Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu Programa rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2023. do 2027. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Sindikat prometnika vlakova Hrvatske 3. PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA OSIGURANOSTI ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH I PJEŠAČKIH PRIJELAZA PREKO PRUGE I PLAN ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2027. GODINE, 3.1. Pregled postojećeg stanja osiguranosti željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge u Republici Hrvatskoj U točki 3.1. nedostaje konstatacija kako se uočeni nedostatak nepostojanja minimalnog kuta preglednosti treba u vremenu provođenja ovog Programa potpuno označiti upozoravajućom signalizacijom. U poglavlju 3.1. ovog Programa naveden je pregled tipova osiguranosti ŽCP-a i PP-a u Republici Hrvatskoj. Autori konstatiraju:... "Najkritičniji ŽCP-i PP-i u smislu hitnosti provedbe konačnog tehničkog rješenja su oni na kojima su još uvijek ljudski resursi zaduženi za osiguravanje sigurnosti ŽCP-a." Ovakva neargumentirana tvrdnja pobija sve prioritete. Je li žcp kojeg osigurava čovjek najhitniji za osiguranje uređajem? Djelomično prihvaćen Ispravljen je navod u tekstu u točki 3.1. poglavlja 3. Radi usklađenja s pozitivnim propisima EU te zbog sigurnosnih i ekonomskih razloga na rangiranje prioriteta rješavanja ŽCP-a utjecala je potreba prisustva ljudskog resursa na pojedinom ŽCP-u.
2 Sindikat prometnika vlakova Hrvatske 3. PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA OSIGURANOSTI ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH I PJEŠAČKIH PRIJELAZA PREKO PRUGE I PLAN ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2027. GODINE, 3.2. Status rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza iz Programa rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge za radoblje od 2018. do 2022. godine 3.2. Ti žcp trebali su biti rješavani temeljem Programa rješavanja žcp-a i pp-a za razdoblje od 2018. do 2022. godine, no među prvih 15 navedenih u tablici rješavani su prioriteti br. 39, 48, 54, 57, 184, 190, 254, 269, 273, 275, 276, 278, 280, 288, 338... Čemu prioriteti, ako se toga nitko ne drži i ne snosi nikakvu odgovornost? Primljeno na znanje Na navedenim ŽCP-ima su pokrenute aktivnosti rješavanja (projektiranja) prije donošenja Programa rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2018. do 2022. godine
3 Franko Orbanić 3. PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA OSIGURANOSTI ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH I PJEŠAČKIH PRIJELAZA PREKO PRUGE I PLAN ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2027. GODINE, 3.6. Plan rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2023. do 2027. godine U Plan rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2023. do 2027. godine uvrstiti dopunu osiguranja ŽCP na pruzi R101 DG-Buzet-Pula u kilometru 85+016 i 89+663 sa polubranicima jer postojeće osiguranje ŽCP je izvedeno samo svjetlosnim i zvučnim upozorenjem. Navedeni ŽCP su ugrađeni osamdesetih godina prošlog stoljeća kada cesta još nije bile asfaltirane i frekvencija prometa je bila znatno manja. Na navedenim ŽCP dogodio se smrtni slučaj i veše naleta vlaka na cestovno vozilo. Prihvaćen Za oba navedena ŽCP-a konačno tehničko rješenje je: SV+ZV+POL, te su na listi prioriteta (tablica 13.) pod rangom br.: 439. i 440.
4 Sindikat prometnika vlakova Hrvatske 4.3. Pristup i metodologija, 4.3.2. Identifikacija kriterija 2.1. Kategorija ceste Lako je dokučivo da je frekvencija vozila u najvećim gradskim središtima neusporedivo veća od skale koja nosi predloženi broj bodova (državne i županijske ceste množiti omjer broja stanovnika s 2, lokalne ceste s 1.5, a nerazvrstane ceste s 1) te je potrebno prepoznati i podkategorije cesta, ovisno o veličini naselja kroz koje prolaze. 2.2. Veličina naselja Očito je kako autori ovog prijedloga Programa... ne znaju da su objavljeni konačni rezultati popisa stanovništva RH u 2021. godini i nema razloga da se za kategorizaciju koriste stari podaci iz 2011. godine. Prihvaćen Unijete su promjene u tekst. Predmetni Popis nije utjecao na konačan redoslijed liste prioriteta.
5 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. 4.3. Pristup i metodologija, 4.3.3. Metodologija vrednovanja težine identificiranih kriterija U metodologiji vrednovanja treba primijeniti i kriterij "težina pruge" koji bi se odnosio na nagib i zakrivljenost pruge. Mislimo da bi prijelazi na takvim mjestima trebali imati određenu prednost kod vrednovanja prioriteta za kvalitetnije osigurannje. Primljeno na znanje Sama geometrija pruge nije bila kriterij za utvrđivanje metodologije vrednovanja. Dani prijedlog će se razmotriti prilikom izrade narednog Programa.
6 Sabina Seražin Korper 4. METODOLOGIJA VREDNOVANJA, 4.4.  Liste prioriteta rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge S obzirom na predviđene radove u sklopu projekta rekonstrukcije postojećeg i dogradnje drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG koji su u tijeku (izgradnja nadvožnjaka, podvožnjaka, pothodnika i izmještanja trase pruge), za prijelaze na pruzi M201 Dg - Botovo - Dugo Selo, u tablici 13. potrebno je izmijeniti podatke (te ujedno ih uskladiti s podacima u tablici 15. gdje su ti podaci ispravni) na sljedeći način: - km 482+975: umjesto SV+ZV+M.O. treba stajati denivelacija; - km 484+511: umjesto SV+ZV+POL treba stajati denivelacija; - km 485+836: umjesto SV+ZV+M.O. treba stajati denivelacija; - km 488+659: umjesto SV+ZV+M.O. treba stajati denivelacija; - km 495+925: umjesto SV+ZV+M.O. treba stajati ukidanje i svođenje; - km 497+265: umjesto SV+ZV+POL treba stajati ukidanje i svođenje; - km 499+792: umjesto SV+ZV+POL treba stajati denivelacija; - km 511+742: umjesto SV+ZV+POL treba stajati denivelacija; - km 513+839: umjesto SV+ZV+POL treba stajati denivelacija. Dodatno, potrebno je u tablici 13. navesti i prijelaze (u tablici 12. to su prijelazi br 137 i 139): - km 519+474 / Kop-križ./ Drnje / konačno teh.rj: denivelacija; - km 522+717 / Kop-križ./ Drnje / konačno teh.rj: denivelacija. Prihvaćen Usklađeni su podaci iz tablice 13., sukladno komentaru. ŽCP-i u km 519+474 i 522+717 nisu u tablici 1.3 jer su isti bili u rješavanju dok se izrađivala tablica 13., tj. lista prioriteta za stari Program, 2018. godine. Navedeni su u tablici 15. gdje su svi na EU velikim projektima.
7 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. 5. PRIJEDLOZI DODATNIH MJERA ZA UNAPREĐENJE SIGURNOSTI ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH I PJEŠAČKIH PRIJELAZA, 5.2. Tehničko-tehnološke i organizacijske mjere U tehničko-tehnološke mjere treba uvrstiti i standardizaciju tehničkih rješnje uređaja za osiguranje ŽCP-a. Postojeća tehnička rješenja se međusobno razlikuju u toj mjeri da zbunjuju sudionike cestovnog proemta. Kao primjer navodimo vrijeme razrješenja nakon prolaska vlaka koje je kod nekih ŽCP-a predugačko (30 sekundi nakon prolaska vlaka podiže se polubranik). Nije prihvaćen Tehnički uvjeti za rad ŽCP-a određeni su Uredbom Komisije (EU) 2019/773 оd 16. svibnja 2019. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost za podsustav odvijanja prometa i upravljanja prometom željezničkog sustava u Europskoj uniji koja se direktno primjenjuje.
8 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. 5. PRIJEDLOZI DODATNIH MJERA ZA UNAPREĐENJE SIGURNOSTI ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH I PJEŠAČKIH PRIJELAZA, 5.3. Niskobudžetne infrastrukturne mjere Niskobudžetnim infrastrukturnim mjerma treba biti obuhvaćeno opremanje svih ŽCP i PP video nadzorom. Nije prihvaćen Navedena aktivnost obuhvaćena je Nacionalnim planom sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030.
9 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. 5. PRIJEDLOZI DODATNIH MJERA ZA UNAPREĐENJE SIGURNOSTI ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH I PJEŠAČKIH PRIJELAZA, 5.4. Zakonodavstvo Zalažemo se za strožije kažnjavanje prekršitelja koji ne poštuju cestovne prometne znakove za prijelaz preko pruge poglavito one koji prelaze prugu iako je uključen svjetlosni i zvučni signal koji zabranjuje prijelaz preko pruge. Primljeno na znanje Sankcioniranje sudionika koji na željezničko-cestovnim prijelazima ne poštuju prometne propise, propisano je člancima 137. i 138. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („NN“ br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22. i 114/22.), prilikom čega su za vozače koji ne poštuju propise na prijelazima na kojima postoje uređaji za zatvaranje prometa ili svjetlosni i zvučni signali koji najavljuju približavanje vlaka, propisane kazne u rasponu od 390 do 920 eura, a također vozaču se izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom: tri mjeseca – ako je prekršaj počinjen drugi put, odnosno šest mjeseci – ako je prekršaj počinjen treći odnosno svaki sljedeći put. Uz navedeno, vozaču se u evidenciju upisuju i tri negativna prekršajna boda. U ostalim slučajevima za vozače i druge sudionike propisana je kazna od 60 eura. Ministarstvo unutarnjih poslova tijekom narednog razdoblja kontinuirano će pratiti stanje sigurnosti na željezničko–cestovnim prijelazima te poduzimati preventivne i represivne mjere u cilju podizanja stanja sigurnosti na viši nivo. Jednako tako, ukoliko dođe do pogoršanja sigurnosti na navedenim prijelazima, razmotrit će se i možebitno povećanje navedenih kazni u nekoj od budućih izmjena i dopuna citiranog Zakona.
10 Sindikat prometnika vlakova Hrvatske PROGRAM RJEŠAVANJA ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH I PJEŠAČKIH PRIJELAZA PREKO PRUGE ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2027. GODINE, Popis tablica Tablica 13: Lista prioriteta rješavanja svih ŽCP-a i PP-a u Republici Hrvatskoj za prijelaze: Selnica rb 16, Krčeni put rb. 19, Rade Končar rb 17, Sokolska – rb 3 Rijeka – rb 222 za sve navedene predvidjeti denivelaciju i uvrstiti u top 20 za žurno rješavanje. Primljeno na znanje Denivelacije se rješavaju kroz EU projekte. Navedeno rješenje ne ovisi samo o HŽ Infrastrukturi d.o.o., nego i o prostornim mogućnostima, zahtjevima jedinica lokalne samouprave i upravitelja ceste.