Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski Telekom d.d. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA U okviru javnog savjetovanja koje je pokrenuto dana 13. studenog 2015. godine o prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (dalje u tekstu: Prijedlog Pravilnika), u nastavku iznosimo komentare Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje u tekstu: HT). Članak 1. Prijedloga Pravilnika HT pozdravlja predloženu izmjenu u Tablici 1. temeljem koje se za koeficijent upravljanja skupinom brojeva za uporabu nacionalnih brojeva iz skupine nezemljopisnih brojeva za M2M usluge određuje vrijednost „1“. Navedeno je u skladu s prijedlogom Udruge pokretnih komunikacija Hrvatske (dalje u tekstu: UPKH) koji je bio dostavljen tijekom javnog savjetovanja o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra koja je održana u razdoblju od 28. listopada do 12. studenog 2014. godine. Dodatno, tada je od strane UPKH predloženo snižavanje koeficijenta upravljanja skupinom brojeva na „1“ i za uporabu nacionalnih brojeva iz skupine nezemljopisnih brojeva za usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluge jedinstvenog pristupnog broja, usluge besplatnog poziva, usluge pristupa internetu i usluge osobnog broja. HT smatra kako s obzirom na način upravljanja i dodjele zemljopisnih brojeva koji se koriste u nepokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama i nezemljopisnih brojeva koji se koriste u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama ne postoje razlike koje bi opravdale postojanje različitih koeficijenata upravljanja skupinom brojeva. Slijedom toga HT predlaže da se dosadašnji koeficijent upravljanja skupinom brojeva „1“ za uporabu brojeva u nepokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama primijeni i na brojeve u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama. Vezano uz nezemljopisne brojeve za usluge jedinstvenog pristupnog broja, usluge besplatnog poziva, usluge pristupa internetu i usluge osobnog broja, s obzirom da se neke od navedenih usluga mogu koristiti i putem nepokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža, ali i putem pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža, HT smatra kako bi bilo opravdano za sve te usluge definirati isti tehnološki neutralan koeficijent upravljanja skupinom brojeva „1“. Slijedom prethodno navedenog HT predlaže izmjenu Tablice 1, na sljedeći način: Tablica 1. Br. Uporaba nacionalnih brojeva iz skupine brojeva Koeficijent upravljanja skupinom brojeva 1. Zemljopisni broj – usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, usluge jedinstvenog pristupnog broja, usluge besplatnog poziva, usluge pristupa internetu, usluge osobnog broja, M2M usluge 1 2. Nezemljopisni broj – usluge s posebnom tarifom 1,5 Prijedlozi dodatnih izmjena Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (dalje u tekstu: Pravilnik) - članak 10. stavak 2. Pravilnika Povećanje naknade iz članka 10. stavka 2. Pravilnika u 2014. godini obrazloženo je kao dodatna mjera fiskalne konsolidacije za 2014. g. na prihodnoj strani državnog proračuna koja je usmjerena na smanjenje prekomjernog deficita. HT je u kupnju RF spektra (800 MHz i 1800 MHz) u zadnje 3 godine uložio dodatnih 376 milijuna kuna (jednokratne naknade i godišnje naknade temeljem članka 10. stavka 2. Pravilnika), dok su sva tri mobilna operatora u istom razdoblju uložila 966 milijuna kuna (jednokratne naknade i godišnje naknade temeljem članka 10. stavka 2. Pravilnika). Prema podacima prikupljenim unutar DT grupe, naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra u pokretnim elektroničkim mrežama koje se plaćaju u Republici Hrvatskoj su najviše unutar DT grupe. Nadalje, Europska komisija u Strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu ističe kako je radijski spektar važan element za uspostavu širokopojasnih usluga te navodi nužnost upravljanja radijskim spektrom pod usklađenijim okvirom jer u postojećoj situaciji u kojoj ne postoje sveeuropski ciljevi i kriteriji za dodjeljivanje radijskog spektra ulaz na tržište je ograničen, sprečava se tržišno natjecanje te se smanjuje predvidljivost za ulagače u cijeloj Europi (izvor: Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu, str. 9-10). Dodatno, važnost radijskog spektra nesumnjivo je bitna u porastu gustoće širokopojasnih priključaka. Navedeno potvrđuje i podatak da BDP-a može imati očekivani rast i do 1,5% kao izravna posljedica porasta u gustoći širokopojasnih priključaka za 10% (izvor: Broadband Infrastructure and Economic Growth, Czernich et al. (2009), http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0297.2011.02420.x/full). Slijedom prethodno navedenog HT predlaže izmjenu članka 10. stavka 2. Pravilnika na način da se u navedenom izrazu vrijednost faktora 60 vrati na vrijednost 20, kako je bilo određeno Pravilnikom prije izmjena temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (NN 62/14). Prijedlog teksta nove odredbe članka10. stavka 2. Pravilnika: „Visina godišnje naknade za uporabu neuparenog radiofrekvencijskog spektra širine pojasa od 1 MHz, za radiofrekvencijski pojas i pokrivenost stanovništva utvrđenu u dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra, izračunava se prema izrazu: (20 × a × b × c) gdje je: 1. a: jedinična cijena za uporabu radiofrekvencijskog spektra utvrđena u skladu s člankom 14. stavkom 1. ovoga Pravilnika, 2. b: koeficijent zagušenja radiofrekvencijskog pojasa utvrđen u skladu s Tablicom 4. iz članka 14. stavka 2. ovoga Pravilnika, 3. c: koeficijent pokrivenosti stanovništva utvrđen u skladu s Tablicom 6. iz članka 14. stavka 4. ovoga Pravilnika.“ - članak 10. stavak 7. Pravilnika HT pozdravlja prijedlog koeficijenta upravljanja skupinom brojeva za M2M usluge kako je navedeno u članku 1. Prijedloga Pravilnika. Navedeno je u skladu i sa izmjenama regulatornog okvira koje je u posljednje vrijeme provela Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje u tekstu: HAKOM) s ciljem poticanja korištenja brojeva za usluga koje omogućavaju komunikaciju između strojeva (eng. machine-to-machine, M2M) (npr. izmjene Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (NN 122/15), Plana numeriranja (NN 129/15), Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva (NN 129/15)). Naime kako je navedeno u obrazloženju prijedloga Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (u okviru provedene javne rasprave u razdoblju od 6. do 22. listopada 2015. godine) očekuje se značajan rast M2M usluga, te HAKOM smatra da je za uspješan rast korištenja M2M usluga nužno da naknada za njihovo korištenje bude prihvatljiva, uzimajući u obzir da su prosječni prihodi po M2M korisniku (ARPU) u Republici Hrvatskoj višestruko manji od prihoda po korisniku usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži. S tim u vezi HT skreće pažnju kako primjena naknade iz članka 10. stavka 7. Pravilnika i u slučaju krajnjih radijskih postaja koje se koriste za M2M usluge predstavlja značajno ograničenje u razvoju ponude i korištenja M2M usluga. Slijedom toga ograničena je i mogućnost razvoja u segmentima djelatnosti koje bi mogle povećati svoju konkurentnost primjenom M2M/IoT (Internet-of-Things) usluga, tj. M2M komunikacije. Naknada, trenutno određena u iznosu od 60,00 kuna godišnje (odnosno 5,00 kuna mjesečno), veća je od prosječne tržišne cijene kod velikog broja slučajeva korištenja M2M usluge što sprječava značajniju tržišnu zastupljenost M2M/IoT usluga u Republici Hrvatskoj, te se zbog toga usporava razvoj M2M/IoT usluga i infrastrukture i onemogućava razvoj u segmentu M2M/IoT poslovanja na hrvatskom tržištu. HT smatra kako bi ukidanje primjene naknade iz članka 10. stavka 7. Pravilnika u slučaju korištenja krajnjih radijskih postaja koje se koriste za M2M usluge pozitivno utjecalo na razvoj industrijske djelatnosti u Republici Hrvatskoj kroz povećanje njene konkurentnosti primjenom M2M/IoT usluga. Također bi se stvorili preduvjeti za bržu i isplativiju implementaciju Smart Metering rješenja koja zahtijevaju distribuciju velike količine SIM kartica te na taj način doprinose značajnom povećanju broja M2M priključaka i prihoda od M2M/IoT usluga na hrvatskom tržištu. Ukidanjem predmetne naknade ubrzao bi se i razvoj lokalnih zajednica kroz uvođenje Smart City rješenja koja se temelje na M2M komunikaciji. Stoga je HT mišljenja kako izuzimanje krajnjih radijskih postaja koje se koriste isključivo za M2M usluge od obveze plaćanja naknade iz članka 10. stavka 7. Pravilnika ne bi imalo negativan učinak na ukupne prihode državnog proračuna. Navedeno temeljimo na pretpostavci kako bi se predloženom promjenom manji ostvareni prihodi temeljem naknade iz članka 10. stavka 7. Pravilnika kompenzirali povećanim prihodima temeljem ostalih naknada koje operatori plaćaju temeljem članka 10. Pravilnika, kao i od svih ostalih prihoda državnog proračuna koji bi se ostvarili temeljem povećanog korištenja M2M/IoT usluga. Slijedom prethodno navedenog, a u cilju promicanja djelotvornih ulaganja i inovacija u novu i naprednu infrastrukturu, HT predlaže sljedeću izmjenu Pravilnika kako bi se krajnje radijske postaje koje se u javnoj mreži pokretnih komunikacija koriste isključivo za M2M usluge izuzele iz obveze plaćanja naknade temeljem članka 10. stavka 7. Pravilnika: „Visina naknade za svaku krajnju radijsku postaju u javnoj mreži pokretnih komunikacija u pretplatničkom sustavu plaćanja usluge iznosi 60,00 kuna godišnje. Naknada za krajnju radijsku postaju u javnoj mreži pokretnih komunikacija u pretplatničkom sustavu plaćanja usluge ne plaća se za krajnje radijske postaje koje se koriste isključivo za M2M usluge.“ - članak 15. stavak 7. i članak 17. stavak 3. Pravilnika Člankom 15. stavkom 7. i člankom 17. stavkom 3. Pravilnika definiran je rok od 8 dana od dana izdavanja računa za podnošenje prigovora na isti. Navedeni rok HT smatra prekratkim kako bi se u istom mogla provjeriti ispravnost obračunatog iznosa naknade. Navedeno HT temelji na sljedećem: - od dana izdavanja računa do dana zaprimanja istog može proći i nekoliko dana, čime se značajno smanjuje preostalo vrijeme za provjeru i možebitni prigovor. Pri tome, ukoliko su navedenim razdobljem obuhvaćeni i neradni dani i praznici, moguće je kako u praksi operator zapravo uopće ne bi dobio mogućnost podnošenja prigovora; - po zaprimanju računa potrebno je provesti provjeru računa. Pri tome je potrebno voditi računa i kako pojedini računi sadržavaju iznimno veliki broj stavki (na primjer, za uporabu adresa i brojeva pojedini računi imaju više stotina stavki) ili istovremeno može biti zaprimljen veći broj računa. U takvim slučajevima je ponekad potrebno nekoliko dana za sve potrebne provjere. Stoga HT smatra kako je rok za podnošenje prigovora potrebno produljiti. S tim u vezi skrećemo pažnju kako je i u članku 27. stavku 3. Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (NN 122/15) rok za podnošenje prigovora produljen s 8 na 15 dana. Slijedom prethodno navedenog HT predlaže izmjenu predmetnih članaka Pravilnika na način da se rok za podnošenje prigovora na račune uskladi s rokom koji propisan Pravilnikom o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (NN 122/15): - članak 15. stavak 7. Pravilnika: „Ako operator smatra da naknada nije ispravno obračunana, ima pravo, u roku od petnaest dana od dana izdavanja računa iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti Agenciji pisani prigovor na izdani račun. Ako Agencija utvrdi da je prigovor osnovan, operatoru će se izdati novi račun s novim rokom dospijeća, a u protivnom operator je obvezan platiti obračunanu naknadu u roku dospijeća navedenom u računu.“ - članak 17. stavak 3. Pravilnika: „Ako nositelj dozvole smatra da naknada nije ispravno obračunana, ima pravo, u roku od petnaest dana od dana izdavanja računa iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti Agenciji pisani prigovor na izdani račun. Ako Agencija utvrdi da je prigovor osnovan, nositelju dozvole izdat će se novi račun s novim rokom dospijeća, a u protivnom nositelj dozvole obvezan je platiti obračunanu naknadu u roku dospijeća navedenom u računu.“ Hrvatski Telekom d.d. Djelomično prihvaćen Na članak 1. prijedloga Pravilnika: Primjedba se ne prihvaća. Mišljenja smo da iznose koeficijenata upravljanja skupinom brojeva, kako su predloženi u Tablici 1. predmetnog članka prijedloga Pravilnika, ne treba mijenjati, budući da u najvećoj mogućoj mjeri odražavaju primjerenu vrijednost navedenog koeficijenta za pripadajuću skupinu brojeva u konačnom izrazu za izračun visine godišnje naknade za pravo uporabe tih brojeva. Na članak 10. stavak 2. prijedloga Pravilnika: Primjedba se ne prihvaća. Predložena izmjena članka 10. stavka 2. Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra nije predmet ovoga Pravilnika. Na članak 10. stavak 7. prijedloga Pravilnika: Primjedba je prihvaćena na odgovarajući način. Iako izmjena članka 10. stavka 7. Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra nije predmet ovoga Pravilnika, s obzirom na potrebu osiguranja konkurentnosti M2M usluga te daljnjeg poticanja razvoja i ponude M2M usluga, koje donose rast i inovacije u ovom segmentu hrvatskog tržišta, predmetna odredba dopunjena je na način da su od plaćanja naknade izuzete krajnje radijske postaje u javnoj mreži pokretnih komunikacija u pretplatničkom sustavu plaćanja usluge, koje se upotrebljavaju isključivo za M2M usluge uz uporabu brojeva u skladu s Planom numeriranja. Na članak 15. stavak 7. i članak 17. stavak 3. prijedloga Pravilnika: Primjedba je prihvaćena. Iako izmjene članaka 15. i 17. Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra nisu predmet ovoga Pravilnika, s obzirom na činjenicu da je novim Pravilnikom o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti ("Narodne novine", br. 122/15.), koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2016. godine, određen predloženi rok od petnaest dana od dana izdavanja računa za dostavu pisanog prigovora na izdani račun HAKOM-a, predmetne odredbe članka 15. stavka 7. i članka 17. stavka 3. izmijenjene su na predloženi način.