Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski Telekom d.d. Vrijednosti jedinične cijene i koeficijenata za brojevni prostor, Članak 5. Hrvatski Telekom d.d. ovim putem podsjeća na inicijativu Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) kojom se tražilo rasterećenje industrije kroz smanjenje visine godišnjih naknada za uporabu brojeva za usluge u nepokretnoj i pokretnoj mreži, a koje se nisu mijenjale 10 godina i koje su među najvišima u Europi. Na žalost, vezano uz taj zahtjev nije zaprimljen odgovor, niti se predloženo smanjenje visine godišnjih naknada za uporabu brojeva za usluge u nepokretnoj i pokretnoj mreži uključilo u prijedlog Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (dalje: Prijedlog Pravilnika). Štoviše, iako je iznos jedinične cijene „a“ iz članka 5. stavka 1. Prijedloga Pravilnika određen u skladu s općim pravilima preračunavanja i zaokruživanja koji su utvrđeni Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (1,70 kuna preračunato po fiksnom tečaju konverzije iznosi 0,22562877 eura, što zaokruženo na dvije decimale rezultira iznosom od 0, 23 eura), uslijed zaokruživanja iznosa jedinične cijene „a“ umjesto traženog značajnijeg snižavanja naknade za uporabu brojeva za usluge u nepokretnoj i pokretnoj mreži dolazi do povećanja iste za 2%. Stoga ovim putem još jednom pozivamo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da razmotri i prihvati prijedlog smanjenja vrijednosti koeficijenata upravljanja skupinom brojeva „b“ iz prvog i drugog retka Tablice 1. iz članka 5. stavka 2. Prijedloga Pravilnika na način da isti za brojeve koji se koriste za usluge u nepokretnoj i pokretnoj mreži iznosi kako slijedi: 1. Zemljopisni broj – usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži - koeficijent upravljanja skupinom brojeva: 0,5 2. Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži - koeficijent upravljanja skupinom brojeva: 0,8 Obrazloženje prijedloga: Naknade za uporabu brojeva plaćaju se temeljem ukupne, teoretski, dostupne količine dodijeljenih brojeva neovisno o stvarnoj količini brojeva koji su u uporabi. Iako takav pristup načelno pridonosi djelotvornom upravljanju brojevnim prostorom u velikoj većini slučajeva kod brojeva koji se koriste za usluge u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži u praksi nije moguće postići potpunu iskoristivost dodijeljenih blokova brojeva. Neki od razloga koji utječu na manju iskoristivost su sljedeći: - zbog načina dodjele brojeva u blokovima (100, 1.000, 10.000 i 100.000 u nepokretnoj mreži, odnosno 10.000, 100.000, 1.000.000 i 10.000.000 u pokretnoj mreži), određenu količinu brojeva u dodijeljenim blokovima u velikoj većini slučajeva nije moguće iskoristiti. To je osobito slučaj kod blokova brojeva koji su dodijeljeni u daljoj prošlosti i kod uvođenja pojedinih pokretnih mreža, kada nije bilo moguće zatražiti manje blokove brojeva; - smanjenjem ukupnog broja korisnika u nepokretnim mrežama dodatno se smanjuje i iskorištenost dodijeljenih brojeva u nepokretnim mrežama; - s obzirom da su brojevi u uporabi u velikoj većini raspršeni kroz dodijeljene blokove brojeva, a postojeći korisnici žele zadržati brojeve koje trenutno koriste, nije moguće provesti optimizaciju kojom bi se smanjio broj dodijeljenih blokova brojeva. Prostor za minimalnu optimizaciju se možda može naći samo u dijelu zemljopisnih brojeva u nepokretnoj mreži – npr. ako tijekom godine i posljednji preostali korisnici u pojedinom bloku prestanu koristiti usluge u nepokretnoj mreži; - u pokretnim mrežama ne može se očekivati povećanje iskorištenosti dodijeljenih brojeva s obzirom na stabilnu razinu broja korisnika u pokretnim mrežama. Navedeno se neće poboljšati niti u slučaju ulaska na tržište MVNO operatora jer je razvidno kako potencijalni MVNO operatori iskazuju namjeru korištenja novih NDC-ova (primjer dodijeljenih NDC-ova u posljednje vrijeme: 97550, 97577, 97596 i 97597); - značajniji rast priključaka u pokretnim mrežama se može očekivati u segmentu povezanih uređaja, međutim za M2M usluge se dodjeljuju posebni rasponi NDC-ova, tako da ni to ne pridonosi većoj iskorištenosti postojećih dodijeljenih NDC-ova za pokretne mreže; - s obzirom da je relativno nedavno omogućena dodjela nešto manjih blokova brojeva (blok od 100 brojeva u nepokretnoj mreži, odnosno blokovi od 10.000 i 100.000 u pokretnoj mreži) stvoreni su preduvjeti za nešto bolju iskoristivost novo dodijeljenih blokova brojeva. Međutim u odnosu na već dodijeljene blokove to nema značajnijeg utjecaja na mogućnost dodatne optimizacije korištenja raspoloživih blokova brojeva (kao što je prethodno već navedeno zbog raspršenosti brojeva koji su preostali u uporabi teško je naći manje kontinuirane blokove npr. od 100 brojeva u nepokretnoj mreži u kojima niti jedan broj nije u uporabi, a koji bi se potencijalno mogli vratiti). Iz navedenog je očito kako operatori koji dulji niz godina posluju na tržištu u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži imaju vrlo ograničenu mogućnost smanjenja razlike između količine brojeva za koju su obvezni plaćati naknadu i količine brojeva koja je stvarno u uporabi. Stoga smatramo kako bi u odnosu na uporabu brojeva u nepokretnim i pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama bilo opravdano smanjiti primjenjivi iznos naknade na način kako je predloženo. Dodatno ukazujemo i na činjenicu kako je prema dostupnom usporednom pregledu naknada za pravo uporabe adresa i brojeva razina trenutno važećih naknada za uporabu brojeva u nepokretnim i pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama među najvišima u Europi (osobito se to odnosi na naknadu za uporabu brojeva u nepokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama). Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Naknade za uporabu adresa i brojeva plaćaju se na temelju ukupne, dostupne količine dodijeljenih brojeva neovisno o stvarnoj količini brojeva koji su u uporabi, jer takav pristup doprinosi djelotvornom upravljanju brojevnim prostorom, a na operatoru je racionalno i djelotvorno iskoristiti zatražene i dodijeljene brojeve. Navodi da u velikoj većini slučajeva, kod brojeva koji se koriste za usluge u nepokretnoj i pokretnoj mreži u praksi nije moguće postići potpunu iskoristivost dodijeljenih blokova brojeva, nisu u potpunosti točni. Naime, HAKOM je omogućio dodjele brojeva u blokovima 100, 1.000, 10.000 i 100.000 u nepokretnoj mreži, odnosno 10.000, 100.000, 1.000.000 i 10.000.000 u pokretnoj mreži, čime je operatorima dao mogućnost provedbe optimizacije smanjenja dodijeljenih blokova brojeva na jednak način kao i u drugim državama članica Europske unije. Smanjenjem ukupnog broja korisnika u nepokretnim mrežama dodatno se smanjuje i iskorištenost dodijeljenih brojeva u nepokretnim mrežama, čime će se u budućnosti otvoriti mogućnost povratka blokova brojeva neiskorištene numeracije. Pri tome treba naglasiti da operatori samostalno procjenjuju koliko im je adresnog i brojevnog prostora potrebno za poslovanje, kao i način dodjele brojeva korisnicima (u skladu s vlastitim poslovnim i marketinškim planovima), iz čega uvelike proizlazi mogućnost optimizacije iskorištenja dodijeljenih blokova brojeva. Dodatno, HAKOM na temelju povijesnih podataka o sekundarnoj dodjeli adresa i brojeva od strane operatora napominje kako, unatoč slabijoj iskorištenosti dodijeljenih zemljopisnih brojeva, operatori i dalje kontinuirano podnose zahtjeve za dodjelu novih blokova predmetnih brojeva, čime se zapravo racionalno ne upotrebljavaju prethodno zatraženi i dodijeljeni brojevi od strane samih operatora, te stoga predloženo smanjenje povezanih naknada za uporabu brojeva svakako ne bi doprinijelo osiguranju razložne i ravnomjerne uporabe adresnog i brojevnog prostora. Slijedom navedenog, ovaj se komentar ne prihvaća jer smatramo da su naknade za pravo uporabe brojeva, utvrđene ovim Prijedlogom pravilnika, opravdane i razmjerne, u skladu s načelom djelotvornog upravljanja adresnim i brojevnim prostorom, kao prirodno ograničenim općim dobrom.
2 Odašiljači i veze d.o.o. Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra za mreže za vlastite potrebe, Članak 9. Visina godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra iznad 1 GHz za širokopojasne mreže za vlastite potrebe ne bi trebala biti samo direktno proporcionalna površini, jer bi u slučaju većih površina ta naknada mogla prijeći onu za javne mreže. Predlažemo da se uz proporcionalnost s površinom uvede i koeficijent veličine pokrivene površine u nekoliko stupnjeva. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Uzimajući u obzir visinu predviđenih naknada, a kako bi se naknade za veće površine zemljopisnog područja smanjile u odnosu na naknadu utvrđenu Prijedlogom pravilnika s javnog savjetovanja, izraz za izračun visine godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra iznad 1 GHz za širokopojasne mreže za vlastite potrebe prilagođen je tako da glasi: (0,25 × a × b × P0,15)
3 Hrvatski Telekom d.d. Prestanak važenja propisa, Članak 19. S obzirom da još uvijek nije u potpunosti iskorišteno pravo na cjelokupni povrat preplaćenog iznosa naknade sukladno važećem Pravilniku o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra smatramo kako je Prijedlogom Pravilnika nužno osigurati povrat i preostalog preplaćenog iznosa naknade te stoga podržavamo predloženi članak 19. Prijedloga Pravilnika. Pri tome, radi otklanjanja mogućih dvojbi pri obračunu iznosa pojedinog iznosa povrata nakon 1. siječnja 2023., smatramo kako se isti treba temeljiti na prethodno izračunatim iznosima povrata u kunama uz preračunavanje istih u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije (7,53450) kako ne bi došlo do razlike između ukupno obračunatog iznosa povrata i prethodno utvrđenog ukupnog iznosa preplate temeljem sada važećeg Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra. Primljeno na znanje Komentar se prima na znanje. Preostali iznosi naknade za povrat, koji su propisani odredbama ranijih propisa, a koje ostaju na snazi do povrata cjelokupnog preplaćenog iznosa naknade propisanog tim odredbama, bit će preračunani u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije.