Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt uputa za prijavitelje Nacrt poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Uspostava sustava provjere medijskih činjenica

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Pravobraniteljica), sukladno odredbi čl. 22. st.1. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08. i 69/17.), prati provedbu Zakona i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. Slijedom opisane nadležnosti Pravobraniteljica je razmotrila Nacrt uputa za prijavitelje - Nacrt poziva na dodjelu bespovratnih sredstava - Uspostava sustava provjere medijskih činjenica, te u nastavku dostavlja svoje mišljenje na isti. U poglavlju 2. Pravila Poziva Nacrta uputa za prijavitelje, dijelu koji se odnosi na horizontalna načela, navedeno je: „Prijavitelji su obavezni pridržavati se zakonskih odredbi koje uključuju minimalne zahtjeve pri provedbi horizontalnih politika. Poštujući zakonske odredbe projekt je neutralan u pogledu horizontalnih politika, a pripadajući izdaci i aktivnosti neće se smatrati doprinosom horizontalnim politikama, već ispunjenjem zakonske obaveze. Ukoliko projekt sadrži dodatne aktivnosti uz propisani minimum poštivanja zakonskih odredbi, tada projekt promiče horizontalne politike EU. Usklađenost projekta s horizontalnim politikama opisuje se u Prijavnom obrascu.“ Nastavno na navedeno, te uzevši u obzir činjenicu da Pravobraniteljica ne može prejudicirati sadržaj niti procjenu budućih projektnih prijedloga, Pravobraniteljica predlaže u Nacrtu uputa za prijavitelje koje se odnose na usklađenost odnosno doprinos provedbi horizontalnih politika EU razmotriti davanje značajnijeg prostora ovom pitanju, kako u Uputama za prijavitelje, tako i u pripadajućim prilozima i obrascima. Navedeno je dodatno relevantno posebice ukoliko se uzme u obzir značaj promicanja načela ravnopravnosti spolova te dosljedne primjene rodno osviještene politike kao važnog horizontalnog pitanja u politikama EU, ali i nacionalnim planovima za oporavak i otpornost. Također, Pravobraniteljica predlaže u poglavlju 4. Postupak dodjele Nacrta uputa za prijavitelje – kod Prigovori u postupku dodjele, radi postizanja bolje ujednačenosti teksta, nadopuniti sljedeći dio: „U postupcima dodjele bespovratnih sredstava prijavitelji imaju pravo podnijeti prigovor, ako nisu zadovoljni ishodom postupka, zbog sljedećih razloga:  povrede postupka opisanog u ovim Uputama i dokumentaciji predmetnog Poziva,  povrede načela jednakog postupanja, načela zabrane diskriminacije, načela transparentnosti, načela razmjernosti, načela sprječavanja sukoba interesa, načela tajnosti postupka dodjele bespovratnih sredstava - propisanih zakonom i drugim primjenjivim propisima, te navedenih u ovim Uputama i dokumentaciji predmetnog Poziva.“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Predloženo će se na odgovarajući način nastojati ugraditi u tekst Poziva.
2 Faktograf - udruga za informiranu javnost NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE U okviru javnog savjetovanja nisu objavljeni svi obrasci, prilozi i dodaci Pozivu, kao ni njihovi eventualni izvori te stoga nije moguće u cijelosti razmotriti prijedlog javnog poziva. Primjerice, u dokumentaciji javnog savjetovanja nedostaju Dodatak 1. Program dodjele potpora male vrijednosti (potpora de minimis ) Uspostava sustava provjere medijskih činjenica); Prilog 6. Postupci nabave za neobveznike javne nabave (NOJN) te posebno ističemo da nedostaje Prilog 10. Načela rada, a koja predstavljaju jedan od temeljnih elemenata Poziva. Primljeno na znanje Sve bitne odrednice nacrta programa potpora male vrijednosti, relevantne za prijavitelje su prenesene u Upute za prijavitelje. Stoga prijavitelji kroz Upute za prijavitelje imaju dostupne sve potrebne informacije za pripremu projektnih prijedloga. Također, pravila nabave za neobveznike javne nabave (NOJN) su jednoobrazna za sve pozive iz NPOO-a i ne utječu na sadržaj projektnih prijedloga. Njima se propisuje postupanje korisnika prilikom nabave usluga ili roba, na način da su obvezni slijediti glavna načela javne nabave, a pravila su analogna onima iz sustava europskih strukturnih i investicijskih fondova. Također, uz Nacrt poziva ujedno je objavljen I obrazac Opis projekta kao i Kriteriji bodovanja. Dodatno se napominje kako su Načela rada već sadržana u objavljenom dokumentu Uvodna najava u pripremi Programa potpora i Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava - Inicijalni okvir: ciljevi, aktivnosti i kriteriji, a koji je u razdoblju od 26. svibnja do 17. lipnja 2022. bio dostupan na eSavjetovanju (https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20788). Također, nakon provedenog savjetovanja dokument „Standardi i kriteriji za provedbu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava“ objavljen je 30. lipnja 2022. na mrežnoj stranici AEM-a gdje se još uvijek nalazi na naslovnici: https://www.aem.hr/nekategorizirano/standardi-i-kriteriji-za-provedbu-javnog-poziva-u-sklopu-npoo-mjere-uspostava-provjere-medijskih-cinjenica-i-sustava-javne-objave-podataka/. Predstavljanje gore navedenog dokumenta kao i detalji vezani za Poziv organizirano je i putem, za javnost otvorenih, skupova i to u Zagrebu (13.06.2022.), Rijeci (18.10.2022.), Osijeku (22.11.2022.) te Zagrebu (16.12.2022.). Napominje se kako su objavljeni i izvještaji s predmetnih skupova (https://www.aem.hr/nekategorizirano/predstavljen-javni-poziv-u-sklopu-mjere-uspostava-provjere-medijskih-cinjenica-i-sustava-javne-objave-podataka/ https://www.aem.hr/vijesti/predstavljanje-npoo-projekta-u-osijeku/ https://www.aem.hr/vijesti/u-rijeci-odrzano-predstavljanje-npoo-mjere-uspostava-provjere-medijskih-cinjenica-i-sustava-javne-objave-podataka/ https://www.aem.hr/novosti/javno-predstavljena-mjera-uspostava-provjere-medijskih-cinjenica-i-sustava-javne-objave-podataka/) a praćenje nekih od njih omogućeni i putem prijenosa uživo na YouTube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=x1xa-yYN_VA Za Poziv su karakteristični standardni obrasci i prilozi kakvi su uobičajeni u sličnim pozivima, s kojima je javnost upoznata. Cilj Agencije bio je objaviti Nacrt poziva u sadržajnom smislu, pri čemu se ocijenilo da je za potencijalne prijavitelje od značaja bilo objaviti i kriterije za bodovanje te prijedlog obrasca Opis projekta.
3 MATO BRAUTOVIĆ NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE Obzirom na iznose bespovratnih sredstava, čini mi se da je postupak zahtjevan. U tom smislu, predložio bih da razmislite o pojednostavljenju postupka prijave i ocjene projektnih prijedloga te samog ugovaranja te skratite rokove kako bi postupak bio protočniji i jednostavniji u administrativnom smislu. Prihvaćen Primjedba se prihvaća te će Agencija na odgovarajući način pojednostaviti postupak.
4 NEDA MAĐARAC 1.Opće informacije, Predmet, ciljevi i očekivani rezultati Poziva U Predmetu Poziva navedeni su prihvatljivi prijavitelji- obzirom na način na koji je opisana Svrha Poziva ispada da su to samo "fact checkeri." Sustavi fact-checker, samo su jedan alat u borbi protiv dezinformacija i misinformacija, prilično neučinkovit i ako se namjeravaju potrošiti sredstva samo na unaprjeđenje fact-checker sustava, onda je ovo izlišan Poziv. Također, čemu sve ostale ustanove- ako je Poziv samo za sustave fact-checker? Treba preciznije opisati tko je prihvatljiv prijavitelj. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Mjerom C1.1.1. R6-I2 Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, predviđeno je, između ostalog da se istom podupire „Izgradnja i uspostava sustava provjere činjenica“, jačanjem postojećih i/ili uspostavom novih provjeravatelja. Cilj je stvaranje koherentnog i transparentnog sustava u kojem djeluju provjeravatelji informacija, uz stvaranje podrške za suradnju i osnaživanje dionika i razmjenu znanja, a koji treba omogućiti stvaranje uslova za ostvarivanje osnovnog cilja projekta - jačanje otpornosti društva na dezinformacije.
5 Kurziv 1.Opće informacije, Financijska alokacija i iznosi bespovratnih sredstava Nedovoljno je eksplicirana odredba o de minimis potporama - praksa je davatelja sredstava u RH da potpore koje dodjeljuju samostalno proglase de minimis potporama i to je često jedini orijentir prijaviteljima u klasifikaciji poziva (npr poziv Mediji zajednice proveden kroz Europski socijalni fond 2014-2021 koji se prema svrsi poziva i obaveznim aktivnostima projekata ni na koji način nije odnosio na subjekte koji obavljaju gospodarsku djelatnost). Zbog sufinanciranja koje propisuju UzP, a koje se mora odnositi isključivo na vlastita sredstva, nužno je jasno i nedvosmisleno eksplicirati na koje se djelatnosti i usluge odnosi de minimis potpora u smislu ovog poziva. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća s obzirom na to da su navedene prihvatljive aktivnosti i s njima povezani prihvatljivi troškovi.
6 IVAN LAŠKARIN 2.Pravila Poziva, Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, Uvjet o isteku 12 mjeseci od trenutka registracije prijavitelja je u izravnoj koliziji sa ciljevima poziva. Sukladno tekstu UZP-a jedan od glavnih ciljeva je „uspostavljanje novih neovisnih provjeravatelja“, a istovremeno se očekuje da prijavitelj postoji i djeluje dulje od 12 mjeseci. Neke inicijative koje se prijavljuju na ovaj natječaj nastale su kao suradnja formalizirana unutar navedenog razdoblja, a neke od njih vjerojatno i inspirirane ovim programom. Ukoliko je cilj programa poticanje suradnje, integracija poduhvata i razvoj novih kreativnih projekata onda bi se za to trebao osigurati i prikladan okvir u pravilima poziva. Ovaj birokratski kriterij suprotan ciljevima natječaja isključuje iz obzira stvarnu vrijednost i mogući doprinos projekata. Pravi pokazatelj iskustva i kapaciteta nije broj mjeseci postojanja prijavitelja, kao što je uostalom i definirano kriterijima ocjene kvalitete prijave, već stvarno iskustvo i rezultati voditelja projekata, partnera, i ostalih uključenih dionika. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Naime, projektom se potiče jačanje postojećih ili stvaranje novih provjeravatelja, ukoliko prijavitelji sa ili bez partnera žele prijaviti projekt koji bi rezultirao novih provjeravateljem. U tom smislu, prihvatljivost se odnosi na prijavitelja koji djeluje najmanje 12 mjeseci a koji, kako se primjedbom upućuje, ostvaruju bodove temeljem ranijeg iskustva prijavitelja, projektnog tima i slično.
7 Kurziv 2.Pravila Poziva, Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Odrediti broj prihvatljivih partnerstava jednog subjekta. Primljeno na znanje Primjedba je nejasna te je iz predmetnog razloga primljena na znanje. Pretpostavlja se da je predlagatelj želio uputiti na mogućnost jednog subjekta koji bi u više projekata sudjelovao kao partner. U tom smislu, Agencija će razmisliti o toj mogućnosti
8 Kurziv 2.Pravila Poziva, Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva Među prihvatljive partnere u točki 2.2. uvrštene su udruge (osnovane, registrirane i djeluju sukladno Zakonu o udrugama čije područje djelovanja je tematski vezano za projekt odnosno ciljeve Javnog poziva), dok se prema tablici 3. to odnosi isključivo na proizvođače audiovizualnog i/ili radijskog programa odnosno neprofitne proizvođače medijskog sadržaja. Prema tablici 3. udruge koje nisu nakladnici medija nisu prihvatljivi partneri. Molimo uskladiti odnosno proširiti tablicu 3. s uvjetima prihvatljivosti za udruge koje nisu nakladnici medija. Nije prihvaćen Primjedba se prihvaća te će tekst Poziva dopuniti na način da će se Napomenom uputiti kako znanstvena, obrazovna, istraživačka ustanova/organizacija ili organizacija civilnoga društva sa statusom udruge ili zaklade, koja se prijavljuje kao partner, uvjete prihvatljivosti i izvore provjere dokazuje slijedom Tablice 2 iz točke 2.1. Ujedno se prihvaća primjedba vezana za uvjete prihvatljivosti za udruge koje nisu nakladnici medija
9 Faktograf - udruga za informiranu javnost 2.Pravila Poziva, Prihvatljivost partnera i formiranje partnerstva U Pozivu se navodi da isti potiče stvaranje partnerstva, no iz odredbi o broju ugovorenih projekata nije jasno može li prijavitelj koji je u svojstvu nositelja ugovorio projekt ujedno biti i partner na projektu drugog nositelja, a što bi zaista i doprinijelo poticanju partnerstva i ojačalo razmjenu dobrih praksi. Ujedno, molimo odgovor može li organizacija koja je u svojstvu nositelja i/ili partnera ugovorila projekt u okviru ovog Poziva dodatno pružati usluge (npr. edukacije) u okviru drugih projekata te za isto biti plaćena sredstvima iz tih projekata. Također, vezano uz prihvatljivost partnera, ukoliko se radi tematski projekt razvoja fact-checkinga na temu primjerice reproduktivnih prava, može li u svojstvu partnera sudjelovati udruga ili komora koja je stručna za navedeno područje, a istovremeno nema u odgovarajućim aktima područje djelovanja medija. Dodatno, u tablici 3 nisu navedeni izvori provjere za udruge koje su partneri na projektu. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća na način da će pozivom biti detaljnije upućeno na mogućnost da organizacija u svojstvu prijavitelja ili partnera pruža usluge npr. edukacije u okviru drugih projekata uz uvjet da se ne radi o dvostrukom financiranju, odnosno da su projektne aktivnosti jasno razdvojene. Komore kao partneri mogu biti sve registrirane komore bez ograničenja, kao i udruge uz uvjet propisan Pozivom. Nadalje, tekst Poziva dopunit će se na način da će se Napomenom uputiti kako znanstvena, obrazovna, istraživačka ustanova/organizacija ili organizacija civilnoga društva sa statusom udruge ili zaklade, koja se prijavljuje kao partner, uvjete prihvatljivosti i izvore provjere dokazuje slijedom Tablice 2 iz točke 2.1
10 Faktograf - udruga za informiranu javnost 2.Pravila Poziva, Kriteriji za isključenje prijavitelja/partnera Molimo pojašnjenje odredbe: U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti: ∙ prijavitelju/partneru u slučaju da je prijavitelj/partner ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje prijavitelja/partnera proglašen/a krivim zbog teškog profesionalnog propusta – dokazuje se Izjavom prijavitelja (Obrazac 2.) i Izjavom partnera (Obrazac 3.). S obzirom na to da obrasci navedenih izjava nisu dostupni u e-savjetovanju, tko točno treba proglasiti ovlaštenu osobu krivom zbog teškog profesionalnog propusta, što sve čini relevantnim mišljenje/sud/zaključak o profesionalnom propust te u kojem periodu prije raspisivanja Poziva je takvo doneseno mišljenje/sud/zaključak relevantno? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Profesionalni propust odnosi se na pojam koji se koristi u sustavu javne nabave a upućuje na subjekta koji je, kao pružatelj usluge, radova i/ili roba, u svojstvu odabranog ponuditelja počinio profesionalni propust, a koji je utvrđen od strane nadzornih tijela ili uslijed neurednog izvršenja ugovornih obveza a isti je utvrđen na način određen Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) o okolnosti koje prijavitelj/partner daje izjavu.
11 Kurziv 2.Pravila Poziva, Zahtjevi koji se odnose na sposobnost prijavitelja i partnera, učinkovito korištenje sredstava i održivost projekta U vezi s posljednjom rečenicom točke 2.6, "Prijavitelj i partner osiguravaju održivost projekta u smislu učinka koji će taj projekt proizvesti, tijekom razdoblja od dvije godine nakon završetka provedbe projekta", smatramo da nije prihvatljivo da nositelj investicije/davatelj sredstava propisuje vremenski rok provjere učinaka projekta, nakon isteka financiranog projekta jer se radi o zahtjevu koje premašuje ugovoreno razdoblje te nije u skladu s pozitivnim propisima RH, kao ni s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Predlažemo brisati. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Naime, ne radi se o financijskoj održivosti projekta i njegovih rezultata već o održivosti rezultata projekta na način da se mogu koristiti i primijeniti i nakon financiranja odnosno završetka projekta. Primjera radi, ukoliko se kao rezultat projekta usvoji metodologija, protokol, pristup, aplikacija, procedura i slično, za očekivati je da će svojom kvalitetom biti u primjeni i nakon završetka projekta, odnosno da će se istom moći i dalje koristiti. Davatelj potpore dužan je osigurati da aktivnosti koje potiče bespovratnim sredstvima iz javnih (EU) izvora budu održive, odnosno da se rezultati projekta koriste i nakon njegova završetka. Napominjemo da opći uvjeti za ugovore financirane iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, koje je donijelo Ministarstvo financija RH kao koordinacijsko tijelo, propisuju da je trajnost projekta potrebno osigurati u razdoblju od 3-5 godina nakon završetka provedbe
12 Centar za mirovne studije 2.Pravila Poziva, Prihvatljivost projekta Točka "d." nije jasna u kontekstu ovog poziva. Nažalost, nedostaju obrasci koji su sastavni dio poziva (obrazac 2 i obrazac 3), a iz kojih bi se moglo iščitati o čemu se točno radi i zašto se "isključuju aktivnosti namijenjene proizvodnji proizvoda koji su navedeni na popisu Uredbe o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava". Zašto bi netko uopće kroz ovaj poziv želio proizvoditi ovakvo što? Prihvaćen Primjedba se prihvaća te će predmetna točka biti ispuštena
13 Kurziv 2.Pravila Poziva, Prihvatljive aktivnosti projekta S obzirom na propisanu obvezu sudjelovanja u radu suradničke platforme tijekom provedbe projekta, tu bi aktivnost trebalo uvrstiti u obvezne aktivnosti ili druge kategorije prihvatljivih aktivnosti povezane s obaveznim aktivnostima kako bi potencijalni prijavitelji mogli potraživati trošak tog rada, ili eksplicitmo navesti u Uputama kako se za tu aktivnosti može potraživati trošak plaće ili honorara, ili među prihvatljive troškove navesti trošak sudjelovanja u radu suradničke platforme. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Cilj mjere NPOO-a je stvaranje sustava provjere točnosti informacija, poticanjem jačanja i uspostave provjeravatelja objavljenih informacijama, razvojem metodologija i procedura, rezultati kojih se pohranjuju na suradničku platformu kako bi bili dostupni i vidljivi široj javnosti. Troška sudjelovanja nema; ono što se očekuje od korisnika jest da, putem internetskog pristupa suradničkoj platformi, unese provjerene informacije i korištene izvore pri provjeri informacije, te druge potrebne podatke na redovitoj osnovi, sukladno prijavljenom projektu.
14 Kurziv 2.Pravila Poziva, Prihvatljive kategorije troškova U vezi sa skupinom troškova D. ne smatramo opravdanim da se prihvatljivi trošak putovanja odnosi isključivo na putovanja u RH i EU jer je takva odredba u suprotnosti sa samom svrhom poziva: jačanje otpornosti društva na dezinformacije. Kao što snažna fact-checking zajednica ne postoji samo u RH i EU, tako i dezinformacije ne poznaju teritorijalne granice unutar kojih djeluju davatelji potpora za borbu protiv njih. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Agencija će razmotriti prijedlog na odgovarajući način.
15 Kurziv 2.Pravila Poziva, Prihvatljive kategorije troškova Na tragu komentara Centra za mirovne studije oko troškova smještaja u grupi troškova C. nije posve jasno zašto su prihvatljivi putni troškovi, troškovi materijala i potrošne robe povezani s predavačima i polaznicima, no ne i troškovi smještaja. Smatramo neopravdanim da se takav trošak ne može zasebno isplatiti iz sredstava projekta odnosno smatramo neopravdanim da naknada za rad vanjskim stručnjacima obuhvaća i troškove njihova smještaja. Prihvaćen Primjedba se prihvaća te će se na odgovarajući način proširiti odnosni dio u pogledu troškova smještaja.
16 Kurziv 2.Pravila Poziva, Prihvatljive kategorije troškova Podržavamo komentare Faktografa, Centra za mirovne studije i Gonga vezano uz prihvatljivi udio plaća u ukupnom proračunu projekta te uz mogućnost mijenjanja standardne veličine jediničnog troška. Predlažemo brisati odredbe o ograničenju troška plaća u ukupnom proračunu projekta te nemogućnosti mijenjanja standardne veličine jediničnog troška. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Od korisnika se očekuje sudjelovanje u financiraju jer na taj način dokazuju svoju predanost i posvećenost ostvarivanju ciljeva projekta. Nadležno tijelo donosi Odluku o financiranju temeljem evaluacije projektnih prijedloga, odnosno pravo na Odluku imaju pozitivno ocijenjeni projekti u okviru dostupnih sredstava. Odlukom je utvrđen najveći mogući iznos moguće potpore, što ne zabranjuje korisniku da svoje djelatnike plati više, no iz bespovratnih EU sredstava će biti moguće sufinancirati samo odobreni udio.
17 Gong 2.Pravila Poziva, Prihvatljive kategorije troškova Gong u cijelost podržava komentare Faktografa i Centra za mirovne studije vezano uz prihvatljivi udio plaća u ukupnom proračunu projekta te uz mogućnost mijenjanja standardne veličine jediničnog troška. U prvom slučaju vjerujemo da je ograničenje od 50% potrebno ukloniti iz odredbi poziva te utemeljenost i održivost proračuna vrednovati u odnosu na konkretne aktivnosti projektnog prijedloga. U drugom slučaju ističemo kako upotreba standardne veličine jediničnog troška ne smije ograničiti pravo prijavitelja i partnera da samostalno planiraju u provode politiku plaća u svojim organizacijama. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Od korisnika se očekuje sudjelovanje u financiraju jer na taj način dokazuju svoju predanost i posvećenost ostvarivanju ciljeva projekta. Nadležno tijelo donosi Odluku o financiranju temeljem evaluacije projektnih prijedloga, odnosno pravo na Odluku imaju pozitivno ocijenjeni projekti u okviru dostupnih sredstava. Odlukom je utvrđen najveći mogući iznos moguće potpore, što ne zabranjuje korisniku da svoje djelatnike plati više, no iz bespovratnih EU sredstava će biti moguće sufinancirati samo odobreni udio.
18 Centar za mirovne studije 2.Pravila Poziva, Prihvatljive kategorije troškova Želimo komentirati dio pod "b" koji se odnosi na troškove plaća, a posebno bismo stavili naglasak na rečenicu: "Iznos jediničnog troška ne može se mijenjati tijekom provedbe projekta". Smatramo da ovo pravilo nije u redu jer ono znači da ukoliko se osobi zaposlenoj na ovom projektu poveća plaća tijekom provedbe (npr. uđe u viši razred koeficijenta na staž ili obrazovanje ili sl. a što je regulirano internim Pravilnicima o radu primjerice, organizacija civilnog društva), prema ovako postavljenom pravilu će i dalje će imati istu (manju) satnicu na projektu, a što je zaista nekorektno i neprihvatljivo. U istoj sekciji, navodi se kako "Troškovi plaća mogu iznositi najviše do 50% prihvatljivih troškova projekta" što također smatramo nepotrebnim za regulirati na ovako rigidan način, budući da uglavnom ova vrsta projekata iziskuje većinom ljudske resurse organizacija i drugih partnera koji provode fact-checking i iz tog razloga smatramo da bi se ovaj postotak trebao povećati (ili staviti raspon od-do) ili ga uopće ne regulirati. U sekciji "c" navedeno je da "troškovi smještaja isključeni su osim najnižih nužnih troškova smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom", voljeli bismo dobiti objašnjenje zašto je tomu tako? Zašto se ne bi mogao platiti smještaj osobama iz drugih mjesta stanovanja / boravka, a za potrebe održavanja radionica? Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Od korisnika se očekuje sudjelovanje u financiraju jer na taj način dokazuju svoju predanost i posvećenost ostvarivanju ciljeva projekta. Nadležno tijelo donosi Odluku o financiranju temeljem evaluacije projektnih prijedloga, odnosno pravo na Odluku imaju pozitivno ocijenjeni projekti u okviru dostupnih sredstava. Odlukom je utvrđen najveći mogući iznos moguće potpore, što ne zabranjuje korisniku da svoje djelatnike plati više, no iz bespovratnih EU sredstava će biti moguće sufinancirati samo odobreni udio. Primjedba u odnosu na troškove smještaja se prihvaća te će se na odgovarajući način proširiti odnosni dio u pogledu troškova smještaja.
19 Faktograf - udruga za informiranu javnost 2.Pravila Poziva, Prihvatljive kategorije troškova Smatramo da nije prihvatljivo ograničavanje troškova plaća na samo 50% prihvatljivih troškova projekta s obzirom na to da su upravo novinari temelj provedbe svih aktivnosti fact-checkinga te da u tom smislu treba ostaviti redakcijama slobodu da troškove planiraju prema realnim potrebama medijske produkcije. Treba napomenuti da su se radni uvjeti novinara posljednjih godina pogoršali kako vezano uz ciklus vijesti uslijed digitalizacije medija, tako i uslijed ekonomskih posljedica proizašlih iz pandemije COVID-19 te stoga dodatno nije opravdano ograničavanje troškova plaća u okviru Poziva koji kao ključne aktivnosti navodi uspostavljanje novih neovisnih provjeravatelja i uspostavljanje i jačanje sustava i procedura provjere informacija (fact-checking) u medijskim redakcijama i otpornosti medija na dezinformacije, te poticanje kvalitetnog i vjerodostojnog novinarstva, kao i poticanje stvaranja medijskih sadržaja vezanih uz borbu protiv dezinformacija Dodatno, molimo pojašnjenje vezano uz odredbu u dijelu b. Troškovi plaća (bruto 2): Iznos jediničnog troška ne može se mijenjati tijekom provedbe projekta. Znači li to da ne može doći do promjena plaća tijekom provedbe projekta, što s obzirom na potrebu prilagođavanja inflaciji s kojom smo suočeni u proteklom periodu smatramo neprihvatljivim, ili da se ne mogu povećavati iznosi naknade troškova plaće koji je planiran u okviru projekta (npr. u slučaju povećanja plaće organizacija će sufinancirati razliku između odobrenog jediničnog troška i stvarnog troška nastalog u odnosu na realan broj sati rada). Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća. Od korisnika se očekuje sudjelovanje u financiraju jer na taj način dokazuju svoju predanost i posvećenost ostvarivanju ciljeva projekta. Nadležno tijelo donosi Odluku o financiranju temeljem evaluacije projektnih prijedloga, odnosno pravo na Odluku imaju pozitivno ocijenjeni projekti u okviru dostupnih sredstava. Odlukom je utvrđen najveći mogući iznos moguće potpore, što ne zabranjuje korisniku da svoje djelatnike plati više, no iz bespovratnih EU sredstava će biti moguće sufinancirati samo odobreni udio.
20 Faktograf - udruga za informiranu javnost 2.Pravila Poziva, Prihvatljive kategorije troškova Molimo vas potvrdu da se edukacijske aktivnosti mogu organizirati u vidu studijskih posjeta europskim fact-checking organizacijama, odnosno mogu li se predvidjeti sredstva za sudjelovanje novinara i programskog osoblja na konferencijama o dezinformacijama, medijima i fact-checkingu koje se održavaju na području EU. S obzirom da su dozvoljeni Troškovi povezani s jačanjem suradnje fact-checkera s međunarodnim i nacionalnim dionicima posvećenim borbi protiv dezinformacija, prvenstveno drugim fact-checking projektima i organizacijama te medijima, mišljenja smo da ta suradnja mora moći imati i edukacijski karakter odnosno biti dio jačanja kapaciteta organizacije kroz sudjelovanje na specijaliziranim konferencijama i sastancima. Dodatno smatramo da je potrebno omogućiti priznavanje troškova smještaja i za sudionike/ce edukacijskih aktivnosti koje se provode na području Republike Hrvatske s obzirom na činjenicu da se kroz projekte može širiti mreža suradnika/ca na lokalnu razinu te da će oni trebati dolaziti na edukacijske aktivnosti u sjedište Korisnika. Prihvaćen Primjedba se prihvaća. Opisane edukacijske aktivnosti kako su navedene u pitanju potvrđuju se kao ispravne te će Agencija dodatno razjasniti predmetnu okolnost kako bi bilo razvidno da su takve edukacijske aktivnosti dozvoljene.
21 Kurziv 2.Pravila Poziva, Neprihvatljivi troškovi Podržavamo komentar Faktografa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
22 Faktograf - udruga za informiranu javnost 2.Pravila Poziva, Neprihvatljivi troškovi Molimo vas objašnjenje neprihvatljivosti PDV-a kao i zakupa zemljišta i nekretnina iz razloga što neprofitne organizacije u pravilu nisu u sustavu PDV-a te za isti ne dobivaju povrat, a zakup nekretnina se potencijalno može odnositi i na najam prostora za rad organizacije/redakcije. Smatramo da PDV treba biti prihvatljiv trošak u svim slučajevima u kojima se za isti trošak ne traži povrat PDV-a te da trošak najma nekretnina u smislu prostora za rad redakcije treba također biti prihvatljiv. Prihvaćen Primjedba se prihvaća na način da će PDV biti prihvatljiv trošak onim prijaviteljima/partnerima koji nisu u sustavu PDV-a i ne mogu ga vratiti. Primjedba vezana za mogućnost najma nekretnine se ne prihvaća obzirom da je namjera osigurati sredstva za trošak supstancijalno/sadržajno povezan s projektom odnosno potaknuti sadržajne projektne aktivnosti.
23 Centar za mirovne studije 3.Kako se prijaviti, Projektni prijedlog Dokumentacija za ovaj poziv je zaista ekstenzivna i neki zahtjevi izgledaju zaista neopravdani. Primjerice, je li zaista potrebno potpisivati CV i zašto CV mora biti na propisanom obrascu, a ne primjerice Europass format koji je uglavnom danas standard za većinu građana EU i EU institucije prilikom prijava na natječaje. U dijelu u kojem se objašnjava pravo izmjena Poziva tijekom razdoblja trajanja Poziva, govori se da će se objaviti obavijest u kojoj će se navesti je li poziv obustavljen na određeno vrijeme ili je zatvoren prije isteka predviđenog roka za dostavu projektnih prijedloga, međutim, ne navodi se obaveza navođenja razloga zašto je do ovih situacija došlo, a to bi svakako bilo dobro u duhu transparentnosti procesa dodjele javnih sredstava. Prihvaćen Primjedba se prihvaća. Životopisi će se naznačiti kao podnijeti u Europass formatu, međutim, napominje se kako će na odgovarajući način prijavitelj/partner biti upućen na obvezu dostave životopisa u propisanom formatu (Europass). U drugom dijelu primjedbe, ista se prima na znanje na način da će Agencija na odgovarajući način izmijeniti odnosno dopuniti nacrt u pogledu obustave ili zatvaranja poziva.
24 Faktograf - udruga za informiranu javnost 3.Kako se prijaviti, Projektni prijedlog Molimo pojašnjenje odredbi o obustavljanju ili zatvaranju Poziva u smislu postoji li mogućnost da Agencija zatvori Poziv u slučaju većeg broja prijava, a što smatramo neprihvatljivim jer bi ta opcija de facto značila da natječaj ima karakteristiku natječaja po sistemu “najbrži prst”, što ne omogućava odabir najkvalitetnijih projekata već onih koji su prije dostavljeni. O problematici principa “najbrži prst” višekratno se govorilo u javnosti te je primjerice i Ministarstvo gospodarstva u ožujku ove godine odustalo od ovakvog načina dodjele sredstava (poveznica: https://danas.hr/hrvatska/najbrzi-prst-za-javne-natjecaje-odlazi-u-povijest-ogorceni-smo-ljuti-i-razocarani-bbf1255a-e1cb-11ec-bfd4-6699b796a918). Mišljenja smo da Poziv mora imati jasno definiran krajnji rok prijave te da Poziv može biti obustavljen ili zatvoren isključivo u slučaju da je nakon početka podnošenja prijava utvrđeno da Poziv sadrži pogreške te treba biti izmijenjen na način da bi se promjenama u potpunosti izmijenili uvjeti istoga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Agencija će objaviti poziv na način će se svi projektni prijedlozi zaprimljeni između prvog i krajnjeg roka obraditi i ocijeniti po unaprijed poznatim kriterijima I bodovima za pripadajući kriterij.
25 Centar za mirovne studije 4.Postupak dodjele, Postupak dodjele bespovratnih sredstava Smatramo da je potrebno javno objaviti i kriterije za izbor članova/ica Odbora za odabir projekata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
26 Centar za mirovne studije 4.Postupak dodjele, Prigovori u postupku dodjele Zanima nas tko čini Komisiju za razmatranje prigovora, u u kojem trenutku se ona formira i na temelju kojih kriterija se biraju članovi/ce Komisije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Komisiju će činiti stručne službe Agencije.
27 Faktograf - udruga za informiranu javnost 5.Provedba projekta, Razdoblje provedbe projekta Određeno je da trajanje projekta ne može biti kraće od 12 mjeseci, no nije definirano njegovo maksimalno trajanje. Primljeno na znanje Prima se na znanje. Maksimalno trajanje projekta ne može biti dulje od 36 mjeseci.
28 Kurziv 5.Provedba projekta, Podnošenje izvješća i zahtjeva za nadoknadom sredstava Podržavamo komentar Faktografa. Prema članku 34. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, (4) Vrednovanje provedenog programa ili projekta u pravilu provodi korisnik financiranja dodatnim analizama rezultata programa ili projekta. Prihvaćen Prihvaća se. Isto kao i pod 28
29 Centar za mirovne studije 5.Provedba projekta, Podnošenje izvješća i zahtjeva za nadoknadom sredstava Nije jasno zašto i kako je korisnik dužan podnositi izvještaje u periodu od pet godina nakon završetka projekta, možete li pojasniti utemeljenje ovog zahtjeva? Prihvaćen Prihvaća se. Isto kao i pod 28.
30 Faktograf - udruga za informiranu javnost 5.Provedba projekta, Podnošenje izvješća i zahtjeva za nadoknadom sredstava Smatramo da je neopravdano administrativno opterećenje korisnika da su dužni čak 5 godina nakon provedbe projekta izvještavati (a ne samo čuvati dokumentaciju) o projektu. Potencijalno može biti opravdano da korisnik mora djelovati 5 godina nakon provedbe projekta odnosno u okviru redakcije imati uspostavljen fact-checking odjel, no čak i za to moraju postojati odredbe o višoj sili odnosno definirane situacije u kojima je moguće odstupiti od tog uvjeta. Ujedno je rok od 5 godina u potencijalnoj kontradikciji s odredbom koja navodi da “u razdoblju od tri godine nakon završnog plaćanja korisniku, NT ima pravo provjeravati trajnost operacija, postizanje učinka, pokazatelje rezultata, sprečavanje prekomjernog financiranja, korištenje imovine u skladu s Ugovorom, usklađenost operacije s horizontalnim politikama EU-a, itd.” Prihvaćen Primjedba se prihvaća te će navedeno razdoblje biti izmijenjeno na način da će biti skraćeno.
31 Kurziv 5.Provedba projekta, Podnošenje zahtjeva za predujam Smatramo neprihvatljivim neodobravanje predujma u sklopu ovog poziva, ne nalazimo utemeljenje takvoj odredbi niti u jednom pozivu prvenstveno namijenjenom udrugama kao nositeljima. U tom smislu, podržavamo komentar Faktografa. Prihvaćen Prihvaća se. Isto kao i pod 31.
32 Gong 5.Provedba projekta, Podnošenje zahtjeva za predujam Gong podržava Faktograf u ocjeni da je isplata predujma ključna pretpostavka uspješne provedbe projekata kakvi su predviđeni tekstom ovog poziva. Prihvaćen Prihvaća se. Isto kao i pod 31.
33 Faktograf - udruga za informiranu javnost 5.Provedba projekta, Podnošenje zahtjeva za predujam Smatramo neprihvatljivim da se ne odobrava predujam za provedbu projekta s obzirom na činjenicu da je Posebni cilj poziva “uspostavljanje novih neovisnih provjeravatelja” te da se provodi u sklopu NPPO-a koji omogućava predujmove u skladu s dinamikom projekta. Potrebno je naglasiti da su prihvatljivi prijavitelji na ovom Pozivu neprofitne organizacije - udurge koje u pravilu svoje poslovanje temelje na bespovratnim sredstvima te nemaju potreban kapital niti zalihu sredstava kojom bi predfinancirale provedbu projekta. “Analiza medijskog sektora u Republici Hrvatskoj” koju je objavilo Ministarstvo kulture 2022. godine pokazala je da u ukupnim prihodima neprofitnih elektroničkih publikacija najveći dio dolazi iz državnog proračuna, a ostali izvori sredstava su sredstva lokalne uprave, sredstva inozemnih fondova, donacija poslovnih subjekata i fizičkih osoba, prihodi od prodaje medijskih sadržaja te ostali prihodi (npr. članarine, sredstva pojedinih institucija). K tome, Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) u Prilogu 1. (poveznica: https://mingor.gov.hr/UserDocsImages//JavniPozivi//Prilog%201.%20Opci%20uvjeti.pdf ) navode da se predujam definira u odnosu na dinamiku projekta (plan plaćanja), tj u skladu s planiranim aktivnostima u okviru projekta i napretkom provedbe. “16.1. Mogućnost, iznosi i uvjeti za podnošenje zahtjeva za plaćanje predujma određeni su Ugovorom. Najviši iznos (postotak) predujma na koji Korisnik ima pravo utvrđuje se u odnosu na dinamiku aktivnosti na projektu i Korisnikove potrebe u svrhu provedbe projekta u Ugovoru. 16.2. Opravdanost potraživanja predujma (uključujući i najvišeg dopuštenog iznosa), dokazuje Korisnik, a procjenjuje PT te mora biti u skladu s planiranim aktivnostima u okviru projekta i napretkom provedbe projekta. 16.3. PT, u odnosu na pojedinog Korisnika, procjenjuje opravdanost korištenja predujma bazirajući se na Korisnikovu planu nabave i planu plaćanja”. Dakle, u okviru NPOO postoji mogućnost odobravanja predujma i smatramo da je to potrebno omogućiti i korisnicima u okviru ovog Poziva. Prihvaćen Primjedba se prihvaća te će Agencija razmotriti odgovarajući postotak za isplatu predujma.
34 Kurziv NACRT UPUTA ZA PRIJAVITELJE, 6.Obrasci i prilozi U javno savjetovanje nije podnesen niti jedan obrazac osim Prijavnog obrasca, kao ni jedan obavezni Prilog poziva. Smatramo nužnim za kvalitetnu procjenu ovog dokumenta podnijeti i pripadajuće obrasce na savjetovanje. Primljeno na znanje Prima se na znanje sa sljedećom napomenom. Uz Nacrt poziva ujedno je objavljen i obrazac Opis projekta kao i Kriteriji bodovanja. Dodatno se napominje kako je 19. travnja 2022. Agencija objavila upitnik. , s ciljem što bolje pripreme javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava kako bi stekla uvid o potencijalnim projektima i svim potrebama dionika koji jesu ili se žele uključiti u razvoj sustava provjere točnosti Napominjemo kako su Načela rada već sadržana u objavljenom dokumentu Uvodna najava u pripremi Programa potpora i Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava - Inicijalni okvir: ciljevi, aktivnosti i kriteriji a koji je u razdoblju od 26. svibnja do 17. lipnja 2022.godine bio dostupan na eSavjetovanju (https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20788), a također je od 30. lipnja stalno dostupan na naslovnici AEM mrežne stranice: https://www.aem.hr/nekategorizirano/standardi-i-kriteriji-za-provedbu-javnog-poziva-u-sklopu-npoo-mjere-uspostava-provjere-medijskih-cinjenica-i-sustava-javne-objave-podataka/. Predstavljanje gore navedenog dokumenta kao i detalji vezani za Poziv organizirano je i putem, za javnost otvorenih, skupova i to u Zagrebu (13.06.2022.), Rijeci (18.10.2022.), Osijeku (22.11.2022.) te ponovno Zagrebu (16.12.2022.). Napominje se kako su objavljena I izvješća sa predmetnih skupova (https://www.aem.hr/nekategorizirano/predstavljen-javni-poziv-u-sklopu-mjere-uspostava-provjere-medijskih-cinjenica-i-sustava-javne-objave-podataka/ https://www.aem.hr/vijesti/predstavljanje-npoo-projekta-u-osijeku/ https://www.aem.hr/vijesti/u-rijeci-odrzano-predstavljanje-npoo-mjere-uspostava-provjere-medijskih-cinjenica-i-sustava-javne-objave-podataka/ https://www.aem.hr/novosti/javno-predstavljena-mjera-uspostava-provjere-medijskih-cinjenica-i-sustava-javne-objave-podataka/) a praćenje nekih od njih omogućeni I putem prijenosa uživo na YouTube kanalu https://www.youtube.com/watch?v=x1xa-yYN_VA Za Poziv su karakteristični standardni obrasci i prilozi kakvi su uobičajeni u sličnim pozivima, s kojima je javnost upoznata. Cilj je Agencije bio objaviti Nacrt poziva u sadržajnom smislu, pri čemu se ocijenilo da je za potencijalne prijavitelje od značaja bilo objaviti I kriterije za bodovanje te prijedlog obrasca Opis projekta.