Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog nacrta natječaja za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Tomislav Pavlović NATJEČAJ Smatram da bi iz Priloga 1-Uvjeti prihvatljivosti izmijenjeno je sljedeće: Unijeta nova točka 8. trebalo ukloniti jer su korisnici u natejčaju 11., 12., i 13. odustali iz objektivnih razloga i ne bi ih trebalo diskriminirati. Nije prihvaćen Projekt/Zahtjev za potporu za koje je izdana Odluka o rezultatu administrativne kontrole u 11., 12. i 13. natječaju, a za koje je korisnik podnio zahtjev za odustajanjem nisu prihvatljivi u 17. Natječaju.
2 Tomislav Pavlović NATJEČAJ 17. natječaj za mjeru 5.2.1. ruralnog razvoja kao takav je financijski nedovoljan i prezahtjevan jer bi on trebao biti formiran i zahtjevan kao i 13. natječaj ove mjere, pod mjere i operacije, a ne da je formiran na način da su stvari kopirane iz investicijskih mjera u kojim se ide na prikupljanje dvije valjane ponude, jer se ovdje radi u uništenom potencijalu potresom, a ne investicijskim mjerama, a druga stvar je ta da financijski ne zadovoljava zahtjeve terena i poljoprivredna gospodarstva su primorana odustati od natječaja i ostaviti svoje porušene , to jest uništene objekte zubu vremena. Ponavljam 17. natječaj mora biti brzi natječaj bez stavke 2.4.1. i 2.4.2. jer u ovom natječaju to nije potrebno. Ovim tempom i da se omogući 120.000.000 kuna ovih natječaja bi trebalo biti sljdećih 10 godina jer se na području Grada Zagreba i ostalih Županija zahvaćenih potresom ima što obnavljati i nije to neka fama iz toga razloga savjetujem da se ovo savjetovanje poništi i da se promjeni pravilnik jer ovo nije realno, isto tako postoji dosta poljoprivrednih gospodarstava koja nisu prijavila štetu jer nisu obavješteni niti su ih obišli procjenitelji iz jedinica lokalne samouprave što predstavlja veliki problem. Nadam se da će te uzeti sa pažnjom moje komentare jer sredstva u u proračunu postoje to jest postoje ogromna sredstva za obnovu potresom zahvaćenih područja koja je Europska unija namjenski dala iz zajedničkog proračuna. Ukoliko ostane da korisnik mora preko Agronet-a i portala ponuda prikupiti dvije važeće ponude za svaku aktivnost u projektu i pri tome mora uzeti najnižu cijenu tada ne smije biti postavljena referentna cijena za gradnju objekta jer u tom slučaju tržište diktira cijenu, a ne Agencija i tada kao i u svim investicijskim mjerama nema referentne cijene. Isto smatram da ukoliko izmjene ovog natječaj koje se odnose na prijavu štete budu u novom natječaju, a odnose se na prijavu šteta nadležnom povjerenstvu lokalne zajednice ( Općine i Grada ) i izlazak djelatnika ministarstva, znači li to da osobe koje nisu iz nekog razloga prijavile štetu to mogu sada učiniti i nakon izlaska službenika Ministarstva poljoprivrede mogu verificirati zapisnik jer postoji veliki broj poljoprivrednika koji nije prijavio štetu. Nije prihvaćen Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda je 21. listopada 2022. godine donijelo Zaključak kojim se odbija zahtjev za produljenje unosa šteta zbog tehničke nemogućnosti produljenja u Registru šteta, a koje obavlja APIS IT (Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama). Stoga je ovaj Natječaj namijenjen korisnicima čije su štete na poljoprivrednom potencijalu već unesene u APIS sustav. Službenici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede terenskim obilaskom verificiraju utvrđenu štetu na poljoprivrednom gospodarstvu o čemu izdaju Zapisnik o verifikaciji štete. Javnom objavom poziva za prikupljanje ponuda preko mrežnih stranica APPRRR poštuje se načelo transparentnosti na način da je osigurana vidljivost i javnost podataka o postupku nabave te je navedeno dostupno svim zainteresiranim stranama. Dakle, svi ponuditelji imaju ista prava i mogućnosti učitavati svoje ponude. Javna objava poziva za prikupljanje ponuda preko mrežnih stranica APPRRR ne znači aktivno sudjelovanje korisnika u istraživanju tržišta, već je samo jedan od alata. Da bi korisnika potaknuli na istraživanje tržišta Agencija je stavila odredbu Natječaja da je korisnik dužan obavijestiti gospodarske subjekte da je objavio Poziv te da je na zahtjev dužan dostaviti dokaz da je obavijestio najmanje 3 gospodarska subjekta o provođenju postupka nabave. Uputom za prikupljanje ponuda propisane su smjernice za izradu specifikacija, kriterija i odabir ponuda. Korisnik tijekom trajanja poziva za dostavu ponuda ima uvid u dostavljene ponude i može obavijestiti ponuditelja da ponuda ne odgovora tehničkoj specifikaciji, a ponuditelj može učitati ponudu dok god traje poziv za dostavu ponuda. Ako korisnik u postupku prikupljanja ponuda ne prikupi dvije valjane ponude koje ispunjavaju uvjete iz tražene tehničke specifikacije/troškovnika, može iz tog razloga ponoviti postupak prikupljanja ponuda prije podnošenja Zahtjeva za potporu. Agencija za plaćanja ostavila je primjeren rok za provođenje postupka nabave preko mrežnih stranica APPRRR. Na taj način Agencija za plaćanja također osigurava učinkovitu zaštitu financijskih interesa, a provjera opravdanosti visine troškova u skladu je s člankom 28., stavak 5 Pravilnika.
3 Tomislav Pavlović NATJEČAJ, 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Smatram da je iznos od 20.000.000 kuna pogreškom napisan i da bi trebalo pisati iznos raspoloživih sredstava 200.000.000,00 kuna jer iznos od 20.000.000,00 nije dovoljan. Iznos od 20.000.000,00 kuna je primjenjiv za štete koje ne uključuju štete od potresa. Ovaj natječaj mora biti brzi natječaj kao 13. natječaj mjere 5.2.1. Nije prihvaćen Alokacija za ovu operaciju određena je u Programu ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. U Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. predviđena su nova sredstva za ovu vrstu intervencije.
4 Tomislav Pavlović 2.2. Uvjeti prihvatljivosti projekta u postupku dodjele potpore, 2.2.1. Postupak evidencije i verifikacije šteta Po navedenom u točki 2.2.1. pod točka b, c i d proizlazi da korisnici koji nisu iz nekog od razloga prijavili štetu istu mogu prijaviti nadležnom povjerenstvu lokalne zajednice i nakon toga zatražiti verifikaciju to jest zatražiti izlazak službenika Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede na teren u svrhu utvrđivanje štete na objektima to jest poljoprivrednom potencijalu. Nije prihvaćen Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda je 21. listopada 2022. godine donijelo Zaključak kojim se odbija zahtjev za produljenje unosa šteta zbog tehničke nemogućnosti produljenja u Registru šteta, a koje obavlja APIS IT (Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama). Stoga je ovaj Natječaj namijenjen korisnicima čije su štete na poljoprivrednom potencijalu već unesene u APIS sustav.
5 Tomislav Pavlović 2. POSTUPAK DODJELE POTPORE, 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova Pod točku 2.3. bi trebalo zamijeniti sa tekstom: Korisnik prije podnošenja Zahtjeva za potporu mora pribaviti jednu ponudu za svaku aktivnost koju planira provoditi. Nije prihvaćen Točkom 2.3. su propisani uvjeti prihvatljivosti troškova, a točkom 2.4. i 2.4.1 i 2.4.2 su propisani postupci nabave. Natječajem je propisano sljedeće: 1. ako je trošak nastao nakon prirodne nepogode, a prije objave Natječaja, korisnik je obvezan u Zahtjevu za potporu dostaviti račun i još jednu ponudu 2. za troškove za koje su Prilogom 3 ovoga Natječaja propisani maksimalni iznosi, korisnik je obvezan u Zahtjevu za potporu učitati ponudu/račun 3. u slučaju da trošak nije nastao prije podnošenja Zahtjeva za potporu, a za trošak nije propisan maksimalno dozvoljen iznos Prilogom 3 Natječaja, korisnik je u obvezi provesti postupak nabave preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja (Portala ponuda) i prikupiti najmanje dvije valjane ponude u skladu s Prilogom 13 Natječaja.
6 Tomislav Pavlović 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova, 2.4.1. Postupci nabave putem Portala ponuda za troškove za koje je propisano provođenje postupka nabave Točku 2.4.1. i 2.4.2. treba ukloniti i u točki 2.4. treba dodati sljedeće : Korisnik je dužan pribaviti jednu ponudu. Agencija za plaćanja će kroz svoje provjere utvrditi opravdanost visine troška odabrane ponude osim za stavke rekonstrukcije objekata za koje nije utvrđena referentan cijena za pojedine radove koji se ne nalaze u Prilogu 3 ovoga natječaja. Nije prihvaćen Natječajem je propisano sljedeće: 1. ako je trošak nastao nakon prirodne nepogode, a prije objave Natječaja, korisnik je obvezan u Zahtjevu za potporu dostaviti račun i još jednu ponudu 2. za troškove za koje su Prilogom 3 ovoga Natječaja propisani maksimalni iznosi, korisnik je obvezan u Zahtjevu za potporu učitati ponudu/račun 3. u slučaju da trošak nije nastao prije podnošenja Zahtjeva za potporu, a za trošak nije propisan maksimalno dozvoljen iznos Prilogom 3 Natječaja, korisnik je u obvezi provesti postupak nabave preko mrežnih stranica Agencije za plaćanja (Portala ponuda) i prikupiti najmanje dvije valjane ponude u skladu s Prilogom 13 Natječaja.
7 Tomislav Pavlović 2.3. Uvjeti prihvatljivosti troškova, 2.4.1. Postupci nabave putem Portala ponuda za troškove za koje je propisano provođenje postupka nabave Smatram da ovaj članak 2.4.1. treba ukloniti iz natječaja jer nije primjenjiv na gradnji objekata i uklanjanu jer za te stavke postoji referentna cijena i samim tim je neostvariv osim u slučaju rekonstrukcije objekata kada je to ostvarivo i potrebno jer ne postoji za tu stavku referentna cijena za pojedine radove. U 11., 12. i 13. su postojale referentne cijene za KW snage traktora što smatram da i u 17. natječaju treba postavit. Nije prihvaćen Prilogom 3 propisani su maksimalno dozvoljeni troškovi za izgradnju i za te troškove korisnik je obvezan u Zahtjevu za potporu dostaviti ponudu/račun. U tekstu Natječaja u točki 16 navedeni su svi prilozi koji su sastavni dio Natječaja, pa je tako naveden Prilog 11 – Maksimalna prihvatljiva snaga traktora – Sektor stočarstva i peradarstva i Prilog 12 – Maksimalna prihvatljiva snaga traktora – Sektor voća i povrća, kojima će biti propisani maksimalni iznos potpore za traktor.
8 Tomislav Pavlović 2.6. Provedba postupka dodjele potpore, 2.6.1. Podnošenje, zaprimanje i rangiranje Zahtjeva za potporu Smatram da u ovom natječaju nije prihvatljivo rangiranje jer je previše uništenih objekata na terenu da sav potencijal treba obnoviti a ne provoditi rangiranje. Nije prihvaćen Kriteriji odabira navedeni su u Programu ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. i moraju se primijeniti. Jedini kriterij je stupanj oštećenja poljoprivrednog potencijala, što znači da će korisnici s najvećom štetom dobiti najveći broj bodova.
9 Tomislav Pavlović 3. POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA, 3.2. Uvjeti prihvatljivosti troškova u postupku provedbe projekta Smatram da bi pod točku četiri trebalo promijeniti u sljedeće: Provedba postupka nabave treba biti na način da je korisnik pribavio jednu valjanu ponudu za svaku aktivnost koju provodi ovim natječajem. Nije prihvaćen Točkom 4 Natječaja propisano je petogodišnje razdoblje nakon konačne isplate potpore – ex post kontrola. Postupak nabave pojašnjen je ranije.