Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dario Antić, Zagrebački električni tramvaj d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA Poštovani, vezano za najave izmjena predmetnog Pravilnika u pogledu propisivanja novih obveza za tramvajska vozila, kao i jedan komentar građanina u javnom savjetovanju, navodimo kako slijedi. Prvenstveno, ističemo kako je člankom 4. stavkom 1. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama ("Narodne novine" br. 85/16., 24/17., 70/19. i 60/20.) propisano kako vozila koja se registriraju u Republici Hrvatskoj moraju zadovoljavati homologacijske i tehničke uvjete sukladno propisima koji su bili na snazi u trenutku njihovog odobravanja. Također, člankom 172. Pravilnika propisano je kako vozila odnosno njihovi uređaji ili oprema koji su bili odobreni prije stupanja na snagu propisa na koje se poziva ovaj Pravilnik, moraju biti u skladu s propisima koji su bili na snazi u trenutku njihovog odobravanja, a člankom 173. propisano je kako se za vozila odnosno njihove uređaje i opremu čiji homologacijski i tehnički uvjeti nisu propisani Pravilnikom primjenjuju odredbe ECE pravilnika. Dakle, obzirom na navedeno, naglašavamo kako bi propisivanje bilo kakvih novih obveza za postojeće – „stare“ tramvaje, koji su u prometu više od 10 godina i koji ispunjavaju sve uvjete sukladno propisima koji su bili na snazi u trenutku njihovog odobravanja te su kao takvi odobreni od strane nadležne komisije, bilo protivno članku 90. Ustava Republike Hrvatske - zabrani retroaktivne primjene odnosno zabrani povratnog djelovanja propisa, navedenim odredbama Pravilnika, kao i načelu pravne sigurnosti. Također, smatramo kako u navedenom Pravilniku uopće nije mjesto tramvajskim vozilima, jer se isti odnosi prvenstveno na cestovna vozila i njime se za cestovna vozila definira ispitivanje kočnica, gume ljetne-zimske, tehnički pregledi u Stanicama za tehnički pregled (CVH) i sl., dok se homologacijski i tehnički uvjeti za tramvajska vozila, kao posebnu vrstu prijevoza (vozila na tračnicama s električnim pogonom, namijenjena javnom prijevozu, koja su radi napajanja motora električnom energijom vezano za električni vodič) detaljno propisuju nizom međunarodnih propisa, normi i preporuka. Navodimo kako je položaj signalizacije propisan Pravilnikom br. 48 Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) – Jedinstvenim odredbama o homologaciji vozila s obzirom na ugradnju uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju, te je navedeni propis taj koji definira vidljivost signalizacije i bio je uvjet kod nabave tramvaja NT 2200 i NT 2300, a i stavljen je u natječajnu dokumentaciju za nabavu novih tramvajskih vozila, dok raspored signalizacije definira proizvođač, a nadležna komisija koja je pregledavala vozila prije puštanja u promet odobrila je sadašnji raspored. Nadalje, napominjemo kako bi ugradnja lijevog i desnog retrovizora (u izvedbi kao široko kutna kamera malih dimenzija) i ugradnja dodatnih pokazivača smjera na svakom modulu tramvajskog vozila mogla eventualno vrijediti samo za nova tramvajska vozila, čija je nabava trenutno u tijeku i što se može tražiti u tehničkoj specifikaciji od strane proizvođača tramvaja. Za „stara” tramvajska vozila koja su u voznom parku ZET-a, uključujući i tramvajska vozila tip NT 2200 i NT 2300 proizvodnje Končar, osim prethodno navedenih primjedbi, bilo bi i preskupo postavljati nove instalacije za dodatne pokazivače smjera te nove sustave video nadzora u svrhu lijevog retrovizora. Isto tako, postavljanje „običnog” lijevog retrovizora nije izvedivo jer bi retrovizori, zbog uskih ulica u pojedinim dijelovima grada, zapinjali za druga vozila u gradskom prometu Grada Zagreba (kamione, autobuse i druge retrovizore na tramvajima), a retrovizori bi zapinjali i u servisnim halama tramvajskih servisa ZET-a. Slijedom svega navedenog, smatramo kako moguće izmjene i dopune Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama koje bi se ticale tramvajskih vozila – vozila na tračnicama (iako predmetni prijedlozi izmjena i dopuna vezano za tramvaje nisu navedeni ni vidljivi u Javnom savjetovanju o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama), nisu potrebne, primjenjive niti prihvatljive u predloženom obliku. S poštovanjem, Zagrebački električni tramvaj d.o.o. Nije prihvaćen -
2 TOMISLAV OREHOVEC PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA Polazeći od terminologije u važećoj Hrvatskoj normi 1112:2022, predlaže se dodavanje članka cit. „Članak 97. mijenja se i glasi: (1) Vozila kategorije M i N moraju imati jedan komplet prve pomoći, a autobusi s više od 25 sjedećih mjesta dva kompleta. (2) Vozila kategorije M i N iz stavka 1. ovoga članka koja se registriraju u Republici Hrvatskoj, moraju biti opremljena s kompletom prve pomoći u skladu s hrvatskom normom HRN 1112 te važećim Zakonom o medicinskim proizvodima. (3) Na vanjskom dijelu kompleta prve pomoći iz stavka 2. ovoga članka mora biti označen krajnji rok trajanja. Ako je rok istekao, kutija za pribor prve pomoći se smatra nevažećom. Kutije za pribor prve pomoći sukladne normi HRN 1112:2001 važeće su u vozilima u prometu na cestama do isteka navedenog roka trajanja naznačenog na proizvodu. (4) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na vozila stranih državljana koja su opremljena kutijama za pribor prve pomoći njihovih matičnih zemalja.“ Obrazloženje: Člankom 1. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama utvrđeno je da se Pravilnikom propisuju, između ostalog, uređaji i oprema koje moraju imati vozila te uvjeti kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema vozila u prometu na cestama. Čl. 97. Pravilnika propisuje obveznu opremu za vozila kategorije M i N. S obzirom da HNR 1112:2022, između ostalog, određuje sadržaj i označivanje kompleta prve pomoći za motorna vozila kategorije M i N, jasno je kako komplet prve pomoći predstavlja opremu vozila. Nadalje, polazeći od čl. 3. Pravilnika kojim je propisano da se pojam „odobravanje“ odnosi na utvrđivanje usklađenosti vozila, njihovih uređaja i opreme s propisanim tehničkim zahtjevima koje moraju ispunjavati vozila za uporabu u cestovnom prometu, jasno je da HRN 1112 predstavlja tehničke zahtjeve. Dakle, naziv obvezne opreme za vozila kategorije M i N iz Pravilnika je potrebno uskladiti s nazivom te opreme onako kako je navedena u tehničkim zahtjevima – HRN 1112:2022. Nije prihvaćen Stav je ovog Ministarstva te Ministarstva unutarnjih poslova da nije potrebno mijenjati navedeni članak, jer isti propisuje da kutija za pribor prve pomoći mora biti u skladu s hrvatskom normom 1112. Sva vozila koja su opremljena s kutijom za pribor prve pomoći u skladu s hrvatskom normom 1112, a kojoj nije istekao rok trajanja u skladu su s navedenom odredbom, neovisno o kojoj verziji norme je riječ.
3 TOMISLAV OREHOVEC PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA U svrhu usklađivanja Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama s važećom Hrvatskom normom 1112, Drugo izdanje listopad 2022., predlažemo da se na odgovarajuće mjesto Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, doda i članak cit. „Članak 97. stavak 2. mijenja se i glasi: „(2) Vozila kategorije M i N iz stavka 1. ovoga članka koja se registriraju u Republici Hrvatskoj, moraju biti opremljena s kompletom prve pomoći u skladu s hrvatskom normom HRN 1112.“ Obrazloženje: Sadašnji članak 97. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama propisuje da vozila kategorije M i N moraju biti opremljena kutijom za pribor prve pomoći u skladu s hrvatskom normom HRN 1112. Međutim, važeća Hrvatska norma 1112 određuje pojam „kutije prve pomoći“ kao spremnika, ambalaže s poklopcem u koju se stavljaju proizvodi za pružanje prve pomoći. S druge strane, pojam „komplet prve pomoći“ određen je kao kombinacija proizvoda za pružanje prve pomoći koji su zajedno upakirani i stavljeni na tržište za posebnu medicinsku namjenu, tj. pružanje prve pomoći, dok je izričito navedeno kako je komplet prve pomoći sastavljen od kutije i sadržaja kompleta prve pomoći. Dakle, pojam kutija prve pomoći ne obuhvaća ujedno i proizvode za pružanje prve pomoći. Stoga, gore predloženom promjenom čl. 97. st. 2. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila pridonijelo bi se pravnoj sigurnosti na način da bi se jasno odredila obveza opremanja vozila kategorije M i N u odnosu na kutiju ali i na sam sadržaj te kutije – komplet prve pomoći. Nije prihvaćen Stav je ovog Ministarstva te Ministarstva unutarnjih poslova da nije potrebno mijenjati navedeni članak, jer isti propisuje da kutija za pribor prve pomoći mora biti u skladu s hrvatskom normom 1112. Sva vozila koja su opremljena s kutijom za pribor prve pomoći u skladu s hrvatskom normom 1112, a kojoj nije istekao rok trajanja u skladu su s navedenom odredbom, neovisno o kojoj verziji norme je riječ.
4 Tomislav Pavošević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA Ponavlja se prilika da se izmjena Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama iskoristi da se u Pravilnik dodaju odredbe kojima bi se primjena Pravilnika proširila i na tramvaje. Predlažem da se u Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama na odgovarajućem mjestu doda odredba kojom se primjena Pravilnika proširuje i na tramvaje (kategorija vozila) i da se doda novi članak sa sljedećim tekstom: Tehnički uvjeti navedeni za autobuse na odgovarajući se način primjenjuju i na tramvaje, osobito oni tehnički uvjeti koji se odnose na signalizacijsko sigurnosnu opremu kao što su pokazivači smjera i vozačka zrcala ili kamere. Obrazloženje: Nedvojbeno je da tramvaji zajedno s drugim vozilima dijele površinu kolnika, međutim u Republici Hrvatskoj ne postoje propisi u kojima se opisuju tehnički uvjeti za tramvaje kao vozila u prometu na cestama. Zato se dogodilo da niskopodne tramvajske kompozicije tipa TMK 2200 proizvođača „Rade Končar“, imaju ozbiljne sigurnosne nedostatke. Na tramvajskoj kompoziciji dugoj 32 metra na svakoj uzdužnoj strani kompozicije postavljen je samo po jedan bočni pokazivač smjera. Bočni pokazivači smjera, koji uz to tako slabašno svijetle da se po danu jedva primjećuju, postavljeni su na sredini kompozicije, čak 16 metara od prednje linije vozila pa vozači automobila koji voze usporedno s tramvajem ne mogu vidjeti bočni pokazivač smjera. Također, na tramvajima nisu postavljena lijeva vozačka zrcala/ kamere pa vozači tramvaja ne mogu provjeriti što se događa s njihove lijeve strane. Događaju se prometne nesreće, a jedna takva prometna nesreća dogodila se 2.srpnja 2019. u Vlaškoj ulici u Zagrebu. Glede tramvaja nije zadovoljena odredba iz Članka 236. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/2008) koja propisuje da će „ministar nadležan za poslove prometa u suglasnosti s ministrom nadležnim za unutarnje poslove donijeti propise o uređajima i opremi koje moraju imati vozila i o uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema vozila u prometu na cestama“. Također, zbog okolnosti da propisi za tramvaje ne postoje rizična je i upitna je realizacija ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavu tramvaja za grad Zagreb, što se planira financirati kroz EU projekt iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Inače, na sličnim tramvajskim kompozicijama koje prometuju primjerice u Antwerpenu u Belgiji, sa svake uzdužne strane kompozicije postavljeno je po osam bočnih pokazivača smjera, a postavljena su i lijeva i desna vozačka zrcala/ kamere. Djelomično prihvaćen Sva vozila koja se registriraju u Republici Hrvatskoj moraju zadovoljavati homologacijske i tehničke uvjete sukladno propisima koji su bili na snazi u trenutku njihovog odobravanja. Ovo Ministarstvo dalo je smjernicu da se predloženo, pri nabavi novih tramvajskih vozila, zatraži u tehničkoj specifikaciji od strane proizvođača tramvaja.
5 Domagoj Pavošević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA, Članak 3. Ako je dosadašnji članak 78, stavak 1. glasio jednostavno: "Na vozilima kategorije N2, N3, M2 i M3 mora postojati ograničivač brzine", čemu sad ubacivati uvjetovanja godinom proizvodnje i EKO normama motora, ako su vozila spomenutih kategorija do sada morali imati ograničavač brzine bez obzira na godinu proizvodnje i EKO normu motora? Znači li to da će, ako se ovaj Pravilnik usvoji, vlasnici teretnih automobilia N3 kategorije proizvedenih PRIJE 1. siječnja 1988. godine smjeti sa svojih vozila SKINUTI ograničivače brzine koje su do sada morali imati? Zašto bi to itko činio? Pogotovo ako znamo da se takva vozila prema ZSPC-u ne smiju kretati brzinom većom od 90km/h (na autocesti). Zašto bi itko skinuo već postojeći ograničavač brzine i riskirao da probije tih zakonom dopuštenih 90 km/h (na autocesti) te da mu to tahograf zabilježi? Uostalom, ako na ovaj način mijenjate članak 78 stavak 1. onda morate mijenjati i stavke 2. i 3. jer su usko povezani sa stavkom 1. Obrazloženje: ako vozila N2, N3, M2 i M3 kategorije moraju imati tahografe (u skladu s primjenom članka 3. Uredbe (EU) br. 165/2014 te članka 2. Uredbe (EZ) br. 561/2006) koji bilježe brzinu kretanja takvih vozila (max. dozvoljeno 90 ili 100 km/h), čemu onda mogućnost demontiranja već postojećih ograničivača brzine? Nije prihvaćen Ovom izmjenom vrši se usklađivanje sa odredbama homologacijskih propisa UN ECE-R89 i odredbama Direktive 92/24/EEC d 31. ožujka 1992. o uređajima za ograničenje brzine ili sličnim ugrađenim sustavima za ograničenje brzine određenih kategorija motornih vozila. Navedenim aktima propisuju se tehnički i administrativni zahtjevi o uređajima za ograničenje brzine ili sličnim ugrađenim sustavima za ograničenje brzine određenih kategorija motornih vozila.
6 Domagoj Pavošević PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA, Članak 5. U predloženom stavku (2) nedostaju zimski pneumatici s oznakama "M.S., M&S ili 3PMSF". Moj prijedlog je da se predloženi stavak (3) potpuno briše, ali da se stavak (2) izmjeni tako da glasi: "Zimskom opremom motornih vozila kategorija M2, M3, N2 i N3 sukladno ovom Pravilniku, smatraju se zimski pneumatici (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na pogonskim kotačima ili lanci za snijeg postavljeni na pogonske kotače ili uređaji namijenjeni za povećanje učinka prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće postavljeni na pogonske kotače." Prihvaćen -