Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice i obrazac zadužnice

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Radnik d.d. Na temelju članka 214. stavka 8. Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/17. i 131/20.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi : Prijedlog izmjena i dopuna obrasca zadužnice (veza HUP-ZG-665/22-I) Legenda: Precrtani tekst označen crvenom bojom – izostaviti Tekst označen zelenom bojom – unijeti Tekst označen žutom bojom – primjer izjave dužnika (odnosi se i na jamca) – u obrascu bi trebalo ostaviti prazan prostor u koji će dužnik upisati svoju izjavu ZADUŽNICA Dužnik: Tvrtka ili skraćena tvrtka/ naziv /ime i prezime: _______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________Sjedište/mjesto i adresa: ____________________________________________________________________________________________ OIB_________________________________________________________________________________________________________________ DAJE SUGLASNOST da se radi naplate tražbine Vjerovnika: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _______________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________Sjedište/mjesto i adresa: ________________________________________________________________________________________________ OIB: _______________________________________________________________________________________________________________ u iznosu glavnice od: 1 _________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ uvećanom za: 2 ________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ te sa zateznom kamatom po stopi od: 3 _____________________________________________________________________________________ a koja teče od dana dospijeća određenog od strane vjerovnika prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, do namirenja, zaplijene svi računi koje ima kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.-------------------------------------- a koja teče od dana dospijeća određenog od strane vjerovnika prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, do namirenja, zaplijene svi računi koje ima kod banaka te da se novac s tih računa isplati vjerovniku u skladu sa sljedećom izjavom: Unijeti tekst izjave (primjerice): ako vjerovnik prilikom podnošenja zadužnice na naplatu priloži javnobilježnički ovjerovljenu izjavu da dužnik nije u roku uredno ispunio obvezu (izgradio neki objekt sukladno ugovoru kojega je ddmm.ggg. sklopio s xxxx, otklonio nedostatak/nedostatke na objektu u jamstvenom roku sukladno ugovoru kojega je dd.mm.gggg. sklopio s xxxx i sl.) Vjerovnik je ovlašten sam odrediti opseg ili vrijeme ispunjenja tražbine prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, odnosno u prijedlogu za provedbu ovrhe ili prijedlogu za ovrhu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ova zadužnica izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija), ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na ovoj zadužnici ili u dodatnim ispravama uz ovu zadužnicu, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plataca, davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika. ------------------------- Ovu zadužnicu Agenciji dostavlja vjerovnik u izvorniku s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsi izravno, putem davatelja poštanskih usluga preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnog bilježnika.-------------------------------------------------- Vjerovnik može svoja prava iz ove zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjerovljen njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po ovoj zadužnici imao vjerovnik. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na temelju isprava iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plataca, ili i od dužnika i jamaca plataca.-------------------------------------------------------- Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na ovoj zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ispravi iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca platca i na njegov mu je zahtjev predati. -------------- Isprave iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona imaju svojstvo ovršnih isprava na temelju kojih se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plataca na drugim predmetima ovrhe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dužnik odnosno jamac platac je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove zadužnice u skladu s odredbom članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu. Mjesto i datum izdavanja: Potpis dužnika: ___________________________________ _______________________________________ Obrazac zadužnice – stranica 2. Jamac platac: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: ______________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ Sjedište/mjesto i adresa:____________________________________________________________________________________ OIB:___________________________________________________________________________________________________ DAJE SUGLASNOST da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici koja je sadržajno istovjetna izjavi dužnika iz ove zadužnice, isplaćuje vjerovniku -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mjesto i datum izdavanja: Potpis jamca platca: ______________________________ _____________________________ Jamac platac: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: ______________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ Sjedište/mjesto i adresa:____________________________________________________________________________________ OIB:___________________________________________________________________________________________________ DAJE SUGLASNOST da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici koja je sadržajno istovjetna izjavi dužnika iz ove zadužnice, isplaćuje vjerovniku -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mjesto i datum izdavanja: Potpis jamca platca: ______________________________ _____________________________ _______________________________________________________________________________________________________ Jamac platac: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: ______________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ Sjedište/mjesto i adresa:____________________________________________________________________________________ OIB:___________________________________________________________________________________________________ DAJE SUGLASNOST da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici koja je sadržajno istovjetna izjavi dužnika iz ove zadužnice, isplaćuje vjerovniku -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mjesto i datum izdavanja: Potpis jamca platca: ______________________________ _____________________________ Obrazac zadužnice – stranica 3. Primljeno na znanje Pravilnik o izmjenama pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice mijenja se samo radi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Predložene izmjene i dopune uzet će se u obzir prilikom prve sljedeće izmjene Ovršnog zakona i Pravilnika.
2 Radnik d.d. Na temelju članka 214. stavka 8. Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/17. i 131/20.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi Obim osiguranosti banaka, naručitelja i drugih vjerovnika Izvođača radova putem zadužnica koje se često koriste kao instrumenti osiguranja obveza Izvođača radova prema spomenutim subjektima toliko je prisutan u praksi, da otvara pitanje sigurnosti i svrsishodnosti tog instrumenta koji je podložan jednostranom postupanju vjerovnika, neovisno o utemeljenosti potraživanja vjerovnika prema izvođačima radova. Drugim riječima, zadužnica omogućava tim subjektima nesmetano raspolaganje sredstvima izvođača na računima u banci, bez obzira ima li to raspolaganje osnove u nekom stvarnom dospjelom potraživanju prema izvođaču. Treba imati u vidu da zadužnica daje pravo njenom imatelju da putem FINA skida sredstva sa svih računa izdavatelja zadužnice i nakon 60 dana da se ista prenesu na račun imatelja zadužnice. Zadužnica njenog izdavatelja čini vrlo izloženog za moguću neosnovanu naplatu. Dakle, zadužnica (kao apstraktna ovršna isprava) u poslovnoj praksi pokazuje se kao pretjeran i nerazmjeran oblik osiguranja u odnosu na stvarni rizik, te neopravdano favorizira vjerovnika tj. imatelja zadužnice u odnosu na izvođača radova. Prijedlog izmjena Pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice Prema sadašnjem uređenju (Ovršni zakon – "Narodne novine" br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17., 131/20.), njihov se sadržaj u bitnome određuje kako slijedi: - Zadužnica (članak 214. stavak 1., rečenica prva) „Dužnik može privatnom ispravom potvrđenom kod javnog bilježnika dati suglasnost da se radi naplate tražbine određenoga vjerovnika zaplijene svi računi koje ima kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u toj ispravi, isplaćuje vjerovniku. Takva isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja…“ - Bjanko zadužnica (članak 215. stavak 1., rečenica prva) Dužnik može privatnom ispravom potvrđenom kod javnog bilježnika dati suglasnost da se radi naplate tražbine čiji će iznos biti naknadno upisan u ispravi zaplijene svi njegovi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u toj ispravi, izravno s računa isplate vjerovniku koji je određen u ispravi ili koji će naknadno biti u nju upisan…“ S tim u vezi treba obratiti pažnju na značenje dijela teksta navedenih odredbi koji glasi „u skladu s njegovom izjavom sadržanom u toj ispravi“. Drugim riječima, koji je mogući sadržaj navedene „izjave sadržane u zadužnici“? Bi li dužnik mogao slobodno disponirati s njezinim sadržajem – određivati pretpostavke i modalitete „prijenosa zaplijenjenih novčanih sredstava vjerovniku“? Primjerice, bi li dužnik mogao dati izjavu prema kojoj suglasan s prijenosom (isplatom) novčanih sredstava sa zaplijenjenih računa u obrocima?2 Također, bi li mogao izjaviti da je „prijenos“ (isplata) dopušten ako se ispune određene pretpostavke/uvjeti? Iz teksta odredaba Ovršnog zakona je samorazumljivo kako dužnik ima pravo na takve dispozicije. Prema tome predlažemo: 1. Ministar pravosuđa i uprave ovlašten je propisati oblik i sadržaj zadužnice te bjanko zadužnice (Ovršni zakon, članak 214. stavak 8. i članak 215. stavak 4.). To je i učinio u dva pravilnika – Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice i Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (oba objavljena u „Narodnim novinama“, br. 115/12., 82/17.). 2. Člankom 4. stavkom 1. točkom 2. Pravilnika koji se odnosi na zadužnicu ostavljena je mogućnost odgovarajućeg disponiranja dužnika (da se novac sa zaplijenjenih računa isplaćuje u skladu s njegovom izjavom sadržanom u zadužnici). Relevantni dio te odredbe glasi: „izjave dužnika da je suglasan da se radi naplate tražbine vjerovnika u iznosu glavnice kojeg odredi uvećanom za ugovorne kamate i ostale sporedne tražbine, ako ih ima, te sa zateznom kamatom koja teče od dana dospijeća određenog od strane vjerovnika prilikom podnošenja zadužnice na naplatu do namirenja, po stopi koja ne može biti viša od stope propisane zakonom, zaplijene svi računi koje dužnik ima kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u zadužnici, isplaćuje vjerovniku. Vjerovnik je ovlašten odrediti opseg ili vrijeme ispunjenja tražbine prilikom podnošenja zadužnice na naplatu.“ 3. Što se tiče bjanko zadužnice, člankom 4. stavkom 1. točkom 3. Pravilnika koji se odnosi na tu ispravu također je propisana mogućnost odgovarajućeg disponiranja dužnika: „izjave dužnika da je suglasan da se radi naplate tražbine u iznosu koji će naknadno odrediti vjerovnik, sa zateznom kamatom koja teče od dana koji će naknadno odrediti vjerovnik, ali najranije od dana izdavanja zadužnice do dana isplate, po stopi koju će naknadno odrediti vjerovnik a koja ne može biti viša od stope propisane zakonom zaplijene svi njegovi računi kod banaka, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku“. 4. Međutim, već površnim pregledom obrazaca koji su sastavni dio oba navedena pravilnika može se utvrditi kako niti jedan od njih ne sadrži mjesto predviđeno za davanje izjave dužnika „sukladno kojoj bi se sredstva s računa dužnika mogla isplatiti vjerovniku.“ 5. Stoga oni nisu u potpunosti sukladno odredbama Ovršnog zakona te se predlažu izmjene i dopune obrasca koji dostavljamo u privitku ovog prijedloga. Unatoč namjerama zakonodavca da putem zadužnice ubrza i pojednostavi postupke naplate potraživanja, u periodima kada je financijska nedisciplina bila znatno prisutnija, no zadužnica kao instrument osiguranja potraživanja je postala jednostrana i opasna za subjekte koji žele na uredan način izvršavati svoje obveze, uz razumne poslovne rizike. Navedeni prijedlozi imaju za cilj daljnji napredak u financijskoj disciplini gospodarskih subjekata i drugih subjekata u pravnom prometu, ali uz razumne rizike i mogućnosti zaštite od zlouporaba koje se kasnije ničim ne mogu obeštetiti. : Prijedlog izmjena i dopuna obrasca zadužnice (veza HUP-ZG-665/22-I) Legenda: Precrtani tekst označen crvenom bojom – izostaviti Tekst označen zelenom bojom – unijeti Tekst označen žutom bojom – primjer izjave dužnika (odnosi se i na jamca) – u obrascu bi trebalo ostaviti prazan prostor u koji će dužnik upisati svoju izjavu ZADUŽNICA Dužnik: Tvrtka ili skraćena tvrtka/ naziv /ime i prezime: _______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________Sjedište/mjesto i adresa: ____________________________________________________________________________________________ OIB_________________________________________________________________________________________________________________ DAJE SUGLASNOST da se radi naplate tražbine Vjerovnika: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _______________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________Sjedište/mjesto i adresa: ________________________________________________________________________________________________ OIB: _______________________________________________________________________________________________________________ u iznosu glavnice od: 1 _________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ uvećanom za: 2 ________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ te sa zateznom kamatom po stopi od: 3 _____________________________________________________________________________________ a koja teče od dana dospijeća određenog od strane vjerovnika prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, do namirenja, zaplijene svi računi koje ima kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.-------------------------------------- a koja teče od dana dospijeća određenog od strane vjerovnika prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, do namirenja, zaplijene svi računi koje ima kod banaka te da se novac s tih računa isplati vjerovniku u skladu sa sljedećom izjavom: Unijeti tekst izjave (primjerice): ako vjerovnik prilikom podnošenja zadužnice na naplatu priloži javnobilježnički ovjerovljenu izjavu da dužnik nije u roku uredno ispunio obvezu (izgradio neki objekt sukladno ugovoru kojega je ddmm.ggg. sklopio s xxxx, otklonio nedostatak/nedostatke na objektu u jamstvenom roku sukladno ugovoru kojega je dd.mm.gggg. sklopio s xxxx i sl.) Vjerovnik je ovlašten sam odrediti opseg ili vrijeme ispunjenja tražbine prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, odnosno u prijedlogu za provedbu ovrhe ili prijedlogu za ovrhu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ova zadužnica izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija), ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na ovoj zadužnici ili u dodatnim ispravama uz ovu zadužnicu, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plataca, davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika. ------------------------- Ovu zadužnicu Agenciji dostavlja vjerovnik u izvorniku s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsi izravno, putem davatelja poštanskih usluga preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnog bilježnika.-------------------------------------------------- Vjerovnik može svoja prava iz ove zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjerovljen njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po ovoj zadužnici imao vjerovnik. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na temelju isprava iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plataca, ili i od dužnika i jamaca plataca.-------------------------------------------------------- Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na ovoj zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ispravi iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca platca i na njegov mu je zahtjev predati. -------------- Isprave iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona imaju svojstvo ovršnih isprava na temelju kojih se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plataca na drugim predmetima ovrhe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dužnik odnosno jamac platac je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove zadužnice u skladu s odredbom članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu. Mjesto i datum izdavanja: Potpis dužnika: ___________________________________ _______________________________________ Obrazac zadužnice – stranica 2. Jamac platac: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: ______________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ Sjedište/mjesto i adresa:____________________________________________________________________________________ OIB:___________________________________________________________________________________________________ DAJE SUGLASNOST da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici koja je sadržajno istovjetna izjavi dužnika iz ove zadužnice, isplaćuje vjerovniku -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mjesto i datum izdavanja: Potpis jamca platca: ______________________________ _____________________________ Jamac platac: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: ______________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ Sjedište/mjesto i adresa:____________________________________________________________________________________ OIB:___________________________________________________________________________________________________ DAJE SUGLASNOST da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici koja je sadržajno istovjetna izjavi dužnika iz ove zadužnice, isplaćuje vjerovniku -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mjesto i datum izdavanja: Potpis jamca platca: ______________________________ _____________________________ _______________________________________________________________________________________________________ Jamac platac: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: ______________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ Sjedište/mjesto i adresa:____________________________________________________________________________________ OIB:___________________________________________________________________________________________________ DAJE SUGLASNOST da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici koja je sadržajno istovjetna izjavi dužnika iz ove zadužnice, isplaćuje vjerovniku -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mjesto i datum izdavanja: Potpis jamca platca: ______________________________ _____________________________ Obrazac zadužnice – stranica 3. Primljeno na znanje Pravilnik o izmjenama pravilnika o obliku i sadržaju zadužnice mijenja se samo radi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Predložene izmjene i dopune uzet će se u obzir prilikom prve sljedeće izmjene Ovršnog zakona i Pravilnika.
3 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. Na temelju članka 214. stavka 8. Ovršnog zakona („Narodne novine“, broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/17. i 131/20.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi, Članak 3. Uz članak 3. (obrazac zadužnice) U obrascu zadužnice predlažemo dodati napomenu broj [1] o upisu tražbine u eurima ili u eurima uz valutnu klauzulu ili u stranoj valuti, brojkom i slovima, zatim napomenu [2] o upisivanju ugovorne kamate i ostalih sporednih tražbina te napomenu broj [3] o stopi zatezne kamate u dijelu u kojem se određuju kamate na glavnicu, a kako je označeno u Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice ("Narodne novine" br. 115/12., 82/17.). Naime, isto se predlaže radi jednostavnijeg ispunjavanja zadužnice te olakšavanja poslovanja. Prihvaćen Prihvaćeno.