Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama alternativnih investicijskih fondova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TOMISLAV BORAS Na temelju odredbe članka 6. stavka 5., članka 15. stavka 4. i članka 218. stavka 8. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18, 126/19, 110/21; dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj xx prosinca 2022. godine donijela je, Članak 7. Prijedlog Erste Asset Managementa bi bio da se u Pravilnik vrstama alternativnih investicijskih fondova doda dio prema kojem AIF s javnom ponudom može pored zatvorenih nekretninskih fondova ulagati u otvorene nekretninske investicijske fondove registrirane u državama članicama ili trećim zemljama s jednakom razinom zaštite. Izmjene su kako slijedi: • U članak 10. stavak 2. dodaje se točka 11. koja glasi: „11. investicijskih fondova iz članka 23. stavka 3. točke b) ovoga Pravilnika čija je razina zaštite istovjetna je s onom koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova i AIF-ova s javnom ponudom, te su, posebice, propisi za odvojenost imovine, zaduživanje, davanje zajmova i prodaju prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca bez pokrića istovjetni zahtjevima propisanima zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom“ • U članak 12. stavak 1. dodaje se točka 14. koja glasi: „14. najviše 20% neto vrijednosti imovine AIF-a može se uložiti u investicijske fondove iz članka 10. stavka 2. točke 11. ovoga Pravilnika.“ • Članak 23. stavak 3. točka b. se mijenja i sada glasi: „b) udjele ili dionice drugog investicijskog fonda za ulaganje u nekretnine,“ Nije prihvaćen Komentar se ne prihvaća jer nema potrebe mijenjati odredbe pravilnika jer je predmetno ulaganje već dozvoljeno.. Mogućnost ulaganje u otvorene AIF-ove s javnom ponudom osnovane u RH te AIF-ove s javnom ponudom koji su odobrenje za rad odnosno odobrenje za nuđenje malim ulagateljima dobili od strane nadležnog tijela države članice ili treće države propisano je u članku 10. stavku 2. točki 4. podtočkama b) i c) te nema potrebe dodavati novu točku 11. (2) Imovina AIF-a s javnom ponudom isključivo se može sastojati od: 4. udjela u sljedećim subjektima za zajednička ulaganja: b) AIF-ovima s javnom ponudom koji su dobili odobrenje za rad odnosno odobrenje za nuđenje malim ulagateljima od strane Hanfe,(ovdje spadaju i otvoreni AIF-ovi s JP za ulaganje u nekretnine) c) AIF-ovima s javnom ponudom koji su odobrenje za rad odnosno odobrenje za nuđenje malim ulagateljima dobili od strane nadležnog tijela države članice ili treće države (ovdje spadaju i otvoreni AIF-ovi s JP za ulaganje u nekretnine iz drugih DČ i TC).
2 HGK Na temelju odredbe članka 6. stavka 5., članka 15. stavka 4. i članka 218. stavka 8. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18, 126/19, 110/21; dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj xx prosinca 2022. godine donijela je, Članak 19. Članovi Grupacije AIF-ova predlažu da odredba članka 24. stavak 1. točka e) važećega Pravilnika o vrstama AIF-a koja sada glasi: „e) AIF može steći najviše 25% obveznica iz jednog izdanja ili dionica s pravom glasa jednog izdavatelja, uz izuzetak dionica društva posebne namjene iz članka 23. stavka 2. točke d) ovoga Pravilnika“ izmijeni na način kako slijedi: „e) AIF može steći najviše 25% obveznica iz jednog izdanja ili dionica s pravom glasa jednog izdavatelja uz izuzetak vrijednosnih papira društva posebne namjene iz članka 23. stavka 2. točke d) ovoga Pravilnika.“ Obrazloženje: Postojeće rješenje ne omogućuje da ovakav AIF stječe više od 25% obveznica iz jednog izdanja društva posebne namjene („SPV“). AIF može stjecati više od 25% jedino kada je riječ o dionicama SPV-a. Ako bi se ova mogućnost proširila i na obveznice SPV-a time bi se smanjila ukupna rizičnost ovakvog fonda. Naime, imatelji obveznica imaju u slučaju insolventnosti prednosni red u naplati potraživanja prema SPV-u u odnosu na dioničare. Prihvaćen Komentar se prihvaća. Propisuje se iznimka da AIF može steći i više od 25% obveznica jednog izdanja, kada je izdavatelj tih obveznica društvo posebne namjene („SPV“), ali samo u svrhu financiranja stjecanja prava vlasništva nad nekretninom. U članku 23. stavku 2. točka d) mijenja se i glasi: „d) koje se mogu steći izravno ili posredstvom jednog ili više subjekata posebne namjene čiji je imatelj u cijelosti AIF (osim ako propisi države članice ili treće države ne predviđaju da imatelj određenog postotka udjela bude subjekt iz države članice ili treće države) i čija je svrha ostvarivanja prava vlasništva nad nekretninom za račun AIF-a. Ulaganje izravno ili posredstvom jednog ili više društava posebne namjene čiji je imatelj u cijelosti AIF, smatra se izravnim ulaganjem u nekretnine, uključujući i kada AIF stječe obveznice koje je izdalo to društvo posebne namjene u svrhu financiranja stjecanja prava vlasništva nad nekretninom.“ U članku 24. stavku 1. točka e) mijenja se i glasi: „e) AIF može steći najviše 25% obveznica iz jednog izdanja ili dionica s pravom glasa jednog izdavatelja, uz izuzetak dionica društva posebne namjene iz članka 23. stavka 2. točke d) ovoga Pravilnika i obveznica koje je izdalo to društvo posebne namjene u svrhu financiranja stjecanja prava vlasništva nad nekretninom.“