Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK S obzirom da nije riječ o zakonskom prijedlogu, uz prijedlog izmjena Pravilnika nije priloženo i obrazloženje iz kojeg bi bio vidljiv smisao i cilj predloženih izmjena. Međutim, s obzirom na to da je riječ je o sada već sedmim izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature, kojima se mijenja ili ispravlja 26 od ukupno 46 njegovih odredaba, podsjećamo na članak 48. stavke 3. i 4. Jedinstvenih metodološko nomotehničkih pravila, kojim je propisano da je, u slučajevima da se više od polovine članaka osnovnog propisa mijenja odnosno dopunjava, potrebno pristupiti donošenju novoga propisa. Isto tako, ako se propis mijenja odnosno dopunjava više puta potrebno je pristupiti donošenju novoga propisa, u pravilu nakon treće izmjene, odnosno dopune. Uvažavajući navedeno smatramo da je bilo potrebno donijeti novi Pravilnik o polaganju državne mature kojim bi se, uz uvažavanje iskustva stečenog tijekom godina organiziranja i provedbe državne mature, detaljno uredilo sadržaj, uvjete, način i postupak polaganja državne mature. Pri tome, teškoće i problemi koji su obilježili državnu maturu 2022. godine skrenuli su pozornost stručne, ali i šire javnosti na manjkavosti ovog Pravilnika kojim nije uređeno pravo na žalbu na pojedine odluke tijela nadležnih za organizaciju i provedbu državne mature. Unatoč tome, žalbeni postupak na odluke kojima se odlučuje o pravima maturanata, a koje imaju dalekosežne posljedice na budućnost mladog čovjeka, nije razrađen niti ovim predloženim izmjenama. Stoga, podsjećamo na članak 18. Ustava RH koji jamči pravo na žalbu protiv pojedinačnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelo. Sukladno Ustavu, pravo na žalbu može biti isključeno samo u slučajevima određenim zakonom i pod uvjetom da je osigurana druga pravna zaštita. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, dalje: ZOOOSŠ) svojim odredbama ne isključuje pravo na žalbu protiv pojedinačnih akata donesenih vezano uz provedbu i ocjenjivanje ispita državne mature, kao što je primjerice odluka ravnatelja CZVVO o poništenju ispita ili dijela ispita državne mature na određenom ispitnom mjestu ili odluka o poništenju svih položenih ispita državne mature. S druge strane, Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, dalje: ZUP) u članku 2. propisuje da je upravna stvar svaka stvar u kojoj javnopravno tijelo u upravnom postupku rješava o pravima i obvezama ili pravnim interesima fizičke ili pravne osobe ili drugih stranaka neposredno primjenjujući zakone, druge propise i opće akte kojima se uređuje odgovarajuće upravno područje. Uvažavajući navedeno, odluke koje vezano uz prava i obveze učenika i drugih pristupnika državnoj maturi donosi ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (dalje: Centar) ili druga nadležna tijela predstavljaju upravni akt kojim se odlučuje o njihovim pravima i obvezama zbog čega nezadovoljnoj strani mora biti zajamčeno i pravo na žalbu. U skladu s navedenim, smatramo da je za sve odluke kojima se odlučuje o pravima i obvezama učenika i drugih pristupnika maturi, a posebno one kojima se odlučuje o poništenju dijela ili čitavog ispita mature, Pravilnikom potrebno propisati kome se i u kojem roku podnosi žalba, njen učinak kao i rok u kojem je drugostupanjsko tijelo dužno odlučiti o žalbi. Također, određene odredbe nisu obuhvaćene izmjenama, iako postoji objektivna potreba njihovih izmjena i usklađivanja sa odredbama ZOOOSŠ. Primjerice, člankom 82. stavkom 10. ZOOOSŠ je propisano da sadržaj, uvjete, način i postupak polaganja državne mature te izrade i obrane završnog rada propisuje ministar nadležan za obrazovanje. Stoga smatramo da uređivanje način prijavljivanja za polaganje ispita državne mature ne može biti delegirano na Centar, kako je to propisano trenutno važećim člankom 15. stavkom 3. Imajući u vidu navedeno, potrebno je izmijeniti i članke 29. i 30. kako bi samim Pravilnikom bilo jasno propisano kada se donosi odluka o prekidu, a kada o poništenju ispita u slučaju otkrivanja sadržaja ili otuđenja ispitnog materijala. Djelomično prihvaćen Budući da je u izradi novi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, temeljem novoga zakona bit će izrađen i novi Pravilnik o polaganju državne mature. Do izrade novoga pravilnika pristupilo se nužnim izmjenama kako bi se državna matura provodila na kvalitetniji način. Konačan prijedlog pravilnika reduciran je od prijedloga koji je bio na javnom savjetovanju na način da se pristupilo samo nužnim sadržajnim izmjenama.
2 Ivana Petričević PRAVILNIK Poštovani, podržavam predložene izmjene i dopune Pravilnika o polaganju državne mature. Srdačan pozdrav, Ivana Petričević Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
3 Anđelka Barlek PRAVILNIK Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju Državne mature. Srdačan pozdrav. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
4 Jasminka Šilović PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju Državne mature. Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
5 ROMANA SOSA PRAVILNIK Poštovani, moj prijedlog je vezan za dopunu Pravilnika. Trebalo bi dodati da se smatra Državna matura položenom, ako je pristupnik položio sve prijavljene ispite, ne samo obavezne. U tom slučaju ne bi učenici prijavljivali predmete koji im nisu neophodni. Srdačan pozdrav! Nije prihvaćen Svrha je ispita iz izbornog dijela državne mature selekcijska, konkretno radi upisa studijskih programa u Republici Hrvatskoj.
6 VESNA PLENČA PRAVILNIK Poštovani, podržavam prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature. Kolega Lovro Makovec predložio je neke korekcije koje smatram velikim poboljšanjem navedenog Pravilnika te ih podržavam. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
7 LOVRO MAKOVEC PRAVILNIK Poštovani, u nastavku Vam šaljem prijedloge za poboljšanje pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature. Predlažem da se: I. U članku 3. dodaje novi stavak koji glasi: »Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2 koji glasi: »Učenici, odnosno pristupnici biraju razine za pojedinačne predmete.«« II. Članak 12. briše. III. U članku 15. stavku 2., kojim se mijenja stavak 3. iza riječi: »predočiti« dodaju riječi: »voditelju ispitne prostorije«. IV. U članku 15. stavku 4., kojim se mijenja stavak 5. iza broja: »5.« dodaje zarez i riječi: »koji postaje stavak 4.« V. U članku 15. stavku 5., kojim se mijenjaju stavci 6. i 7. iza broja: »7.« dodaje zarez i riječi: »koji postaju stavci 5. i 6.« VI. U članku 15. stavku 6., kojim se mijenja stavak 6. iza riječi: »više« dodaju riječi: »učenika, odnosno«. VII. U članku 15. stavku 7., kojim se mijenja stavak 7. riječ: »naknadno« briše. VIII. U članku 17. stavku 3., kojim se mijenja stavak 6. iza riječi: »Učenik« dodaje zarez. IX.U članku 18. iza riječi: »članke« dodaju riječi: »16., 17., 18. i 20.« X. U članku 20. stavku 2., kojim se mijenja stavak 1. točki 3. iza riječi: »sporazumijevanje« dodaju riječi: »s drugim učenikom, odnosno pristupnikom«. XI. U članku 20. stavku 2., kojim se mijenja stavak 1. točkama 5. i 6. na kraj dodaje zarez. XII. U članku 20. stavku 2., kojim se mijenja stavak 1. točkama 7. i 8. iza riječi: »drugoga« i: »identiteta« dodaju riječi: »učenika, odnosno«. XIII. U članku 20. stavku 3., kojim se mijenja stavak 2. točki b) iza riječi: »poništavanje ispita« dodaju riječi: »za tog učenika, odnosno pristupnika«. XIV. U članku 25. stavku 3., kojim se mijenja stavak 7. iza riječi: »Učenik« dodaje zarez. Obrazloženje: I. Iako je u višegodišnjoj praksi provođenja državne mature razumljivo da se razine biraju za svaki predmet, mišljenja sam da bi adresatima bilo jasnije da je propisano da se razine ne biraju istovremeno za sve predmete, već da se mogu kombinirati (npr. Engleski jezik osnovna razina, Matematika viša razina). II. Odredbom koja je trenutačno na snazi propisano je da mjesto pisanja ispita državne mature određuje Centar, a ovim prijedlogom bi to pravo pripalo Centru samo u izvanrednim situacijama. Budući da Pravilnikom nije navedeno mjesto pisanja (npr. za učenike matična škola ili ispitni centar), smatram da bi trebalo brisati navedeni članak ili u Pravilnik ugraditi odredbe o mjestu pisanja. III. Trenutačna formulacija podložna je različitim tumačenjima i nedorečenosti. Također, navedeni stavak izmjena mogao bi se i u potpunosti brisati jer se predočavanje odluke o imenovanju može svesti pod »upute koje donosi ravnatelj Centra« iz istog stavka Pravilnika. IV. Budući da se stavak 4. briše, potrebno je izmijeniti numeraciju stavaka. V. Objašnjeno u IV. VI. Budući da Pravilnik razlikuje učenike i pristupnike, mišljenja sam da bi ovakva odredba bila ispravnija. VII. Mišljenja sam da je potrebno ili obrisati navedenu riječ ili dodatno je pojasniti jer je nejasno ako »naknadno« znači nakon završetka ispita, nakon što je ravnatelj Centra donio odluke o poništenju ispita, nakon što su objavljeni rezultati... Smatram da bi trebalo ili propisati rok u kojem se nepravilnosti mogu prijaviti ili uopće ne dirati u sadržaj trenutačno važećih stavaka 6. i 7. VIII. Kroz cijeli se tekst Pravilnika nalazi formulacija: »učenik, odnosno pristupnik« sa zarezom pa smatram da je navedeno potrebno i ovdje. IX. Budući da su predloženim izmjenama odredbe o epidemiji obrisane, smatram da bi ovdje trebalo navesti i pravila koja trenutačno važećim Pravilnikom mogu biti izmijenjena. Štoviše, budući da je Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 još uvijek na snazi, mislim da bi najbolje bilo uopće ne brisati niti mijenjati navedene odredbe (članak 9., članak 10. stavak 4., članak 11. stavak 2. predloženih izmjena), barem do donošenja novog pravilnika. X. Zbog preciznosti smatram da bi trebalo dopuniti jer bi ovako ispalo da učenici/pristupnici ne smiju razgovarati ili sporazumijevati se s dežurnim nastavnikom ili drugim osobama (npr. ako netko ne razumije upute koje su dane na početku, odlazak na zahod i sl.) Naravno, ovakva dopuna ne bi dala pravo učeniku da stalno razgovara s dežurnim nastavnicima jer bi se to moglo svesti pod »ometanje tijeka ispita«. XI. Zarez je vrlo vjerojatno omaškom izostavljen. XII. Objašnjeno u VI. XIII. Pretpostavljam da namjera ovakve odredbe sigurno nije poništavanje ispita za sve učenike (neovisno jesu li na tom ispitnom mjestu), nego samo za tog određenog učenika. Čak i ako jest to namjera, svakako bi to onda trebalo i precizirati. Na identičan bi se način trebale urediti ostale odredbe navedenog članka (stavak 3., stavak 4. i stavak 5. predloženih izmjena). XIV. Objašnjeno u VIII. Djelomično prihvaćen Konačan prijedlog pravilnika reduciran je od prijedloga koji je bio na javnom savjetovanju na način da se pristupilo samo nužnim sadržajnim izmjenama.
8 Vedran Lakovic PRAVILNIK Poštovani, pozdržavam Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju državne mature. Srdačan pozdrav. Vedran Laković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
9 Maja Mlinarić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s preloženim izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju Državne mature. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
10 Aleksandra Tonković PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju Državne mature. Srdačno Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
11 ANA BJELIŠ PRAVILNIK Poštovani, slažem se s predloženim promjenama Pravilnika o polaganju Državne mature. S poštovanjem. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
12 Ksandra Sinožić PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju Državne mature. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
13 Ivanka Matešić PRAVILNIK Poštovani, moj prijedlog izmjene (dopune) Pravilnika je da se smatra Državna matura položenom, ako je pristupnik položio sve prijavljene uspite, a ne samo obavezne. To bi pridonijelo većoj ozbiljnosti učenika prilikom prijave predmeta koje će polagati. Srdačan pozdrav! Nije prihvaćen Svrha je ispita iz izbornog dijela državne mature selekcijska, konkretno radi upisa studijskih programa u Republici Hrvatskoj.
14 MARICA JURIĆ PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju Državne mature Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
15 Roland Kolarević PRAVILNIK Slažem se s navedenim prijedlozima za promjene Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
16 DARIA PILEPIĆ STRUJA PRAVILNIK Poštovani, slažem se s navedenim izmjenama Pravilnika. Srdačno, Daria Pilepić Struja Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
17 MARTINA ŠPADIĆ PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju Državne mature. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
18 Melanija Miodrag PRAVILNIK Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju Državne mature Srdačan pozdrav! Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
19 SANJA ŠKRABIĆ PRAVILNIK Poštovani, u potpunosti se slažem s predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju Državne mature. Lijep pozdrav Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
20 NATAŠA MODRIĆ TIĆAK PRAVILNIK Poštovani, slažem se s predloženim izmjenama.Primjećujem da je uglavnom riječ o preciznijem izražavanju kako bi se izbjegle eventualne nejasnoće, kao i usklađivanju s novim prilikama (kurikulima, smanjenjem ograničenja od COVID-19 i sl.). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
21 Bozica Jengic PRAVILNIK Slažem se s izmjenama Pravilnika o polaganju državne mature. Jedino u članku 20, odnosno čl.31 nedopuštena ponašanja... kod 3. stavke gledanje unatrag, razgovor ili razumijevanje...treba biti dogovaranje, znači to nijedopušteno. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća. Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
22 Igor Černjul PRAVILNIK Slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
23 Kata Špika PRAVILNIK U potpunosti se slažem sa sasvim izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
24 Petar Jelača PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s navedenim izmjenama Pravilnika. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
25 SUZANA MATKOVIĆ PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s navedenim izmjenama Pravilnika. S poštovanjem, Suzana Matković Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
26 Olivera Tadić PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se sa izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature. Srdačan pozdrav, Olivera Tadić Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
27 TATJANA BEGIĆ GRGURAČ PRAVILNIK, Članak 1. Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.
28 Debora Radolović PRAVILNIK, Članak 2. U članku 4. stavak 3 dodala bih: Učenici iz talijanske nacionalne manjine koji se školuju po Modelu A, polažu materinski jezik odnosno Talijanski jezik i književnost, strani jezik i Matematiku. Nije prihvaćen Navedeno nije moguće prihvatiti dok se ne postigne dogovor na razini nadležnih tijela koji bi se odnosio i na ostale nacionalne manjine koje se školuju po Modelu A u Republici Hrvatskoj.
29 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK, Članak 15. Čankom 15. predložena je, između ostaloga, i izmjena stavka 6. članka 25. Pravilnika kojim se sada propisuje da ravnatelj Centra, na temelju utvrđenih nepravilnosti, donosi odluku o poništenju ispita jednog ili više pristupnika na mjestu na kojem je utvrđena nepravilnost. Navedena odredba implicira da je svaka nepravilnost razlog za poništenje ispita, što nije u skladu sa drugim odredbama Pravilnika kojima je predviđeno da se u određenim slučajevima i zbog određenih nepravilnosti pristupnika može samo opomenuti. Stoga je odredbu potrebno preformulirati. Također, s obzirom na to da je pristupnicima, u slučaju odluke o poništenju ispita, potrebno osigurati i pravo na žalbu, navedenu je odredbu potrebno i dopuniti te njome odrediti kojem se tijelu i u kojem roku podnosi žalba te u kojem je roku nadležno tijelo dužno o njoj odlučiti. Nije prihvaćen Navedena odredba nije sadržajno promijenjena te nije u suprotnosti s drugim odredbama Pravilnika. U članku 31., stavku 7. Pravilnika propisano je da, osim u slučajevima navedenima u stavku 1. i 2. ovoga članka, ravnatelj Centra može poništiti ispite i u drugim slučajevima, a u kojima je dovedena u pitanje zakonitost provedbe ispita. Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku osoba koja smatra da joj je drugim postupanjem javnopravnog tijela iz područja upravnog prava, o kojem se ne donosi rješenje, povrijeđeno pravo, obveza ili pravni interes, može izjaviti prigovor sve dok takvo postupanje traje ili traju njegove posljedice.
30 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK, Članak 17. U članku 17. stavku 4. potrebno je navesti što se smatra odgovarajućim dokazom o postojanju opravdanih razloga zbog kojih ispit nije prijavljen u propisanom roku, a i definirati što se točno smatra drugim opravdanim razlozima ili težim zdravstvenim problemima zbog kojih se može produžiti rok za plaćanje novčane naknade za pristupanje ispitu državne mature iz članka 20. stavka 10. Pravilnika. Sve situacije kojima se predviđaju iznimke moraju biti precizno uređene kako učenik ne bi bio izložen arbitrarnom postupanju koje ugrožava jednakost maturanata. S obzirom na to da se člankom 5. predlaže brisanje stavka 3. članka 9. Pravilnika, ostao je nedefiniran rok u kojem je Centar dužan objaviti ispitne kataloge. Stoga smatramo da je stavak 2. potrebno nadopuniti i u njemu odrediti u kojem roku se katalozi moraju biti objaviti na mrežnim stranicama Centra. Djelomično prihvaćen Članak 17. nije sadržajno mijenjan, nego se radi o terminološkom usklađivanju s izmjenom u članku 15. Pravilnika. U konačnom prijedlogu pravilnika članak 9. stavak 3. ostaje nepromijenjen.
31 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK, Članak 25. Vezano uz članak 25. kojim se mijenja članak 43. Pravilnika, ponovo podsjećamo na članak 82. stavak 10. ZOOOSŠ koji propisuje da sadržaj, uvjete, način i postupak polaganja državne mature te izrade i obrane završnog rada propisuje ministar nadležan za obrazovanje. Stoga, vezano uz predloženu izmjenu stavka 3. navedenog članka Pravilnika, smatramo da i način podnošenja pisanog prigovora na bodovanje ispita mora biti propisan Pravilnikom. Djelomično prihvaćen U konačnom prijedlogu pravilnika članak 43. ostaje nepromijenjen.
32 Nikolina Borovina PRAVILNIK, Članak 26. Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature. Primljeno na znanje 32 Nikolina Borovina PRAVILNIK, Članak 26. Poštovani, slažem se s izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne mature. Zahvaljujemo na uključivanju u savjetovanje.