Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Na temelju članka 201. stavka 6., članka 77. stavka 2. točke 1., članka 85. stavka 1. točke 8. i članka 428. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj  30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22) i članka 12. stavka 2. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode (»Narodne novine«, broj 112/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj _______donijela je, Članak 2. Članak 2. Stavak (3) - Ovo bi trebalo biti sastavni dio Pravilnika koji regulira IFRS 17 pričuve - predlažemo brisati. Podloge za otkupne i kapitalizirane vrijednosti pokrivene su stavkom 2 točkom 1 ovog Pravilnika pa je ovdje suvišno. Pojasniti jer ne nejasno - obveza za štete se evidentira u pomoćnim računovodstvenim evidencijama i sintetički u glavnoj knjizi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Svrha i predmet Pravilnika o minimalnim standardima koji se primjenjuju u postupku obračuna statutarnih tehničkih pričuva propisana je odredbama Zakona o osiguranju kojima se daje ovlast HANFA-i za donošenje toga Pravilnika. S druge strane, predloženi čl. 2. st 3. prvenstveno se odnosi na otkupne i kapitalizirane vrijednosti kao i na pričuvu za prijavljene štete koje u osnovi nisu više izravno povezane sa statutarnim tehničkim pričuvama, ali su važni podaci i informacije potrebni u procesu izvršavanja obveza koje proizlaze iz ugovora iz osiguranja za koje će HANFA na zahtjev tražiti izvješćivanje. Podloga za otkupne i kapitalizirane vrijednosti koje će se na zahtjev tražiti na temelju čl. 2. st.3. se odnose na konkretne izračune za sve aktivne police na neki datum sa pripadajućim tehničkim pretpostavkama izračuna kako bi se mogao provjeriti sam izračun kao i implementacija formula koje su dostavljene u okviru obavijesti Društva sukladno čl. 2. st.2.. Obveze po zahtjevu za isplatu osigurnine ili naknade štete se odnose na pričuvu za prijavljene štete koje su prije bile sastavni dio tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima, a sada više nisu izravno iskazane i povezane sa statutarnim tehničkim pričuvama koje se odnose na obveze za nastale štete, ali su važan podatak i informacija potrebna u procesu obrade šteta prilikom izvršavanja obveza koje proizlaze iz ugovora iz osiguranja i kao takva važna za primjereno vođenje evidencije u Društvu kako bi se unaprijedila kvaliteta podataka i osiguralo izvještavanje regulatora.
2 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Na temelju članka 201. stavka 6., članka 77. stavka 2. točke 1., članka 85. stavka 1. točke 8. i članka 428. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj  30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22) i članka 12. stavka 2. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode (»Narodne novine«, broj 112/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj _______donijela je, Članak 2. Članak 2 . Stavak (2) - Matematička pričuva računa se prema tehničkim osnovicama cjenika dok je MSFI 17 Međunarodni standard financijskog izvještavanja. Predlažemo brisati budući se LRC (čiji je CSM sastavni dio ne računa po polici već po Grupi ugovora o osiguranju). Koncept izrade cjenika ostaje kao i do sada sa tehničkim osnovicama koje su baza za izračun bruto i neto premijskih stopa, matematičke pričuve po polici kao razlike između sadašnje vrijednosti naknada i premija; te otkupne vrijednosti koja je vezana za istu (sa svim relevantnim pretpostavkama cjenika kao i do sada). Matematička pričuva kao takva i dalje postoji samo više nije računovodstvena kategorija koja se knjiži. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Matematička pričuva je tehnička pričuva izračunata prema tehničkim osnovicama i aktuarskim metodama cjenika za police životnih osiguranja i osiguranja kod kojih se kumuliraju sredstva štednje ili sredstva za pokriće rizika u kasnijim godinama osiguranja s višegodišnjim trajanjem, za koja se primjenjuju tablice vjerojatnosti i izračuni kao i za životna osiguranja. Ukoliko je koncept izrade cjenika drugačiji, onda će Društvo u skladu sa pristupom i tehničkim podlogama koje upotrebljava pri izračunu cjenika dostaviti uz sva potrebna objašnjenja, obrazloženja i opravdanja HANFA-i koja će provjeriti jesu li usklađene s aktuarskim načelima.
3 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Na temelju članka 201. stavka 6., članka 77. stavka 2. točke 1., članka 85. stavka 1. točke 8. i članka 428. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj  30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22) i članka 12. stavka 2. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode (»Narodne novine«, broj 112/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj _______donijela je, Članak 2. Članka 2. Stavak (2) - „specifikaciju rizika osiguranja u skladu s propisanim rasporedom vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja za predmetni cjenik“ . tj. da li treba i po linijama poslovanja obzirom da su u statističkim obrascima navedene - Zašto je potrebno raditi primjer CSM-a? Predlažemo da se to ne traži, nije jasno kako je zamišljeno, što bi donijelo kao informaciju o proizvodu - Formula i primjer izračuna za matematičku pričuvu  ovdje ima puno otvorenih pitanja, koja i kakva pričuva bi to trebala biti, može li se LRC smatrati matematičkom pričuvom ili postoje neka pravila za matematičku, koja su to? Svakako treba dobro objasniti Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Dostava specifikacije rizika osiguranja s propisanim rasporedom vrste rizika po skupinama i vrstama osiguranja za predmetni cjenik kao i pripadnost portfelju te grupi ugovora je za sada dostatno. Primjer za maržu za ugovornu uslugu pri početnom razmatranju u skladu s MSFI ugovora o osiguranju omogućuje da se iz njega vidi kakvu dobit Društvo očekuje da će zaraditi dok pruža usluge od navedenog proizvoda u danom primjeru i dane početne podatke, pretpostavke i tehnike izračuna. Iz samog zahtjeva što je potrebno dostaviti prije početka primjene cjenika je navedeno „te na primjeru maržu za ugovornu uslugu pri početnom priznavanju u skladu s međunarodnim standardom za financijsko izvještavanje ugovora o osiguranju“ što znači da Društvo dostavlja CSM na primjeru kako i računa CSM, odnosno ako se radi o Grupi ugovora o osiguranju onda na tom nivou. Matematička pričuva je tehnička pričuva izračunata prema tehničkim osnovicama i aktuarskim metodama cjenika za police životnih osiguranja i osiguranja kod kojih se kumuliraju sredstva štednje ili sredstva za pokriće rizika u kasnijim godinama osiguranja s višegodišnjim trajanjem, za koja se primjenjuju tablice vjerojatnosti i izračuni kao i za životna osiguranja. Ukoliko je koncept izrade cjenika drugačiji, onda će Društvo u skladu sa pristupom i tehničkim podlogama koje upotrebljava pri izračunu cjenika dostaviti uz sva potrebna objašnjenja, obrazloženja i opravdanja HANFA-i koja će provjeriti jesu li usklađene s aktuarskim načelima.