Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Romana Đuračić Na temelju odredbi članka 168. stavka 2. i članka 247. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj XX.XX donosi Predlažemo ispravak članka 2. stavka 3. točke c) Pravilnika koji bi uključio sve Izmjene i dopune Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom. Prihvaćen Uvažava se
2 Romana Đuračić Na temelju odredbi članka 168. stavka 2. i članka 247. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj XX.XX donosi, Članak 3. Predlažemo brisati stavak 11. u članku 10. Pravilnika budući da se isti poziva na stavak koji se izmjenama briše. Prihvaćen Uvažava se
3 Romana Đuračić Na temelju odredbi članka 168. stavka 2. i članka 247. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj XX.XX donosi, Članak 3. Predlažemo da instrumenti koji se do dana stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Pravilnika vrednuju u skladu sa člankom 7. stavkom 4. da se nastave tako vrednovati do njihova dospijeća. Time se osigurava konzistentnost u pristupu i tretmanu instrumenata koji se vrednuju u skladu s odredbama 12., 13. i 14. Pravilnika, a time više što je riječ o instrumentima relativno kratke ročnosti. Djelomično prihvaćen Članak 15. stavak 2. ne odnosi se na financijsku imovinu i obveze. djelomično prihvatiti prijedlog, u članku 4. nacrta izmjene Pravilnika iza riječi „institucijama“ dodati tekst „i instrumenti koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem“.
4 Romana Đuračić Na temelju odredbi članka 168. stavka 2. i članka 247. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj XX.XX donosi, Članak 4. Smatramo da nije potrebno na poseban način isticati depozite s obzirom da su isti obuhvaćeni člankom 15. stavkom 2. Pravilnika. Također, smatramo da bi bilo potrebno u imovinu koja se vrednuje po amortiziranom trošku u skladu s člankom 4. Izmjena i dopuna Pravilnika uključiti i ostalu imovinu koja se po svojoj prirodi uobičajeno vrednuje po amortiziranom trošku (primjerice repo). Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog se ne prihvaća jer prema definiciji MRS 32 Financijski instrumenti: prezentacija depoziti i repo transakcije predstavljaju financijske instrumente.
5 Romana Đuračić Na temelju odredbi članka 168. stavka 2. i članka 247. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj XX.XX donosi, Članak 4. Predlažemo izmjenu naslova iznad članka 12. Pravilnika na način da isti glasi: "Financijska imovina i obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku". Navedeno s obzirom da se financijski instrumenti više ne mogu raspoređivati u poslovni model HTC. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ovaj komentar se ponavlja i pojašnjen je iznad
6 Romana Đuračić Na temelju odredbi članka 168. stavka 2. i članka 247. stavka 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj XX.XX donosi, Članak 6. U skladno s komentarom na članak 3. ovih Izmjena i dopuna Pravilnika, predlažemo dopunu članka 6. stavka 2. na način da isti glasi: "Iznimno od odredbe iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika, instrumente tržišta novca, obveznice i druge dužničke vrijednosne papire UCITS fonda, koji su do dana stupanja na snagu odredbi ovoga Pravilnika početno priznati i naknadno vrednovani u skladu s odredbama članka 7. stavka 4., članka 12., 13. i 14. Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu („Narodne novine“ br. 128/17, 114/18, 124/19 i 2/20), društvo za upravljanje može nastaviti vrednovati u skladu s tim odredbama do njihova dospijeća." Nije prihvaćen Kako je gore već navedeno, ovaj prijedlog se ne može prihvatiti. (vidi odgovor za čl. 4.)