Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 AGROPROTEINKA d.d. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Sesvete, 07.12.2022. Poštovani, Agroproteinka d.d. je prema NKD-u svrstana u Proizvodnju pripremljene stočne hrane pod brojem 1091, te nismo uključeni u provedbu Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda. Agroproteinka je ključan faktor u sustavu zaštite sigurnosti hrane za ljude, odnosno dio je sustava za zbrinjavanje životinjskih nusproizvoda koji nisu za prehranu ljudi. U taj sustav uključena je čitava stočarska i mesoprerađivačka industrija, OPG-i i velik broj veterinarskih stanica, te oni nužno ovise o nama. Funkcioniranje tog sustava je temelj u borbi protiv izbijanja i širenja zaraznih i parazitarnih bolesti i preduvjet primjene brojnih europskih i hrvatskih propisa. Godišnje preradimo oko 90 000 tona životinjskih nusproizvoda od čega su 19 000 tona životinjske lešine i drugi naročito opasni životinjski nusproizvodi. Godišnje trošimo 55 MWh plina što nas čini daleko većim potrošačem u odnosu na povezane industrije. Trošak za plin iznosio nam je 7 %, a sada ovisno o cijeni plina na tržištu iznosi 60 do 80 % u ukupnim troškovima. Stoga Vas molimo da nas uključite u Program državne potpore. U privitku Vam dostavljamo dopis EFPRA-e (Europsko udruženje prerađivača životinjskih nusproizvoda i masti). S poštovanjem, Ivica Grlić Radman, direktor Primljeno na znanje Predmetnim pravilnikom propisuje se provedba Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda, sukladno odredbama Programa prihvatljivi korisnici potpore subjekti su u preradi čiji su konačni proizvodi namijenjeni prehrani ljudi. Kao takav Program je upućen na ocjenu Europskoj komisiji te donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 9. prosinca 2022. godine. Ministarstvo poljoprivrede nije u mogućnosti Pravilnikom uključiti proizvođače pripremljene stočne hrane kao prihvatljive korisnike.
2 KOKA d.o.o. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uvjeti prihvatljivosti korisnika Kod integrirane peradarske proizvodnje gdje Koka ima proizvodnju od farmi, tvornice stočne hrane, valionice i industrije mesa kod NKD-u 2007 je razvrstana pod djelatnošću Uzgoj peradi (oznaka razreda: 0147) te smatramo da se za prihvatljivog korisnika mora prihvatiti rješenje Ministarstva poljoprivrede o Upisniku odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla (Odjeljak II -Meso peradi i lagomorfa, SANTE djelatnost „SH“). Razvrstavanje prema NKD 2007 ne smije biti limitirajuće obzirom na rješenja Ministarstva poljoprivrede. Primljeno na znanje Sukladno članku 5. stavku 3. točki a) subjekti upisani u Odjeljak II - Meso peradi i lagomorfa, SANTE djelatnost „SH“ prihvatljivi su korisnici potpore, bez obzira na glavnu djelatnost prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, broj 58/07). Slijedom navedenog biti će propisano na koje subjekte se ne odnosi obveza dostave Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Državnog zavoda za statistiku.
3 GIU "CROATIASTOČAR" Zagreb, Ivana Šibla 9 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Uvjeti prihvatljivosti korisnika Vezano na Pravilnik o provedbi programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda članice Croatiastočara predlažu da se članak 5. prihvatljivih korisnika nadopuni u točki 3. podstavak a) upisnik iz odjeljka XIII – Prerada želuca, mjehura i crijeva s obzirom da su nakon tehnološke obrade navedeni proizvodi jestivi. Isto tako u članku 5. podstavak a) potrebno je nadopuniti slijedeće oznake djelatnosti po NKD: - mlijeko i mliječni proizvodi C 1051 koje je izostavljena iz sektora prerade poljoprivrednih proizvoda. Također je potrebno nadopuniti oznaku djelatnosti A 0147 s obzirom da najveći dio proizvođača i prerađivača mesa peradi svoju djelatnost imaju registriranu pod ovom oznakom djelatnosti. Primljeno na znanje Predmetnim pravilnikom propisuje se provedba Programa državne potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda, prihvatljivi korisnici definirani su sukladno odredbama Programa. Kao takav Program je upućen na ocjenu Europskoj komisiji te donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 9. prosinca 2022. godine. Ministarstvo poljoprivrede nije u mogućnosti Pravilnikom uključiti subjekte iz odjeljka XIII kao prihvatljive korisnike, kao niti subjekte kojima je glavna djelatnost 01.47. Uzgoj peradi, izuzev onih upisani u Odjeljak II - Meso peradi i lagomorfa, SANTE djelatnost „SH“. Subjekti u preradi mlijeka obuhvaćeni su odredbom članka 5. stavka 3. točke b), neovisno o klasifikaciji prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, broj 58/07). Slijedom navedenog biti će propisano na koje subjekte se ne odnosi obveza dostave Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. Državnog zavoda za statistiku.
4 UDRUGA-HRVATSKE MALE MLJEKARE MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Prihvatljivi troškovi Molimo Vas da obuhvatite situaciju kada je podnositelj tijekom 2022.godine počeo koristiti drugi energent (npr. lož ulje ili propan butan) umjesto prirodnog plina zbog jako velikog rasta cijena prirodnog plina iako taj drugi energent nije koristio 2021.godine ili ranijih godina. Primljeno na znanje Ukoliko subjekt nije koristio energent za koji podnosi zahtjev za potporu tijekom referentnog razdoblja nije moguće utvrditi prihvatljiv iznos potpore odnosno povećanje troška predmetnog energenta. U skladu s tumačenjem Europske komisije kako subjekti koji su u razdoblju prihvatljivom za potporu počeli koristiti jeftiniji energent od električne energije i prirodnog plina nisu prihvatljivi za potporu, Ministarstvo poljoprivrede nije u mogućnosti uvažiti predloženo.
5 Maksima savjetovanje d.o.o. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Prihvatljivi troškovi Molimo vas da obuhvatite situaciju kada je podnositelj tek u 2022. godini koristio mazut kao energent, dok ga nije koristio u 2021. godini, a na njega je prešao uslijed enormnog povećanja cijene električne energije i prirodnog plina u 2022. godini, koji su do tada bili glavni energenti. Kako je trenutno strukturiran prijedlog Pravilnika ta situacija nije obuhvaćena pa predlažemo da se u tom slučaju koristi prosječna cijene korištenih energenata u 2021. na temelju javno dostupnih podataka, koji bi se onda uspoređivali sa stvarnim cijenama u 2022. godini. Primljeno na znanje Ukoliko subjekt nije koristio energent za koji podnosi zahtjev za potporu tijekom referentnog razdoblja nije moguće utvrditi prihvatljiv iznos potpore odnosno povećanje troška predmetnog energenta. U skladu s tumačenjem Europske komisije kako subjekti koji su u razdoblju prihvatljivom za potporu počeli koristiti jeftiniji energent od električne energije i prirodnog plina nisu prihvatljivi za potporu, Ministarstvo poljoprivrede nije u mogućnosti uvažiti predloženo.
6 KOKA d.o.o. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Način i rokovi podnošenja zahtjeva U stavku 3 navedenog članka između ostalog je stavljeno da se uz zahtjev mora potvrditi da „Podnositelj Zahtjeva nije po računima priloženim uz zahtjev ostvario potporu iz drugih izvora financiranja“. Naime, poduzeća su prema Uredbi Vlade o otklanjaju poremećaja na domaćem tržištu energije dobila potporu te smatramo da navedeno ne bi trebalo biti ograničavajući faktor pri dobivanju sredstava iz ovog programa. Primljeno na znanje Uredbom o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije i Uredbom o izmjeni i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije uređuju se posebne mjere za trgovinu električnom energijom, način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne energije i toplinske energije, nadzor nad primjenom cijena, te posebni uvjeti obavljanja energetskih djelatnosti i posebne mjere za trgovinu plinom, način i uvjeti formiranja cijena plina, osiguravanje uvjeta za sigurnost opskrbe plinom za određene kategorije kupaca plina, te posebni uvjeti obavljanja energetskih djelatnosti plinom. Navedena nije ograničavajući faktor pri dodjeli potpore iz predmetnog Programa.
7 UDRUGA-HRVATSKE MALE MLJEKARE MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Način i rokovi podnošenja zahtjeva Molimo da u članku 8. stavku 3. dijelu - nije po računima priloženim uz zahtjev ostvario potporu iz drugih izvora financiranja - isključite Odluke o dodjeli potpore za subvencioniranje povećane cijene isporučenog plina za razdoblje od 1.travnja 2022. do 31.ožujka 2023. godine Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja jer smatramo da subvencija od 0,15 kn/kWh nije dostatna u odnosu na jako veliko povećanje cijene plina. Primljeno na znanje Odluka o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh potpora je male vrijednosti. Pružatelj usluga na računu korisniku iskazuje, između ostalog, ukupnu potrošnju plina, ukupni trošak plina, iznos koji plaća korisnik te subvencionirani iznos koji plaća davatelj potpore. Potpore male vrijednosti mogu se zbrajati s potporama iz predmetnog Programa, odnosno nisu isključujući faktor za ostvarivanje prava na potporu.
8 Maksima savjetovanje d.o.o. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Način i rokovi podnošenja zahtjeva Prijedlogom Pravilnika u čl. 5. st. 1. je propisano da je podnositelj dužan dostaviti „kartice robno-materijalnog knjigovodstva iz kojih je razvidan ulaz poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I Uredbe (EU) br. 1308/2013 sukladno djelatnosti prema NKD-u te njihovo stavljanje u preradu“ ako je podnositelj iz članka 5. stavka 3. točaka c) i d), izuzev ako prerađuje vlastite poljoprivredne proizvode. Nejasno je koja je obveza podnositelja koji prerađuje vlastite poljoprivredne proizvode, ali isto tako prerađuje poljoprivredne proizvode kupljene od kooperanata – je li on dužan dostavljati kartice robno-materijalnog knjigovodstva. Molimo preciziranje. Primljeno na znanje Prerada isključivo vlastitih poljoprivrednih proizvoda utvrđuje se uvidom u dostupne relevantne službene evidencije. U slučaju prerade kupljenih poljoprivrednih proizvoda podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti kartice robno- materijalnog knjigovodstva.
9 KOKA d.o.o. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Dostava preostale dokumentacije U stavku 3 navedenog članka između ostalog je stavljeno: „Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se najkasnije do 01. veljače 2023. godine.“ Naime, za Mjeru 2 prihvatljivi korisnik „dužan je naknadno dostaviti račune i dokaze o plaćanju za opskrbu električnom energijom i/ili prirodnim plinom“ za mjesec studeni i prosinac, ali u praksi računi za prethodni mjesec u poduzeća dolazi oko 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, ali sa valutom plaćanja od 30 dana te se dolazi u koliziju da za 12.mj. račun dođe oko 15.01.2023., godine, ali sa plaćanjem do 15.02.2023.g. te stoga smatramo da se produlji rok dostave dokumentacije na najkasnije do 01. ožujka 2023.godine. Također, za Mjeru 1 smatramo da se stavi mogućnost dostava preostale dokumentacije (za prosinac 2022.g.) najkasnije do 01. ožujka 2023.g. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća, rokovi dostave dokumentacije biti će propisani na odgovarajući način, uzimajući u obzir valute plaćanja i mogućnost dostave cjelokupne dokumentacije u obje mjere.