Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' PRAVILNIK Dugi sušni period koji je vladao u dolini Neretve još od proljeća, zasigurno je jedan od razloga smanjenog uroda mandarina. Ukupan urod mandarina u dolini Neretve će iznositi 20-25.000 tona. Poznato je da je u uzgoju oko 2,5 milijuna stabala mandarina na površini od 2000-2200 ha. Prosječno tek 10-tak kilograma po stablu. Iznimno dug suhi period bez kiša krenuo je još od ožujka, kada je uočeno kašnjenje u cvatnji naspram pravovremeno navodnjavanih voćnjaka. Slijedom navedenoga, molimo izmjene Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. Godinu, u dijelu koji se odnosi na Proizvodno-vezanu potporu za voće, čl. 42. st(5), a odnosi se na minimalno proizvedene i isporučene količine voća. Predlažemo da se odredba za mandarinu u potpunosti ukloni kao uvjet ili da se smanji sa sadašnjih 25 tona na 10 tona po hektaru. Nije prihvaćen Prilikom izrade i određivanja kriterija minimalno proizvedene količine ploda u mjerama proizvodno vezane potpore za voće i povrće Ministarstvo poljoprivrede konzultiralo je stručna tijela u čijoj nadležnosti je biljna proizvodnja u Republici Hrvatskoj. Stručna tijela su, za mandarinu, predložila postavljanje kriterija minimalno proizvedene količine ploda od 30 tona po hektaru te je isti kriterij postavljen u prijedlogu Pravilnika o provedbi izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu (dalje u tekstu: Pravilnik za 2021. godinu). Nakon provedenog e-savjetovanja za Pravilnik za 2021. godinu i zaprimljenih komentara, uz prethodnu konzultaciju stručnih tijela, prvotno predloženi kriterij je smanjen te je korisnicima proizvodno vezane potpore postavljen kriterij od 25 t/ha minimalno proizvedene i isporučene količine ploda mandarine. Isti kriterij minimalno proizvedene i isporučene količine ploda mandarine zadržan je i u Pravilniku za 2022. godinu. Izmjena, odnosno smanjenje postavljenih kriterija minimalne proizvodnje u mjerama proizvodno vezane potpore nije opravdano zbog predočenog razloga suše. Suša, mraz ili tuča spadaju u nepogode koje nije bilo moguće predvidjeti, spriječiti niti ukloniti, odnosno, predstavljaju iznimne okolnosti koje su utjecale na poljoprivrednu proizvodnju, a zbog kojih korisnik nije u mogućnosti ispuniti kriterije prihvatljivosti ili svoje obveze. Pravilnikom za 2022. godinu, članak 172., navodi se obveza postupanja korisnika u slučaju više sile i iznimne okolnosti. Odnosno, ako korisnik izravnih potpora ne može ispuniti kriterije prihvatljivosti ili svoje obveze zbog više sile ili iznimnih okolnosti, zadržava pravo na potporu vezanu uz površinu ili životinje koje su prihvatljive u trenutku djelovanja više sile ili iznimnih okolnosti, a također mora ispuniti i druge uvjete propisane člankom 172., odnosno sve druge kriterije navedene u Pravilniku za 2022. godinu. O slučaju više sile ili iznimnih okolnosti korisnik ili njegov ovlaštenik dužan je u pisanom obliku na Obrascu 4. i/ili 5. Priloga 3. Pravilnika za 2022. godinu, uz prilaganje odgovarajućih dokaza, izvijestiti Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (dalje u tekstu: Agencija za plaćanja) u roku od 15 radnih dana od trenutka kada to može učiniti. O prijavljenim slučajevima više sile ili iznimnih okolnosti odlučuje Povjerenstvo za višu silu i iznimne okolnosti u Agenciji za plaćanja.
2 Rudolf Brzica PRAVILNIK, PRILOG I. Poštovani, ukupan broj krmača u u RH na kraju 2020. godine iznosio je 88.000,što je smanjenje od 11% u odnosu na 2019.godinu. Oko 84% krmača u kontroli proizvodnosti uzgaja se na velikim farmama (400-3000) krmača,a svega 16% na obiteljskim gospodarstvima. To su službeni rezultati koji su dostupni od strane hapih-a. Trend pada uzgoja krmača od 2011.godine kada je iznosio 109.000 se nastavlja. Najveći pad je iznosio baš ove 2020.godine i iznosio je 11.000 komada u odnosu na prethodnu godinu. Predlažemo da se minimalno poticane količine smanje na 3 što bi iznosilo približno 1 uvjetno grlo. Također predlažemo da manja gospodarstva do 300 krmača u uzgoju dobiju potporu u iznosu od 1000 po životinji. To povećanje bi zahvatilo ovih 16% uzgajivača na obiteljskim gospodarstvima koja uzgajaju približno 15.850 krmača. Povećanje potpore iznosilo bi svega približno 7,5 mil kuna, a malim obiteljskim gospodarstvima puno bi značilo. Bilo bi lijepo kada bi mistarstvo razmotrilo i stvaranje nacionalne potpore za poljoprivrednike u vidu jednokratne pomoći za početak bavljenja stočarstvom,jer nisu svi poljoprivrednici prošli na mjerama 6 i eu fondova koje su omogućavale nabavku matičnih stada. Nije prihvaćen Izmjene kriterija za potpore za iznimno osjetljive sektore nisu moguće jer su kriteriji u skladu s Programom državne potpore za iznimno sektore u poljoprivredi za 2022. godinu koji je donesen Odlukom Vlada Republike Hrvatske u ožujku 2022. godine. Kod maksimalnih jediničnih iznosa i maksimalnih iznosa financijske omotnice se uz kune uvode preračunati iznosi u eure u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 57/22. i 88/22.)