 21., st. 1. Potrebno je izmijeniti stavak na način: "Stalni sudski vještak suspendira se tek nakon pravomoćnosti sudske presude za kazneno djelo za koje se tereti po službenoj dužnosti, na rok u skladu s presudom." Mišljenje: Stalni sudski vještak može biti kazneno optužen bez stvarnog razloga i dokaza, a što mu nanosi štetu jer ne može obavljati svoju djelatnost od koje sebi stvara prihode za život. Ako sudski vještak bude pravomoćno osuđen za kazneno djelo tada trajanje njegove suspenzije treba biti u skladu s težinom i odlukom presude, ovisno da li se radi o uvjetnoj presudi (s kušnjom) ili nekoj drugoj odluci presude. Članak 24. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS) potrošačke cijene za usluge u periodu 2013. godine (nema podataka za novije razdoblje) u odnosu na 1998. godinu (donošenje 1. Pravilnika) povećale su se za 79 %. Vrijednost boda od 2 kn bez PDV-a po važećem Pravilniku je preniska i ne prate povećanje cijena troškova vještačenja kao niti satnicu stručne i kvalificirane osobe. Prijedlog je da satnica vještaka bude određena u iznosu od 300 Kn neto. Prijedlog je da vrijednost boda bude 8 Kn bruto bez PDV-a. Čl. 24. st. 3. - Brisati. Mišljenje: Sudski vještaci su fizičke ili pravne osobe, a ne djelatnici državne uprave, pa se stoga na njih ne može odnositi umanjenja vrijednosti boda. Čl. 27. - iza riječi "pravne" dodati riječi " i fizičke", a iza riječi "članaka" dodati riječi "2. i". Mišljenje: Ako za pojedine struke postoje Komore ili Udruge koje imaju svoje posebne cjenike nagradu sudskom vještaku treba odrediti po tom cjeniku, bez obzira da li je vještak pravna ili fizička osoba. Čl. 28. st. 1. izmijeniti: "Pravo na naknadu putnih troškova obuhvaća naknadu prema specifikaciji kilometraže vozila koje vještak koristi za dolazak na vještačenje. Putni trošak se obračunava u iznosu 30% cijene goriva pomnožena s kilometražom vozila." Sa štovanjem, HRVATSKO UDRUŽENJE VJEŠTAKA (HUV) Zagreb, Babukićeva 2 Nije prihvaćen Odredbe članka 21. Pravilnika o privremenoj zabrani obavljanja poslova stalnog sudskog vještaka nisu predmet ovog Nacrta. Zaštita stalnih sudskih vještaka od obijesnog kaznenog progona koja je osigurana važećom odredbom smatra se primjerenom s obzirom da se privremena zabrana obavljanja poslova stalnog sudskog vještaka odnosi samo na vođenje kaznenog postupka za određena kaznena djela za koja se goni po službenoj dužnosti. Zaštita javnog interesa u konkretnom se slučaju smatra pretežnijom od zaštite privatnog interesa stalnih sudskih vještaka. Odredbe članka 24. Pravilnika o nagradi za rad stalnih sudskih vještaka nisu predmet ovog Nacrta. S obzirom na trenutne gospodarsko-socijalne prilike povećanje nagrade za vještačenje trenutno nije moguće razmatrati. Odredba članka 27. Pravilnika nije predmet ovog Nacrta, a njezin je smisao uvažavanje posebnosti pojedinih vrsta vještačenja s obzirom na općenitost Cjenika naknada i nagrada stalnih sudskih vještaka. Odredbe članka 28. Pravilnika nisu predmet ovog Nacrta, a njima je pravo na naknadu putnih troškova propisano na isti način za sve druge sudionike sudskih postupaka.
2 Ratimir Komarica PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA Članak 4. (tj. treba ubaciti novi članak iza članka 3, a ostale pomaknuti za 1 broj) Članak 9. stavak 3 mijenja se i glasi: "Na početku ili prije isteka svakog jednogodišnjeg razdoblja od datuma imenovanja, imenovani stalni sudski vještak dužan je predsjedniku nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda dostaviti dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju za sljedeće jednogodišnje razdoblje." Nije prihvaćen Odredbe članka 9. Pravilnika o sklopljenom ugovoru o obveznom osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka nisu predmet ovog Nacrta. Od stupanja na snagu Pravilnika o stalnim sudskim vještacima nije utvrđena potreba izmjena odredaba o načinu podnošenja dokaza odnosno načinu utvrđenja ispunjenosti uvjeta za imenovanje stalnih sudskih vještaka.
3 GORAN LOVRINOV PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA Treba izmijeniti članak 24. stavak 2., jer se vrijednost boda od 2,00 kn nije mijenjala 17 godina, te je ispod nivoa (bez uvrede) NKV radnika. Nije prihvaćen Odredbe članka 24. Pravilnika o nagradi za rad stalnih sudskih vještaka nisu predmet ovog Nacrta. S obzirom na trenutne gospodarsko-socijalne prilike povećanje nagrade za vještačenje ne može se razmatrati.
4 rodoljub prpić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA Potrebno je izmijeniti i članak 24. u stavku 1 dodati Nagradu utvrđuje sud i državni odvjetnik. Stavak 2 istog članka treba izmijeniti jer je vrijednost boda od 2,00 kuna utvrđena 1998 godine i nije se mijenjala. Stavak 3 istog članka brisati. Navedeni stavak 3. je protuustavan za isti posao manja naknada, a da ne navodim koliko vremena je potrebno da se naknada isplati vještaku. Potrebno je pojasniti članak 27. sada članak glasi: „kada za pojedine vrste vještačenja koje obavljaju pravne osobe iz članka 4. ovog Pravilnika postoji poseban cjenik usluga, sud će nagradu za obavljeno vještačenje vještačenje odrediti prema tom cjeniku“ treba dati pojašnjenje kakav je to posebni cjenik vještačkih usluga Potrebno je izmijeniti i članak 29. stavka 2. jer vještak nije državni službenik i istom sud ili državno odvjetništvo ne ispostavlja putni nalog. Ako je za vještaka imenovana pravna osoba u tom slučaju može svom zaposleniku – vještaku ispostaviti putni nalog. Sastavni dio Pravilnika o stalnim sudskim vještacima je i cjenik naknada i nagrada stalnih sudskih vještaka u kojem je u točki Cbr 2 zajedničke odredbe za sve sekcije navedeno pod 5 Izrada pisanog nalaza i mišljenja 150 – 4000 bodova treba dodati Izrada pisanog nalaza i mišljenja po pojedinačnom zadatku od 150 – 4000 bodova. Pojašnjenje u nalogu za vještačenje ne daje se samo jedan zadatak vještaku nego znatno više te je potrebno odrediti broj mogućih bodova po zadatku. Potrebno je dodati i stavku usmeno davanje nalaza i mišljenja. Nije prihvaćen Odredbe članka 24. Pravilnika o nagradi za rad stalnih sudskih vještaka nisu predmet ovog Nacrta. S obzirom na trenutne gospodarsko-socijalne prilike povećanje nagrade za vještačenje ne može se razmatrati.
5 NADA ORBANIĆ-SAPUNDŽIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. Na temelju članka 126. stavak 6. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13), ministar pravosuđa donosi ---------------- briše se Prema prijedlogu IZMJENA PRAVILNIKA ----------------- dodaje se Prema prijedlogu IZMJENA PRAVILNIKA ----------------- dopune i/ili izmjene predložila NADA ORBANIĆ-SAPUNDŽIĆ, dipl ing arh, sudski vještak i procjenitelj. Molim korigirati moj tekst u pravnom i zakonodavnom smislu ! ----------------- brisanje NADA O-S PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA Članak 1. Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i postupak imenovanja, prava i dužnosti stalnih sudskih vještaka te visina nagrade i naknade troškova za rad stalnih sudskih vještaka. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA Nije prihvaćen Primjedbu nije moguće razmatrati jer je nejasna.
6 Ratimir Komarica PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. U stavku 4 tj. u predloženom novom tekstu ima tri zatipka ("tipfelera"), tj. nedostaju 3 razmaka između riječi: a) piše: ... točke3. ... molim ubaciti razmak ispred brojke 3; b) ubaciti razmak iza riječi: ... ispunjenim ...; c) ubaciti razmak iza riječi: ... specijalističkog ...; Prihvaćen Ispravljaju se očite pogreške u pisanju.
7 Ratimir Komarica PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 4. ... i potvrdu o stručnom usavršavanju, ukoliko je to propisano za njegovu struku." Nije prihvaćen Odredbe članka 4. Pravilnika o stručnom usavršavanju stalnih sudskih vještaka nisu predmet ovog Nacrta. Odredbom članka 4. propisani su uvjeti za obavljanje poslova sudskog vještačenja za pravne osobe, a obveza podnošenja dokaza o stručnom usavršavanju nije propisana niti u postupku imenovanja fizičkih osoba kao stalnih sudskih vještaka. Člankom 18. Pravilnika propisana je opća obveza stručnog usavršavanja svih stalnih sudskih vještaka, ali podnošenje dokaza o usavršavanju nije propisano kao dio postupka imenovanja zbog različitosti područja vještačenja i stvarne nemogućnosti da se za vještake iz svih tih područja utvrđuje ispunjenje ove obveze.
8 NADA ORBANIĆ-SAPUNDŽIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 8. 1. Izrada nacrta u mjerilu 50 do 300 300 – 4000, a ako vještak predračunom utvrdi da je zadani zadatak vještačenja više od toga iznosa, tada je obavezan o tome izvjestiti suca koji vodi postupak i zatražiti njegovo očitovanje Nije prihvaćen Odredbe Cjenika naknada i nagrada stalnih sudskih vještaka nisu predmet ovog Nacrta. S obzirom na trenutne gospodarsko-socijalne prilike povećanje nagrade za vještačenje ne može se razmatrati.
9 NADA ORBANIĆ-SAPUNDŽIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 8. – rad nedjeljom -35% , 50% Nije prihvaćen Odredbe Cjenika naknada i nagrada stalnih sudskih vještaka nisu predmet ovog Nacrta. S obzirom na trenutne gospodarsko-socijalne prilike povećanje nagrade za vještačenje ne može se razmatrati.
10 NADA ORBANIĆ-SAPUNDŽIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 8. – rad noću -40% 100 % NAPOMENA NADA: Vidi članak 26. Ovoga Pravilnika ! (Ako je vještačenje nužno obaviti pod otežanim uvjetima (noću od 22,00 do 06,00 sati, u iznimno nepovoljnim vremenskim uvjetima, na otvorenom prostoru i sl.) te u dane tjednog odmora, državnog blagdana ili neradnog dana, iznos nagrada iz cjenika nagrada stalnih sudskih vještaka uvećava se za 100%. ) Nije prihvaćen Odredbe članka 26. i Cjenika naknada i nagrada stalnih sudskih vještaka nisu predmet ovog Nacrta, a primjedba nije sasvim jasna. Ako je smisao primjedbe ukazivanje na potrebu povećanja nagrade za rad stalnih sudskih vještaka, ističe se da se s obzirom na trenutne gospodarsko-socijalne prilike povećanje nagrade za vještačenje ne može razmatrati.
11 NADA ORBANIĆ-SAPUNDŽIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 8. CJENIK NAKNADA I NAGRADA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA Cbr. 1. Materijalni troškovi 1. Korištenje vlastitog vozila 2,00 kn po prijeđenom km 2. Javni prijevoz 3. Cestarina, tunelarina, mostarina trajekt, parkiranje stvarni trošak 4. Dnevnica u visini propisane dnevnice suca 5. Hotelski račun stvarni trošak kao i za suca 6. Prijepis – stranica teksta 4 boda – stranica tabela 10 bodova 7. Crtanje skica 30 do 100 300 bodova 8. Uredski materijal, omotnice, preslike, papir, HPT i drugo stvarni trošak Nije prihvaćen Odredbe Cjenika naknada i nagrada stalnih sudskih vještaka nisu predmet ovog Nacrta, a primjedba nije sasvim jasna. Ako je smisao primjedbe ukazivanje na potrebu povećanja nagrade za rad stalnih sudskih vještaka, ističe se da se s obzirom na trenutne gospodarsko-socijalne prilike povećanje nagrade za vještačenje ne može razmatrati.
12 NADA ORBANIĆ-SAPUNDŽIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 8. Članak 41. Županijski, trgovački i općinski sudovi objavit će na svojoj oglasnoj ploči i internetskoj stranici obavijest o mogućnosti uvida stranaka u Popis stalnih sudskih vještaka i u Popis pravnih osoba za obavljanje poslova sudskog vještačenja. Uvid u popise iz stavka 1. ovog članka obavlja se u uredu predsjednika suda. Županijski, trgovački, općinski sudovi objavit će popis stalnih sudskih vještaka po pojedinim područjima vještačenja i pravnih osoba za obavljanje poslova sudskog vještačenja za svoje područje sudovanja na svojim internetskim stranicama i oglasnim pločama. Nije prihvaćen Primjedba nije jasna s obzirom da se iznosi cijeli tekst odredaba članka 41. Pravilnika, uključujući i prijedloge Nacrta.
13 NADA ORBANIĆ-SAPUNDŽIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 8. Članak 28. Pravo na naknadu putnih troškova obuhvaća naknadu za prijevoz sredstvima javnog prometa, a gdje to nije moguće troškovi se obračunavaju prema važećim propisima za obračun putnih troškova pravnih osoba . Troškovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju izdatke za dolazak iz mjesta prebivališta odnosno boravišta stalnog sudskog vještaka do mjesta gdje treba obaviti vještačenje kao i za povratak u mjesto njegovog prebivališta odnosno boravišta. Ovi troškovi obuhvaćaju i izdatke za prijevoz sredstvima javnog prometa u mjestu prebivališta odnosno boravišta stalnog sudskog vještaka. Sredstva javnog prometa u smislu ovog Pravilnika su tramvaj, vlak, autobus, brod i zrakoplov. Ako se za obavljanje vještačenja ne može koristiti sredstvo javnog prometa, stalni sudski vještak ima pravo na ( NADA: ukida se : „korištenje osobnog automobila prema pravilima koja se primjenjuju na suce“ ) obračun putnih troškova na propisani način na koji putne troškove obračunavaju pravne osobe. Ako je stalni sudski vještak koristio osobni automobil za potrebe vještačenja, dužan je priložiti izvješće o prijeđenom broju kilometara na najkraćoj dionici puta prema podacima Hrvatskog autokluba. Stalni sudski vještak dužan je koristiti se najkraćim dionicama za pristup mjestu vještačenja i odlazak s mjesta vještačenja.. Nije prihvaćen Odredbe članka 28. Pravilnika nisu predmet ovog Nacrta, a njima je pravo na naknadu putnih troškova propisano na isti način za sve sudionike sudskih postupaka.
14 NADA ORBANIĆ-SAPUNDŽIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 8. Članak 28. Pravo na naknadu putnih troškova obuhvaća naknadu za prijevoz sredstvima javnog prometa, a gdje to nije moguće troškovi se obračunavaju prema važećim propisima za obračun putnih troškova pravnih osoba . Troškovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju izdatke za dolazak iz mjesta prebivališta odnosno boravišta stalnog sudskog vještaka do mjesta gdje treba obaviti vještačenje kao i za povratak u mjesto njegovog prebivališta odnosno boravišta. Ovi troškovi obuhvaćaju i izdatke za prijevoz sredstvima javnog prometa u mjestu prebivališta odnosno boravišta stalnog sudskog vještaka. Sredstva javnog prometa u smislu ovog Pravilnika su tramvaj, vlak, autobus, brod i zrakoplov. Ako se za obavljanje vještačenja ne može koristiti sredstvo javnog prometa, stalni sudski vještak ima pravo na ( NADA: ukida se : „korištenje osobnog automobila prema pravilima koja se primjenjuju na suce“ ) obračun putnih troškova na propisani način na koji putne troškove obračunavaju pravne osobe. Ako je stalni sudski vještak koristio osobni automobil za potrebe vještačenja, dužan je priložiti izvješće o prijeđenom broju kilometara na najkraćoj dionici puta prema podacima Hrvatskog autokluba. Stalni sudski vještak dužan je koristiti se najkraćim dionicama za pristup mjestu vještačenja i odlazak s mjesta vještačenja.. Nije prihvaćen Odredbe članka 28. Pravilnika nisu predmet ovog Nacrta, a njima je pravo na naknadu putnih troškova propisano na isti način za sve sudionike sudskih postupaka.
15 NADA ORBANIĆ-SAPUNDŽIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 8. Članak 18. Stalni sudski vještak dužan se stručno usavršavati i stjecati stručna znanja iz područja za koja je imenovan stalnim sudskim vještakom. Dokaz o stručnom usavršavanju, koje stručno usavršavanje provodi u skladu sa propisima o stalnom stručnom usavršavanju za određenu struku i/ili na drugi prikladan način, dužan je dostavljati Predsjedniku suda kod kojega je imenovan u periodima ne dužim od tri godine. Nije prihvaćen Odredbe članka 18. Pravilnika o stručnom usavršavanju stalnih sudskih vještaka nisu predmet ovog Nacrta. Obveza podnošenja dokaza o stručnom usavršavanju nije propisana u postupku imenovanja stalnih sudskih vještaka, niti je njezina povreda propisana kao razlog njihovog razrješenja zbog različitosti područja vještačenja i stvarne nemogućnosti da se za vještake iz svih tih područja utvrđuje ispunjenje ove obveze u važećem sustavu imenovanja i razrješenja stalnih sudskih vještaka.