Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK VRSTE I VISINA NAKNADA I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, Članak 4. U nastavku navodimo primjedbe i prijedloge članica Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK: - Pojedina investicijska društva mišljenja su da su naknade koje se propisuju Pravilnikom previsoke u kontekstu stanja na hrvatskom tržištu kapitala. Npr., naknada i administrativna pristojba za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave investicijskog društva u iznosu od 8.500,00kn + 850,00kn previsoka je za investicijska društva koja jedva preživljavaju. Isto se odnosi i na ostale iznose koje se odnose na eventualnu promjenu djelatnosti ili doregistraciju djelatnosti po Zakonu o tržištu kapitala. - Predlaže se uvođenje mehanizma povrata novca, ako kandidat za člana uprave investicijskog društva bude odbijen od strane HANFA-e na temelju njihove diskrecijske odluke. Naime, minimalni uvjeti za prijavu se daju tumačiti na više načina, a onda HANFA ima pravo diskrecijsko pravo nešto od preduvjeta priznati ili ne. Ukoliko preduvjeti ne budu priznati, uplata od cca 9.350,00 kn predstavlja za investicijsko društvo preveliki trošak. Također se predlaže da se naknada uplaćuje po ispostavljenom računu, nakon što je HANFA napravi preliminarno filtriranje ispunjavanja preduvjeta i zaključi kako kandidat iste ispunjava. Djelomično prihvaćen Iznos naknade i administrativne pristojbe vezane uz izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave investicijskog društva određen je temeljem više kriterija. Prvenstveno, radi se o trošku koji za investicijska društva nastaje najčešće jednom u pet godina. Nadalje, sam postupak nije unificiran, odnosno obuhvaća nekoliko faza i to analizu dostavljene dokumentacije, sastavljanje komisije, kao i komisijsku procjenu kandidata tj. programa koji je isti predstavio što znači da Hanfa ima troškove angažiranja svojih djelatnika bez obzira na konačni ishod licenciranja kandidata. Neovisno o navedenome, Hanfa prihvaća zaprimljeni komentar koji se odnosi na visinu navedene naknade i administrativne pristojbe, i to u ovisnosti o tome koje investicijske usluge i aktivnosti je investicijsko društvo licencirano pružati odnosno obavljati. Uzimajući u obzir veći opseg organizacijskih zahtjeva te posljedične veće aktivnosti Hanfe po pojedinom zahtjevu, za investicijska društva koja su ovlaštena za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti izčlanka 5. stavka 1. točke 3. i 6. Zakona o tržištu kapitala, iznos naknade i administrativne pristojbe ostaje nepromijenjen. Međutim, za investicijska društva koja nemaju odobrenje za pružanje prije navedenih investicijskih usluga i investicijskih aktivnosti (odnosno za investicijska društva iz članka 32. stavaka 1. i 3., kao i članka 34. Zakona o tržištu kapitala), naknada i administrativna pristojba za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti člana uprave investicijskog društva su smanjene temeljem načela proporcionalnosti na 5.000 kn + 500 kn. Vezano uz ostale navode iz zaprimljenog komentara, sukladno odredbi članka 3. stavka 11. Pravilnika, uplatitelju se može vratiti cijeli uplaćeni iznos naknade i administrativne pristojbe na zahtjev stranke dostavljen Hanfi ako stranka odustane od zahtjeva i ako nisu poduzete u većem obujmu radnje od strane Hanfe ili je postupak pokrenut omaškom, osim u slučajevima iz stavaka 8., 9. i 10. predmetnog članka. Isto tako stranka se uvijek može obratiti Hanfi prije podnošenja zahtjeva ako postoje neke nedoumice vezane za radno iskustvo potencijalnog kandidata za člana uprave, kao i povući zahtjev. U konačnici, a vezano uz prijedlog plaćanja naknade po ispostavljenom računu, napominjemo kako se naknade i administrativne pristojbe u cijelosti uplaćuju u trenutku podnošenja zahtjeva odnosno prije pokretanja postupka u Hanfi. Ujedno napominjemo kako je Hanfa već u postupku razmatranja novih opcija za učinkovitu razmjenu informacija o naknadama sa subjektima nadzora u budućim razdobljima, iako kao neprofitna organizacija nije obvezna izdavati račune, o čemu će subjekti nadzora biti pravovremeno obavješteni.