Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 13. PRILOG 2 . - U izvješću RDG-LP nije navedena linija poslovanja „Kreditno osiguranja i osiguranje jamstava“ pa predlažemo da se uključi i ta kolona. Prihvaćen Prihvaća se
2 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 13. Da li Članak 13, Stavak (3) znači da se u 2023 ne izvještava po usporednom razdoblju (npr Q2 2023 ali ne i Q2 2022)? Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Tumačenje nije ispravno, a prijedlog vezan uz usporedno izvještavanje je prihvaćen u ranijim komentarima.
3 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 13. Predlažemo da su u Članka 13. nadoda odgoda za prvo izvještavanje mjesečnih izvješća s obzirom na kratak rok za pripremu od trenutka stupanja na snagu Pravilnika i prvog izvještajnog datuma. Prihvaćen Prihvaća se.
4 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Rokovi dostave izvještaja, Članak 7. Predlažemo da se čl 7. st (1) zadnja alineja nadopuni na sljedeći način – dodatni izvještaj iz članka 4. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika za mjesečna izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine, osim za razdoblja koja su obuhvaćena tromjesečnim izvještavanjem (31.3., 30.6., 30.9. i 31.12.) Na taj način izbjeglo bi se dvostruko izvještavanje IUL na kraju kvartala, kroz samostalni mjesečni izvještaj i u sklopu kvartalnih izvještaja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. S obzirom da se IUL od 1.1.2023. više neće dostavljati u okviru tromjesečnih i godišnjih izvještaja, već isključivo mjesečno, neće biti ni dvostrukog izvještavanja.
5 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Dodatni izvještaji, Članak 4. Članka 4. Stavak (2) -11. Račun dobiti i gubitka po linijama poslovanja (Obrazac: RDG-LP) - Predlažemo godišnju dinamiku. Također fali OCI; ako se koristi OCI opciju treba biti i OSD - ostala sveobuhvatna dobit, te je pitanje kako će se rasporediti sve ostalo budući se poslovni događaji ne evidentiraju po SII lobovima nego GICevima Nije prihvaćen "Ne prihvaća se. Za potrebe izvještavanja po linijama poslovanja primjenjuje se samo račun dobiti i gubitka bez dodatka izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti. U odnosu na dinamiku izvještavanja, ista već je propisana na godišnjoj razini."
6 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Dodatni izvještaji, Članak 4. Članka 4. Stavak (2) - 5. Izvještaj o diskontnoj stopi na datum izvještavanja (Obrazac: IDS)- Predloženi obrasci za krivulju su dosta nepregledni i kompleksni posebice za buduća razdoblja pa predlažemo ako su već iste potrebne da se dostave u zasebnom excelu onako kako su i postavljene i kako se koriste. Komentar se odnosi i na IDS i IDS-LI. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeni obrasci su sastavni dio tromjesečne mape izvještavanja prema HANFA-i. Prikaz krivulja u obrascima IDS i IDS-LI predstavlja transponirani prikaz krivulja kako bi se s lakoćom ispratili svi mogući dijelovi portfelja društva za osiguranje (redci) koji se diskontiraju pojedinom krivuljom.
7 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Dodatni izvještaji, Članak 4. Članka 4. Stavak (2) - 3. Izvještaj o registru imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva (Obrazac: REG) - CSM nije sastavni dio tehničkih pričuva već je isti budući profit osiguratelja. U skladu s time navesti u izvještaju da se CSM ne računa u imovinu za pokriće obveza iz ugovora o osiguranju odnosno da za isto nije potrebna imovina za pokriće jer suštinski ne predstavlja "tehničku pričuvu". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. CSM je element koji se utvrđuje pri obračunu statutarnih tehničkih pričuva i značajno ovisi o utvrđenim novčanim priljevima i odljevima vezanim uz ugovore o osiguranju. Isti predstavlja budući profit osiguratelja, koji se može i ne mora ostvariti, stoga je prudencijalniji pristup da se pokriće CSM-a računa u imovinu za pokriće obveza iz ugovora o osiguranju.
8 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Dodatni izvještaji, Članak 4. Članka 4. Stavak (2) - Produljiti rok za siječanj 2023 budući će Pravilnik stupiti na snagu kasnije u siječnju 2023, Hanfa treba izdati nove sheme a Društva trebaju napraviti prilagodbu u svojim informacijskim sustavima te se to ne može stići u tako kratkom roku. Prihvaćen Prihvaća se
9 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Financijski izvještaji, Članak 3. Članka 3, Stavak (1) - Predlažemo ukinuti obvezu izvještavanja Q1 2023 zbog kompleksnosti i prelaska na euro. Isto vrijedi i u EU zemljama posebice za velike grupe koje su uvrštene na uređeno tržište kapitala. Također predlažemo u 2023 godini za kvartalno izvještavanje da se ne prikazuje usporedno razdoblje, jedino da se isto prikazuje za izvještavanje cijele 2023 (to propisuje i MSFI 17 standard). Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se ukinuti obvezu izvještavanja za Q1 2023. Za izvještavanje je uvedena odgoda u trajanju od 6 tjedana u odnosu na redovni datum izvještavanja. Prihvaća se prijedlog vezan uz usporedno prikazivanje u tromjesečnom izvještavanju.