Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog nacrta Natječaja za provedbu podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – provedba tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Natura beef NATJEČAJ Vezano za financiranje nabavke ovčarskih pasa postavlja se pitanje šta se dešava u slučaju da pas ugine prije obaveznog petogodišnjeg roka obaveznog držanja i korištenja financirane opreme ili u slučaju da u mogućem okršaju sa vukom bude ozlijeđen i samim time ga se više ne može koristiti u svrhu za koju je nabavljen. Da li je moguća nabavka novoga psa i na koji način će moguća kontrola Apprrr-a ustanoviti da se više ne radi o npr. Đekiju koji je financiran iz bespovratnih sredstava EU, već o Đoniju čija nabavka nije sufinancirana iz istih tih izvora. Nadalje, postavlja se i pitanje obveze označavanja na vidljivom mjestu da je oprema sufinancirana sredstvima EU. Postoji opravdana bojazan da bi se propisane naljepnice nakon određenog roka mogle odlijepiti sa psa i time bi korisnik mjere bio u prekršaju pa ne vidim nikakvu drugačiju metodu nego kao i u filmu Vuk samotnjak kada ozlijeđeni pas njemačke vojske imao metalnu pločicu sa natpisom HUND. Možda bi svi skupa još jednom mogli sjesti i ponovno pogledati taj film iz kojega bi vjerojatno naučili puno toga o borbi čovjeka i vuka. Do tada, bojim se još ćemo puno godina potrošiti tapkajući u mraku, čekajući da netko upali svjetlo...razuma. Primljeno na znanje Što se tiče označavanja sufinanciranog ulaganja/aktivnosti, nije nužno označavanje sve opreme, pogotovo sitnije i one na kojoj bi se stavljena naljepnica brzo pohabala, a pogotovo ne zahtjeva se „označavati psa“. Bitno je da se na vidljivom mjestu na gospodarstvu kao oznaka stavi „ trajna ploča“ (ploča od čvrstog materijala - plastika) na kojoj će, između ostalog, biti navedeno i ulaganje (izgradnja …, opremanje …, nabava domaćih životinja – psa, …). Sukladno važećim propisima RH nabavljeni pas mora imati Rodni list, biti upisan u Središnji upisnik pasa i mora biti propisno označen mikročipom najkasnije 90 dana od štenjenja i svi ti podaci moraju biti predočeni (dostupni) prilikom kontrole na terenu, jer se na temelju njih utvrđuje identitet jedinke. Ako nabavljeni i sufinancirani pas ugine, u tome slučaju korisnik je dužan predočiti popratnu veterinarsku dokumentaciju o uginuću te dati svoje objašnjenje o vremenu i načinu uginuća. Korisnik umjesto nabavljenog i sufinanciranog psa koji ugine može nabaviti drugog psa ali mora ga platiti svojim financijskim sredstvima. Novi nabavljeni pas mora biti evidentiran i označen sukladno važećim propisima RH (mora imati Rodni list, biti upisan u Središnji upisnik pasa i mora biti propisno označen mikročipom).
2 Udruga Biom NATJEČAJ Obrazloženje za kraće trajanje savjetovanja s javnošću gdje se kao razlog navodi jedino potreba da se što prije korisnicima omogući korištenje mjera, nije u skladu sa Smjernicama za primjenu kodeksa savjetovanja, posebno jer se provodi tijekom božićnih blagdana što se po točci 9.3. Smjernica smatra razdobljem smanjene mogućnosti odgovora. Smatramo da je velika šteta učinjena što je ova podmjera u prethodnom razdoblju bila slabo raspoloživa korisnicima (zbog loše provedbe natječaja je bio otkazivan više puta) i samim smanjivanjem mogućnosti sudjelovanja javnosti dodatno se sprečava kvalitetno sudjelovanje svih zainteresiranih a i time mogućnost podizanja kvalitete natječaja na temelju savjeta javnosti. Upravo zbog potrebe usklađivanja sa sektorom zaštite prirode ali i problematike provedbe koja se pokazala u prethodnom razdoblju, period savjetovanja bi trebao biti produljen i potencijalno obuhvatiti i dodatne načine savjetovanja. Naveden razlog skraćivanja postupka savjetovanja smatramo posebno neopravdanim s obzirom da za veliku većinu podmjera postoji potreba da se korisnicima što prije omogući njihovo korištenje a samim obrazloženjem nije naveden neki dodatni objektivni razlog temeljem kojeg bi skraćivanje ovog esavjetovanja bilo nužno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 Natura beef NATJEČAJ Predlažem da se u Opis prihvatljivih ulaganja uvrsti mogućnost sufinanciranja torova otvorenog tipa odnosno trajnih ograda gdje bi se stoka mogla sakupljati uz već postojeće izgrađene objekte ili na površinama koje se nalaze bliže naseljima uz pojilišta i slične objekte gdje stoka već sama ima naviku dolaska i boravka na otvorenom prostoru. U najboljoj varijanti se radi o čeličnim pocinčanim stupovima koji se postavljaju na udaljenosti od 5 metara između kojih se montiraju pocinčani cijevni paneli sa po 5 vodoravnih cijevi. Cijena sa montažom iznosi cca 250,00 eura po dužnom metru. Sukladno broju uvjetnih grla moguće je i odrediti maksimalne površine za ograđivanje na način da se po uvjetnom grlu odredi maksimalna površina za ograđivanje u iznosu od 50 m2, a sukladno tome se onda izrađuna i potrebna metraža ograde za ograđivanje takvog prostora. Takvi prostori bi stočarima uvelikoj mjeri olakšali svakodnevno manipuliranje sa stokom i u velikoj mjeri bi odbile i moguće napade vukova jer vukovi izbjegavaju prostore i vrijeme kada čovjek obavlja određene aktivnosti. Nadam se da smo svi skupa svjesni da ne postoji apsolutna zaštita od napada divljih zvjeri (osim držanja krave u dnevnom boravku), ali svaka ljudska aktivnost u značajnoj mjeri smanjuje rizik od napada. Svjedoci smo također da je u prirodi došlo do značajnih klimatskih promjena i vukovi će u svakom slučaju prije pribjeći nabavci hrane u prirodi loveći ostalu malnju divljač čija se pak populacija zbog iznimno blagih zima ne smanjuje u tolikoj mjeri kao i ranije. To pak za logičnu posljedicu ima i povećanje populacije vuka, što nažalost naši zaštitari prirode još uvijek nisu zamijetili. Poseban problem predstavljaju hibridi, odnosno križanci vukaova i pasa kojih je u prirodi sve veći broj i upravo oni i rade najveće štete odnosno da im je instinkt straha od čovjeka i naseljenih mjesta značajno manji od pravih vukova. Vrlo često oni rade štete ne zbog zadovoljenja potreba za hranom već iz čiste obijesti i u igri jer su svjesni da nemaju prirodnog neprijatelja osim čovjeka, a kojem su ruke nažalost vezane. To je posao i zadatak kojim bi se ozbiljno trebalo pozabaviti Ministarstvo godspodarstva i zaštite prirode jer im pred očima nastaju nove, u prirodi nepoželjne vrste, a oni ne izlaze iz udobnih prostora zagrebačkog Sky office-a da vide šta se dešava na terenu. Prihvaćen U sklopu ovog Natječaja bit će prihvatljivo podizanje obora s ciljem povećanja zaštite životinja u nastambama od sve češćih napada vukova. U ovome slučaju obor bi činila električna ograda koja bi se postavila oko nastambe gdje boravi stoka.
4 Natura beef NATJEČAJ Predlažem također da se sredstva planirana za novi natječaj ili barem dio njih iskoristi za povećanje alokacije za prethodni natječaj gdje zbog sustava bodovanja NITI JEDAN projekt sa područja gdje obitavaju divlje zvjeri nije prošao potreban broj bodova, bez obzira što smo mnogi imali maksimalni mogući broj bodova za ta područja. Veliki broj stočara sa tih područja, uključujući i nas, je ušao u planiranu investiciju nakon roka za podnošenje prijava i ne vjerujem da će više biti onih koji će ponovno moći financirati iste projekte. Nije prihvaćen Za provedbu ovog natječaja sredstva su u ograničenom iznosu osigurana kroz EURI instrument za oporavak, te ista nije moguće koristiti za povećanje alokacije natječaja koji se financirao iz EAFRD. U Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. predviđena su nova sredstva za ovu vrstu intervencije
5 Natura beef NATJEČAJ Nastavno na raniji komentar, obzirom na duljinu mojih komentara, posebno dajem mišljenje na 3. prihvatljivo ulaganje, za koje je zainteresiran najveći broj stočara, a to je izgradnja objekata namijenjenih "sklanjanju stoke i zaštiti od napada divljih zvjeri". 1. TOČKA 16. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI: Obzirom da je u samim uvjetima određeno da se radi o jednostavnim građevinama, sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinim radovima, je rečeno da namjena i oblik objekta oslobađa investitiora od ishođenja bilo kakve dokumentacije vezano za izgradnju objekta. Stoga ne vidim razloge da je potrebno ishoditi suglasnost jer oni ne mogu izdati suglasnost za izgradnju, već samo potvrdu da nije potrebno ishođenje suglasnosti. 2. TOČKA 15. Ako se radi o obnovi postojećih objekata to znači da se oni već nalaze na određenoj parceli i kao takvi su maknuti iz Arkod evidencije. Naime, iz evidencije se miču i Arkod površine ili njihovi dijelovi kao što su obori gdje stoka boravi i na taj način je uništila vegetaciju, zatim depoi za rolo bale ili ostale vrste otvorenih skladišta stočne hrane, depoi za stajnjak i slično, tako da postojeći objekti zasigurno ne mogu biti upisani u Arkod. Ako se pak misli na površinu zemljišta, ne vidim niti jedan razlog da površina predviđena za izradnju na bi mogla biti i neka neplodna površina koja graniči sa pašnjakom na koji se stoka pušta na ispašu. Na taj bi se način dijelu poljoprivrednika pomoglo u rješavanju nerješivih problema sa mogućnošću gradnje na zakupljenom šumskom zemljištu, a kakvih je na tim područjima preko 90% korisnika. 3. TOČKE 17/18 Prema trenutno važećem Zakonu o šumama na temelju Ugovora o zakupu zemljišta za pašarenje nije moguća izgradnja te vrste objekata, tako da sve do donošenja novog zakona i promjena koje su nedavno obećane da će se napraviti, nije moguća izgradnja na tim površinama. Upravo iz tog razloga moj komentar na prethodnu točku je tim važniji. Nadalje, u uvjetima za izgradnju objekata se navodi da se objekat treba sastojati od tri puna zida. Smatram da su se tu malo pobrkale stvari prepisane iz Pravilnika o jednostavnim građevinama gdje piše da nastambe za sklanjanje stoke SMIJU biti zatvorene sa maksimalno 3 strane, a ne da MORAJU biti, obzirom da oni smatraju da ukoliko su sve 4 strane zatvorene onda se smatra da je to zatvoreni objekt. Drugim riječima, da pojedini stočari i mogu organizirati svakodnevno povlačenje stoke sa pašnjaka u tu vrstu nastambi, što je moguće samo u sektoru ovčarstva i kozarstva, to ne znači da objekt nužno mora biti zatvoren sa tri puna zida. Koji je razlog da cijeli objekt ne bude ograđen žičanom mrežom potrebne visine, kliznim vratima koja je nakon smještaja stoke u objekat moguće u potpunoosti zatvoriti. Također se postavlja pitanje zbog čega i ta četvrta strana mora biti zatvorena armaturnom mrežom visine 2.30 metara koja mora biti učvršćena ili ukopana u podlogu, što znači da ju nije moguće otvarati. Što pak dovodi u pitanje ona 3 puna zida i moje pitanje da li će se stoka ubacivati u takav objekat preko krova??? U slučaju goveda tvrdim da i uobičajeni cjevni paneli visine cca 160 cm kojima se inače zatvaraju takvi objekti u potpunosti štite od mogućega ulaska vuka u takav prostor. Možda je moguće da u slučaju ovaca ili ostalih manjih životinja dođe do takve situacije, ali u slučaju goveda zasigurno ne. Također je pretpostavka da su takvi objekti okruženi nekom vrstom obora kako bi se životinje mogle sakupiti i ubaciti u takav prostor, što je opet u slučaju sa ovcama i kozama moguće jer one idu za svojim pastirom, dok u slučaju goveda ne postoji drugi način nego sabiranja i tjeranja krava i teladi u takve objekte. Upravo iz gore navedenoga tvrdim jer znam to na temelju iskustva, da ne postoji način da neki stočar koji ima stado od 30 krava, 15 teladi i nešto junadi svaku večer sa pašnjaka od minimalno 50 hektara tu stoku sakupi i utjera ih u takav prostor. I to tamo negdje u benkovačkom zaleđu. Za takve manipulacije je potrebno imati najmanje 5 radnika sa svom pripadajućom opremom da bi bili mobilni na tim površinama. I cijelu akciju treba započeti puna prije mraka jer se kasnije više ne vidi. Ne zbog vuka, on dobro vidi i po mraku već radi stočara. U slučaju kada imate farmu sa preko 600 komada goveda raspoređenih na 7-8 odvojenih pašnjaka za takvu akciju je potrebno imati svaki dan Nicole Kidman sa cijelom ekipom na konjima, kao u filmu Australija. I pitanje na kraju. Da li netko od stručnjaka koji je predložio takve mjere zaista misli da vuk zna koliko je sati i da ima rano vrijeme te da napada samo od 19.00 navečer i do 07.00 sati ujutro. Naime, goveda na područjima krša tokom dana planduju u nekoj hladovini, u blizini vode i soli, odnosno u blizini farme ukoliko je ona kao takva posložena, a u ispašu kreću u kasnim popodnevnim satima kada sunce pada i pasu tokom cijele noći i ranih jutarnjih sati dok je suha trava malo omekšala od rose. Dakle, sve u suprotnosti sa namjenom i namjerama autora ovog pravilnika. Što se tiče predoženih najviših iznosa potpora po m2, već sam ranije napisao da se je situacija u zadnje 2 godine drastično promijenila što se tiče troškova građenja. također je teško razlučiti o kakvoj se vrsti građevine radi, odnosno koji dio te građevine povlači sa sobom veći dio troškova, jer svaka od njih mora imati betonsku komponentu u vidu temelja ili temeljne ploče, zatim nosive i krovne konstrukcije koje mogu biti od različitih materijala ili kombinacije istih. Zato ne vidim razloga da drveno-betonska nastamba mora biti bitno jeftinija, već predlažem da se sve tri razine cijena stave u prosjek te da potpora iznosi za sve isto, odnosno 160,00 eura po m2. Nije prihvaćen Ne prihvaća se 1. Za ulaganja u izgradnju novih i obnovu postojećih jednostavnih nastambi za stoku i za ulaganje u kupnju električnog pastira s pripadajućom opremom korisnik mora ishoditi Mišljenje upravnog odjela nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja o usklađenosti zahvata s Prostornim planom. Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (dalje u tekstu Pravilnik) za određene zahvate u prostoru odnosno za određene građevine ili radove predviđeno je da se isti mogu graditi/izvoditi bez građevinske dozvole, ali to ne znači nužno i da su ti zahvati u skladu s prostornim planom. Naime, samim Pravilnikom - u članku 1. stavku 2. - propisano je da se jednostavne građevine/radovi ne smiju graditi/izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom ili na drugi način protivno prostornom planu (uz određene izuzetke koji su navedeni u članku 1. Pravilnika). S obzirom da se radi o zahvatu u prostoru za koji je Pravilnikom propisano da se može graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta, te se usklađenost s prostornim planom neće utvrđivati u upravnom postupku ishođenja građevinske dozvole, treba se ishoditi Mišljenje upravnog odjela nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja, pogotovo kada se radi o zahvatima izvan građevinskih područja odnosno na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu. Navedenim uvjetom želi se osigurati usklađenost sufinancirane operacije s nacionalnim propisima, a navedeno nije samo obveza prema nacionalnom zakonodavstvu nego i prema propisima Europske unije prilikom dodjele potpore iz EU proračuna. Također, navedenim uvjetom smanjuje se rizik za korisnike kako korisnici ne bi krenuli u ulaganja koja neće moći realizirati (ili će morati nakon realizacije ukloniti), u slučaju da je to zabranjeno prostornim planom ili na drugi način protivno prostornom planu. 2. U točki 15. Natječaja nije propisano da postojeći objekti moraju biti upisani u ARKOD već da je dozvoljena izgradnja novih i obnova postojećih jednostavnih nastambi na poljoprivrednom zemljištu koje se koristi za ispašu stoke koje je registrirano u ARKOD sustavu kao krški pašnjak, livada ili pašnjak. To znači da postojeća nastamba mora biti na poljoprivrednom zemljištu (oznaka poljoprivrednog zemljišta u zemljišnim knjigama i/ili katastru) koje se koristi za ispašu stoke i registrirano je u ARKOD sustavu kao krški pašnjak, livada ili pašnjak, odnosno nova nastamba ili postojeća nastamba koja se obnavlja će biti ili jest okružena ili u dodiru s poljoprivrednim zemljištem koje se koristi za ispašu stoke koje je registrirano u ARKOD sustavu kao krški pašnjak, livada ili pašnjak. 3. Karakteristike objekta (broj zidova, visina ograde, armaturna mreža i ostalo) propisane su u „Studiji kalkulacije troškova iz tipa operacije 4.4.1. „Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020, koju je napravila stručna neovisna institucija, a temeljem preporuka ministarstva nadležnog za zaštitu prirode i okoliša.
6 EUROKONZALTING NATJEČAJ Obzirom na prethodno objavljeni natječaj i na Korisnike koji su pripremili dokumentaciju i idejna rješenja i nisu dobili potporu, predlažemo da im se omogući ponovna prijava na ovaj natječaj također i za projekte koji se odnose na suhozide i terasaste parcele. Nije prihvaćen Svrha ovog Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ciljem očuvanja staništa velikih zvijeri te zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka, ulaganja u građenje terasastih parcela i u građenje suhozida će biti prihvatljiva u nekim drugim natječajima.
7 Natura beef NATJEČAJ Od prvog predstavljanja Operacije 4.4.1. kolokvijalno nazvane zaštita od divljih zvjeri, konkretno od vuka koje se održalo otprilike prije 5 godina, mogu opet ponoviti isto što sam rekao i tada. Ovom mjerom, čak i kada bi poljoprivrednici uspjeli preskočiti sve administrativne prepreke i doći do povrata sredstava, cilj mjere, zaštita od vuka se ne može na taj način realizirati. Naime, 15-godišnje iskustvo bavljenja tom vrstom uzgoja na području općine Udbina gdje je vuk domaća životinja mi daje za pravo na takvo mišljenje. Na tu mjeru treba gledati isključivo kao na način da se stočarima sa tih područja na neki način kompenziraju štete nastale od napada divljih zvijeri, posebno iz razloga što su iznosi naknada koje isplaćuje Ministarstvo gospodarstva daleko ispod realnih cijena, a i načini dokazivanja šteta su prilično komplicirani tako da mi uspijemo dokazati najviše 20% realnih šteta, odnosno doslovno samo tada kada uspijemo lešinu (u mojem slučaju teleta) isčupati iz vučjih usta. Što je u praksi izuzetno rijetko. Sada, na početku 2023. godine mi svi skupa nemamo nikakva iskustva niti pokazatelje na rezultate te mjere jer smo još uvijek na početku, a jedini do sada provedeni natječaj iz te mjere nije u sufinanciranje uključio NITI JEDAN projekt sa područja gdje divlje zvjeri obitavaju. Zbog toga je pretpostavljam, sada moguća prijava projekata SAMO sa takvih područja, što je svakako dobra odluka. Ono što nije dobro je činjenica da je ukupan iznos sredstava sada smanjen te da je obzirom na činjenicu da je u zadnjih godinu dana došlo do značajnih povećanja cijena, posebno građevinskog materijala, realan iznos sufinanciranja sada značajno smanjen. Kad je tomu već tako, onda predlažem da se iz opisa prihvatljivih ulaganja izbace mogućnosti kupnje električnog pastira i kupnje pasa Tornjaka iz jednostavnog razloga što je to glupo i neprovedivo i da se cijela priča usmjeri na izgradnju nastambi za sklanjanje stoke, budimo iskreni što u naravi znači da stočari sa tih područja upravo iz razloga što trpe štete na koje država ne može dati odgovor, izgrade štale koje će im dijelom sufinancirati ta ista država. Evo i obrazloženja i prijedloga: 1. Nabavka električnih pastira kako je opisana u prijedlogu natječaja i njihovo postavljanje u praksi nije moguće, odnosno, na taj način je moguće ograditi neku manju površinu, dvorište od nekoliko stotina kvadrata za čuvanje gusaka, pataka i sličnih životinja ili se takav način ograđivanja može primjeniti u zoološkim vrtovima gdje se sprečava mogući izlazak divljih zvjeri (lavova i tigrova) među posjetitelje. Svakako na taj način nije moguće ograditi površine od više desetaka ili stotina hektara na područjima koja su vrlo surova (pa su ih i vukovi iz tog razloga izabrali za staništa). Električni pastir je uređaj na koji se spaja određena metraža ili kilometraža vodiča za električnu energiju te prihvata za te iste vodiče. Znači sastoji se od minimalno ta 3 dijela. Ja osobno nigdje na terenu (u Europi) gdje sam imao prilike vidjeti načine ograđivanja pašnjaka, nisam vidio da je ograda viša od 1 metra, a samim time su i stupovi koji su nosači izolatora otprilike te iste visine. Goveda NIKADA neće preskočiti tu vrstu i visinu ograde (čak i kada nije pod naponom), ukoliko imaju dovoljno hrane za ispašu na tim površinama i ukoliko nisu životno ugrožena od napada divljih zvjeri od čijeg ulaska u taj prostor bi ih električni pastir trebao štititi. Kolega Mihelić je u komentaru opisao kako bi to u praksi trebalo izgledati da se prva žica postavi na visinu od 20 cm. Električna ograda u obliku gitare sa 6 žica, kada bi ju na takvim velikom područjima i bilo moguće postaviti bi za posljedicu imalo sprečavanje migracija svih životinja osim tih lukavih predatora od kojih je vuk daleko iznad svih. Naime, količina divljih svinja u prirodi je tolika da kretanje njihovih krda, posebno kada su natjerana u bijeg od tih istih predatora, jamči da bi svaka od tako postavljenih ograda unutar 24 sata od postavljanja imale nebrojeni broj rupa za nesmetani ulazak i izlazak vukova (ne tvrdim za medvjeda jer nemamo iskustva sa njima). Stoga predlažem da se uvede sustav sufinanciranja nabavke opreme za ograđivanje pašnjaka električnim pastirima kao stalnu mjeru otvorenu tokom cijele godine i to na način da svatko ima u toku kalendarske godine nabaviti određeni broj električnih pastira i ostale potrebne opreme sukladno površini hektara zemljišta upisanih u Arkod i broju uvjetnih grla. Koji je to odnos, o tome se može sjesti i razgovarati. 2. Nabavka pasa Tornjaka je, oprostite na izrazu, još gluplja mogućnost iz jednostavnog razloga što je neracionalno prolaziti svu silnu administrativnu proceduru za nešto što je na kraju neprovedivo. naime, ja stvarno ne vjerujem da na području RH postoji neka registrirana uzgajivačnica ili ustanova te vrste pasa, pa i drugih pastirskih pasmina, koja je spremna izdati predračun, javiti se na javnu nabavu i na kraju izdati račun za nabavku takvog psa. To konkretno u praksi znači da bi netko tko ima štene (jer nećete kupovati starog psa) mora dati ponudu i čekati, čekati, i hraniti i hraniti tog psa dok Apprrr ne obradi sve zahtjeve, izda rješenja i tada se krene u nabavku, tada već zrelog psa. I za tu namjenu također predlažem da se primjeni isti princip sufinanciranja nabavke isto kao i za opremu električnih pastira. Nije prihvaćen U skladu s planiranom alokacijom u okviru ove operacije iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020 nije moguće sufinancirati ulaganja u kupnju električnog pastira i kupnju psa tornjaka kao stalnu mjeru otvorenu tijekom cijele godine. Međutim, Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je dodatno natječaj za sufinanciranje zaštitnih sredstava - električnih (pastira) i žičanih ograda (mreža/pletiva) za sprječavanje štete od divljači u 2022. i 2023. za koja su sredstva osigurana iz nacionalnih sredstava. Ukupno planirana vrijednost je 530.891,23 eura uz mogućnost povećanja. Natječaj je otvoren do raspodjele predviđenih sredstava, a najkasnije do 15. listopada 2023. Informacije o natječaju nalaze se na sljedećoj poveznici Ministarstvo poljoprivrede - Za sprječavanje štete od divljači četiri milijuna kuna (gov.hr)
8 OPG Damir Sorić NATJEČAJ 6 žica postavljenih na udaljenosti od 20 cm kao odbrana od zvjeradi .. vuka i medvjeda neće biti funkcionalno. Ta ideja je neizvediva najviše stoga što bi tu ogradu za vrijeme zimskih lovova rušile srne, jeleni i divlje svinje bježeći od pasa goniča u pogonskom lovu. Primljeno na znanje Prihvatljiva ulaganja i iznosi potpore su u skladu s napravljenom Studijom ažuriranih kalkulacija troškova iz tipa operacije 4.4.1. „Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. Električna ograda mora se koristiti u skladu s uputama proizvođača.
9 OPG Pavichland NATJEČAJ Medvjeda, a niti vuka neće zaustaviti niti 20 žica električnog pastira koje on u svome naletu samo raznese i napravi nama vlasnicima velike probleme. Pričam iz iskustva jer većinu svoga života provedem popravljajući razvučenu ogradu napravljenu od strane divljači. Konkretne ograde - armaturna žica, pletiva, znači neke značajne vizualne barijere bi spriječile zvjerad što je i dokazano u praksi... Prihvaćen U sklopu ovog Natječaja bit će prihvatljivo podizanje obora s ciljem povećanja zaštite životinja u nastambama od sve češćih napada vukova. U ovome slučaju obor bi činila električna ograda koja bi se postavila oko nastambe gdje boravi stoka.
10 OPG Pavichland NATJEČAJ A neviđena inflacija? Cijene ste ostavile identičnima kao i na prethodnome takvome natječaju, koji sam ja osobno dobila i na kraju kada smo potpisali ugovor izvođač radova nastambe mi je poslao ni manje ni više nego duplo višu ponudu od one koju sam dobila prije prijave na natječaj tako da mi je taj projekt neprovediv. Ukoliko vam je tehnički neizvedivo provesti izračun novih referentnih cijena ponudite drugi oblik jer inače će vam i ona ovome natječaju ljudi odustajati kao što do sada rade na trenutno završenome natječaju, a u cilju nam je svima da ga uspješno provedemo. Druga opcija je ostaviti ovakve cijene pa reći da sufinancirate sa 50 - 70%... Nije prihvaćen Cijene su u skladu s napravljenom Studijom ažuriranih kalkulacija troškova iz tipa operacije 4.4.1. „Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
11 Željko Mihelić NATJEČAJ Poštovani, izrada ograda za zaštitu od velikih zvijeri u ovom obliku kako je propisana nije izvediva za poljoprivrednike a za gotovo sam siguran da i njje zaštita od vuka. Pošto se najveće štete od vuka događaju na području Gorskog kotara,Like i Dalmatinske zagore zbog konfiguracije trerena i krskog reljefa punog neravnina mišljenja sam da je nemoguće napraviti ogradu takozvanog električnog pastira tako da bude najniža žica na 20 ili 30 cm od tla. Da bi se to postiglo bilo bi potrebno građevinskim strojevima poravnali teren u širini najmanje jednog metra, pri čemu bi se poravnali neravnina,depresije nasule materijalom a uzvisine poravnale. Takav zahvat bi bio prije svega užasno skup a za tako nešto nisu predviđena sredstva u ovom natječaju. Nadalje 6 ili 7 žica električnog pastira uzrikovati će ogromne probleme poljoprivrednicima i sukobe sa lovcima ali sa gljivama, biciklistima, planinariti i slično. Jedinice lokalne samouprave su u načelu protiv bilo kakvih ograda jer se tu uz lovce i vatrogasci snažno protive ograđivanje poljoprivrednih površina. Nadalje održavanje takvih ograda je jako skupo, u slučaju kidanje žice dolazi do pražnjenje akumulatora i prestanka rada cijele ograde a da o troškovima košnja ispod ograde da trava ne dodiruje najnižu žicu uopće netreba pričati. Za poljoprivredna gospodarstva koja imaju veće površine biti će potrebno zaposliti jednog radnika da samo održava takvu ogradu. Zbog toga predlažem da se u prihvatitljive troškove uvrsti i plaća jednog radnika na održavanju ograde. Isto tako sam siguran iz iskustva rada u Gorskom kotaru gdje nam već 14 godina vuk radi štetu da niti jedna takva ograda nece zaustaviti štete od vuka,ne znam ko je projektirao takvu ogradu i na temelju kojih iskustava ili na kojim naučenim istraživanjima se temelji prijelt takvih ograda. Jedino pravo rijesenja je izgradnja trajnih ograda od farmer plativa poput onih uz autoceste jer električni pastir svugdje u svijetu služi jedino za držanje stoke pod kontrolom na pašnjacima.. Prihvaćen U sklopu ovog Natječaja bit će prihvatljivo podizanje obora s ciljem povećanja zaštite životinja u nastambama od sve češćih napada vukova. U ovome slučaju obor bi činila električna ograda koja bi se postavila oko nastambe gdje boravi stoka.
12 Marija Munkačević NATJEČAJ 1. Ekstenzivni uzgoj atuohotnih pasmina svinja nije obuhvaćen ovim natječajem...Zašto? Ekstenzivni uzgoj ugroženih i rizičnih autohtonih pasmina, dokazano utječu na očuvanje određenih biljnih vrsta. Istraživanjem je utvrđeno da bez turopoljske svinje s pašnjaka ubrzano nestaju neke biljne vrste kao što su: četverolistna raznorotka (Marsilea quadrifolia), mirisna metvica (Mentha pulegium), obični businjak (Pulicaria vulgaris), lukovičasti dubačac (Teucrium scordium) i ljekovita milica (Gratiola officinalis) 6 . Također, utjecaj tradicionalnog držanja crnih slavonskih svinja na biološku raznolikost pašnjaka i šuma vrlo je značajan. Ispašom svinja održavani su pašnjaci s bogatim botaničkim sastavom ali i raznovrsnom faunom. Rovanjem i kaljužanjem nastajale su lokve kao povoljna mjesta za zadržavanje vode i razvoj mnogih vrsta insekata, crva i vodozemaca . Stoga je pitanje zašto je je ovakav način uzgoja autohtonih pasmina svinja isključen iz ove mjere? 2. Invazivne vrste bilja ove godine nisu uključene u ovu mjeru...Zašto? Mi konkretno imamo velikih problema sa amforom. Malčiranje po nama nije dobro rješenje jer samo pospješuje rast, ali čupanje bagerom korjenja (za isti iznos koji se do sada nudio za trogodišnje malčiranje) već u prvoj godini omogućuje stavljanja oranica u funkciju, budući da je ovo efikasan ali skup način čišćenja ove invazivne vrste ova je mjera jedini način da se brojne oranice stave u funkciju. Hvala na razmatranju prijedloga. Nije prihvaćen Svrha ovog Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ciljem očuvanja staništa velikih zvijeri te zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka, ulaganje u uklanjanje invazivnih stranih vrsta će biti prihvatljivo u sljedećim natječajima za provedbu intervencije 73.01. Neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023-2027. Vrste ulaganja i uvjeti prihvatljivosti u ovom Natječaju propisani su u skladu s napravljenom Studijom kalkulacija troškova iz tipa operacije 4.4.1. „Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. u kojoj ne postoji ulaganje koje bi bilo prihvatljivo za ekstenzivni uzgoj autohtonih pasmina svinja.
13 OPG DARIJO SAJKO NATJEČAJ Poštovani! Pitanje! Zbog čega je izbačena iz natječaja sadnja živica? Dali će u nekim drugim natječajima biti to prihvatljivo? Imamo jako puno trajnih nasada i sadnja živica nam se pokazala korisnom! Nije prihvaćen Svrha ovog Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ciljem očuvanja staništa velikih zvijeri te zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka, ulaganje u sadnju živica će biti prihvatljivo u nekim drugim natječajima.
14 Franjo Toić NATJEČAJ evo na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=14135 eSavjetovanje istog ovog natječaja iz 2020. koji je naknadno poništen... neki komentari od tada se mogu iskoristiti i sada.... Nije prihvaćen Nije jasno na koje točno komentare mislite
15 Ljubica Šolić NATJEČAJ Najviši iznos potpore je isti kao i prije više od 2 godine ( III Natječaj) cijene su od tada znatno porasle. Imamo nekoliko klijenata koji su zastali s radovima, a odobreni su na prošlom Natječaju, zbog drastičnog rasta cijena. Cijene građevinskog materijala veće su za 60%. Može li se povećati najviši iznos potpore kod aktivnosti izgradnje nastambi zbog drastičnog porasta cijena materijala? Hvala Nije prihvaćen Cijene su u skladu s napravljenom Studijom ažuriranih kalkulacija troškova iz tipa operacije 4.4.1. „Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
16 Udruga Biom NATJEČAJ, 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Svrhu natječaja potrebno je uskladiti s fokus područjem kojem doprinosi a to je 4A kojem je poanta obnova, očuvanje i povećanje bioraznolikosti. Svrha a i sam natječaj je trenutno raspisan tako da se bavi problematikom konflikta stočarstva s velikim zvijerima ali s naglaskom pružanja podrške stočarima u obrani što je svakako nužno i bitno ali nije u skladu s fokus područjem 4A. Činjenica da su u podmjeru uvršteni otoci van rasprostranjenosti velikih zvijeri te da se kroz kriterije dodatno ne vrednuju Natura područja s ciljem očuvanja velikih zvijeri a i da Natura donosi manje bodova od drugih, za očuvanje ovih vrsta manje bitnih kriterija, jasno ukazuje da je ovdje zapravo fokus na stočarstvu a ne na bioraznolikosti. Mogućnost podrške kvalitetnog čuvanja stoke potrebno je na pravi način i uz prave kriterije (da problem čuvanja stoke na otocima ne bude degradiran u usporedbi s brdsko-planinskim) omogućiti kroz mjere i podmjere koje su za to i predviđene. Ovako se sredstva koja su predviđena za očuvanje okoliša koriste u drugu svrhu. Primljeno na znanje Svrha ovog Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ciljem očuvanja staništa velikih zvijeri te zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka. Za provedbu ovog natječaja sredstva su u ograničenom iznosu osigurana kroz EURI instrument za oporavak.
17 Udruga Biom NATJEČAJ, 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Zašto su ove godine smanjena raspoloživa sredstva? Na prošlom natječaju bilo je 50 milijuna kuna što bi bilo 6.636.140,42€. Interes za korištenjem ovog tipa operacije očto postoji jer je na prošlom natječaju prijavljeno projekata čiji je trošak bio gotovo 6 puta veći od raspoloživih sredstava. Nije prihvaćen Za provedbu ovog natječaja sredstva su u ograničenom iznosu osigurana kroz EURI instrument za oporavak. U Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. predviđena su nova sredstva za ovu vrstu intervencije
18 Udruga Biom NATJEČAJ, 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Zašto su svrha ovog natječaja samo ulaganja povezana s očuvanjem staništa velikih zvijeri i zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri? Tip operacije 4.4.1. obuhvaća: ulaganje u izgradnju terasa, u podizanje suhozida i živica,uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta, nabava električnog pastira s pripadajućom opremom i/ili autohtonog pastirskog psa (tornjaka), izgradnja novih i obnova postojećih nastambi za stoku na području prirodne rasprostranjenosti velikih zvijeri, obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu, ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke te kupnja zemljišta za realizaciju projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta; kako je to predviđeno Programom ruralnog zarvoja za period 2014.-2020. Sva predviđena ulaganja u znatnoj mjeri mogu doprinjeti otpornom i održivom razvoju poljoprivredne proizvodnje doprinoseći istovremeno i očuvanju okoliša s kojom svrhom su i zamišljena. Imajući na umu činjenicu da se natječaj za ovaj tip operacije prvi put raspisao 2019., a da je prvi put uspješno i proveden 2021. godine vidljivo je da ovaj tip ulaganja za ministarstvo ne predstavlja nikakav prioritet te da se potencijalnim korisnicima ne daje prilika da koriste sredstva namijenjena ovom tipu operacija iako interes postoji o čemu govori i gotovo 6 puta veći iznos prijavljenih projekata na natječaju 2021. od ukupno alociranih sredstava u tom natječaju. Primljeno na znanje U Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. predviđena su nova sredstva za ovu vrstu intervencije
19 Franjo Toić NATJEČAJ, 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA Sugestija je povećati alokaciju sredstava s obzirom da je do sada za ove natječaje bilo 50.000.000,00kn (6.636.140,42€). Nije prihvaćen Za provedbu ovog natječaja sredstva su u ograničenom iznosu osigurana kroz EURI instrument za oporavak. U Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. predviđena su nova sredstva za ovu vrstu intervencije
20 Ljubica Šolić 1. PREDMET, SVRHA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA NATJEČAJA, 1.3. Pitanja i odgovori Datum za postavljanje pitanja i odgovora je iz 2022 Prihvaćen Prihvaća se
21 Udruga Biom NATJEČAJ, 17. POPIS PRILOGA Kriterije odabira je potrebno uskladiti sa svrhom podmjere a to je očuvanje bioraznolikosti tj sektorom zaštite prirode koji je upravo ove vrste definirao kao ciljne vrste određenih Natura područja gdje su one i njihova staništa ciljevi očuvanja. Time nema smisla da se sva Natura područja poistovječuju (jer velike zvijeri nisu svugdje ciljevi očuvanja) niti da se drugi kriteriji boduju više. Primljeno na znanje Kriteriji odabira prihvaćeni su od Odbora za praćenje Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. i ne mogu se trenutno mijenjati.
22 Franjo Toić NATJEČAJ, 17. POPIS PRILOGA U prilogu 1. Uvjeti prihvatljivosti u točki 1b stoji slijedeće: "Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smatraju se javnim tijelima u smislu ovoga Natječaja s obzirom da iste ne mogu ispuniti obvezu evidentiranja zemljišta na kojem se provodi ulaganje u ARKOD sustav iz točke 16. ovoga Priloga." Kada se pogleda točka 16 istog priloga,nema nekog smisla za navedeno u točki 1b, te je za pretpostaviti da bi u točki 1b trebala biti navedena neka druga točka za ARKOD jer 16 nema poveznice. Prihvaćen Promijenit će pozivanje na ispravnu točku iz Priloga 1.
23 Mario Zaccaria NATJEČAJ, 17. POPIS PRILOGA U istom ovom natječaju iz 2020. godine (kod: PRR-04.04.01.00.0-02, odnosno od 25. lipnja i 22 srpnja) pod prihvatljivim ulaganjima bilo je moguće i sljedeće (str. 9. Priloga 3 iz dokumentacije tadašnjeg natječaja): OBNOVA STANIŠTA VAŽNIH ZA OČUVANJE BIORAZNOLIKOSTI NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU KOJE NIJE ODRŽAVANO SUKLADNO DOBROJ POLJOPRIVREDNOJ PRAKSI S OBZIROM NA VRSTU UPORABE. Navedeno ulaganje se, pretpostavljam, s razlogom uvrstilo nakon održanih radionica gdje je iskazana potreba za istim. Naime, na Kvarnerskim otocima (Krk, Cres...), a vjerujem i šire po drugim otocima i obali postoji problem zaraslih krških pašnjaka gdje smreka (šmrika, lat. Juniperus Oxycedrus) stvara velike probleme. Naime, svojim širenjem oduzima pašnjačke površine koje mogu koristiti ovce, a isto tako pogoduje alohtonoj divljači prvenstveno divljim svinjama i čagljevima koji stvaraju ogromne štete u ovčarstvu (navedena divljač se ne zadržava na očišćenim pašnjacima i izbjegava "otvorene pašnjake" dok u obraslim/gustim površinama rado obitava). Čišćenje takvih pašnjaka zahtjeva velika ulaganja jer se uglavnom koristi mehanizacija gdje je to moguće (malčeri ili bageri koji čupaju smreku s korijenjem) ili tamo gdje nije moguće mora se ručno piliti motornim pilama. U tadašnjem natječaju iz 2020. predložena naknada takvog ulaganja je bila minimalna s obzirom na ukupni iznos troškova, ali je opet bilo nešto. Nažalost, taj je natječaj poništen (21. kolovoza) i ova mjera ulaganja nikad nije bila uvrštena u kasnije verzije. S obzirom na realne potrebe šire grupe korisnika, u što se možete uvjeriti ako kontaktirate bilo koju udrugu ovčara sa prihvatljivog područja, sugeriram da se navedena mjera uvrsti u ovu verziju natječaja 4.4.1. Čak i da se uvrsti neki fiksni postotak sufinanciranja za čišćenje obraslih pašnjaka- već puno znači za potencijalne korisnike. Do nedavno cijena malčiranja je iznosila 28kn/m2 (sa PDVom) dok je cijena rada bagera (na otoku) između 800-1100kn (sa PDVom), uzimajući u obzir da će cijena vrlo vjerojatno i narasti ulaskom u Euro zonu. Nije prihvaćen Svrha ovog Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ciljem očuvanja staništa velikih zvijeri te zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka, ulaganje u obnovu staništa će biti prihvatljivo u sljedećim natječajima za intervenciju 73.01. iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023-2027.
24 Mario Zaccaria NATJEČAJ, 17. POPIS PRILOGA U prilogu 3. ovog natječaja pod mjeru 1. za ulaganje u kupnju električnog pastira trebalo bi dopustiti i kupnju novih tehnoloških rješenja poput NoFence (https://www.nofence.no/en/) . Bežični sistem koji omogućuje pastiru da odluči gdje će se stoka kretati i pomoću mobitela, gps uređaja koji ima inkorporirani elektroimpuls, kontrolirati grla bez potrebe da se išta ograđuje. Nije prihvaćen Uvjet prihvatljivosti za ulaganje za kupnju električnog pastira propisana su u skladu s napravljenom Studijom kalkulacija troškova iz tipa operacije 4.4.1. „Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
25 Mario Zaccaria NATJEČAJ, 17. POPIS PRILOGA Slažem se sa gospodinom Toićem u vezi njegovih sugestija kod aktivnosti: 1. Uklanjanje invazivnih vrsta 2. Ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida (ili uključiti i unutarnje suhozide) 3. Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi ( i omogućiti JLS prijavu za navedeno ulaganje jer se najčešće radi o lokvama koje su evidentirane kao javno dobro). Nije prihvaćen Svrha ovog Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ciljem očuvanja staništa velikih zvijeri te zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka, druga ulaganja će biti prihvatljiva u sljedećim natječajima za intervenciju 73.01. iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023-2027
26 Franjo Toić NATJEČAJ, 17. POPIS PRILOGA Sugestija je, sukladno ranijim natječajima istog tipa, uvrstiti u prihvatljiva ulaganja i ove aktivnosti: 1. Uklanjanje invazivnih vrsta 2. Ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida (ili uključiti i unutarnje suhozide) 3. Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi ( i omogućiti JLS prijavu za navedeno ulaganje jer se najčešće radi o lokvama koje su evidentirane kao javno dobro) Nije prihvaćen Svrha ovog Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ciljem očuvanja staništa velikih zvijeri te zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka, druga ulaganja će biti prihvatljiva u sljedećim natječajima za intervenciju 73.01. iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023-2027.
27 Franjo Toić NATJEČAJ, 17. POPIS PRILOGA U prilogu 3. ovog natječaja pod mjeru 1. za ulaganje u kupnju električnog pastira smatram da bi trebalo omogućiti postavljanje električne ograde s vanjske strane zemljišta (uz npr. pisanu suglasnost susjeda) koje je predmet ulaganja i to u razmaku od 0,4m do 1m (ovisno o konfiguraciji terena) od suhozida (ako se radi o postavljanju pastira uz već postojeću ogradu/suhozid). Naime, iz prakse, zemljište se "brani" od alohtone divljači s vanjske strane granice kako bi električni pastir uz već postojeću ogradu/suhozid imao dvostruku barijeru i time se bilo koja divljač (čak i jelenska) dodatno "obeshrabruje" od ulaska u zemljište. Isto vrijedi i za zemljišta koja su omeđena javnim putevima i gdje postoji namjera i mogućnost pisanog odobrenja JLS-a o postavljanju električnog pastira na javni put, uz zemljište na kojem se vrši ulaganje Nije prihvaćen Postavljanje električnog pastira nije prihvatljivo izvan zemljišta koje je evidentirano u ARKOD sustavu.
28 Franjo Toić NATJEČAJ, 17. POPIS PRILOGA U prilogu br. 1 uvjeti prihvatljivosti, pod točkom 16. navedeno je da "Za ulaganja u izgradnju novih i obnovu postojećih jednostavnih nastambi za stoku i za ulaganje u kupnju električnog pastira s pripadajućom opremom korisnik mora ishoditi Mišljenje upravnog odjela nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja o usklađenosti zahvata s Prostornim planom." Smatram da je ishođenje Mišljenja upravnog odjela nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja sasvim nepotrebno i nelogično u slučaju ulaganja u kupnju električnog pastira, a tim više što bi za takvo Mišljenje sigurno trebalo više mjeseci za izdavanje od strane nadležnog upravnog odjela za poslove graditeljstva i prostornog uređenja jer su oni, barem za područje naše JLS, već preopterećeni i vjerujem da je takav slučaj i u drugim regijama u Hrvatskoj. Člankom 2. stavak 1. točka 18a Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima definiran je električni pastir napona 24V, ali se uglavnom u praksi koristi električni pastir sa baterijskim (sa ili bez solarnih panela) napajanjem 12V. Nije prihvaćen Činjenica da je Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (dalje u tekstu Pravilnik) za određene zahvate u prostoru odnosno za određene građevine ili radove predviđeno da se isti mogu graditi/izvoditi bez građevinske dozvole, ne znači nužno da su ti zahvati u skladu s prostornim planom. Naime, samim Pravilnikom (u članku 1. stavku 2.) propisano je da se jednostavne građevine/radovi ne smiju graditi/izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom ili na drugi način protivno prostornom planu (uz određene izuzetke koji su navedeni u članku 1. Pravilnika). S obzirom na to da se u konkretnom slučaju radi o zahvatu u prostoru za koji je Pravilnikom propisano da se može graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta, te se usklađenost s prostornim planom neće utvrđivati u upravnom postupku ishođenja građevinske dozvole niti tijekom izrade glavnog projekta, treba ishoditi Mišljenje upravnog odjela nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja, pogotovo kada se radi o zahvatima izvan građevinskih područja odnosno na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu. Navedenim uvjetom želi se osigurati usklađenost sufinancirane operacije s nacionalnim propisima, a navedeno nije samo obveza prema nacionalnom zakonodavstvu nego i prema propisima Europske unije prilikom dodjele potpore iz EU proračuna. Također, navedenim uvjetom smanjuje se rizik za korisnike kako korisnici ne bi krenuli u ulaganja koja neće moći realizirati (ili će morati nakon realizacije ukloniti), u slučaju da je to zabranjeno prostornim planom ili na drugi način protivno prostornom planu.
29 Franjo Toić NATJEČAJ, 17. POPIS PRILOGA Poštovani, u istom ovom natječaju iz 2020. godine (kod: PRR-04.04.01.00.0-02, odnosno od 25. lipnja i 22 srpnja) pod prihvatljivim ulaganjima bilo je moguće i sljedeće (str. 9. Priloga 3 iz dokumentacije tadašnjeg natječaja): OBNOVA STANIŠTA VAŽNIH ZA OČUVANJE BIORAZNOLIKOSTI NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU KOJE NIJE ODRŽAVANO SUKLADNO DOBROJ POLJOPRIVREDNOJ PRAKSI S OBZIROM NA VRSTU UPORABE. Navedeno ulaganje se, pretpostavljam, s razlogom uvrstilo nakon održanih radionica gdje je iskazana potreba za istim. Naime, na Kvarnerskim otocima (Krk, Cres...), a vjerujem i šire po drugim otocima i obali postoji problem zaraslih krških pašnjaka gdje smreka (šmrika, lat. Juniperus Oxycedrus) stvara velike probleme. Naime, svojim širenjem oduzima pašnjačke površine koje mogu koristiti ovce, a isto tako pogoduje alohtonoj divljači prvenstveno divljim svinjama i čagljevima koji stvaraju ogromne štete u ovčarstvu (navedena divljač se ne zadržava na očišćenim pašnjacima i izbjegava "otvorene pašnjake" dok u obraslim/gustim površinama rado obitava). Čišćenje takvih pašnjaka zahtjeva velika ulaganja jer se uglavnom koristi mehanizacija gdje je to moguće (malčeri ili bageri koji čupaju smreku s korijenjem) ili tamo gdje nije moguće mora se ručno piliti motornim pilama. U tadašnjem natječaju iz 2020. predložena naknada takvog ulaganja je bila minimalna s obzirom na ukupni iznos troškova, ali je opet bilo nešto. Nažalost, taj je natječaj poništen (21. kolovoza) i ova mjera ulaganja nikad nije bila uvrštena u kasnije verzije. S obzirom na realne potrebe šire grupe korisnika, u što se možete uvjeriti ako kontaktirate bilo koju udrugu ovčara sa prihvatljivog područja, sugeriram da se navedena mjera uvrsti u ovu verziju natječaja 4.4.1. Čak i da se uvrsti neki fiksni postotak sufinanciranja za čišćenje obraslih pašnjaka- već puno znači za potencijalne korisnike. Do nedavno cijena malčiranja je iznosila 28kn/m2 (sa PDVom) dok je cijena rada bagera (na otoku) između 800-1100kn (sa PDVom), uzimajući u obzir da će cijena vrlo vjerojatno i narasti ulaskom u Euro zonu. Nije prihvaćen Svrha ovog Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ciljem očuvanja staništa velikih zvijeri te zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka, ulaganje u obnovu staništa će biti prihvatljivo u sljedećim natječajima za intervenciju 73.01. iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023-2027
30 Ljubica Šolić NATJEČAJ, 17. POPIS PRILOGA Prilog I točka 17 Da lio se pored vlasništva može uvrstiti i samostalni i zakoniti posjed korisnika?Najveće štete od zvijeri događaju se na području zaleđa, gdje imovinsko pravni odnosi u pogledu vlasništva nisu završeni, ali su u pogledu Posjeda -čista pitanja posjednika. Kako zemljom raspolaže onaj tko je samostalno posjeduje, da li bi u ovom slučaju npr. ograđivanja pašnjaka ogradom koja nije fiksna, niti trajna, te je vezana za boravak životinja ( koje korisnik isto posjeduje) na ispaši, bile prihvatljive lokacije koje su upisane u ARKOD kao pašnjak, krški pašnjak ili livada i u posjedu su korisnika koji se evidentira Posjedovnim listom Nije prihvaćen Ulaganje se provodi na lokaciji/zemljištu koje je u vlasništvu korisnika ili na zemljištu u zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/koncesiji ako postoji valjani ugovor o zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/koncesiji na najmanje 10 godina računajući trenutka podnošenja zahtjeva za potporu ili sklopljen do najkraće 31.12.2030. godine. Za ulaganja na zemljištima u zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/koncesiji korisnik je u obvezi prilikom podnošenja zahtjeva za potporu priložiti suglasnost za provedbu ulaganja potpisanu od strane pravne ili fizičke osobe, s kojom je sklopljen valjani ugovor.