Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Forum za slobodu odgoja Savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata ESF natječaja posvećenog razvoju programa društveno korisnog učenja S obzirom na to da je Service Learning pedagoška metoda učenja koja kombinira rad za dobrobit zajednice s podučavanjem kritičkog i reflektivnog mišljenja te građanske odgovornosti prema zajednici i društvu u kojem mladi žive, smatramo da je kao metoda podučavanja izuzetno važna kroz sve nivoe obrazovanja. Smatramo da je velika šteta da se iz ovog natječaja koji potiče razvoj važne teme u obrazovanju isključuje osnovno i srednje obrazovanje s obzirom na situaciju koju trenutno imamo u obrazovnom sustavu što se tiče poteškoća uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja te nižu kvalitetu obrazovnog iskustva učenika strukovnih škola. Smatramo da bi otvorenost ovog natječaja i ka pokretanju service learning programa u srednjim, posebice strukovnim školama, omogućilo kvalitetnije obrazovno iskustvo učenicima koji izlaze iz srednjih škola te izgradnju njihove građanske odgovornosti i osjetljivosti za društvo u kojem žive. Bojimo se da fokusom na visokoškolske ustanove i studente, izostavljamo mlade kojima je to možda potrebnije kad puno više trebaju orijentaciju i smjernice za rast i razvoj u odgovornog građanina ovog društva. Isto tako smatramo da je puno veća šansa za uvođenje service learning-a u srednje škole s obzirom da su otvorenije za uvođenje novih kurikuluma za razliku od visokoobrazovnih ustanovama s kojima organizacije civilnog društva puno teže ostvaruju suradnju radi njihove statičnosti i sporosti kad se nešto treba mijenjati.Nadalje, iako sam poziv ima dobru namjeru uvođenju service learninga na fakultete, odnosno u obrazovni sustav, smatramo kako je logika intervencije vrlo slabo utemeljna. Sam poziv traži da se program društveno korisnog učenja ukorijeni u ciljevima određenog kolegija na fakultetu, ali se sama provedba postavlja pred organizacije civilnog društva. Logičnije bi bilo da sami fakulteti/nositelji kolegija budu ti koji prepoznaju koji oblici DKU im treba i s kojim OCD-ima bi mogli postići ciljeve kolegija. Nije prihvaćen U fokusu ovog Poziva su ustanove u sustavu visokog obrazovanja, odnosno njihovo povezivanje s organizacijama civilnoga društva. Svakako ne postoji zapreka da se projektne aktivnosti usmjere na aktivnosti studenata gdje bi se u partnerstvu udruga i ustanova u visokom obrazovanju provodile aktivnosti koje uključuju učenike kao krajnje korisnike. Pozivi koje Ured planira raspisati na temu a) volonterstva i b) provedbu građanskog odgoja i obrazovanja bit će usmjereni na osnovno, odnosno srednje obrazovanje te će se na taj način obuhvatiti cjelokupni obrazovni sustav, sukladno potrebama iskazanim kod provedbe konzultacija za programiranje sredstava ESF-a 2014.-2020. Što se tiče logike intervencije, provedba se postavlja pred organizacije civilnoga društva zbog toga što je i specifični cilj investicijskog prioriteta unutar kojeg se Poziv raspisuje "Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja", koji prepoznaje značajnu ulogu OCD-a u izgradnji učinkovite i transparentne javne uprave, ali i potrebu OCD-a za jačanjem njihovih kapaciteta u pojedinim područjima kako bi mogle odgovoriti na velika očekivanja koja se pred njih postavljaju u novom financijskom razdoblju.
2 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce Savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata ESF natječaja posvećenog razvoju programa društveno korisnog učenja Service-Learning je metoda učenja i poučavanja koja povezuje društveni angažman s učenjem u okviru formalnog obrazovnog procesa. Service-Leraning ne vezuje se isključivo za povezivanje nastave visokoobrazovnih s organizacijama civilnoga društva i društvenom zajednicom. Naime, postoji niz uspješnih primjera vezanih uz ovaj oblik učenja, a koji se provode u suradnji s osnovnim i srednjim školama. Tako se program društveno korisnog učenja proveo u suradnji Prirodoslovno tehničke škole i Udruge Sunce za nekoliko generacija učenika, usmjerenja ekološki tehničari. Vrijednost ovog programa nalazi se i u tome što se aktivno građanstvo prakticira u ekološkom području. Naime, čak i praksa u svijetu pokazuje da se projekti Service-Learninga uglavnom odvijaju na socijalnom području, vjerojatno zbog uske povezanosti Service-Learninga sa socijalnim učenjem. Upravo zbog rane faze razvoja Service-Learninga u Hrvatskoj smatramo kako se isti ne bi trebao ograničavati isključivo na visokoškolske ustanove te kako bi poziv trebao modificirati na način da uključuje barem srednje škole. Nije prihvaćen U fokusu ovog Poziva su ustanove u sustavu visokog obrazovanja, odnosno njihovo povezivanje s organizacijama civilnoga društva. Svakako ne postoji zapreka da se projektne aktivnosti usmjere na aktivnosti studenata gdje bi se u partnerstvu udruga i ustanova u sustavu visokog obrazovanja provodile aktivnosti koje uključuju učenike kao krajnje korisnike. Drugi poziv vezan za volonterstvo te Poziv vezan za provedbu građanskog odgoja i obrazovanja bit će usmjereni na osnovno, odnosno srednje obrazovanje te će se na taj način obuhvatiti cjelokupni obrazovni sustav, a istovremeno izbjeći moguće preklapanje aktivnosti.
3 BILO NARODA Hrvatska mreža za suzbijanje siromaštva Savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata ESF natječaja posvećenog razvoju programa društveno korisnog učenja , 1.Predmet poziva i opće informacije 1. U Nacrtu ključnih elementa ESF natječaja posvećenog razvoju programa društveno korisnog učenja netočno je navedeno da se poziv na dodjelu bespovratnih sredstava raspisuje u okviru investicijskog prioriteta 11 ii.1.:Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Naime, oznaka 11.ii.1 unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, unutar prioritetne osi: Dobro upravljanje, odnosi se na specifični cilj 11.ii 1.: Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja,unutar investicijskog prioriteta 11.ii : Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. 2. U Nacrtu ključnih elementa ESF natječaja posvećenog razvoju programa društveno korisnog učenja,Ured za udruge Vlade RH kao Posredničko tijelo razine 1 zaduženo za objavu Poziva, nije izravno definiralo što je to „društveno korisno učenje“ iako je bilo dužno to učiniti jer u naslovu poziva navodi da je ovaj poziv posvećen razvoju programa društveno korisnog učenja. Nadalje, Ured u točki 1. nije transparentno definirao značaj „društveno korisnog učenja“ u kontekstu strateških dokumenta vezanih uz provedbu reformi, odnosno u kontekstu dokumenta iz sektorske nadležnosti, a koji su navedeni u točki 1.3. Poziva : Europa 2020- Strategija za pametan, održiv i uključiv rast ; Paket mjera za socijalno ulaganje (SocialInvestmentPackage –SIP); Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske;Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, Zakon o znanosti i visokom obrazovanju i dr. Nadalje, zbog netransparentnog definiranja što je to „društveno korisno učenje“ ostaje nejasno je li Poziv posvećen razvoju programa društveno korisnog učenja kako to piše u naslovu Poziva ili je posvećen razvoju programa za stjecanje građanske kompetencije ili razvoju volonterskih programa ili je posvećen promoviranju angažmana studenata u pojedinim udrugama ili je posvećen razvoju strateškog partnerstva određenih udruga i određenih ustanova visokog obrazovanja i dr. 3. Apsolutno je neprihvatljivo da Poziv donosi:Civilno društvo, kao nezaobilazan akter u održavanju i razvoju demokracije, ima zadaću, zajedno s donositeljima odluka i kreatorima javnih politika budno motriti kako se te odluke i politike donose i provode, a osobito ima zadaću sudjelovati u stvaranju novih naraštaja koji će te zadaće preuzimati. U tom smislu, civilno je društvo jedno od najznačajnijih "proizvođača" aktivnih građana. Nauštrb ljudskih prava te mimo svih demokratskih standarda je tvrdnja da je „… zadaća civilnog društva sudjelovanje u stvaranju novih naraštaja, koji će te zadaće preuzimati“. U slobodnim i demokratskim sustavima ljudska prava predstavljaju subjektivna, individualna prava pojedinca, koja mu priznaju snagu ljudskog bića dok su, u neslobodnim i nedemokratskim sustavima, ljudska prava odobrenje države pojedincu da može ispunjavati svoju funkciju kao dio kolektiva. Na primjeru njemačkih nacista ili europskih (i hrvatskih) komunista „proizvođača“ aktivnih građana naučili smo da ne mora svako masovno aktivno sudjelovanje/uključivanje u procese odlučivanja i u preuzimanje zadaća, rezultirati nužno potrebnim demokratskim i društveno korisnim posljedicama. 4. Apsolutno je neprihvatljivo da Poziv donosi da je „svrha Sveučilišta osobni razvoj mladih ljudi u cilju stjecanja kompetencija za aktivno građanstvo…“ , a u prvom redu stoga što kompetencija za aktivno građanstvo jednostavno ne postoji. Aktivno građanstvo je koncept, a ne kompetencija. A iz koncepta aktivnog građanstva izviru formalno, neformalno i informalno građansko/demokratsko obrazovanje kojima pojedinac stječe građansku kompetenciju, odnosno kompetenciju koja ga kvalificira biti aktivan/odgovoran građanin. Europski referentni okvir za cjeloživotno učenje definira osam ključnih kompetencija koje bi svaki pojedinac (svih životnih dobi) trebao posjedovati da bi mogao uspjeti u društvu znanja, a među osam ključnih kompetencija definirana je i građanska kompetencija kao jedna od osam jednako važnih kompetencija. Europski referentni okvir za cjeloživotno učenje definira i načine na koje se stječu ključne kompetencije, a što uključuje formalno obrazovanje (osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje), neformalno obrazovanje i informalno obrazovanje. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske ovakvim Pozivom „guši“ u prvom redu demokraciju u Republici Hrvatskoj, a potom i provedbu strukturnih reformi u Republici Hrvatskoj u području obrazovanja i cjeloživotnog učenja sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Ako slijedimo intervencijsku logiku Europskog socijalnog fonda, sredstva iz Europskog socijalnog fonda Investicijskog prioriteta 11.ii , te pripadajućeg Specifičnog cilja 11.ii.1, trebala bi se dodjeljivati svim organizacijama civilnog društva koje pružaju usluge u području obrazovanja, cjeloživotnog učenja , osposobljavanja i dr., radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, a u smislu lakšeg pristupa kvalitetnom obrazovanju, osposobljavanju i cjeloživotnom učenju svih pripadnika hrvatskog naroda i hrvatskih građana svim razinama obrazovanja i svim oblicima obrazovanja uključujući formalno, neformalno i informalno obrazovanje. Za BILO NARODA: Udruga za cjelovit odgoj djece i mladih “NOVA EVA”, Humanitarna udruga za osmišljavanje života osobama s posebnim potrebama “JOB”, Katolička udruga “KAP DOBROTE”, Udruga građana “SVETA MATI SLOBODE”, Udruženje salezijanaca suradnika, Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji “SRCE” (Zelina), Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djeca s teškoćama u razvoju“ANĐELI” (Split), Udruga ZDENAC-Pokret MisionaraMilosrđa, Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi Djelomično prihvaćen Prihvaća se dio komentara koji se odnosi na referiranje na Operativni program. Ovaj Poziv tek je jedan u nizu Poziva koji će se raspisivati u okviru Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., a Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske jedno je od tijela koje sudjeluju u njegovom programiranju i provedbi te mu nije ambicija riješiti sve probleme definirane Operativnim programom; potrebno je pratiti dodatne pozive koji će biti raspisivani putem stranice www.strukturnifondovi.hr.
4 Gong 1.Predmet poziva i opće informacije, 1.1. Ciljevi poziva na dostavu projektnih prijedloga Opći cilj Poziva specifičniji je od specifičnog cilja 2., stoga ih predlažemo zamijeniti. Djelomično prihvaćen Komentar je djelomično prihvaćen - potrebno je modificirati opći cilj (u smjeru povećane uključenosti studenata u rješavanju konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice) i specifične ciljeve.
5 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce 1.Predmet poziva i opće informacije, 1.1. Ciljevi poziva na dostavu projektnih prijedloga Budući se Service-Learning veže uz odgoj za demokratsko djelovanje i aktivno građanstvo (Civic Education) te je cilj tog odgoja građankama i građanima pružiti potrebna znanja i praktične vještine nužne za građanski angažman te izgraditi demokratske stavove i uvjerenja predložili smo i modifikaciju općeg cilja natječaja. Dodatno, sukladno prijedlogu za uvođenje mogućnosti provođenja programa društveno korisnog učenja za srednje škole predlažemo modifikaciju općeg i drugog specifičnog cilja natječaja. Opći cilj Poziva je povećati broj mladih sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za građanski angažman te rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice. Specifični ciljevi Poziva su: 1. Osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva kroz suradnju s visokoobrazovnim ustanovama; 2. Uspostaviti održive programe društveno korisnog učenja na odgojno-obrazovnim i visokoobrazovnim ustanovama kao dio sustavnog pristupa jačanju društvene odgovornosti nastavnika, učenika i studenata. Djelomično prihvaćen Komentar je djelomično prihvaćen - potrebno je modificirati opći cilj (u smjeru povećane uključenosti studenata u rješavanju konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice) i specifične ciljeve. Sukladno prethodnim odgovorima, fokus poziva ostaje na sustavu visokog obrazovanja.
6 BILO NARODA Hrvatska mreža za suzbijanje siromaštva 1.Predmet poziva i opće informacije, 1.2. Prijavitelji i partneri Uzimajući u obzir da je Poziv u točki 1.2. definirao da se „prijavitelj MORA PRIJAVITI u projektnom partnerstvu“, a da projektno partnerstvo čine najmanje jedna udruga i jedna javna ustanova u sustavu visokog obrazovanja, razvidno je da Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, ovim Pozivom, pogoduje, pojedinim udrugama ( Ured ad hoc pripisuje veći značaj udrugama u odnosu na ostale OCD), a čime diskriminira, odnosno dovodi u nepovoljniji položaj sve ostale organizacije civilnog društva koje pružaju usluge od općeg interesa za Hrvatsku kao što su usluge u području obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja.Diskriminatorno je i nije u interesu Republike Hrvatske i njezinih građana da Ured ad hoc pripisujući veći značaj udrugama u odnosu na ostale OCD, u stvari otvoreno pogoduje pojedinim udrugama u pristupu sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, u odnosu na ostale organizacije civilnog društva (npr. u odnosu na pravne osobe vjerskih zajednica). Uzimajući u obzir da je Poziv u točki 1.2. definirao da se „prijavitelj MORA PRIJAVITI u projektnom partnerstvu“, a da projektno partnerstvo čine najmanje jedna udruga i jedna javna ustanova u sustavu visokog obrazovanja, razvidno je da Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, ovim Pozivom, promovira partnerstvo određenih udruga s određenim fakultetima, a na štetu potencijalnih partnerstava svih ostalih organizacija civilnog društva (npr. pravnih osoba vjerskih zajednica) ne samo s fakultetima, nego i s drugim javnim ustanovama koje se bave odgojem i obrazovanjem ( vrtići, osnovne škole i srednje škole). Neprihvatljivo je da su javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja prepoznate kao prihvatljivi partneri, a da vrtići, osnovne i srednje škole nisu prepoznati kao prihvatljivi partneri. Za BILO NARODA: Udruga za cjelovit odgoj djece i mladih “NOVA EVA”, Humanitarna udruga za osmišljavanje života osobama s posebnim potrebama “JOB”, Katolička udruga “KAP DOBROTE”, Udruga građana “SVETA MATI SLOBODE”, Udruženje salezijanaca suradnika, Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji “SRCE” (Zelina), Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djeca s teškoćama u razvoju“ANĐELI” (Split), Udruga ZDENAC-Pokret MisionaraMilosrđa, Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi Nije prihvaćen Iako je u Pozivu definirano da se prijavitelj mora prijaviti u projektnom partnerstvu te da partnerstvo čine najmanje jedna udruga i jedna javna ustanova u sustavu visokog obrazovanja, jasno je naznačeno da, pored toga, prijavitelji i partneri mogu biti i ostale organizacije civilnoga društva, pa tako i pravne osobe vjerskih zajednica. U fokusu ovog Poziva su ustanove u sustavu visokog obrazovanja, ali ne postoji zapreka da se projektne aktivnosti usmjere na aktivnosti studenata gdje bi se u partnerstvu udruga i visokoškolskih ustanova provodile aktivnosti koje uključuju učenike kao krajnje korisnike. Drugi poziv vezan za volonterstvo bit će usmjeren na osnovno, odnosno srednje obrazovanje te će se na taj način obuhvatiti cjelokupni obrazovni sustav.
7 Hrvatska mreža volonterskih centara 1.Predmet poziva i opće informacije, 1.2. Prijavitelji i partneri Predlažemo da se i OCD-i uvrste kao „obavezni“ partneri, kako bi se kvalitetnije moglo odgovoriti na uvjete i ciljeve natječaja te potrebu osmišljavanja i provedbe programa društveno krisnog učenja upravo u navedenim organizacijama što zahtjeva intenzivan angažman i kapacitete. Nije prihvaćen Pojam "organizacija civilnoga društva" obuhvaća nekoliko vrsta pravnih osoba stoga nije dovoljno precizno odrediti OCD-e kao obvezne partnere. Udruga kao najčešći oblik OCD-a definirana je kao obvezan dio partnerstva te bi daljnje definiranje obveznog partnerstva moglo biti prerestriktivno te potencijalno ugroziti kvalitetu prijava koje očekujemo dobiti Pozivom.
8 BILO NARODA Hrvatska mreža za suzbijanje siromaštva 1.Predmet poziva i opće informacije, 1.3. Zakonodavni okvir Dokumenti iz sektorske nadležnosti – Uzimajući u obzir:da Europa 2020– Strategija za pametan, održiv i uključiv rast stavlja naglasak na obrazovanje, osposobljavanje (usavršavanje) i cjeloživotno učenje; da Paket mjera za socijalno ulaganje (SocialInvestmentPackage –SIP) stavlja naglasak na osposobljavanje (nove vještine za nove poslove) i na cjeloživotno učenje uključujući Europski okvir ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje koji definira osam ključnih kompetencija koje svaki pojedinac treba posjedovati da bi uspio u društvu znanja; da Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske stavlja naglasak na cjeloživotno učenje uključujući transverzalne vještine; da Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju donosi da se visoko obrazovanje temelji i na konceptu cjeloživotnog učenja; da Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru definira cjeloživotno učenje i dr, razvidno je da Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske nije vjerodostojno i transparentno interpretirao dokumente iz sektorske nadležnosti, u obrazlaganju zašto je društveno korisno učenje prepoznato kao dio strukturnih reformi u području obrazovanja i cjeloživotnog učenja. S druge strane, uzimajući u obzir su pojedini dijelovi Poziva u točki 1. plagijati, a čija izvornost se može povezati s sadržajem kolegija Društveno korisno učenje koji se izvodi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, nameće se sumnja da Ured za udruge Vlade RH zlorabi Europski socijalni fond da bi pogodovao promociji određene nastavne metode, odnosno društveno korisnog učenja u hrvatskom visokoškolskom prostoru, a nanoseći pritom štetu općem interesu Republike Hrvatske, interesu hrvatskog naroda i hrvatskih građana. Sredstva iz Europskog socijalnog fonda namijenjena su za ostvarenje uključivog rasta Republike Hrvatske, a koji se ne postiže pogodovanjem uvođenju određenih nastavnih metoda u sustav visokog obrazovanja (društveno korisno učenje je nastavna metoda), nego kroz aktivnosti koje će osnažiti kapacitete organizacija civilnog društva ( i ustanova visokog obrazovanja), a koje imaju za cilj olakšati pristup kvalitetnom obrazovanju, osposobljavanju i cjeloživotnom učenju svih pripadnika hrvatskog naroda i hrvatskih građana svim razinama obrazovanja i svim oblicima obrazovanja uključujući formalno, neformalno i informalno obrazovanje. Niže su navedeni dijelovi teksta Poziva koji su plagijati, a čija izvornost se može povezati sa sadržajem kolegija Društveno korisno učenje koji se izvodi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Izvor: http://inf.ffzg.unizg.hr/index.php/hr/11-nastava/nastava-diplomski-studij/107-drustveno-korisno-ucenje-u-informacijskim-znanostima ): Sadržaj radionice DRUŠTVENO KORISNO UČENJE KAO NOVA NASTAVNA METODA iz 2008. Izvor: http://www.iro.hr/hr/info-servis/akademski-infoservis/konferencije-i-seminari-u-hrvatskoj/view-info-1202/: Sadržaj radionice: Društveno korisno učenje je nastavna metoda kojom studenti znanje i vještine stečene kroz studij primjenjuju na razvoj projekta kojim se rješava neki konkretan društveni problem. Za razliku od prakse koja je ustaljena na našim sveučilištima i koju studenti većinom odrađuju u školama i privatnim firmama, ovaj tip učenja ima društvenu komponentu koja približava sveučilište društvenoj okolini i daje studentima osjećaj da čine nešto dobro i pozitivno, a istovremeno stječu iskustva za svoju buduću karijeru. Isto tako, za razliku od tek nekoliko sati prakse koje studenti odrade tijekom studija, na ovaj način studenti provode i do 30 sati u semestru samostalno radeći na projektu koji im je zanimljiv i koristan. Društveno korisno učenje se u svijetu smatra popularnim načinom povezivanja studenata sa širom društvenom zajednicom i pomoći u pronalaženju prvog posla, u zemljama Europske Unije se počinje sve više provoditi, a kod nas je tek u povojima. Organizatorica radionice primjenjuje ovu metodu u nastavi već drugu godinu u području informacijskih znanosti, gdje studenti rade na razvoju nastavnih materijala i edukativnog softvera za podučavanje starije populacije i ljudi s posebnim potrebama korištenju računala, interneta i sl. Također, studenti pomažu neprofitnim i nevladinim udrugama u pronalaženju informacijskih i informatičkih rješenja koja si te institucije financijski ne mogu priuštiti. Društveno korisno učenje nije volontiranje. Dok u domenu volontiranja između ostalog spada i skupljanje lišća i kuhanje u pučkoj kuhinji, društveno korisno učenje odnosi se ISKLJUČIVO na rješavanje konkretnih problema zadanih pojedinim kolegijom, dio je seminarske nastave tog kolegija i nadzor nad studentima vrši izvođač kolegija. Studenti na ovaj način stječu nove vještine, uče se grupnom radu i često i dalje nastavljaju pomagati institucijama s kojima su se projektom povezali. Ukoliko netko od predavača želi implementirati ovu nastavnu metodu kao dio svog kolegija, bez obzira o kojem se području radi, može posjetiti ovu besplatnu radionicu i odlučiti da li je to nešto čime možete poboljšati svoj kolegij. Polaznici radionice dobit će sve informacije o nastavnoj metodi, radom u manjim grupama osmisliti implementaciju metode na svom kolegiju i steći uvid u moguću evaluaciju metode u svojoj nastavi. Usporedbom teksta iz Poziva s tekstom sadržaja Radionice može se zaključiti da Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, ne samo da promovira pojedine fakultete/kolegije, nego da i manipulira hrvatskom općom, ciljanom i stručnom javnošću: - stoga što je u sadržaju radionice jasno navedeno: „Društveno korisno učenje je nastavna metoda kojom studenti znanje i vještine stečene kroz studij primjenjuju na razvoj projekta kojim se rješava neki konkretan društveni problem“, a Ured u Pozivu ne navodi da je „društveno korisno učenje“u stvari nastavna metoda, nego Poziv donosi da je društveno korisno učenje način povezivanja studenata i nastavnika s udrugama i širom druđtvenom zajednicom društvenom :Društveno korisno učenje u svijetu je prepoznato kao učinkovit način povezivanja studenata i visokoškolskih nastavnika s organizacijama civilnog društva i širom društvenom zajednicom. - stoga što je u sadržaju radionice jasno navedeno: Društveno korisno učenje se u svijetu smatra popularnim načinom povezivanja studenata SA ŠIROM DRUŠTVENOM ZAJEDNICOM a Poziv donosi:Društveno korisno učenje u svijetu je prepoznato kao učinkovit način povezivanja studenata i visokoškolskih nastavnika S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA I ŠIROM DRUŠTVENOM ZAJEDNICOM, a iz čega je razvidno da Ured prejudicira značaj OCD, odnosno prejudicira značaj pojedinih udruga u kontekstu društveno korisnog učenja, a u smislu povezivanja studenta i visokoškolskih nastavnika s pojedinim udrugama jer Poziv donosi da projektni prijedlog MORA BITI u projektnom partnerstvu jedne udruge i jedne ustanove u sustavu visokog obrazovanja. - stoga što je u sadržaju radionice jasno navedeno: Studenti na ovaj način stječu nove vještine, uče se grupnom radu i često i dalje nastavljaju pomagati institucijama s kojima su se projektom povezali, a Poziv donosi:Studenti na ovaj način stječu nove vještine, uče se grupnom radu i često i dalje nastavljaju surađivati s organizacijama civilnog društva s kojima su se projektom povezali iz čega je razvidno da je Ured preuredio tekst na način da je dio teksta„… i dalje nastavljaju pomagati institucijama s kojima su se projektom povezali“zamijenio tekstom„.. i dalje nastavljaju surađivati s organizacijama civilnog društva s kojima su se projektom povezali“ čime društveno korisno učenje i studente smješta u djelokrug organizacija civilnog društva, odnosno u djelokrug pojedinih udruga jer Poziv donosi da projektni prijedlog MORA BITI u projektnom partnerstvu jedne udruge i jedne ustanove u sustavu visokog obrazovanja, a miče iz djelokruga ostalih institucija (škole, vrtiće, privatna poduzeća i dr.) Nadalje,neprihvatljivo je da tekst iz Poziva: Za razliku od prakse koja je ustaljena na sveučilištima i koju studenti većinom odrađuju u školama i privatnim poduzećima, ovaj tip učenja ima društvenu komponentu koja približava visokoobrazovne ustanove organizacijama civilnog društva i širem društvenom okruženju te daje studentima osjećaj da čine nešto dobro i pozitivno, a istovremeno stječu iskustva za svoju buduću karijeru, s jedne strane podcjenjuje stručnu studentsku praksu u školama i privatnim poduzećima ( a Europska komisija stavlja naglasak na nužnost razvijanje stručne prakse u Hrvatskoj) neutemeljeno tvrdeći da je stručna studentska praksa u školama i privatnim poduzećima lišena društvene komponente, a da s druge strane neutemeljeno glorificira društvenu komponentu koja se ostvaruje angažmanom studenata u pojedinim udrugama. Apsurdno je i neprihvatljivo da Ured smatra da škole i privatna poduzeća kao potencijalna mjesta obavljanja stručne studentske prakse, nisu mjesta koja bi studentima mogla dati osjećaj da svojim angažmanom u školama i privatnim poduzećima čine nešto dobro i pozitivno. Neprihvatljivo je da Ured nameće organizacije civilnog društva, odnosno točnije rečeno nameće pojedine udruge jer Poziv donosi da projektni prijedlog MORA BITI u projektnom partnerstvu jedne udruge i jedne ustanove u sustavu visokog obrazovanja kao jedina dobra mjesta za angažman i angažiranost studenta, a koja mogu dati studentima osjećaj da čine nešto dobro i pozitivno. Ovakvo netransparentno i diskriminatorno postupanje Ureda stvara sumnju da Ured djeluje suprotno općem interesu Republike Hrvatske, suprotno interesu hrvatskog naroda i interesu hrvatskih građana, jer je razvidno da ovakvim postupanjem Ured ne samo da onemogućava transparentnu provedbu strukturnih reformi u Hrvatskoj u području obrazovanja i cjeloživotnog učenja sredstvima iz Europskog socijalnog fonda kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja ( a čime Ured dovodi u pitanje i ostvarenje uključivog rasta Republike Hrvatske iz istoga izvora) nego da Ured otvoreno glorificira ulogu pojedinih udruga ne samo u formalnom visokom obrazovanju, nego i u cjelokupnom hrvatskom društvu. Za BILO NARODA: Udruga za cjelovit odgoj djece i mladih “NOVA EVA”, Humanitarna udruga za osmišljavanje života osobama s posebnim potrebama “JOB”, Katolička udruga “KAP DOBROTE”, Udruga građana “SVETA MATI SLOBODE”, Udruženje salezijanaca suradnika, Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji “SRCE” (Zelina), Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djeca s teškoćama u razvoju“ANĐELI” (Split), Udruga ZDENAC-Pokret Misionara Milosrđa, Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ovaj Poziv tek je jedan u nizu Poziva koji će se raspisivati u okviru Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., a Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske jedno je od tijela koje sudjeluju u njegovom programiranju i provedbi te je za druga područja kojih se dotiče ovaj komentar potrebno pratiti Pozive koji će biti raspisivani putem stranice www.strukturnifondovi.hr.
9 Hrvatska mreža volonterskih centara 1.Predmet poziva i opće informacije, 1.4. Indikatori (pokazatelji provedbe) Prilog I. Zajednički pokazatelji - uskladiti s ostalim ESF natječajima. Naime, u drugom nacrtu poziva ("Podrška organizatorima volontiranja") oni nisu navedeni. Prihvaćen Poziv prije objave treba konačno biti usklađen i s ESF Smjernicama koje je u međuvremenu donijelo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.
10 Hrvatska mreža volonterskih centara 1.Predmet poziva i opće informacije, 1.4. Indikatori (pokazatelji provedbe) Fusnota 18: Usladiti vrijednosti volonterskog rada u svim ESF natječajima. Naime, u drugom natječaju ("Podrška organizatorima volontiranja...") je navedeno 34 kune/sat, a ovdje 33 kune/sat. Prihvaćen Prihvaća se.
11 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce 1.Predmet poziva i opće informacije, 1.4. Indikatori (pokazatelji provedbe) Sukladno dosadašnjim prijedlozima vezanim uz mogućnost provedbe projekta i razvoja programa društveno korisnog učenja za srednje škole predlažemo modifikaciju pojedinih indikatora. Predlažemo i dodatne indikatore čije praćenje može pokazati uspješnost razvoja društveno korisnog učenja, kao i ciljeva natječaja. Broj studenata i učenika uključenih u programe društveno korisnog učenja. Broj obrazovnih institucija koje su uvele programe društveno korisnog učenja. Broj predmeta obrazovnih institucija čiji kurikulum obuhvaća društveno korisnog učenja. Broj i kvaliteta aktivnosti društvenog angažiranja studenata/učenika u okviru programa društveno korisnog učenja. Broj nastavnika uključenih u programe društveno korisnog učenja. Nije prihvaćen Poziv je usmjeren na ustanove u sustavu visokog obrazovanju.
12 Hrvatska mreža volonterskih centara 2.  Financiranje, 2.2. Broj projekata Smatramo da broj partnerstava prijavitelja ne bi trebalo ograničavati. U konačnici, komisija za ocjenu projekata bit će u stanju procijeniti ima li organizacija kapaciteta da se uključi u više projekata (u jednom kao nositelj, a u više kao partner). Prihvaćen Prihvaća se.
13 Hrvatska mreža volonterskih centara 3.Kriteriji prihvatljivosti, 3.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja Predlažemo da se i OCD-i uvrste kao „obavezni“ partneri, kako bi se kvalitetnije moglo odgovoriti na uvjete i ciljeve natječaja te potrebu osmišljavanja i provedbe programa društveno krisnog učenja upravo u navedenim organizacijama što zahtjeva intenzivan angažman i kapacitete. Primljeno na znanje Pojam "organizacija civilnoga društva" obuhvaća nekoliko vrsta pravnih osoba stoga nije dovoljno precizno odrediti OCD-e kao obvezne partnere. Udruga kao najčešći oblik OCD-a definirana je kao obvezan dio partnerstva. Formulaciju ćemo dodatno pojasniti kako bi bila razumljivija potencijalnim prijaviteljima.
14 Gong 3.Kriteriji prihvatljivosti, 3.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja Kao područje pružanja usluga od općeg interesa dodati "ljudska prava, demokratizacija i podrška građanskoj participaciji". Primljeno na znanje Pozivom su posebno istaknuta područja relevantna s obzirom na ciljeve projekta koji se odnose na osnaživanje studenata na aktivnije uključivanje u rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice te ne isključuje područja navedena u komentaru, ako one odgovaraju ciljevima Poziva.
15 Janja Ricov 3.Kriteriji prihvatljivosti, 3.1. Kriteriji prihvatljivosti prijavitelja Kod Kriterija prihvatljivosti prijavitelja u prvom stavku kod djelovanja u području pružanja usluga od općeg interesa dodati i sport, i kod pravnog statusa dodati sportske udruge. Sport u svojoj suštini jest i odgoj i obrazovanje ali ne formalnih informacija i činjenica, nego odgoja i izgradnje zdrave osoba, člana društene zajednice, kako u fizičkom tako i u karakternom smislu. Suradnja obrazovanja i sporta je osmišljena kroz suradnju Kineziološkog fakulteta i sportske zajednice lokalne razine, te otvara prostora nizu aktivnosti koji su predmet ovog savjetovanja Primljeno na znanje Pozivom su posebno istaknuta područja relevantna s obzirom na ciljeve projekta koji se odnose na osnaživanje studenata na aktivnije uključivanje u rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice te ne isključuje područja navedena u komentaru, ako one odgovaraju ciljevima Poziva.
16 Visoka škola N. Š. Zrinski 3.Kriteriji prihvatljivosti, 3.2. Kriteriji prihvatljivosti partnera Poštovani, u dijelu 3.1. piše da prijavitelj i projektni partner mora biti pravna osoba s pravnim statusom koji među ostalima može biti privatna ustanova, dok niže u tekstu u dijelu 3.2. piše da osim organizacija civilnoga društva navedenih u točki 1., poglavlja 4.1., partneri mogu biti i: javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja (fakulteti i umjetničke akademije, veleučilišta, visoke škole i javni znanstveni instituti). S obzirom da se već u tekstu natječaja razmišljalo da partneri mogu biti privatne ustanove predlažemo da se to jasno definira kod popisa prihvatljivih partnera. Predlažemo da se u dio 3.2. upiše da partneri mogu biti: javne i privatne ustanove u sustavu visokog obrazovanja i da se u svakom dijelu natječaja umjesto „javne ustanove“ upiše „javne i privatne ustanove“. Ili alternativno da se uz ustanove briše pojam „javne“. Obrazloženje: Privatno sveučilište, veleučilište i visoka škola osnivaju se odlukom osnivača na način propisan odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i propisima koji se odnose na osnivanje ustanova, a prema istim uvjetima kao i javna visoka učilišta uz jedinu razliku da je osnivač javnih visokih učilišta Republika Hrvatska. Djelomično prihvaćen Iz Poziva je jasno da prijavitelji i partneri mogu biti i privatne ustanove, ali u partnerstvu mora biti najmanje jedna javna ustanova u sustavu visokog obrazovanja i najmanje jedna udruga. Kod prihvatljivih partnera dodatno će se napisati "ustanove u sustavu visokog obrazovanja kojima je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja u svojem temeljnom aktu ima definirano neprofitno djelovanje, registrirana je kao neprofitna organizacija", uvažavajući činjenicu da se one ne mogu podvesti pod gore navedene privatne ustanove u smislu OCD-a.
17 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce 3.Kriteriji prihvatljivosti, 3.2. Kriteriji prihvatljivosti partnera Sukladno dosadašnjim prijedlozima vezanim uz mogućnost provedbe projekta i razvoja programa društveno korisnog učenja za srednje škole predlažemo modifikaciju kriterija prihvatljivosti partnera: Javne ustanove u sustavu odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (srednje škole, fakulteti i umjetničke akademije, veleučilišta, visoke škole i javni znanstveni instituti). Također predlažemo da se navede kako Sveučilišta mogu biti partneri. Nije prihvaćen Poziv se fokusira na područje visokog obrazovanja. S obzirom na ustroj sveučilišta i brojnost mogućih sastavnica pojedinog sveučilišta, Poziv se konkretno fokusira na djelovanje fakulteta, umjetničke akademije, veleučilišta, visoke škole, odnosno javnih znanstvenih instituta.
18 Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić 3.Kriteriji prihvatljivosti, 3.2. Kriteriji prihvatljivosti partnera Molim pojašnjenje uvjeta prihvatljivosti partnera iz sustava visokog obrazovanja: ovako definirana kategorija visokih učilišta uključuje samo one kojima je, prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, osnivač Vlada RH (javna visoka učilišta) i isključuje, prema istom Zakonu, ostala visoka učilišta čiji su osnivači npr. jedinice lokalne samouprave (privatna visoka učilišta). Na taj se način sva visoka učilišta kojima Vlada RH nije osnivač stavljaju u neravnopravan položaj spram javnih visokih učilišta, što nije u skladu s praksom Europske Unije u provedbi sličnih programa. Osnivač našeg veleučilišta je jedinica lokalne samouprave i pravni nam je oblik (prema izvodu iz sudskog registra) javna ustanova. Bilo bi poželjno pojasniti koja će kategorija visokih učilišta biti prihvatljiv partner. Nama se čini da bi mi trebali biti prihvatljivi, ukoliko će kriterij prihvatljivosti biti dokazivan pravnim oblikom registracije ustanove, a ne osnivačima ustanove. Djelomično prihvaćen Kod prihvatljivih partnera dodatno će se napisati "ustanove u sustavu visokog obrazovanja kojima je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja u svojem temeljnom aktu ima definirano neprofitno djelovanje, registrirana je kao neprofitna organizacija", uvažavajući činjenicu da se one ne mogu podvesti pod gore navedene privatne ustanove u smislu OCD-a.
19 Institut za razvoj obrazovanja 3.3. Prihvatljivost projekta, 3.3.2. Trajanje Uzevši u obzior da će se provedba projekta vezati za akademsku godinu, predlažemo povećanje trajanja na do 24 mjeseca. Naime, s obzirom da ni u kojem slučaju ne možemo biti u potpunosti sigurnu u datum početka provedbe projekta (ESF projekti poslovično probijaju inidkativne rokove za potpisivanje ugovora navedene u Uputama za prijavitelje), veoma je izgledno da će projekt zahvatiti dva razdoblja ljetnih praznika. Iz iskustva provedbe projekata s visokoobrazovnim institucijama, to značajno ograničava mogućnosti provedbe projektnih aktivnosti u tom periodu, neovisno o pravovremenom planiranju. Prihvaćen Prihvaća se.
20 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce 3.3. Prihvatljivost projekta, 3.3.2. Trajanje S obzirom da se programi društveno korisnog učenja najčešće trebaju vezati uz školsku/akademsku godinu smatramo kako je 12 do 18 mjeseci prekratak period za razvoj i provedbu ovih programa te predlažemo mogućnost trajanja projekta do 24 mjeseci. Kraći projekti imaju znatno manju učinkovitost jer je za stvarne promjene potrebno duže razdoblje. Prihvaćen Prihvaća se.
21 BILO NARODA Hrvatska mreža za suzbijanje siromaštva 3.3. Prihvatljivost projekta, 3.3.3. Prihvatljive aktivnosti 1. Neprihvatljivo je da Poziv kao prihvatljivu aktivnost koja će se financirati sredstvima iz Europskog socijalnog fonda navodi: -izrada metodologije za sustavno organiziranje angažmana studenata u organizacijama civilnog društva, O tome hoće li i na koji način će studenti sudjelovati u aktivnostima određenih udruga,odlučuju studenti. Nije sukladno misiji sveučilišta, modernizaciji europskog prostora visokog obrazovanja, niti je sukladno demokratskim standardima i demokratskom okružju, držati da su sveučilišta svojevrsni „bazeni“ iz kojih će se pod naslovom partnerstva, odnosno među institucijske suradnje između udruga i visokih učilišta, regrutirati studenti za angažman u određenim udrugama. Nadalje, slijedeći intervencijsku logiku Europskog socijalnog fonda, nameće se logičan zaključak da bi fokus ulaganja sredstava iz Europskog socijalnog fonda trebao biti na aktivnostima koje vode ka izgradnji kapaciteta OCD, odnosno ( u ovom slučaju) na IZRADI METODOLOGIJE ZA SUSTAVNO ORGANIZIRANJE ANGAŽMANA ČLANOVA UDRUGA u pružanju usluga od općeg interesa za Republiku Hrvatsku, odnosno u pružanju usluga hrvatskom narodu i hrvatskim građanima, a čime će udruge (angažmanom vlastitog članstva) doprinositi društvenom i gospodarskom rastu Hrvatske i blagostanju hrvatskog naroda i hrvatskih građana uključujući i studente. 2. Neprihvatljivo je da Poziv kao prihvatljivu aktivnost koja će se financirati sredstvima iz Europskog socijalnog fonda navodi: -izrada i provedba programa mentorstva koji uključuju studente u izravne aktivnosti usluga organizacija civilnog društva u rješavanju potreba lokalne zajednice, O tome hoće li i na koji način će studenti biti uključen i u izravne aktivnosti neke udruge,odlučuju sami studenti i to slobodno bez ikakvog pritiska, a pogotovo je neprihvatljivo da se uključivanje studenata u izravne aktivnosti usluga udruga smatra studentskom obvezom. 2. Neprihvatljivo je da Poziv kao prihvatljivu aktivnost koja će se financirati sredstvima iz Europskog socijalnog fonda navodi: -osposobljavanje zaposlenika organizacija civilnog društva za rad sa studentima u okviru programa društveno korisnog učenja te provedba programa društveno korisnog učenja u organizacijama civilnog društva, Uzimajući u obzir da je društveno korisno učenje dio nastavnog procesa formalnog visokog obrazovanja, a da zaposlenici OCD nisu nastavno ili znanstveno-nastavno ili suradničko osoblje ustanova visokog obrazovanja zaduženo za nastavni proces, neprihvatljivo je uključivanje zaposlenika OCD unastavni proces formalnog visokog obrazovanja. Za BILO NARODA: Udruga za cjelovit odgoj djece i mladih “NOVA EVA”, Humanitarna udruga za osmišljavanje života osobama s posebnim potrebama “JOB”, Katolička udruga “KAP DOBROTE”, Udruga građana “SVETA MATI SLOBODE”, Udruženje salezijanaca suradnika, Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji “SRCE” (Zelina), Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djeca s teškoćama u razvoju“ANĐELI” (Split), Udruga ZDENAC-Pokret Misionara Milosrđa, Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi Nije prihvaćen Ovaj Poziv fokusira se na područje koje je kroz provedene javne konzultacije Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u procesu programiranja ESF-a identificirano kao jedno od onih u kojima je potrebno dodatno jačati kapacitete organizacija civilnog društva. Djelovanje organizacija civilnog društva u području društveno korisnog učenja prepoznato je u Republici Hrvatskoj i u svijetu te se ne radi o novini koja se uvodi ovim Pozivom, ali se djelovanje OCD-a Pozivom želi dodatno osnažiti i usustaviti stjecanje praktičnih znanja studenata (u čemu su OCD-i prepoznati kao partneri ustanovama koje djeluju u području visokog obrazovanja).
22 Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce 3.3. Prihvatljivost projekta, 3.3.3. Prihvatljive aktivnosti Ne vidimo razloga zašto se uspostava i djelovanje centara za podršku provedbi programa društveno korisnog učenja predviđa u okviru ustanova u sustavu visokog obrazovanja. Naime postoje brojni primjeri ovakvih centara koji djeluju unutar organizacija civilnoga društvo ili su organizacije koje se isključivo bave tematikom društveno korisnog učenja, pružaju podršku kako obrazovnim institucijama tako i institucijama s kojima se u suradnji provode ovakvi programi (OCD-i, bolnice, vrtići i sl.) Predlažemo da se kao prihvatljiva aktivnost navede i organizacija studijskih putovanja. Primljeno na znanje Popis projektnih aktivnosti nije konačan te nije namjera isključivati i dodatne aktivnosti koje mogu doprinijeti postizanju ciljeva Poziva. Aktivnost "uspostava i djelovanje centara za podršku provedbi programa društveno korisnog učenja u okviru ustanova u sustavu visokog obrazovanja" posebno je istaknuta kako bi se naglasila potreba sustavnog i održivog ulaganja u aktivnosti ustanova u sustavu visokog obrazovanja koje doprinose ciljevima projekta. Aktivnost organizacije studijskih putovanja nije isključena, ali smatramo kako je nije potrebno dodatno isticati.