Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt natječaja za provedbu Podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac   Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac daje primjedbe i prijedloge na nacrt Natječaja za provedbu podmjere 10.2. koje se odnose na Prilog 4. zbog nepostojanja prihvatljivog troška za kupnju objekta i zemljišta za gradnju za potrebe Banke gena i rada ovlaštenih uzgojnih udruženja te prijedloga teksta natječaja u točci 2.11.3. Postupci nabave za neobveznike javne nabave putem Portala ponuda vezano za broj prikupljenih valjanih ponuda. Također, dajemo primjedbu što dio priloga nije objavljen na e-savjetovanju. Primljeno na znanje Odgovori na komentare su pod točkama na koje se komentari odnose.
2 AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin 2.11. Postupci nabave prije podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu, 2.11.3. Postupci nabave za neobveznike javne nabave putem Portala ponuda Prijedlog: brisati obvezu prikupljanja najmanje dvije valjane ponude Obrazloženje: Podizanjem postupka nabave preko mrežne stranice APPRRR (Portal ponuda) u trajanju od 14 dana Korisnik je postigao javnost svoje nabave. Bilo koji subjekt - potencijalni dobavljač može pristupiti ovoj nabavi u skladu s traženom specifikacijom. Korisnik ne može, a i ne smije utjecati na broj ponuda. Također, još manje može utjecati na valjanost ponude. Ovakav zahtjev stvara veliki operativni problem jer se često događa da u HR ima samo jedan ili nijedan registrirani dobavljač. Potencijalni dobavljači iz drugih država članica EU često nisu zainteresirani sudjelovati zbog provedbe relativno malih nabava na hrvatskim mrežnim stranicama. Također, smatramo bespotrebnim gubitkom vremena i troška kad se postupak nabave mora ponavljati kad imamo slučaj da je prikupljena jedna valjana ponuda i druga ponuda koja ne odgovara u potpunosti traženoj specifikaciji, a ne bi bila izabrana jer je cjenovna ponuda viša od valjane ponude. Nije prihvaćen Javnom objavom poziva za prikupljanje ponuda preko mrežnih stranica APPRRR poštuje se načelo transparentnosti na način da je osigurana vidljivost i javnost podataka o postupku nabave te je navedeno dostupno svim zainteresiranim stranama. Dakle, svi ponuditelji imaju ista prava i mogućnosti učitavati svoje ponude. Javna objava poziva za prikupljanje ponuda preko mrežnih stranica APPRRR ne znači aktivno sudjelovanje korisnika u istraživanju tržišta, već je samo jedan od alata. Da bi korisnika potaknuli na istraživanje tržišta Agencija je stavila odredbu da je korisnik dužan obavijestiti gospodarske subjekte da je objavio Poziv te da je na zahtjev dužan dostaviti dokaz da je obavijestio najmanje tri (3) gospodarska subjekta o provođenju postupka nabave. Uputom za prikupljanje ponuda propisane su smjernice za izradu specifikacija, kriterija i odabir ponuda. Korisnik tijekom trajanja poziva za dostavu ponuda ima uvid u dostavljene ponude i može obavijestiti ponuditelja da ponuda ne odgovora tehničkoj specifikaciji, a ponuditelj može učitati ponudu dok god traje poziv za dostavu ponuda. Ako korisnik u postupku prikupljanja ponuda ne prikupi 2 valjane ponude koje ispunjavaju uvjete iz tražene tehničke specifikacije/troškovnika, može iz tog razloga ponoviti postupak prikupljanja ponuda prije podnošenja zahtjeva za potporu. Agencija za plaćanja ostavila je primjeren rok za provođenje postupka nabave preko mrežnih stranica APPRRR. Na taj način Agencija za plaćanja također osigurava učinkovitu zaštitu financijskih interesa, a provjera opravdanosti visine troškova u skladu je s člankom 28. stavkom 5. Pravilnika.
3 Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac 2.11. Postupci nabave prije podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu, 2.11.3. Postupci nabave za neobveznike javne nabave putem Portala ponuda Kod teksta nacrta Natječaja pod 2.11.3. Postupci nabave za neobveznike javne nabave putem Portala ponuda smatramo da ako korisnik šalje na minimalno tri adrese potencijalnih ponuditelja obavijest o objavi, tj. poziv na dostavu ponude za nabavu putem Portala ponuda, a obzirom i da je Portal ponuda javan i dostupan svima na dostavu ponude minimalno 14 dana, korisnik ne može utjecati na broj dostavljenih ponuda jer to ovisi o samim ponuditeljima, a ne o korisniku. Stoga se predlaže uklanjanje obveze korisnika da prikupi najmanje dvije valjane ponude ponuditelja kako bi trošak nabave bio prihvatljiv. Nije prihvaćen Javnom objavom poziva za prikupljanje ponuda preko mrežnih stranica APPRRR poštuje se načelo transparentnosti na način da je osigurana vidljivost i javnost podataka o postupku nabave te je navedeno dostupno svim zainteresiranim stranama. Dakle, svi ponuditelji imaju ista prava i mogućnosti učitavati svoje ponude. Javna objava poziva za prikupljanje ponuda preko mrežnih stranica APPRRR ne znači aktivno sudjelovanje korisnika u istraživanju tržišta, već je samo jedan od alata. Da bi korisnika potaknuli na istraživanje tržišta Agencija je stavila odredbu da je korisnik dužan obavijestiti gospodarske subjekte da je objavio Poziv te da je na zahtjev dužan dostaviti dokaz da je obavijestio najmanje tri (3) gospodarska subjekta o provođenju postupka nabave. Uputom za prikupljanje ponuda propisane su smjernice za izradu specifikacija, kriterija i odabir ponuda. Korisnik tijekom trajanja poziva za dostavu ponuda ima uvid u dostavljene ponude i može obavijestiti ponuditelja da ponuda ne odgovora tehničkoj specifikaciji, a ponuditelj može učitati ponudu dok god traje poziv za dostavu ponuda. Ako korisnik u postupku prikupljanja ponuda ne prikupi 2 valjane ponude koje ispunjavaju uvjete iz tražene tehničke specifikacije/troškovnika, može iz tog razloga ponoviti postupak prikupljanja ponuda prije podnošenja zahtjeva za potporu. Agencija za plaćanja ostavila je primjeren rok za provođenje postupka nabave preko mrežnih stranica APPRRR. Na taj način Agencija za plaćanja također osigurava učinkovitu zaštitu financijskih interesa, a provjera opravdanosti visine troškova u skladu je s člankom 28. stavkom 5. Pravilnika.
4 Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac 3.POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA, 3.2.Uvjeti prihvatljivosti troškova/aktivnosti u postupku provedbe projekta Kod 3.2.(b) pod j. ispraviti godinu u 2023. Prihvaćen Ispravljena je točka 3.2. stavak 2. točka j).
5 AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin  , d.PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE NAKON KONAČNE ISPLATE Dodati točku iiii s tekstom: U slučaju ulaganja - kupnja živih životinja (muških rasplodnih grla) kritično ugroženih ili visoko ugroženih populacija Korisnik je dužan u razdoblju od pet godina držati živu životinju ili imati u posjedu dovoljan broj doza sjemena predmetne životinje za provedbu eventualno potrebnog osjemenjivanja u populaciji. Veličinu dovoljnog broja doza sjemena za pojedinu populaciju određuje Ministarstvo. Obrazloženje: Držanje na primjer rasplodnog jarca kritično ili visoko ugrožene populacije nije održiva. Osnovni razlog za predmetnu potporu je sačuvati vrijedne životinje u svrhu njihova iskorištavanja u rasplodu i dobivanja njegova podmlatka. Naime, zbog male populacije predmetni se jarac može koristiti za rasplod kod relativno malog broja koza, a da se ne izazove prevelik uzgoj u srodstvu. Stoga je procijenjeno da je korištenje predmetnog jarca u rasplodu održivo tri godine i u razdoblju koji slijede tih tri godine ne smije ga se koristiti da ne bi se jarile životinje s vrlo visokim indeksom srodnosti, te ga je potrebno izlučiti U tom razdoblju bi stasali njegovi sinovi koji bi se potencijalno nastavili držati u rasplodu. U razdoblju od te tri godine od predmetnog jarca se može pridobiti i sjeme. Trošak nepotrebnog držanja životinje naredne dvije godine jednak je ili veći od dobivene potpore što anulira uspjeh potpore. Dovoljan broj sjemena deponiran u banku gena omogućuje da se u slučaju potrebe dugoročno (puno duže od traženih 5 godina) intervenira u populaciju osjemenjivanjem. U ovakvom obliku sufinancirano ulaganje može trajati puno duže od traženog petogodišnjeg razdoblja. Primljeno na znanje Ako je ekonomski i/ili životni vijek nabavljene životinje kraći od pet (5) godina (period kroz koje se prati ulaganje), to ne predstavlja značajan problem, ako je to iz opravdanih razloga, odnosno da je to normalni ciklus u toj vrsti poslovanja (novi turnus, izlučenje životinje koja je već ekonomski “eksploatirana”) ili je životinja uginula, bitno je da korisnik ima opravdane razloge i uredne evidencije, i popratne papire za predmetnu životinju kojim to dokazuje. Ako bi u konkretnom slučaju korisnik imao pohranjene doze sjemena predmetne životinje to bi bio dobar dokaz zašto je životinja izlučena jer je već ekonomski “eksploatirana”.
6 AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin  , p.POPIS PRILOGA U prilogu 4. dodati nove prihvatljive troškove: - izgradnja jednostavnih nastambi ili rekonstrukcija postojećih (staja) u svrhu provedbe testiranja rasta, razvoja i proizvodnih odlika; - kamion za prijevoz životinja (stočar) s dvije ili tri osovine s mogućnosti kombiniranog prijevoza više životinjskih vrsta. Nije prihvaćen Svi troškovi navedeni u Programu propisani su Prilogom 4 „Lista prihvatljivih troškova“ ovoga Natječaja. U članku 8. Delegirane uredbe komisije (EU) br. 807/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi propisano je: „Aktivnosti za očuvanje genetskih resursa u poljoprivredi i šumarstvu koje su prihvatljive za potporu na temelju članka 28. stavka 9. i članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1305/2013 uključuju sljedeće: (a) ciljano djelovanje: mjere kojima se promiče in situ i ex situ očuvanje, karakterizacija, skupljanje i korištenje genetskih resursa u poljoprivredi, uključujući uspostavljanje internetskog popisa genetskih resursa koji se trenutno čuvaju in situ, uključujući čuvanje na poljoprivrednom gospodarstvu ili na šumarskom gospodarstvu i zbirki ex situ te baza podataka; (b) usklađeno djelovanje: mjere kojima se promiče razmjena informacija među nadležnim organizacijama država članica s ciljem očuvanja, karakterizacije, skupljanja i korištenja genetskih resursa u poljoprivredi ili šumarstvu Unije; (c) prateće aktivnosti: mjere informiranja, pružanja informacija i savjetovanja u kojima sudjeluju nevladine organizacije i druge zainteresirane strane te izobrazba i pripremanje tehničkih izvješća. Navedeni troškovi nisu prihvatljivi u sklopu ovoga Natječaja.
7 Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac  , p.POPIS PRILOGA Dio priloga nije objavljen na e-savjetovanju. Nije prihvaćen U skladu s člankom 18. točkom 5. Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (5) Upravljačko tijelo objavljuje tekst nacrta natječaja u obliku e-Savjetovanja na mrežnoj stranici https://savjetovanja.gov.hr/, radi savjetovanja sa javnošću. Što se tiče priloga Natječaja, na e- Savjetovanju objavljuju se prilozi koji su korisnicima potrebni za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu.
8 Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac  , p.POPIS PRILOGA Izmjena Priloga 4. – točka 2. Kupnja opreme, uzorkovanje… b) Pribor, potrošni materijal i usluge – kod troška gradnje i opremanja objekta za manipulaciju i skladištenje biološkim i genetskim materijalom dodati riječ „kupnja objekta“. Omogućavanjem kupnje objekta za manipulaciju i skladištenje biološkim i genetskim materijalom podupire se jačanje samostalnosti rada ovlaštenog uzgojnog udruženja, podizanje kvalitete banke gena i očuvanja genetskih resursa u poljoprivredi. Nije prihvaćen Svi troškovi navedeni u Programu propisani su Prilogom 4 „Lista prihvatljivih troškova“ ovoga Natječaja. U članku 8. Delegirane uredbe komisije (EU) br. 807/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i uvođenju prijelaznih odredbi propisano je: „Aktivnosti za očuvanje genetskih resursa u poljoprivredi i šumarstvu koje su prihvatljive za potporu na temelju članka 28. stavka 9. i članka 34. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1305/2013 uključuju sljedeće: (a) ciljano djelovanje: mjere kojima se promiče in situ i ex situ očuvanje, karakterizacija, skupljanje i korištenje genetskih resursa u poljoprivredi, uključujući uspostavljanje internetskog popisa genetskih resursa koji se trenutno čuvaju in situ, uključujući čuvanje na poljoprivrednom gospodarstvu ili na šumarskom gospodarstvu i zbirki ex situ te baza podataka; (b) usklađeno djelovanje: mjere kojima se promiče razmjena informacija među nadležnim organizacijama država članica s ciljem očuvanja, karakterizacije, skupljanja i korištenja genetskih resursa u poljoprivredi ili šumarstvu Unije; (c) prateće aktivnosti: mjere informiranja, pružanja informacija i savjetovanja u kojima sudjeluju nevladine organizacije i druge zainteresirane strane te izobrazba i pripremanje tehničkih izvješća. Trošak kupnje objekata nije prihvatljiv u sklopu ovoga Natječaja.