Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s prijedlogom Nacionalnih kriterija za izbor na nastavno radno mjesto na veleučilištu (Nacionalni veleučilišni kriteriji)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Damir Pilepic Na temelju članka 39. i članka 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 119/2022), Zbor veleučilišta, na svojoj ... sjednici održanoj dana ... donosi Sudjelovanje u izradi novog studijskog programa se treba poticati i time povećati značaj istoga. Nikako ga ne ograničiti na proteklo izborno razdoblje. Prihvaćen Popravljeno.
2 Velimir Tresk Na temelju članka 39. i članka 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 119/2022), Zbor veleučilišta, na svojoj ... sjednici održanoj dana ... donosi Slažem se sa većinom kriterija za izbor za nastavna mjesta na veleučilištu, ali bih obavezno dodao još jedan poseban kriterij, a to je da se svim razinama ponudi i ocjena ankete o stavovima studenata o kvaliteti nastave - .koja naravno mora biti izvrstan. Mislim da studenti jako dobro vide kako netko radi svoj posao ili ga samo "odrađuje". Za vrijeme korone pojavilo se dosta problema oko online nastave na sveučilištima gdje se većina nastavnika trudila pružiti maksimum znanja svojim studentima, ali nažalost bilo je i onih koji nisu radili apsolutno ništa, niti bi se uopće javljali na pitanja studenata. Gotovo svaki fakultet ima anketu o radu svakog sveučilišnog profesora i bilo bi zaista katastrofa kad bi netko bio zaposlen na nekakvom bitnom radnom mjesta i da napreduje , a da ima anketu ocjenu dva ili tri .Pozdrav. Nije prihvaćen Nemoguće je definirati kriterij jednak za sva visoka učilišta budući da je vrednovanje rada nastavnika od strane studenata u potpunoj autonomiji svakog visokog učilišta.
3 TRPIMIR ALAJBEG Na temelju članka 39. i članka 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 119/2022), Zbor veleučilišta, na svojoj ... sjednici održanoj dana ... donosi Stječe se dojam da je ovaj prijedlog Nacionalnih kriterija (…) napravljen površno s pojedinim dijelovima koji nisu u skladu/kose se ili su suprotni pojedinim odredbama važećega Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (ZVOZN). Pojedini su dijelovi Nacionalnih kriterija (…) pravno ništetni jer se pozivaju na nepostojeće akte, ali i koriste pravno nepostojeće entitete kao nužne uvjete za izbore/reizbore u zvanja. Smatram i da su pojedini uvjeti negativno diskriminacijski jer, između ostaloga, dovode u nejednak položaj određene skupine pristupnika u nastavna zvanja. Detaljni komentari navedeni su pojedine članke ovog prijedloga Nacionalnih kriterija (…). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 BOJAN KOVAČIĆ Na temelju članka 39. i članka 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 119/2022), Zbor veleučilišta, na svojoj ... sjednici održanoj dana ... donosi 1. Prema članku 23., stavak 1., važećega Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, "veleučilište obavlja djelatnost visokog obrazovanja i stručnu djelatnost". Zbog toga je uvjet iz članka 9. (opći uvjeti za reizbor u višega predavača), alineja 3. ("u proteklom izbornom razdoblju autor (...) objavila najmanje jedan znanstveni rad najviše razine (...)" suprotan navedenoj odredbi Zakona o visokom obrazovanju (...). 2. Google Scholar smatram nerelevantnim za potvrđivanje citiranosti radova. Predlažem da se za potvrdu citiranosti radova priznaje isključivo odgovarajući dokument kojega izdaje Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. 3. Frazu "u proteklom izbornom razdoblju" - koje se definira kao razdoblje od najviše pet godina od donošenja odluke o pokretanju postupka (re)izbora - izostaviti/ukinuti u svim odredbama Nacionalnih kriterija za izbor na nastavna radna mjesta na veleučilištu. 4. Predlaže se da Nacionalni uvjeti za izbor na nastavna radna mjesta na veleučilištu stupe na snagu 48 mjeseci računajući od datuma objave u Narodnim novinama. Smatram da je to dovoljno vremena da svi nastavnici koji su u ak. god. 2021./2022. (re)izabrani u sadašnja nastavna zvanja ispune ili uvjete za napredovanje ili uvjete za sljedeći reizbor. 5. Primjereno vrednovati ustroj i/ili nadogradnju već ustrojenih e-kolegija, kao i e-kolegije ustrojene kao e-podrška "klasičnim" oblicima nastave. Pritom treba uvjetovati da e-kolegij obavezno mora sadržavati bazu pitanja za provjeru znanja i vještina, evidenciju aktivnosti na nastavi, sve nastavne materijale korištene u "klasičnim" oblicima nastave i interaktivne nastavne materijale. 6. Pod obavezne uvjete za (re)izbor u nastavna zvanja višega predavača i profesora stručnoga studija uvrstiti da pristupnik obavezno mora imati objavljen recenzirani nastavni materijal u tiskanom ili elektroničkom izdanju, koji je kategoriziran. Zbog dugotrajnosti pojedinih postupaka recenzije, a naročito u slučaju udžbenika, smatram da predloženi uvjet mora trajno vrijediti. Nije prihvaćen 1. stavka komentara: Primljena na znanje. 2. stavka komentara: Ne prihvaća se. Za potrebe vrednovanja posebnih kriterija Google znalac je primjerena platforma. 3. stavka komentara: Ne prihvaća se. 4. stavka komentara: Ne prihvaća se. 18 mjeseci je primjereno razdoblje. 5. stavka komentara: Primljeno na znanje, u točkama 12.14 i 10.14 kao posebni uvjet je predviđeno uvođenje novog kolegija što podrazumijeva i e-kolegij. 6. stavka komentara: Ne prihvaća se. Navedeno je sadržano kao posebni uvjet u točkama 8.2., 10.1 i 12.1
5 Ida Panev Na temelju članka 39. i članka 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 119/2022), Zbor veleučilišta, na svojoj ... sjednici održanoj dana ... donosi Poštovani, nekoliko općih komentara: -U nekim poljima/granama je nemoguće zadovoljiti sve uvjete u trajanju "proteklog izbornog razdoblja" jer npr: 1. nema dovoljno konferencija 2. nema časopisa u kojima se može objaviti a1 rad 3. nastavnici su nositelji kolegija iz kojih studenti ne odabiru završne radove (npr. jezični, matematički i ini kolegiji na recimo studiju vinarstva i sl.) -Velika količina kriterija za izbor udaljava nastavnike od osnovnog zadatka - provođenja nastave na visokoj razini kvalitete jer se moraju koncentrirati na ispunjavanje svojih obveza u polju znanosti. -Na veleučilištima rade i nastavnici koji se ne bave znanstvenim radom, a vrhunski su stručnjaci u svome području. Uz navedene kriterije ostati će bez svog posla. -Za poseban kriterij na svim razinama ponuditi i ocjenu ankete o stavovima studenata o kvaliteti nastave - izvrstan. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Danijela Maurac Na temelju članka 39. i članka 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 119/2022), Zbor veleučilišta, na svojoj ... sjednici održanoj dana ... donosi Poštovani, u Članku 6. piše da ...ako osoba nema kvalifikaciju iz područja i polja za koje se pokreće njegov izbor, tada, na temelju objavljenih relevantnih znanstvenih i/ili stručnih radova, Stručno izborno povjerenstvo treba procijeniti njegovu kvalificiranost za područje i polje za koje se pokreće njegov izbor." Mišljenja sam da bi osoba, za koju se pokreće izbor, nužno morala imati kvalifikaciju iz polja za koje se vrši izbor te da samo mišljenje o objavljenim stručnim i znanstvenim radovima ne može biti dovoljno. Nije prihvaćen Prihvaćanje ovog uvjeta onemogućilo bi pokretanje i provedbu studijskih programa u brojnim poljima znanosti.
7 BOJAN KOVAČIĆ Na temelju članka 39. i članka 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 119/2022), Zbor veleučilišta, na svojoj ... sjednici održanoj dana ... donosi Poštovani, temeljem rasprave provedene na sastancima Odbora Stručne sekcije Hrvatskoga matematičkoga društva, uz uvažavanje svih posebnosti matematičke struke, redovitih aktivnosti Hrvatskoga matematičkoga društva kao krovne strukovne udruge matematičara u Republici Hrvatskoj i redovitih aktivnosti visokoobrazovnih ustanova koje izvode sveučilišne studije iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, predlažemo da se u uvjete za reizbor u nastavna zvanja na veleučilištima uvrste sljedeći dodatni posebni uvjeti: 1. kao dodatni uvjet za reizbor u nastavno zvanje predavača u okviru članka osmog (8) Nacionalnih veleučilišnih kriterija: da je sudjelovao na najmanje tri (3) seminara ili radionica za stručno i/ili stručno-metodičko usavršavanje u organizaciji visokoobrazovne ustanove koja izvodi barem jedan sveučilišni studij iz područja i polja relevantnog za izbor i/ili registrirane strukovne udruge čija se djelatnost odnosi na područje i polje relevantno za izbor; 2. kao dodatni uvjet za reizbor u nastavno zvanje višega predavača u okviru članka desetog (10) Nacionalnih veleučilišnih kriterija: da je sudjelovao na najmanje pet (5) seminara ili radionica za stručno i/ili stručno-metodičko usavršavanje u organizaciji visokoobrazovne ustanove koja izvodi barem jedan sveučilišni studij iz područja i polja relevantnog za izbor i/ili registrirane strukovne udruge čija se djelatnost odnosi na područje i polje relevantno za izbor. Posebno ističemo da je predložene dodatne posebne uvjete moguće primijeniti na nastavnike iz svih područja, a ne samo na matematičare. Unaprijed zahvaljujemo na prihvaćanju ovoga prijedloga. S poštovanjem, u ime Odbora Stručne sekcije Hrvatskoga matematičkoga društva voditelj Stručne sekcije Hrvatskoga matematičkoga društva mr. sc. Bojan Kovačić, dipl. ing. mat., viši predavač Prihvaćen 1. stavka komentara: Prihvaća se. Dodano u posebne uvijete za osnovni izbor profesora stručnog studija odnosno za reizbor u višeg predavača i profesora u trajnom zvanju. Time je uvjet uvršten na sve razine. 2. stavka komentara: Prihvaća se.
8 Mirjana Nedović Na temelju članka 39. i članka 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 119/2022), Zbor veleučilišta, na svojoj ... sjednici održanoj dana ... donosi U čl. 12.19. i 12.20. predlažem da se briše ... "u proteklom izbornom razdoblju"..... Nije prihvaćen Ne prihvaća se.
9 Blankica Odak Na temelju članka 39. i članka 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 119/2022), Zbor veleučilišta, na svojoj ... sjednici održanoj dana ... donosi Slažem se s navedenim kriterijima za izbor na nastavno radno mjesto na veleučilištu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja Članak 1. Opće odredbe, (1)Nacionalnim kriterijima za izbor na nastavna radna mjesta na veleučilištu (u daljem tekstu: Nacionalni veleučilišni kriteriji) propisuju se nužni uvjeti i dokazi o ispunjavanju nužnih uvjeta u postupku izbora na nastavna radna mjesta: predavača, višeg predavača, profesora stručnog studija, profesora stručnog studija u trajnom izboru, lektora, višeg lektora, umjetničkog suradnika, višeg umjetničkog suradnika i umjetničkog savjetnika. Sukladno članku 38. st. 4. i članku 50. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, radno mjesto lektora, višeg lektora i lektora savjetnika predviđeno je za sveučilišne studije. Dodatno, ovaj dokument nije predvidio uvjete za izbor i reizbor navedenih radnih mjesta. Prihvaćen Prihvaća se.
11 Marko Šuste (1)Nacionalnim kriterijima za izbor na nastavna radna mjesta na veleučilištu (u daljem tekstu: Nacionalni veleučilišni kriteriji) propisuju se nužni uvjeti i dokazi o ispunjavanju nužnih uvjeta u postupku izbora na nastavna radna mjesta: predavača, višeg predavača, profesora stručnog studija, profesora stručnog studija u trajnom izboru, lektora, višeg lektora, umjetničkog suradnika, višeg umjetničkog suradnika i umjetničkog savjetnika. , (3)Uvjeti koje pristupnik u postupku izbora na nastavna radna mjesta, u postupku izbora naslovnog nastavnika ili u postupku reizbora mora ispuniti utvrđuju se kao opći i posebni uvjeti. Poštovani, Mišljenja sam da će ovakav koncept (na obvezne i posebne uvjete) Nacionalnih kriterija ukoliko se usvoji otežati rad tijelima iz članka 43. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatosti(ZVOZD) kod donošenja Mišljenja/Odluka o reizboru u nastavna zvanja. Naime, prema članaku 42. stavaki 3. ZVOZD nastavnik se reizabire na postojeće radno mjesto ako je od posljednjeg izbora odnosno reizbora ispunio polovinu Nacionalnih veleučilišnih kriterija za izbor na više radno mjesto i dodatnih kriterija(koje propisuje Veleučilište). Stoga predlažem da se u Nacionalnim kriterijima propišu samo ukupni uvjeti za izbor u nastavna zvanja kako bi jednostavnije uskladili ove kriterije sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatonsti (119/2022). Nije prihvaćen Navedeni prijedlog negativno bi utjecao na razinu kvalitete te omogućio da kriteriji izbora/reizbora pojedinih postupaka budu neusklađeni i neujednačeni.
12 ALEKSANDAR STOJANOVIĆ (1)Nacionalnim kriterijima za izbor na nastavna radna mjesta na veleučilištu (u daljem tekstu: Nacionalni veleučilišni kriteriji) propisuju se nužni uvjeti i dokazi o ispunjavanju nužnih uvjeta u postupku izbora na nastavna radna mjesta: predavača, višeg predavača, profesora stručnog studija, profesora stručnog studija u trajnom izboru, lektora, višeg lektora, umjetničkog suradnika, višeg umjetničkog suradnika i umjetničkog savjetnika. , (6)Dokazi ispunjenja svih općih i posebnih uvjeta propisanih ovim Nacionalnim veleučilišnim kriterijima mogu se prihvatiti u postupku izbora na nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika ili reizbora na nastavno radno mjesto ili u odgovarajućeg naslovnog nastavnika isključivo ukoliko nisu već iskorišteni kao dokazi kod nekog već provedenog izbora na nastavno radno mjesto, odnosno izbora u naslovnog nastavnika ili kod reizbora na nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika. Ako netko ima izbor u dva zvanja, recimo u predavača iz tehničkih znanosti i višeg predavača u društvenim znanostima, da li se isti rad može koristiti za reizbor u predavača u tehničkim znanostima i za reizbor u višeg predavača u društvenim znanostima? Primljeno na znanje Navedeno je propisano čl. 3 stavak 1.
13 Damir Pilepic (1)Nacionalnim kriterijima za izbor na nastavna radna mjesta na veleučilištu (u daljem tekstu: Nacionalni veleučilišni kriteriji) propisuju se nužni uvjeti i dokazi o ispunjavanju nužnih uvjeta u postupku izbora na nastavna radna mjesta: predavača, višeg predavača, profesora stručnog studija, profesora stručnog studija u trajnom izboru, lektora, višeg lektora, umjetničkog suradnika, višeg umjetničkog suradnika i umjetničkog savjetnika. , (7)Dokazi koji su iskorišteni za ispunjenje jednog od uvjeta ne mogu se ponovo računati za ispunjenje drugog uvjeta unutar istog postupka izbora na nastavno radno mjesto, odnosno izbora u odgovarajućeg naslovnog nastavnika ili kod reizbora na nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika. Iznimno, dokazi o završenom formalnom obrazovanju za kvalifikacije magistar znanosti i doktor znanosti mogu se koristiti i u ponovnom postupku izbora ili reizbora. Poštovani, predlažem brisanje stavka 7. članka 1. jer znatno otežava uvjete u postupku izbora posebice pristupnicima koji su trenutno u drugoj polovini svojeg izbornog razdoblja i dovodi ih u znatno nepovoljniji položaj u odnosu na pristupnike koji su išli ili će ići u izbor po trenutno važećim uvjetima. Nije prihvaćen Čl. 16 st. 1 propisano je kako Nacionalni i veleučilišni kriteriji stupaju na snagu 18 mjeseci od donošenja (objave u NN).
14 Sandra Debeljak (1)Nacionalnim kriterijima za izbor na nastavna radna mjesta na veleučilištu (u daljem tekstu: Nacionalni veleučilišni kriteriji) propisuju se nužni uvjeti i dokazi o ispunjavanju nužnih uvjeta u postupku izbora na nastavna radna mjesta: predavača, višeg predavača, profesora stručnog studija, profesora stručnog studija u trajnom izboru, lektora, višeg lektora, umjetničkog suradnika, višeg umjetničkog suradnika i umjetničkog savjetnika. , (7)Dokazi koji su iskorišteni za ispunjenje jednog od uvjeta ne mogu se ponovo računati za ispunjenje drugog uvjeta unutar istog postupka izbora na nastavno radno mjesto, odnosno izbora u odgovarajućeg naslovnog nastavnika ili kod reizbora na nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika. Iznimno, dokazi o završenom formalnom obrazovanju za kvalifikacije magistar znanosti i doktor znanosti mogu se koristiti i u ponovnom postupku izbora ili reizbora. Predlaže se da se ovaj stavak briše. Predlaže se brisanje ovog stavka jer se njime znatno otežavaju uvjeti u postupku izbora. Riječ je o izraženo pooštrenim uvjetima koje je u pojedinim slučajevima objektivno nemoguće ostvariti, čime se pristupnike koji bi u izbor išli prema ovom prijedlogu dovodi u znatno nepovoljniji položaj u odnosu na pristupnike koji su išli ili će ići u izbor po trenutno važećim uvjetima, posebice kada je riječ o pristupnicima koji su trenutno u drugoj polovini svojeg izbornog razdoblja, ali i o svim pristupnicima u cjelini. Alternativno se predlaže dodavanje dodatne iznimke na način da se na kraju stavka u zadnjoj rečenici doda nova rečenica koja glasi: "Iznimno, dokazi koji su iskorišteni za ispunjenje jednog od uvjeta mogu se ponovno računati za ispunjenje drugog uvjeta unutar istog postuka izbora na nastavno radno mjesto, odnosno izbora u odgovarajućeg naslovnog nastavnika ili kod reizbora na nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika u slučajevima predviđenim ovim Nacionalnim kriterijima." Time bi se uključilo i trenutno određenje iz čl. 3. st. 5., uključujući i dodatan prijedlog vezan uz taj stavak toga članka. Nije prihvaćen Čl. 16 st. 1 propisano je kako Nacionalni i veleučilišni kriteriji stupaju na snagu 18 mjeseci od donošenja (objave u NN). Navedeni prijedlog negativno bi utjecao na razinu kvalitete.
15 ERIKA GRŽIN (1)Nacionalnim kriterijima za izbor na nastavna radna mjesta na veleučilištu (u daljem tekstu: Nacionalni veleučilišni kriteriji) propisuju se nužni uvjeti i dokazi o ispunjavanju nužnih uvjeta u postupku izbora na nastavna radna mjesta: predavača, višeg predavača, profesora stručnog studija, profesora stručnog studija u trajnom izboru, lektora, višeg lektora, umjetničkog suradnika, višeg umjetničkog suradnika i umjetničkog savjetnika. , (7)Dokazi koji su iskorišteni za ispunjenje jednog od uvjeta ne mogu se ponovo računati za ispunjenje drugog uvjeta unutar istog postupka izbora na nastavno radno mjesto, odnosno izbora u odgovarajućeg naslovnog nastavnika ili kod reizbora na nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika. Iznimno, dokazi o završenom formalnom obrazovanju za kvalifikacije magistar znanosti i doktor znanosti mogu se koristiti i u ponovnom postupku izbora ili reizbora. Poštovani, predlažem brisanje stavka 7. članka 1. jer znatno otežava uvjete u postupku izbora posebice pristupnicima koji su trenutno u drugoj polovini svojeg izbornog razdoblja i dovodi ih u znatno nepovoljniji položaj u odnosu na pristupnike koji su išli ili će ići u izbor po trenutno važećim uvjetima. Nije prihvaćen Čl. 16 st. 1 propisano je kako Nacionalni veleučilišni kriteriji stupaju na snagu 18 mjeseci od donošenja (objave u NN).
16 Andreja Bartolac (1)Nacionalnim kriterijima za izbor na nastavna radna mjesta na veleučilištu (u daljem tekstu: Nacionalni veleučilišni kriteriji) propisuju se nužni uvjeti i dokazi o ispunjavanju nužnih uvjeta u postupku izbora na nastavna radna mjesta: predavača, višeg predavača, profesora stručnog studija, profesora stručnog studija u trajnom izboru, lektora, višeg lektora, umjetničkog suradnika, višeg umjetničkog suradnika i umjetničkog savjetnika. , (8)Proteklo izborno razdoblje u okviru ovih kriterija je razdoblje od najviše pet (5) godina od donošenja Odluke o pokretanju postupka izbora ili reizbora na nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika, u okviru kojeg je pristupnik izabran. Naveden je kriterij od najviše 5 godina, ali ne i koliko je najkraće vremensko razdoblje između dva izbora? Što to konkretno znači, ako primjerice nastavnik ima uvjete za izbor u više zvanje i prije isteka od 5 godina, kad najranije može uputiti zamolbu za pokretanje novog izbora? Prije je to bilo puno jasnije navedeno: „Natječaj koji se raspisuje za izbor u isto ili više nastavno, odnosno stručno zvanje i radno mjesto zbog isteka roka na koji je zaposlenik izabran u prethodnom natječaju raspisuje se najkasnije tri mjeseca prije isteka roka. Posebnom odlukom stručnog vijeća visokog učilišta, i uz suglasnost zaposlenika, natječaj može biti raspisan i ranije od godine dana prije isteka roka na koji je zaposlenik izabran, ali ne prije nego što isteknu tri godine od prethodnog izbora.“ Jednako tako navedeno je vrijeme od donošenja Odluke o pokretanju izbora, a ne od rješenja o izboru? Znači li to da se pokušava time spriječiti da duljina postupka ima utjecaj na datum od kojeg se mjeri novi izbori ciklus? To ima smisla, no važno je pojasniti. Djelomično prihvaćen Trajanje izbora na radno mjesto nastavnika, reizbor na radno mjesto nastavnika te izbor na više radno mjesto nastavnika propisano je člancima 41. – 43. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22). Izmijenit će se čl. 1. st. 8 Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
17 TRPIMIR ALAJBEG (1)Nacionalnim kriterijima za izbor na nastavna radna mjesta na veleučilištu (u daljem tekstu: Nacionalni veleučilišni kriteriji) propisuju se nužni uvjeti i dokazi o ispunjavanju nužnih uvjeta u postupku izbora na nastavna radna mjesta: predavača, višeg predavača, profesora stručnog studija, profesora stručnog studija u trajnom izboru, lektora, višeg lektora, umjetničkog suradnika, višeg umjetničkog suradnika i umjetničkog savjetnika. , (8)Proteklo izborno razdoblje u okviru ovih kriterija je razdoblje od najviše pet (5) godina od donošenja Odluke o pokretanju postupka izbora ili reizbora na nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika, u okviru kojeg je pristupnik izabran. Sintagmu "u proteklom izbornom razdoblju" - koje se definira kao razdoblje od najviše pet godina od donošenja odluke o pokretanju postupka (re)izbora - izostaviti/ukinuti u svim odredbama Nacionalnih kriterija (...). Nije prihvaćen Navedeni prijedlog negativno bi utjecao na razinu kvalitete.
18 VELEUČILIŠTE KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI (1)Nacionalnim kriterijima za izbor na nastavna radna mjesta na veleučilištu (u daljem tekstu: Nacionalni veleučilišni kriteriji) propisuju se nužni uvjeti i dokazi o ispunjavanju nužnih uvjeta u postupku izbora na nastavna radna mjesta: predavača, višeg predavača, profesora stručnog studija, profesora stručnog studija u trajnom izboru, lektora, višeg lektora, umjetničkog suradnika, višeg umjetničkog suradnika i umjetničkog savjetnika. , (8)Proteklo izborno razdoblje u okviru ovih kriterija je razdoblje od najviše pet (5) godina od donošenja Odluke o pokretanju postupka izbora ili reizbora na nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika, u okviru kojeg je pristupnik izabran. Razumljiva je intencija predlagatelja da se onemogući ponovno ili višestruko korištenje istih dokaza za ispunjenje uvjeta unutar istog postupka izbora, kao i u slučaju različitih postupaka izbora. Međutim ovakav krupan zaokret u odnosu na postojeća normativna rješenja i uvjete, odražava naglašenu negativnu diskriminativnost kao i povredu načela jednakosti prema svim potencijalnim pristupnicima u postupku izbora, u odnosu uvjete i provedene izbore, propisane trenutno važećom Odlukom. Korištenje dokaza za ispunjenje uvjeta u prethodnim izborima moguće je pratiti na odgovarajući način, te nije nužno sve ili većinu kriterija vezati u proteklo izborno razdoblje kako bi se izbjeglo višestruko korištenje istih dokaza. U tom smislu posebice se može ukazati na tzv. institucionalne kriterije, koji se ogledaju u čelnim dužnostima visokih škola ili veleučilišta, ili institut nagrade ili posebnog priznanja. Čini se kako ovi uvjeti i njima pripadajući dokazi, ne bi trebali biti vezani samo uz proteklo izborno razdoblje nego bi ih trebalo uvažavati neovisno o razdoblju ili vremenu ostvarivanja ili korištenja. Utemeljenje ovakvog stava i prijedloga leži u činjenici potpuno različite prirode pojedinih kriterija i uvjeta gdje kod navedenih kriterija pristupnik u pravilu ne može niti približno jednako utjecati kao na primjerice objavljivanje radova, sudjelovanje u projektima, nastavi i sl. Dakle, institucionalni kriteriji u pravilu ne ovise o volji i angažmanu djelatnika nego na njih odlučno utječu vanjske okolnosti. Djelomično prihvaćen Sukladno predloženom izmijenit će se uvjeti 10.9. i 10.10. i 12.10. i 12.11.
19 Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja Članak 2. Reizbor, višestruki izbor, mirovanje rokova izbora, (10)Pristupnik koji ne ispunjava uvjete za reizbor na nastavno radno mjesto ili u naslovnog nastavnika gubi naslov nastavnika odnosno prestaje mu radni odnos sukladno članku 42. Zakona. Prilikom ponovnog pokretanja izbora na nastavno radno mjesto odnosno u naslovnog nastavnika takav pristupnik ne može koristiti dokaze već iskorištene u proteklim izborima i reizborima na nastavna radna mjesta, u naslovne nastavnike ili u nastavna zvanja (u koja su se izbori provodili prije stupanja na snagu Zakona o visoko obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti). Iznimno, dokazi o završenom formalnom obrazovanju za kvalifikacije magistar znanosti i doktor znanosti mogu se koristiti i u ponovnom postupku izbora ili reizbora, kao i norma sati održane nastave. Stupanjem na snagu Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje u akademskoj godini 2019./2020. pojam norma sati zamijenjen je pojmom kontakt sati. Sukladno tome odredbu i sve kriterije ovog dokumenta potrebno je uskladiti s Kolektivnim ugovorom kao dokumentom koji definira norme u sustavu visokog obrazovanja. Nije prihvaćen Čl. 3. st. 4. Nacionalnih veleučilišnih kriterija sate nastave jasno definiraju kao norma sate rada u nastavi. Kolektivni ugovor za Znanost i visoko obrazovanje ne odnosi se na sva visoka učilišta.
20 Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja Na temelju članka 39. i članka 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 119/2022), Zbor veleučilišta, na svojoj ... sjednici održanoj dana ... donosi, Članak 3. Dokazi - Radovi, norma sati, kvalifikacije Stupanjem na snagu Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje u akademskoj godini 2019./2020. pojam norma sati zamijenjen je pojmom kontakt sati. Odredbu je potrebno uskladiti s važećim pozitivnim propisima. Nije prihvaćen Čl. 3. st. 4. Nacionalnih veleučilišnih kriterija sate nastave jasno definiraju kao norma sate rada u nastavi. Kolektivni ugovor za Znanost i visoko obrazovanje ne odnosi se na sva visoka učilišta.
21 Siniša Srečec Članak 3. Dokazi - Radovi, norma sati, kvalifikacije, (1)Kod izbora na pojedino nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika vrednuju se isključivo cjeloviti (ne sažetci, nacrti, dijelovi) znanstveni, stručni i umjetnički radovi ukoliko je doprinos pristupnika u istom području i polju znanosti u kojem se provodi izbor i ukoliko već prethodno nisu iskorišteni u nekom postupku izbora ili reizbora na nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika. Aktualna terminologija, kakva se koristi u svim zemljama EU, ne pravi više razliku između znanstvenih i stručnih radova. Naime, to znači da znanstveni radovi nisu dovoljno stručni a stručni radovi nisu dovoljno znanstveni jer se u njima ne primijenjuju znanstvene istraživačke metode. Stoga predlažem da se preuzme nazivlje kako slijedi: znanstveni i drugi istraživački radovi i umjetnički radovi. Hvala. Nije prihvaćen Propisi i praksa u RH i dalje prepoznaju pojam stručnih radova.
22 Siniša Srečec Članak 3. Dokazi - Radovi, norma sati, kvalifikacije, (2)Kod izbora na pojedino nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika vrednuju se isključivo znanstveni, stručni i umjetnički projekti i patenti ukoliko je relevantni doprinos pristupnika u njihovoj realizaciji bio u istom području i polju znanosti u kojem se provodi izbor i ukoliko već prethodno nisu iskorišteni u nekom postupku izbora ili reizbora na nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika. Također u terminologiji većine europskih zemalja ne koristi se izraz stručni projekti. Napominjem da se u većini europskih zemalja koriste izrazi kao istraživački projekti i transferzalni projekti. Predlažem da se u ovom Pravilniku to usuglasi s terminologijom u većini europskih zemalja. Hvala Nije prihvaćen Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) na više mjesta definira i koristi pojam stručnih projekata.
23 Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja Članak 3. Dokazi - Radovi, norma sati, kvalifikacije, (4)Sati nastave navedeni u ovim Nacionalnim veleučilišnim kriterijima odnose se na norma sate rada u nastavi. Pri tome se u okviru ovih kriterija za jedan nastavni sat (svakih 45 minuta) provedenih u izvođenju neposredne nastave predavanja sa studentima računaju dva (2) norma sata, a za svaki nastavni sat (svakih 45 minuta) provedenih u izvođenju neposredne nastave vježbi / seminara sa studentima računa jedan (1) norma sat. Člankom 79. KUZVO-a propisan je ponder za pojedini oblik izvođenja nastave, te bi odredba trebala glasiti: „(4) Sati nastave navedeni u ovim Nacionalnim veleučilišnim kriterijima odnose se na kontakt sate rada u nastavi. Pri tome se u okviru ovih kriterija, u pravilu, za jedan kontakt sat proveden u izvođenju neposredne nastave predavanja sa studentima računaju 5,4 radna sata, za svaki kontakt sat proveden u izvođenju neposredne nastave seminara računaju 4 radna sata i za svaki kontakt sat proveden u izvođenju neposredne nastave vježbi računaju 2,7 radna sata.“ Nije prihvaćen Čl. 3. st. 4. Nacionalnih veleučilišnih kriterija sate nastave jasno definiraju kao norma sate rada u nastavi. Kolektivni ugovor za Znanost i visoko obrazovanje ne odnosi se na sva visoka učilišta.
24 Andreja Bartolac Članak 3. Dokazi - Radovi, norma sati, kvalifikacije, (4)Sati nastave navedeni u ovim Nacionalnim veleučilišnim kriterijima odnose se na norma sate rada u nastavi. Pri tome se u okviru ovih kriterija za jedan nastavni sat (svakih 45 minuta) provedenih u izvođenju neposredne nastave predavanja sa studentima računaju dva (2) norma sata, a za svaki nastavni sat (svakih 45 minuta) provedenih u izvođenju neposredne nastave vježbi / seminara sa studentima računa jedan (1) norma sat. Koeficijenti koji se spominju u ovom članku više se ne koriste (niti su se prije koristili jer je 1 sati seminarske nastave iznosio 1,5 sat normativno). Računaju li se u ovom članku sati nastave prema novim koeficijentima kontaktne nastave i je li u njih uključena satnica tzv. repetitivne nastave (koja je usput nepravedna prema svim nastavnicima koji svaki sat odrade maksimalno kvalitetno i uvažavajući karakteristike i individualne potrebe grupe studenata, prilagođavajući metodiku svakoj grupi bez obzira što se nastavna jedinica ponavlja. )? Nije prihvaćen Čl. 3. st. 4. Nacionalnih veleučilišnih kriterija sate nastave jasno definiraju kao norma sate rada u nastavi. Kolektivni ugovor za Znanost i visoko obrazovanje ne odnosi se na sva visoka učilišta.
25 TRPIMIR ALAJBEG Članak 3. Dokazi - Radovi, norma sati, kvalifikacije, (4)Sati nastave navedeni u ovim Nacionalnim veleučilišnim kriterijima odnose se na norma sate rada u nastavi. Pri tome se u okviru ovih kriterija za jedan nastavni sat (svakih 45 minuta) provedenih u izvođenju neposredne nastave predavanja sa studentima računaju dva (2) norma sata, a za svaki nastavni sat (svakih 45 minuta) provedenih u izvođenju neposredne nastave vježbi / seminara sa studentima računa jedan (1) norma sat. Sintagma 'norma sata' ne postoji u KUZVO. Ovdje se taj pojam definira na način kako je to nekada bilo. Djeluje zbunjujuće, otvara pitanja možebitnog različitog definiranja jednog te istog sata izvedene nastave, jer se ovdje traže 'norma sati', a u djelatnosti visokog obrazovanja 'kontakt sati'. Također, ovakvo tumačenje tzv. 'norma sata' je negativno diskriminatorno prema nastavnicima koji izvode neki od oblika seminarske nastave. Nije prihvaćen Čl. 3. st. 4. Nacionalnih veleučilišnih kriterija sate nastave jasno definiraju kao norma sate rada u nastavi. Kolektivni ugovor za Znanost i visoko obrazovanje ne odnosi se na sva visoka učilišta.
26 VELEUČILIŠTE KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI Članak 3. Dokazi - Radovi, norma sati, kvalifikacije, (4)Sati nastave navedeni u ovim Nacionalnim veleučilišnim kriterijima odnose se na norma sate rada u nastavi. Pri tome se u okviru ovih kriterija za jedan nastavni sat (svakih 45 minuta) provedenih u izvođenju neposredne nastave predavanja sa studentima računaju dva (2) norma sata, a za svaki nastavni sat (svakih 45 minuta) provedenih u izvođenju neposredne nastave vježbi / seminara sa studentima računa jedan (1) norma sat. U čl. 3. st. (4), kod definiranja norma nastavnog sata provedenog u izvođenju vježbi ili seminara, svakih 45 minuta bi se trebalo računati kao najmanje 1,5 norma sati. Predloženo rješenje od 1 norma sata može imati dugoročno sagledivu posljedicu demotivacije nastavnika za organiziranje i konceptualizaciju nastavnih predmeta koji bi uključivali vježbe i seminarsku nastavu, što je kvalitativni deficit za ishode na razini kolegija, ali i na razini ukupnog studijskog programa. Nije prihvaćen Čl. 3. st. 4. Nacionalnih veleučilišnih kriterija sate nastave jasno definiraju kao norma sate rada u nastavi. Kolektivni ugovor za Znanost i visoko obrazovanje ne odnosi se na sva visoka učilišta.
27 Lada Perković Članak 3. Dokazi - Radovi, norma sati, kvalifikacije, (4)Sati nastave navedeni u ovim Nacionalnim veleučilišnim kriterijima odnose se na norma sate rada u nastavi. Pri tome se u okviru ovih kriterija za jedan nastavni sat (svakih 45 minuta) provedenih u izvođenju neposredne nastave predavanja sa studentima računaju dva (2) norma sata, a za svaki nastavni sat (svakih 45 minuta) provedenih u izvođenju neposredne nastave vježbi / seminara sa studentima računa jedan (1) norma sat. Predloženi izračun norma sati je zastario, nije u skladu s trenutnim propisima o izračunu norme, a i netočan jer se seminari boduju više od vježbi (i po starom i po novom obračunu). Nije prihvaćen Čl. 3. st. 4. Nacionalnih veleučilišnih kriterija sate nastave jasno definiraju kao norma sate rada u nastavi. Kolektivni ugovor za Znanost i visoko obrazovanje ne odnosi se na sva visoka učilišta.
28 Tamara Polić Članak 3. Dokazi - Radovi, norma sati, kvalifikacije, (4)Sati nastave navedeni u ovim Nacionalnim veleučilišnim kriterijima odnose se na norma sate rada u nastavi. Pri tome se u okviru ovih kriterija za jedan nastavni sat (svakih 45 minuta) provedenih u izvođenju neposredne nastave predavanja sa studentima računaju dva (2) norma sata, a za svaki nastavni sat (svakih 45 minuta) provedenih u izvođenju neposredne nastave vježbi / seminara sa studentima računa jedan (1) norma sat. Ne dopušta mi program napisati komentar uz točke uz koje bih ga htjela napisati, stoga pišem ovdje: Članak 1, opće odredbe - Točka (1) Držim da je naziv "profesor stručnog studija" degradirajući u odnosu na "prof. visoke škole" i stoga neprihvatljiv. Pogledajte uvjete koje za to moramo ispuniti na veleučilištima s onima na sveučilištima i uočit ćete nesrazmjer. Članak 2 - Trebalo bi dodati klauzulu da u povjerensvima za izbor u zvanja svakako trebaju biti ISKLJUČIVO samo oni nastavnici koji su kvalifikacije stekli u znanstvenom polju na koje se natječaj odnosi. Članak 3. Govori se o norma satima. Mi taj naziv više ne rabimo. Kod nas se čak koristi i "repetitivna nastava", ako smo nastavu imali npr. na ivanrednom i redovnom studiju, iste teme. Je li to repetitivno ako svaki student mora kao ishod učenja napisati svoj životopis na engleskom jeziku (u nastavi stranog jezika struka)? Računa li se npr. stomatologu kao repetitivni rad kad npr. stavi 5 plombi petero različitih ljudi u istome danu? Ili liječniku koji dnevno napravi 10 ultrazvučnih pregleda abdomena? Nije prihvaćen 1. stavka komentara: Ne prihvaća se. Naziv nastavnog radnog mjesta profesor stručnog studija definiran je Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. 2. stavka komentara: Ne prihvaća se. Sastav stručnih povjerenstava definiran je Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. 3. stavka komentara: Ne prihvaća se. Čl. 3. st. 4. Nacionalnih veleučilišnih kriterija sate nastave jasno definiraju kao norma sate rada u nastavi. Kolektivni ugovor za Znanost i visoko obrazovanje ne odnosi se na sva visoka učilišta.
29 Damir Pilepic Članak 3. Dokazi - Radovi, norma sati, kvalifikacije, (5)Objavljeni stručni ili znanstveni rad koji je pristupnik ujedno i prezentirao na domaćim ili međunarodnim znanstvenim ili stručnim skupovima računa se i kao dokaz za ispunjenje uvjeta koji se odnosi na objavu rada i dodatno kao dokaz za ispunjenje uvjeta koji se odnosi na prezentaciju rada na skupovima. Predlaže se da se u stavak 5. ovoga članka doda sljedeća rečenica: „Objavljeni rad koji je pristupnik objavio u koautorstvu sa studentom računa se i kao dokaz za ispunjenje uvjeta koji se odnosi na objavu rada i dodatno kao dokaz za ispunjenje uvjeta koji se odnosi na objavu rada u koautorstvu sa studentom.“ Dodatno vrednovanje radova sa studentima potaknulo bi nastavnike na uključivanje studenata u pisanje radova, što doprinosi razvoju stručnih kompetencija i kod studenata. Prema trenutnom prijedlogu ne može se vrednovati rad sa studentom i taj rad iskoristiti kao uvjet objave rada, odnosno radova. Ovakvim ograničenjem dolazi se do toga da je za izbor višeg predavača, odnosno profesora visoke škole potrebno objaviti veliki broj radova u jednom izbornom razdoblju uz postojeće nastavno opterećenje. Usprkos većem broju predloženih posebnih uvjeta Prihvaćen Izmijenit će se točke 8.4. i 10.3. i 12.3 Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
30 VELJKO PEVALEK Članak 3. Dokazi - Radovi, norma sati, kvalifikacije, (5)Objavljeni stručni ili znanstveni rad koji je pristupnik ujedno i prezentirao na domaćim ili međunarodnim znanstvenim ili stručnim skupovima računa se i kao dokaz za ispunjenje uvjeta koji se odnosi na objavu rada i dodatno kao dokaz za ispunjenje uvjeta koji se odnosi na prezentaciju rada na skupovima. Predlaže se da se u stavak 5. ovoga članka doda sljedeća rečenica: „Objavljeni rad koji je pristupnik objavio u koautorstvu sa studentom računa se i kao dokaz za ispunjenje uvjeta koji se odnosi na objavu rada i dodatno kao dokaz za ispunjenje uvjeta koji se odnosi na objavu rada u koautorstvu sa studentom.“ Dodatno vrednovanje radova sa studentima potaknulo bi nastavnike na uključivanje studenata u pisanje radova, što doprinosi razvoju stručnih kompetencija i kod studenata. Prema trenutnom prijedlogu ne može se vrednovati rad sa studentom i taj rad iskoristiti kao uvjet objave rada, odnosno radova. Ovakvim ograničenjem dolazi se do toga da je za izbor višeg predavača, odnosno profesora visoke škole potrebno objaviti veliki broj radova u jednom izbornom razdoblju uz postojeće nastavno opterećenje. Usprkos većem broju predloženih posebnih uvjeta, najveća većina predloženih uvjeta je najčešće teže ostvariva, jer ovisi o objektivnim okolnostima na koje pristupnik ne može utjecati ili može u iznimno maloj mjeri (primjerice, u izbornom razdoblju se pri njegovoj instituciji ne izrađuje novi studijski program ili pristupnik ne konkurira za mjesto čelnika i drugo); time se pristupnik u znatnoj, odnosno najvećoj mjeri mora usmjeriti na objavljivanje radova, čime se dovodi u situaciju da u jednom izbornom razdoblju mora objaviti veliki broj radova. Prihvaćen Izmijenit će se točke 8.4. i 10.3. i 12.3 Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
31 TRPIMIR ALAJBEG Članak 3. Dokazi - Radovi, norma sati, kvalifikacije, (5)Objavljeni stručni ili znanstveni rad koji je pristupnik ujedno i prezentirao na domaćim ili međunarodnim znanstvenim ili stručnim skupovima računa se i kao dokaz za ispunjenje uvjeta koji se odnosi na objavu rada i dodatno kao dokaz za ispunjenje uvjeta koji se odnosi na prezentaciju rada na skupovima. Predlažem da se izbaci: 'prezentirao'. Razlog: u slučaju više autora na radu (primjerice 3) otežan postupak dokazivanja tko doista jest prezentator. I još bitnije: što ako su 2 prezentatora na 1 radu - i svatko prezentirana dio rada u kojemu je veći njegov doprinos. Upravo takav slučaj bio je na nekoliko prošlogodišnjih konferencija na kojima sam imao radove s kolegicama i kolegama (dakle grupa autora) i svatko je prezentirao 'svoj dio'. Isto pitanje otvara i znanstveni/stručni rad sa studentom. A što ako je rad objavljen u nekom časopisu (koji nije Q1 ili Q2) - zar neće biti priznat u postupku izbora/reizbora jer nije 'prezentiran'? Nije prihvaćen Postojeća formulacija podrazumijeva mogućnost da više osoba prezentira isti rad.
32 Sandra Debeljak Članak 3. Dokazi - Radovi, norma sati, kvalifikacije, (5)Objavljeni stručni ili znanstveni rad koji je pristupnik ujedno i prezentirao na domaćim ili međunarodnim znanstvenim ili stručnim skupovima računa se i kao dokaz za ispunjenje uvjeta koji se odnosi na objavu rada i dodatno kao dokaz za ispunjenje uvjeta koji se odnosi na prezentaciju rada na skupovima. Predlaže se da se u stavak 5. ovoga članka doda sljedeća rečenica: „Objavljeni rad koji je pristupnik objavio u koautorstvu sa studentom računa se i kao dokaz za ispunjenje uvjeta koji se odnosi na objavu rada i dodatno kao dokaz za ispunjenje uvjeta koji se odnosi na objavu rada u koautorstvu sa studentom.“ Dodatno vrednovanje radova sa studentima potaknulo bi nastavnike na uključivanje studenata u pisanje radova, što doprinosi razvoju stručnih kompetencija i kod studenata. Prema trenutnom prijedlogu ne može se vrednovati rad sa studentom i taj rad iskoristiti kao uvjet objave rada, odnosno radova. Ovakvim ograničenjem dolazi se do toga da je za izbor višeg predavača, odnosno profesora visoke škole potrebno objaviti veliki broj radova u jednom izbornom razdoblju uz postojeće nastavno opterećenje. Usprkos većem broju predloženih posebnih uvjeta, najveća većina predloženih uvjeta je najčešće teže ostvariva, jer ovisi o objektivnim okolnostima na koje pristupnik ne može utjecati ili može u iznimno maloj mjeri (primjerice, u izbornom razdoblju se pri njegovoj instituciji ne izrađuje novi studijski program ili pristupnik ne konkurira za mjesto čelnika i drugo); time se pristupnik u znatnoj, odnosno najvećoj mjeri mora usmjeriti na objavljivanje radova, čime se dovodi u situaciju da u jednom izbornom razdoblju mora objaviti veliki broj radova. Prihvaćen Izmijenit će se točke 8.4. i 10.3. i 12.3 Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
33 ERIKA GRŽIN Članak 3. Dokazi - Radovi, norma sati, kvalifikacije, (5)Objavljeni stručni ili znanstveni rad koji je pristupnik ujedno i prezentirao na domaćim ili međunarodnim znanstvenim ili stručnim skupovima računa se i kao dokaz za ispunjenje uvjeta koji se odnosi na objavu rada i dodatno kao dokaz za ispunjenje uvjeta koji se odnosi na prezentaciju rada na skupovima. Predlažem se da se u stavak 5. članka 3. doda sljedeća rečenica: „Objavljeni rad koji je pristupnik objavio u koautorstvu sa studentom računa se i kao dokaz za ispunjenje uvjeta koji se odnosi na objavu rada i dodatno kao dokaz za ispunjenje uvjeta koji se odnosi na objavu rada u koautorstvu sa studentom.“ Dodatno vrednovanje radova sa studentima potaknulo bi nastavnike na uključivanje studenata u pisanje radova, što doprinosi razvoju stručnih kompetencija i kod studenata. Prema trenutnom prijedlogu ne može se vrednovati rad sa studentom i taj rad iskoristiti kao uvjet objave rada, odnosno radova. Ovakvim ograničenjem dolazi se do toga da je za izbor višeg predavača, odnosno profesora visoke škole potrebno objaviti veliki broj radova u jednom izbornom razdoblju uz postojeće nastavno opterećenje. Usprkos većem broju predloženih posebnih uvjeta, najveća većina predloženih uvjeta je najčešće teže ostvariva, jer ovisi o objektivnim okolnostima na koje pristupnik ne može utjecati ili može u iznimno maloj mjeri (primjerice, u izbornom razdoblju se pri njegovoj instituciji ne izrađuje novi studijski program ili pristupnik ne konkurira za mjesto čelnika i drugo); time se pristupnik u znatnoj, odnosno najvećoj mjeri mora usmjeriti na objavljivanje radova, čime se dovodi u situaciju da u jednom izbornom razdoblju mora objaviti veliki broj radova. Prihvaćen Izmijenit će se točke 8.4. i 10.3. i 12.3 Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
34 zrinka pukljak Članak 4. Dokazi - Projekt, (1)Projekt u postupcima izbora i reizbora opisan u ovim Nacionalnim veleučilišnim kriterijima treba biti izveden odnosno završen do trenutka donošenja Odluke o pokretanju postupka izbora ili reizbora. Predlažem da se doda i riječ „pokrenut“… pokrenut, izveden odnosno završen (jer je možda tek pokrenut u tom prethodnom razdoblju ali s obzirom da projekti traju više godina, tek će kasnije biti izveden ili završen). Nije prihvaćen U obzir se mogu uzeti samo projekti koju u trenutku provedbe postupka realizirani, a ne u tijeku.
35 Siniša Srečec Članak 4. Dokazi - Projekt, (1)Projekt u postupcima izbora i reizbora opisan u ovim Nacionalnim veleučilišnim kriterijima treba biti izveden odnosno završen do trenutka donošenja Odluke o pokretanju postupka izbora ili reizbora. Pitanje: Što ukoliko je projekt u provedbi u trenutku pokretanja izbora? Naime, znamo da projekti traju uglavnom od 2-4 godine, a ukoliko je kandidat kojem je pokrenut izbor ili reizbor voditelj projekta ili suradnik na projektu, zašto se to ne bi adekvatno vrednovalo? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
36 Damir Pilepic Članak 5. Znanstveni rad najviše razine, znanstvene knjige i udžbenici, (1)Znanstveni radovi i umjetnički radovi i projekti najviše razine definiraju se na različit način za pojedina znanstvena i umjetnička područja i polja, kako je propisano Odlukom o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova koju donosi Zbor veleučilišta. U naziv Odluke dodati "i projekti najviše razine". Prihvaćen Dodano.
37 zrinka pukljak Članak 5. Znanstveni rad najviše razine, znanstvene knjige i udžbenici, (1)Znanstveni radovi i umjetnički radovi i projekti najviše razine definiraju se na različit način za pojedina znanstvena i umjetnička područja i polja, kako je propisano Odlukom o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova koju donosi Zbor veleučilišta. „Odluka o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova“ nije donesena niti se igdje može vidjeti taj akt. Stoga se postavlja pitanje što su „Znanstveni radovi i umjetnički radovi i projekti najviše razine“? Primljeno na znanje U članak 16. Nacionalnih veleučilišnih kriterija dodat će se odredba kako će Odluku o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata Zbor veleučilišta donijeti u roku od 3 mjeseca od donošenja Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
38 Andreja Bartolac Članak 5. Znanstveni rad najviše razine, znanstvene knjige i udžbenici, (1)Znanstveni radovi i umjetnički radovi i projekti najviše razine definiraju se na različit način za pojedina znanstvena i umjetnička područja i polja, kako je propisano Odlukom o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova koju donosi Zbor veleučilišta. Članak se poziva na Odluku o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova koju donosi Zbor veleučilišta. Gdje se može dobiti uvid u tu odluku? Primljeno na znanje U članak 16. Nacionalnih veleučilišnih kriterija dodat će se odredba kako će Odluku o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata Zbor veleučilišta donijeti u roku od 3 mjeseca od donošenja Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
39 TRPIMIR ALAJBEG Članak 5. Znanstveni rad najviše razine, znanstvene knjige i udžbenici, (1)Znanstveni radovi i umjetnički radovi i projekti najviše razine definiraju se na različit način za pojedina znanstvena i umjetnička područja i polja, kako je propisano Odlukom o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova koju donosi Zbor veleučilišta. Pravno ništetno - poziva se/referira na nepostojeći akt. Ista primjedba odnosi se na sve stavke idućih članaka ovoga prijedloga u kojima se poziva na nepostojeći akt. Primljeno na znanje U članak 16. Nacionalnih veleučilišnih kriterija dodat će se odredba kako će Odluku o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata Zbor veleučilišta donijeti u roku od 3 mjeseca od donošenja Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
40 Lada Perković Članak 5. Znanstveni rad najviše razine, znanstvene knjige i udžbenici, (1)Znanstveni radovi i umjetnički radovi i projekti najviše razine definiraju se na različit način za pojedina znanstvena i umjetnička područja i polja, kako je propisano Odlukom o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova koju donosi Zbor veleučilišta. Nije poznato kako se definira rad najviše razine. Primljeno na znanje U članak 16. Nacionalnih veleučilišnih kriterija dodat će se odredba kako će Odluku o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata Zbor veleučilišta donijeti u roku od 3 mjeseca od donošenja Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
41 Nikolina Kasunić Članak 5. Znanstveni rad najviše razine, znanstvene knjige i udžbenici, (1)Znanstveni radovi i umjetnički radovi i projekti najviše razine definiraju se na različit način za pojedina znanstvena i umjetnička područja i polja, kako je propisano Odlukom o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova koju donosi Zbor veleučilišta. Prije savjetovanja i donošenja Nacionalnih veleučilišnih kriterija trebao bi biti poznat sadržaj Odluke o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova a koju donosi Zbor veleučilišta. U uvjetima za izbor i reizbor se poziva na Odluku čiji sadržaj još nije poznat. Npr. u čl. 9 Viši predavač-reizbor, jedan od navedenih uvjeta je članak najviše razine prema definiciji iz ovog članka odnosno Odluci o kategorizaciji čiji sadržaj još nije poznat te uopće nije poznato što znači članak najviše razine. Primljeno na znanje U članak 16. Nacionalnih veleučilišnih kriterija dodat će se odredba kako će Odluku o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata Zbor veleučilišta donijeti u roku od 3 mjeseca od donošenja Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
42 Sonja Juričić Cvitan Članak 6. Predavač - Izbor, (1)Na nastavno radno mjesto predavača odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika može biti izabrana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni ili diplomski stručni studij u odgovarajućem području i polju, ispunjava sve opće uvjete i tri (3) posebna uvjeta propisana ovim člankom, ako se prvi put izabire na nastavno radno mjesto predavača, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika. Ako osoba nema kvalifikaciju iz područja i polja za koje se pokreće njegov izbor, tada, na temelju objavljenih relevantnih znanstvenih i/ili stručnih radova, Stručno izborno povjerenstvo treba procijeniti njegovu kvalificiranost za područje i polje za koje se pokreće njegov izbor. Predlaže se kod općih ili posebnih uvjeta, vrednovati pedagoške kompetencije ili biti postavljene, barem kao alternativni uvjet. Mišljenja sam da osim vrednovanja znanja i doprinosa struci, treba vrednovati i znanje i vještine u prenošenju tog znanja studentima jer se isto ne podrazumijeva. Prihvaćen Dodano u posebne uvjete kod svih radnih mjesta.
43 Sonja Juričić Cvitan Članak 6. Predavač - Izbor, (1)Na nastavno radno mjesto predavača odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika može biti izabrana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni ili diplomski stručni studij u odgovarajućem području i polju, ispunjava sve opće uvjete i tri (3) posebna uvjeta propisana ovim člankom, ako se prvi put izabire na nastavno radno mjesto predavača, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika. Ako osoba nema kvalifikaciju iz područja i polja za koje se pokreće njegov izbor, tada, na temelju objavljenih relevantnih znanstvenih i/ili stručnih radova, Stručno izborno povjerenstvo treba procijeniti njegovu kvalificiranost za područje i polje za koje se pokreće njegov izbor. Predlaže se uvjet od 60 norma sati u sustavu visokog obrazovanja kod prvog izbora postaviti uz drugi, alternativni uvjet (npr. izvođenje nastave u drugim oblicima obrazovanja od 90 norma sati i sl, pedagoške kompetencije, jedno ili više javnih predavanja i sl.). Naime, iz ovih odredbi postavlja se pitanje, ako osoba 60 norma sati u sustavu visokog obrazovanja uvjet za prvi izbor, gdje je ona mogla i kako steći to iskustvo??? Molim obrazloženje. Nije prihvaćen Osoba bez izbora na nastavno radno mjesto ili u naslovnog nastavnika može u sustavu visokog obrazovanja izvoditi nastavu kao gostujući nastavnik ili suradnik.
44 Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja Opći uvjeti:, -da je računajući razdoblje od pet (5) godina prije pokretanja izbora na suradničkom ili znanstveno-nastavnom radnom mjestu ili odgovarajućoj naslovnoj poziciji izvodila nastavu u sustavu visokog obrazovanja i to najmanje šezdeset (60) norma sati. Potrebno uskladiti s Kolektivnim ugovorom za znanosti i visoko obrazovanje. Umjesto "najmanje sezdeset (60) norma sati" treba stajati „30 kontakt sati predavanja ili 40 kontakt sati seminara ili 60 kontakt sati vježbi ili kombinacija kontakt sati koji prema Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje čine ukupno 162 radna sata.“ Nije prihvaćen Čl. 3. st. 4. Nacionalnih veleučilišnih kriterija sate nastave jasno definiraju kao norma sate rada u nastavi. Kolektivni ugovor za Znanost i visoko obrazovanje ne odnosi se na sva visoka učilišta.
45 Andreja Bartolac Opći uvjeti:, -da je računajući razdoblje od pet (5) godina prije pokretanja izbora na suradničkom ili znanstveno-nastavnom radnom mjestu ili odgovarajućoj naslovnoj poziciji izvodila nastavu u sustavu visokog obrazovanja i to najmanje šezdeset (60) norma sati. Kako bi potencijalni kandidat za svoj prvi izbor mogao imati iskustvo u 60 NS (ponovno je važno definirati što je norma sat, jer je ovo prema starom koeficijentu)? Kako je moguće držati nastavu bez izbora u zvanje (barem suradničko)? Nije prihvaćen Čl. 3. st. 4. Nacionalnih veleučilišnih kriterija sate nastave jasno definiraju kao norma sate rada u nastavi. Kolektivni ugovor za Znanost i visoko obrazovanje ne odnosi se na sva visoka učilišta. Osoba bez izbora na nastavno radno mjesto ili u naslovnog nastavnika može u sustavu visokog obrazovanja izvoditi nastavu kao gostujući nastavnik ili suradnik.
46 Lada Perković Opći uvjeti:, -da je računajući razdoblje od pet (5) godina prije pokretanja izbora na suradničkom ili znanstveno-nastavnom radnom mjestu ili odgovarajućoj naslovnoj poziciji izvodila nastavu u sustavu visokog obrazovanja i to najmanje šezdeset (60) norma sati. Ako za izbor predavača netko mora imati 60 ns, onda to znači da je već morao biti izabran u zvanje asistenta. Ovdje je potrebno dopustiti i jedno javno predavanje ili dokaz da je osoba izvodila neku edukaciju kao alternativni uvjet. Nije prihvaćen Osoba bez izbora na nastavno radno mjesto ili u naslovnog nastavnika može u sustavu visokog obrazovanja izvoditi nastavu kao gostujući nastavnik ili suradnik.
47 Siniša Srečec Opći uvjeti:, -da je računajući razdoblje od pet (5) godina prije pokretanja izbora na suradničkom ili znanstveno-nastavnom radnom mjestu ili odgovarajućoj naslovnoj poziciji izvodila nastavu u sustavu visokog obrazovanja i to najmanje šezdeset (60) norma sati. Držim da je razdoblje od pet godina predugo, pa čak i nepotrebno. Naime, što ako se na natječaj javi osoba koja je potvrđeni stručnjak u određenom području? Koja je bila i gostujući predavač na mnogim visokim učilištima u zemlji i inozemstvu, koja je mentorirala studente na stručnoj praksi ili komentorirala studente u svojoj organizaciji (tvrtki) u izvođenju istraživačkog djela dijela završnih i diplomskih radova? Znači da takva osoba zbog uvjeta od 5 godina nastave s najmanje 60 norma sati ne može biti birana u zvanje predavača. Nije prihvaćen Postupak izbora tj. reizbora na (više) radno mjesto propisan je Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.
48 zrinka pukljak Članak 6. Predavač - Izbor, odva (2) objavljena stručna ili znanstvena ili umjetnička radas doprinosom pristupnikau području i polju relevantnom za izbor, u časopisu ili zborniku radova s recenzijom ili Kako se točno definira stručni rad? Primljeno na znanje Pojam stručnog rada preuzet je iz Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.
49 Siniša Srečec Članak 6. Predavač - Izbor, odva (2) objavljena stručna ili znanstvena ili umjetnička radas doprinosom pristupnikau području i polju relevantnom za izbor, u časopisu ili zborniku radova s recenzijom ili Pojam stručnih radova, kako sam u prethodnim komentarima naveo više se ne koristi. Postoje samo istraživački radovi (research papers i short communications) i pregledni (review papers). Nije prihvaćen Propisi i praksa u RH i dalje prepoznaju pojam stručnih radova.
50 Marko Šuste Članak 6. Predavač - Izbor, Posebni uvjeti: Predlažem dodati uvjet: "da je objavila recenzirani nastavni materijal koji je kategoriziran za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu, u tiskanom ili elektroničkom obliku". Prihvaćen U posebne uvjete kod izbora na radno mjesto predavača dodan je uvjet 6.11.
51 Sonja Juričić Cvitan Članak 6. Predavač - Izbor, Posebni uvjeti: Predlaže se kod općih ili posebnih uvjeta, vrednovati pedagoške kompetencije ili biti postavljene, barem kao alternativni uvjet. Mišljenja sam da osim vrednovanja znanja i doprinosa struci, treba vrednovati i znanje i vještine u prenošenju tog znanja studentima jer se isto ne podrazumijeva. Prihvaćen Dodano u posebne uvjete kod svih radnih mjesta.
52 Sonja Juričić Cvitan Članak 6. Predavač - Izbor, Posebni uvjeti: Ako je riječ o "prvom izboru", kako je osoba mogla ostvariti uvjet u "proteklom izbornom razdoblju"??? Reizbor se kasnije definira. Prihvaćen Formulacija uvjeta za izbor na radno mjesto predavača bit će sukladno korigirani.
53 Sandra Debeljak Članak 6. Predavač - Izbor, 6.3.da je u proteklom izbornom razdoblju sudjelovala u programu međunarodne mobilnosti (ne odnosi se na studentsku mobilnost) u sklopu koje je bila uključena u najmanje šest (6) sati izvođenje nastave (uživo ili on-line) ili najmanje tri (3) dana stručnog usavršavanja na visokom učilištu u inozemstvu (uživo ili on-line); Poštovani, predlaže se brisanje riječi: "na visokom učilištu". Pristupnici često sudjeluju u značajnim i dužim programima stručnog usavršavanja u okviru međunarodne mobilnosti koje organiziraju relevantne i međunarodno priznate tvrtke pa smatram da bi i to trebalo uzeti u obzir kod ovoj posebnog uvjeta. Prihvaćen Iz uvjeta 6.3., 8.12., 10.5. i 12.5 briše se „na visokom učilištu“.
54 zrinka pukljak Članak 6. Predavač - Izbor, 6.5.da je u proteklom izbornom razdoblju sudjelovala na najmanje dvije (2) radionice/seminara stručnog usavršavanja u znanstvenom / umjetničkom području i polju za koje se provodi postupak izbora, s odgovarajućom potvrdom; Predlažem dodati: „ili radionice/seminari koji pospješuju opće nastavničke kompetencije“ Obrazloženje: radionice/seminari ne moraju nužno biti iz područja/polja za koje se provodi postupak izbora, ali ako pospješuju opće nastavničke kompetencije za izvođenje nastave na visokom učilištu trebale bi biti uvrštene ovdje Prihvaćen Dodano u posebne uvjete kod svih radnih mjesta.
55 Damir Pilepic Članak 6. Predavač - Izbor, 6.7.da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) znanstveni rad najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija; Predlažem izmjenu na način da se umjesto "znanstveni rad najviše razine" stavi "stručni, znanstveni i/ili umjetnički rad. Trenutni prijedlog u okviru ovih posebnih uvjete ne sadrži objavu stručnog rada, a struka je temelj ovog nastavnog zvanja Djelomično prihvaćen Uz znanstveni rad najviše razine dodaje se i umjetnički rad najviše razine. Stručni radovi sadržani su u nizu drugih općih i posebnih uvjeta za sva radna mjesta.
56 VELJKO PEVALEK Članak 6. Predavač - Izbor, 6.7.da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) znanstveni rad najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija; Predlažem izmjenu na način da se umjesto "znanstveni rad najviše razine" stavi "stručni, znanstveni i/ili umjetnički rad. Trenutni prijedlog u okviru ovih posebnih uvjete ne sadrži objavu stručnog rada, a struka je temelj ovog nastavnog zvanja. Djelomično prihvaćen Uz znanstveni rad najviše razine dodaje se i umjetnički rad najviše razine. Stručni radovi sadržani su u nizu drugih općih i posebnih uvjeta za sva radna mjesta.
57 Lada Perković Članak 6. Predavač - Izbor, 6.7.da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) znanstveni rad najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija; Ovo je prestrog uvjet. Nije poznato što je točno rad najviše razine. Ovdje treba voditi računa i o svojevrsnoj diskriminaciji autora koji se izabiru u području društvenih i humanističkih znanosti (gdje se doprinos od 100% ostvaruje samo u koautorstvu od maksimalno 3 autora) dok se u nekim drugim područjima doprinos od 100% računa i kada je više autora/ koautora rada. Potrebno je voditi računa da su ovi izbori na nastavnička, a ne znanstvena radna mjesta! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
58 ERIKA GRŽIN Članak 6. Predavač - Izbor, 6.7.da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) znanstveni rad najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija; Predlažem izmjenu na način da se umjesto "znanstveni rad najviše razine" stavi "stručni, znanstveni i/ili umjetnički rad. Trenutni prijedlog u okviru ovih posebnih uvjete ne sadrži objavu stručnog rada, a struka je temelj ovog nastavnog zvanja. Djelomično prihvaćen Uz znanstveni rad najviše razine dodaje se i umjetnički rad najviše razine. Stručni radovi sadržani su u nizu drugih općih i posebnih uvjeta za sva radna mjesta.
59 zrinka pukljak Članak 6. Predavač - Izbor, 6.9.da u proteklom izbornom razdoblju ima minimalno pet (5) potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova na Google Znalac relevantnih za izbor u navedenom znanstvenom području odnosno minimalno tri (3) održane umjetničke izložbe; Zamijeniti „potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova na Google znalac“ sa „potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova vidljive iz potvrde koju izdaje Nacionalna i sveučilišna biblioteka“ Nije prihvaćen Za potrebe vrednovanja posebnih kriterija Google znalac je primjerena platforma.
60 Sandra Debeljak Članak 6. Predavač - Izbor, 6.9.da u proteklom izbornom razdoblju ima minimalno pet (5) potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova na Google Znalac relevantnih za izbor u navedenom znanstvenom području odnosno minimalno tri (3) održane umjetničke izložbe; Predlaže se da se citiranost i dalje dokazuje na način kao i do sada pa se predlaže brisanje riječi: "na Google Znalac". Nije prihvaćen Za potrebe vrednovanja posebnih kriterija Google znalac je primjerena platforma.
61 Lada Perković Članak 6. Predavač - Izbor, 6.9.da u proteklom izbornom razdoblju ima minimalno pet (5) potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova na Google Znalac relevantnih za izbor u navedenom znanstvenom području odnosno minimalno tri (3) održane umjetničke izložbe; Zašto na Google Znalac? Je li to jedina relevantna baza? Do sada je potvrdu o citiranosti radova izdavala NSB. Nije prihvaćen Za potrebe vrednovanja posebnih kriterija Google znalac je primjerena platforma.
62 VELEUČILIŠTE KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI Članak 6. Predavač - Izbor, 6.10.da je u proteklom izbornom razdoblju radeći u poslovnom subjektu odnosno u organizaciji čija djelatnost je kompatibilna s područjem i poljem izbora ostvarila značajan stručni doprinos. Stručni doprinos se dokazuje potvrdom poslovnog subjekta / organizacije koja najmanje navodi vrijeme trajanja aktivnosti u kojoj je ostvaren doprinos, opis aktivnosti te ulogu osobe u aktivnosti kao i ocjenu/opis stručnog doprinosa. Stručni doprinos mora biti relevantan za područje i polje izbora. Dodatan (poseban) kriterij Kao poseban kriterij predlaže se kreiranje posebnog uvjeta koji se odnosi na organizaciju i vođenje studentske prakse na veleučilištu, što je za stručne studije vrlo značajan aspekt ishoda na razini kolegija i studijskog programa. Nije prihvaćen Ukoliko je stručna praksa dio nastavnog procesa, ovaj je uvjet sadržan u broju propisanih norma sati nastave.
63 Lada Perković Na temelju članka 39. i članka 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 119/2022), Zbor veleučilišta, na svojoj ... sjednici održanoj dana ... donosi, Članak 7. Predavač - reizbor Zbog čega viši predavači pri reizboru kao poseban uvjet imaju mentorstvo završnog ili diplomskog rada, a predavači to nemaju kada i predavači mogu biti mentori? Nije prihvaćen Posebni uvjet koji ovo definira je 8.3.
64 Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja Članak 7. Predavač - reizbor, -da je u razdoblju od najviše pet (5) godina prije pokretanja reizbora bila izabrana na nastavno radno mjesto ili u odgovarajućeg naslovnog nastavnika te je u tom statusu izvodila nastavu od najmanje šezdeset (60) norma sati; Potrebno uskladiti s Kolektivnim ugovorom za znanosti i visoko obrazovanje. Umjesto "najmanje sezdeset (60) norma sati" treba stajati „30 kontakt sati predavanja ili 40 kontakt sati seminara ili 60 kontakt sati vježbi ili kombinacija kontakt sati koji prema Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje čine ukupno 162 radna sata.“ Nije prihvaćen Čl. 3. st. 4. Nacionalnih veleučilišnih kriterija sate nastave jasno definiraju kao norma sate rada u nastavi. Kolektivni ugovor za Znanost i visoko obrazovanje ne odnosi se na sva visoka učilišta.
65 Siniša Srečec Članak 8. Viši predavač - izbor, (1) Na nastavno radno mjesto višeg predavača, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika može biti izabrana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni ili diplomski stručni studij u odgovarajućem području i polju, te ispunjava sve opće uvjete i četiri (4) posebna uvjeta propisana ovim člankom, ako se prvi put izabire u nastavno radno mjesto višeg predavača, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika. Ako osoba nema kvalifikaciju iz područja i polja za koje se pokreće njegov izbor, tada, na temelju objavljenih relevantnih znanstvenih i/ili stručnih radova, Stručno izborno povjerenstvo treba procijeniti njegovu kvalificiranost za područje i polje za koje se pokreće njegov izbor. Viši predavač nikako ne smije biti osoba samo sa završenim diplomskim studijem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
66 Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja Članak 8. Viši predavač - izbor, -da je u razdoblju od najviše pet (5) godina prije pokretanja izbora bila izabrana na nastavno ili znanstveno-nastavno odnosno umjetničko-nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika te je u tom statusu izvodila nastavu od najmanje sto dvadeset (120) norma sati; Potrebno uskladiti s Kolektivnim ugovorom za znanosti i visoko obrazovanje. Umjesto "najmanje sto dvadeset (120) norma sati" treba stajati „60 kontakt sati predavanja ili 81 kontakt sati seminara ili 120 kontakt sati vježbi ili kombinacija kontakt sati koji prema Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje čine ukupno 324 radna sata.“ Nije prihvaćen Čl. 3. st. 4. Nacionalnih veleučilišnih kriterija sate nastave jasno definiraju kao norma sate rada u nastavi. Kolektivni ugovor za Znanost i visoko obrazovanje ne odnosi se na sva visoka učilišta.
67 Andreja Bartolac Članak 8. Viši predavač - izbor, -da ima ažuran javno dostupan Crosbi (bib.irb.hr) profil uređen na način kojim se izbjegava dvostruko ili višestruko prikazivanje istih radova, nepripadno povezivanje radova drugih autora, nepravilno kategoriziranje radova te osigurava povezivanje pristupnika s određenim visokim učilištem / visokim učilištima. Crosbi profil i Google Scholar javni profil, jer Crosbi daje samo info o indeksiranosti, ali ne i o citiranosti. Nije prihvaćen Korištenje podataka sa Google znalac platforme već je regulirano kroz posebne uvjete za sva nastavna radna mjesta.
68 Siniša Srečec Članak 8. Viši predavač - izbor, -da ima ažuran javno dostupan Crosbi (bib.irb.hr) profil uređen na način kojim se izbjegava dvostruko ili višestruko prikazivanje istih radova, nepripadno povezivanje radova drugih autora, nepravilno kategoriziranje radova te osigurava povezivanje pristupnika s određenim visokim učilištem / visokim učilištima. Crosbi profil, iako je jako dobar i za njega imam same pohvale, nažalost sam po sebi nije dovoljno međunarodno prepoznatljiv. Potrebno je imati i javno dostupan GoogleScholar profil jer na tom profilu je vidljiva i citiranost radova po godinama. Nije prihvaćen Korištenje podataka sa Google znalac platforme već je regulirano kroz posebne uvjete za sva nastavna radna mjesta.
69 Siniša Srečec Članak 8. Viši predavač - izbor, 8.1.    da je magistar znanosti ili doktor znanosti iz područja i polja za koje se bira; Ovaj posebni uvjet 8.1. trebao bi biti osnovni ili opći uvjet za izbor u zvanje višeg predavača. Nije prihvaćen Ne prihvaća se.
70 Marko Šuste Članak 8. Viši predavač - izbor, 8.2.da je objavila recenzirani nastavni materijal koji je kategoriziran za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu, u tiskanom ili elektroničkom obliku, u skladu sa zahtjevima iz članka petog (5) ovih  Nacionalnih veleučilišnih kriterija; Predlažem da se ovaj uvjet uskladi i glasi kao isti uvjet iz točki 10.1. i 12.1. ovih Nacionalnih kriterija gdje se ne spominju zahtjevi iz članaka 5. Na taj način će se izjednačiti ovaj uvjet na svim razinama izbora/reizbora. Već sam prethodno predložio da ovo također bude i uvjet za izbor u predavača. Nije prihvaćen Navedeni prijedlog negativno bi utjecao na kvalitetu objavljenih radova. Istovremeno će se posebni uvjeti 10.1. i 12.1. uskladiti s uvjetom 8.2.
71 Lada Perković Članak 8. Viši predavač - izbor, 8.4.da je u proteklom izbornom razdoblju najmanje jedan (1) od objavljenih radova s doprinosom pristupnika u području i polju u kojem se provodi izbor, objavila u koautorstvu sa studentom; Ovdje je nejasno treba li to biti posebni, dodatni rad ili jedan od radova iz općih uvjeta ili iz stavka 8.6. posebnih uvjeta koji je objavljen u koautorstvu sa studentom zadovoljava ovaj uvjet (mišljenja sam da bi trebalo priznati ovo drugo: da jedan od objavljenih radova iz općih ili posebih uvjeta koji je još i objavljen sa studentom zadovoljava ovaj uvjet). Ovo je potrebno pojasniti kako se ne bi dogodilo da povjerenstva različito interpretiraju, npr. netko bi mogao inerpretirati ovaj uvjet u skladu s točkom 7. po kojoj se isti dokaz ne može koristiti za više uvjeta. Prihvaćen Navedena odredba bit će precizirana.
72 zrinka pukljak Članak 8. Viši predavač - izbor, 8.7.da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor prezentirala najmanje dva (2) rada na domaćim ili međunarodnim znanstvenim ili stručnim skupovima odnosno minimalno tri (3) održane umjetničke izložbe; Definirati što se misli pod „prezentirala“: usmeno izlaganje i/ili aktivno sudjelovanje u obliku postera Nije prihvaćen Pojam „prezentirati“ podrazumijeva obje vrste sudjelovanja na skupu.
73 zrinka pukljak Članak 8. Viši predavač - izbor, 8.8.da u proteklom izbornom razdoblju ima minimalno pet (5) novih potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova na Google Znalac relevantnih za izbor u odgovarajućem znanstvenom području i polju odnosno minimalno tri (3) održane umjetničke izložbe; ---novih potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova koji su vidljivi iz potvrde Nacionalne i sveučilišne biblioteke (umjesto „Google znalac). Nije prihvaćen Za potrebe vrednovanja posebnih kriterija Google znalac je primjerena platforma.
74 Marko Šuste Članak 8. Viši predavač - izbor, 8.8.da u proteklom izbornom razdoblju ima minimalno pet (5) novih potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova na Google Znalac relevantnih za izbor u odgovarajućem znanstvenom području i polju odnosno minimalno tri (3) održane umjetničke izložbe; Predlažem da se ovaj uvjet uskladi i glasi kao isti uvjet iz točki 6.9.,10.11. i 12.12. ovih Nacionalnih kriterija gdje se ne spominje zanstveno polje. Na taj način će se kvalitativno izjednačiti ovaj uvjet na svim razinama(od predavača do profesora stručnog studija u trajnom izboru) izbora/reizbora. Nadalje, molim objašnjenje kako će se tumačiti uvjeti iz gore spomenutih točki ovih kriterija vezanih za citate jer se spominje "proteklo izborno razdoblje" i citati radova "relevantnih" za izbor. Pitanje je, da li su samo citati radova objavljenih u proteklom izbornom razdoblju prihvatljivi(relevantni) za zadovoljavanje ovog uvjeta ili će se prihvaćati i citati radova u zanstvenom području( i polju?) objavljeni prije proteklog izbornog razdoblja? Mišljenja sam, da bi pravedna bila druga opcija jer bi to bio jedan od rijetkih predloženih uvjeta(uz objavljeni recenzirani nastavni materijal), iako indirektni koji će na određeni način vrednovati istraživački rad nastavnika prije "proteklog izbornog razdoblja". Također je nejasno na što se odnosi formulacija "novi" citati, koji se ne spominju pod točkom 6.9. (izbor za predavača), a u ostalim izborima (točke 8.8., 10.11. i 12.12) se spominju. Djelomično prihvaćen Kod uvjeta koji reguliraju potvrđene citate koristit će se formulacija „radova relevantnih za izbor“.
75 TRPIMIR ALAJBEG Članak 8. Viši predavač - izbor, 8.8.da u proteklom izbornom razdoblju ima minimalno pet (5) novih potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova na Google Znalac relevantnih za izbor u odgovarajućem znanstvenom području i polju odnosno minimalno tri (3) održane umjetničke izložbe; Google Scholar nije relevantan za potvrđivanje citiranosti radova. Predlažem da se za potvrdu citiranosti radova priznaje isključivo odgovarajući dokument kojega izdaje Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, u kojemu se uz Znalca, navode mnogo relevantnije citiranosti iz Web of Science/Core Collection i Scopus baza. Primjedba se odnosi na izbore/reizbore za sva nastavna zvanja u ovom prijedlogu Nacionalnih (...). Nije prihvaćen Za potrebe vrednovanja posebnih kriterija Google znalac je primjerena platforma.
76 Sandra Debeljak Članak 8. Viši predavač - izbor, 8.8.da u proteklom izbornom razdoblju ima minimalno pet (5) novih potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova na Google Znalac relevantnih za izbor u odgovarajućem znanstvenom području i polju odnosno minimalno tri (3) održane umjetničke izložbe; Predlaže se da se citiranost i dalje dokazuje na način kao i do sada pa se predlaže brisanje riječi: "na Google Znalac". Nije prihvaćen Za potrebe vrednovanja posebnih kriterija Google znalac je primjerena platforma.
77 zrinka pukljak Članak 8. Viši predavač - izbor, 8.9.da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) rad najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija; Što je „rad najviše razine“, koji su kriteriji? Primljeno na znanje Odlukom o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata Zbora veleučilišta definirat će se rad najviše razine. Ista će biti donijeta u roku od 3 mjeseca od donošenja Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
78 TRPIMIR ALAJBEG Članak 8. Viši predavač - izbor, 8.9.da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) rad najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija; Problem pravne ništetnosti - pozivanje na nešto što ne postoji. Primljeno na znanje U članak 16. Nacionalnih veleučilišnih kriterija dodat će se odredba kako će Odluku o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata Zbor veleučilišta donijeti u roku od 3 mjeseca od donošenja Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
79 zrinka pukljak Članak 8. Viši predavač - izbor, 8.11.da je u proteklom izbornom razdoblju sudjelovala na najmanje dvije (2) radionice/seminara stručnog usavršavanja u znanstvenom području i polju za koje se provodi postupak izbora, s odgovarajućom potvrdom; Komentar: dodati: „ili radionice/seminari koji pospješuju opće nastavničke kompetencije“ Obrazloženje: radionice/seminari ne moraju nužno biti iz područja/polja za koje se provodi postupak izbora, ali ako pospješuju opće nastavničke kompetencije za izvođenje nastave na visokom učilištu, trebale bi biti uvrštene ovdje. Prihvaćen Dodano.
80 Andreja Bartolac Članak 8. Viši predavač - izbor, 8.11.da je u proteklom izbornom razdoblju sudjelovala na najmanje dvije (2) radionice/seminara stručnog usavršavanja u znanstvenom području i polju za koje se provodi postupak izbora, s odgovarajućom potvrdom; Svakako dodati : i u stručnom i u nastavničkom području. Prihvaćen Dodano.
81 Lada Perković Članak 8. Viši predavač - izbor, 8.11.da je u proteklom izbornom razdoblju sudjelovala na najmanje dvije (2) radionice/seminara stručnog usavršavanja u znanstvenom području i polju za koje se provodi postupak izbora, s odgovarajućom potvrdom; Ovdje predlažem dodati: "... ili edukacije koje pospješuju nastavničke kompetencije....". Trebalo bi omogućiti da se boduju edukacije npr. računalnog centra SRCE koje posjpješuju kompetencije za izradu i održavanje online nastavnih programa ili edukacije o usklađivanju ishoda učenja ili npr. certificirane i od Ministarstva i Agencije preporučene edukacije o aktivnom počuvanju za kritičko mišljenje i sve edukacije o novim metodama poučavanja. Molim predlagača da vodi računa da se radi o izborima u nastavna zvanja u kojima je bitna i nastavnička, a ne samo znanstvena izvrsnost. Prihvaćen Dodano.
82 Sandra Debeljak Članak 8. Viši predavač - izbor, 8.12.da je u proteklom izbornom razdoblju sudjelovala u programu međunarodne mobilnosti (ne odnosi se na studentsku mobilnost) u sklopu koje je izvodila najmanje šest (6) sati nastave ili sudjelovala najmanje tri (3) dana u programu stručnog usavršavanja u visokoškolskoj ustanovi u inozemstvu. Izvođenje nastave ili sudjelovanje u usavršavanju može se priznati ukoliko je bilo izvedeno uživo ili on-line; Poštovani, predlaže se brisanje riječi: "u visokoškolskoj ustanovi". Pristupnici često sudjeluju u značajnim i dužim programima stručnog usavršavanja u okviru međunarodne mobilnosti koje organiziraju relevantne i međunarodno priznate tvrtke pa smatram da bi i to trebalo uzeti u obzir kod ovoj posebnog uvjeta. Prihvaćen Izmijenjeno.
83 VELEUČILIŠTE KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI Članak 8. Viši predavač - izbor, 8.14.da je u proteklom izbornom razdoblju bila voditelj ili član tima sa značajnim dokumentiranim doprinosom, u području relevantnom za izbor, izvedenog stručnog (relevantnog za gospodarstvo, javni sektor ili društvo), umjetničkog ili znanstvenog projekta. Ovaj kriterij se ne odnosi na interne projekte ustanove; Dodatan (poseban) kriterij Kao poseban kriterij predlaže se kreiranje posebnog uvjeta koji se odnosi na organizaciju i vođenje studentske prakse na veleučilištu, što je za stručne studije vrlo značajan aspekt ishoda na razini kolegija i studijskog programa. Nije prihvaćen Ukoliko je stručna praksa dio nastavnog procesa, ovaj je uvjet sadržan u broju propisanih norma sati nastave
84 Damir Pilepic Članak 8. Viši predavač - izbor, 8.15.da je u proteklom izbornom razdoblju najmanje dvije godine obnašala čelnu dužnost u strukovnoj/umjetničkoj asocijaciji/organizaciji iz područja relevantnog za izbor ili dužnost na veleučilištima kao što su: pročelnik (šef) katedre/ odjela ili voditelj studija, predsjednik ili potpredsjednik suda časti, član umjetničkog savjeta, voditelj odbora za kvalitetu, koordinator za znanost, koordinator za međunarodnu suradnju, ECTS koordinator ili Erasmus koordinator. U ovoj točci predlaže se da se nakon riječi „voditelj odbora za kvalitetu“ doda zarez i riječi: „voditelj ureda/centra/odbora osnovanog na razini visokog učilišta,“, te da se na kraju rečenice iza riječi „Erasmus koordinator“ izbriše točku, doda zarez i riječi: „predsjednik ili član povjerenstva s relevantnim doprinosom osnovanog na razini visokog učilišta.“. Praksa ukazuje da znatan broj suradnika i nastavnika sudjeluju u velikom broju institucijskih aktivnosti kroz aktivno članstvo i značajan doprinos u mnogobrojnim tijelima institucije, kao što su razna povjerenstva, uredi i drugo pa bi bilo potrebno i navedeno uključiti unutar ovog uvjeta Djelomično prihvaćen U navedeni posebni uvjet proširena je definicija organizacijska jedinica za kvalitetu. Prijedlog vezan uz vođenje ili sudjelovanje u radu povjerenstava se ne prihvaća.
85 Sandra Debeljak Članak 8. Viši predavač - izbor, 8.15.da je u proteklom izbornom razdoblju najmanje dvije godine obnašala čelnu dužnost u strukovnoj/umjetničkoj asocijaciji/organizaciji iz područja relevantnog za izbor ili dužnost na veleučilištima kao što su: pročelnik (šef) katedre/ odjela ili voditelj studija, predsjednik ili potpredsjednik suda časti, član umjetničkog savjeta, voditelj odbora za kvalitetu, koordinator za znanost, koordinator za međunarodnu suradnju, ECTS koordinator ili Erasmus koordinator. U ovoj točci predlaže se da se nakon riječi „voditelj odbora za kvalitetu“ doda zarez i riječi: „voditelj ureda/centra/odbora osnovanog na razini visokog učilišta,“, te da se na kraju rečenice iza riječi „Erasmus koordinator“ izbriše točku, doda zarez i riječi: „predsjednik ili član povjerenstva s relevantnim doprinosom osnovanog na razini visokog učilišta.“. Praksa ukazuje da znatan broj suradnika i nastavnika sudjeluju u velikom broju institucijskih aktivnosti kroz aktivno članstvo i značajan doprinos u mnogobrojnim tijelima institucije, kao što su razna povjerenstva, uredi i drugo pa bi bilo potrebno i navedeno uključiti unutar ovog uvjeta. Djelomično prihvaćen U navedeni posebni uvjet proširena je definicija organizacijska jedinica za kvalitetu. Prijedlog vezan uz vođenje ili sudjelovanje u radu povjerenstava se ne prihvaća.
86 Lada Perković Članak 8. Viši predavač - izbor, 8.15.da je u proteklom izbornom razdoblju najmanje dvije godine obnašala čelnu dužnost u strukovnoj/umjetničkoj asocijaciji/organizaciji iz područja relevantnog za izbor ili dužnost na veleučilištima kao što su: pročelnik (šef) katedre/ odjela ili voditelj studija, predsjednik ili potpredsjednik suda časti, član umjetničkog savjeta, voditelj odbora za kvalitetu, koordinator za znanost, koordinator za međunarodnu suradnju, ECTS koordinator ili Erasmus koordinator. Predlažem da se u ovoj točci nakon riječi „voditelj odbora za kvalitetu“ doda zarez i riječi: „voditelj ureda/centra/odbora osnovanog na razini visokog učilišta,“ . Na veleučilištima se osnivaju i Centri karijera i psihološka savjetovališta.... Predlažem da se uz voditelje, predsjednike, voditelje, koordinatore dodaju i članovi svih tih tijela tj. da se i njima omogući da ostvare ovaj uvjet. Zašto bi ovaj uvjet mogao ostvariti član umjetničkog savjeta, a ne i npr. članovi odbora za kvalitetu? Članovi u takvim tijelima koji aktivno i puno rade redovito nisu za to plaćeni niti dobivaju povećani institucijski doprinos u oviru fleksibilne norme te bi bilo fer da im se taj rad barem isplati pri izborima i reizborima. Djelomično prihvaćen U navedeni posebni uvjet proširena je definicija organizacijska jedinica za kvalitetu. Prijedlog vezan uz vođenje ili sudjelovanje u radu povjerenstava se ne prihvaća.
87 ERIKA GRŽIN Članak 8. Viši predavač - izbor, 8.15.da je u proteklom izbornom razdoblju najmanje dvije godine obnašala čelnu dužnost u strukovnoj/umjetničkoj asocijaciji/organizaciji iz područja relevantnog za izbor ili dužnost na veleučilištima kao što su: pročelnik (šef) katedre/ odjela ili voditelj studija, predsjednik ili potpredsjednik suda časti, član umjetničkog savjeta, voditelj odbora za kvalitetu, koordinator za znanost, koordinator za međunarodnu suradnju, ECTS koordinator ili Erasmus koordinator. Predlažem da se u ovoj točci nakon riječi „voditelj odbora za kvalitetu“ doda zarez i riječi: „voditelj ureda/centra/odbora osnovanog na razini visokog učilišta,“, te da se na kraju rečenice iza riječi „Erasmus koordinator“ izbriše točku, doda zarez i riječi: „predsjednik ili član povjerenstva s relevantnim doprinosom osnovanog na razini visokog učilišta.“. Smatramspornim što se institucijski doprinos vrednuje samo pri obnašanju čelnih dužnosti, dok praksa ukazuje da znatan broj suradnika i nastavnika sudjeluju u velikom broju institucijskih aktivnosti kroz aktivno članstvo u mnogobrojnim tijelima institucije, kao što su razna povjerenstva, uredi i drugo pa bi bilo potrebno i navedeno uključiti unutar ovog uvjeta. Djelomično prihvaćen U navedeni posebni uvjet proširena je definicija organizacijska jedinica za kvalitetu. Prijedlog vezan uz vođenje ili sudjelovanje u radu povjerenstava se ne prihvaća.
88 Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja Članak 9. Viši predavač - reizbor, -da je u razdoblju od najviše pet (5) godina prije pokretanja izbora bio/la izabrana na nastavno radno mjesto višeg predavača odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika te je u tom svojstvu izvodio/la nastavu od najmanje sto dvadeset (120) norma sati. Potrebno uskladiti s Kolektivnim ugovorom za znanosti i visoko obrazovanje. Umjesto "najmanje sto dvadeset (120) norma sati" treba stajati „60 kontakt sati predavanja ili 81 kontakt sati seminara ili 120 kontakt sati vježbi ili kombinacija kontakt sati koji prema Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje čine ukupno 324 radna sata.“ Nije prihvaćen Čl. 3. st. 4. Nacionalnih veleučilišnih kriterija sate nastave jasno definiraju kao norma sate rada u nastavi. Kolektivni ugovor za Znanost i visoko obrazovanje ne odnosi se na sva visoka učilišta.
89 Andreja Bartolac Članak 9. Viši predavač - reizbor, -da je u razdoblju od najviše pet (5) godina prije pokretanja izbora bio/la izabrana na nastavno radno mjesto višeg predavača odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika te je u tom svojstvu izvodio/la nastavu od najmanje sto dvadeset (120) norma sati. Ponovno se navodi "najviše pet godina" no ne navodi se najkraće razdoblje. Zakonom je definirano drugačije, no ni u Zakonu nije jasno definirano može li se jedan dan nakon isteka 5 godina pokrenuti postupak (što znači da je natječaj već prije bio raspisan). U prijašnjem zakonu je jasno stajalo da se "„Natječaj koji se raspisuje za izbor u isto ili više nastavno, odnosno stručno zvanje i radno mjesto zbog isteka roka na koji je zaposlenik izabran u prethodnom natječaju raspisuje se najkasnije tri mjeseca prije isteka roka". Prihvaćen Formulacija „najviše pet godina“ bit će zamijenjena s „ u prethodnom izbornom razdoblju“.
90 TRPIMIR ALAJBEG Članak 9. Viši predavač - reizbor, -da je u razdoblju od najviše pet (5) godina prije pokretanja izbora bio/la izabrana na nastavno radno mjesto višeg predavača odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika te je u tom svojstvu izvodio/la nastavu od najmanje sto dvadeset (120) norma sati. U suprotnosti s čl. 42, st. 1) Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koji kaže: "Postupak reizbora pokreće se protekom pet godina od posljednjeg izbora (...)". Prihvaćen Formulacija „najviše pet godina“ bit će zamijenjena s „ u prethodnom izbornom razdoblju“.
91 Siniša Srečec Članak 9. Viši predavač - reizbor, -da ima ažuran javno dostupan Crosbi (bib.irb.hr) profil (uređen na način kojim se izbjegava dvostruko ili višestruko prikazivanje istih radova, nepripadno povezivanje radova drugih autora, nepravilno kategoriziranje radova te osigurava povezivanje pristupnika s određenim visokim učilištem / visokim učilištima. Crosbi profil, iako je jako dobar i za njega imam same pohvale, nažalost sam po sebi nije dovoljno međunarodno prepoznatljiv. Potrebno je imati i javno dostupan GoogleScholar profil jer na tom profilu je vidljiva i citiranost radova po godinama. Nije prihvaćen Korištenje podataka sa Google znalac platforme već je regulirano kroz posebne uvjete za sva nastavna radna mjesta.
92 Damir Pilepic Članak 9. Viši predavač - reizbor, -da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) znanstveni rad najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija. Prilagoditi i projektima najviše stručne razine. Prihvaćen Dodano.
93 Damir Pilepic Članak 9. Viši predavač - reizbor, -da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) znanstveni rad najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija. Predlažem se da se umjesto „znanstveni rad najviše razine“ stavi „stručni, znanstveni i/ili umjetnički rad“. Budući da se na veleučilištima provode izbori u nastavna zvanja, a ne u znanstvena ili znanstveno-nastavna zvanja te da još nije donesena Odluka o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova koju donosi Zbor veleučilišta, predlaže se ovakva izmjena. Osim toga, navedeno bi bilo u skladu sa člankom 42., stavak 3 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti jer je trenutno predloženi opći uvjet za izbor profesora stručnog studija i reizbor višeg predavača identičan. Staviti pod posebne uvjete, nikako opće s obzirom da doktorat nije obvezan. Djelomično prihvaćen Uz znanstveni rad najviše razine dodaje se, umjetnički rad i projekt najviše razine. Stručni radovi sadržani su u nizu drugih općih i posebnih uvjeta za sva radna mjesta. U članak 16. Nacionalnih veleučilišnih kriterija dodat će se odredba kako će Odluku o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata Zbor veleučilišta donijeti u roku od 3 mjeseca od donošenja Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
94 Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja Članak 9. Viši predavač - reizbor, -da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) znanstveni rad najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija. Temeljem članka 23. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, veleučilišta primarno obavljaju stručnu djelatnost i djelatnost visokog obrazovanja. Iako je valoriziranje i poticanje znanstvenog rada na veleučilištima poželjno, znanstveni rad „najviše razine“, primjeren je kao poseban, a ne opći uvjet, uzimajući u obzir primarne djelatnosti veleučilišta, činjenicu da Odluka o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova iz članka 5. ovog dokumenta nije još donesena i činjenicu da za izbor na radno mjesto višeg predavača nije nužno da kandidat ima stečen doktorat znanosti. Nije prihvaćen Rad najviše razine obvezni je uvjet isključivo kod radnog mjesta profesora stručnog studija i više. S obzirom na odredbe Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (čl.42. st.3) nastavnik se reizabire na postojeće radno mjesto ako je ispunio polovinu Nacionalnih veleučilišnih kriterija za izbor na više radno mjesto, stoga je nemoguće prihvatiti ovaj komentar bez da se ne intervenira u kriterije za izbor na nastavno radno mjesto, profesora stručnog studija. Nadalje, uklanjanje uvjeta objave rada najviše razine za nastavno radno mjesto profesora stručnog studija ili stjecanja doktorata znanosti značajno bi negativno utjecalo na kvalitetu stručnih studija u cjelini . Odluku o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata Zbor veleučilišta donijet će u roku od 3 mjeseca od donošenja Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
95 TRPIMIR ALAJBEG Članak 9. Viši predavač - reizbor, -da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) znanstveni rad najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija. Kao obavezni uvjet (umjesto znanstvenog rada najviše razine što treba ukloniti-argumentirano u komentaru ispod), može se dodati (za reizbor u nastavna zvanja višega predavača i profesora stručnoga studija) da pristupnik obavezno mora imati objavljen recenzirani i kategorizirani nastavni materijal u tiskanom ili elektroničkom obliku. Zbog dugotrajnosti pojedinih postupaka recenzije, a naročito u slučaju udžbenika/zbirki, predloženi uvjet mora trajno vrijediti. Nije prihvaćen Rad najviše razine obvezni je uvjet isključivo kod radnog mjesta profesora stručnog studija i više. S obzirom na odredbe Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (čl.42. st.3) nastavnik se reizabire na postojeće radno mjesto ako je ispunio polovinu Nacionalnih veleučilišnih kriterija za izbor na više radno mjesto, stoga je nemoguće prihvatiti ovaj komentar bez da se ne intervenira u kriterije za izbor na nastavno radno mjesto profesora stručnog studija. Nadalje, uklanjanje uvjeta objave rada najviše razine za nastavno radno mjesto profesora stručnog studija ili stjecanja doktorata znanosti značajno bi negativno utjecalo na kvalitetu stručnih studija u cjelini. Odluku o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata Zbor veleučilišta donijet će u roku od 3 mjeseca od donošenja Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
96 TRPIMIR ALAJBEG Članak 9. Viši predavač - reizbor, -da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) znanstveni rad najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija. Ovaj uvjet uvjetuje nešto što Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ne traži - dakle u suprotnosti je/kosi se s Zakonom. Zakon u svom čl. 23., st 1) definira: "Veleučilište obavlja djelatnost visokog obrazovanja i stručnu djelatnost." (može i znanstvenu, ali ne mora). Stoga potpuno izbaciti ovaj neutemeljen zahtjev iz Općih uvjeta, te ga prebaciti u Dodatne (kao što je to u izboru za višeg predavača). Ako se prebacuje u Dodatne, tada treba ukloniti sintagmu 'u proteklom izbornom razdoblju.' Nije prihvaćen Rad najviše razine obvezni je uvjet isključivo kod radnog mjesta profesora stručnog studija i više. S obzirom na odredbe Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (čl.42. st.3) nastavnik se reizabire na postojeće radno mjesto ako je ispunio polovinu Nacionalnih veleučilišnih kriterija za izbor na više radno mjesto, stoga je nemoguće prihvatiti ovaj komentar bez da se ne intervenira u kriterije za izbor na nastavno radno mjesto profesora stručnog studija. Nadalje, uklanjanje uvjeta objave rada najviše razine za nastavno radno mjesto profesora stručnog studija ili stjecanja doktorata znanosti značajno bi negativno utjecalo na kvalitetu stručnih studija u cjelini. Odluku o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata Zbor veleučilišta donijet će u roku od 3 mjeseca od donošenja Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
97 Danko Ivošević Članak 9. Viši predavač - reizbor, -da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) znanstveni rad najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija. Zašto se to traži ako se radi o izboru na nastavno radno mjesto i ako je prema KUZVO raspodjeli vremena za istraživački rad predviđeno 22.5% radnog vremena? Primljeno na znanje KUZVO se ne odnosi na sva veleučilišta već isključivo na javna.
98 Lada Perković Članak 9. Viši predavač - reizbor, -da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) znanstveni rad najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija. Ovaj uvjet eventualno može ići pod posebne uvjete, ali ne i opće. Na veleučilištima se zapošljavaju osobe prvenstveno u nastavnim, a ne znanstvenim zvanjima. Na veleučilištima nisu jednaki uvjeti kao na sveučilištima i znanstvenim institutima za produkciju znanstvenih radova najviše razine zbog puno veće nastavničke norme, prakse neodobravanja sabbaticala (ili odobravanja uz uvjet da postojeći zaposleni nastavnici odrade svu nastavu osobe kojoj je odobren sabbatical što je u praksi neprovedivo zbog ograničenja maksimalne norme), manji su svi oblici podrške za znanstveni rad u odnosu na sveučilište, objavljivanje radova je dugotrajan i skup proces. Ovo je prestrog uvjet, pogotovo jer se za izbor / reizbor u ovo zvanje ne traži doktorat znanosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
99 ERIKA GRŽIN Članak 9. Viši predavač - reizbor, -da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) znanstveni rad najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija. Predlažem se da se umjesto „znanstveni rad najviše razine“ stavi „stručni, znanstveni i/ili umjetnički rad“. Budući da se na veleučilištima provode izbori u nastavna zvanja, a ne u znanstvena ili znanstveno-nastavna zvanja te da još nije donesena Odluka o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova koju donosi Zbor veleučilišta, predlaže se ovakva izmjena. Osim toga, navedeno bi bilo u skladu sa člankom 42., stavak 3 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti jer je trenutno predloženi opći uvjet za izbor profesora stručnog studija i reizbor višeg predavača identičan. Djelomično prihvaćen Uz znanstveni rad najviše razine dodaje se, umjetnički rad i projekt najviše razine. Stručni radovi sadržani su u nizu drugih općih i posebnih uvjeta za sva radna mjesta. Rad najviše razine obvezni je uvjet isključivo kod radnog mjesta profesora stručnog studija i više. S obzirom na odredbe Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (čl.42. st.3) nastavnik se reizabire na postojeće radno mjesto ako je ispunio polovinu Nacionalnih veleučilišnih kriterija za izbor na više radno mjesto, stoga je nemoguće prihvatiti ovaj komentar bez da se ne intervenira u kriterije za izbor na nastavno radno mjesto profesora stručnog studija. Nadalje, uklanjanje uvjeta objave rada najviše razine za nastavno radno mjesto profesora stručnog studija ili stjecanja doktorata znanosti značajno bi negativno utjecalo na kvalitetu stručnih studija u cjelini. Odluku o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata Zbor veleučilišta donijet će u roku od 3 mjeseca od donošenja Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
100 Zoran Vrhovski Članak 9. Viši predavač - reizbor, -da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) znanstveni rad najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija. Prema Zakonu o visokom obrazovanju Veleučilište obavlja djelatnost visokog obrazovanja i stručnu djelatnost. Zakonom je predviđeno da se Veleučilište može baviti znanstvenim radom. Veleučilišta se bave stručnom djelatnošću i to im je obaveza. S obzirom da za višeg predavača nije (i ne treba biti) uvjet stečen doktorat znanosti, smatram da je nepotrebno zahtijevati da za reizbor u višeg predavača uvjet bude objavljen znanstveni rad najviše razine. S jedne strane, uvjet za izbor nije znanstveni rad najviše razine, a za reizbor jest – apsurd! Taj uvjet bi trebalo maknuti iz reizbora u višeg predavača. Jedna od dodanih vrijednosti u obrazovanju na stručnim studijima jesu naši vanjski suradnici koji su eminentni stručnjaci (ali se ne bave znanstvenim radom). Na ovaj način potencijalno gubimo više predavače koji dolaze iz struke. Nije prihvaćen Rad najviše razine obvezni je uvjet isključivo kod radnog mjesta profesora stručnog studija i više. S obzirom na odredbe Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (čl.42. st.3) nastavnik se reizabire na postojeće radno mjesto ako je ispunio polovinu Nacionalnih veleučilišnih kriterija za izbor na više radno mjesto, stoga je nemoguće prihvatiti ovaj komentar bez da se ne intervenira u kriterije za izbor na nastavno radno mjesto profesora stručnog studija. Nadalje, uklanjanje uvjeta objave rada najviše razine za nastavno radno mjesto profesora stručnog studija ili stjecanja doktorata znanosti značajno bi negativno utjecalo na kvalitetu stručnih studija u cjelini. Stručnjak iz prakse izabran u naslov višeg predavača, u slučaju da ne ispunjava uvjete za reizbor, ima mogućnost ponovno se birati u naslov predavača. Odluku o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata Zbor veleučilišta donijet će u roku od 3 mjeseca od donošenja Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
101 VELJKO PEVALEK Članak 9. Viši predavač - reizbor, -da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) znanstveni rad najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija. Poštovani, U Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti stoji: Članak 23. stavak 1) Veleučilište obavlja djelatnost visokog obrazovanja i stručnu djelatnost. Veleučilište može obavljati znanstvenu odnosno umjetničku djelatnost te druge djelatnosti u skladu sa zakonom i statutom. Iz Zakona se jasno vidi koja je osnovna djelatnost Veleučilišta, dok je radno mjesto nastavno tako da predloženi uvjet koji je osnovni dovodi do toga da je podzakonski akt u suprotnosti sa samim Zakonom. Većina Veleučilišta nije opremljena laboratorijima niti adekvatnom opremom pošto se ne bave sa znanošću a koja su nužna za pisanje znanstvenih radova najviše razine. Za radno mjesto viši predavač nije uvjet da kandidat ima doktorat znanosti dok se sa prije navedenim uvjetom praktički očekuje da osoba upiše doktorat i da se bavi sa znanošću. Između ostalog i sam naziv radnog mjesta – „viši predavač“ nedvosmisleno opisuje osnovno usmjerenje radnog mjesta. Smatram da bi se uz navedeni uvjet trebalo dodati i neku drugu opciju koja je usmjerena ka obrazovanju ili struci. S poštovanjem, Veljko Pevalek Nije prihvaćen Rad najviše razine obvezni je uvjet isključivo kod radnog mjesta profesora stručnog studija i više. S obzirom na odredbe Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (čl.42. st.3) nastavnik se reizabire na postojeće radno mjesto ako je ispunio polovinu Nacionalnih veleučilišnih kriterija za izbor na više radno mjesto, stoga je nemoguće prihvatiti ovaj komentar bez da se ne intervenira u kriterije za izbor na nastavno radno mjesto profesora stručnog studija. Nadalje, uklanjanje uvjeta objave rada najviše razine za nastavno radno mjesto profesora stručnog studija ili stjecanja doktorata znanosti značajno bi negativno utjecalo na kvalitetu stručnih studija u cjelini. Odluku o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata Zbor veleučilišta donijet će u roku od 3 mjeseca od donošenja Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
102 Tatjana Badrov Članak 9. Viši predavač - reizbor, -da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) znanstveni rad najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija. Nastavnici stručnih studija osposobljavaju studente za rad u struci, a uvjet zapošljavanja i izbora u zvanje višeg predavača nije doktorat znanosti. Zato je apsurdno tražiti rad najviše kategorije u općim uvjetima reizbora. Viši predavači su često stručnjaci s iskustvom iz poslovnog sektora, iskusni u području kojim se bave. Prihvatljivo je da rad najviše kategorije bude jedan od dodatnih uvjeta, a ne obvezni uvjet koji će demotivirati stručnjake iz svijeta rada da svojim znanjem i iskustvom doprinesu obrazovanju studenata na stručnim studijima. Nije prihvaćen Rad najviše razine obvezni je uvjet isključivo kod radnog mjesta profesora stručnog studija i više. S obzirom na odredbe Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (čl.42. st.3) nastavnik se reizabire na postojeće radno mjesto ako je ispunio polovinu Nacionalnih veleučilišnih kriterija za izbor na više radno mjesto, stoga je nemoguće prihvatiti ovaj komentar bez da se ne intervenira u kriterije za izbor na nastavno radno mjesto profesora stručnog studija. Nadalje, uklanjanje uvjeta objave rada najviše razine za nastavno radno mjesto profesora stručnog studija ili stjecanja doktorata znanosti značajno bi negativno utjecalo na kvalitetu stručnih studija u cjelini. Stručnjak iz prakse izabran u naslov višeg predavača, u slučaju da ne ispunjava uvjete za reizbor, ima mogućnost ponovno se birati u naslov predavača. Odluku o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata Zbor veleučilišta donijet će u roku od 3 mjeseca od donošenja Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
103 Nikolina Kasunić Članak 9. Viši predavač - reizbor, -da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) znanstveni rad najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija. Gdje je dostupan dokument, odnosno Odluka o kategorizaciji koju donosi Zbor veleučilišta, a u kojem se može vidjeti što je točno definirano kao rad najviše razine? Primljeno na znanje U članak 16. Nacionalnih veleučilišnih kriterija dodat će se odredba kako će Odluku o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata Zbor veleučilišta donijeti u roku od 3 mjeseca od donošenja Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
104 ALEKSANDAR STOJANOVIĆ Članak 9. Viši predavač - reizbor, -da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) znanstveni rad najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija. Ovaj uvjet nema smisla iz sljedećih razloga: 1. Viši predavač ne mora imati doktorat, a prema ovom uvjetu mora pisati/sudjelovati na znanstvenim radovima najviše razine; 2. U uvjetima za izbor (ne reizbor) za višeg predavača ovo nije opći uvjet koji mora biti ispunjen pa stoga ispada da je lakše postati viši predavač nego ići u reizbor za višeg predavača (što nije logično); 3. Vezano za prethodnu točku, mnogi djelatnici koji su išli u višeg predavača nisu išli s namjerom da se bave znanstvenim istraživanjem pa bi s ovim uvjetom bili u teškoj situaciji na koju nisu računali; 4. Prema KUZVO, mi imamo svega 40.5 sati rezervirano za znanstveni rad. Pored minimalno 1215 sati nastave (a mnogi nastavnici imaju puno više nastave) i ostalim uvjetima KUZVOa, ne vidim kako bi našli vremena raditi na znanstvenim radovima najviše razine. Očito je da KUZVO ne predviđa ozbiljno bavljenje znanošču, ali prema ovom uvjetu to se zahtijeva. 5. Zašto reizbor za predavača ne zahtijeva rad najviše razine, a reizbor za višeg predavača to zahtijeva? Ovo mi nema nikakve logike - oba su nastavna zvanja s relativno malom razlikom u plaći. 6. Na mnogim veleučilištima ne postoji odgovarajuća organizacija i podrška za bavljenje znanstvenim istraživanjima (jer se mnogi djelatnici u takvim institucijama ne bave znanošću), pa bi ovo znantno otežalo njihovu poziciju i ugrozilo radno mjesto. Primljeno na znanje KUZVO se ne odnosi na sva veleučilišta već isključivo na javna.
105 Željko Kovačević Članak 9. Viši predavač - reizbor, -da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) znanstveni rad najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija. Predlažem da se ovaj uvjet svakako izbaci. Jedan znanstveni rad najviše razine je najčešće uvjet za stjecanje doktorata znanosti, dok se za sam izbor u višeg predavača doktorat niti rad ovakve razine ne traži. Zbog toga, izbor u višeg predavača na ovakav način djeluje kao zamka nastavnicima koji nemaju namjeru „ganjati“ znanstvenu karijeru niti doktorirati, te će vrlo vjerojatno nakon isteka izbora u višeg predavača zbog ovog uvjeta kasnije dobiti otkaz. Nije prihvaćen Rad najviše razine obvezni je uvjet isključivo kod radnog mjesta profesora stručnog studija i više. S obzirom na odredbe Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (čl.42. st.3) nastavnik se reizabire na postojeće radno mjesto ako je ispunio polovinu Nacionalnih veleučilišnih kriterija za izbor na više radno mjesto, stoga je nemoguće prihvatiti ovaj komentar bez da se ne intervenira u kriterije za izbor na nastavno radno mjesto profesora stručnog studija. Nadalje, uklanjanje uvjeta objave rada najviše razine za nastavno radno mjesto profesora stručnog studija ili stjecanja doktorata znanosti značajno bi negativno utjecalo na kvalitetu stručnih studija u cjelini. Odluku o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata Zbor veleučilišta donijet će u roku od 3 mjeseca od donošenja Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
106 Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, -da je u razdoblju od najviše pet (5) godina prije pokretanja izbora bio/la izabrana na nastavno radno mjesto višeg predavača ili znanstveno-nastavno radno mjesto odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika te je u tom svojstvu izvodio/la nastavu od najmanje dvjesto četrdeset (240) norma sati. Potrebno uskladiti s Kolektivnim ugovorom za znanosti i visoko obrazovanje. Umjesto "najmanje dvjesto četrdeset (240) norma sati" treba stajati „120 kontakt sati predavanja ili 162 kontakt sati seminara ili 240 kontakt sati vježbi ili kombinacija kontakt sati koji prema Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje čine ukupno 648 radnih sati.“ Nije prihvaćen Čl. 3. st. 4. Nacionalnih veleučilišnih kriterija sate nastave jasno definiraju kao norma sate rada u nastavi. Kolektivni ugovor za Znanost i visoko obrazovanje ne odnosi se na sva visoka učilišta.
107 Andreja Bartolac Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, -da je u razdoblju od najviše pet (5) godina prije pokretanja izbora bio/la izabrana na nastavno radno mjesto višeg predavača ili znanstveno-nastavno radno mjesto odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika te je u tom svojstvu izvodio/la nastavu od najmanje dvjesto četrdeset (240) norma sati. Ponovno obratiti pažnju na "norma sate" koji se više ne izračunavaju po navedenom koeficijentu. Nije prihvaćen Čl. 3. st. 4. Nacionalnih veleučilišnih kriterija sate nastave jasno definiraju kao norma sate rada u nastavi. Kolektivni ugovor za Znanost i visoko obrazovanje ne odnosi se na sva visoka učilišta.
108 INA STAŠEVIĆ Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, -da je u razdoblju od najviše pet (5) godina prije pokretanja izbora bio/la izabrana na nastavno radno mjesto višeg predavača ili znanstveno-nastavno radno mjesto odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika te je u tom svojstvu izvodio/la nastavu od najmanje dvjesto četrdeset (240) norma sati. Norma satnicu bi trebalo vezati za udio u radnom odnosu. Ako netko ima nizak udio (npr. 10%) ne može doseći traženu norma satnicu. Nije prihvaćen Čl. 3. st. 4. Nacionalnih veleučilišnih kriterija sate nastave jasno definiraju kao norma sate rada u nastavi. Kolektivni ugovor za Znanost i visoko obrazovanje ne odnosi se na sva visoka učilišta.
109 Siniša Srečec Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, onajmanje četiri (4) objavljena stručna i/ili znanstvena ili umjetnička rada, (izvedena ili nagrađena relevantna stručna, znanstvena ili umjetnička projekata, odnosno studije ili priznata patenata) s doprinosom pristupnika u području i polju u kojem se provodi izbor ili, Uz pojam "stručni rad" koji de facto na postoje i treba ih zamijeniti, baš kao i znanstvene pojmovima kao što su istraživački i pregledni radovi, dodao bih i obvezu da najmanje dva rada (od predložena 4) moraju biti objavljeni u časopisima koji su indeksirani na strogim referalnim citatnim bazama, konkretno Web of Science/Core Collection. Nije prihvaćen Propisi i praksa u RH i dalje prepoznaju pojam stručnih radova. Uzimajući u obzir niz primjedbi vezano uz jedan znanstveni rad najviše razine smatramo da bi ovaj prijedlog predstavljao preveliko opterećenje za nastavnike na veleučilištima.
110 Andreja Bartolac Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, -da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) znanstveni rad najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija. Umjesto „znanstveni rad najviše razine“ navesti samo „znanstveni rad“ ili točno definirati koja indeksiranost se očekuje. Nije prihvaćen 111: Ne prihvaća se. Rad najviše razine obvezni je uvjet isključivo kod radnog mjesta profesora stručnog studija i više. S obzirom na odredbe Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (čl.42. st.3) nastavnik se reizabire na postojeće radno mjesto ako je ispunio polovinu Nacionalnih veleučilišnih kriterija za izbor na više radno mjesto, stoga je nemoguće prihvatiti ovaj komentar bez da se ne intervenira u kriterije za izbor na nastavno radno mjesto profesora stručnog studija. Nadalje, uklanjanje uvjeta objave rada najviše razine za nastavno radno mjesto profesora stručnog studija ili stjecanja doktorata znanosti značajno bi negativno utjecalo na kvalitetu stručnih studija u cjelini. Odluku o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata Zbor veleučilišta donijet će u roku od 3 mjeseca od donošenja Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
111 Željko Kovačević Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, -da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) znanstveni rad najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija. Svakako smatram da se nečija znanstvenstvena djelatnost treba na neki način vrednovati, ali za to bi bili prikladniji posebni uvjeti, a ne obavezni. Jer također, ne ovisi samo o pojedincu mogućnost pisanja radova ovog kalibra, već i o ustanovi u kojoj radi, gdje većina ustanova nema dovoljno pravih i dovoljno kvalitetnih znanstvenih projekata na kojima bi nastavnici mogli sudjelovati i na osnovu njih "proizvoditi" znanstvene radove najjače kategorije. Smatram da će ovakav uvjet u obaveznom obliku većinu nastavnika natjerati da budu više fokusirani na ispunjavanje uvjeta za izbor u zvanje nego da se bave nastavom, što će posljedično narušiti kvalitetu nastave. Također, i ja ću napomenuti na već spomenuti članak sadržaja "Veleučilište obavlja djelatnost visokog obrazovanja i stručnu djelatnost." tj. nigdje nema obavezu obavljati i znanstvenu djelatnost, te prema tome ne vidim uporište da ovaj uvjet bude obavezan za izbor u stručno zvanje, već tek poseban uvjet. Štoviše, i sam naziv zvanja glasi profesor "stručnog" studija. Nije prihvaćen Rad najviše razine obvezni je uvjet isključivo kod radnog mjesta profesora stručnog studija i više. S obzirom na odredbe Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (čl.42. st.3) nastavnik se reizabire na postojeće radno mjesto ako je ispunio polovinu Nacionalnih veleučilišnih kriterija za izbor na više radno mjesto, stoga je nemoguće prihvatiti ovaj komentar bez da se ne intervenira u kriterije za izbor na nastavno radno mjesto profesora stručnog studija. Nadalje, uklanjanje uvjeta objave rada najviše razine za nastavno radno mjesto profesora stručnog studija ili stjecanja doktorata znanosti značajno bi negativno utjecalo na kvalitetu stručnih studija u cjelini. Odluku o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata Zbor veleučilišta donijet će u roku od 3 mjeseca od donošenja Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
112 VELEUČILIŠTE KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, -da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) znanstveni rad najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija. Tzv. znanstveni rad najviše razine ne bi trebao biti opći nego poseban uvjet ili se ne bi trebalo tražiti ispunjavanje svih općih uvjeta, kako bi se izbjegla njegova isključivost i obligatornost. Nije prihvaćen Rad najviše razine obvezni je uvjet isključivo kod radnog mjesta profesora stručnog studija i više. S obzirom na odredbe Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (čl.42. st.3) nastavnik se reizabire na postojeće radno mjesto ako je ispunio polovinu Nacionalnih veleučilišnih kriterija za izbor na više radno mjesto, stoga je nemoguće prihvatiti ovaj komentar bez da se ne intervenira u kriterije za izbor na nastavno radno mjesto profesora stručnog studija. Nadalje, uklanjanje uvjeta objave rada najviše razine za nastavno radno mjesto profesora stručnog studija ili stjecanja doktorata znanosti značajno bi negativno utjecalo na kvalitetu stručnih studija u cjelini. Odluku o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata Zbor veleučilišta donijet će u roku od 3 mjeseca od donošenja Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
113 ERIKA GRŽIN Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, -da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje jedan (1) znanstveni rad najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija. Predlažem se da se umjesto „znanstveni rad najviše razine“ stavi „znanstveni rad“. Budući da se na veleučilištima provode izbori u nastavna zvanja, a ne u znanstvena ili znanstveno-nastavna zvanja te da još nije donesena Odluka o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova koju donosi Zbor veleučilišta, predlaže se ovakva izmjena. Nije prihvaćen Rad najviše razine obvezni je uvjet isključivo kod radnog mjesta profesora stručnog studija i više. S obzirom na odredbe Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (čl.42. st.3) nastavnik se reizabire na postojeće radno mjesto ako je ispunio polovinu Nacionalnih veleučilišnih kriterija za izbor na više radno mjesto, stoga je nemoguće prihvatiti ovaj komentar bez da se ne intervenira u kriterije za izbor na nastavno radno mjesto profesora stručnog studija. Nadalje, uklanjanje uvjeta objave rada najviše razine za nastavno radno mjesto profesora stručnog studija ili stjecanja doktorata znanosti značajno bi negativno utjecalo na kvalitetu stručnih studija u cjelini. Odluku o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata Zbor veleučilišta donijet će u roku od 3 mjeseca od donošenja Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
114 Siniša Srečec Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, -da ima ažuran javno dostupan Crosbi (bib.irb.hr) profil (uređen na način kojim se izbjegava dvostruko ili višestruko prikazivanje istih radova, nepripadno povezivanje radova drugih autora, nepravilno kategoriziranje radova te osigurava povezivanje pristupnika s određenim visokim učilištem / visokim učilištima. Crosbi profil, iako je jako dobar i za njega imam same pohvale, nažalost sam po sebi nije dovoljno međunarodno prepoznatljiv. Potrebno je imati i javno dostupan GoogleScholar profil jer na tom profilu je vidljiva i citiranost radova po godinama. Nije prihvaćen Korištenje podataka sa Google znalac platforme već je regulirano kroz posebne uvjete za sva nastavna radna mjesta.
115 Željko Kovačević Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, Posebni uvjeti: Kao jedan od posebnih uvjeta predložio bih da se vrednuje minimalno 20 citata u WoS ili SCOPUS bazama. Nije prihvaćen U posebne uvjete kod svih radnih mjesta uključen je broj novih potvrđenih citata na platformi Google znalac.
116 INA STAŠEVIĆ Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, 10.2.da je u proteklom izbornom razdoblju pod njegovim mentorstvom izrađeno najmanje sedam (7) završnih i/ili diplomskih radova u području i polju u kojem se provodi izbor; Umanjiti broj mentorstava sukladno udjelu u radnom odnosu. Radni odnos do 25% - 1 rad; Radni odnos do 50% - 3; radni odnos do 75% - 5 radova; radni odnos 100% - 7 radova Nije prihvaćen Nemoguće je pojedine uvjete vrednovati sukladno postotku radnog odnosa.
117 Ida Panev Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, 10.4.da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor prezentirala najmanje četiri (4) rada s doprinosom pristupnika u području i polju u kojem se provodi izbor na znanstvenim ili stručnim skupovima, od kojih barem dva na međunarodnim znanstvenim ili stručnim skupovima; U nekim poljima niti nema konferencija u tolikom obimu (ili ih uopće nema) tijekom 5 godina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
118 Željko Kovačević Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, 10.4.da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor prezentirala najmanje četiri (4) rada s doprinosom pristupnika u području i polju u kojem se provodi izbor na znanstvenim ili stručnim skupovima, od kojih barem dva na međunarodnim znanstvenim ili stručnim skupovima; S obzirom na troškove putovanja, smještaja te cijenu pojedine konferencije preporučujem da se makne dio "u proteklom izbornom razdoblju". Za tu cijenu u periodu od 4 godine mogla bi se platiti objava članka u časopisu iz WoS-a. Alernativno bih predložio da se broj prezentiranih radova na konferencijama u proteklom izbornom razdoblju smanji na 2, ali da ukupan broj radova prezentiranih na konferencijama bude minimalno 4. Djelomično prihvaćen Broj konferencija bit će smanjen na tri.
119 Sandra Debeljak Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, 10.5.da je u proteklom izbornom razdoblju sudjelovala u programu međunarodne mobilnosti (ne odnosi se na studentsku mobilnost) u sklopu koje je izvodila najmanje šest (6) sati nastave ili sudjelovala najmanje tri (3) dana u programu stručnog usavršavanja u visokoškolskoj ustanovi u inozemstvu. Izvođenje nastave ili sudjelovanje u usavršavanju može se priznati ukoliko je bilo izvedeno uživo ili on-line; Poštovani, predlaže se brisanje riječi: "u visokoškolskoj ustanovi". Pristupnici često sudjeluju u značajnim i dužim programima stručnog usavršavanja u okviru međunarodne mobilnosti koje organiziraju relevantne i međunarodno priznate tvrtke pa smatram da bi i to trebalo uzeti u obzir kod ovoj posebnog uvjeta. Prihvaćen Iz uvjeta 6.3., 8.12., 10.5. i 12.5 briše se „na visokom učilištu“.
120 Andreja Bartolac Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, 10.6.da je u proteklom izbornom razdoblju bila voditelj međunarodnog razvojnog projekta veleučilišta; U svakom slučaju aktivno sudjelovanje na međunarodnom projektu (voditelj ili član), jer voditelj je imenovan samo jedan, no ostali članovi itekako ulažu svoje vrijeme, energiju i znanje u projekt i to je važno vrednovati. Voditelj ne radi sam niti je jedini zaslužio biti vrednovan. Samo (aktivno) sudjelovanje na projektu, kad ih nema mnogo te uz iznimno veliku nastavnu satnicu, je sigurno vrijedno bodovanja. Nije prihvaćen Značajna je razlika u doprinosu i opterećenju voditelja razvojnog projekta i osoba koje u njemu sudjeluju.
121 INA STAŠEVIĆ Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, 10.6.da je u proteklom izbornom razdoblju bila voditelj međunarodnog razvojnog projekta veleučilišta; Voditelj/član međunarodnog ili domaćeg razvojnog projekta. Nije prihvaćen Značajna je razlika u doprinosu i opterećenju voditelja razvojnog projekta i osoba koje u njemu sudjeluju.
122 Željko Kovačević Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, 10.6.da je u proteklom izbornom razdoblju bila voditelj međunarodnog razvojnog projekta veleučilišta; Međunarodni projekti su najčešće rijetki i malo tko ima šanse zadovoljiti navedeni kriterij. Predlažem da se alternativno vrednuju i interni projekti na veleučilištu. Nije prihvaćen Značajna je razlika u opterećenju i doprinosu instituciji međunarodnih i internih projekata.
123 Ida Panev Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, 10.7.da u proteklom izbornom razdoblju ima ukupno najmanje dva (2) objavljena stručna i/ili znanstvena ili umjetnička rada, (izvedena ili nagrađena stručna, znanstvena ili umjetnička projekata odnosno studije ili priznatih patenata) s doprinosom pristupnika u području i polju u kojem se provodi izbor; U općim uvjetima se traži četiri rada, u posebnim još dva. Dakle, pristupnik bi trebao izraditi šest radova u pet godina. Plus još četiri rada za konferencije. To je ukupno 10 radova!? Smatram da nije moguće objaviti toliko radova ukoliko je pristupnik posvećen izvrsnosti svojeg nastavnog rada. A zamislimo da se ovi Nacionalni kriteriji objave npr. dvije godine prije nečijeg izbora, kako će taj pristupnik uspjet zadovoljiti uvjete u tako malo vremena s obzirom na nastavno opterećenje i druge doprinose instituciji u kojoj je zaposlen. Primljeno na znanje Pristupnik ne mora koristiti navedeni posebni uvjet.
124 Ida Panev Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, 10.8.da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavila najmanje dva (2) rada najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija; U općim uvjetima se traži jedan rad, u posebnim još dva. Dakle, pristupnik bi trebao izraditi tri rada najviše razine u pet godina. Smatram da nije moguće objaviti toliko radova ukoliko je pristupnik posvećen izvrsnosti svojeg nastavnog rada. A zamislimo da se ovi Nacionalni kriteriji objave npr. dvije godine prije nečijeg izbora, kako će taj pristupnik uspjet zadovoljiti uvjete u tako malo vremena s obzirom na nastavno opterećenje i druge doprinose instituciji u kojoj je zaposlen? Primljeno na znanje Pristupnik ne mora koristiti navedeni posebni uvjet.
125 zrinka pukljak Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, 10.11.da u proteklom izbornom razdoblju ima najmanje deset (10) novih potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova na Google Znalac relevantnih za izbor u navedenom znanstvenom području odnosno sudjelovala na pet (5) umjetničkih izložbi; Komentar: zamijeniti sa …“vidljivih iz potvrde koju izdaje NSB“ Nije prihvaćen Za potrebe vrednovanja posebnih kriterija Google znalac je primjerena platforma.
126 TRPIMIR ALAJBEG Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, 10.11.da u proteklom izbornom razdoblju ima najmanje deset (10) novih potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova na Google Znalac relevantnih za izbor u navedenom znanstvenom području odnosno sudjelovala na pet (5) umjetničkih izložbi; Google Scholar nije relevantan za potvrđivanje citiranosti radova. Predlažem da se za potvrdu citiranosti radova priznaje isključivo odgovarajući dokument kojega izdaje Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, u kojemu se uz Znalca, navode mnogo relevantnije citiranosti iz Web of Science/Core Collection i Scopus baza. Primjedba se odnosi na izbore/reizbore za sva nastavna zvanja u ovom prijedlogu Nacionalnih (...). Nije prihvaćen Za potrebe vrednovanja posebnih kriterija Google znalac je primjerena platforma.
127 Sandra Debeljak Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, 10.11.da u proteklom izbornom razdoblju ima najmanje deset (10) novih potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova na Google Znalac relevantnih za izbor u navedenom znanstvenom području odnosno sudjelovala na pet (5) umjetničkih izložbi; Predlaže se da se citiranost i dalje dokazuje na način kao i do sada pa se predlaže brisanje riječi: "na Google Znalac". Nije prihvaćen Za potrebe vrednovanja posebnih kriterija Google znalac je primjerena platforma.
128 Željko Kovačević Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, 10.11.da u proteklom izbornom razdoblju ima najmanje deset (10) novih potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova na Google Znalac relevantnih za izbor u navedenom znanstvenom području odnosno sudjelovala na pet (5) umjetničkih izložbi; Predlažem da se pod ovom točkom vrednuju i citati ostvareni od objavljenih knjiga i recenziranih nastavnih materijala. Prihvaćen Prihvaća se.
129 Željko Kovačević Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, 10.12.da je u proteklom izbornom razdoblju bila voditelj ili član tima sa značajnim dokumentiranim doprinosom, u području relevantnom za izbor, izvedenog stručnog (relevantnog za gospodarstvo, javni sektor ili društvo), umjetničkog ili znanstvenog projekta. Ovaj kriterij se ne odnosi na interne projekte ustanove; "Značajno" je subjektivan pojam i trebalo bi ga jasnije definirati. Slično vrijedi i za dio "dokumentiranim doprinosom". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
130 INA STAŠEVIĆ Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, 10.15.da je u proteklom izbornom razdoblju recenzirala najmanje dva (2) visokoškolska priručnika / udžbenika u području i polju u kojem se provodi postupak izbora; Recenzija najmanje jednog udžbenika/priručnika. Prihvaćen Prihvaća se.
131 Željko Kovačević Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, 10.15.da je u proteklom izbornom razdoblju recenzirala najmanje dva (2) visokoškolska priručnika / udžbenika u području i polju u kojem se provodi postupak izbora; U praksi, većina nastavnika ne piše vlastite priručnike i udžbenike te je potražnja za recenzijama ovog tipa poprilično niska. Stoga predlažem da se ovaj uvjet smanji na najmanje 1 visokoškolski priručnik/udžbenik. Prihvaćen Prihvaća se.
132 Damir Pilepic Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, 10.18.da je u proteklom izbornom razdoblju najmanje dvije godine obnašala čelnu dužnost u strukovnoj/umjetničkoj asocijaciji / organizaciji iz područja relevantnog za izbor ili dužnost u visokim školama ili veleučilištima kao što su: pročelnik (šef) katedre/ odjela ili voditelj studija, predsjednik ili potpredsjednik suda časti, član umjetničkog savjeta, koordinator za znanost, koordinator za međunarodnu suradnju, Erasmus koordinator; U ovoj točci predlaže se uskladiti tekst s točkom 8.15., jer se trenutno u jednoj mjeri razlikuju te dodati dopunu teksta. U tom smislu predlaže se iza riječi: „član umjetničkog savjeta,“ dodati riječi: „ voditelj odbora za kvalitetu, voditelj ureda/centra/odbora, odnosno predsjednik povjerenstva osnovanog na razini visokog učilišta.“ Praksa ukazuje da pristupnici aktivno vode i djeluju u mnogobrojnim tijelima institucije, kao što su razna povjerenstva, centri, uredi i drugo pa bi bilo potrebno i navedeno uključiti unutar ovog uvjeta, s time da bi se ovdje vrednovalo da je pristupnik obnašao dužnost voditelja, odnosno predsjednika, kako je navedeno u prijedlogu. U ovom slučaju pristupnici također ulažu znatno vrijeme i vještine za obnašanje takvih dužnosti pa se smatra da i to treba vrednovati. Djelomično prihvaćen U navedeni posebni uvjet proširena je definicija organizacijska jedinica za kvalitetu. Prijedlog vezan uz vođenje ili sudjelovanje u radu povjerenstava se ne prihvaća.
133 Andreja Bartolac Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, 10.18.da je u proteklom izbornom razdoblju najmanje dvije godine obnašala čelnu dužnost u strukovnoj/umjetničkoj asocijaciji / organizaciji iz područja relevantnog za izbor ili dužnost u visokim školama ili veleučilištima kao što su: pročelnik (šef) katedre/ odjela ili voditelj studija, predsjednik ili potpredsjednik suda časti, član umjetničkog savjeta, koordinator za znanost, koordinator za međunarodnu suradnju, Erasmus koordinator; Koje su točno "čelne dužnost u strukovnoj/umjetničkoj asocijaciji"? Jesu li ti funkcije u komorama ili strukovnim organizacijama i njihovim tijelima? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
134 Sandra Debeljak Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, 10.18.da je u proteklom izbornom razdoblju najmanje dvije godine obnašala čelnu dužnost u strukovnoj/umjetničkoj asocijaciji / organizaciji iz područja relevantnog za izbor ili dužnost u visokim školama ili veleučilištima kao što su: pročelnik (šef) katedre/ odjela ili voditelj studija, predsjednik ili potpredsjednik suda časti, član umjetničkog savjeta, koordinator za znanost, koordinator za međunarodnu suradnju, Erasmus koordinator; U ovoj točci predlaže se uskladiti tekst s točkom 8.15., jer se trenutno u jednoj mjeri razlikuju te dodati dopunu teksta. U tom smislu predlaže se iza riječi: „član umjetničkog savjeta,“ dodati riječi: „ voditelj odbora za kvalitetu, voditelj ureda/centra/odbora, odnosno predsjednik povjerenstva osnovanog na razini visokog učilišta.“ Praksa ukazuje da pristupnici aktivno vode i djeluju u mnogobrojnim tijelima institucije, kao što su razna povjerenstva, centri, uredi i drugo pa bi bilo potrebno i navedeno uključiti unutar ovog uvjeta, s time da bi se ovdje vrednovalo da je pristupnik obnašao dužnost voditelja, odnosno predsjednika, kako je navedeno u prijedlogu. U ovom slučaju pristupnici također ulažu znatno vrijeme i vještine za obnašanje takvih dužnosti pa se smatra da i to treba vrednovati. Djelomično prihvaćen U navedeni posebni uvjet proširena je definicija organizacijska jedinica za kvalitetu. Prijedlog vezan uz vođenje ili sudjelovanje u radu povjerenstava se ne prihvaća.
135 ERIKA GRŽIN Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, 10.18.da je u proteklom izbornom razdoblju najmanje dvije godine obnašala čelnu dužnost u strukovnoj/umjetničkoj asocijaciji / organizaciji iz područja relevantnog za izbor ili dužnost u visokim školama ili veleučilištima kao što su: pročelnik (šef) katedre/ odjela ili voditelj studija, predsjednik ili potpredsjednik suda časti, član umjetničkog savjeta, koordinator za znanost, koordinator za međunarodnu suradnju, Erasmus koordinator; U ovoj točci predlažem da se tekst uskladi s točkom 8.15., jer se trenutno u jednoj mjeri razlikuju te dodati dopunu teksta. U tom smislu predlažem da se iza riječi: „član umjetničkog savjeta,“ dodaju riječi: „ voditelj odbora za kvalitetu, voditelj ureda/centra/odbora osnovanog na razini visokog učilišta,“, te da se na kraju rečenice iza riječi „Erasmus koordinator“ izbriše točka, doda zarez i riječi: „predsjednik povjerenstva s relevantnim doprinosom osnovanog na razini visokog učilišta.“. Praksa ukazuje da pristupnici aktivno vode i djeluju u mnogobrojnim tijelima institucije, kao što su razna povjerenstva, uredi i drugo pa bi bilo potrebno i navedeno uključiti unutar ovog uvjeta, s time da bi se ovdje vrednovalo da je pristupnik obnašao dužnost voditelja, odnosno predsjednika, kako je navedeno u prijedlogu. U ovom slučaju pristupnici također ulažu znatno vrijeme i vještine za obnašanje takvih dužnosti pa smatram da i to treba vrednovati. Djelomično prihvaćen U navedeni posebni uvjet proširena je definicija organizacijska jedinica za kvalitetu. Prijedlog vezan uz vođenje ili sudjelovanje u radu povjerenstava se ne prihvaća.
136 ANITA PRELAS KOVAČEVIĆ Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, 10.18.da je u proteklom izbornom razdoblju najmanje dvije godine obnašala čelnu dužnost u strukovnoj/umjetničkoj asocijaciji / organizaciji iz područja relevantnog za izbor ili dužnost u visokim školama ili veleučilištima kao što su: pročelnik (šef) katedre/ odjela ili voditelj studija, predsjednik ili potpredsjednik suda časti, član umjetničkog savjeta, koordinator za znanost, koordinator za međunarodnu suradnju, Erasmus koordinator; Prijedlog da se ovdje uključe i voditelji Centara (npr- Centra za cjeloživotno obrazovanje, Centar za karijere ...) Nije prihvaćen U navedeni posebni uvjet proširena je definicija organizacijska jedinica za kvalitetu.
137 Željko Kovačević Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, 10.18.da je u proteklom izbornom razdoblju najmanje dvije godine obnašala čelnu dužnost u strukovnoj/umjetničkoj asocijaciji / organizaciji iz područja relevantnog za izbor ili dužnost u visokim školama ili veleučilištima kao što su: pročelnik (šef) katedre/ odjela ili voditelj studija, predsjednik ili potpredsjednik suda časti, član umjetničkog savjeta, koordinator za znanost, koordinator za međunarodnu suradnju, Erasmus koordinator; U nekim ustanovama voditelji studija preimenovani su u „pomoćnike pročelnika odjela“ (jedan odjel može imati više studija), ali i dalje s istim opisom posla (vođenje studija). Zbog toga, ukoliko se „pomoćnik pročelnika odjela“ po ovom prijedlogu ne vrednuje predložio bih da se i to doda u sadržaj ovog prijedloga. Prihvaćen Prihvaća se.
138 VELEUČILIŠTE KRIMINALISTIKE I JAVNE SIGURNOSTI Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, 10.20.da je u proteklom izbornom razdoblju bila član međunarodnih ili nacionalnih tijela za znanost i visoko obrazovanje (Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Akreditacijski savjet AZVO-a, nacionalna područna znanstvena vijeća, matično povjerenstvo, matični odbori, povjerenstva Zbora veleučilišta i druga tijela nadležna za znanost i visoko obrazovanje koja imenuju tijela državne uprave); Dodatan (poseban) kriterij Kao poseban kriterij predlaže se kreiranje posebnog uvjeta koji se odnosi na organizaciju i vođenje studentske prakse na veleučilištu, što je za stručne studije vrlo značajan aspekt ishoda na razini kolegija i studijskog programa. Nije prihvaćen Ukoliko je stručna praksa dio nastavnog procesa, ovaj je uvjet sadržan u broju propisanih norma sati nastave.
139 ANITA PRELAS KOVAČEVIĆ Članak 10. Profesor stručnog studija - izbor, 10.21.da je u proteklom izbornom razdoblju bila najmanje tri (3) godine član uređivačkog odbora znanstvenog, umjetničkog ili stručnog časopisa ili drugih serijskih znanstvenih ili stručnih publikacija relevantnih za izbor; Prijedlog da se izbriše "u proteklom izbornom razdoblju" Nije prihvaćen Navedeno bi predstavljalo iznimku od cjelokupnog pristupa Nacionalnim veleučilišnim kriterijima.
140 Andreja Bartolac Članak 11. Profesor stručnog studija - reizbor, oobjavljen najmanje jedan (1) stručni, znanstveni ili umjetnički rad (izveden i/ili nagrađen relevantni projekt odnosno studiju) s doprinosom pristupnika u području i polju u kojem se provodi izbor ili, Doista jedan rad je malo. Barem jedan rad u indeksiranom časopisu. Primljeno na znanje Navedeni uvjet samo je jedan od tri opća uvjeta za navedeno radno mjesto.
141 Siniša Srečec Članak 11. Profesor stručnog studija - reizbor, oobjavljen najmanje jedan (1) stručni, znanstveni ili umjetnički rad (izveden i/ili nagrađen relevantni projekt odnosno studiju) s doprinosom pristupnika u području i polju u kojem se provodi izbor ili, Najmanje 1 rad, kako stoji, JE PREMALO. Prijedlog: najmanje 1 rad indeksiran na Web of Science/Core Collection citatnoj bazi trebao bi biti preduvjet za izbor, a najmanji broj ukupno objavljenih radova za rezibor u zvanje profesora stručnog studija trebao bi biti 3. Primljeno na znanje Navedeni uvjet samo je jedan od tri opća uvjeta za navedeno radno mjesto.
142 Andreja Bartolac Članak 12. Profesor stručnog studija u trajnom izboru, oobjavljena najmanje tri (3) stručna, znanstvena ili umjetnička rada (izvedena i/ili nagrađena relevantna projekta odnosno studije) s doprinosom pristupnika u području i polju u kojem se provodi izbor ili, Neobično je da za reizbor u zvanje profesora ss treba jedan rad, a za trajno zvanje tri rada. To bi trebalo izbalansirati. Primljeno na znanje Navedeni uvjet samo je jedan od tri opća uvjeta za navedeno radno mjesto.
143 Siniša Srečec Članak 12. Profesor stručnog studija u trajnom izboru, oobjavljena najmanje tri (3) stručna, znanstvena ili umjetnička rada (izvedena i/ili nagrađena relevantna projekta odnosno studije) s doprinosom pristupnika u području i polju u kojem se provodi izbor ili, Nije navedeno koliki broj radova treba biti objavljen u časopisima indeksiranih u strogim referalnim citatinim bazama kao Web of Science/Core Collection ili SCOPUS i dr. Za izbor u trajno zvanje bilo bi logično da ih bude najmanje tri od prošlog izbora. Primljeno na znanje Navedeni uvjet samo je jedan od tri opća uvjeta za navedeno radno mjesto.
144 Željko Kovačević Članak 12. Profesor stručnog studija u trajnom izboru, -da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor s udjelom doprinosa koji se računa kao jedan rad odnosno 100% objavio najmanje jedan (1) znanstveni rada najviše razine prema definiciji iz članka petog (5) ovih Nacionalnih veleučilišnih kriterija. Svakako smatram da se nečija znanstvenstvena djelatnost treba na neki način vrednovati, ali za to bi bili prikladniji posebni uvjeti, a ne obavezni. Jer također, ne ovisi samo o pojedincu mogućnost pisanja radova ovog kalibra, već i o ustanovi u kojoj radi, gdje većina ustanova nema dovoljno pravih i dovoljno kvalitetnih znanstvenih projekata na kojima bi nastavnici mogli sudjelovati i na osnovu njih "proizvoditi" znanstvene radove najjače kategorije. Smatram da će ovakav uvjet u obaveznom obliku većinu nastavnika natjerati da budu više fokusirani na ispunjavanje uvjeta za izbor u zvanje nego da se bave nastavom, što će posljedično narušiti kvalitetu nastave. Također, i ja ću napomenuti na već spomenuti članak sadržaja "Veleučilište obavlja djelatnost visokog obrazovanja i stručnu djelatnost." tj. nigdje nema obavezu obavljati i znanstvenu djelatnost, te prema tome ne vidim uporište da ovaj uvjet bude obavezan za izbor u stručno zvanje, već tek poseban uvjet. Štoviše, i sam naziv zvanja glasi profesor "stručnog" studija. Nije prihvaćen Rad najviše razine obvezni je uvjet isključivo kod radnog mjesta profesora stručnog studija i više. S obzirom na odredbe Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (čl.42. st.3) nastavnik se reizabire na postojeće radno mjesto ako je ispunio polovinu Nacionalnih veleučilišnih kriterija za izbor na više radno mjesto, stoga je nemoguće prihvatiti ovaj komentar bez da se ne intervenira u kriterije za izbor na nastavno radno mjesto profesora stručnog studija. Nadalje, uklanjanje uvjeta objave rada najviše razine za nastavno radno mjesto profesora stručnog studija ili stjecanja doktorata znanosti značajno bi negativno utjecalo na kvalitetu stručnih studija u cjelini. Odluku o kategorizaciji znanstvenih i umjetničkih radova i projekata Zbor veleučilišta donijet će u roku od 3 mjeseca od donošenja Nacionalnih veleučilišnih kriterija.
145 Siniša Srečec Članak 12. Profesor stručnog studija u trajnom izboru, -da ima ažuran javno dostupan Crosbi (bib.irb.hr) profil (uređen na način kojim se izbjegava dvostruko ili višestruko prikazivanje istih radova, nepripadno povezivanje radova drugih autora, nepravilno kategoriziranje radova te osigurava povezivanje pristupnika s određenim visokim učilištem. Crosbi profil, iako je jako dobar i za njega imam same pohvale, nažalost sam po sebi nije dovoljno međunarodno prepoznatljiv. Potrebno je imati i javno dostupan GoogleScholar profil jer na tom profilu je vidljiva i citiranost radova po godinama. Nije prihvaćen Korištenje podataka sa Google znalac platforme već je regulirano kroz posebne uvjete za sva nastavna radna mjesta.
146 Željko Kovačević Članak 12. Profesor stručnog studija u trajnom izboru, Posebni uvjeti: Kao jedan od posebnih uvjeta predložio bih da se vrednuje minimalno 40 citata u WoS ili SCOPUS bazama. Nije prihvaćen U posebne uvjete kod svih radnih mjesta uključen je broj novih potvrđenih citata na platformi Google znalac.
147 INA STAŠEVIĆ Članak 12. Profesor stručnog studija u trajnom izboru, 12.2.da je u proteklom izbornom razdoblju pod njegovim mentorstvom obranjeno najmanje sedam (7) završnih ili diplomskih radova u području i polju u kojem se provodi izbor; Umanjiti broj mentorstava sukladno udjelu radnog odnosa, kako je predloženo za članak 10.2. Nije prihvaćen Nemoguće je pojedine uvjete vrednovati sukladno postotku radnog odnosa.
148 Željko Kovačević Članak 12. Profesor stručnog studija u trajnom izboru, 12.4.da je u proteklom izbornom razdoblju kao autor ili koautor prezentirala najmanje četiri (4) rada s doprinosom pristupnika u području i polju u kojem se provodi izbor na znanstvenim ili stručnim skupovima, od kojih barem dva (2) na međunarodnim znanstvenim ili stručnim skupovima; Isti komentar kao i za članak 10.4. Nije prihvaćen Navedeno je tek jedan u nizu posebnih uvjeta.
149 Željko Kovačević Članak 12. Profesor stručnog studija u trajnom izboru, 12.7.da je u proteklom izbornom razdoblju bila voditelj međunarodnog razvojnog projekta visokog učilišta; Isti komentar kao i za članak 10.6. Nije prihvaćen Navedeno je tek jedan u nizu posebnih uvjeta.
150 Željko Kovačević Članak 12. Profesor stručnog studija u trajnom izboru, 12.8.da je u proteklom izbornom razdoblju bila voditelj ili član tima sa značajnim dokumentiranim doprinosom, u području relevantnom za izbor, izvedenog stručnog (relevantnog za gospodarstvo, javni sektor ili društvo), umjetničkog ili znanstvenog projekta. Ovaj kriterij se ne odnosi na interne projekte ustanove; Isti komentar kao i za članak 10.12. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
151 Sandra Debeljak Članak 12. Profesor stručnog studija u trajnom izboru, 12.12.da u proteklom izbornom razdoblju ima minimalno dvadeset (20) novih potvrđenih citata stručnih i znanstvenih radova u Google Znalac relevantnih za izbor u navedenom znanstvenom području; Predlaže se da se citiranost i dalje dokazuje na način kao i do sada pa se predlaže brisanje riječi: "na Google Znalac". Nije prihvaćen Za potrebe vrednovanja posebnih kriterija Google znalac je primjerena platforma.
152 Željko Kovačević Članak 12. Profesor stručnog studija u trajnom izboru, 12.13.da je u proteklom izbornom razdoblju za znanstvene ili stručne časopise, zbornike radova sa znanstvenog skupa ili zbirne znanstvene publikacije recenzirala najmanje deset (10) člankau području i polju u kojem se provodi izbor, odnosno sudjelovala u recenziji ili uredništvu tri (3) umjetničke izložbe; Pojedina područja/polja nisu jednako zastupljena i aktualna pa uvjet od čak 10 recenzija smatram prevelikim. Predlažem da se kao i u slučaju točke 10.13. ograniči na minimalno 5 recenzija. Prihvaćen Prihvaća se.
153 Andreja Bartolac Članak 12. Profesor stručnog studija u trajnom izboru, 12.15.da je u proteklom izbornom razdoblju recenzirala najmanje tri (3) visokoškolska priručnika / udžbenika u području i polju u kojem se provodi postupak izbora; ... ili izbrisati "u proteklom razdoblju". Ne pruža se prilika toliko često za recenziju udžbenika. Djelomično prihvaćen Broj recenziranih visokoškolskih priručnika / udžbenika bit će smanjen na jedan.
154 INA STAŠEVIĆ Članak 12. Profesor stručnog studija u trajnom izboru, 12.15.da je u proteklom izbornom razdoblju recenzirala najmanje tri (3) visokoškolska priručnika / udžbenika u području i polju u kojem se provodi postupak izbora; Malo je vjerojatno da će netko tijekom pet godina dobiti na recenziju čak tri visokoškolska udžbenika u području i polju u kojem se vrši izbor. Kao kriterij bila bi dovoljna jedna recenzija. Prihvaćen Broj recenziranih visokoškolskih priručnika / udžbenika bit će smanjen na jedan.
155 Sandra Debeljak Članak 12. Profesor stručnog studija u trajnom izboru, 12.19.da je u proteklom izbornom razdoblju najmanje dvije godine obnašala čelnu dužnost u strukovnoj/umjetničkoj asocijaciji / organizaciji iz svog područja ili dužnost u visokim školama ili veleučilištima kao što su: pročelnik (šef) katedre/ odjela ili voditelj studija, predsjednik ili potpredsjednik suda časti, član umjetničkog savjeta, koordinator za znanost, koordinator za međunarodnu suradnju, Erasmus koordinator; U ovoj točci predlaže se uskladiti tekst s točkom 8.15., jer se trenutno u jednoj mjeri razlikuju te dodati dopunu teksta. U tom smislu predlaže se iza riječi: „član umjetničkog savjeta,“ dodati riječi: „ voditelj odbora za kvalitetu, voditelj ureda/centra/odbora, odnosno predsjednik povjerenstva osnovanog na razini visokog učilišta.“ Praksa ukazuje da pristupnici aktivno vode i djeluju u mnogobrojnim tijelima institucije, kao što su razna povjerenstva, centri, uredi i drugo pa bi bilo potrebno i navedeno uključiti unutar ovog uvjeta, s time da bi se ovdje vrednovalo da je pristupnik obnašao dužnost voditelja, odnosno predsjednika, kako je navedeno u prijedlogu. U ovom slučaju pristupnici također ulažu znatno vrijeme i vještine za obnašanje takvih dužnosti pa se smatra da i to treba vrednovati. Djelomično prihvaćen U navedeni posebni uvjet proširena je definicija organizacijska jedinica za kvalitetu. Prijedlog vezan uz vođenje ili sudjelovanje u radu povjerenstava se ne prihvaća.
156 Željko Kovačević Članak 12. Profesor stručnog studija u trajnom izboru, 12.19.da je u proteklom izbornom razdoblju najmanje dvije godine obnašala čelnu dužnost u strukovnoj/umjetničkoj asocijaciji / organizaciji iz svog područja ili dužnost u visokim školama ili veleučilištima kao što su: pročelnik (šef) katedre/ odjela ili voditelj studija, predsjednik ili potpredsjednik suda časti, član umjetničkog savjeta, koordinator za znanost, koordinator za međunarodnu suradnju, Erasmus koordinator; Isti komentar kao i za točku 10.18. Prihvaćen Prihvaća se.
157 Ida Panev Članak 12. Profesor stručnog studija u trajnom izboru, 12.23.da je u proteklom izbornom razdoblju bila član organizacijskog ili programskog odbora najmanje tri (3) međunarodna stručno-znanstvena odnosno umjetnička skupa (tj. skupa u kojem sudjeluju stručnjaci iz najmanje tri države, a organizacijski ili programski odbor ima članove iz tri države) ili da je bila predsjednik organizacijskog ili programskog odbora najmanje tri (3) domaća znanstvena odnosno umjetnička skupa. Predlaže se brisanje dijela rečenice: "u proteklom izbornom razdoblju". Nije prihvaćen Navedeno bi predstavljalo iznimku od cjelokupnog pristupa Nacionalnim veleučilišnim kriterijima.
158 Lada Perković Članak 12. Profesor stručnog studija u trajnom izboru, Dodatni posebni uvjeti koji se mogu koristiti isključivo kod izbora / re-izbora u pojedinim područjima i poljima znanosti, odnosno umjetnosti, kako je uz svaki uvjet navedeno: Nejasno je zašto se spominje reizbor kod profesora u trajnom zvanju? Prihvaćen Korigirano.
159 Damir Pilepic Na temelju članka 39. i članka 119. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 119/2022), Zbor veleučilišta, na svojoj ... sjednici održanoj dana ... donosi, Članak 16. Stupanje na snagu i primjena Smatram da kroz primjenu ovih kriterija je struka uvelike zanemarena i stavljena u podređeni položaj znanstvenoj djelatnosti. Svakako je nedopustivo da netko tko u svojem polju rada može biti struka najviše razine na području države nema adekvatne valorizacije rada. Osnovati povjerenstvo na razini države koje bi moglo na neki način valorizirati stručni rad, sličan primjer imamo u medicini s titulom "primarijus". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
160 Damir Pilepic Članak 16. Stupanje na snagu i primjena, (1)Nacionalni veleučilišni kriteriji stupaju na snagu osamnaest (18) mjeseci od objave u „Narodnim novinama“. Predlaže se da se umjesto osamnaest (18) mjeseci stavi trideset i šest (36) mjeseci. Zbog pooštrenih uvjeta predloženo prijelazno razdoblje je prekratko. Ovdje treba posebice voditi računa o nastavnicima koji za nove odredbe saznaju u drugoj polovici izbornog razdoblja pa se time stavljaju u znatno nepovoljniji položaj. Sukladno tome, primjerice viši predavač koji u ovom trenutku ispunjava sve uvjete za reizbor u nastavno zvanje i računa da je njegovo radno mjesto zbog toga sigurno, ima još 18 mjeseci za objavu dodatnog broja članaka od kojih jedan treba biti znanstveni rad vrednovan prema Odluci koja još nije donesena ili u tom roku treba steći kvalifikaciju doktora znanosti. U protivnom mu prestaje radni odnos. Dodatno otežavajući čimbenik je činjenica da se izborno razdoblje sukladno članku 1. stavku 8. ovog Prijedloga računa od trenutka donošenja Odluke o pokretanju postupka izbora ili reizbora na nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika, što vrijeme u kojem pristupnik može steći tražene uvjete skraćuje i do 6 mjeseci. Pri tome treba uzeti u obzir i to da se za prihvat rada u velikom broju slučajeva čeka i do godinu pa i godinu i pol dana. Zbog svega navedenog predlaže se da se ovo razdoblje produži sukladno navedenom prijedlogu. Djelomično prihvaćen Jasnije će se definirati stupanje na snagu i primjena.
161 VELJKO PEVALEK Članak 16. Stupanje na snagu i primjena, (1)Nacionalni veleučilišni kriteriji stupaju na snagu osamnaest (18) mjeseci od objave u „Narodnim novinama“. Predlaže se da se umjesto osamnaest (18) mjeseci stavi trideset i šest (36) mjeseci. Zbog pooštrenih uvjeta predloženo prijelazno razdoblje je prekratko. Ovdje treba posebice voditi računa o nastavnicima koji za nove odredbe saznaju u drugoj polovici izbornog razdoblja pa se time stavljaju u znatno nepovoljniji položaj. Sukladno tome, primjerice viši predavač koji u ovom trenutku ispunjava sve uvjete za reizbor u nastavno zvanje i računa da je njegovo radno mjesto zbog toga sigurno, ima još 18 mjeseci za objavu dodatnog broja članaka od kojih jedan treba biti znanstveni rad vrednovan prema Odluci koja još nije donesena ili u tom roku treba steći kvalifikaciju doktora znanosti. U protivnom mu prestaje radni odnos. Dodatno otežavajući čimbenik je činjenica da se izborno razdoblje sukladno članku 1. stavku 8. ovog Prijedloga računa od trenutka donošenja Odluke o pokretanju postupka izbora ili reizbora na nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika, što vrijeme u kojem pristupnik može steći tražene uvjete skraćuje i do 6 mjeseci. Pri tome treba uzeti u obzir i to da se za prihvat rada u velikom broju slučajeva čeka i do godinu pa i godinu i pol dana. Zbog svega navedenog predlaže se da se ovo razdoblje produži sukladno navedenom prijedlogu. Djelomično prihvaćen Jasnije će se definirati stupanje na snagu i primjena.
162 Željko Kovačević Članak 16. Stupanje na snagu i primjena, (1)Nacionalni veleučilišni kriteriji stupaju na snagu osamnaest (18) mjeseci od objave u „Narodnim novinama“. S obzirom na značajno teži prijedlog uvjeta i situaciju da ih veliki broj nastavnika mora ispuniti u kratkom roku (pogotovo oni nastavnici kojima izbor uskoro istječe) prijelazni period bi trebao biti minimalno 36 mjeseci. Djelomično prihvaćen Jasnije će se definirati stupanje na snagu i primjena.
163 TRPIMIR ALAJBEG Članak 16. Stupanje na snagu i primjena, (1)Nacionalni veleučilišni kriteriji stupaju na snagu osamnaest (18) mjeseci od objave u „Narodnim novinama“. Negativno diskriminirajuća odredba. Ponajviše prema onima kojima u trenutku stupanja na snagu ovoga akta do izbora/reizbora preostaje godina dana ili čak manje - pola godine (6 mjeseci). Stoga je potrebno izmijeniti odredbu da akt stupi na snagu najmanje 48 mjeseci računajući od datuma objave u Narodnim novinama. Smatram da je to dovoljno vremena da svi nastavnici koji su u ak. god. 2022./2023. (re)izabrani u sadašnja nastavna zvanja ispune ili uvjete za napredovanje ili uvjete za sljedeći reizbor. Djelomično prihvaćen Jasnije će se definirati stupanje na snagu i primjena.
164 Ida Panev Članak 16. Stupanje na snagu i primjena, (1)Nacionalni veleučilišni kriteriji stupaju na snagu osamnaest (18) mjeseci od objave u „Narodnim novinama“. Predlažem da ovi Nacionalni veleučilišni kriteriji, umjesto osamnaest (18) mjeseci, stupe na snagu minimum trideset i šest (36) mjeseci od objave u "Narodnim novinama". Djelomično prihvaćen Jasnije će se definirati stupanje na snagu i primjena.
165 Sandra Debeljak Članak 16. Stupanje na snagu i primjena, (1)Nacionalni veleučilišni kriteriji stupaju na snagu osamnaest (18) mjeseci od objave u „Narodnim novinama“. Predlaže se da se umjesto osamnaest (18) mjeseci stavi trideset i šest (36) mjeseci. Zbog pooštrenih uvjeta predloženo prijelazno razdoblje je prekratko. Ovdje treba posebice voditi računa o nastavnicima koji za nove odredbe saznaju u drugoj polovici izbornog razdoblja pa se time stavljaju u znatno nepovoljniji položaj. Sukladno tome, primjerice viši predavač koji u ovom trenutku ispunjava sve uvjete za reizbor u nastavno zvanje i računa da je njegovo radno mjesto zbog toga sigurno, ima još 18 mjeseci za objavu dodatnog broja članaka od kojih jedan treba biti znanstveni rad vrednovan prema Odluci koja još nije donesena ili u tom roku treba steći kvalifikaciju doktora znanosti. U protivnom mu prestaje radni odnos. Dodatno otežavajući čimbenik je činjenica da se izborno razdoblje sukladno članku 1. stavku 8. ovog Prijedloga računa od trenutka donošenja Odluke o pokretanju postupka izbora ili reizbora na nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika, što vrijeme u kojem pristupnik može steći tražene uvjete skraćuje i do 6 mjeseci. Pri tome treba uzeti u obzir i to da se za prihvat rada u velikom broju slučajeva čeka i do godinu pa i godinu i pol dana. Zbog svega navedenog predlaže se da se ovo razdoblje produži sukladno navedenom prijedlogu. Djelomično prihvaćen Jasnije će se definirati stupanje na snagu i primjena.
166 ERIKA GRŽIN Članak 16. Stupanje na snagu i primjena, (1)Nacionalni veleučilišni kriteriji stupaju na snagu osamnaest (18) mjeseci od objave u „Narodnim novinama“. Predlažem da se umjesto osamnaest (18) mjeseci stavi trideset i šest (36) mjeseci. Zbog pooštrenih uvjeta predloženo prijelazno razdoblje je premalo posebno uzimajući u obzir da se ukida mogućnost uklanjanja nedostataka u dodatne dvije godine. U posebno nepovoljan položaj stavljaju se nastavnici koji za nove odredbe saznaju u drugoj polovici izbornog razdoblja. Za stjecanje traženih općih i posebnih uvjeta predviđeno je razdoblje od 5 godina sukladno kojem nastavnici rade raspodjele svojih obaveza i pripreme za stjecanje traženih uvjeta. Sukladno tome, viši predavač koji u ovom trenutku ispunjava sve uvjete za reizbor u nastavno zvanje i računa da je njegovo radno mjesto zbog toga sigurno, ima još 18 mjeseci za objavu četiri članka od kojih jedan treba biti znanstveni rad vrednovan prema Odluci koja još nije donesena ili u tom roku treba steći kvalifikaciju doktora znanosti. U protivnom dobiva otkaz. Dodatan otežavajući čimbenik je činjenica da se izborno razdoblje sukladno članku 1. stavku 8. ovog Prijedloga računa od trenutka donošenja Odluke o pokretanju postupka izbora ili reizbora na nastavno radno mjesto, odnosno u odgovarajućeg naslovnog nastavnika, a ne od trenutka kada je osoba zapravo stupila na radno mjesto u prethodnom izbornom razdoblju što vrijeme u kojem pristupnik može steći tražene uvjete skraćuje i do 6 mjeseci. Pri tome treba uzeti u obzir i to da se za prihvat rada u velikom broju slučajeva čeka i do godinu pa i godinu i pol dana. Zbog svega navedenog predlažem da se ovo razdoblje produži sukladno navedenom prijedlogu. Djelomično prihvaćen Jasnije će se definirati stupanje na snagu i primjena.