Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Pravilnika o načinima i uvjetima ostvarivanja prava na smještaj azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom te sudjelovanja azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom u plaćanju troškova smještaja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Isusovačka služba za izbjeglice II. SMJEŠTAJ AZILANATA I STRANACA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM , Članak 2. Stavak 3. Predlažemo navedeni rok izričito ograničiti na maksimalno 90 dana. Dosadašnja praksa osiguranja smještaja osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom pokazala je da taj postupak prosječno traje oko 4 mjeseca, dok je u pojedinim slučajevima trajao i duže od 6 mjeseci. Radi ostvarivanja prava na punu integraciju, smatramo da je važno ovaj rok ograničiti. Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti budući da se očekuje iznimno povećan broj azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom za koje će biti potrebno osigurati smještaj. Realizacija smještaja je proces koji podrazumijeva pronalazak stambenog prostora, opremanje istoga kao i poduzimanje postupovnih radnji za primjenu zakonskih odredbi (i sve je to u nadležnosti jednoga tijela koje ne raspolaže odgovarajućim resursima). Iz navedenih razloga u prijedlogu izrade Operativnog plana za provedbu Odluke Vlade Republike Hrvatske o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite predviđeno je uključivanje drugih tijela što je neprovedivo u navedenom roku. Kako bi se ostvario krajnji cilj kojem svi teže (učinkovitija i brža integracija ove skupine u društvo) potrebno je zakonski ovo područje redefinirati poglavito u području nadležnosti. Stoga će Ministarstvo socijalne politike i mladih predložiti da se u Izmjenama i dopunama spomenutog Zakona ovo pitanje riješi na način koji će u praksi postizati bolje rezultate. Uz to napominjemo da smo Protokolom o postupanju u procesu smještanja azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom kojeg smo donijeli u srpnju 2015. definirali rokove, faze, dionike i njihove obveze u postupku smještaja azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom. Na taj način pridonijeli smo da se ovim osobama u optimalnom vremenskom razdoblju osigura smještaj.
2 Centar za mirovne studije II. SMJEŠTAJ AZILANATA I STRANACA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM , Članak 2. Stavak 3- S obzirom da je teško točno odrediti vrijeme potrebno za pronalaženje smještaja, a da je ipak važno da osobe koje dobiju zaštitu čim prije započnu proces integracije i mogu efektivno korisiti pravo na smještaj, predlažemo da se ovaj rok odredi na maksimalno 6 mjeseci. Stavak 4- Budući da nije jasno što je i na koji način se podnosi zahtjev za smještaj, kao i činjenica da nije precizirano na koji način će se i kojim jezikom osobama kojima se međunarodna zaštita odobri o tome biti informirani, smatramo kako se predloženi stavak treba brisati i ostaviti dosadašnju praksu. Nije prihvaćen Prijedlog nije moguće prihvatiti budući da se očekuje iznimno povećan broj azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom za koje će biti potrebno osigurati smještaj. Realizacija smještaja je proces koji podrazumijeva pronalazak stambenog prostora, opremanje istoga kao i poduzimanje postupovnih radnji za primjenu zakonskih odredbi (i sve je to u nadležnosti jednoga tijela koje ne raspolaže odgovarajućim resursima). Iz navedenih razloga u prijedlogu izrade Operativnog plana za provedbu Odluke Vlade Republike Hrvatske o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite predviđeno je uključivanje drugih tijela što je neprovedivo u navedenom roku. Kako bi se ostvario krajnji cilj kojem svi teže (učinkovitija i brža integracija ove skupine u društvo) potrebno je zakonski ovo područje redefinirati poglavito u području nadležnosti. Stoga će Ministarstvo socijalne politike i mladih predložiti da se u Izmjenama i dopunama spomenutog Zakona ovo pitanje riješi na način koji će u praksi postizati bolje rezultate. Uz to napominjemo da smo Protokolom o postupanju u procesu smještanja azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom kojeg smo donijeli u srpnju 2015. definirali rokove, faze, dionike i njihove obveze u postupku smještaja azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom. Na taj način pridonijeli smo da se ovim osobama u optimalnom vremenskom razdoblju osigura smještaj.
3 Centar za mirovne studije II. SMJEŠTAJ AZILANATA I STRANACA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM , Članak 3. S obzirom na brojne negativne posljedice dugotrajnog života u masovnim oblicima smještaja, a o kojima svjedoče i izbjeglice i prognanici iz Hrvatske, predlažemo da se smještaj u masovnim smještajnim prostorima ograniči na maksimalno 6 mjseseci. U slučaju dolaska velikog broja izbjeglica, masovni smještajni kapaciteti su najbrže i najjednostavnije rješenje za zadovoljenje temeljnih potreba. No, za integraciju kao i kvalitetu života te prevenciju brojnih negativnih posljedica koje iz takvih oblika životnih prostora mogu proizaći, potrebno je naći neka druga rješenja smještaja. Primjerice, u Italiji postoje centri u koje se smješta 15ak izbjeglica, što je neka međuopcija masovnog i privatnog smještaja. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća budući da članak 3. ne predviđa masovne oblike smještaja.
4 mr.sc. Ivan Šprajc II. SMJEŠTAJ AZILANATA I STRANACA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM , Članak 4. Odredba jasno ukazuje na relevantnost i primjenu Zakona o socijalnoj skrbi (ZOSS) odnosno odgovarajućih odredbi ZOSS-a koje reguliraju socijalnu uslugu smještaja kroz njezine različite oblike. Obzirom na različite oblike ove socijalne usluge prema ZOSS-u smatram da bi na ovom mjestu bilo svrsishodno normativno preferirati određene oblike socijalne usluge smještaja imajući u vidu potrebe navedenih kategorija osoba. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Nema potrebe podzakonskim propisom navoditi određene oblike socijalnih usluga jer se u ovom slučaju izravno primjenjuju odredbe Zakona o socijalnoj skrbi. Obzirom da su azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom izjednačeni u uvjetima i načinu ostvarivanja prava s hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na njih se primjenjuju odredbe zakona na isti način kao i na građane Republike Hrvatske poštujući međunarodne dokumente i nacionalno zakonodavstvo.
5 Centar za mirovne studije II. SMJEŠTAJ AZILANATA I STRANACA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM , Članak 4. Ovdje je potrebno pojasniti da će takav odgovarajući smještaj temeljen na specifičnim potrebama trajati dok postoji specifična potreba. U protivnom potencijalno tumačenje može biti da i takav smještaj traje dvije godine što ne bi bilo u skladu s namjerom da se odgovori na specifične potrebe. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća. Nema potrebe jer je isto propisano Zakonom o socijalnoj skrbi. Odredbe Zakona o socijalnoj skrbi na isti se način primjenjuju na azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom jer su izjednačeni u uvjetima i načinu ostvarivanja prava s hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.
6 Isusovačka služba za izbjeglice II. SMJEŠTAJ AZILANATA I STRANACA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM , Članak 7. Stavak 1. Iza riječi „imovinu“, predlažemo ubaciti tekst: „veće vrijednosti u Republici Hrvatskoj iz koje je moguće ostvariti prihod.“ Ovakvo preciziranje smatramo potrebnim jer sama činjenica posjedovanja imovine ne znači mogućnost podmirivanja troškova iz iste. Također, slažemo se s komentarom mr.sc. Ivana Šprajca o potrebi utvrđivanja okolnosti navedenih u stavku 1. posebnim rješenjem koje mora postati izvršno. Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća. U navedenom članku će se dodatno pojasniti na koju imovinu se odnosi.
7 mr.sc. Ivan Šprajc II. SMJEŠTAJ AZILANATA I STRANACA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM , Članak 7. Umjesto umetanja sintagme za koju se zalaže CMS smatram da je postupovno jedino prihvatljivo da se st. 1. dopuni tako da se indicira donošenje posebnog rješenja koje mora postati izvršno. To stoga jer se temeljem takvog rješenja azilantu/strancu pod supsidijarnom zaštitom nameću novčane obveze. U deklaratornom dijelu takvog rješenja bi se konstatiralo postojanje imovine stranca ili osobe koja stranca uzdržava a nakon toga u konstitutivnom dijelu rješenja bi se utvrdila obveza stranca. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer će se u jednom upravnom postupku i u jednom rješenju utvrditi da li se priznaje pravo te sudjelovanje azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u plaćanju troškova smještaja.
8 Centar za mirovne studije II. SMJEŠTAJ AZILANATA I STRANACA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM , Članak 7. U stavku 1 potrebno je izmjeniti na način da se između riječi: "ima osobu koja ga uzdržava," i riječi "dužan je sudjelovati u plaćanju troškova" umetnu riječi: "a za koje se nedvojbeno može utvrditi da njima može raspolagati". Dakle, obzirom da se tu radi o osobama koje uglavnom dolaze iz ratom zahvaćenih zemalja kao i bježeći od progona, ako i imaju imovinu ili ostvaruju prihode u tim zemljama, najčešće nisu u mogućnosti njima raspolagati zbog političke i društvene situacije. Djelomično prihvaćen Prijedlog se djelomično prihvaća. U navedenom članku dodatno će se pojasniti na koju imovinu se odnosi. Napominjemo da se u ovom postupku također primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
9 mr.sc. Ivan Šprajc II. SMJEŠTAJ AZILANATA I STRANACA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM , Članak 8. Nije razvidno iz koje zakonske norme predlagatelj smatra da crpi ovlast o određivanju materijalnopravnog roka iz st. 2. ovog članka nacrta pravilnika. To zasigurno nije norma čl. 93, st. 3. zakonskog akta na kojem se ovaj nacrt temelji jer u normi čl. 67. istog zakonskog akta ne postoji odredba koju bi trebalo razraditi na način na koji to čini čl. 8. ovog nacrta. Uz to, prema čl. 67. relevantnog zakona indikacija za gubitak već stečenog prava na smještaj nije nepostojanje potrebe već odbijanje smještaja pa se odredba st. 2, čl. 8. ovog nacrta čini neodgovarajuća zbog nekorespondiranja sa zakonskim tekstom. Ovlast donošenja rješenja o prestanku prava na smještaj je osobito problematična ako se radi o azilantu/strancu pod supsidijarnom zaštitom koji sudjeluju u plaćanju troškova smještaja te ju je i iz te perspektive potrebno dodatno razraditi. U tom slučaju dotična osoba temeljem materijalnog davanja posjeduje određena prava. Osim toga, ovlast iz st. 4. formulirana je kao diskreciona iako relevantni zakon predviđa pravo na smještaj čemu diskreciona ovlast ne odgovara niti može odgovarati. Ako se ustanovi da je azilantu/strancu pod supsidijarnom zaštitom pripadalo pravo na smještaj i za vrijeme njegova izostanka iz smještajnog prostora tada se novo rješenje donosi po obvezi realizacije njegova prava a ne po diskrecionom ovlaštenju donositelja rješenja. Naposlijetku, pogrešno je numeriran posljednji stavak - trebao bi biti šesti po redu a ne peti. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća. Navedeni članak se briše u cijelosti.
10 Centar za mirovne studije II. SMJEŠTAJ AZILANATA I STRANACA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM , Članak 8. Kako bi došlo do čim manje nesporazuma i kako bi prevenirali nerazumjevanje ovdje je važno osigurati prevoditelja i/ili sve potrebne informacije prevesti na jezike kojima se izbjeglice služe npr. informacije o rokovima te iznimke u kojima se takvo izbivanje tolerira). Prihvaćen Navedeni članak se briše u cijelosti.