Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zagrebačka banka d.d. PRAVILNIK Prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju HANFI za 2016. godinu (dalje u tekstu: Prijedlog) predložena je, između ostalog, izmjena čl.7.st.1. tog Pravilnika kojim se uređuju osnovice i visine naknada za pružene brokerske usluge, usluge trgovanja za vlastiti račun te usluge skrbništva koje pružaju kreditne institucije. Navedenim Prijedlogom, kao osnovica za izračun naknada po osnovi trgovanja za vlastiti račun uzima se iznos vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun kreditne institucije. Smatramo da ovakav način obračuna naknade nije pravičan te adresatima propisa može nanijeti nerazmjerno veliki teret. Za razliku od osnovica za obračun naknada kod ostalih usluga kod kojih se percipira realna osnovica na temelju koje kreditna institucija ostvaruje dobit iz pruženih investicijskih usluga ili aktivnosti, kod trgovanja za vlastiti račun Prijedlogom se kao osnovica za obračun naknada uzima iznos vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun kreditne institucije, dok se efekt dobiti/gubitka kreditne institucije iz navedene transakcije u cijelosti zanemaruje. Dok se kod npr. brokerskog ili skrbničkog poslovanja pružena investicijska usluga u cijelosti realizira kroz nalog ili pohranu financijskog instrumenta, transakcije koje se sklapaju u okviru usluge trgovanja za vlastiti račun u pravilu se realiziraju kroz dvije transakcije: i) transakcija s klijentom te ii) back-to-back transakcija kojom kreditne institucije, sukladno Zakonu o kreditnim institucijama i regulativi HNB-a, upravljaju izloženošću koja nastaje iz transakcija sklopljenih po osnovi trgovanja za vlastiti račun te s time povezanim rizicima. Uzimanje za osnovicu za obračun iznos vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun kreditne institucije sa stanjem na datum izvještaja te zanemarivanje efekta prihodovne i iznimno visoke rashodovne strane u pruženoj usluzi za posljedicu ima nepravičnu naplatu naknade koje u odnosu na ostvarenu dobit može za pojedino referentno razdoblje predstavljati i više od desetaka postotaka ostvarene dobiti, a u slučaju transakcija sklopljenih na duži rok (uobičajeno u poslovanju s izvedenicama) može u cijelosti anulirati korist iz konkretne transakcije pa čak imati i negativne prihodovne efekte. Dodatno, prihod od transakcija kod vlastitog trgovanja realizira se isključivo u trenutku sklapanja transakcije. Stoga smatramo da nije pravično naknadu obračunavati tijekom cijelog trajanja derivativnog ugovora već isključivo u kvartalu u kojemu je prihod ostvaren. Imajući osobito ovo u vidu, smatramo nepravičnim da se na vrijednost portfelja kod usluge trgovanja za vlastiti račun naplaćuje naknada po većoj stopi nego kod usluge skrbništva kod koje se prihodi realiziraju kontinuirano. Predloženi način obračuna čini domaće kreditne institucije nekonkurentnima u odnosu na strane banke u trgovanju izvedenicama te u krajnjem slučaju onemogućuje domaće banke u pružanju usluge zaštite od rizika domaćim pravnim osobama. Predlažemo stoga da se osnovica za izračun naknade od aktivnosti trgovanja za vlastiti račun, računa na neto rezultat od trgovanja odnosno na prihode od trgovanja za vlastiti račun umanjeno za realizirane i nerealizirane gubitke od financijske imovine po FER vrijednosti kroz dobit ili gubitak (stavke izvještaja I.3 umanjeno za stavku III.8). Takav način obračuna bio bi pravičan te utemeljen na stvarnoj koristi od pružene usluge, na kojim načelima se sukladno Pravilniku naplaćuju naknade za preostale investicijske usluge. Djelomično prihvaćen Prijedlogom Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju HanfiI za 2016. godinu, obrazložen je način izračuna naknada koje se plaćaju Hanfi za nadzor subjekata nadzora. S tim u svezi, Hanfa u članku 7. stavku 1. istog pravilnika propisuje način obračuna naknada koje kreditne institucije plaćaju Hanfi za nadzor. Obzirom da se nadzor provodi nad svim segmentima pružanja investicijskih usluga i aktivnosti kreditne institucije, naknadu za nadzor nije moguće obračunati samo na neto principu. S tim u svezi izmijenjen je dosadašnji koncept naplate naknada za nadzor Hanfi, koji se temeljio na kvartalno ostvarenim prihodima od aktivnosti trgovanja za vlastiti račun, sa konceptom naplate naknada na temelju kvartalnog knjigovodstvenog stanja financijskih instrumenata u portfelju kreditne institucije. Cilj navedene izmjene se temelji na zahtjevu subjekata nadzora prema Hanfi za manjom volatilnosti osnovice za obračun naknade, obzirom na značajnu volatilnost prihoda od pružanja investicijskih usluga i aktivnosti na tržištu kapitala RH. Vezano uz Vaš komentar iz obračuna naknade isključene su izvedenice.
2 HGK Osobe koje su ovlaštene pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti, Članak 7. Primjedbe i prijedlozi članice Grupacije skrbnika i depozitnih banaka: Članak 7. stavak.1. Nacrtom Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016.godinu člankom 7. stavak 1. prijedlog naknada za kreditne institucije koje su ovlaštene pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti sukladno članku 6. stavka 2. točke 1. ZTK-a iznosi 0,005‰ (tisućinki) na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja do 10 milijardi kuna, a na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 10 milijardi kuna naknadu od 0,001‰. Ista naknada predložena je i za investicijska društva iz članka 6. stavka 1. točke 1. ZTK. S obzirom na činjenicu da aktivnosti na hrvatskom tržištu kapitala već godinama stagniraju, te se niti u 2016. godini ne očekuju značajniji pozitivni pomaci smatramo da prijedlog naknada koje bi kreditne institucije i investicijska društva trebali platiti na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva previsoke uspoređujući s tržišnim uvjetima na kojima posluju. Uzimajući u obzir činjenicu da se kod skrbništva radi o pomoćnim uslugama čija je glavna funkcija pratiti investicijske usluge i aktivnosti, te je samim time i razina naknada koja se klijentima po tim usluga naplaćuju izuzetno niska, smatramo da se naplata naknada ne bi smjela bazirati na imovini koja je pohranjena na skrbničkim računima već na prihodima koji se ostvaruju temeljem te pohrane. Naime, ovakav način obračuna i naplate naknade dovodi do situacije da kreditne institucije i investicijska društva plaćaju višestruko veću naknadu po pomoćnim uslugama nego po osnovnim investicijskim uslugama. Uzimajući u obzir sve navedeno molimo da se još jednom razmotri visina naknade za usluge upravljanja portfeljem i pomoćne usluge iz članka 5. stavka 2. točke 1, te da se uskladi s visinom naknada koje se naplaćuju za ove vrste usluga, kako bi se barem ovim potezom poboljšala ulagačka klima na hrvatskom tržištu kapitala. Djelomično prihvaćen Prijedlogom Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hanfi za 2016. godinu, obrazložen je način izračuna naknada koje se plaćaju Hanfi za nadzor subjekata nadzora Hanfe. S tim u svezi, Hanfa u članku 7. stavku 1. istog pravilnika propisuje način obračuna naknada koje kreditne institucije plaćaju Hanfi za nadzor. Obzirom da se nadzor provodi nad svim segmentima pružanja investicijskih usluga i aktivnosti kreditne institucije, naknada za nadzor za pružanje usluge skrbništva obračunava se na iznos imovine pohranjene na skrbničkim računa kako bi se pravedno raspodijelio trošak nadzora u skladu sa obujmom posla vezanim uz nadzor istih ovisno o iznosu imovine koja je pohranjena na skrbi kod određene kreditne institucije/investicijskog društva.
3 HGK Osobe koje su ovlaštene pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti, Članak 7. Primjedbe i prijedlozi članica Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima: Članak 7. Predlaže se da za obračun naknada po ostvarenom prometu HANFA izdaje račun po kojem bi se onda plaćala naknada. Naime, na isti način ostali sudionici tržišta (burza i SKDD) obračunavaju promete te izdaju račune. Predlaže se da se ukine model plaćanja naknade koji se temelji na prometu. Članak 7. stavak 1. Smatramo da bi trebalo pojasniti dio stavka koji glasi: „naknadu od 0,014‰ (tisućinki) računano od iznosa vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun kreditne institucije…“. Slijedom toga, predlaže se da se iza članka 7. stavak 11. doda novi stavak u kojem će biti pobliže objašnjeno što se podrazumijeva pod „iznos vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun kreditne institucije“, na sličan način kako je to objašnjeno u stavcima 10. i 11. vezano za ostvarene prihode i vrijednost skrbništva. Pri tome bi trebalo pojasniti sljedeće: - pojam „iznos vrijednosti“ odnosno na koju vrijednost financijskog instrumenta se odnosi (nominalna, tržišna, nabavna …) - pojam „stečeni“ odnosno na koji period se odnosi (stečeni u kvartalu, u godini, ukupno na datum …) - datum na koji se utvrđuje vrijednost (ako se pojam stečeni odnosi na sve financijske instrumente u portfelju) - odnosi li se navedeno na uslugu iz članka 5. stavak 1. točka 3. ZTK, Trgovanje za vlastiti račun - ulaze li financijski instrumenti stečeni u repo poslovima i financijski instrumenti koji ne kotiraju na domaćem tržištu u izračun vrijednosti. Djelomično prihvaćen Prema odredbama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hanfi za 2016. godinu, subjekti nadzora odnosno obveznici plaćanja, naknadu izračunavaju na temelju vlastitih podataka o određenoj propisanoj osnovici koja proizlazi iz poslovanja subjekta nadzora te izračunatu naknadu za određeno propisano razdoblje plaćaju Hanfi u propisanom roku. Hanfa temeljem zaprimljenih izvještaja subjekata nadzora u kojima su iskazani podaci o osnovicama također izračunava naknadu propisanu ovim Pravilnikom. Nastavno na navedeno, a vezano uz prijedlog da za obračun naknada po ostvarenom prometu Hanfa izdaje račun po kojem bi se onda plaćala naknada, napominjemo kako je Hanfa već u postupku razmatranja novih opcija za učinkovitu razmjenu informacija o izračunatim naknadama sa subjektima nadzora u budućim razdobljima, iako kao neprofitna organizacija nije obvezna izdavati račune, o čemu će subjekti nadzora biti upoznati nakon uspostave tehničkog rješenja. Prihvaćamo Vaš komentar i u tekstu članka 7. dodat će se pojašnjenje koji podaci se uzimaju u obračun naknade od iznosa vrijednosti financijskih instrumenata stečenih za vlastiti račun kreditne institucije. Navedeni podaci odnose se na obrazac VP koji će biti propisan Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti za kojeg trenutno traje javna rasprava i distribuiran je članovima Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima te Udruženja banaka pri HGK, dok su podaci detaljnije propisani u Uputi za popunjavanje nadzornih izvještaja za investicijska društva ovlaštena za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti: Obrasci PR, US, UP, TR, NS, UI, PP, ZK i VP, koja je također distribuirana prethodno navedenim udruženjima uz predmetni pravilnik, a bit će objavljena na službenim stranicama Hanfe po objavi pravilnika u Narodnim novinama.