Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 4 . Kriteriji prihvatljivosti , 4.2. Kriteriji prihvatljivosti partnera 4.2. Kriteriji prihvatljivosti partnera Osim partnera navedenih u točki 1., poglavlja 4.1., partneri mogu biti i: - odgojno-obrazovne ustanove; - javne ustanove u socijalnoj skrbi i zdravstvu; - ostale javne ustanove; - socijalne zadruge; - zadruge; - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nije prihvaćen Kako bi se osigurala kvaliteta planiranog utjecaja Poziva na ciljeve Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, on je usmjeren na pravne osobe koje djeluju u pojedinom području (socijalna skrb, zdravstvo i obrazovanje - ESF područja i područja u kojima je primijećen najveći broj interesa za volontiranje, ali i nedostatka kapaciteta za provedbu volonterskih programa), odnosno određene vrste pravnih osoba - prvenstveno organizacije civilnog društva koje djeluju kao neprofitne pravne osobe te se stoga ne proširuje popis prihvatljivih partnera na ove koje se predlažu komentarom (sve javne ustanove, sve zadruge).
2 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 4 . Kriteriji prihvatljivosti , 4.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja Molimo imajte na umu kako organizatori volontiranja nisu samo udruge, zaklade i pravne vjerske zajednice. To su i sve ostale udruge, neprofitni mediji koji su uglavnom udruge i javne ustanove koje su uglavnom upisane u registar korisnika proračuna (RKP) stoga nisu u registru neprofitnih organizcija (RNO). Također i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Stoga predlažemo novi tekst za točku 4.1. koja nije tako usko definirana i ne preferira samo određene prijavitelje nego uzima u obzir stvarnu situaciju na terenu. Mi u Baranjskoj razvojnoj agenciji Grada Belog Manastira možemo zamisliti kako će svakako postojati interes javnih ustanova za prijavu na ovaj natječaj koje su organizatori volontiranja za provedbu kulturnih događanja, pripremu i provedbu EU projekata, uključivanje manjina i ranjivih skupina u inovativne volonterske programe i slično. Nije prihvaćen Radi se o područjima koja su posebno naglašena u odnosu na ciljeve Poziva. Ured za udruge kao uvjet definira obvezu upisa u Registar neprofitnih organizacija kako bi se provjerila transparentnost financijskog poslovanja i neprofitno djelovanje, ali i iskustvo djelovanja u pojedinim područjima (što uključuje i one organizacije usmjerene različitim korisničkim skupinama, uključujući i one navedene u komentaru).
3 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 4 . Kriteriji prihvatljivosti , 4.2. Kriteriji prihvatljivosti partnera Unutar grupe 1 aktivnosti prijavu mora činiti partnerstvo prijavitelja s najmanje još jednom organizacijom: drugom udrugom ili zakladom ili vjerskom organizacijom ili JL(R)S ili javnom ustanovom, odgojno-obrazovnom ustanovom ili ustanovom u socijalnoj skrbi i zdravstvu. Unutar grupe 2 aktivnosti, prijavu mora činiti partnerstvo prijavitelja s najmanje još jednom prihvatljivom organizacijom sukladno kriterijima navedenim u točki 4.1.). Nije prihvaćen Partnerstvo s ovim organizacijama je moguće, ali minimalni uvjet partnerstva koji je naveden u obje grupe aktivnosti vezan je uz specifične ciljeve Poziva koji se žele postići, odnosno aktivnosti koje se trebaju provesti.
4 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 4 . Kriteriji prihvatljivosti , 4.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja 4.2. Kriteriji prihvatljivosti partnera Osim partnera navedenih u točki 1., poglavlja 4.1., partneri mogu biti i: - odgojno-obrazovne ustanove; - javne ustanove u socijalnoj skrbi i zdravstvu; - ostale javne ustanove; - socijalne zadruge; - zadruge; - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nije prihvaćen Kako bi se osigurala kvaliteta planiranog utjecaja Poziva na ciljeve Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, on je usmjeren na pravne osobe koje djeluju u pojedinom području (socijalna skrb, zdravstvo i obrazovanje - ESF područja i područja u kojima je primijećen najveći broj interesa za volontiranje, ali i nedostatka kapaciteta za provedbu volonterskih programa), odnosno određene vrste pravnih osoba - prvenstveno organizacije civilnog društva koje djeluju kao neprofitne pravne osobe te se stoga ne proširuje popis prihvatljivih partnera na ove koje se predlažu komentarom (sve javne ustanove, sve zadruge).
5 Baranjska razvojna agencija Grada Belog Manastira 4 . Kriteriji prihvatljivosti , 4.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja 4.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja Prijavitelj i projektni partner mora ispunjavati sljedeće uvjete: 1. biti pravna osoba koja djeluja ne području općeg interesa (razvoj volonterstva, odgoj i obrazovanje, informiranje, zdravstvene usluge, socijalna skrb, zaštita okoliša; borba protiv korupcije; suzbijanje diskriminacije, humanitarno djelovanje, razvoj filantropija, razvoj sporta, ruralni razvoj, društveni razvoj, razvoj poduzetništva), sa sljedećim pravnim statusom: - JL(R)S, - javna ustanova, - udruga, - zaklada, - pravna osoba vjerske organizacije koja u svojem temeljnom aktu ima definirano neprofitno djelovanje i registrirana je kao neprofitna organizacija ili kao proračunski korisnik. Nije prihvaćen Kako bi se osigurala kvaliteta planiranog utjecaja Poziva na ciljeve Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, on je usmjeren na pravne osobe koje djeluju u pojedinom području (socijalna skrb, zdravstvo i obrazovanje - ESF područja i područja u kojima je primijećen najveći broj interesa za volontiranje, ali i nedostatka kapaciteta za provedbu volonterskih programa), odnosno određene vrste pravnih osoba - prvenstveno organizacije civilnog društva koje djeluju kao neprofitne pravne osobe te se stoga ne proširuje popis prihvatljivih prijavitelja na ove koje se predlažu komentarom.
6 BILO NARODA Hrvatska mreža za suzbijanje siromaštva 4.3. Prihvatljivost projekta, 4.3.3. Prihvatljive aktivnosti Molimo Ured da iz prihvatljivih aktivnosti za grupu 1 aktivnosti makne aktivnost: -mentoriranje OCD-a i javnih ustanova za uvođenje standarda kvalitete volonterskih programa, zato što se i OCD i javne ustanove (koje se bave i volontiranjem) bez ikakvog mentoriranja, mogu samostalno, a dostatno educirati za uvođenju standarda kvalitete volonterskih programa ( između ostalog i informalnim obrazovanjem, a koje ne iziskuje nikakva financijska sredstva), te ga po potrebi i uvesti ako to drže potrebnim. Molimo Ured da iz prihvatljivih aktivnosti za grupu 1 aktivnosti makne aktivnost: -priprema i provedba programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje u suradnji OCD-a i osnovnih i srednjih škola te njihovo uključivanje u školski kurikulum, zato što se Program međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole već provodi, a koji uključuje i volontiranje pa bi ova aktivnost bila nenamjensko korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda. A, ovo molimo u korist ostvarenja uključivog rasta Republike Hrvatske sredstvima iz Europskog socijalnog fonda uključujući dobrobit hrvatskog naroda i hrvatskih građana. Molimo Ured da definiciju „socijalnih usluga“ u sklopu prihvatljive aktivnosti za grupu 1: -podrška OCD-ima u razvoju novih volonterskih programa za pružanje socijalnih usluga32 i njihovo pilot provođenje, interpretira prema dokumentima Europske komisije, a koji se odnose na provedbu Kohezijsku politiku EU 2014-2020. A, ovo molimo u korist ostvarenja uključivog rasta Republike Hrvatske sredstvima Europskog socijalnnog fonda uključujući dobrobit hrvatskog naroda i hrvatskih građana. Objašnjenje socijalnih usluga iz Poziva: Pri čemu se pod „socijalnim uslugama“ podrazumijevaju „sve usluge (a) za koje se smatra da su od posebne važnosti za društvo u cijelosti i (b) gdje osobna interakcija pružatelja i korisnika ima ključnu ulogu. Korištenjem takve općenite definicije, usluge iz područja zdravstva, obrazovanja, profesionalne integracije i kulture također postaju dio slike izvan uobičajena tri djelokruga – dječjih vrtića, skrbi za starije osobe i različitih malih područja usluga za ranjive skupine“, prema dokumentu Vijeća Europe (2007.) „Integrirane socijalne usluge u Europi“. Molimo Ured da prihvatljivu aktivnosti za grupu 2 aktivnosti : -razvoj i provedba volonterskih programa u suradnji OCD-a i učeničkih domova, proširi na razvoj i provedbu volonterskih programa u suradnji učeničkih domova, škola, vrtića, fakulteta s OCD, javnim ustanovama socijalne skrbi i zdravstva , socijalnim zadrugama i jedinicama lokalne i područne samouprave, a sve u korist ostvarenja uključivog rasta Republike Hrvatske sredstvima Europskog socijalnog fonda uključujući dobrobit hrvatskog naroda i hrvatskih građana. Za BILO NARODA: Udruga za cjelovit odgoj djece i mladih “NOVA EVA”, Humanitarna udruga za osmišljavanje života osobama s posebnim potrebama “JOB”, Katolička udruga “KAP DOBROTE”, Udruga građana “SVETA MATI SLOBODE”, Udruženje salezijanaca suradnika, Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji “SRCE” (Zelina), Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djeca s teškoćama u razvoju“ANĐELI” (Split), Udruga ZDENAC-Pokret Misionara Milosrđa, Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi Nije prihvaćen Radi se o aktivnostima koje su u skladu s Nacionalnom strategijom stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2012. – 2016. Popis projektnih aktivnosti nije konačan, već samo ilustrativan te će se odgovarajuće aktivnosti koje doprinose ostvarenju općih i specifičnih ciljeva Poziva na dostavu projektnih prijedloga, a koje nisu spomenute također uzeti u obzir za financiranje.
7 BILO NARODA Hrvatska mreža za suzbijanje siromaštva 4 . Kriteriji prihvatljivosti , 4.2. Kriteriji prihvatljivosti partnera U točki 1. poglavlja 4.2. Poziva navodi se „Osim organizacija civilnoga društva navedenih u točki 1., poglavlja 4.1., partneri mogu biti…“, a u točki 1. poglavlja 4.1. nije navedeno da su usluge koje pružaju braniteljske i stradalničke udruge proistekle iz Domovinskog rata usluge od općeg interesa za Republiku Hrvatsku. Uzimajući u obzir da su usluge koje pružaju braniteljske i stradalničke udruge proistekle iz Domovinskog rata usluge od općeg interesa za Republiku Hrvatsku, molimo Ured da u točku 1, poglavlje 4.2. uvrsti da su usluge koje pružaju braniteljske i stradalničke udruge proistekle iz Domovinskog rata, usluge od općeg interesa. A, ovo molimo u korist ostvarenja uključivog rasta Republike Hrvatske sredstvima Europskog socijalnog fonda uključujući dobrobit hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, hrvatskog naroda i hrvatskih građana. Uzimajući u obzir da su kao partneri navedeni: • odgojno-obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole, učenički domovi); • javne ustanove u socijalnoj skrbi i zdravstvu; • socijalne zadruge; • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. molimo Ured da kao prihvatljive partnere u odgojno-obrazovne ustanove uvrsti i ustanove visokog obrazovanja, da u javne ustanove u socijalnoj skrbi i zdravstvu uključi veteranske centre i veteranske bolnice, da u socijalne zadruge uključi i braniteljske zadruge, te da iz poglavlja 4.2. makne diskriminatorne uvjete da : „Unutar grupe 1 aktivnosti prijavu mora činiti partnerstvo prijavitelja s jednom ustanovom: odgojno-obrazovna ustanova (osnovna ili srednja škola ili učenički dom) ili javna ustanova u socijalnoj skrbi i zdravstvu , „Unutar grupe 2 aktivnosti, prijavu mora činiti partnerstvo prijavitelja s najmanje jednom odgojno obrazovnom ustanovom (osnovna ili srednja škola ili učenički dom), a sve ovo molimo u korist ostvarenja uključivog rasta Republike Hrvatske sredstvima Europskog socijalnog fonda uključujući dobrobit hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, hrvatskog naroda i hrvatskih građana. Za BILO NARODA: Udruga za cjelovit odgoj djece i mladih “NOVA EVA”, Humanitarna udruga za osmišljavanje života osobama s posebnim potrebama “JOB”, Katolička udruga “KAP DOBROTE”, Udruga građana “SVETA MATI SLOBODE”, Udruženje salezijanaca suradnika, Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji “SRCE” (Zelina), Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djeca s teškoćama u razvoju“ANĐELI” (Split), Udruga ZDENAC-Pokret Misionara Milosrđa, Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi Nije prihvaćen Radi se o područjima koja su navedena u Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali te su ovdje navedena kao što su tamo definirana - izdvojeno što je primjenjivo za ovaj Poziv (pružanje usluga od općeg interesa - razvoj volonterstva; odgoj i obrazovanje; zdravstvene usluge, socijalna skrb; zaštita okoliša; borba protiv korupcije; suzbijanje diskriminacije; razvoj filantropije). Ukoliko organizacije koje se spominju u komentaru (braniteljske) djeluju u tim područjima (primjerice, pružaju socijalne usluge braniteljima kao ciljanoj skupini), nisu isključene iz Poziva. Uvjet za prvu grupu aktivnosti je namjerno određen kako bi se osiguralo da će aktivnosti koje će biti organizirane provoditi organizacije koje su svojim statutima definirale usmjerenost promicanju i razvoju volonterstva. Navedeno ne isključuje partnerstvo s drugim organizacijama koje odgovaraju drugim kriterijima prihvatljivosti.
8 BILO NARODA Hrvatska mreža za suzbijanje siromaštva 4 . Kriteriji prihvatljivosti , 4.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja U točki 1. poglavlja 4.1. navodi se da … Prijavitelj i projektni partner mora ispunjavati sljedeće uvjete: 1. biti pravna osoba (organizacija civilnog društva , koja djeluje u području pružanja usluga od općeg interesa (razvoj volonterstva; odgoj i obrazovanje; zdravstvene usluge, socijalna skrb; zaštita okoliša; borba protiv korupcije; suzbijanje diskriminacije; razvoj filantropije.“ Razvidno je da kao usluge od općeg interesa za Republiku Hrvatsku nisu spomenute usluge koje pružaju braniteljske i stradalničke udruge proistekle iz Domovinskog rata: obilježavanje obljetnica, bitnih događaja i vojnih akcija u Domovinskom ratu; zaštita časti i dostojanstva poginulih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu; susreti veterana Domovinskog rata; usluge u području praćenja i pronalaženja rješenja za zdravstvene, socijalne i druge teškoće hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata i sl. Propust Ureda je tim veći ukoliko se uzme u obzir da današnje Republike Hrvatske (demokratske i moderne Države stvorene voljom hrvatskog naroda i hrvatskih građana i članice Europske unije) ne bi ni bilo da nije obranjena žrtvom hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu. Uzimajući u obzir da su slobodu i demokraciju, hrvatski narod i hrvatski građani stekli na težak i mukotrpan način, a pogotovo na žrtvi hrvatskih branitelja Domovinskog rata, molimo Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske da usluge koje pružaju braniteljske i stradalničke udruge proistekle iz Domovinskog rata prepozna uslugama od općeg interesa za Republiku Hrvatsku. Ovo molimo da bi se postigao uključiv rast Republike Hrvatske sredstvima iz Europskog socijalnog fonda uključujući dobrobit hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, hrvatskog naroda i hrvatskih građana. Uzimajući u obzir da braniteljske i stradalničke udruge proistekle iz Domovinskog rata nisu primarno usmjerene na promoviranje i razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj, a ipak se bave i volonterstvom i volontiranjem, molimo Ured da iz poglavlja 4.1. makne diskriminatorni uvjet da prihvatljivi prijavitelji unutar grupe aktivnosti 1 moraju biti udruge usmjerene na promoviranje i razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj. A, ovo molimo u korist ostvarenja uključivog rasta Republike Hrvatske sredstvima Europskog socijalnog fonda uključujući dobrobit hrvatskog naroda i hrvatskih građana. Uzimajući u obzir da se u Republici Hrvatskoj 92.97% stanovnika izjašnjavaju vjernicima, a da pravne osobe vjerskih zajednica nisu nužno usmjerene na promoviranje i razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj, a da vjernici vlastitim angažmanom u pastoralnom radu vjerskih zajednica itekako promoviraju i razvijaju volonterstvo u Republici Hrvatskoj, molimo Ured da iz poglavlja 4.1. makne diskriminatorni uvjet da prihvatljivi prijavitelji unutar grupe aktivnosti 1 moraju biti udruge usmjerene na promoviranje i razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj. A, ovo molimo u korist ostvarenja uključivog rasta Republike Hrvatske sredstvima Europskog socijalnog fonda uključujući dobrobit hrvatskog naroda i hrvatskih građana. Za BILO NARODA: Udruga za cjelovit odgoj djece i mladih “NOVA EVA”, Humanitarna udruga za osmišljavanje života osobama s posebnim potrebama “JOB”, Katolička udruga “KAP DOBROTE”, Udruga građana “SVETA MATI SLOBODE”, Udruženje salezijanaca suradnika, Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji “SRCE” (Zelina), Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djeca s teškoćama u razvoju“ANĐELI” (Split), Udruga ZDENAC-Pokret Misionara Milosrđa, Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi Primljeno na znanje Radi se o područjima koja su navedena u Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali te su ovdje navedena kao što su tamo definirana - izdvojeno što je primjenjivo za ovaj Poziv (pružanje usluga od općeg interesa - razvoj volonterstva; odgoj i obrazovanje; zdravstvene usluge, socijalna skrb; zaštita okoliša; borba protiv korupcije; suzbijanje diskriminacije; razvoj filantropije). Ukoliko organizacije koje se spominju u komentaru (braniteljske) djeluju u tim područjima (primjerice, pružaju socijalne usluge braniteljima kao ciljanoj skupini), nisu isključene iz Poziva. Uvjet za prvu grupu aktivnosti je namjerno određen kako bi se osiguralo da će aktivnosti koje će biti organizirane provoditi organizacije koje su svojim statutima definirale usmjerenost promicanju i razvoju volonterstva. Navedeno ne isključuje partnerstvo s drugim organizacijama koje odgovaraju drugim kriterijima prihvatljivosti.
9 BILO NARODA Hrvatska mreža za suzbijanje siromaštva 3.Financiranje, 3.1. Iznos raspoloživih bespovratnih sredstava Uzimajući u obzir da je iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali razvidno da je za specifični cilj 11.ii 1 alocirano ukupno 81.300.000 eura, te uzimajući u obzir da je za financiranje projekata unutar ovoga poziva na raspolaganju 27.000.000 kuna, odnosno samo dio alociranih sredstava za Specifični cilj 11. ii. 1 molimo Ured da pojasni zainteresiranoj hrvatskoj javnosti: - hoće li biti još poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“ - ukoliko u budućnosti neće biti novih poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“, molimo Ured da zainteresiranoj javnosti obrazloži zašto neće - ukoliko će u budućnosti biti novih poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“ molimo Ured da pojasni zainteresiranoj hrvatskoj javnosti, hoće li projektni prijedlozi dostavljeni na ovaj Poziv, a koji zadovolje kriterij kvalitete i unatoč tome neće biti financirani zbog nedostatnosti financijskih sredstava unutar ovog Poziva, biti uzeti u obzir za financiranje unutar sljedećeg novog poziva bez obveze podnošenja novog projektnog prijedloga? Za BILO NARODA: Udruga za cjelovit odgoj djece i mladih “NOVA EVA”, Humanitarna udruga za osmišljavanje života osobama s posebnim potrebama “JOB”, Katolička udruga “KAP DOBROTE”, Udruga građana “SVETA MATI SLOBODE”, Udruženje salezijanaca suradnika, Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji “SRCE” (Zelina), Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djeca s teškoćama u razvoju“ANĐELI” (Split), Udruga ZDENAC-Pokret Misionara Milosrđa, Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi Primljeno na znanje Iznos od 81.300.000,00 eura odnosi se na cjelokupno financijsko razdoblje 2014.-2020. Poziv identičan ovome neće se ponovno raspisivati, s obzirom da je u planu raspisivanje niza drugih poziva usmjerenih jačanju kapaciteta OCD-a te stvaranju struktura za dijalog s javnom upravom, u okviru investicijskog prioriteta 11ii.
10 BILO NARODA Hrvatska mreža za suzbijanje siromaštva 2.Predmet poziva i opće informacije, 2.2. Prijavitelji i partneri Uzimajući u obzir da je Poziv u poglavlju 2.2. za grupu aktivnosti 1 definirao da se „prijavitelj MORA PRIJAVITI u projektnom partnerstvu“, a da projektno partnerstvo mora činiti najmanje jedna udruga usmjerena na promoviranje i razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj i jedna javna ustanova - odgojno-obrazovna ustanova (osnovna ili srednja škola ili učenički dom) ili javna ustanova u socijalnoj skrbi i zdravstvu (partner), stvara se sumnja da Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, ovim Pozivom, pogoduje u prvom redu pojedinim udrugama usmjerenim na promoviranje i razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj. Ured ad hoc pripisuje veći značaj udrugama usmjerenim na promoviranje i razvoj volonterstva, u odnosu na ostale OCD koje se bave i pružanjem usluga od općeg interesa i volonterstvom, a čime Ured diskriminira, odnosno dovodi u nepovoljniji položaj sve ostale organizacije civilnog društva koje pružaju i usluge od općeg interesa i razvijaju volonterstvo (npr. braniteljske udruge, pravne osobe vjerskih zajednica i dr.). Diskriminatorno je i nije u interesu Republike Hrvatske i njezinih građana da Ured ad hoc pripisuje veći značaj udrugama koje su primarno usmjerene na volonterstvo i volontiranje u odnosu na ostale OCD,a koje se uz to što pružaju i druge usluge od općeg interesa, bave i volonterstvom i volontiranjem. Neprihvatljivo je da Ured u stvari otvoreno pogoduje pojedinim udrugama, u pristupu sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, u odnosu na ostale organizacije civilnog društva, a čime Ured otežava uključiv rast Republike Hrvatske sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Diskriminatorno je, a i neprihvatljivo je da su javne ustanove visokog obrazovanja isključene iz Poziva i za grupu aktivnosti 1 i za grupu aktivnosti 2. Za BILO NARODA: Udruga za cjelovit odgoj djece i mladih “NOVA EVA”, Humanitarna udruga za osmišljavanje života osobama s posebnim potrebama “JOB”, Katolička udruga “KAP DOBROTE”, Udruga građana “SVETA MATI SLOBODE”, Udruženje salezijanaca suradnika, Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji “SRCE” (Zelina), Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djeca s teškoćama u razvoju“ANĐELI” (Split), Udruga ZDENAC-Pokret Misionara Milosrđa, Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi Primljeno na znanje Ovaj Poziv ne diskriminira organizacije civilnoga društva koje razvijaju volonterstvo jer dopušta prijavu ne samo udrugama. Struktura organizatora volontiranja u najvećem broju obuhvaća udruge, a kako je cilj Poziva unaprijediti kapacitete organizatora volontiranje, smatrali smo važnim da minimalan dio partnerstva bude udruga usmjerena na promoviranje i razvoj volonterstva. Ovo nije zapreka da dio partnerstva budu i ostale organizacije koje ispunjavaju kriterije prihvatljivosti. Visokoobrazovne ustanove isključene su iz ovog Poziva s obzirom na drugi Poziv koji treba uslijediti, a koji je upravo njima usmjeren ("Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“).
11 BILO NARODA Hrvatska mreža za suzbijanje siromaštva Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga, 1.UVOD U Nacrtu ključnih elementa ESF poziva na dostavu projektnih prijedloga„Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“netočno je navedeno da se poziv na dodjelu bespovratnih sredstava raspisuje u okviru investicijskog prioriteta 11 ii.1.:Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Naime, oznaka 11.ii.1 unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, unutar prioritetne osi: Dobro upravljanje, odnosi se na specifični cilj 11.ii 1.: Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja,unutar investicijskog prioriteta 11.ii : Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Za BILO NARODA: Udruga za cjelovit odgoj djece i mladih “NOVA EVA”, Humanitarna udruga za osmišljavanje života osobama s posebnim potrebama “JOB”, Katolička udruga “KAP DOBROTE”, Udruga građana “SVETA MATI SLOBODE”, Udruženje salezijanaca suradnika, Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji “SRCE” (Zelina), Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djeca s teškoćama u razvoju“ANĐELI” (Split), Udruga ZDENAC-Pokret Misionara Milosrđa, Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi Prihvaćen Prihvaća se.
12 Centar tehničke kulture Rijeka 4 . Kriteriji prihvatljivosti , 4.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja Predlažemo da se razmotri odluka sa se za grupu 1 zahtijeva da je statutom razvidna volonterska djelatnost najmanje 6 mjeseci s obzirom da su brojne organizacije usklađivale svoje statute s novim zakonom do 01.10.2015. te ukoliko natječaj izađe i zatvori se prije 4travnja 2016. sve organizacije koje provode menadžment volontera, a nisu ga imale jasno definiranog u starom statutu, izgubiti će pravo natjecanja. Primljeno na znanje Ta dva kriterija će biti razdvojena i dodatno prilagođena na način da se zasebno traži u statutu jasno navedena usmjerenost na razvoj volonterstva, a zasebno djelovanje od najmanje godinu dana.
13 Društvo za istraživanje i potporu 4 . Kriteriji prihvatljivosti , 4.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja Obzirom da je kraj godine, predlaže se da se u obzir uzme broj volontera uključenih u rad u 2015. godini, odnosno godinu dana prije objave natječaja. npr. One organizacije koje su krenule s radom u 2014. godine bi mogle biti odbijene zbog neudovoljavanja ovog formalnog razloga (ne mogu podnijeti dokaz - izvješće za 2014), što nije pravedno, jer ispunjavaju uvjet da su registrirane najmanje godinu dana. Neke organizacije prijavljaju volontiranje članova, a neke ne, što se iz izvješća ne vidi, pa nije pravedno prema nekim udrugama koje nisu podnijele izvješće o broju uključenih volontera iz zajednice za tu godinu. Predlaže se da se ovaj uvijet (4.1., stavak 1) preformulira na način: - “ u svoj rad uključuju volontere (o čemu prilažu izvješće s podacima o uključivanju volontera na važećem obrascu izvještaja o uključivanju volontera u razdoblju godinu dana prije dana objave natječaja.” Takav izvještaj (pečatiran i potpisan) je realni prikaz rada i uključivanja volontera, ali i aktivnosti udruge u razdoblju koje prethodi natječaju, te udovoljava i uvjet da je udruga ne samo registirana nego i aktivna u vremenskom periodu prije natječaja. Dokaz koji se može dodatno podnijeti su izvještaji o radu ili izještaji o provedenim projektima. Kako je cilj između ostalog unaprijeđenje kapaciteta organizatora volontiranja ovako oblikovan uvjet može biti poticajan upravo za udruge koje provode volonterske programe i imaju potrebu za potporom kao organizatori. Dobar primjer je naša organizacija koja je započela s radom početkom 2014. godine. Kako je naš program vezan uz akademsku i školsku godinu, pripremali smo program za početak šk.godine 2014./2015. Kako su u prvoj godini volonteri bili članovi udruge i njihovi članovi obitelji, nismo smatrali da treba podnijeti izvješće. Uključivanje volontera iz zajednice u punom smislu je započelo u 2015. godini. Do sada smo uključili preko 20 volontera koji dugotrajno volontiraju (cijelu godinu) ali ćemo tek na kraju 2015 podnijeti izvještaj. Smatramo da bismo bili isključeni jer nemamo podnesen izvještaj o volontiranju, a smatramo da je i bilo etično da ga ne podnosimo u 2014. Program koji provodimo je u 2015. g. dobio puni opseg, a kako bismo uključili volontere s kojima radimo trebalo je gotovo dvije godine zagovaranja ideje da se realizira suradnja (uključujemo suradnju s odgojno obrazovnim ustanovama). Takvih slučajeva ima dosta. Naši programi su volonterski, svaki volonter ima organiziranu edukaciju, plan rad,a superviziju i dr. Djelomično prihvaćen Komentar se djelomice prihvaća. Naime, kako je natječajna dokumentacija izrađena sredinom 2015. godine, tako u dokumentaciji stoji 2014. godina kao godina koja prethodi godini raspisivanja Poziva, a za koju se moglo predati Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja. Ovaj uvjet ćemo revidirati ukoliko Poziv bude raspisan nakon veljače 2016. godine. Naime, svi organizatori volontiranja obvezni su, temeljem Pravilnika o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama i aktivnostima organizatora volontiranja (NN 101/08), Ministarstvu socijalne politike i mladih podnijeti godišnje Izvješće organizatora volontiranja do kraja veljače za prethodnu godinu. Preduvjet od najmanje 6 mjeseci prethodnog djelovanja će biti povećan na godinu dana.
14 Gong 4 . Kriteriji prihvatljivosti , 4.2. Kriteriji prihvatljivosti partnera 4.2. Predlažemo da partneri prijavitelja mogu biti i znanstvene i visokoobrazovne institucije (fakulteti, umjetničke akademije, veleučilišta, visoke škole ili instituti). Mogućnost partnerstva s tim institucijama trebala bi biti otvorena u obje grupe aktivnosti. Nije prihvaćen S obzirom na Poziv koji treba uslijediti objavi ovog Poziva ("Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“), želi se izbjeći potencijalno preklapanje aktivnosti i nedostatak usmjerenosti Poziva te su u ovom Pozivu znanstvene ustanove i ustanove u sustavu visokog obrazovanju izuzete.
15 Gong 2.Predmet poziva i opće informacije, 2.2. Prijavitelji i partneri 2.2. Predlažemo da se omogući da, osim osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova, partner prijavitelja iz redova odgojno-obrazovnih institucija budu i znanstvene i visokoobrazovne institucije (fakulteti, umjetničke akademije, veleučilišta, visoke škole ili instituti). Nije prihvaćen S obzirom na Poziv koji treba uslijediti objavi ovog Poziva ("Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“), želi se izbjeći potencijalno preklapanje aktivnosti i nedostatak usmjerenosti Poziva te su u ovom Pozivu znanstvene i visokoobrazovne ustanove izuzete.
16 Gong 4 . Kriteriji prihvatljivosti , 4.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja 4.1 Kao područje pružanja usluga od općeg interesa dodati "ljudska prava, demokratizacija i podrška građanskoj participaciji". Primljeno na znanje Pozivom su posebno istaknuta područja relevantna s obzirom na ciljeve Poziva koji se odnose na osnaživanje doprinosa volonterstva u provođenju reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski razvoj te ne isključuje područja navedena u komentaru, ako to odgovara ciljevima Poziva.
17 Hrvatska mreža volonterskih centara 4 . Kriteriji prihvatljivosti , 4.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja Predlažemo da se i OCD uvrste kao „obavezni“ partneri, a ne samo javne ustanove. Nije prihvaćen Uvjet koji je postavljen je partnerstvo jedne OCD i jedne odgojno-obrazovne ustanove jer ne bismo htjeli dodatnim specifičnim zahtjevima ograničavati broj potencijalno kvalitetnih prijava na Poziv.
18 Hrvatska mreža volonterskih centara 4 . Kriteriji prihvatljivosti , 4.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja Predlažemo da se dodatni uvjeti za prijavitelja poput uključivanja volontera i zapošljavanje koordinatora volontera prošire i na partnere, odnosno navedu kao uvjet za prijavitelje ili partnere jer u provedbi aktivnosti projekta zapošljavanje i konkretno uključivanje volontera u OCD bit će možda važan segment rada partnera, ali ne nužno i prijavitelja koji će odrađivati druge segmente aktivnosti poput razvoja alata i mehanizama za razvoj volonterstva. Nadalje, postoji mogućnost da organizacija nositelj već ima dostatne kapacitete i nema potrebe za dodatnim zapošljavanjem, a neki od partnera (kao manje organizacije i s manje kapaciteta) imat će potrebu za zapošljavanjem i izgradnjom vlastitih kapaciteta u tom smislu. Drugim riječima, predlažemo da to ne budu uvjeti za prijavitelja nego bilo koju organizaciju koja će činiti projektno partnerstvo. Nije prihvaćen Već je poglavljem 4.1. definirano kako prijavitelj i partner moraju zadovoljiti iste uvjete prihvatljivosti, osim što su u poglavlju 4.2. iz te cjeline izuzeti partneri koji su odgojno-obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole, učenički domovi); javne ustanove u socijalnoj skrbi i zdravstvu, socijalne zadruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji moraju zadovoljiti uvjete prihvatljivosti koji vrijede za prijavitelja u poglavlju 4.1., (samo) točke 2.-6. te a) – d) što znači da ostali partneri moraju također ispunjavati i navedene dodatne uvjete. Dodatno će biti pojašnjen uvjet koji se odnosi na planirano zapošljavanje koordinatora volontera u okviru projekta (bilo u organizaciji civilnog društva, bilo u javnoj ustanovi).
19 Hrvatska mreža volonterskih centara 4 . Kriteriji prihvatljivosti , 4.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja Prema navedenim kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, prijavitelj i partner mora biti pravna osoba s nekim od sljedećih pravnih statusa: udruga, zaklade, pravna osoba vjerske zajednice. Čini se da su informacije o prijaviteljima i partnerima na pojedinim dijelovima rascjepkane i nije jasno tko MORA, a tko MOŽE biti prijavitelj/partner. Smatramo da je potrebno jasnije (i na jednom mjestu) definiranje prihvatljivih prijavitelja i partnera (što MORAJU biti i MOGU biti). Primljeno na znanje Radi se o obrascu koji je unaprijed ESF Smjernicama određen te Ured za udruge trudi dodatno pojasniti moguće nejasnoće, a to ćemo dodatno doraditi i temeljem ovog javnog savjetovanja.
20 Hrvatska mreža volonterskih centara 3.Financiranje, 3.2. Broj projekata "Prijavitelj može istovremeno biti partner na drugoj prijavi" se može višestruko interpretirati. Misli li se ovdje samo na jednu prijavu ili više drugih prijava? U drugom ESF nacrtu ("Društveno korisno učenje") ovaj dio je definiran na sljedeći način: "Prijavitelj može istovremeno biti partner u samo jednoj drugoj prijavi." Predlažemo da se jasno navede misli li se na partnerstvo u jednoj prijavi ili više njih. Također napominjemo da se mi zalažemo za više prijava u kojima prijavitelj može biti partner. Smatramo da broj partnerstava prijavitelja ne bi trebalo ograničavati. U konačnici, komisija za ocjenu projekata bit će u stanju procijeniti ima li organizacija kapaciteta da se uključi u više projekata (u jednom kao nositelj, a u više kao partner). Prihvaćen Ovdje se misli na to da prijavitelj može biti partner u više prijava. U drugom Pozivu će, temeljem provedenog savjetovanja, biti promijenjena formulacija.
21 Hrvatska mreža volonterskih centara 3.Financiranje, 3.1. Iznos raspoloživih bespovratnih sredstava Ukoliko ostanu sredstva u 2. grupi aktivnosti predlažemo da se ista prenamijene u 1. grupu aktivnosti koja je usmjerena na infrastrukturni razvoj i već ovako ima osigurana manji iznos sredstava. Primljeno na znanje Ovo je već definirano u Pozivu.
22 Hrvatska mreža volonterskih centara 3.Financiranje, 3.1. Iznos raspoloživih bespovratnih sredstava Budući da 1. grupa aktivnosti nužno uključuje provedbu opsežnih aktivnosti koje zahtijevaju široku primjenu (razvoj alata i mehanizama za razvoj volonterstva kao i njihovu primjenu), smatramo da bi najviši iznos za financiranje projekata u navedenoj grupi trebao biti veći od 700.000,00 kn. Odnosno, smatramo da je potrebno razmotriti i cjelokupno izdavanje za 1. odnosno 2. grupu aktivnosti. Primljeno na znanje Upravo s obzirom na vrstu aktivnosti (izobrazbe/edukacije) i ukupno predviđena sredstva za 1. grupu aktivnosti, raspon između najnižeg i najvišeg iznosa je manji u ovoj grupi u odnosu na 2. grupu (koja predviđa potencijalno veća izdvajanja primjerice za volonterske akcije i izravnu provedbu volonterskih programa).
23 Hrvatska mreža volonterskih centara 2.Predmet poziva i opće informacije, 2.4. Indikatori (pokazatelji provedbe) Fusnota 26: Vrijednost volontiranja je u drugom nacrtu ESF poziva ("Razvoj programa društveno korisnog učenja") navedena u iznosu od 33 kune/sat. Nužno uskladiti oba nacrta/buduća natječaja. Prihvaćen Prihvaća se.
24 Hrvatska mreža volonterskih centara 2.Predmet poziva i opće informacije, 2.2. Prijavitelji i partneri U grupi aktivnosti 1. i 2. uočavamo preklapanja (prema aktivnostima i prihvatljivim partnerima) koja nam se čine problematičnima te predlažemo da se iz 1. grupe "izbace" odgojno-obrazovne ustanove jer su uključene u 2. grupi, a čije se aktivnosti preklapaju (edukacija koordinatora volontera, uspostavljanje volonterskih programa, inovativni alati i mehanizmi) i za koju je predviđeno daleko više sredstava nego u 1. grupi aktivnosti. Prihvaćen Prihvaća se.
25 Hrvatska mreža volonterskih centara 2.Predmet poziva i opće informacije, 2.2. Prijavitelji i partneri Predlažemo da se i OCD uvrste kao „obavezni“ partneri, a ne samo javne ustanove. Primljeno na znanje Skrećemo pozornost da je u grupi aktivnosti 2 minimalan uvjet koji je postavljen partnerstvo jedne OCD i jedne odgojno-obrazovne ustanove. Ne bismo htjeli dodatnim specifičnim zahtjevima ograničavati broj potencijalno kvalitetnih prijava na Poziv.
26 Janja Ricov 4 . Kriteriji prihvatljivosti , 4.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja Prijedlažem da se u Kriterijima prihvatljivosti prijavitelja doda pod 1. biti pravna osoba, koja djeluje u području pružanja usluga od općeg interesa ( u zagradi doda i sportske usluge). Primljeno na znanje Pozivom su posebno istaknuta područja relevantna s obzirom na ciljeve Poziva koji se odnose na osnaživanje doprinosa volonterstva u provođenju reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski razvoj te ne isključuje područja navedena u komentaru, ako to odgovara ciljevima Poziva.
27 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce 4 . Kriteriji prihvatljivosti , 4.2. Kriteriji prihvatljivosti partnera Sukladno našim komentarima na poglavlje 2.2. Prijavitelji i partneri, potrebno je izmijeniti kriterije prihvatljivosti partnera odnosno uvrstiti: • Odgojno obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole, učenički domovi) i visoko obrazovne ustanove, • Javne ustanove u socijalnoj skrbi i zdravstvu te zaštiti prirode. Također, ne vidimo razlog zašto se aktivnosti unutar Grupe 1. moraju provesti u partnerstvu sa samo jednom ustanovom. Zašto nije definirano najmanje jednom? Djelomično prihvaćen S obzirom na Poziv koji treba uslijediti objavi ovog Poziva ("Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“), želi se izbjeći potencijalno preklapanje aktivnosti i nedostatak usmjerenosti Poziva te su u ovom Pozivu znanstvene i visokoobrazovne ustanove izuzete. Ujedno se fokus stavlja na ustanove u području socijalne skrbi, zdravstva i obrazovanja jer se želi osigurati usmjerenost na one ustanove u kojima je zabilježena potreba dodatnog jačanja kapaciteta za upravljanje volonterima, a s obzirom na velik interes građana za volontiranje u ovim područjima (socijalna skrb i zdravstvo), odnosno, usmjerenost na djecu i mlade (odgojno obrazovne ustanove). Aktivnosti se ne moraju provesti u partnerstvu samo s jednom ustanovom te će se ova formulacija popraviti u konačnoj verziji Uputa za prijavitelje.
28 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce 2.Predmet poziva i opće informacije, 2.1. Ciljevi poziva na dostavu projektnih prijedloga U obrazloženju unutar poglavlja 2. Predmet poziva i opće informacije jasno je istaknuto kako je jedan od najvažnijih problema vezanih uz volontiranje u Hrvatskoj nedostatan broj kvalitetnih volonterskih programa. Nedostatna zastupljenost u školskim kurikulima i ne posvećivanje sustavne pozornosti na razini osnovnog i srednjeg školstva samo je jedan od uzroka malog broja građana koji volontiraju u Hrvatskoj. Stoga smatramo kako se kroz drugi specifični cilj ne bi smjeli prilaziti rješavanju samo jednog od uzroka već bi isti trebao biti širi te usmjeren na razvoj kvalitetnih i održivih volonterskih programa kako kratkoročnih tako i dugoročnih. Kvalitetni i održivi volonterski programi omogućit će uključivanje većeg broja građana u volontiranje te time i promoviranje i poticanje daljnjeg razvoja volonterstva upravo kroz samo volontiranje. Stoga predlažemo sljedeću formulaciju drugog specifičnog cilja: 2. Povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa te programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje. Prihvaćen Komentar se prihvaća.
29 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce 3.Financiranje, 3.1. Iznos raspoloživih bespovratnih sredstava Postoji li neko pojašnjenje ovakve raspodjele raspoloživih sredstava između grupe aktivnosti 1 i 2? Prihvaćen Raspodjela je veća u korist druge grupe aktivnosti s obzirom na vrstu aktivnosti (izobrazbe/edukacije) i ukupno predviđena sredstva za 1. grupu aktivnosti, raspon između najnižeg i najvišeg iznosa je manji u ovoj grupi u odnosu na 2. grupu (koja predviđa potencijalno veća izdvajanja primjerice za volonterske akcije i izravnu provedbu volonterskih programa). Osim toga, Pozivom se želi osigurati jednak pristup djece i mladih volonterskim programima/razvoj takvih programa u cijeloj Republici Hrvatskoj te je i financijskom alokacijom to dodatno naglašeno.
30 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce 4 . Kriteriji prihvatljivosti , 4.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja Neke organizacije već imaju zaposlene koordinatore volontera bilo u punom radnom vremenu ili u dijelu radnog vremena, ali imaju cijeli niz drugih poteškoća u planiranju, provedbi i promociji volonterskih programa. Smatramo da ove organizacije također, ako ne i još više, zaslužuju mogućnost daljnje podrške u radu tj. mogućnost prijave na ovaj natječaj. Stoga bi se kriterij " na provedbi projekta namjeravaju zaposliti koordinatora volontera u organizaciji civilnog društva ili javnoj ustanovi, o čemu prilažu Izjavu o namjeri zapošljavanja" trebao ili izbrisati ili prilagoditi. Prihvaćen Dodatno će biti pojašnjen ovaj uvjet kako bi bilo jasnije da je planirano zapošljavanje koordinatora volontera u okviru projekta (bilo u organizaciji civilnog društva, bilo u javnoj ustanovi).
31 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce 4.3. Prihvatljivost projekta, 4.3.3. Prihvatljive aktivnosti Smatramo kako bi prihvatljive aktivnosti trebale biti i podrška provedbi i daljnjem razvoju postojećih volonterskih programa, a kako bi se postigla njihova održivost te jačanje utjecaja i prepoznatljivosti. Sukladno svim prethodnim komentarima predlažemo sljedeće prihvatljive aktivnosti unutar 1. grupe: • Podrška OCD-ima u razvoju novih volonterskih programa i njihovo pilot provođenje. Također, sukladno svim prethodnim komentarima predlažemo sljedeće prihvatljive aktivnosti unutar 2. grupe: • Razvoj i provedba održivih volonterskih programa u suradnji OCD-a i javnih ustanova • Uvođenje inovativnih i kreativnih alata i mehanizama (uključujući i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija) za razvoj održivih programa volontiranja te školskog volontiranja i odgoja za volontiranje. • Aktivnosti vrednovanja i nagrađivanja volontera. • Podrška daljnjem razvoju i provedbi postojećih volonterskih programa Primljeno na znanje S obzirom da popis projektnih aktivnosti nije konačan, već samo ilustrativan te će se odgovarajuće aktivnosti koje doprinose ostvarenju općih i specifičnih ciljeva Poziva na dostavu projektnih prijedloga, a koje nisu spomenute također uzeti u obzir za financiranje, smatramo da nije potrebno dodavati predložene aktivnosti (ne vidi se njihova dodatna vrijednost u odnosu na već navedeno).
32 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce 4.3. Prihvatljivost projekta, 4.3.2. Trajanje 12 do 18 mjeseci prekratak je period za razvoj i provedbu ovakvih projekta te predlažemo mogućnost trajanja projekta do 24 mjeseci. Kraći projekti imaju znatno manju učinkovitost jer je za stvarne promjene potrebno duže razdoblje. Prihvaćen Prihvaća se.
33 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce 2.Predmet poziva i opće informacije, 2.2. Prijavitelji i partneri Smatramo da se u natječaj kao prihvatljivi partneri trebaju uključiti i javne ustanove iz područja zaštite okoliša i prirode te visokoobrazovne institucije. Ne vidimo utemeljen razlog sužavanja kruga prijavitelja na javne ustanove iz socijalne skrbi i zdravstva te osnovne i srednje škole i učeničke domove. Javne ustanove iz područja zaštite okoliša i prirode rade na očuvanju javnog dobra tj. za opći interes, rade direktno s korisnicima koji su raznoliki, od lokalne zajednice preko škola do posjetitelja. Uz zaštitu prirode imaju i mandat rada na očuvanju kulturne baštine i poticanju održivog razvoja lokalnih zajednica. Djeluju u ruralnim područjima s velikim problemom zapošljavanja i manjkom mobilnosti radne snage. Mogu ponuditi kvalitetne volonterske programe kojima se jačaju kompetencije mladih i doprinosi zapošljavanju i to posebice u ruralnim područjima i vezano za tzv. zelene poslove koji prioritet prema strategijama EU. Poticanje daljnjeg otvaranja ovih ustanova kroz razvoj volontiranja doprinijelo bi njihovoj većoj transparentnosti, otvorenosti, odgovornosti i učinkovitosti, boljem upravljanju prirodnim resursima (općem dobru) i regionalizaciji. Nadalje, visokoobrazovne ustanove rade s mladima, koji su jedna od glavnih ciljnih skupina ovog natječaja. Ovo su osobe koje već razvile određena znanja ali im nedostaje vještina i kompetencija koje će ih pripremiti za stvaran rad u stvarnom okruženju te ih tako bolje pripremiti za tržište rada. Shvaćanje vrijednosti i stjecanje navika volontiranja tijekom osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja je hvale vrijedno i potrebno, ali će mladoj osobi zasigurno za zapošljavanje više koristiti npr. potvrda o kompetencijama koju je stekla tijekom studiranja nego npr. potvrda iz srednje škole. Djelomično prihvaćen S obzirom na Poziv koji treba uslijediti objavi ovog Poziva ("Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“), želi se izbjeći potencijalno preklapanje aktivnosti i nedostatak usmjerenosti Poziva te su u ovom Pozivu znanstvene ustanove i ustanove u sustavu visokog obrazovanja izuzete. S obzirom na velik broj primjera ekoloških akcija u kojima sudjeluju djeca i mladi, prihvaća se prijedlog uključivanja javnih ustanova iz područja zaštite okoliša i prirode.
34 Zaklada Sandra Stojić Nacrt ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga Točka 2.2. Prijavitelji i partneri Tražimo promjenu da se na poziv za dostavu projektnih prijedloga u Grupi aktivnosti 1 omogući prijava svih organizacija civilnog društva kako se navodi i u specifičnim ciljevima poziva, te da se organizacije civilnog društva ne ograničavaju, OPET samo na udruge. Obzirom da se u cjelokupnom tekstu pod svim točkama govori o OCD-ima, osim u Grupi aktivnosti 1 tražimo izmjenu. U točki 2. Predmet poziva i opće informacije, upravo navodite da se kao organizatori volontiranja pojavljuju u najmanjem broju zaklade. Organizator smo volontiranja od 2011.g. Trenutno radimo na provedbi 2 projekta financirana od strane ESF-a i Vlade Repulike Hrvatske koji su vezani upravo za poticanje i razvoj volontiranja. Tražimo mogućnost pristupa natječaju i u Grupi aktivnosti 1. U točki 4.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja, navode se uvjeti koje moraju ispunjavati prijavitelji i projektni partner, a suprotno tome u istom članku ograničava se unutar grupe 1 da prijavitelj MORA biti udruga. Svim predhodno navedenim smatramo da nas se diskriminira kao organizaciju koja se zalaže za razvoj lokalne zajednice kroz volonterske djelatnosti i to može dokazati svojim volonterskim programom, bazom podataka i redovitom prijavom volonterskih sati na MSPM unatrag 4 godine. S poštovanjem, Suzana Fehlen sc. Palliativ Care Koordinator Zaklade Sandra Stojić EU FONDS MANAGER Nije prihvaćen U obje grupe aktivnosti moguće su prijave prijedloga projekata i ostalih organizacija civilnoga društva, ali je određeno da partnerstvo mora činiti najmanje jedna udruga kao prijavitelj i jedna javna ustanova u okviru specifičnog cilja (Unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja – organizacija civilnog društva i javnih ustanova za učinkovit menadžment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete usluga od općeg interesa) kako bi se osigurala komplementarnost s dosadašnjim ulaganjima i jer su udruge prepoznate kao partneri države u unaprjeđenju kapaciteta za menadžment volontera. Ovo nije zapreka da dio partnerstva čine i ostale organizacije koje ispunjavaju kriterije prihvatljivosti.