Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ZAJEDNICA ZA STRANE JEZIKE PRAVILNIK Stručno vijeće Zajednice za strane jezike podržava Pravilnik, uz prijedlog izmjena i dopuna članaka 14., 17. i 19. s obrazloženjima kako slijedi: Prema sadašnjem prijedlogu teksta Pravilnika programi učenja stranih jezika i hrvatskog kao stranog jezika izjednačeni su s programima obrazovanja za stjecanje cjelovite kvalifikacije koji se provode i u redovitom obrazovanju s obzirom na a) uvjete koje moraju ispunjavati nastavnici koji sudjeluju u izvođenju programa (uvjeti su propisani programom obrazovanja te propisima koji reguliraju djelatnost obrazovanja (članak 14, stavak 1.)). b) način izvođenja programa (članak 17., stavak 2.) odnosno postavljeno ograničenje do 70 % za izvođenje programa kroz redovitu nastavu na daljinu u stvarnom vremenu i/ili hibridno. Po našem mišljenju je potrebna dopuna i izmjena članaka 14 i 17. s obzirom na to da su programi učenja jezika zasebna i specifična kategorija obrazovnih programa (Zakon o obrazovanju odraslih, čl. 14 (2); čl. 15 (1)). Specifičnosti su: - ne vode stjecanju kvalifikacije, - temelje se na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike kao kompetencijskom okviru za jezike Europske Unije - izvođenje programa istodobno obuhvaća i teorijski i praktični dio, za razliku od drugih obrazovnih programa. - ne provode se kroz konzultativno-instruktivnu ni dopisno-konzultativnu nastavu Uz to, nastavnici koji provode programe učenja stranih jezika mogu biti i kvalificirani strani predavači - izvorni govornici, osobito kod viših jezičnih stupnjeva. Zato je važno da se ne zatvori mogućnost njihova angažiranja. Članak 17. u stavku 1. propisuje da se „programi obrazovanja iz članka 14. stavka 1. ovoga pravilnika…mogu provoditi kroz redovitu, konzultativno-instruktivnu te dijelom dopisno-konzultativnu nastavu“. Napominjemo da je jedini prikladan format izvođenja nastave za programe učenja stranih jezika (pa tako i hrvatskog kao stranog jezika) redovita nastava, što je još jedan razlog da se programe učenja stranih jezika izdvoji iz sadašnjeg zajedničkog stavka. U članku 17. stavkom 2. propisuje se da se i programi učenja jezika mogu izvoditi na daljinu u stvarnom vremenu i/ili hibridno do najviše 70 % nastavnih sati. Ističemo da je za izvođenje programa učenja stranih jezika neosnovano ograničavati obujam nastave na daljinu u stvarnom vremenu i/ili hibridno jer se teorijski i praktični dio programski ili satnicom ne razdvajaju. Ovakvo ograničenje se kosi s globalnom praksom izvođenja programa učenja stranih jezika na daljinu u stvarnom vremenu koja je u stalnom porastu. Zbog toga predlažemo predlažemo izmjene i dopune članaka 14. i 17. , u nastavku. Članak 14 Predlažemo izmjenu stavka 1 i dopunu članka novim stavkom koj koji slijedi iza sadašnjeg stavka (2) kako slijedi: Stavak 1 mijenja se i glasi: (1) Nastavnici koji sudjeluju u izvođenju programa obrazovanja za stjecanje cjelovite kvalifikacije koji se provode i u redovitom obrazovanju moraju ispunjavati uvjete propisane programom obrazovanja te propisima koji reguliraju djelatnost obrazovanja. (briše se „i nastavnici koji provode programe učenja stranih jezika i hrvatskoga kao stranog jezika“) Dodaje se novi stavak 2 koji glasi: (2) Nastavnici koji provode programe učenja stranih jezika i hrvatskoga kao stranog jezika moraju ispunjavati uvjete propisane programom obrazovanja i propisima koji reguliraju djelatnost obrazovanja, a strani predavači - izvorni govornici uz sveučilišnu razinu moraju imati strukovno priznatu kvalifikaciju za izvođenje nastave stranog jezika za odrasle. Tablica strukovno priznatih kvalifikacija za izvorne govornike - nastavnike stranog jezika kao drugog jezika za odrasle. Jezik Certifikat Engleski jezik CELTA ili DELTA Njemački jezik DaF ili DaZ Talijanski jezik CEDILS, DITALS Francuski jezik DAEFLE Španjolski jezik ELE Članak 17 Predlažemo dodavanje novog stavka 2. koji se odnosi na način izvođenja programa učenja stranih jezika i hrvatskoga kao stranog jezika. Nakon stavka 1. u članku 17. dodaje se novi stavak 2 koji glasi: (2) Programi učenja stranih jezika jezika i hrvatskoga kao stranog jezika iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika izvode se u obujmu propisanom za redovito obrazovanje, a provode se kroz redovitu nastavu. Redovita nastava može se prema potrebi provoditi nastavom na daljinu u stvarnom vremenu i/ili hibridno u punom obujmu. Članak 19 Stečenim iskustvom kroz dugogodišnju provedbu programa učenja stranih jezika prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike preporučujemo prilagodbu sadašnje strukture fonda sati za razine B1 i B2 kako je niže navedeno. Ukupni fond sati A1-C2 ostaje isti: – za stupanj A1 – ne manje od 140 nastavnih sati – za stupanj A2 – ne manje od 140 nastavnih sati – za stupanj B1 – ne manje od 210 nastavnih sati – za stupanj B2 – ne manje od 210 nastavnih sati – za stupanj C1 – ne manje od 280 nastavnih sati – za stupanj C2 – ne manje od 140 nastavnih sati. Predsjednik Zajednice: Berislav Božanović Djelomično prihvaćen Članak 14. stavak 1. Pravilnika je izmijenjen sukladno komentaru. Nastavnici koji provode programe učenja stranih jezika i hrvatskoga kao stranog jezika moraju ispunjavati uvjete propisane programom obrazovanja i propisima koji reguliraju djelatnost obrazovanje. Navedeno se odnosi i na strane predavače - izvorne govornike. Članak 17. stavak 1. Pravilnika ne odnosi se na programe učenja stranih jezika i hrvatskoga kao stranog jezika. Članak 17. stavak 2. ne odnosi se na programe učenja stranih jezika i hrvatskoga kao stranog jezika. Prijedlog za izmjenu članka 19. Pravilnika se ne prihvaća. Pravilnik propisuje minimalni broj sati po razini, stoga Pravilnik ne ograničava mogućnost povećanja broja sati po razinama koji se može propisati programom obrazovanja. Zbog značajne razlike korištenja jezika između razina B1 i B2, kao i razlike u broju sati potrebnih za svladavanje različitih jezika, propisuje se minimalan broj sati na razini B2 od 280 sati.
2 Edo Deanović PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s odredbama Pravilnika o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih samo se bojim za ishode usvojenog znanja jer će većinom polaznici završavati privatna učilišta. Što će po meni biti legalno kupovanje diploma koje će financirati država. Srdačan pozdrav! Edo Deanović Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
3 Nina Stričević PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s predloženim odredbama Pravilnika o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih. Srdačan pozdrav, Nina Stričević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
4 Ksandra Sinožić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s odredbama Pravilnika o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
5 Anđelka Barlek PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s prijedlogom Pravilnika o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih. Jako je važno da standardi i normativi za izvođenje programa obrazovanja odraslih koje mora ispunjavati ustanova za obrazovanje odraslih budu ovako jasno i precizno definirani. Srdačan pozdrav, Anđelka Barlek Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
6 Marina Ninković PRAVILNIK Poštovani, slažem se s odredbama Pravilnika o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih. Srdačan pozdrav, Marina Ninković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
7 ANAMARIJA NERAD PRAVILNIK Poštovani, podržavam sve navedeno u Pravilniku. Prvo podržavam obrazovanje odraslih, smatram to vrlo važnim, kako za pojedinca koji se odluči za obrazovanje tako je to važno i za društvo jer prenosi dobar sadržaj razgovora, tema, rasprava, saznanja. Podržavam čl.17 gdje se navodi da 70% nastavnih sati može biti provedno nastavom na daljinu. Učenje na daljinu smatram korisnim, i ne vidim problem sa odraslim osobama jer su to vrlo odgovorne osobe. Nastava na daljinu omogućuje i ljudima koji zbog posla mnogo putuju ipak mogućnost obrazovanja. A ovdje vidim mogućnost upisa obrazovanja ljudi iz dijaspore, pa predlažem da se stavi ukoliko je osoba iz dijaspore, da ima mogućnost 100% praćenja nastave na daljinu. Srdačan pozdrav! Anamarija Nerad Prihvaćen Članak 17. Pravilnika odnosi se na programe za stjecanje cjelovitih kvalifikacija na koje nije primjenljiva 100 % nastava na daljinu.
8 Vedran Lakovic PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s odredbama Pravilnika o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih. Srdačan pozdrav, Vedran Laković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
9 Igor Matijašić PRAVILNIK U čl. 17. (stavak 6.) možda bi trebalo dodati da se nastava na daljinu može izvoditi u slučaju opravdanih razloga. Učenje temeljeno na radu provodi se u cijelosti u obujmu propisanom programom obrazovanja, a može se provoditi uživo ili na daljinu. Ovako ispada da svi mogu provoditi samo nastavu online, ukoliko tako odluče. Nije prihvaćen Izvođenje nastave na daljinu propisuje se programom obrazovanja.
10 Gabriela Feher PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s odredbama Pravilnika o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
11 Olgica Nikolić PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani Slažem se s Prijedlogom Pravilnika o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
12 Alenka Šimić PRAVILNIK, Članak 6. U potpunosti se slažem s odredbama Pravilnika o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
13 Ana Šumiga PRAVILNIK, Članak 12. Predlažem da se Pravilnik usuglasi sa člankom 25. (2) Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08) koji propisuje:  ,,Učionice za teorijsku strukovnu nastavu opremaju se demonstracijskim stolom i popratnom opremom i dimenzioniraju se s 2,5 do 3,0 m2 po učeniku". Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
14 HGK PRAVILNIK, Članak 12. Stavak 1. podstavak 3. ovoga članka propisuje da ustanova mora imati specijalizirane učionice za vođeno učenje i poučavanje i učenje temeljno na radu veličine od najmanje 3 m 2 po polazniku u sjedištu ustanove ili u drugom prostoru u kojemu se izvodi program obrazovanja. S druge strane, članak 25., stavak 2. Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08) propisuje: ,,Učionice za teorijsku strukovnu nastavu opremaju se demonstracijskim stolom i popratnom opremom i dimenzioniraju se s 2,5 do 3,0 m2 po učeniku". Slijedom navedenog, Zajednica za razvoj ljudskih potencijala i obrazovanje odraslih predlaže usuglasiti navedeni stavak 1. podstavak 3. ovoga članka s odredbama Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Prihvaćen Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
15 SNJEŽANA THES PRAVILNIK, Članak 14. U ovaj članak je potrebno (sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, članku 105 i 110.) definirati mogućnost da ukoliko se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete radni odnos se može zasnovati s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, a nema potrebne pedagoške kompetencije uz uvjet stjecanja tih kompetencija u roku od 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa. Nije prihvaćen Zasnivanje radnog odnosa nastavnika u obrazovanju odraslih regulirano je člankom 18. Zakona o obrazovanaju odraslih te nije predmet ovog Pravilnika. Nadalje, na specifičnosti zasnivanja radnog odnosa nastavnika u obrazovanju odraslih koje nisu regulirane Zakonom o obrazovanju odraslih primjenjuju se drugi propisi koji reguliraju obvezno obrazovanje u Republici Hrvatskoj.
16 Ana Šumiga PRAVILNIK, Članak 14. Predlažem da se u ovaj članak uvede sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, članku 105 i 110. Ukoliko se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete radni odnos se može zasnovati s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, a nema potrebne pedagoške kompetencije uz uvjet stjecanja tih kompetencija u roku od 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa. Nije prihvaćen Zasnivanje radnog odnosa nastavnika u obrazovanju odraslih regulirano je člankom 18. Zakona o obrazovanaju odraslih te nije predmet ovog Pravilnika. Nadalje, na specifičnosti zasnivanja radnog odnosa nastavnika u obrazovanju odraslih koje nisu regulirane Zakonom o obrazovanju odraslih primjenjuju se drugi propisi koji reguliraju obvezno obrazovanje u Republici Hrvatskoj.
17 HGK PRAVILNIK, Članak 14. Vezano uz predloženi stavak 1., Zajednica za razvoj ljudskih potencijala i obrazovanje odraslih predlaže da se isti uskladi s odredbom članaka 105. i 110. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 64/20), odnosno da se u tekst ovoga članka doda sljedeći stavak: „Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete radni odnos se može zasnovati s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, a nema potrebne pedagoške kompetencije uz uvjet stjecanja tih kompetencija u roku od 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa.“ Nije prihvaćen Zasnivanje radnog odnosa nastavnika u obrazovanju odraslih regulirano je člankom 18. Zakona o obrazovanaju odraslih te nije predmet ovog Pravilnika. Nadalje, na specifičnosti zasnivanja radnog odnosa nastavnika u obrazovanju odraslih koje nisu regulirane Zakonom o obrazovanju odraslih primjenjuju se drugi propisi koji reguliraju obvezno obrazovanje u Republici Hrvatskoj.
18 HGK PRAVILNIK, Članak 18. U vezi stavka 1., Zajednica za razvoj ljudskih potencijala i obrazovanje odraslih predlaže da se jasnije i preciznije definira na što se odnosi mogućnost izvođenja na daljinu: odnosi se na cjelokupni program, odnosno, VPUP, UTR i SAP ili samo na VPUP? U nekim programima mogućnost je dana isključivo za VPUP, a u nekima (npr. marketing) cjelokupna nastava može biti online putem. Isto tako, Zajednicu zanima donosimo li se odluka o uživo ili online nastavi vodeći se programom ili ovim Pravilnikom. Ukoliko se vodi ovim Pravilnikom, Zajednica predlaže da se pri izradi programa ne upisuje mogućnost izvođenja nastave online ili uživo, već da se nadoveže na ovaj Pravilnik. U odnosu na stavak 3. Zajednica za razvoj ljudskih potencijala i obrazovanje odraslih predlaže jasnije definirati može li se učenje temeljeno na radu izvoditi u online okruženju. Nije prihvaćen Izvođenje nastave na daljinu propisuje se programom obrazovanja.
19 Ana Šumiga PRAVILNIK, Članak 19. Predlažem da se jasnije i preciznije definira na što se odnosi mogućnost izvođenja na daljinu: odnosi se na cjelokupni program, odnosno, VPUP, UTR i SAP ili samo na VPUP? Nije prihvaćen Izvođenje nastave na daljinu propisuje se programom obrazovanja.
20 Kata Špika PRAVILNIK, Članak 19. Komentar na članak 19. koji se odnosi na program učenja stranih jezika u ustanovama za obrazovanje. U potpunosti se slažem sa sasvim točkama članka 19 Pravilnika o standardima i normama za izvođenje programa Obrazovanja odraslih, osim što smatram da je nemoguće ostvariti minimalno 70 sati po pojedinim obrazovnim stupnjevima koji se temelje se na smjernicama Vijeća Europe koji su navedeni u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike: učenje, poučavanje i vrednovanje te na Europskoj jezičnoj mapi koja je iz njega izvedena, budući da se radi u polaznicima koji se obrazuju uz rad ili se dokvalificiraju. Osobito smatram da je nemoguće ostvariti toliki fond sati u obrazovnim ustanovama koje tu djelatnost obavljaju dodatno uz redovne obrazovne programe. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
21 SNJEŽANA THES PRAVILNIK, Članak 21. Prema novoj metodologiji programi se pišu spajanjem skupova ishoda učenja. Skupovima ishoda učenja imaju određeni broj CSVET bodova. Broj sati potreban za svladavanje određenog skupa ishoda učenja se određuje množenjem broja bodova s 25 sunčanih sati. Određivanjem da se sat vođenog procesa učenja provodi u trajanju od 45 minuta smanjuje težinu propisanu HKO-om. Npr 30 sunčanih sati je 40 školskih sati, a provođenjem 30 školskih sati umjesto sunčanih gubi se 10 školskih sati. Stoga je nužno i prijeko potrebno uskladiti navedeno na pravilan način, a da se ne našteti bodovnoj težini određenoj HKO-om a samim time kvaliteti samih programa. Nije prihvaćen Jedan CSVET bod prema HKO-u obuhvaća od od 15-25 radnih sati u trajanju od 60 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja. Vrijednost CSVET boda u obrazovanju odraslih usklađena je s vrijednošću boda u strukovnom obrazovanju i iznosi 25 sunčanih sati te jea na taj način osigrana usklađenost sa HKO-om. hrvatskog kvalifikacijskog okvira.
22 Ana Šumiga PRAVILNIK, Članak 21. Prema novoj metodologiji programi se pišu spajanjem skupova ishoda učenja. Skupovima ishoda učenja imaju određeni broj CSVET bodova. Broj sati potreban za svladavanje određenog skupa ishoda učenja se određuje množenjem broja bodova s 25 sunčanih sati. Određivanjem da se sat vođenog procesa učenja provodi u trajanju od 45 minuta smanjuje težinu propisanu HKO-om. Npr 30 sunčanih sati je 40 školskih sati, a provođenjem 30 školskih sati umjesto sunčanih gubi se 10 školskih sati. Stoga je nužno i prijeko potrebno uskladiti navedeno na pravilan način, a da se ne našteti bodovnoj težini HKO- kvaliteti samih Programa. Također, molim da se jasno odrede omjeri sati vođenog procesa učenja i učenja temeljenog na radu. Nije prihvaćen Jedan CSVET bod prema HKO-u obuhvaća od od 15-25 radnih sati u trajanju od 60 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja. Vrijednost CSVET boda u obrazovanju odraslih usklađena je s vrijednošću boda u strukovnom obrazovanju i iznosi 25 sunčanih sati te jea na taj način osigrana usklađenost sa HKO-om. hrvatskog kvalifikacijskog okvira.
23 HGK PRAVILNIK, Članak 21. U odnosu na stavak 5., prema novoj metodologiji programi se pišu spajanjem skupova ishoda učenja. Skupovima ishoda učenja imaju određeni broj CSVET bodova. Broj sati potreban za svladavanje određenog skupa ishoda učenja se određuje množenjem broja bodova s 25 sunčanih sati. Određivanjem da se sat vođenog procesa učenja provodi u trajanju od 45 minuta smanjuje se težina propisanu HKO-om. Primjerice, 30 sunčanih sati je 40 školskih sati, a provođenjem 30 školskih sati umjesto sunčanih gubi se 10 školskih sati. Stoga Zajednica za razvoj ljudskih potencijala i obrazovanje odraslih smatra kako je nužno i prijeko potrebno uskladiti navedeno na pravilan način, a da se ne našteti bodovnoj težini HKO- kvaliteti samih Programa. U odnosu na stavak 6., Zajednica za razvoj ljudskih potencijala i obrazovanje odraslih predlaže jasnije definirati omjer sati vođenog procesa učenja i učenja temeljenog na radu. Isto tako, Zajednica predlaže da se u članku 22. propiše koliko ljudi maksimalno može biti u obrazovnoj skupini za stjecanje mikrokvalifikacija ili djelomičnih kvalifikacija. Nije prihvaćen Jedan CSVET bod prema HKO-u obuhvaća od od 15-25 radnih sati u trajanju od 60 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja. Vrijednost CSVET boda u obrazovanju odraslih usklađena je s vrijednošću boda u strukovnom obrazovanju i iznosi 25 sunčanih sati te jea na taj način osigrana usklađenost sa HKO-om. hrvatskog kvalifikacijskog okvira.