Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata HŠ d.o.o.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 auric timber d.o.o. NACRT ODLUKE O NAČINIMA I UVJETIMA PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA ZA 2023. GODINU Poštovani, Šumarstvo i drvna industrija kao strateška grana ima znatan utjecaj na hrvatsko gospodarstvo, naročito na ruralna područja Hrvatske, stoga je važno da se navedena sirovina prerađuje u što većim količinama unutar naših granica. Poduzetnici koji uživaju prava ugovora za trupce sa društvom Hrvatske Šume d.o.o. ( dalje: HŠ ) imaju povlastice u cijeni proizvoda te nemjerljivu tržišnu prednost u odnosu na poduzetnike koji ne uživaju povlastice ugovora za sirovinu sa HŠ, pravi primjer su licitacije na kojima cijena sirovine znatno viša u odnosu na ugovorene cijene proizvoda prema jednogodišnjem i višegodišnjem ugovoru za trupce sklopljenim sa društvom HŠ. Navedeni poduzetnici koji imaju sklopljen ugovor za trupce sa HŠ imaju također pravo dio sirovine kupiti na javnim nadmetanjima, na tržišnim principima, što dodatno onemogućava/otežava ostalim kupcima (upravo zbog ''subvencijskih'' cijena koje imaju pojedini proizvođači) da mogu na konkurentan ( tržišni ) način doći u posjed sirovine te dalje konkurirati cijenama proizvoda na trenutno vrlo zahtjevnom tržištu. Smatramo da bi za ravnopravnost tržišta potrebno usvojiti jedan od sljedećih prijedloga: • omogućiti svim tvrtkama koje se žele baviti određenom djelatnošću, da imaju ista prava kao i druge tvrtke koje se već bave navedenom djelatnošću. Prednost za sirovinom imale bi tvrtke koje više plaćaju djelatnike u Bruto iznosu te koje ostvaruju bolju dobit jer jedino od toga korist imaju šira populacija. Na taj način korist bi imali sposobniji poduzetnici ( tu se svakako treba isključiti prodaja proizvoda povezanim poduzećima izvan Republike Hrvatske kako bi se izbjegle malverzacije u namještanju izlaznih cijena i prelijevanja gubitka na druga povezana poduzeća), HŠ i država. ili • prodaje prostornog i tehničkog drva kompletno putem javnog nadmetanja ali samo tvrtkama koje su registrirane i djeluju na području Republike Hrvatske jer time bi se dobila znatno viša cijena za proizvod pa bi samim time i HŠ imale bolji prihod i transparentniju prodaju sirovine. Navedeno bi potaklo da još više stranog kapitala uđe u Hrvatsku što ne smatram da je loše jer istraživanja govore da adekvatnije plaćaju svoje djelatnike. Tu uopće nije bitno tko je investitor, bitno je da država maksimalizira svoje prihode i poveća broj djelatnika u drvnoj branši. Također bi trebalo poboljšati praksu kupovine trupaca na javnom nadmetanju. Na licitacijama trupci se nalaze u složajevima gdje nije moguće utvrditi jasnu kvalitetu proizvoda koji se kupuje na način na koji to propisuju norme za klasiranje trupaca, a koje se nalaze u Cjeniku glavnih šumskih proizvoda za određeni artikl na web stranici društva HŠ-a, te samim time dolazi do razilaženja Članka 4. Ugovora o kupoprodaji drvnih sortimenata na javnim nadmetanjima koji svaki kupac mora potpisati da se s njime slaže, mada tako nije u praksi. Zbog prethodnog razloga potrebno je uvesti jasna pravila klasiranja trupaca te omogućiti kupcima transparentne uvjete i odobrenja kupcima od strane HŠ u slučaju nastalih propusta prilikom klasiranja bilo to ugovoreni kupci ili prodaja putem javnog nadmetanja. S poštovanjem, Martin Kunštek Direktor tvrtke auric timber d.o.o. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. rujna 2015. godine donijela UREDBU O DRAŽBI ODREĐENIH DRVNIH SORTIMENATA kojom se propisuje postupak prodaje robe putem dražbe i to za ogrjevno drvo višemetrica (VM) i neobrađeno drvo, neovisno o tome ima li skinutu koru ili bjeliku i da li je grubo učetvoreno ili ne, sukladno tarifnim oznakama 4401 i 4403 Kombinirane nomenklature Europske unije, a na temelju javne objave putem javnog nadmetanja koje se obavlja na određenom mjestu i u određeno vrijeme. Trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. utvrđuje vrste i količine drvnih sortimenata koje će objaviti na nadmetanju, porijeklom iz šuma kojima gospodari, a sukladno operativnim godišnjim planovima. U nadmetanju mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti trgovine na jedinstvenom tržištu Europske unije, tržištu Europskog gospodarskog prostora te državama izvan Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora ili njihovi zastupnici. Kakvoća, mjerenje i obilježavanje drvnih sortimenata određeni su hrvatskim normama HRN i HRN-EN.
2 Goran Petranović NACRT ODLUKE O NAČINIMA I UVJETIMA PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA ZA 2023. GODINU Poštovani, ispred tvrtke RST-Pellet d.o.o. niže dostavljam komentare u vezi postojećeg sustava prodaje te konkretne prijedloge u vezi s poboljšanjem istoga kroz izmjenu/dopunu predloženog ''Nacrta odluke o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata za 2023. godinu''. 1. UVOD Uzimajući u obzir da je drvno-prerađivačka industrija jedna od najvažnijih grana industrije u RH koju čine preko 2000 tvrtki (od mikro i malih, do srednjih i velikih poduzeća, s gotovo 30.000 zaposlenih, koje većinom svoju poslovnu djelatnost obavljaju na ruralnom području RH, … ), povezano s predloženim dokumentom ''Nacrt odluke o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata za 2023. godinu'', tvrtka RST-Pellet d.o.o. pozdravlja ovaj oblik savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u nadi i vjeri da će se određene neujednačenosti korigirati već kroz Javni poziv za 2023. godinu, a sve s konačnim ciljem unapređenja sustava prodaje putem okvirnih i godišnjih ugovora, prijeko potrebnim za sve proizvođače kao temelj za rast i razvoj, investicije u nove tehnologije (s ciljem, između ostalog, i kreiranja proizvoda u višim stupnjevima dovršenosti), te naposljetku i zapošljavanje te ostanak stanovništva na ruralnim područjima. Da li će se unapređenje sustava prodaje drvne sirovine realizirati kroz izmjenu i dopunu postojećeg Pisma razumijevanja iz 2017./2018. godine (koje je temelj daljnjih odluka H Š d.o.o., za koje, između ostalog, smatramo da je dobra početna podloga, no koje treba dalje nadograđivati/ prilagođavati u skladu sa dinamičnim i promijenjivim uvjetima na tržištu), ili možda kroz implementiranje sustava prodaje kroz Zakon, ili razvijanje nekog ''trećeg'' modela, svakako je jedno od važnih pitanja, ali ne i ključno. S obzirom na važnost, bogatstvo i kvalitetu resursa koji nas okružuje i koji bi trebao biti komparativna prednost RH u odnosu na druge države članice EU-a, te ostale zemlje u okruženju, od krucijalne je važnosti da je navedeni sustav prodaje u skladu sa načelima fer tržišnog natjecanja, te se isti nikako ne bi trebao bazirati samo i isključivo na stečenim pravima od prije pet ili više godina. Takav sustav mora biti u skladu sa smjernicama i ciljevima Strategije te Nacionalnog plana, te se bazirati na uspješnosti svake pojedinačne tvrtke i nagrađivati one koji su profitabilni, koji finaliziraju i izrađuju proizvode u najvišim stupnjevima dovršenosti, investiraju, zapošljavaju (između ostalog i visokoobrazovanu radnu snagu, plaćaju svoje djelatnike u skladu sa prosjekom na razini RH… prosjek plaće u drvnoj industriji je daleko ispod prosjeka RH! … ), vode računa o zaštiti okoliša, energetskoj učinkovitosti, području na kojem djeluju, te naposljetku od kojih i sama Država ima koristi kroz povećanje vlastitih poreznih prihoda. 2. NAŠA SITUACIJA Tvrtka smo koja se bavi proizvodnjom drvenih peleta A1 kvalitete, te po razredu dovršenosti spadamo u razred složenosti VI., naši komentari i prijedlozi vezani su uz način izračuna početnih količina i količina za godišnji ugovor o kupoprodaji isključivo prostornog drva, gdje želimo ukazati na neujednačenost kod raspodjele drvne sirovine putem godišnjih ugovora. U Tablici 1. i 2. prikazano je deset najvećih pelet proizvođača u RH (razred složenosti br. VI.) te usporedba prevladavajućih osnova za pravo otkupa drva (opravdane količine drvne sirovine u traženom razdoblju) i konačno odobrene količine kroz godišnji ugovor za 2022. godinu, te 2021. godinu. Zbog nemogućnosti unošenja tablica, prenosimo ovako. Tablica 1. ( Izvor: web stranica Hrvatskih šuma, link: https://nadmetanja.hrsume.hr/javnipoziv/20211126_prostorno20221/07_Obavijest%20kupcima%20o%20odobrenim%20koli%C4%8Dinama%20prostornog%20drva%20po%20Javnom%20pozivu%20za%202022.%20godinu.pdf ) Javni poziv za prodaju prostornog drva 2022. - prva kolona prikazuje: OPRAVDANE količine drvne sirovine (u m3) u razdoblju 01.11.2020. - 31.10.2021.; - drugi kolona prikazuje: ODOBRENE količine drvne sirovine (u m3) putem godišnjeg ugovora za 2022. god.; - treći kolona prikazuje: omjer ODOBRENE / OPRAVDANE količine; 1 RST-Pellet d.o.o. 126.499 30.304 23,96% 2 Moderator d.o.o. 95.523 61.538 64,42% 3 Šišarka d.o.o. 88.401 82.017 92,78% 4 Drvna indus. Novoselec 84.368 40.000 47,41% 5 Spačva d.d. 70.178 64.857 92,42% 6 Energy pellets d.o.o. 49.814 49.464 99,30% 7 FinvestCorp d.d. 29.324 19.030 64,90% 8 Pin d.o.o. 24.734 24.734 100,00% 9 Bjelin d.o.o. 16.261 9.507 58,47% 10 Mundus Viridis d.o.o. 18.248 18.248 100,00% Tablica 2. ( Izvor: web stranica Hrvatskih šuma, link: https://nadmetanja.hrsume.hr/javnipoziv/20201125_prostorno2021/09_Kona%C4%8Dno%20odobrene%20koli%C4%8Dine%20po%20kupcima,%20vrstama%20i%20U%C5%A0P%20za%202021.pdf ) Javni poziv za prodaju prostornog drva 2021. - prvi kolona prikazuje: OPRAVDANE količine drvne sirovine (u m3) u razdoblju 01.11.2019. - 31.10.2020.; - drugi kolona prikazuje: ODOBRENE količine drvne sirovine (u m3) putem godišnjeg ugovora za 2021. god.; - treći kolona prikazuje: omjer ODOBRENE / OPRAVDANE količine; 1 RST-Pellet d.o.o. 88.175 30.304 34,37% 2 Šišarka d.o.o. 77.003 82.017 106,51% 3 Spačva d.d. 66.793 64.857 97,10% 4 Drvna indus. Novoselec 59.980 40.000 66,69% 5 Energy pellets d.o.o. 52.026 49.464 95,08% 6 Moderator d.o.o. 49.089 61.538 125,36% 7 FinvestCorp d.d. 36.722 19.030 51,82% 8 Pin d.o.o. 22.410 25.886 115,51% 9 Bjelin d.o.o. 16.567 9.507 57,39% 10 Mundus Viridis d.o.o. 16.436 18.516 112,66% Iz dostavljenih podataka preuzetih sa stranica H Š d.o.o., temeljem javnog poziva za 2022. i 2021. godinu, vidljivo je da nam je dodijeljena uvjerljivo najmanja količina drvne sirovine u odnosu na ostale proizvođače drvenih peleta u RH (unutar razreda složenosti br. VI.), iako smo kao tvrtka prodali i opravdali uvjerljivo najveće količine u odnosu na konkurenciju, a za 2022. godinu dodijeljeno nam je svega 23,96% količina drvne sirovine koje smo opravdali prodajom peleta (temeljem izlaznih računa iz 2021. godine) - prikaz u Tablici 1. . Ne samo da su nam odobrene znatno manje količine u odnosu na opravdane količine u postotku omjera odobrenih i opravdanih količina u odnosu na druge sudionike javnog poziva unutar istog razreda složenosti, već su nam dodijeljene i znatno manje količine u apsolutnim iznosima u m3. Isto tako za 2021. godinu, iako smo ostvarili uvjerljivo najbolje rezultate; najveću prodaju i opravdane količine u odnosu na ostale proizvođače drvenih peleta u RH (unutar razreda složenosti br. VI.), te godine pripala nam je uvjerljivo najmanja količina drvne sirovine, i to samo 34,37% od ukupno opravdanih količina (prikaz u Tablici 2.). Navedeno postupanje direktno nas dovodi u nekonkurentnu poziciju u odnosu na ostale proizvođače unutar razreda složenosti br. VI. PRIJEDLOZI: 1.) Uvažavanje i izjednačavanje prosjeka omjera odobrene i opravdane količina (treća kolona iz gornjih tablica) za sve proizvođače unutar istog razreda složenosti (proporcionalna raspodjela, s obzirom na ukupno raspoložive količine unutar istog razreda složenosti). 2.) Kod izračuna prava za kupnju prostornog drva u količini i vrsti predlažemo da obračunski period bude sukladan prosjeku proizvedenih i prodanih količina proizvoda pojedinog proizvođača u razdoblju od 2018. godine (početak Okvirnog ugovora) do 2022. godine (zadnji dostupni podaci za cijelu godinu), a ne da se samo gleda prethodna godina (tj. period od 01.11.2021. do 31.10.2022.), i tako za svaku sljedeću godinu, za cijelo vrijeme trajanja Okvirnog ugovora (koji je na snazi do 31.12.2027.). 3.) Aktiviranje ''viška'' proizvedene i neproizvedene (na panju) drvne sirovine iz licitacija i prebacivanje u godišnji ugovor rezultiralo bi eliminacijom izvoza neprerađene sirovine, te stavljanje hrvatskih proizvođača u povoljniji položaj (sprječavanje izvoza sirovine od strateškog državnog interesa). S poštovanjem, Goran Petranović, mag.oec. RST-Pellet d.o.o. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje. HŠ d.o.o. su u razdoblju od 2018. godine imale isto postupanje prema novim kupcima te niti jedan kupac nije doveden bilo u podređen, bilo u povlašten položaj. Na isti način postupat ćemo i u Javnom pozivu za 2023. godinu te će svi potencijalni novi kupci imati isti tretman kakav je imala Vaša tvrtka prilikom prijave na Javni poziv u statusu novog kupca.
3 Ivić Pašalić NACRT ODLUKE O NAČINIMA I UVJETIMA PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA ZA 2023. GODINU U odnosu na predloženi dokument u ime tvrtke Mundus Viridis d.o.o., iznosim načelne i konkretne primjedbe i prijedloge. 1. NAČELNO STAJALIŠTE Pismo razumijevanja kao institucionalni okvir prodaje drvne sirovine na snazi je od 2012. godine, dakle i prije nego je RH ušla u EU. Pismo iz 2018. je nastalo izmjenom i dopunom Pisma iz 2012. godine. Osnovni ciljevi Pisama proizlaze iz očite činjenice da je drvno-prerađivačka industrija od strateške važnosti za RH : 28.000 direktno zaposlenih, oko 2 milijarde EUR ukupnog prihoda, milijardu EUR izvoza, 48% površine RH čine šume. U Pismu se između ostalog navodi ; „Strateško opredjeljenje Ministarstva poljoprivrede, H.Š. d.o.o., te Udruženja drvno-prerađivačke industrije pri HGK, što se tiče industrije prerade drva i proizvodnje namještaja, je kružna ekonomija velikog broja malih i srednjih poslovnih subjekata, raspoređenih pretežito u ruralnim područjima Republike Hrvatske (RH), kako bi se kroz ruralni razvoj osigurala ekonomska, socijalna i prostorna kohezija RH i Europske Unije (EU), te najsvrhovitija upotreba drvne sirovine u vlasništvu RH. Na ovaj način stvaraju se pretpostavke za gospodarski rast, razvoj, investicije, zapošljavanje te ostanak stanovništva na ruralnim područjima“. Ovdje su potpuno jasni ciljevi, koji se ne mogu ostvariti prodajom drvne sirovine na licitacijama. Na licitacijama pobjeđuju veći i jači, a 95% drvni tvrtki spada u mikro, male i srednje. Kako je raspolaganje drvnim resursom nacionalno pitanje, a ne nadnacionalno, potpuno je jasno da RH ima pravo regulirati to pitanje na način da se ostvare temeljni nacionalni interesi navedeni prethodno. U tome smislu podržavamo Pismo razumijevanja kao mehanizam kojim se uređuje kupoprodaja drvne sirovine. Pisma razumijevanja od 2018. godine ( trupci i prostorno drvo ) zasigurno treba unaprijediti, kao i razmotriti da se pitanje prodaje drvne sirovine uredi Zakonom, kako bi se ostvarili ciljevi nacionalnih strategija Prerade drva i proizvodnje namještaja. Proizvođačima nužno treba stabilnost i sigurnost opskrbe sa višegodišnjim ugovorima. 2. PRIJEDLOZI 1. U točki II.3. Ugovorne količine za 2023. godinu , između ostalih stoji odredba ; „proporcionalno se mogu umanjiti količine svim kupcima (osim onima iz razreda VIII i kupcima iz točke II.1.) u postotku koji je potreban da bi se osigurale potrebne količine predmetnim kupcima.“ Ovdje treba izbaciti dio teksta „ i kupcima iz točke II.1.“ zato što u slučajevima nedostatnog etata svi ugovorni kupci moraju biti u istom položaju. U istoj točci stoji odredba ;“ Pravo na kupnju po ugovoru trupaca hrasta lužnjaka F1 ostvaruju samo prerađivači rezanog furnira“ . Ovu odredbu treba izbaciti, jer je rezani furnir poluproizvod iz razreda IV, pa je potpuno pogrešno da se najkvalitetniji sortiment ekskluzivno koristi za proizvodnju poluproizvoda. 2. U tablici 3. pogrešno su napisani pretvorbeni koeficijenti za pelet, ali i za neke druge proizvode Za pelet pretvorben koeficijent treba biti 1,7 m3PD za A2 i 1, 87 m3 PD za A1. Peleti 1 tona GP =,7m 3 PD Peleti A1 1 tona GP =,87 m 3 PD 3. Članak 3. – Ostali načini prodaje , Prodaja na blagajni – maloprodaja, samoizrada Ovu odredbu predlažem ukinuti, jer je uglavnom pokriće za nezakonitosti u kupnji PD, te izvor robe na crnom tržištu. 4. U članku 4. predlažem dodavanje nekoliko odredbi koje imaju za cilj osigurati dosljednu provedbu načela da drvna sirovina treba pratiti stupnjeve finalizacije. Na osobit način treba osigurati mehanizam osiguranja potrebne količine sirovine za najviše razrede dovršenosti. Predlažem uvođenje razreda IX dovršenosti, a to je Namještaj sa indentitetom, tj. brandirani namještaj, koji je nedvojbeno proizvod najviše dodane vrijednosti, te uz komercijalne učinke, pridonosi prepoznatljivosti RH na globalnoj razini. Hrvatska danas ima pet namještajskih brandova. Kao što sport globalno promovira Hrvatsku, tako i proizvodi najviše dodane vrijednosti mogu tome pridonijeti. Nužno je postići da prestanemo biti zemlja izvoza sirovine, a sve više postanemo zemlja proizvodnje visokovrijednih proizvoda. To se ne može postići bez konkretne potpore države, jer je razvoj i etabliranje branda vrlo složen i skup posao. Taj cilj je stavljen u sve strategije drvne industrije, ali do sada nije učinjeno ništa. 5. Kako nema nikakvog smisla prisiljavati proizvođače, da prelaze u više faze proizvodnje, samo da bi zadržali količine trupaca, predlažem uvođenje mehanizma „ PROIZVODNE KOOPERACIJE KAO OBLIKA FINALNE PROIZVODNJE“. Pod tim nazivom podrazumijeva se poslovna suradnja između dva ugovorna kupca H.Š. d.o.o., kroz kupoprodaju proizvoda različitih razreda dovršenosti. 6. Potrebno je svake godine , za cijelo vrijeme trajanja Okvirnog ugovora, nanovo određivati količine za godišnje ugovore, na način da se stimulira proizvodnja u višim razredima te stimulira proizvodne kooperacije. Nužno je potrebno da se sve više sirovine koristi u finalnim proizvodima, bilo kroz preraspodjelu od nižih u više razrede dovršenosti, bilo kroz proizvodne kooperacije. Sustav se mora dinamizirati, te nagrađivati one koji se razvijaju u pravcu viših i najviših stupnjeva dovršenosti. Bez takvih promjena ne može se očekivati strateško restrukturiranje drvne industrije. U proteklim godinama otvoreno je na desetine novih pilanskih kapaciteta, ali niti jedna proizvodnja namještaja. 7. Činjenica je da su ukupne količine godišnjeg etata pod ugovorima, te da za nove kupce nema prostora. Kada se pogledaju novi kupci proteklih godina, sve su to bile pilane. Kako bi potaknuli otvaranje pogona sa finalnim proizvodima, predlažem da se od ukupnog plana proizvodnje H.Š. d.o.o. za narednu godinu, 2% količina svih vrsta, usmjerava se za nove kupce, koji mogu biti isključivo u razredima IX – V. Za utvrđivanje prava na kupnju trupaca primjenjuju se ista pravila i uvjeti, kao i za stare – dosadašnje kupce. 8. Kontrolne i kaznene mjere nužno treba daleko strože primjenjivati. Pri tome treba ukazati na raširenu pojavu preprodaje- šverca velikih količine trupaca namijenjenih za proizvodnju u RH. Osobito je raširen kriminal u privatnim šumama, a za njih je direktno nadležno Ministarstvo poljoprivrede. Potrebno je naći načine transparentne prodaje drvne sirovine iz privatnih šuma, kako bi ta sirovina bila u funkciji razvoja domaće drvne industrije. 9. U predloženom tekstu ovog javnog poziva polazi se od važećih odredbi Pisama razumijevanja. Postoji nekoliko predloženih odredbi koje su u suprotnosti sa Pismima razumijevanja, stoga smatram da je nužno usvojiti odgovarajuće izmjene Pisama razumijevanja, prije konačne objave Javnog poziva. Odmah potom predlažem otvaranje rasprava sukladno nacionalnim strategijama, kako bi se sustav prodaje dodatno unaprijedio, te u cijelosti uredio Zakonom. Za Mundus Viridis d.o.o. dr. Ivić Pašalić Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje. Zahvaljujemo na prijedlozima te Vas obavještavamo da će se isti razmotriti u okviru Izmjena i dopuna Pisama razumijevanja.
4 Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. NACRT ODLUKE O NAČINIMA I UVJETIMA PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA ZA 2023. GODINU Sustav distribucije drvnih sortimenata kakav je od strane društva H Š d.o.o. uspostavljen u Republici Hrvatskoj u suprotnosti je ne samo s odredbama nacionalnog Zakona o zaštititi tržišnog natjecanja ("Narodne novine" br. 79/09., 80/13., 41/21.), nego i s pravom Europske unije te ga je kao takvog potrebno hitno mijenjati kako bi svi sudionici na tržištu propisivanjem transparentnih uvjeta imali jednake mogućnosti ostvarivanja prava na dodjelu potrebne sirovine. Izmjene postojećeg sustava trebaju biti usmjerene na osiguravanje nenarušavanja tržišnog natjecanja i učinkovitu provedbu pravila o tržišnom natjecanju, što je zadaća svih tijela Republike Hrvatske kao države članice, a sve u smislu odredaba Direktive (EU) 2019/1 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje za učinkovitiju provedbu pravila o tržišnom natjecanju i osiguravanju pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta (SL L 11, 14.1.2019.) prema kojoj su članci 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) pitanje javnog poretka te bi se trebali učinkovito primjenjivati širom Unije kako bi se osiguralo nenarušavanje tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu. Učinkovita provedba članaka 101. i 102. UFEU-a potrebna je kako bi se osigurala pravednija i otvorenija konkurentna tržišta u Uniji, na kojima se poduzetnici više natječu na temelju svoje uspješnosti i bez prepreka pristupanju tržištu koje su postavila trgovačka društva, čime im se omogućuje da generiraju bogatstvo i otvaraju nova radna mjesta. Sustav uspostavljen u Republici Hrvatskoj, i to od strane društva koje je u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske, upravo onemogućuje sve prethodno navedeno te je time u izravnoj suprotnosti s pravnom stečevinom i ciljevima Europske unije, jer je Pismom razumijevanja iz 2017. godine (koje je temelj daljnjih odluka H Š d.o.o.) poduzetnicima onemogućeno da se za količine drvnih sortimenata natječu na temelju svoje uspješnosti, što za izravnu posljedicu ima nemogućnost otvaranja novih radnih mjesta i čime se izravno krše odredbe nacionalnih propisa i propisa EU o zaštiti tržišnog natjecanja. Poštujući Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske od 2022. do 2030. godine (dalje: Nacionalni plan) društvo Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. uskladilo je i izdiglo svoju proizvodnju na najviši mogući nivo izvrsnosti. Ovi navodi su jasni i vidljivi te dokazivi u svim aspektima. Međutim, usprkos tome postojeći sustav raspodjele drvnih sortimenata ne omogućuje društvu Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. kao dokazano uspješnom poduzetniku da ostvari pripadajuću količinu sirovine jer je sustav uspostavljen na način koji ne samo da ne vrednuje uspješne poduzetnike, nego i demotivira poduzetnike koji žele ulagati i teže tome da budu uspješni, ali unaprijed im je poznato da navedeno neće biti vrednovano prilikom distribucije drvnih sortimenata od strane H Š d.o.o. Stoga svrha ovog e-Svjetovanja ne smije biti postavljanje temelja za to da bi H Š d.o.o. i dalje moglo nesmetano i netransparentno opskrbljivati određene povlaštene kupce koji žustro zagovaraju primjenu Pisma razumijevanja bez obzira na to je li njihova proizvodnja postigla opravdanost temeljem rezultata, odnosno jesu li primijenjene pozitivne smjernice iz Nacionalnog plana razvoja te jesu li pošteni sudionici u tržišnom natjecanju. Takva politika se provodila do sada, a nastoji se nastaviti je i u 2023. godini legaliziranjem apriori nezakonitog sustava koji počiva na nezakonitoj „zaštiti stečenih prava“, predstavlja kršenje javnog poretka i kršenje nacionalnih propisa i propisa Europske unije, jer je istome cilje zaštititi pravo pojedinih kupaca koji su na dan 1. siječnja 2017. godine kupovali značajne količine trupaca, a na uštrb svih ostalih kupaca, što je suprotno temeljnim načelima koja uređuju slobodno tržište i obvezuju države članice da uspostave učinkovito tržišno natjecanje. Osnovanost prethodnih navoda prepoznata je i od strane AZTN kao nadležnog tijela na nacionalnoj razini, s obzirom da je 2021. pokrenut postupak protiv H Š d.o.o. radi utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja na mjerodavnom tržištu distribucije drvnih sortimenata u smislu članka 13. ZZTN-a. Stoga još više začuđuje što H Š d.o.o. i dalje žele održati sustav kojim se izravno narušava tržišno natjecanje te omogućuje nezakonita i netransparentna raspodjela sirovine. Očigledno pritom H Š d.o.o. zanemaruju potencijalnu odgovornost i sankcije kojima se izlaže Republika Hrvatska kao država članica, a u čijem isključivom vlasništvu je društvo H Š d.o.o., kao i ovlasti koje prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju ima Europska komisija u slučaju podnošenja prijave istoj kao nadležnom tijelu Europske unije, a što je svakako potrebno uzeti u obzir te hitno pristupiti izmjenama postojećeg nezakonitog sustava, odnosno usklađenju istoga s pravom Europske unije na način da H Š d.o.o. kao društvo u vlasništvu Republike Hrvatske uspostavi učinkovitu provedbu pravila o tržišnom natjecanju. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Upravo objava Nacrta Odluke o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata za 2023. godinu na e-savjetovanju dokaz je iskoraka HŠ d.o.o. od postojećeg načina postupanja, poštujući ključne vrijednosti suvremenih demokratskih društava, a to su pravovremeno informiranje i uključivanje građana, predstavnika organizacija civilnog društva te zainteresiranih javnosti u njihovo aktivno sudjelovanje prilikom donošenja zakona, akata, pravilnika i drugih propisa. Te temeljne vrijednosti razvijenih demokratskih društava podrazumijevaju spremnost državnih i javnih institucija da kao tijela vlasti organiziraju savjetovanja, rasprave i niz drugih oblika javnog dijaloga i rasprava s građanima kao javnosti zainteresiranoj za aktivno uključivanje u procese donošenja zakonskih propisa. Svrha savjetovanja jest prikupljanje informacija o njihovim interesima, stavovima i prijedlozima, a u cilju što kvalitetnije izrade prijedloga zakona i propisa. Predstavnicima zainteresirane javnosti i organizacija civilnog društva savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na javnu politiku u ime skupina i interesa koje zastupaju. Što se tiče postupaka u tijeku, iste ne možemo komentirati dok se ne zaključe te ni na koji način ne argumentiraju Vaše navode.
5 HIDRAULIKA DRVOŠPED DOO NACRT ODLUKE O NAČINIMA I UVJETIMA PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA ZA 2023. GODINU POŠTOVANI, MOLIMO VAS DA PRILIKOM ODREĐIVANJA KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR ZA 2023. GODINU, UZMETE U OBZIR PODATKE O KUPCIMA KOJIMA MI PRERAĐIVAČI PRODAJEMO DRVNU MASU. SMATRAMO DA BI PREDNOST TREBALE IMATI PRERAĐIVAČI KOJI PRODAJU PRERAĐENU DRVNU MASU NA DOMAĆEM (POSEBNO LOKALNOM) TRŽIŠTU, BUDUĆI NAS TAKVIH IMA VRLO MALO. KRAJNJI KUPCI NA LOKALNIM TRŽIŠTIMA SU PRAKTIČNO ZAKINUTI BUDUĆI IM JE VRLO TEŠKO DOĆI DO OGRIJEVA ZA DOMAĆINSTVA, A MI PRERAĐIVAČI KOJI SMO OKRENUTI LOKALNOJ PRODAJI VRLO TEŠKO DOLAZIMO DO DRVNE MASE. PREDNOST BI TREBALO DATI DOMAĆIM KUPCIMA, TE SAMO VIŠAK OSTAVITI ZA PRERAĐIVAČE KOJE GOTOVE PROIZVOD PLASIRAJU 100% U INOZEMSTVO. TO BI BIO NAŠ PRIJEDLOG, TE SE NADAMO DA ĆE BITI USVOJEN. HVALA Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Uvjeti navedeni u Nacrtu Odluke jednaki su za sve sudionike Javnog poziva i ni na koji način nije moguće pogodovati pojedinoj skupini.
6 STRNAD kolarsko stolarski obrt NACRT ODLUKE O NAČINIMA I UVJETIMA PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA ZA 2023. GODINU Bez obzira što smo na tržištu već preko 150 godina, posjedujemo vlastitu tehnologiju, spadamo u tradicijske obrte, imamo tendenciju rasta proizvoda i obim posla,te povećanje broja zaposlenih i k tome smo izvoznici. Imamo gotove proizvode i prodajemo sirovinu. Ne možemo dobiti veću količinu trupaca od "početnih količina" Sirovine nam nedostaje i kupujemo od privatnih šuma, a ta količina bi se u određenom postotku trebala povećati za narednu godinu. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Uvjeti navedeni u Nacrtu Odluke jednaki su za sve sudionike Javnog poziva i ni na koji način nije moguće pogodovati pojedinoj skupini.
7 KIRCEK d.o.o. NACRT ODLUKE O NAČINIMA I UVJETIMA PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA ZA 2023. GODINU Tvrtka KIRCEK d.o.o. podržava provedbu Pisma namjere i zaštitu domaće drvne industrije te tretmana drvne sirovine kao strateškog prirodnog resursa za Hrvatsku i razvoj drvne industrije. Također podržavamo da se bonificira investiranje u finalizaciju proizvoda i stvaranje dodatne vrijednosti za proizvode koji se prodaju na inozemnim tržištima Vezano za Nacrt odluke o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata za 2023g, imamo samo primjedbu na dio točke II.3 i dio teksta u kojem piše da se količinski prvo popunjavaju količine za kupce u razredima 0-III, pa VIII i tek onda kupci IV-VIII. Smatramo da bi se trebale popunjavati količine od viših razreda prema nižima i to samo do one količine koje su opravdane, nikako iznad tih količina. Bez obzira što je neki kupac u npr razredu 8, da ima prioritet nabave trupaca samo za količinu koju je opravdao prodajom proizvoda iz razreda 8, a ne da ima prioritet za ukupnu traženu količinu. Također vezano za istu točku II.3. predlažemo da se kod smanjivanja količina, količine ne smanjuju svima proporcionalno, nego da se smanje količine kupcima sa najnižim stupnjem finalizacije 0-III. Skrećemo pažnju na nepravilno klasiranje trupaca, gdje u višoj klasi trupaca dobijemo pomiješanu i određenu količinu trupaca niže klase, što u realnosti i povećava cijenu sirovine, jer za trupce niže klase plaćamo više cijene. Te skrećemo pažnju na nemogućnost reklamacije za loše trupce. Također podsjećamo i na činjenicu da su Hrvatske šume, prilikom posljadnjeg povećanja cijene trupaca od 15.08.2022., obećale razmotriti cijene i ponuditi manje cijene ako dođe do poremećaja na tržištu. Mi već od studenog 2022g imamo pomanjkanje narudžbi i imamo konstantan pritisak kupaca da spustimo cijene svojih proizvoda. Pa apeliramo na HŠ da pokušaju smanjiti prodajne cijene trupaca u tekućoj 2023g. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje. Zahvaljujemo na prijedlozima te Vas obavještavamo da će se isti razmotriti u okviru Izmjena i dopuna Pisama razumijevanja. Hrvatske šume d.o.o. prate kretanje cijena i iste formiraju sukladno tržišnim uvjetima.
8 Gamauf d.o.o. NACRT ODLUKE O NAČINIMA I UVJETIMA PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA ZA 2023. GODINU Gamauf d.o.o. Počeli smo među prvima proizvoditi pelet 2008 g. u Republici Hrvatskoj, posjedujemo europske certifikate kvalitete EN plus A1 i ENplus A2. Jedni smo od rijetkih koji imaju ugovor sa Hrvatskim šumama za samo pola proizvodnje peleta. Molimo da razmotrite mogućnost da nam se ugovorom odobre količine drvne mase prema veličini naše proizvodnje. Prodane količine peleta uredno prijavljujemo putem aplikacije na stranici Hrvatskih šuma gdje možete provjeriti kolika nam je količina proizvodnje peleta. Unaprijed zahvaljujemo. Srdačan pozdrav Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Uvjeti navedeni u Nacrtu Odluke jednaki su za sve sudionike Javnog poziva i ni na koji način nije moguće pogodovati pojedinoj skupini.
9 Massive Panels d.o.o. NACRT ODLUKE O NAČINIMA I UVJETIMA PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA ZA 2023. GODINU Massive Panels d.o.o. smatra kako Hrvatske šume d.o.o. (dalje: HŠ) navedenu Odluku o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata u 2023. (dalje: Odluka) nemaju zakonskog uporišta staviti u E-savjetovanje iz slijedećih niže navedenih razloga; (i) Predloženom Odlukom izravno se krše odredbe Okvirnih ugovora sa postojećim kupcima (koji su na snazi za razdoblje 2018.-2027.). (ii) Predloženom Odlukom izravno se krše odredbe Pisma razumijevanja koje je na snazi i koje je za HŠ obvezujući pravni akt. (iii) HŠ nemaju pravne osnove da objavljuju prijedlog Odluke kroz E-savjetovanje ili bolje rečeno nacrt Odluke, jer bi se konzumacijom njezinog sadržaja nedvojbeno pogodovalo određenim interesnim skupinama unutar ugovornih kupaca, što bi za same HŠ imalo negativne reperkusije u vidu zlouporabe položaja i ovlasti u pokušaju. (iv) Navedenim prijedlogom Odluke opet se pogoduje postojećem kartelu stvorenim od strane HŠ i drugih sudionika (sve opisano u prijavi na temelju koje je AZTN otvorio postupak). (v) E-savjetovanjem jedna ugovorna strana ovdje HŠ omogućuje "trećima" da intervenira u pravni odnos (inter partes) HŠ i njenih ugovornih kupaca koji se zasniva na sklopljenim Okvirnim ugovorima. (vi) Eventualnim prihvaćanjem prijedloga "trećih" kroz E-savjetovanje, a koji su u suprotnosti s Okvirnim ugovorima i Pismom razumijevanja izravno se krše odredbe navedenih pravnih akata. (vii) Navedenim E-savjetovanjem izravno se krše odredbe Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Stoga, predlaže se da HŠ prijedlog Odluke isprave i usklade tekst, način i metodologiju izračuna količina koje se dodjeljuju kupcima sa izvornim Pismom razumijevanja koje je na snazi! Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Upravo objava Nacrta Odluke o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata za 2023. godinu na e-savjetovanju dokaz je iskoraka HŠ d.o.o. od postojećeg načina postupanja, poštujući ključne vrijednosti suvremenih demokratskih društava, a to su pravovremeno informiranje i uključivanje građana, predstavnika organizacija civilnog društva te zainteresiranih javnosti u njihovo aktivno sudjelovanje prilikom donošenja zakona, akata, pravilnika i drugih propisa. Te temeljne vrijednosti razvijenih demokratskih društava podrazumijevaju spremnost državnih i javnih institucija da kao tijela vlasti organiziraju savjetovanja, rasprave i niz drugih oblika javnog dijaloga i rasprava s građanima kao javnosti zainteresiranoj za aktivno uključivanje u procese donošenja zakonskih propisa. Svrha savjetovanja jest prikupljanje informacija o njihovim interesima, stavovima i prijedlozima, a u cilju što kvalitetnije izrade prijedloga zakona i propisa. Predstavnicima zainteresirane javnosti i organizacija civilnog društva savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na javnu politiku u ime skupina i interesa koje zastupaju. Što se tiče postupaka u tijeku, iste ne možemo komentirati dok se ne zaključe te ni na koji način ne argumentiraju Vaše navode.
10 HOK NACRT ODLUKE O NAČINIMA I UVJETIMA PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA ZA 2023. GODINU Naslov savjetovanja je „NACRT ODLUKE O NAČINIMA I UVJETIMA PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA ZA 2023. GODINU „ u daljnjem tekstu spominje se 2024. godina. Odnosi li se ovaj dokument na razdoblje od 12 mjeseci ili do kraja trajanja okvirnih ugovora? Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. U Nacrtu Odluke navedene su izmjene koje predstoje u 2024. godini, a obračunsko razdoblje za iste je od 1. studenoga 2022. do 31. listopada 2023. godine.
11 Pilana Pukanić d.o.o. NACRT ODLUKE O NAČINIMA I UVJETIMA PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA ZA 2023. GODINU Poštovani, Molimo da se proizvođačima masivnih ljepljenih ploča omogući pravo kupnje trupaca hrasta lužnjaka F2 klase i hrasta kitnjaka F1,F2 klase u većem postotku od dosadašnjeg 20%. Naš prijedlog je postotak od 30% za sve proizvođače koji imaju potrebe za prethodno navedene kvalitete trupaca. Primjer: masivne ljepljene ploče širinski spoj (AB kvaliteta) u dužini od 2metra pa na više teško se mogu proizvesti iz pilanskih trupaca od I-III klase. S poštovanjem, Pilana Pukanić d.o.o. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Uvjeti navedeni u Nacrtu Odluke jednaki su za sve sudionike Javnog poziva i ni na koji način nije moguće pogodovati pojedinoj skupini.
12 KOLEKS obrt za proizvodnju drvene ambalaže NACRT ODLUKE O NAČINIMA I UVJETIMA PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA ZA 2023. GODINU Poštovani, Nacionalnim planom razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja RH za razdoblje 2022-2030. obuhvaćene su i djelatnosti iz primarne prerade drva ,koji u svojim pogonima proizvode gotove proizvode u primarnoj preradi, kao što su proizvodnja drvene ambalaže .S obzirom da su sustavno bili zakidani za količine , a pokazivali su i povećanje zapošljavanja i tehnološki napredak ,bilo bi dobro da im se sukladno pokazanim rezultatima , osiguraju pripadajuće količine sirovine što iz trupaca , što iz prostornog drva , kako bi nesmetano radili i osigurali opstanak radno sposobnog stanovništva u ruralnim područjima u kojim su lokalizirani i njihovi pogoni ,jer bi time spriječili iseljavanje iz tih krajeva . S poštovanjem Nije prihvaćen Poštovani, prigovor se ne prihvaća. Uvjeti navedeni u Nacrtu Odluke jednaki su za sve sudionike Javnog poziva i ni na koji način nije moguće pogodovati pojedinoj skupini.
13 SANJA MATAIJA NACRT ODLUKE O NAČINIMA I UVJETIMA PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA ZA 2023. GODINU Poštovani, Nacionalni plan razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja RH za razdoblje od 2022. do 2030. godine ima dva smjera, a to su: 1. Unaprijediti vlastite kapacitete proizvođača (tehnološki, infrastrukturni, upravljački, ljudski) 2. Unaprijediti ukupno poslovno okruženje na svim razinama vlasti (politički, zakonodavni, institucionalni i financijski). Tvrtke iz naše djelatnosti to pozdravljaju i očekuju upravo da se nove odluke i uvjeti donose u skladu s istima. Ciprijanović d.o.o. razvio je strategiju po kojoj je: 1. Poslovne aktivnosti usmjerio na što više finalnih proizvoda iz razreda 8 2. Poslovne aktivnosti usmjerio na povećanje većeg stupnja obrade drva da bismo dobili veću dodanu vrijednost po jedinici proizvoda 3. Poslovne aktivnosti usmjerio na povećanje proizvodnje što za posljedicu zahtjeva nova ulaganja u nove proizvodne prostore, tehnološke kapacitete i drugo Da bi to bilo ostvarivo predlažemo: 1. Da proizvođači dobiju realne količine sirovina s kojom opravdavaju svoj rast i razvoj 2. Da proizvođači iz razreda 8 prvi biraju vrste sirovina 3. Da bude točnije klasiranje trupaca i što manje reklamacija 4. Da se proizvođačima iz razreda 8 dodijeli benefit s kojim bi se nagradila finalna proizvodnja 5. Da se omogući pravdanje sirovine za vlastite potrebe gdje nema izlaznih računa ( mi smo već izgubili po ugovorima kroz ove četi godine 3000 m3 sirovine ) 6. Da se ukupno opravdane količine trupaca u svim vrstama ne mogu umanjiti ako se u jednoj vrsti ta količina ne opravda 7. Da se u 8 razredu dovršenosti ne mijenjaju koeficijenti za 2024. godinu jer su ovi sadašnji koeficijenti, smatramo, realni , gledajući kvalitetu i klasiranje trupaca , gdje je kvaliteta i klasiranje jako srozano u odnosu na prijašnje godine 8. Uvođenje EU NORMI za trupce S poštovanjem za CIPRIJANOVIĆ d.o.o. Andrija Gotovac Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Uvjeti navedeni u Nacrtu Odluke jednaki su za sve sudionike Javnog poziva i ni na koji način nije moguće pogodovati pojedinoj skupini.
14 TONKA DRVENE KUĆE d..o.o. Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , a.PRODAJA PUTEM UGOVORA Reflektirajući se na postojeće uvjete prodaje drvnih sortimenata HŠ d.o.o. trgovačkim društvima koje se bave proizvodnjom i preradom drveta, smatramo da ne samo što nije pravedan nego nije ni stimulativan za novonastale projekte koji se planiraju baviti visokim stupnjem obrade i visokim stupnjem finalizacije proizvoda od različitih drvnih sortimenata. Kao proizvođači drvenih kuća nalazimo se u situaciji da sirovinu neophodnu za naš proizvodni proces moramo kupovati na razne načine i po puno višim cijenama nego tvrtke koje imaju ''povlašteni'' status u HŠ. Samim tim smo dovedeni u nezahvalan položaj naspram trgovačkih društava koja se bave uvozom i prodajom sličnog programa u RH. Smatramo da svim novonastalim trgovačkim društvima koja su registrirana za proizvodnju proizvoda od drveta višeg proizvodnog stupnja i koji mogu priložiti dokaz o uloženim sredstvima u proizvodna sredstva potrebna za prijavljenu djelatnost, mora se omogućiti kupnja potrebnog drvnog sortimenta, a koji bi morali( uz određena dana jamstva) na kraju poslovne godine opravdati. Dok sva novonastala društva muče ovakvi problemi u isto vrijeme tvrtke koje imaju postojeće ugovore sa ogromnim količinama bave se obradom drvne mase sa najnižim stupnjem obrade, jednostavnom prodajom sirove rezane građe, što nije u interesu razvoja drvne industrije niti razvoja RH. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Uvjeti navedeni u Nacrtu Odluke jednaki su za sve sudionike Javnog poziva i ni na koji način nije moguće pogodovati pojedinoj skupini
15 Andrea K Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , a.PRODAJA PUTEM UGOVORA "Krajnji rok za potpis godišnjeg ugovora za 2023. godinu je 31. ožujka 2023." Koliko drvoprerađivača ovisi o javnim nadmetanjima jer su im uskraćene količine, a zadnje javno nadmetanje je bilo 9.12.2022. Potrebno je odrediti razdoblje izlaznih računa, javna nadmetanja te samo razdoblje potpisivanja godišnjih ugovora. Prethodnu godinu su drvoprerađivači doživjeli rast proizvodnje, povećanje broja zaposlenih te unaprijeđenja proizvodnje, a 3 mjeseca su im uskraćena javna nadmetanja. Također, ne mogu se ne osvrnuti na: "da je pilana (više od 50% udjela) u većinskom vlasništvu za kupca koji proizvodi u razredima dovršenosti 0 - III, ili je sklopljen višegodišnji/godišnji ugovor o proizvodnoj kooperaciji s vlasnikom pilane/proizvodnje furnira za kupca koji proizvodi u razredima dovršenosti IV – VIII." Smatram da svi kojima je potreban trupac/prostorno drvo, mora biti u većinskom vlasništvu i imati pilanu, neovisno o razredu, 0-VIII. Nije prihvaćen Poštovana, Vaš komentar se ne prihvaća. Do potpisa ugovora ugovornim kupcima HŠ d.o.o. drvni sortimenti otpremaju se prema Odluci o načinu isporuke drvnih sortimenata ugovornim kupcima do potpisa godišnjih ugovora o kupoprodaji trupaca i prostornog drva za 2023. godinu. Što se tiče drugog dijela komentara, obavještavamo Vas da su sva potrebna tehnologija i uvjeti o poslovno-tehničkoj suradnji opisani u Nacrtu Odluke o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata.
16 "Regata" d.o.o. otočac Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , a.PRODAJA PUTEM UGOVORA Pismo razumjevanja iz 2017. godine kao temeljni dokumenat, u to vrijeme usaglašenih stavova HŠ i Udruženja drvoprerađivača kako bi se sačuvala priroda Hrvatskih šuma u uvjetima klimatskih promjena i zadovoljile potrebe drvne industrije čiji rezultat je trebao biti: „razvoj drvoprerađivača s višim stupnjem finalizacije, veće zapošljavanje, povećanje izvoza finalnih proizvoda i očuvanje ruralnog kraja.“ Rezultati u ostvarenju gore zacrtanih ciljeva za pet godina primjene načina prodaje drvnih sortimenata definiranog potpisanim Pismom, operacionaliziranog 2018.godine Sporazumom za preciznije reguliranje Pisma razumjevanja za trupce nisu ni blizu očekivanih a u našoj Ličko-senjskoj županiji, su zanemarivi. S toga kao društvo koje je u razvoj drvne industrije na području općina Vrhovine i Perušić u zadnje tri godine uložilo preko 50.000.000,00 kuna (cca 7.000.000,00 EUR-a) imamo legalno i legitimno pravo da tražimo izmjene djelova Pisma koje na izričit ili prešutan način ili uopće, onemogućavaju našem društvu i svim drugim društvima razvoj drvne industrije u ovim ruralnim, tradicionalnim mjestima na način da ne ostvarujemo pravo u ni približno zadovoljavajućem postotku kupovine trupaca putem ugovora u odnosu na kapacitete. Ovaj kraj živi sa pilanama dugu povjest, još 1835. godine u Lici je postojalo oko 30 pilana a jedna od poznatijih bila je pilana Toše Delića iz Babina Potoka. Izgradnja pilane a kasnije i drvne industrije u Vrhovinama nastala je početkom izgradnje ličke pruge 1914. godine i tada sigurno nitko nije pretpostavio da će nakon više od 100 godina kontinuirane proizvodnje, 2023. godine njeni vlasnici, djelatnici, nosioci lokalne vlasti, stanovnici, tražiti, moliti, obijati mnoga vrata da bi ostvarili pravo na kupovinu sirovine. Današnja drvna industrija Vrhovine prostira se na površini 111.000,00 m2 , od toga 10.000,00 m2 proizvodnih hala, vlastitom trafostanicom, svom potrebnom infrastruktorom, dvije tračne pile, jedna „Bongioanni 1600“ druga „Primultini 1400“ guljačem kore, sortirnicom, kotlovnica 3 MW, sušarama kapacitete 500 m3 i svom transportnom logistikom. Dugogodišnju tradiciju pilanske proizvodnje i industrije namještaja ima i Perušić, čije proizvodne pogone sa kompletnim pilanskim postrojenjem i postrojenjem za proizvodnju peleta smo kupili 2022. godine. Veoma je važno istaknuti da su pilanska postrojenja i postrojenja za proizvodnju pileta kupljena 2006.godine još uvjek u Hrvatskoj po tehničkoj opremljenosti i postavljenoj tehnologiji u vrhu drvoprerađivača Hrvatske. Pogoni se prostiru na površini cca 85.000,00 m2 od toga pod krovom 25.000,00 m2. Pilanska proizvodnja je predodređena za proizvodnju željezničkih pragova i jedina je u Hrvatskoj. Postrojenje se sastoji od guljača kore, četri tračne pile 1600, krojačnice za željezničke pragove, sortirnice za komercijalnu robu, parionice za bukovu građu, sušara kapaciteta 1.000,00 m3, dvije trafostanice snage 1,6 MW, kotlovnice na otpad i biomasu kapaciteta 5,5 MW. Kompletno pilansko postrojenje je Francuskog proizvođača „Brenta“ po kojem se i sve tračne pile, kolokvijalno zovu brente. Godišnji kapacitet prerade u jednoj smjeni na pilani je 50.000,00 m3. Tvornica peleta isto je kupljena 2006. godine, talijanskog proizvođača „ZEPI“, potpuno automatizirana, godišnjeg kapaciteta 30.000,00 tona peleta. Mi smo uvjereni da bi teško nekom čitatelju ovog teksta mogli objasniti i uvjeriti da mi samo tražimo pravo na kupovinu sirovine da bi ovi pogoni mogli pod jednakim uvjetima raditi i poslovati na tržištu koje je „slobodno“ te stoga predlažemo: - da se navedeno Pismo razumjevanja dopuni, izmjeni ili ukine da bi se slijedeći kriteriji a do sada dovoljno nerazumljivi i neprimjenljivi uvažili: - da se pored navedenih uvjeta u ostvarenju prava na kupovinu trupaca primjenjuje i teritorijalni princip - da se pored broja zaposlenih svakako primjenjuje i realni proizvodni kapacitet što u stvarnosti znači da svakom drvoprerađivaču u određenom postotku, od stvarnog pilanskog kapaciteta, pripadne pravo na kupovinu drvnih sortimenata od ukupne slobodne količine kojom raspolažu HŠ ( kapacitet pilana i drugih prerađivačkih pogona definirali bi komisija u sastavu predstavnik HŠ, predstavnik drvoprerađivača HGK i pilanar) - da se precizno definira pojam revitalizacije pogona sa kriterijima temeljem kojih će takva društva ostvarivati pravo na kupovinu trupaca, a ne da to bude diskreciono pravo Uprave HŠ - da se precizno definira promjena vlasnika društva, vezana po teritorijalnom principu ( da se nastavlja proizvodnja na dotadašnjoj lokaciji) vezano sa prenosom ugovora na osnovu ZOO - da se precizno definira pojam investicijskog kapitalnog ulaganja i remonta Svih ovih pet godina primjene Pisma upravo ovi nedefinirani slučajevi i ostavljeno diskreciono pravo Upravi HŠ da o njima odlučuju bili su izvor nezadovoljstva, nepravednosti, nesigurnosti, neizvjesnosti koji su u bitnom utjecali na razvoj i investiranje kao u nove tako i u postojeće prozvodne pogone a pogotovo u ruralnim krajevima koji su sami po sebi što se tiče investicija i inovacija deprimirajući. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Uvjeti navedeni u Nacrtu Odluke jednaki su za sve sudionike Javnog poziva i ni na koji način nije moguće pogodovati pojedinoj skupini.
17 Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , a.PRODAJA PUTEM UGOVORA Nejasno je iz kojeg razloga je kao referentni period za provjeru izlaznih računa određeno razdoblje od 01.11. prethodne do 31.10. tekuće godine, a ne neko drugo razdoblje? Vezano uz to ističemo da uspostavljeni sustav naočigled omogućuje netransparentne „prilagodbe“ kako bi se pojedinim kupcima, a na uštrb svih drugih sudionika na tržištu, omogućilo zadržavanje stečenih pozicija koje počivaju na Pismu razumijevanja, a što samo dodatno potvrđuje da je sustav u cjelosti potrebno hitno mijenjati i utvrditi jasne i transparentne kriterije u cilju uspostavljanja učinkovitog tržišnog natjecanja. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Obzirom da se Javni poziv objavljuje u pravilu početkom studenoga (izuzetak je ova godina), referentno razdoblje je uvijek 1. studenoga prethodne godine do 31. listopada tekuće godine.
18 BICE doo Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , a.PRODAJA PUTEM UGOVORA Poštovani, proizvodna smo firma sa preko 30 godina poslovanja u drvnoj industriji, pri čemu više od 90% prihoda ostvarujemo u izvozu. Unatoč nedostatnoj ugovorenoj količini sirovine nastojimo održavati stabilnost poslovanja i zaposlenost u programima rada za izvoz. Postojećim formulama tj. metodologijom za izračun ugovorenih količina nemoguće je za mala i srednja poduzeća ostvariti nikakvo povećanje potrebnih količina sirovine (uglavnom je iz godina u godinu moguće ostvariti smanjenje ugovorenih količina) a čime se onemogućava "pravo na rad, rast i razvoj" malih i srednjih tvrtki. Pravednijim rasporedom raspoloživih količina sirovine po kupcima, preraspodijelom dijela sirovine iz licitacija u ugovore, moguće je djelomično povećati količine za mala i srednja poduzeća. Predlažemo da se kod ugovaranja za 2023. godinu za male tvrtke uzme u obzir ključ za dodjelu sirovine od minimalno 300 m3 po zaposlenom (za male kupce koji imaju npr. do 2000m3 dosadašnje ugovorene godišnje količine). To bi omogućilo rast i razvoj malih i srednjih tvtki u ruralnom dijelu RH i pokretanje novih poduzetničkih aktivnosti. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Uvjeti navedeni u Nacrtu Odluke jednaki su za sve sudionike Javnog poziva i ni na koji način nije moguće pogodovati pojedinoj skupini.
19 Flego d.o.o Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , a.PRODAJA PUTEM UGOVORA Poštovani, mi smo proizvođači drvne ambalaže, ugovorena količina trupaca nam je 1798 m3 što nam pokriva 1/3 proizvodnje, imamo 20 zaposlenih radnika. U zadnjih 5 godina povećali smo proizvodnju za 120% a po postojećim razredima završenosti spadamo u kategoriju gdje ne možemo povećati ugovorenu količinu te ako se to ne mijenja imat ćemo velikih problema u daljnjem poslovanju. Šta se tiče koeficijenta iskoristivosti totalno je nenormalno da je iskoristivost trupca 33%. Smatramo da bi trebalo poraditi na Pismu razumijevanja te omogućiti tvrtkama daljnji napredak i razvitak a ne stagnaciju. Lp, Flego. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Uvjeti navedeni u Nacrtu Odluke jednaki su za sve sudionike Javnog poziva i ni na koji način nije moguće pogodovati pojedinoj skupini. Što se tiče koeficijenata, HŠ d.o.o. su definirale koeficijente iskorištenja za Javni poziv za 2024. godinu. Pretvorbeni koeficijenti u pilanskim razredima dovršenosti su najrealniji te nije bilo potrebe za korekcijom istih. HŠ d.o.o. mišljenja su da je trebalo vršiti korekciju pretvorbenih koeficijenata razreda dovršenosti R V do R VIII te je napravljena korekcija koeficijenata od 12%.
20 STOLARSKA RADIONICA PAVLINIĆ Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , a.PRODAJA PUTEM UGOVORA Pismo razumijevanja je potpisano od strane Hrvatskih šuma d.o.o. i Udruženja drvno-prerađivačke industrije pri HGK. Ugovorne kupce HŠ d.o.o. ne čine samo članice HGK, nego i obrti. Zašto Hrvatska obrtnička komora nije jedna od potpisnica Pisma razumijevanja? Primljeno na znanje Poštovani, Vaš je komentar primljen na znanje. Zahvaljujemo na prijedlozima te Vas obavještavamo da će se isti razmotriti u okviru Izmjena i dopuna Pisama razumijevanja.
21 Massive Panels d.o.o. Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , a.PRODAJA PUTEM UGOVORA POTVRDA O ZAPOSLENOSTI - Ovo je uveden selektivni kriterij samo za odabrane kupce čiji OIB (onaj koji ima sklopljen okvirni ugovor sa HŠ) NEMA dovoljnu razinu zaposlenosti da bi mogao temeljem propisanih kriterija kroz Pismo ostvariti ugovornu kvotu drvne mase na razini Godišnjeg ugovora koji je konzumirao od 2018. godine na ovamo. Dakle, umjesto da konzistentnom politikom eliminirate one kupce koji NEMAJU uvjete za dodjelu neopravdane kvote drvne mase ili da količinu kvote drvne mase svedete na maksimalnu količinu temeljem propisanih kriterija, HŠ svake godine uvode NOVE selektivne kriterije kako bi tim kupcima omogućili potpis Godišnjeg ugovora na uvijek istu kvotu drvne mase i tako direktno narušavaju tržišno natjecanje i pogoduju određenoj skupini poduzetnika, onoj koja djeluje u sklopu kartelskog udruženja. Temelj Pisma kao i svih javnih poziva do sada bila je pozicija JEDAN OIB = JEDAN UGOVOR. Omogućavanje kupcima da dostavljaju više dokaza sa više povezanih društava za pravdanje onog OIB-a koji ima sklopljen Okvirni ugovor, direktno je suprotno od osnovnog temelja Pisma. Dakle, radi se o direktnom pogodovanju selektivnom primjenom i dopunom kriterija! Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Upravo ovim kriterijem eliminiramo one kupce koji NEMAJU uvjete za dodjelu neopravdane kvote drvne mase jer se potvrda o broju zaposlenih mora dostaviti na isti dan za sva povezana društva i eliminira se mogućnost prijenosa zaposlenika sa jednog na drugi pravni subjekt.
22 Massive Panels d.o.o. Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , a.PRODAJA PUTEM UGOVORA S obzirom da se u nacrtu Odluke o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata za 2023. godinu (dalje; Odluka) pozivate na dokumente Pisma razumijevanja iz 2017. i 2018. godine (dalje; Pismo), logično, očekivano i obvezujuće za HŠ je da se onda i svi uvjeti i kriteriji iz Odluke usklade sa tekstom Pisma, posebice oni u dijelu za raspodjelu drvne mase koji su jednostrano izmijenjeni iako u članku 1. Pisma stoji jasna napomena da je ono obvezujuće za potpisnike a Hrvatske šume d.o.o. (dalje; HŠ) su jedan od dva potpisnika. Za ilustraciju, javni pozivi od 2019. godine pa uključujući i ovu Odluku provode se PO IZMIJENJENIM kriterijima u odnosu na kriterije iz Pisma od čega najviše se to odnosi na članak 4.4. Pisma. Takvim izmijenjenim kriterijima u odnosu na one originalne kriterije iz Pisma, HŠ su jednostrano prekršile ključne odredbe i smjernice iz Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017.-2020. godine koju je donijela Vlada Republike Hrvatske. Tako dolazimo do apsurda da HŠ koje su trgovačko društvo u 100% vlasništvu Republike Hrvatske, prve direktno krše propisane smjernice i to na način da izmjenama kriterija kroz javne pozive u odnosu na one propisane Pismom, omogućavaju netransparentnu i selektivnu raspodjelu drvne mase u vlasništvu svih građana Republike Hrvatske, a za interese pojedinaca iz kartelskog udruženja. S obzirom da su HŠ potpisnik dokumenta Pisma, tražimo kao član Hrvatske gospodarske komore i članica Udruženja drvno-prerađivačke industrije unutar HGK (koja institucija je potpisnik Pisma sa druge strane) da uskladite tekst Odluke sa SVIM propisanim kriterijima iz Pisma, ili da zajedno sa Udruženjem sklopite Anex Pismu na vrijeme, u realnom roku prije stupanja na snagu javnog poziva. Rezultat tako provedenih javnih poziva (samo se prvi iz 2018. godine provodio prema originalnim potpisanim kriterijima) je što drvna industrija i dalje više od 65% izvoza ostvaruje putem izvoza sirovine u nekom obliku i da se taj trend negativno po finaliste nastavlja. To je pak protivno svih interesa poreznih obveznika i vlasnika HŠ, te je zato u zadnje vrijeme u javnom prostoru sve više prisutna tema liberalizacija tržišta drvne mase na slobodno tržište, a što je jedini ispravan put u kvalitetnijem razvoju industrije na interes svih poreznih obveznika, a ne samo u interesu pojedinaca iz kartelskog udruženja. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš je komentar primljen na znanje. Zahvaljujemo na prijedlozima te Vas obavještavamo da će se isti razmotriti u okviru Izmjena i dopuna Pisama razumijevanja.
23 HOK Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , a.PRODAJA PUTEM UGOVORA Vezano za dio koji definira da Pravo na potpis okvirnog i godišnjeg ugovora za prostorno drvo imaju svi kupci registrirani u Republici Hrvatskoj koji imaju aktivnu proizvodnju u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja u RH (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007., C16, C17, C31), ako na dan potpisa okvirnog ugovora zadovoljavaju sve dolje navedene uvjete... predlaže se sljedeće: Pravo na potpis okvirnog i godišnjeg ugovora za prostorno drvo imaju novi kupci registrirani u Republici Hrvatskoj koji imaju aktivnu proizvodnju u djelatnostima prerade drveta u RH (prema NKD) C16. Npr. proizvođači drvene ambalaže i elemenata, koji u svojoj proizvodnji koriste VM mekih listača. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Uvjeti navedeni u Nacrtu Odluke jednaki su za sve sudionike Javnog poziva i ni na koji način nije moguće pogodovati pojedinoj skupini.
24 HOK Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , a.PRODAJA PUTEM UGOVORA Predlažemo izmjenu teksta:"- da je pilana (više od 50% udjela) u većinskom vlasništvu za kupca koji proizvodi u razredima dovršenosti 0 - III." Novi tekst bi glasio: " - da je pilana (više od 50% udjela) u većinskom vlasništvu za kupca koji proizvodi u razredima dovršenosti 0-VIII." Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Uvjeti navedeni u Nacrtu Odluke jednaki su za sve sudionike Javnog poziva i ni na koji način nije moguće pogodovati pojedinoj skupini. Sva potrebna tehnologija i uvjeti o poslovno-tehničkoj suradnji opisani u Nacrtu Odluke o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata.
25 HOK Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , a.PRODAJA PUTEM UGOVORA Ukoliko je ovaj dokument „nasljednik“ Pisma razumijevanja potrebno je ponovno utvrditi zainteresirane dionike koji bi izravno bili uključeni u provedbu novih smjernica za raspodjelu sirovine te u buduće optimiranje smjernica za raspodjelu sirovine. Osim toga, u potpisnike je neophodno uključiti HOK i njihove članove, kojih kao potpisnika Ugovora s Hrvatskim šumama ima preko 200, a koji su do sada neopravdano bili izostavljeni iz bilo kakvog djelovanja te nisu sudjelovali u kreiranju dokumenata, čime su zakinuti za očuvanje svojih interesa. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na prijedlozima. Vaš je komentar primljen na znanje te Vas obavještavamo da će se isti razmotriti u okviru Izmjena i dopuna Pisama razumijevanja. Predmetni dokument nije nasljednik Pisma razumijevanja, a potpisnik mu je Uprava društva Hrvatske šume d.o.o.
26 PIB extra d.o.o. Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , a.PRODAJA PUTEM UGOVORA Zadnji odlomak Članka 2. točke a., odnosno Napomena, „nikako ne bi smio biti primjenjiv jer on apsolutno diskriminira nove kupce u odnosu na sve već aktivne kupce“ !! Prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se prihvaća i iz Nacrta Odluke izbacuje dio teksta koji glasi: "Napomena: Sklapanje okvirnih i godišnjih ugovora s novim kupcima bit će moguće samo u slučaju ako Društvo ima dovoljno raspoloživih količina drvnih sortimenata. "
27 PIB extra d.o.o. Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , a.PRODAJA PUTEM UGOVORA Kako je navedeno u ovom članku, godišnji ugovor za 2023. godinu mora se zaključiti najkasnije do 31.Ožujka 2023. godine a isti se zaključuje na temelju okvirnog ugovora koji se može zaključiti na vrijeme do 31.Prosinca 2027. godine. Ako je krajnji rok za sklapanje godišnjih ugovora 31. ožujka 2023., znači li to, da i postupak sklapanja okvirnih ugovora ima završiti prije 31. 3.2023.? Hoće li za nove kupce do 31. 3.2023. biti moguće obaviti sve radnje provjere, koje se dalje propisuju u odluci, ili će novi kupci biti eliminirani jer nisu obavljene sve provjere? Bilo bi dobro pristupiti radnjama provjere u odnosu na moguće nove kupce i započeti to i prije konačne odluke o odabiru kupaca za sklapanje godišnjih ugovora. Kako doći do odgovorne osobe unutar društva Hrvatske šume kojoj se može obratiti za pristupanje sklapanju okvirnog ugovora i početak radnji provjere? S poštovanjem, PIB extra Primljeno na znanje Poštovani, Vaš je komentar primljen na znanje. Cijeli postupak prijave na Javne pozive, kako za stare, tako i za nove kupce bit će detaljno opisan u objavljenim Javnim pozivima za prodaju trupaca i prostornog drva za 2023. godinu, a svi potencijalni novi kupci podliježu detaljnom nadzoru od strane Hrvatskih šuma prije samog sklapanja ugovora. Što se roka za sklapanje tiče, promjenjiv je i prilagodit će se sukladno vremenu trajanja Javnih poziva.
28 Andrea K II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.1 Način izračuna početnih količina za kupce s ugovorenim količinama do 10.000 m3 i proizvodnjom proizvoda u razredima dovršenosti 0 – III Zbog prošlogodišnjeg rasta broja zaposlenih kod većine drvoprerađivača, potrebno je definirati minimalne količine trupaca koja po radniku može biti ugovorena te povećanje količina sukladno rastu. Također, ako se samo pogledaju upisani izlazni računi, vidljiv je rast proizvodnje čemu je doprinijelo unaprijeđenje tehnologije kod drvoprerađivača i zbog čega je potrebno redefiniranje razreda dovršenosti, koeficijenata iskorištenja i računanje drvnog ostatka. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na prijedlozima. Vaš je komentar primljen na znanje te Vas obavještavamo da će se isti razmotriti u okviru Izmjena i dopuna Pisama razumijevanja.
29 Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.1 Način izračuna početnih količina za kupce s ugovorenim količinama do 10.000 m3 i proizvodnjom proizvoda u razredima dovršenosti 0 – III Jamčenjem isporuka trupaca u količinama ugovorenim za 2022. godinu samo jednoj kategoriji kupaca, a unutar ograničenih količina ugovornih kvota koje H Š d.o.o. predviđaju za svaku godinu, izravno se krše pravila tržišnog natjecanja te navedeno opet potvrđuje da se uspostavljenim sustavom omogućuju netransparentne „iznimke“ u cilju pogodovanja pojedinim kupcima. U cilju pomoći malim pilanarima i ostalim kupcima u ovoj kategoriji, Republika Hrvatska može putem nadležnih ministarstava osigurati odgovarajuće subvencije prema određenim transparentnim kriterijima, dok se u ovoj i svim budućim odlukama o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata mora ukinuti sustav „zaštite stečenih prava“ i jamčenja količina ranije dodijeljenih trupaca kako bi se uspostavio sustav koji omogućuje učinkovito tržišno natjecanje i vrednuje kriterije uspješnosti (ulaganja, broj zaposlenih, dodatna zapošljavanja, profitabilnost, minimalni dozvoljeni neopravdani drvni ostatak, i sl.). Dodatno, u cilju suzbijanja malverzacija i zlouporaba potrebno je ne samo „kažnjavati“ kupce s previsokim neopravdanim drvnim ostatkom, nego detektirati i sankcionirati i one kod kojih uopće nema neopravdanih drvnih ostataka jer to jasno upućuje na činjenicu da do prerade trupaca kupljenih od H Š d.o.o. nikada nije ni došlo, odnosno da su isti preprodani. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na prijedlozima. Vaš je komentar primljen na znanje te Vas obavještavamo da će se isti razmotriti u okviru Izmjena i dopuna Pisama razumijevanja.
30 STOLARSKA RADIONICA PAVLINIĆ II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.1 Način izračuna početnih količina za kupce s ugovorenim količinama do 10.000 m3 i proizvodnjom proizvoda u razredima dovršenosti 0 – III Bruto opravdana količna trupca u velikoj većini nije realna, zbog nerealnih koeficijenata iskorištenja. Npr. unesemo određenu količinu trupaca u izvještajne tablice, a opravdana količina nam je veća od unešene, samim time se pojavljuje drvni ostatak koji zapravo ne postoji. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje i djelomično je točan ukoliko se promatraju samo pojedini proizvodi. U ovom slučaju to su Ostala ambalaža svježa (R II), ostala ambalaža suha (R III) te suha termotretirana certificirana paleta (R IV) . Hrvatske šume su pokrenule proces korekcije volumnih pretvorbenih koeficijenata V1. Priljedlozi o povećanju volumnih pretvorbenih koeficijenata za neke proizvode npr. Ostala ambalaža sveža (R II) sa 40% na 60% je ekstreman i vrlo opasan za cijelu grupaciju proizvođača paleta. Ne znamo da li su predlagatelji svjesni da će svaki proizvođač paleta morati opravdati 50% više neto proizvoda da opravda ugovornu količinu. Uz to slijedi gubitak izuzeća od pravdanja drvnog ostatka pa je za pretpostaviti da će sigurno 70% proizvođača paleta izgubiti barem dio ugovorne količine. Ukoliko cijela grupacija proizvođača paleta podrži prijedlog nekolicine predlagatelja ,HŠ d.o.o. će usvojiti prijedlog uz konzultacije s ovlaštenim institucijama. Do tada pretvorbeni koeficijenti za navedene proizvode ostaju nepromijenjeni. Upravo zbog specifičnosti pretvorbenih koeficijenata za razred dovršenosti R I (konstrukcijska građa svježa) R II (konstrukcijska građa suha, ostala ambalaža svježa), R III (ostala ambalaža suha) te R IV (suha termotretirana certificirana paleta) svim kupcima koji imaju u opravdanim količinama više od 50% gore navedenih proizvoda, neće obračunavati drvni ostatak kod izračuna početnih količina
31 HOK II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.1 Način izračuna početnih količina za kupce s ugovorenim količinama do 10.000 m3 i proizvodnjom proizvoda u razredima dovršenosti 0 – III Vezano uz neopravdane količine drvnog ostatka: Neopravdane količine drvnog ostatka trebaju se odbijati od ugovora gdje su nastale. Ako je neopravdani drvni ostatak nastao u prostornom drvetu, tada se odbija u prostornom drvetu. Ako je nastao u trupcima, tada se odbija u trupcima. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Neopravdane količine drvnog ostatka prerade trupca utječu na izračun početnih količina prostornog drva za kupce koji imaju i ugovor za prostorno drvo. Kod kupaca koji imaju ugovor samo na trupce, neopravdani drvni ostatak utječe na početnu količinu za izračun trupaca.
32 HOK II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.1 Način izračuna početnih količina za kupce s ugovorenim količinama do 10.000 m3 i proizvodnjom proizvoda u razredima dovršenosti 0 – III Drvni ostatak se treba obračunavati od bruto količine trupaca, a ne opravdane količine trupaca. Opravdana količina trupaca nije realna, zbog nerealnih koeficijenata iskorištenja, od R0-RVIII. Komentar na formulu izračuna drvnog ostatka kod prerade trupaca: Ova formula je diskriminatorna. Primjer: Ugovorni kupac kupuje robu isključivo od Hrvatskih šuma, a godišnji ugovor je 100 m3 jelovine. Iz 100 m3 kupac napravi 42 m3 kubika elemenata. Prema izračunu ispada da je kupac opravdao 113 m3 trupaca što mu ne donosi povećanje količine, nego mu donosi dodatnih 13 kubika drvnog ostatka za opravdati. Formula bi trebala uzeti količinu trupaca i od te količine oduzeti proizvode te naposlijetku dobiti ostatak. Ukoliko postoji ulaz ostalih dobavljača opet se može dostaviti otpremnica kao dokaz ulaza sirovine te bi opet formula morala biti ulaz sirovine – proizvedeni proizvodi u svim razredima dovršenosti te naposlijetku dobiti drvni ostatak. Ako nema mogućnosti povećanja etata treba razmisliti da se količine koje se daju na licitaciju, preraspodjele na kupce koji iskazuju potrebu za povećanjem (pri tom mislim na meke lišćare, bukvu , grab), a opravdavaju ju tehnološkim rastom i povećanjem broja zaposlenih. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Neopravdane količine drvnog ostatka prerade trupca utječu na izračun početnih količina prostornog drva za kupce koji imaju i ugovor za prostorno drvo. Kod kupaca koji imaju ugovor samo na trupce, neopravdani drvni ostatak utječe na početnu količinu za izračun trupaca.
33 HOK II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.1 Način izračuna početnih količina za kupce s ugovorenim količinama do 10.000 m3 i proizvodnjom proizvoda u razredima dovršenosti 0 – III Komentar na:  bul  piljenica neokrajčena  piljenica okrajčena svježa  piljenica suha neokrajčena  piljenica suha okrajčena U izračunu početnih količina za Godišnje ugovore o kupoprodaji trupaca za razdoblje nakon 2023. godine, korektivni koeficijent K1 neće se više primjenjivati, pa će od Javnog poziva za prodaju trupaca za 2024. godinu korektivni koeficient K1 iznositi 1 (jedan), počevši od obračunskog razdoblja od 1. studenoga 2022. - 31. listopada 2023." Zašto se ukida model koji je služio kao određena vrsta kontrole? Ukoliko su kod primarnih hrastovih proizvoda hrasta utvrđena nekakva odstupanja vezanih uz cijenu kod određenih kupaca, onda bi se korektivni faktor, kao metoda kontrole trebao nastaviti koristiti. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Korektivni koeficijent se ukida za sve razrede dovršenosti, pa tako i za pilanske razrede za vrstu drva hrast i nije ga moguće selektivno ukidati te time pogodovati pojedinim skupinama.
34 Massive Panels d.o.o. II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.2. Način izračuna početnih količina za kupce s ugovorenim količinama većim od 10.000 m³ i/ili proizvodnjom proizvoda u razredima dovršenosti IV – VIII Ključan kriterij za raspodjelu drvne mase je suprotan propisanom kriteriju iz Pisma i onome iz prvog javnog poziva iz 2018. godine kada se sirovina morala dodijeliti određenim ugovornim kupcima kao da su finalisti a vrijeme je pokazalo da nisu. Naime, da se poštuje kriterij iz Pisma, svi ti tzv. finalisti koji NISU kroz godine opravdali isporuku finalnih proizvoda, su tu kvotu drvne mase trebali izgubiti i ona je trebala biti dodijeljena onima koji su ili ostvarili rast sukladno odredbi mogućeg rasta ugovorne kvote, ili novim kupcima koji za to ostvaruju pravo, propisano isto tako Pismom. Na jednom primjeru ugovornog kupca koji je u Okvirnom ugovoru i prvom Godišnjem ugovoru za 2018. godinu imao ugovorenu kvotu drvne mase hrast u količini 20.000m3 (100% u razredu V-VIII), a kroz godine je 79% te kvote drvne mase prenio u razrede 0-IV, vidljivo je da je samo taj kupac 79% drvne mase trebao izgubiti jer ne proizvodi proizvode za koje mu je dodijeljena kvota na rok od 10 godina (time i subvencija drvne kroz cijenu). Poštivanjem originalnih kriterija iz Pisma i prvoj javnog poziva, tu kvotu drvne mase kupac je trebao izgubiti i ona je trebala pripasti ili kupcima koji su ostvarili rast do maksimalnog iznosa ili novim kupcima! Izmjenom tih osnovnih kriterija HŠ su samo ovome kupcu omogućile nepripadnu materijalnu korist za period važenja Okvirnog ugovora u iznosu 156 milijuna kuna i time narušavanjem tržišnog natjecanja kao monopolista prekršile niz propisa i zakona Republike Hrvatske jer su mimo procedura, propisa i čak i vlastitih pravila koje su potpisali kroz Pismo, odredili tko će biti uspješan a tko će propasti! Budući da su HŠ jednostrano izmijenile kriterije i omogućile takvim kupcima da prenose količinu drvne mase dodijeljenu za finalnu proizvodnju u pilanu za izvoz sirovine, time su direktno prekršile odredbe i smjernice Strategije, dok su s druge strane takvim kupcima omogućile nepripadnu materijalnu korist u odnosu na one koji su to pravo trebali ostvariti ali im je uskraćeno. Takvih velikih kupaca kojima se tako izmjenom ključnih kriterija pogoduje (sa ugovorom iznad 10.000m3) je više od 30 (u razdoblju 2019.-2022. godina), te je tim kupcima omogućena nepripadna materijalna korist u visini 2,4 milijarde kuna, a za taj iznos su uskraćeni oni stvarni finalisti ili pak novi kupci koji su temeljem originalnih kriterija iz Pisma trebali preuzeti tu kvotu drvne mase za proizvodnju finalnih proizvoda i time stvarati veću novostvorenu vrijednost za društvo u cjelini, što je osnovni temelj Strategije. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Svi dosadašnji Javni pozivi objavljivani su sukladno kriterijima Pisama razumijevanja.
35 Graša d.o.o. II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.3. Ugovorne količine za 2023. godinu Proizvođači smo masivnih drvenih stolica, sa 100% vlastitom proizvodnjom i 100%-tnim izvozom - razred 6 i 7. Već kroz nekoliko Javnih poziva uz bukovu sirovinu pokušavamo ostvariti pravo na kupnju hrastove koja nam se zadnjih nekoliko godina javlja kao "životno važna", opravdana izlaznim računima, no nemamo stečeno pravo na njezinu kupnju prethodnih godina, stoga ne ostvarimo pravo na nju. Molim da kroz Javni poziv omogućite i takvim kupcima nabavu hrastove sirovine barem u određenim početnim količinama za prvu godinu odobrenja, ako već ne u količinama opravdanim izlaznim računima te da i oni mogu konkurirati daljnjim poslovanjem za njezinu kupovinu. Nije prihvaćen Poštovani, komentar se ne prihvaća. Uvjeti navedeni u Nacrtu Odluke jednaki su za sve sudionike Javnog poziva i ni na koji način nije moguće pogodovati pojedinoj skupini.
36 Andrea K II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.3. Ugovorne količine za 2023. godinu Proizvođači proizvoda poput paleta, koje se uporno stavljaju u II razred dovršenosti iako su gotov proizvod, uspješno su odgovorili prošlogodišnjoj potrebi za paletama. Nema proizvoda koji nije išao na paleti. Potrebno je povećanje količina u svim razredima, ali i redefiniranje razreda dovršenosti. Nije prihvaćen Poštovana, Vaš komentar se ne prihvaća. Uvjeti navedeni u Nacrtu Odluke jednaki su za sve sudionike Javnog poziva i ni na koji način nije moguće pogodovati pojedinoj skupini. Palete (Ostala ambalaža svježa) ostaje u razredu dovršenosti R II.
37 Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.3. Ugovorne količine za 2023. godinu Potrebno je u cijelosti napustiti sustav koji uvećanje količina trupaca omogućuje isključivo u odnosu na prethodno stečene (i Pismom razumijevanja zajamčene) količine, a pritom ne vrednuje bilo kakve druge čimbenike koji su protekom vremena pokazatelji uspješnosti poslovanja poduzetnika (npr. nova zapošljavanja, profitabilnost, inovacije, dodatna ulaganja, investicije u ruralnim područjima, itd.). Takvo očigledno onemogućavanje učinkovitog tržišnog natjecanja i neutemeljeni protekcionizam opravdano izazivaju sumnju u nezakonita postupanja pojedinih aktera u cilju zaštite njihovih pojedinačnih interesa radi ostvarivanja nepripadne imovinske koristi, a na štetu Republike Hrvatske čiji se resursi nezakonito raspodjeljuju prema zastarjelim, neutemeljenim i netržišnim kriterijima. Sustav je potrebno uspostaviti na način da svaki sudionik na tržištu ima mogućnost pristupiti tom tržištu na temelju transparentnih kriterija kojima se valorizira njegova uspješnost na tom istom tržištu te mu se bez ograničenja vezanog na prethodno dodijeljene količine omogućuje uvećanje istih temeljem ostvarenih poslovnih rezultata u prethodnoj godini, a u okviru dostupnih količina H Š d.o.o. S obzirom na povoljniji tretman razreda VIII, potrebno je uspostaviti i sustav provjere koriste li se tako dobiveni trupci upravo i jedino za proizvodnju masivnog namještaja, tj. potrebno je suzbiti zlouporabe do kojih na taj način dolazi (izrada proizvoda nižih razreda dovršenosti iz količina dobivenih prema uvjetima za razred VIII). Dodatno, glede rasta ugovornih količina za 2023. godinu, u ranijim odlukama H Š d.o.o. nije navedeno da temeljem plana proizvodnje za tu godinu nije predviđen rast ugovornih količina te nas zanima koji je razlog navođenja da nije predviđen rast ugovornih količina za 2023. godinu i kada se takve odluke donose? S obzirom da nije predviđen rast ugovornih količina, znači li to da kupci neće moći dobiti dodatne količine trupaca, osim u slučaju da kod nekih kupaca dođe do smanjenja količina? Netransparentnost po pitanju raspoređivanja viška količina također upućuje na kršenje tržišnog natjecanja i u tom segmentu stoga postavljamo pitanje dolazi li u praksi do smanjenja ugovornih količina i iz kojih je to obično razloga te koliko je bilo takvih kupaca u zadnje dvije godine i na koji način te prema kojim kriterijima su te količine raspoređene? Glede umanjenja izračunatih količina za godišnji ugovor, vodi li H Š d.o.o. evidenciju kupaca kod kojih su utvrđena kršenja odredaba okvirnog i/ili godišnjeg ugovora (što bi svakako bilo potrebno voditi) te je li ista javno dostupna/objavljena Dodatno, molimo pojasnite o kakvim se kršenjima okvirnog i/ili godišnjeg ugovora mora raditi da bi sankcija bila umanjenje izračunatih količina trupaca za godišnji ugovor? U odnosu na proporcionalno umanjenje svim kupcima (osim onima iz razreda VIII i kupcima iz točke II.1), na ovaj način su pojedini kupci netransparentno i dodatno zaštićeni, jer im se pogoduje na način da su dodatno osigurani od toga da im se u slučaju sveukupnog umanjenja raspoloživih količina trupaca proporcionalno ne umanjuju količine, a što predstavlja nedozvoljeni protekcionizam i kršenje tržišnog natjecanja. Kao što smo naveli u ranijem komentaru, u cilju pomoći malim pilanarima i ostalim kupcima u ovoj kategoriji, Republika Hrvatska može putem nadležnih ministarstava osigurati odgovarajuće subvencije prema određenim transparentnim kriterijima, dok se u ovoj i svim budućim odlukama o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata mora ukinuti sustav „zaštite stečenih prava“ i pogodovanja pojedinim kategorijama kako bi se uspostavio sustav koji omogućuje učinkovito tržišno natjecanje i vrednuje kriterije uspješnosti (ulaganja, broj zaposlenih, dodatna zapošljavanja, profitabilnost, minimalni dozvoljeni neopravdani drvni ostatak, i sl.). Na kraju glede iznimke od primjene načela ograničenja količine drva, sustav kojim se i u 2023. godini na uštrb ostalih kupaca prema nezakonitom modelu „zaštite stečenih prava“ pogoduje pojedinim kupcima koji su na dan 1. siječnja 2017. godine (dakle, prije više od 6 godina) kupovali više od 50.000 m3 trupaca izravno se kosi s učinkovitim tržišnim natjecanjem kojeg su H Š d.o.o. dužne uspostaviti, suprotan je načelima tržišnog natjecanja na nacionalnoj razini i na razini Europske unije, narušava javni poredak Republike Hrvatske i predstavlja izravnu prepreku tome da se poduzetnici na tržištu natječu na temelju svoje uspješnosti te ga je stoga hitno potrebno mijenjati i na taj način valorizirati i poticati uspješnost sudionika na tržištu, stvarati nova radna mjesta i omogućavati daljnja ulaganja te veći stupanj finalizacije. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš je komentar primljen na znanje. Zahvaljujemo na prijedlozima te Vas obavještavamo da će se isti razmotriti u okviru Izmjena i dopuna Pisama razumijevanja.
38 Pilana Ivoli II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.3. Ugovorne količine za 2023. godinu Pilana Ivoli. Poštovani. Čitajući većinu komentara , dolazim do zaključka da u Drvnoj industriji ne postoji niko osim , proizvođača namještaja , masivnih ploča , palketara, itd. Ispada da smo svi drugi nebitni, da u svojim pilanama imamo očito samo motornu pilu i sjekiru a ugovore do 3000 m3, iz kojih napravimo 250000 tisuća paleta. Za takvu proizvodnju ne treba biti, da ne uvrijedim nikoga inžinjer niti bilo šta drugo već mađioničar. Zato smatram da se kvote ne mogu podizati samo razredima 6- 8 , već i svima nama koji ispunjavamo uvjete iz pisma razumijevanja , a smatram da smo te uvjete većina i davno prevazišli. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Uvjeti navedeni u Nacrtu Odluke jednaki su za sve sudionike Javnog poziva..
39 TIHOMIR CVETKOVIĆ II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.3. Ugovorne količine za 2023. godinu Molim uvedite i kategoriju "Razvoj proizvođača namještaja". Ukoliko poslovni subjekt dokaže višegodišnje kontinuirano ulaganje u objekte, strojeve i npr. robne marke, s krajnjim ciljem proizvodnje namještaja, te za isti predaje razvojni plan, da ostvaruje pravo na kupnju određene (npr 250 m3) količine trupaca na postojeći ugovor, kao dodatan poticaj za daljnje ulaganje i dostizanje. Ova poticajna mjera se može revidirati svake npr. 2 godine, te ukoliko proizvođač značajno odstupi od svojeg razvojnog plana, ista kvota dodatne količine se može oduzeti. Opravdanje: Proizvođači namještaja moraju, uz vrlo skup strojni park i objekte za proizvodnju, steći know-how (znanje) te razviti tržište i distribuciju za plasman istog. Ministarstvo poljoprivrede može razviti više edukacijskih projekata kako bi ubrzalo transfer znanja na poslovne subjekte kojima je krajnji cilj proizvodnja namještaja. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Spomenute subvencije nisu u nadležnosti HŠ d.o.o.
40 TIHOMIR CVETKOVIĆ II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.3. Ugovorne količine za 2023. godinu Molimo propišite proceduru za realizaciju mogućnosti kupnje trupaca F1 putem ugovora. Naime, mi smo još 2020. godine kupili nož za rezanje furnira, te bismo zatražili manju količinu trupaca F1 za tu proizvodnju. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje i isti će se razmatrati u okviru Izmjena i dopuna Pisama razumijevanja.
41 HOK II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.3. Ugovorne količine za 2023. godinu Komentar na Maksimalne količine trupaca koju pojedini kupac (jedan OIB – jedan ugovor) može ugovoriti po okvirnom ili godišnjem ugovoru: Trebalo bi ograničenje količine proširiti na povezana društva. Povezana društva bi s jednom opremom opravdavala finalne količine više ugovora i postoji mogućnost manipulacije. Stoga predlažemo da se uvede limit od 25 000 m3 hrast i 45.000 m3 jela/smreka (ostale meke i tvrde listače) te ukupno do 55 000 m3 zbirno kod povezanih ugovornih kupaca. Ovime se čuva tržišno natjecanje i sprječava monopol pojedinih subjekata. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš je komentar primljen na znanje. Svaki ugovorni subjekt mora imati vlastitu tehnologiju iskazanu u Prijavi na Javni poziv.
42 HOK II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.3. Ugovorne količine za 2023. godinu Tekst Nacrta Odluke: "proporcionalno se mogu umanjiti količine svim kupcima (osim onima iz razreda VIII i kupcima iz točke II.1.) u postotku koji je potreban da bi se osigurale potrebne količine predmetnim kupcima." Prijedlog izmjene: "Proporcionalno se mogu umanjiti količine svim kupcima, osim kupcima iz točke II.1." Nije prihvaćen Poštovani, komentar se ne prihvaća. Uvjeti navedeni u Nacrtu Odluke jednaki su za sve sudionike Javnog poziva i ni na koji način nije moguće pogodovati pojedinoj skupini.
43 HOK II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.3. Ugovorne količine za 2023. godinu Tekst Nacrta Odluke glasi: Prvo se popunjavaju kupci iz točke II.1 te potom kupci s proizvodnjom proizvoda u razredu dovršenosti VIII. Ako ima raspoloživih količina, svi se razredi popunjavaju sa izračunatim početnim količinama. Ako nema raspoloživih količina, tada se svi ostali razredi popunjavaju proporcionalno. Prijedlog izmjene: "Prvo se popunjavaju kupci iz točke II.1. iz razreda dovršenosti II, III, IV, koji su svojoj proizvodnji imaju gotov proizvod, u postotku više od 50% (u proizvodnji se koristi meko drvo). Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Uvjeti navedeni u Nacrtu Odluke jednaki su za sve sudionike Javnog poziva i ni na koji način nije moguće pogodovati pojedinoj skupini.
44 HOK II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.3. Ugovorne količine za 2023. godinu II.3. Ugovorne količine za 2023. godinu Model povećanja sirovine gdje se preferira razred VIII je razumljiv, ali pogrešan. Zadnje povećanje sirovine kod kupaca iz članka II.2 proveden je 2017. godine. Kupci iz završnih razreda 2017 rasli su u količinama u prosjeku 20%, međutim, rezultata u povećanju proizvoda finalnih razreda završnosti nije bilo, već je količina finalnih proizvoda u razredu 8 izostala. Trebalo bi napraviti terensku kontrolu i vidjeti kojim subjektima nedostaje malo podrške, da bi otišli iz razreda I do III u finalne razrede. Tim kupcima povećati količinu sirovine koja bi im bila poticaj za ulazak u finalne razrede dovršenosti. Najveći potencijal rasta s relativno malim dodatnim količinama može se ostvariti podrškom mikro i malim poduzećima te obrtnicima. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Spomenuta podrška i eventualne subvencije nisu u nadležnosti HŠ d.o.o.
45 STOLARSKA RADIONICA PAVLINIĆ II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.4. Novi kupci Predlažemo da novi kupci uz račune opravdanih količina za razred dovršenosti, pravdaju i drvni ostatak. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Novi kupci nisu temeljem ugovora sa HŠ d.o.o. kupovali drvne sortimente te nemaju obvezu pravdanja drvnog ostatka. Nakon što (i ukoliko) postanu ugovorni kupac HŠ d.o.o., imat će obvezu pravdanja drvnog ostatka.
46 PIB extra d.o.o. II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.4. Novi kupci Kao novi kupac kome se možemo obratiti za dobivanje podataka kojima ne raspolažemo i koje tek moramo dobiti od društva Hrvatske šume? Kod kreiranja novog zahtjeva za novi „Godišnji ugovor“ potrebno je između ostalog unijeti i slijedeće podatke: - Broj i datum okvirnog ugovora - Kategorija - Početne količine - Drvni sortimenti prema vrsti, razredu kakvoće, količini, mjestu i dinamici isporuke - Količina m3 po razredima nivoa završenosti - Odabir naziva proizvoda po razredima dovršenosti Svi ti podaci su novim kupcima nepoznati. S poštovanjem PIB extra Primljeno na znanje Poštovani, Vaš je komentar primljen na znanje. Cijeli postupak prijave na Javne pozive, kako za stare, tako i za nove kupce bit će detaljno opisan u objavljenim Javnim pozivima za prodaju trupaca i prostornog drva za 2023. godinu.
47 DARIJO DANKIĆ II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.4. Novi kupci Poštovani Javljam se vezano za savjetovanje i uvijetima prodaje drvnih sortimenata HŠ d.o.o, Imam jedan prigovor na Vašu odluku "da se Novim kupcima u razredu dovršnosti od 0- VII da se onemogući prijava za sklapanje okvirnih i godišnjih ugovora u vrsti drveta Hrast ." Iz svega je razvidno da su novi kupci dovedeni u diskriminirani položaj u odnosu na kupce koji imaju sklopljeni godišnji ugovor ( stari kupci ) Novi kupci , isto tako učestiju u participiranju razvoja drvne industrije u Republici Hrvatskoj , zapošljavaju radnike, moraju imati vlastitu tehnologiju za razred dovršnosti za koju se prijavljuju što je veliko financijsko ulaganje a ujedno učestuju u stvaranju nove vrijednosti koja ostaje u Republici Hrvatskoj . Prijedlog je da se Novim kupcima (kupcima koji u prijavi imaju opravdane količine izlaznim računima vrstu drveta Hrast ) omogući putem ugovora kupnja F2 ,I-III klasa u vrsti drveta Hrast Lužnjak i Hrast Kitnjak . Ovakvom Vašom odlukom koja je na snazi Novi kupci ne mogu ostvarit kupnju vrste drveta Hrast pa Vas ujedno pozivam da sve stare i nove kupce stavite u ravnopravan položaj ( da ne bude diskriminacije ) Unaprijed Hvala LP. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš je komentar primljen na znanje. U Nacrtu Odluke opisano je na koji način novi kupci mogu ostvariti pravo na kupnju trupaca u vrsti drva hrast.
48 Košćal d.o.o. II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.5. Izuzeće primjene izračuna drvnog ostatka na proizvođače drvnih paleta i elemenata za izradu paleta i konstrukcijske građe Molim promijeniti koeficijente iskorištenja za navedene proizvode za 2024. godinu, te shodno tome ukinuti ovo izuzeće. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje i djelomično je točan ukoliko se promatraju samo pojedini proizvodi. U ovom slučaju to su Ostala ambalaža svježa (R II), ostala ambalaža suha (R III) te suha termotretirana certificirana paleta (R IV) . Hrvatske šume su pokrenule proces korekcije volumnih pretvorbenih koeficijenata V1. Priljedlozi o povećanju volumnih pretvorbenih koeficijenata za neke proizvode npr. Ostala ambalaža sveža (R II) sa 40% na 60% je ekstreman i vrlo opasan za cijelu grupaciju proizvođača paleta. Ne znamo da li su predlagatelji svjesni da će svaki proizvođač paleta morati opravdati 50% više neto proizvoda da opravda ugovornu količinu. Uz to slijedi gubitak izuzeća od pravdanja drvnog ostatka pa je za pretpostaviti da će sigurno 70% proizvođača paleta izgubiti barem dio ugovorne količine. Ukoliko cijela grupacija proizvođača paleta podrži prijedlog nekolicine predlagatelja ,HŠ d.o.o. će usvojiti prijedlog uz konzultacije s ovlaštenim institucijama. Do tada pretvorbeni koeficijenti za navedene proizvode ostaju nepromijenjeni. Upravo zbog specifičnosti pretvorbenih koeficijenata za razred dovršenosti R I (konstrukcijska građa svježa) R II (konstrukcijska građa suha, ostala ambalaža svježa), R III (ostala ambalaža suha) te R IV (suha termotretirana certificirana paleta) svim kupcima koji imaju u opravdanim količinama više od 50% gore navedenih proizvoda, neće obračunavati drvni ostatak kod izračuna početnih količina
49 HOK II. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI TRUPACA , II.5. Izuzeće primjene izračuna drvnog ostatka na proizvođače drvnih paleta i elemenata za izradu paleta i konstrukcijske građe Ovim člankom se izuzima primjena izračuna drvnog ostataka na proizvođače drvenih paleta i elemenata za izradu paleta, konstrukcijske građe, a u tablicama za 2024. godinu, drvena ambalaža (palete) i konstrukcijska građa opet imaju isti, nerealni koeficijent V1. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje i djelomično je točan ukoliko se promatraju samo pojedini proizvodi. U ovom slučaju to su Ostala ambalaža svježa (R II), ostala ambalaža suha (R III) te suha termotretirana certificirana paleta (R IV) . Hrvatske šume su pokrenule proces korekcije volumnih pretvorbenih koeficijenata V1. Priljedlozi o povećanju volumnih pretvorbenih koeficijenata za neke proizvode npr. Ostala ambalaža sveža (R II) sa 40% na 60% je ekstreman i vrlo opasan za cijelu grupaciju proizvođača paleta. Ne znamo da li su predlagatelji svjesni da će svaki proizvođač paleta morati opravdati 50% više neto proizvoda da opravda ugovornu količinu. Uz to slijedi gubitak izuzeća od pravdanja drvnog ostatka pa je za pretpostaviti da će sigurno 70% proizvođača paleta izgubiti barem dio ugovorne količine. Ukoliko cijela grupacija proizvođača paleta podrži prijedlog nekolicine predlagatelja ,HŠ d.o.o. će usvojiti prijedlog uz konzultacije s ovlaštenim institucijama. Do tada pretvorbeni koeficijenti za navedene proizvode ostaju nepromijenjeni. Upravo zbog specifičnosti pretvorbenih koeficijenata za razred dovršenosti R I (konstrukcijska građa svježa) R II (konstrukcijska građa suha, ostala ambalaža svježa), R III (ostala ambalaža suha) te R IV (suha termotretirana certificirana paleta) svim kupcima koji imaju u opravdanim količinama više od 50% gore navedenih proizvoda, neće obračunavati drvni ostatak kod izračuna početnih količina
50 STOLARIJA VANEK II.5. Izuzeće primjene izračuna drvnog ostatka na proizvođače drvnih paleta i elemenata za izradu paleta i konstrukcijske građe, Tablica 1. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Pridružujemo se kolegama koji smatraju da lijesovi od masivnog drva trebaju biti u razredu dovršenosti VIII jer su završno finalno obrađeni priozvodi, odnosno kvalitetno pripremljeni (obrušeni) za površinsku obradu i površinski završno obrađeni (močeni - "bajcani", lakirani temeljnim lakom 2x, s međubrušenjem lakirani završnim lakom u visokom sjaju). Također se pridružujemo kolegama da se u VIII razredu dovršenosti ne mijenjaju koeficijenti iskorištenja za 2024. godinu jer smo svi svjedoci da kvaliteta sirovine iz raznih razloga i klimatskih promjena u svim klasama klizi prema dolje. S poštovanjem, Damir Vanek, dipl. ing. drvne industrije Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća, a isti će se razmatrati u okviru Izmjena i dopuna Pisama razumijevanja. Od strane ovlaštenih institucija tražit će se tumačenje vezano uz raspored proizvoda po razredima dovršenosti.
51 PIB extra d.o.o. II.5. Izuzeće primjene izračuna drvnog ostatka na proizvođače drvnih paleta i elemenata za izradu paleta i konstrukcijske građe, Tablica 1. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima „Modeli za ljevaonice“ su završno lakirani drveni alati za ljevaonice, rađeni u pojedinačnoj prototipskoj proizvodnji, značajno različiti po veličini i složenosti, te se takav finalni proizvod društva PIB-extra ne može svrstati pod nijedan poluproizvod ili proizvod a time i nijedan razred dovršenosti iz postojećih tablica u "Nacrtu odluke". Prema kompleksnosti izrade, broju radnih koraka, potrebnom strojnom parku za izradu takvih alata, uloženim satima rada i na kraju pridodanoj vrijednosti, takav proizvod može se uvrstiti jedino u najviši razred dovršenosti, s obzirom na to, da se radi o gotovom proizvodu najviše razine, čija namjena je različita od namjene namještaja ili drugih finalnih drvnih proizvoda, a postojeće razvrstavanje proizvoda po stupnju dovršenosti proizvod „modeli za ljevaonice“ ne prepoznaje. Molimo pojašnjenje od društva Hrvatske šume kako da tražimo opravdanje količina za razred dovršenosti, odnosno kako da zatražimo klasifikaciju naših proizvoda? S poštovanjem PIB extra Primljeno na znanje Poštovani, Vaš se proizvod svrstava u razred dovršenosti V (drvna glanterija i suveniri).
52 HOK Tablica 1. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima, Tablica 1.b Prikaz razreda dovršenosti I i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Poštovani, zbog nemogućnosti unošenja tablica, prenosimo ovako: 1 piljenica okrajčena svježa 63 63 63 konstrukcijska građa svježa 55 elementi i popruge svježi 35 35 37 dužice za bačve svježe 35 željeznički pragovi svježi 35 35 stupovi TT svježi 80 stupovi vinogradarski, voćarski svježi 60 Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. HŠ d.o.o. definirale su koeficijente iskorištenja za Javni poziv za 2024. godinu. Pretvorbeni koeficijenti u pilanskim razredima dovršenosti su nejrealniji te nije bilo potrebe za korekcijom istih. HŠ d.o.o. mišljenja su da je trebalo vršiti korekciju pretvorbenih koeficijenata razreda dovršenosti R V do R VIII te je napravljena korekcija koeficijenata od 12%
53 STOLARSKA RADIONICA PAVLINIĆ Tablica 1. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima, Tablica 1.c Prikaz razreda dovršenosti II i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Realni koeficijent za palete je 60%. Drvena ambalaža (paleta) je gotov proizvod, i nikako ne može spadati u RII. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje i djelomično je točan ukoliko se promatraju samo pojedini proizvodi. U ovom slučaju to su Ostala ambalaža svježa (R II), ostala ambalaža suha (R III) te suha termotretirana certificirana paleta (R IV) . Hrvatske šume su pokrenule proces korekcije volumnih pretvorbenih koeficijenata V1. Priljedlozi o povećanju volumnih pretvorbenih koeficijenata za neke proizvode npr. Ostala ambalaža sveža (R II) sa 40% na 60% je ekstreman i vrlo opasan za cijelu grupaciju proizvođača paleta. Ne znamo da li su predlagatelji svjesni da će svaki proizvođač paleta morati opravdati 50% više neto proizvoda da opravda ugovornu količinu. Uz to slijedi gubitak izuzeća od pravdanja drvnog ostatka pa je za pretpostaviti da će sigurno 70% proizvođača paleta izgubiti barem dio ugovorne količine. Ukoliko cijela grupacija proizvođača paleta podrži prijedlog nekolicine predlagatelja ,HŠ d.o.o. će usvojiti prijedlog uz konzultacije s ovlaštenim institucijama. Do tada pretvorbeni koeficijenti za navedene proizvode ostaju nepromijenjeni. Upravo zbog specifičnosti pretvorbenih koeficijenata za razred dovršenosti R I (konstrukcijska građa svježa) R II (konstrukcijska građa suha, ostala ambalaža svježa), R III (ostala ambalaža suha) te R IV (suha termotretirana certificirana paleta) svim kupcima koji imaju u opravdanim količinama više od 50% gore navedenih proizvoda, neće obračunavati drvni ostatak kod izračuna početnih količina. Što se pak razreda dovršenosti tiče, isti će se razmatrati u okviru Izmjena i dopuna Pisama razumijevanja. Od strane ovlaštenih institucija tražit će se tumačenje vezano uz raspored proizvoda po razredima dovršenosti.
54 HOK Tablica 1. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima, Tablica 1.c Prikaz razreda dovršenosti II i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Poštovani, zbog nemogućnosti unošenja tablica, prenosimo ovako: 2 konstrukcijska građa suha 55 piljenica neokrajčena suha 69 69 72 piljenica okrajčena suha 62 62 62 elementi i popruge suhi 34 34 36 elementi termotretirani 35 35 37 željeznički stupovi impregnirani stupovi TT impregnirani 80 stupovi vinogradarski, voćarski impregnirani 60 Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. HŠ d.o.o. definirale su koeficijente iskorištenja za Javni poziv za 2024. godinu. Pretvorbeni koeficijenti u pilanskim razredima dovršenosti su najrealniji te nije bilo potrebe za korekcijom istih. HŠ d.o.o. mišljenja su da je trebalo vršiti korekciju pretvorbenih koeficijenata razreda dovršenosti R V do R VIII te je napravljena korekcija koeficijenata od 12%.
55 HOK Tablica 1. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima, Tablica 1.d Prikaz razreda dovršenosti III i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Poštovani, zbog nemogućnosti unošenja tablica, prenosimo ovako: 3 piljenica blanjana ili brušena 62 elementi i popruge blanjani ili brušeni, sagomati 33 33 35 srednjica za višeslojni parket ili ploču 35 35 35 ostala ambalaža 60 60 60 Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. HŠ d.o.o. definirale su koeficijente iskorištenja za Javni poziv za 2024. godinu. Pretvorbeni koeficijenti u pilanskim razredima dovršenosti su najrealniji te nije bilo potrebe za korekcijom istih. HŠ d.o.o. mišljenja su da je trebalo vršiti korekciju pretvorbenih koeficijenata razreda dovršenosti R V do R VIII te je napravljena korekcija koeficijenata od 12%
56 Drvometalija d.o.o. Tablica 1. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima, Tablica 1.d Prikaz razreda dovršenosti III i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Kalemi za namatanje kabela zbog kompleksnosti procesa izrade objektivno ne spadaju u III. razred. Usporedbe radi, proces izrade kalema je kompleksniji od procesa izrade termotretiranih paleta koje se nalaze u IV. razredu. Također, udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupaca ne može biti 55% kad se kalemi izrađuju od piljenice (III razred) koja u tablici ima V1 52%, nakon čega prolazi kroz proces krojenja i kruženja gdje se generira minimalno 20% otpada. Drveni kalem je po stupnju iskoristivosti volumena gotovog proizvoda V1 objektivno najbliži paletama (IV. razred) koje u tablici imaju 33% Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. HŠ d.o.o. definirale su koeficijente iskorištenja za Javni poziv za 2024. godinu. Pretvorbeni koeficijenti u pilanskim razredima dovršenosti su najrealniji te nije bilo potrebe za korekcijom istih. HŠ d.o.o. mišljenja su da je trebalo vršiti korekciju pretvorbenih koeficijenata razreda dovršenosti R V do R VIII te je napravljena korekcija koeficijenata od 12%. Što se pak razreda dovršenosti tiče, isti će se razmatrati u okviru Izmjena i dopuna Pisama razumijevanja. Od strane ovlaštenih institucija tražit će se tumačenje vezano uz raspored proizvoda po razredima dovršenosti.
57 ETNO ŠINDRA Obrt za proizvodnju Tablica 1. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima, Tablica 1.e Prikaz razreda dovršenosti IV i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Molim uvrštenje "Drvene cijepane šindre " u V. razred dovršenosti iz razloga što se u fazama pripreme, dorade i završne obrade ne primjenjuju tehnologije rezanja i/ili piljenja te ljuštenja, već se drvena šindra proizvodi do gotovog proizvoda pokrova odnosno drvenog crijepa tehnologijama CIJEPANJA, PROFILIRANJA I BLANJANJA. Naša proizvodnja drvene šindre "ličke šimle" na tradicionalan način uvrštena je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro pod rednim brojem 4058 i kao takva uživa punopravni status tradicionalne proizvodnje s NACIONALNIM IDENTITETOM. Opis tehnologije od pripreme do proizvodnje finalnog proizvoda: 1. U fazi nabave sirovine, specifičnost i zahtjevnost kod odabira stabla idealno ravnih godova u tangencijalnom presjeku drveta jela i ili smreke participira u visini do 4% ukupnog sastava prebornih šuma četinjača; 2. U fazi pripreme sirovine, tangencijalno cijepanje sortimenata iz kojeg se iskorištava samo bjeljika odnosno živi dio drveta. 3. U fazi dorade, PROFILIRAJU se elementi na određenu dužinu i širinu; 4. Završno četverostrano blanjanje elemenata drvene šindre na određenu debljinu. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća, a isti će se razmatrati u okviru Izmjena i dopuna Pisama razumijevanja. Od strane ovlaštenih institucija tražit će se tumačenje vezano uz raspored proizvoda po razredima dovršenosti.
58 Andrea K Tablica 1. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima, Tablica 1.e Prikaz razreda dovršenosti IV i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Ispravak naziva "Suha termotretirana certificirana paleta" u "certificirana-toplinski tretirana paleta". Koeficijent iskorištenja 60 %. Primljeno na znanje Poštovana, Vaš komentar je primljen na znanje i djelomično je točan ukoliko se promatraju samo pojedini proizvodi. U ovom slučaju to su Ostala ambalaža svježa (R II), ostala ambalaža suha (R III) te suha termotretirana certificirana paleta (R IV) . Hrvatske šume su pokrenule proces korekcije volumnih pretvorbenih koeficijenata V1. Priljedlozi o povećanju volumnih pretvorbenih koeficijenata za neke proizvode npr. Ostala ambalaža sveža (R II) sa 40% na 60% je ekstreman i vrlo opasan za cijelu grupaciju proizvođača paleta. Ne znamo da li su predlagatelji svjesni da će svaki proizvođač paleta morati opravdati 50% više neto proizvoda da opravda ugovornu količinu. Uz to slijedi gubitak izuzeća od pravdanja drvnog ostatka pa je za pretpostaviti da će sigurno 70% proizvođača paleta izgubiti barem dio ugovorne količine. Ukoliko cijela grupacija proizvođača paleta podrži prijedlog nekolicine predlagatelja ,HŠ d.o.o. će usvojiti prijedlog uz konzultacije s ovlaštenim institucijama. Do tada pretvorbeni koeficijenti za navedene proizvode ostaju nepromijenjeni. Upravo zbog specifičnosti pretvorbenih koeficijenata za razred dovršenosti R I (konstrukcijska građa svježa) R II (konstrukcijska građa suha, ostala ambalaža svježa), R III (ostala ambalaža suha) te R IV (suha termotretirana certificirana paleta) svim kupcima koji imaju u opravdanim količinama više od 50% gore navedenih proizvoda, neće obračunavati drvni ostatak kod izračuna početnih količina.
59 STOLARSKA RADIONICA PAVLINIĆ Tablica 1. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima, Tablica 1.e Prikaz razreda dovršenosti IV i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Ispravak naziva "Suha termotretirana certificirana paleta" u "certificirana-toplinski tretirana paleta". Koeficijent iskorištenja 60 %. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje i djelomično je točan ukoliko se promatraju samo pojedini proizvodi. U ovom slučaju to su Ostala ambalaža svježa (R II), ostala ambalaža suha (R III) te suha termotretirana certificirana paleta (R IV) . Hrvatske šume su pokrenule proces korekcije volumnih pretvorbenih koeficijenata V1. Priljedlozi o povećanju volumnih pretvorbenih koeficijenata za neke proizvode npr. Ostala ambalaža sveža (R II) sa 40% na 60% je ekstreman i vrlo opasan za cijelu grupaciju proizvođača paleta. Ne znamo da li su predlagatelji svjesni da će svaki proizvođač paleta morati opravdati 50% više neto proizvoda da opravda ugovornu količinu. Uz to slijedi gubitak izuzeća od pravdanja drvnog ostatka pa je za pretpostaviti da će sigurno 70% proizvođača paleta izgubiti barem dio ugovorne količine. Ukoliko cijela grupacija proizvođača paleta podrži prijedlog nekolicine predlagatelja ,HŠ d.o.o. će usvojiti prijedlog uz konzultacije s ovlaštenim institucijama. Do tada pretvorbeni koeficijenti za navedene proizvode ostaju nepromijenjeni. Upravo zbog specifičnosti pretvorbenih koeficijenata za razred dovršenosti R I (konstrukcijska građa svježa) R II (konstrukcijska građa suha, ostala ambalaža svježa), R III (ostala ambalaža suha) te R IV (suha termotretirana certificirana paleta) svim kupcima koji imaju u opravdanim količinama više od 50% gore navedenih proizvoda, neće obračunavati drvni ostatak kod izračuna početnih količina.
60 HOK Tablica 1. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima, Tablica 1.e Prikaz razreda dovršenosti IV i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Poštovani, zbog nemogućnosti unošenja tablica, prenosimo ovako: 4 furnir rezani furnir ljušteni balkonske ograde 33 33 35 kalemi za namatanje kabela 55 lamperija, oblice 32 32 35 gotovi impregnirani pragovi 35 certificirana paleta- toplinski obrađena 60 60 60 Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. HŠ d.o.o. definirale su koeficijente iskorištenja za Javni poziv za 2024. godinu. Pretvorbeni koeficijenti u pilanskim razredima dovršenosti su najrealniji te nije bilo potrebe za korekcijom istih. HŠ d.o.o. mišljenja su da je trebalo vršiti korekciju pretvorbenih koeficijenata razreda dovršenosti R V do R VIII te je napravljena korekcija koeficijenata od 12%
61 ETNO ŠINDRA Obrt za proizvodnju Tablica 1. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima, Tablica 1.f Prikaz razreda dovršenosti V i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Molim uvrštenje "Drvene cijepane šindre " u V. razred dovršenosti sa udjelom volumena gotovog proizvoda od 30% u m3 trupca jele/smreke, ...iz razloga što se u fazama pripreme, dorade i završne obrade ne primjenjuju tehnologije rezanja i/ili piljenja te ljuštenja, već se drvena šindra proizvodi do gotovog proizvoda pokrova odnosno drvenog crijepa tehnologijama CIJEPANJA, PROFILIRANJA I BLANJANJA. Naša proizvodnja drvene šindre "ličke šimle" na tradicionalan način uvrštena je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro pod rednim brojem 4058 i kao takva uživa punopravni status tradicionalne proizvodnje s NACIONALNIM IDENTITETOM. Opis tehnologije od pripreme do proizvodnje finalnog proizvoda: 1. U fazi nabave sirovine, specifičnost i zahtjevnost kod odabira stabla idealno ravnih godova u tangencijalnom presjeku drveta jela i ili smreke participira u visini do 4% ukupnog sastava prebornih šuma četinjača; 2. U fazi pripreme sirovine, tangencijalno cijepanje sortimenata iz kojeg se iskorištava samo bjeljika odnosno živi dio drveta koji participira sa 50% ukupnog dijela drveta. 3. U fazi dorade, PROFILIRAJU se elementi na određenu dužinu i širinu; 4. Završno četverostrano blanjanje elemenata drvene šindre na određenu debljinu. Profiliranjem i završnim blanjanjem, izgubi se još 20% udjela volumena gotovog proizvoda u odnosu na m3 trupca jele/smreke pa je izračunom realan koeficijent iskorištenja 30% u ukupnom volumenu trupca. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. HŠ d.o.o. definirale su koeficijente iskorištenja za Javni poziv za 2024. godinu. Pretvorbeni koeficijenti u pilanskim razredima dovršenosti su najrealniji te nije bilo potrebe za korekcijom istih. HŠ d.o.o. mišljenja su da je trebalo vršiti korekciju pretvorbenih koeficijenata razreda dovršenosti R V do R VIII te je napravljena korekcija koeficijenata od 12%. Što se pak razreda dovršenosti tiče, isti će se razmatrati u okviru Izmjena i dopuna Pisama razumijevanja. Od strane ovlaštenih institucija tražit će se tumačenje vezano uz raspored proizvoda po razredima dovršenosti.
62 HOK Tablica 1. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima, Tablica 1.f Prikaz razreda dovršenosti V i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Poštovani, zbog nemogućnosti unošenja tablica, prenosimo ovako: 5 furnirska ploča višeslojni parket površinski neobrađen 35 35 35 ljepljene četvrtače i grede od masivog drva 35 ljepljena ploča od masivnog drva 32 32 34 brodski pod 30 35 drvena cjepana šindra 30 masivni parket i seljački pod pov.neobrađen 32 32 34 drvna galanterija i suveniri 40 40 40 bukobrani 30 30 30 lamela suha i kalibrirana 32 32 34 termotretirani četverostrano profilirani el. (dekinzi) 30 30 35 stolarska ploča Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. HŠ d.o.o. definirale su koeficijente iskorištenja za Javni poziv za 2024. godinu. Pretvorbeni koeficijenti u pilanskim razredima dovršenosti su najrealniji te nije bilo potrebe za korekcijom istih. HŠ d.o.o. mišljenja su da je trebalo vršiti korekciju pretvorbenih koeficijenata razreda dovršenosti R V do R VIII te je napravljena korekcija koeficijenata od 12%.
63 HOK Tablica 1. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima, Tablica 1.g Prikaz razreda dovršenosti VI i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Poštovani, zbog nemogućnosti unošenja tablice, prenosimo ovako: 6 uljeni višeslojni parket 31 31 31 lakirani ili uljeni masivni parket i seljački pod 31 31 33 građevna stolarija (šperana vrata) 35 35 35 fronte za kuhinje, ormare, komode, regale (površinski obrađeno) 31 31 31 sklopivi i dijelovi namještaja 31 31 31 termotretirani četverostrano profilirani el. (dekinzi) uljeni ili bojani 31 31 lakirana ili uljena lijepljena ploča 31 31 kalupi i napinjači za obuću 31 31 31 Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. HŠ d.o.o. definirale su koeficijente iskorištenja za Javni poziv za 2024. godinu. Pretvorbeni koeficijenti u pilanskim razredima dovršenosti su najrealniji te nije bilo potrebe za korekcijom istih. HŠ d.o.o. mišljenja su da je trebalo vršiti korekciju pretvorbenih koeficijenata razreda dovršenosti R V do R VIII te je napravljena korekcija koeficijenata od 12%
64 Pogrebna oprema, vl.Željko Kranjčec, Veliki Grđevac Tablica 1. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima, Tablica 1.h Prikaz razreda dovršenosti VII i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Mišljenja samo da ljesovi od masivnog drva trebaju pripadati Razredu dovršenosti 8, a ne 7 kako je sada. Jer naš proizvod lijes od masivnog drva je gotov, lakiran i sastavljen proizvod, znači završno finalno obrađen i takvog ga isporučujemo, te po svim kriterijima završne obrade i složenosti treba pripadati u razred dovršenosti 8 Također, treba obratiti pozornost i na nelogičnosti kod iskorištenja trupca. Prema prijedlogu za izradu lijesa od masivnog drva iskorištenost iznosi 24% za sve vrste drva, dok je za ljepljenu ploču od masivnog drva to iskorištenje od 17-24%. A mi da bi proizveli drveni lijes prvo moramo proizvesti ljepljenu ploču od masivnog drva i to isključivo širinski ljepljenu, jer kod proizvodnje ljesova dužinski spoj nije dozvoljen. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća, a isti će se razmatrati u okviru Izmjena i dopuna Pisama razumijevanja. Od strane ovlaštenih institucija tražit će se tumačenje vezano uz raspored proizvoda po razredima dovršenosti.
65 HOK Tablica 1. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima, Tablica 1.h Prikaz razreda dovršenosti VII i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Poštovani, zbog nemogućnosti unošenja tablica, prenosimo ovako: 7 lakirano višeslojni parket 31 31 31 građevna stolarija- vrata, prozori, stijene 32 32 32 gotova drvena dječja igrališta (suha i površinski obrađena) 30 30 30 montažna drvena kuća 30 30 30 drvena vrtna garnitura finalno obrađena 30 30 30 skije, skateboard namještaj površinski neobrađen 30 30 30 bačve 30 Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. HŠ d.o.o. definirale su koeficijente iskorištenja za Javni poziv za 2024. godinu. Pretvorbeni koeficijenti u pilanskim razredima dovršenosti su najrealniji te nije bilo potrebe za korekcijom istih. HŠ d.o.o. mišljenja su da je trebalo vršiti korekciju pretvorbenih koeficijenata razreda dovršenosti R V do R VIII te je napravljena korekcija koeficijenata od 12%
66 TORNICA POGREBNE OPREME D.O.O. Tablica 1. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima, Tablica 1.h Prikaz razreda dovršenosti VII i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Smatramo da ljesovi od masivnog drva trebaju pripadati Razredu završenost 8, a ne 7 kako je sada. Naime mi proizvodimo gotov, lakiran i sastavljen proizvod i takovog ga isporučujemo, te po svim kriterijima završne obrade ili složenosti treba pripadati u 8. razred dovršenosti. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća, a isti će se razmatrati u okviru Izmjena i dopuna Pisama razumijevanja. Od strane ovlaštenih institucija tražit će se tumačenje vezano uz raspored proizvoda po razredima dovršenosti.
67 Pogrebna oprema, vl.Željko Kranjčec, Veliki Grđevac Tablica 1. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima, Tablica 1.i Prikaz razreda dovršenosti VIII i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Mišljenja samo da ljesovi od masivnog drva trebaju pripadati Razredu dovršenosti 8, a ne 7 kako je sada. Jer naš proizvod lijes od masivnog drva je gotov, lakiran i sastavljen proizvod, znači završno finalno obrađen i takvog ga isporučujemo, te po svim kriterijima završne obrade i složenosti treba pripadati u razred dovršenosti 8 Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća, a isti će se razmatrati u okviru Izmjena i dopuna Pisama razumijevanja. Od strane ovlaštenih institucija tražit će se tumačenje vezano uz raspored proizvoda po razredima dovršenosti.
68 HOK Tablica 1. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima, Tablica 1.i Prikaz razreda dovršenosti VIII i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima "Strane potpisnice će naknadno odrediti vrijednosti volumena gotovog proizvoda koji u ovoj tablici nisu određeni." Tko će biti potpisnice ovoga dokumenta? Nigdje se ranije u dokumentu ne navodi da će iz ovoga proizaći sporazum koji će imati potpisnice. Djelomično prihvaćen Poštovani, komentar se djelomično prihvaća, a dio teksta "Strane potpisnice će naknadno odrediti vrijednosti volumena gotovog proizvoda koji u ovoj tablici nisu određeni." izbacuje se iz Nacrta Odluke. Potpisnik Nacrta Odluke su HŠ d.o.o.
69 HOK Tablica 1. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima, Tablica 1.i Prikaz razreda dovršenosti VIII i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Vezano uz navedena odstupanja +- 2% (plus/minus dva %): Ova varijabilna vrijednost se do sada nikada nije koristila pa ne vidim0 razlog spominjanja nečega što se ne koristi. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Spomenuta odstupanja se odose na visoke razrede dovršenosti te normative utroška materijala.
70 HOK Tablica 1. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima, Tablica 1.i Prikaz razreda dovršenosti VIII i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Poštovani, zbog nemogućnosti unošenja tablica, prenosimo ovako: 8 namještaj površinski obrađen- stolice, stolovi, komode, kreveti, ormari, kutne grupe 28 28 28 lijesovi od masivnog drva 28 28 28 Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. HŠ d.o.o. definirale su koeficijente iskorištenja za Javni poziv za 2024. godinu. Pretvorbeni koeficijenti u pilanskim razredima dovršenosti su najrealniji te nije bilo potrebe za korekcijom istih. HŠ d.o.o. mišljenja su da je trebalo vršiti korekciju pretvorbenih koeficijenata razreda dovršenosti R V do R VIII te je napravljena korekcija koeficijenata od 12%.
71 TORNICA POGREBNE OPREME D.O.O. Tablica 1. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima, Tablica 1.i Prikaz razreda dovršenosti VIII i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Smatramo da ljesovi od masivnog drva trebaju pripadati Razredu završenost 8, a ne 7 kako je sada. Naime mi proizvodimo gotov, lakiran i sastavljen proizvod i takovog ga isporučujemo, te po svim kriterijima završne obrade ili složenosti treba pripadati u 8. razred dovršenosti. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća, a isti će se razmatrati u okviru Izmjena i dopuna Pisama razumijevanja. Od strane ovlaštenih institucija tražit će se tumačenje vezano uz raspored proizvoda po razredima dovršenosti.
72 STOLARSKA RADIONICA PAVLINIĆ II.5. Izuzeće primjene izračuna drvnog ostatka na proizvođače drvnih paleta i elemenata za izradu paleta i konstrukcijske građe, Tablica 2. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima za 2024. godinu Uspoređujući tablice prikaza razreda dovršenosti i koeficijenata V1, vidimo promjene u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu, zanima nas tko je predložio koeficijente iskorištenja za 2024.godinu, i tko će predlagati izmjene rasporeda razreda dovršenosti po poluproizvodima i proizvodima za 2024.godinu? Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje. HŠ d.o.o. definirale su koeficijente iskorištenja za Javni poziv za 2024. godinu. Pretvorbeni koeficijenti u pilanskim razredima dovršenosti su najrealniji te nije bilo potrebe za korekcijom istih. HŠ d.o.o. mišljenja su da je trebalo vršiti korekciju pretvorbenih koeficijenata razreda dovršenosti R V do R VIII te je napravljena korekcija koeficijenata od 12%.
73 HOK Tablica 2. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima za 2024. godinu, Tablica 2.a Prikaz razreda dovršenosti 0 i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Poštovani, zbog nemogućnosti umetanja tablica, prenosimo ovako: 0 bul 74 74 75 piljenica neokrajčena, samica 70 70 73 Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. HŠ d.o.o. definirale su koeficijente iskorištenja za Javni poziv za 2024. godinu. Pretvorbeni koeficijenti u pilanskim razredima dovršenosti su najrealniji te nije bilo potrebe za korekcijom istih. HŠ d.o.o. mišljenja su da je trebalo vršiti korekciju pretvorbenih koeficijenata razreda dovršenosti R V do R VIII te je napravljena korekcija koeficijenata od 12%
74 Košćal d.o.o. Tablica 2. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima za 2024. godinu, Tablica 2.b Prikaz razreda dovršenosti I i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Za proizvode Konstrukcijska građa svježa / Elementi i popruge svježi (za drvenu ambalažu) realan koeficijent iskorištenja je 60% Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje i djelomično je točan ukoliko se promatraju samo pojedini proizvodi. U ovom slučaju to su Ostala ambalaža svježa (R II), ostala ambalaža suha (R III) te suha termotretirana certificirana paleta (R IV) . Hrvatske šume su pokrenule proces korekcije volumnih pretvorbenih koeficijenata V1. Priljedlozi o povećanju volumnih pretvorbenih koeficijenata za neke proizvode npr. Ostala ambalaža sveža (R II) sa 40% na 60% je ekstreman i vrlo opasan za cijelu grupaciju proizvođača paleta. Ne znamo da li su predlagatelji svjesni da će svaki proizvođač paleta morati opravdati 50% više neto proizvoda da opravda ugovornu količinu. Uz to slijedi gubitak izuzeća od pravdanja drvnog ostatka pa je za pretpostaviti da će sigurno 70% proizvođača paleta izgubiti barem dio ugovorne količine. Ukoliko cijela grupacija proizvođača paleta podrži prijedlog nekolicine predlagatelja ,HŠ d.o.o. će usvojiti prijedlog uz konzultacije s ovlaštenim institucijama. Do tada pretvorbeni koeficijenti za navedene proizvode ostaju nepromijenjeni. Upravo zbog specifičnosti pretvorbenih koeficijenata za razred dovršenosti R I (konstrukcijska građa svježa) R II (konstrukcijska građa suha, ostala ambalaža svježa), R III (ostala ambalaža suha) te R IV (suha termotretirana certificirana paleta) svim kupcima koji imaju u opravdanim količinama više od 50% gore navedenih proizvoda, neće obračunavati drvni ostatak kod izračuna početnih količina.
75 HOK Tablica 2. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima za 2024. godinu, Tablica 2.b Prikaz razreda dovršenosti I i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Poštovani, zbog nemogućnosti umetanja tablica, prenosimo ovako: 1 piljenica okrajčena svježa 63 63 63 konstrukcijska građa svježa 55 elementi i popruge svježi 35 35 37 dužice za bačve svježe 35 željeznički pragovi svježi 35 35 stupovi TT svježi 80 stupovi vinogradarski, voćarski svježi 60 Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. HŠ d.o.o. definirale su koeficijente iskorištenja za Javni poziv za 2024. godinu. Pretvorbeni koeficijenti u pilanskim razredima dovršenosti su najrealniji te nije bilo potrebe za korekcijom istih. HŠ d.o.o. mišljenja su da je trebalo vršiti korekciju pretvorbenih koeficijenata razreda dovršenosti R V do R VIII te je napravljena korekcija koeficijenata od 12%
76 Košćal d.o.o. Tablica 2. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima za 2024. godinu, Tablica 2.c Prikaz razreda dovršenosti II i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Za proizvode Elementi termotretirani / Ostala ambalaža svježa realan koeficijent iskorištenja je 60% Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje i djelomično je točan ukoliko se promatraju samo pojedini proizvodi. U ovom slučaju to su Ostala ambalaža svježa (R II), ostala ambalaža suha (R III) te suha termotretirana certificirana paleta (R IV) . Hrvatske šume su pokrenule proces korekcije volumnih pretvorbenih koeficijenata V1. Priljedlozi o povećanju volumnih pretvorbenih koeficijenata za neke proizvode npr. Ostala ambalaža sveža (R II) sa 40% na 60% je ekstreman i vrlo opasan za cijelu grupaciju proizvođača paleta. Ne znamo da li su predlagatelji svjesni da će svaki proizvođač paleta morati opravdati 50% više neto proizvoda da opravda ugovornu količinu. Uz to slijedi gubitak izuzeća od pravdanja drvnog ostatka pa je za pretpostaviti da će sigurno 70% proizvođača paleta izgubiti barem dio ugovorne količine. Ukoliko cijela grupacija proizvođača paleta podrži prijedlog nekolicine predlagatelja ,HŠ d.o.o. će usvojiti prijedlog uz konzultacije s ovlaštenim institucijama. Do tada pretvorbeni koeficijenti za navedene proizvode ostaju nepromijenjeni. Upravo zbog specifičnosti pretvorbenih koeficijenata za razred dovršenosti R I (konstrukcijska građa svježa) R II (konstrukcijska građa suha, ostala ambalaža svježa), R III (ostala ambalaža suha) te R IV (suha termotretirana certificirana paleta) svim kupcima koji imaju u opravdanim količinama više od 50% gore navedenih proizvoda, neće obračunavati drvni ostatak kod izračuna početnih količina.
77 HOK Tablica 2. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima za 2024. godinu, Tablica 2.c Prikaz razreda dovršenosti II i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Poštovani, zbog nemogućnosti umetanja tablica, prenosimo ovako: 2 konstrukcijska građa suha 55 piljenica neokrajčena suha 69 69 72 piljenica okrajčena suha 62 62 62 elementi i popruge suhi 34 34 36 elementi termotretirani 35 35 37 željeznički stupovi impregnirani stupovi TT impregnirani 80 stupovi vinogradarski, voćarski impregnirani 60 Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. HŠ d.o.o. definirale su koeficijente iskorištenja za Javni poziv za 2024. godinu. Pretvorbeni koeficijenti u pilanskim razredima dovršenosti su najrealniji te nije bilo potrebe za korekcijom istih. HŠ d.o.o. mišljenja su da je trebalo vršiti korekciju pretvorbenih koeficijenata razreda dovršenosti R V do R VIII te je napravljena korekcija koeficijenata od 12%.
78 Košćal d.o.o. Tablica 2. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima za 2024. godinu, Tablica 2.d Prikaz razreda dovršenosti III i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Za proizvod Ostala ambalaža suha realan koeficijent iskorištenja je 60% Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje i djelomično je točan ukoliko se promatraju samo pojedini proizvodi. U ovom slučaju to su Ostala ambalaža svježa (R II), ostala ambalaža suha (R III) te suha termotretirana certificirana paleta (R IV) . Hrvatske šume su pokrenule proces korekcije volumnih pretvorbenih koeficijenata V1. Priljedlozi o povećanju volumnih pretvorbenih koeficijenata za neke proizvode npr. Ostala ambalaža sveža (R II) sa 40% na 60% je ekstreman i vrlo opasan za cijelu grupaciju proizvođača paleta. Ne znamo da li su predlagatelji svjesni da će svaki proizvođač paleta morati opravdati 50% više neto proizvoda da opravda ugovornu količinu. Uz to slijedi gubitak izuzeća od pravdanja drvnog ostatka pa je za pretpostaviti da će sigurno 70% proizvođača paleta izgubiti barem dio ugovorne količine. Ukoliko cijela grupacija proizvođača paleta podrži prijedlog nekolicine predlagatelja ,HŠ d.o.o. će usvojiti prijedlog uz konzultacije s ovlaštenim institucijama. Do tada pretvorbeni koeficijenti za navedene proizvode ostaju nepromijenjeni. Upravo zbog specifičnosti pretvorbenih koeficijenata za razred dovršenosti R I (konstrukcijska građa svježa) R II (konstrukcijska građa suha, ostala ambalaža svježa), R III (ostala ambalaža suha) te R IV (suha termotretirana certificirana paleta) svim kupcima koji imaju u opravdanim količinama više od 50% gore navedenih proizvoda, neće obračunavati drvni ostatak kod izračuna početnih količina.
79 HOK Tablica 2. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima za 2024. godinu, Tablica 2.d Prikaz razreda dovršenosti III i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Poštovani, zbog nemogućnosti umetanja tablica, prenosimo ovako: 3 piljenica blanjana ili brušena 62 elementi i popruge blanjani ili brušeni, sagomati 33 33 35 srednjica za višeslojni parket ili ploču 35 35 35 ostala ambalaža 60 60 60 Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. HŠ d.o.o. definirale su koeficijente iskorištenja za Javni poziv za 2024. godinu. Pretvorbeni koeficijenti u pilanskim razredima dovršenosti su najrealniji te nije bilo potrebe za korekcijom istih. HŠ d.o.o. mišljenja su da je trebalo vršiti korekciju pretvorbenih koeficijenata razreda dovršenosti R V do R VIII te je napravljena korekcija koeficijenata od 12%.
80 Košćal d.o.o. Tablica 2. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima za 2024. godinu, Tablica 2.e Prikaz razreda dovršenosti IV i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Za proizvod Suha termotretirana certificirana paleta realan koeficijent iskorištenja je 60% Primljeno na znanje Poštovani, Vaš komentar je primljen na znanje i djelomično je točan ukoliko se promatraju samo pojedini proizvodi. U ovom slučaju to su Ostala ambalaža svježa (R II), ostala ambalaža suha (R III) te suha termotretirana certificirana paleta (R IV) . Hrvatske šume su pokrenule proces korekcije volumnih pretvorbenih koeficijenata V1. Priljedlozi o povećanju volumnih pretvorbenih koeficijenata za neke proizvode npr. Ostala ambalaža sveža (R II) sa 40% na 60% je ekstreman i vrlo opasan za cijelu grupaciju proizvođača paleta. Ne znamo da li su predlagatelji svjesni da će svaki proizvođač paleta morati opravdati 50% više neto proizvoda da opravda ugovornu količinu. Uz to slijedi gubitak izuzeća od pravdanja drvnog ostatka pa je za pretpostaviti da će sigurno 70% proizvođača paleta izgubiti barem dio ugovorne količine. Ukoliko cijela grupacija proizvođača paleta podrži prijedlog nekolicine predlagatelja ,HŠ d.o.o. će usvojiti prijedlog uz konzultacije s ovlaštenim institucijama. Do tada pretvorbeni koeficijenti za navedene proizvode ostaju nepromijenjeni. Upravo zbog specifičnosti pretvorbenih koeficijenata za razred dovršenosti R I (konstrukcijska građa svježa) R II (konstrukcijska građa suha, ostala ambalaža svježa), R III (ostala ambalaža suha) te R IV (suha termotretirana certificirana paleta) svim kupcima koji imaju u opravdanim količinama više od 50% gore navedenih proizvoda, neće obračunavati drvni ostatak kod izračuna početnih količina.
81 HOK Tablica 2. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima za 2024. godinu, Tablica 2.e Prikaz razreda dovršenosti IV i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Poštovani, zbog nemogućnosti umetanja tablica, prenosimo ovako: 4 furnir rezani furnir ljušteni balkonske ograde 33 33 35 kalemi za namatanje kabela 55 lamperija, oblice 32 32 35 gotovi impregnirani pragovi 35 certificirana paleta- toplinski obrađena 60 60 60 Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. HŠ d.o.o. definirale su koeficijente iskorištenja za Javni poziv za 2024. godinu. Pretvorbeni koeficijenti u pilanskim razredima dovršenosti su najrealniji te nije bilo potrebe za korekcijom istih. HŠ d.o.o. mišljenja su da je trebalo vršiti korekciju pretvorbenih koeficijenata razreda dovršenosti R V do R VIII te je napravljena korekcija koeficijenata od 12%.
82 HOK Tablica 2. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima za 2024. godinu, Tablica 2.f Prikaz razreda dovršenosti V i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Poštovani, zbog nemogućnosti umetanja tablica, prenosimo ovako: 5 furnirska ploča višeslojni parket površinski neobrađen 35 35 35 ljepljene četvrtače i grede od masivog drva 35 ljepljena ploča od masivnog drva 32 32 34 brodski pod 30 35 drvena cjepana šindra 30 masivni parket i seljački pod pov.neobrađen 32 32 34 drvna galanterija i suveniri 40 40 40 bukobrani 30 30 30 lamela suha i kalibrirana 32 32 34 termotretirani četverostrano profilirani el. (dekinzi) 30 30 35 stolarska ploča Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. HŠ d.o.o. definirale su koeficijente iskorištenja za Javni poziv za 2024. godinu. Pretvorbeni koeficijenti u pilanskim razredima dovršenosti su najrealniji te nije bilo potrebe za korekcijom istih. HŠ d.o.o. mišljenja su da je trebalo vršiti korekciju pretvorbenih koeficijenata razreda dovršenosti R V do R VIII te je napravljena korekcija koeficijenata od 12%.
83 HOK Tablica 2. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima za 2024. godinu, Tablica 2.g Prikaz razreda dovršenosti VI i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Poštovani, zbog nemogućnosti umetanja tablica, prenosimo ovako: 6 uljeni višeslojni parket 31 31 31 lakirani ili uljeni masivni parket i seljački pod 31 31 33 građevna stolarija (šperana vrata) 35 35 35 fronte za kuhinje, ormare, komode, regale (površinski obrađeno) 31 31 31 sklopivi i dijelovi namještaja 31 31 31 termotretirani četverostrano profilirani el. (dekinzi) uljeni ili bojani 31 31 lakirana ili uljena lijepljena ploča 31 31 kalupi i napinjači za obuću 31 31 31 Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. HŠ d.o.o. definirale su koeficijente iskorištenja za Javni poziv za 2024. godinu. Pretvorbeni koeficijenti u pilanskim razredima dovršenosti su najrealniji te nije bilo potrebe za korekcijom istih. HŠ d.o.o. mišljenja su da je trebalo vršiti korekciju pretvorbenih koeficijenata razreda dovršenosti R V do R VIII te je napravljena korekcija koeficijenata od 12%.
84 HOK Tablica 2. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima za 2024. godinu, Tablica 2.h Prikaz razreda dovršenosti VII i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Poštovani, zbog nemogućnosti umetanja tablica, prenosimo ovako: 7 lakirano višeslojni parket 31 31 31 građevna stolarija- vrata, prozori, stijene 32 32 32 gotova drvena dječja igrališta (suha i površinski obrađena) 30 30 30 montažna drvena kuća 30 30 30 drvena vrtna garnitura finalno obrađena 30 30 30 skije, skateboard namještaj površinski neobrađen 30 30 30 bačve 30 Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. HŠ d.o.o. definirale su koeficijente iskorištenja za Javni poziv za 2024. godinu. Pretvorbeni koeficijenti u pilanskim razredima dovršenosti su najrealniji te nije bilo potrebe za korekcijom istih. HŠ d.o.o. mišljenja su da je trebalo vršiti korekciju pretvorbenih koeficijenata razreda dovršenosti R V do R VIII te je napravljena korekcija koeficijenata od 12%.
85 TORNICA POGREBNE OPREME D.O.O. Tablica 2. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima za 2024. godinu, Tablica 2.h Prikaz razreda dovršenosti VII i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Smatramo da ljesovi od masivnog drva trebaju pripadati Razredu završenost 8, a ne 7 kako je sada. Naime mi proizvodimo gotov, lakiran i sastavljen proizvod i takovog ga isporučujemo, te po svim kriterijima završne obrade ili složenosti treba pripadati u 8. razred dovršenosti. Također ovdje želimo skrenuti pozornost na iskorištenje trupca, koje prema prijedlogu za izradu lijesa sad iznosi 24%, dok je za drvenu masivnu ploču to iskorištenje od 17-24%. A mi da bi proizveli drveni lijes prvo moramo proizvesti drvenu masivnu ploču. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća, a isti će se razmatrati u okviru Izmjena i dopuna Pisama razumijevanja. Od strane ovlaštenih institucija tražit će se tumačenje vezano uz raspored proizvoda po razredima dovršenosti. uredi odgovor obriši odgovor
86 HOK Tablica 2. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima za 2024. godinu, Tablica 2.i Prikaz razreda dovršenosti VIII i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Poštovani, zbog nemogućnosti umetanja tablica, prenosimo ovako: 8 namjštaj površinski obrađen- stolice, stolovi, komode, kreveti, ormari, kutne grupe 28 28 28 lijesovi od masivnog drva 28 28 28 Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. HŠ d.o.o. definirale su koeficijente iskorištenja za Javni poziv za 2024. godinu. Pretvorbeni koeficijenti u pilanskim razredima dovršenosti su najrealniji te nije bilo potrebe za korekcijom istih. HŠ d.o.o. mišljenja su da je trebalo vršiti korekciju pretvorbenih koeficijenata razreda dovršenosti R V do R VIII te je napravljena korekcija koeficijenata od 12%.
87 TORNICA POGREBNE OPREME D.O.O. Tablica 2. Prikaz razreda dovršenosti (0 – VIII) i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima za 2024. godinu, Tablica 2.i Prikaz razreda dovršenosti VIII i koeficijenata V1 s obzirom na razinu dovršenosti proizvoda, te udio volumena gotovog proizvoda u m3 trupca, iskazano u % po sirovinskim sortimentima i pojedinim proizvodima Smatramo da ljesovi od masivnog drva trebaju pripadati Razredu završenost 8, a ne 7 kako je sada. Naime mi proizvodimo gotov, lakiran i sastavljen proizvod i takovog ga isporučujemo, te po svim kriterijima završne obrade ili složenosti treba pripadati u 8. razred dovršenosti. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća, a isti će se razmatrati u okviru Izmjena i dopuna Pisama razumijevanja. Od strane ovlaštenih institucija tražit će se tumačenje vezano uz raspored proizvoda po razredima dovršenosti. uredi odgovor obriši odgovor
88 Košćal d.o.o. Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , III. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI PROSTORNOG DRVA Omogućiti proizvođačima drvene ambalaže (paleta) potpisivanje ugovora za prostorno meko drvo, jer tehnologija za proizvodnju elemenata za palete iz prostornog drva postoji. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš se komentar ne prihvaća. Uvjeti navedeni u Nacrtu Odluke jednaki su za sve sudionike Javnog poziva i ni na koji način nije moguće pogodovati pojedinoj skupini. Primjerice, svi ugovorni kupci koji imaju ugovor za trupce javili bi se na Javni poziv za prodaju prostornog drva uz opravdanje da će iz njega proizvoditi elemente.
89 Goran Petranović Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , III. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI PROSTORNOG DRVA Uvažiti i izjednačiti prosjeka omjera odobrene i opravdane količina za sve proizvođače unutar istog razreda složenosti (proporcionalna raspodjela, s obzirom na ukupno raspoložive količine unutar istog razreda složenosti). Goran Petranović, mag.oec. RST-Pellet d.o.o. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Prilikom izračuna početnih količina za svakog novog kupca koristi se metodologija propisana važećim Javnim pozivom.
90 Goran Petranović Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , III. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI PROSTORNOG DRVA Tražimo primjenu stavke 4.3. Pisma razumijevanja za ugovaranje okvirnih i godišnjih ugovora za kupoprodaju prostornog drva, gdje stoji da će se na nadmetanju prodavati sve raspoložive količine prostornog drva iznad ugovorenih,…. za koje ne postoji interes kupaca temeljem okvirnih ili godišnjih ugovora. Takva sirovina prvo bi se trebala ponuditi prerađivačima, počevši od onih u najvišem razredu složenosti (VII) pa naniže. Na taj način sprečava se izvoz neprerađene sirovine koja je od strateškog državnog interesa. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Roba prodana na javnom nadmetanju nije namijenjena izvozu u neprerađenom stanju, već najboljem ponuditelju koji može biti i sa područja RH, ali cijelog EU prostora i trećih zemalja.
91 Goran Petranović Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , III. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI PROSTORNOG DRVA Tražimo primjenu stavke 5.2. iz ''Pisma razumijevanja za ugovaranje okvirnih i godišnjih ugovora za kupoprodaju prostornog drva'', gdje stoji da će HŠ d.o.o. definirati raspoložive količine prostornog drva i rasporediti ih vodeći računa da prioritet imaju proizvođači u višim razredima dovršenosti. Goran Petranović, mag.oec. RST-Pellet d.o.o. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš je komentar primljen na znanje. Prilikom Javnog poziva količine prostornog drva raspoređuju se prema grupama razreda dovršenosti u kojima su razredi RVI i RVII zastupljeni sa značajnim količinama.
92 Goran Petranović Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , III. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI PROSTORNOG DRVA U skladu s prijedlogom iz uvoda, predlažemo izmjenu teksta:" odgovarajućom primjenom odredbi iz točke 3. i 4. Pisma razumijevanja za prostorno drvo, tako da Društvo za svakog kupca izračunava prava na kupnju prostornog drva u količini i vrsti, na temelju proizvedene i prodane količine proizvoda (dokaz su izlazni računi), u razdoblju od 1. studenog 2021. godine do 31. listopada 2022. godine, pretvoreno u količine prostornog drva na godišnjoj razini, sukladno količini gotovog proizvoda i pretvorbenom koeficijentu." Novi tekst bi glasio: " odgovarajućom primjenom odredbi iz točke 3. i 4. Pisma razumijevanja za prostorno drvo, tako da Društvo za svakog kupca izračunava prava na kupnju prostornog drva u količini i vrsti, na temelju PROSJEKA proizvedene i prodane količine proizvoda (dokaz su izlazni računi), u razdoblju od 1. studenog 2018. godine do 31. listopada 2022. godine, pretvoreno u količine prostornog drva na godišnjoj razini, sukladno količini gotovog proizvoda i pretvorbenom koeficijentu." Goran Petranović, mag.oec. RST-Pellet d.o.o. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš se komentar ne prihvaća. Obračunsko razdoblje Javnog poziva definirano je svakim javnim pozivom,
93 HOK Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , III. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI PROSTORNOG DRVA - odgovarajućom primjenom odredbi iz točke 3. i 4. Pisma razumijevanja za prostorno drvo, tako da Društvo za svakog kupca izračunava prava na kupnju prostornog drva u količini i vrsti, na temelju proizvedene i prodane količine proizvoda (dokaz su izlazni računi), u razdoblju od 1. studenog 2021. godine do 31. listopada 2022. godine, pretvoreno u količine prostornog drva na godišnjoj razini, sukladno količini gotovog proizvoda i pretvorbenom koeficijentu. Osigurati mogućnost proizvodnje gotovih proizvoda iz prostornog drva kako bi se postiglo maksimalno iskorištenje drva kao sirovine, a samim time i produžio vijek trajanja drva te time postigao i veće očuvanje okoliša kroz ugljični otisak (pritom mislimo na drvenu ambalažu i kalemove). Naime proizvodnja gotovih proizvoda u primarnoj preradi drva je nepravedno marginalizirana i osigurane su im minorne količine sirovine koje su nedostatne za proizvodnju unutar 2 mjeseca. Ugovorni kupci proizvođači ambalaže, kao proizvođaći GOTOVIH PROIZVODA u primarnoj preradi potiču mahom iz obrta. Ambalaža je dakle, neizostavan dio logističkog lanca distribucije, koji povezuje niz različitih gospodarskih subjekata (velikim dijelom iz sektora poljoprivrede) i za svoju proizvodnju većinom koristi meke liščare te bukvu, grab, vez, klen, borovac, johu, bijelu vrbu... Preraspodjelom količina koje se daju na licitaciju i usmjeravanjem na kupce koji u svojoj proizvodnji imaju gotove proizvode isključivo u primarnoj preradi, uvelike bi se pomoglo očuvanju radnih mjesta upravo u ruralnim krajevima gdje su te proizvodnje smještene. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš se komentar ne prihvaća. Uvjeti navedeni u Nacrtu Odluke jednaki su za sve sudionike Javnog poziva i ni na koji način nije moguće pogodovati pojedinoj skupini. Primjerice, svi ugovorni kupci koji imaju ugovor za trupce javili bi se na Javni poziv za prodaju prostornog drva uz opravdanje da će iz njega proizvoditi elemente.
94 PIB extra d.o.o. Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , III. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI PROSTORNOG DRVA Da li društvo koje će tek od početka drugog kvartala ove godine početi proizvoditi svoj novi proizvod - pelete, može potraživat kvotu za prostorno drvo, kako bi osiguralo dovoljno sirovine za rad u 2023 godini? Hvala unaprijed! S poštovanjem, PIB extra Primljeno na znanje Poštovani, Vaš je komentar primljen na znanje. Jedan od glavnih uvjeta za prijavu na Javni poziv jesu izlazni računi za proizvedenu i prodanu robu u obračunskom razdoblju navedenom u Javnom pozivu i ukoliko nemate navedeno, ne možete potraživati kvotu za prostorno drvo.
95 HOK III. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI PROSTORNOG DRVA, III.1. Izračun početnih količina prostornog drva za kupce koji imaju godišnji ugovor za trupce, a udovoljavaju uvjete i za potpis ugovora za prostorno drvo Kupcima koji imaju ugovore za trupce i prostorno drvo, neopravdani drvni ostatak treba se oduzimati od ugovora u kojem je i nastao. npr. ako je neopravdani drvni ostatak nastao u trupcima, tada se on oduzima od ugovora za trupce. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Neopravdane količine drvnog ostatka prerade trupca utječu na izračun početnih količina prostornog drva za kupce koji imaju i ugovor za prostorno drvo. Kod kupaca koji imaju ugovor samo na trupce, neopravdani drvni ostatak utječe na početnu količinu za izračun trupaca.
96 KOLEKS obrt za proizvodnju drvene ambalaže III. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI PROSTORNOG DRVA, III.1. Izračun početnih količina prostornog drva za kupce koji imaju godišnji ugovor za trupce, a udovoljavaju uvjete i za potpis ugovora za prostorno drvo Poštovani, dio sirovine koji se odnosi na energiju, trebao bi se kroz klasiranje preusmjeriti proizvođačima gotovih proizvoda u primarnoj preradi , jer kroz proizvodni momenat u takvim pogonima još ostane drvnog ostatka od kojeg se može proizvoditi sječka. Time bi se produžio vijek trajanja drvu , osigurala sirovina onima koji u svojim pogonima imaju isključivo gotove proizvode od drva u primarnoj preradi , a samim time i osigurala proizvodnja proizvoda sa većom dodanom vrijednošću. S poštovanjem Nije prihvaćen Poštovani, Vaš se komentar ne prihvaća. HŠ d.o.o. imaju sklopljene obvezujuće ugovore sa proizvođačima električne i toplinske energije.
97 STOLARSKA RADIONICA PAVLINIĆ III. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI PROSTORNOG DRVA, III.3. Novi kupci Zašto proizvođači paleta ne mogu dobiti prostorno drvo mekih listača (VM) za proizvodnju paleta i elemenata paleta? Nije prihvaćen Poštovani, Vaš se komentar ne prihvaća. Uvjeti navedeni u Nacrtu Odluke jednaki su za sve sudionike Javnog poziva i ni na koji način nije moguće pogodovati pojedinoj skupini. Primjerice, svi ugovorni kupci koji imaju ugovor za trupce javili bi se na Javni poziv za prodaju prostornog drva uz opravdanje da će iz njega proizvoditi elemente.
98 HOK III. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI PROSTORNOG DRVA, III.3. Novi kupci Vezano uz dio koji se odnosi na pilanske proizvode: Zašto se pilanski proizvodi dobiveni preradom prostornog drveta, mogu uopće pravdati u izvještajnim tablicama za trupce, kada u izvještajnim tablicama za prostorno drvo u RII postoje pilanski proizvodi? Zašto novi kupci (ML) ne mogu dobiti Ugovor za prostorno drvo, za pilanske proizvode? Je li logičnije da se kvalitetna VM prerađuje u proizvod ili da koristi u energetici, sječki itd.? Nije prihvaćen Poštovani, Vaš se komentar ne prihvaća. Uvjeti navedeni u Nacrtu Odluke jednaki su za sve sudionike Javnog poziva i ni na koji način nije moguće pogodovati pojedinoj skupini. Primjerice, svi ugovorni kupci koji imaju ugovor za trupce javili bi se na Javni poziv za prodaju prostornog drva uz opravdanje da će iz njega proizvoditi elemente.
99 TIHOMIR CVETKOVIĆ III. NAČIN IZRAČUNA POČETNIH KOLIČINA I KOLIČINA ZA GODIŠNJI UGOVOR O KUPOPRODAJI PROSTORNOG DRVA, III.3. Novi kupci Što ukoliko VM koristimo za proizvodnju elemenata iz kojih kasnije proizvodimo cinkane ploče, koje kasnije režemo u namještaj? Treba li VM drvo samo cijepati i drobiti za pelet/briket/ivericu? Primljeno na znanje Poštovani, Vaš se komentar ne prihvaća. Uvjeti navedeni u Nacrtu Odluke jednaki su za sve sudionike Javnog poziva i ni na koji način nije moguće pogodovati pojedinoj skupini. Primjerice, svi ugovorni kupci koji imaju ugovor za trupce javili bi se na Javni poziv za prodaju prostornog drva uz opravdanje da će iz njega proizvoditi elemente.
100 Pogrebna oprema, vl.Željko Kranjčec, Veliki Grđevac III.3. Novi kupci, Tablica 3. Prikaz koeficijenata pretvorbe prostornog drva u gotovi proizvod Vezano za razrede složenosti, smatramo da briketi ne mogu pripadati razredu složenosti 0, već bi trebali biti uvršteni u razred 6 zajedno s peletima, zbog svoje složenosti u proizvodnji. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš se kometar ne prihvaća. HŠ d.o.o. definirale su pretvorbene koeficijente realno uzimajući u obzir sve razrede složenosti u prostornom drvu.
101 STOLARSKA RADIONICA PAVLINIĆ III.3. Novi kupci, Tablica 3. Prikaz koeficijenata pretvorbe prostornog drva u gotovi proizvod Po kojim kriterijima je pisana tablica "Prikaz koeficijenata pretvorbe prostornog drva u gotov proizvod"? Zašto su briketi u razredu 0 sa piljevinom, refilima i ostalim drvnim ostatkom, a pelet u razredu 6? Nije prihvaćen Poštovani, Vaš se kometar ne prihvaća. HŠ d.o.o. definirale su pretvorbene koeficijente realno uzimajući u obzir sve razrede složenosti u prostornom drvu.
102 HOK III.3. Novi kupci, Tablica 3. Prikaz koeficijenata pretvorbe prostornog drva u gotovi proizvod Poštovani, zbog nemogućnosti umetanja tablica, prenosimo prijedlog ovako: 0 Višemetarsko drvo 1 m GP= 1,00 m3 PD Sječka iz biomase 1 nm GP= 0,37 m3 PD Sječka iz otkoranog prostornog drva 1 nm GP= 0,37 m3 PD Piljevina 1 nm GP= 0,37 m3 PD Refili 1 prm GP=0,7 m3 PD Ostali drvni ostatak 1 tona GP= 1,7 m3 PD 1 Cijepano drvo (1-metarsko, rinfuza) 1 prm GP=0,7 m3 PD 2 Piljenica neokrajčena 1 m3 GP= 1,5 m3 PD Piljenica okrajčena svježa 1 m3 GP= 1,7 m3 PD Elementi i popruge svježi 1 m3 GP= 2,8 m3 PD 3 Drveni ugljen 1 tona GP=3,7 m3 PD 4 Paletizirano ogrijevno drvo exclusive 1 prm GP=0,75 m3 PD 5 Balirana hoblovina 1 tona GP= 3,5 m3 PD 6 Peleti 1 tona GP=1,7 m3 PD Peleti A1 1 tona GP= 1,87 m3 PD Briketi 1 tona PD=1,7 m3 PD Drvena ambalaža 1 m3 GP= 2,0 m3 PD 7 Drvne ploče 1 m3 GP= 1,4 m3 PD Ambalažni papir i mehanička celuloza 1 tona GP= 2,6 m3 PD Certificirna paleta toplinski tretirana 1 m3 GP= 2,0 m3 PD Nije prihvaćen Poštovani, Vaš se kometar ne prihvaća. HŠ d.o.o. definirale su pretvorbene koeficijente realno uzimajući u obzir sve razrede složenosti u prostornom drvu.
103 TIHOMIR CVETKOVIĆ III.3. Novi kupci, Tablica 3. Prikaz koeficijenata pretvorbe prostornog drva u gotovi proizvod „Stručno tumačenje o kvalitativnom i kvantitativnom iskorištenju drva i trupaca listača” Broj: 27- 0207-21 od 02.07.2021. godine, koristi istraživanja Šumarskog fakulteta u Zagrebu, koji definiraju količinsko iskorištenje tanke oblovine u neto udjelu od 33% u volumenu. Otprilike isto vrijedi za dio višemetarskog drva. Drugim riječima, ovi pretvorbeni koeficijenti su prenapuhani. Preostali udio mase je energetsko drvo. Primljeno na znanje Poštovani, Vaš je komentar primljen na znanje. Tanka oblovina prodaje se isključivo na javnom nadmetanju te nije predmet Javnog poziva za prodaju trupaca.
104 TIHOMIR KLEMENT Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , IV. CIJENE Obzirom da je ovo SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O NAČINIMA I UVJETIMA PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA HŠ D.O.O., a važeći cjenik društva kao takav svakako bi trebao biti uključen u konačnu odluku o način i uvjete prodaje. Primljeno na znanje Poštovani, važeći Cjenik se nalazi u dodanim dokumentima ovog e-savjetovanja.
105 Pilana Udbina d.o.o. Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , V. UGOVARANJE U odluci o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata za 2022. godinu u poglavlju V. UGOVARANJE, u posljednjem odlomku naveden je postupak ugovaranja s kupcima koji su pokrenuli postupak predstečajne nagodbe i revitalizirali proizvodnju, a glasi: „S kupcima koji su pokrenuli postupak predstečajne nagodbe te kupcima koji revitaliziraju proizvodnju i poslovanje postupa se sukladno važećoj Odluci o postupanju s kupcima koji su pokrenuli postupak predstečajne nagodbe te ostalim kupcima koji revitaliziraju proizvodnju i poslovanje.“ Zbog čega se navedena odredba ne nalazi u ovom Nacrtu Odluke za 2023. godinu, kada je bila navedena u svim Odlukama u posljednih 5 godina? Radi li se o omašci? Koliko nam je poznato, Odluka o postupanju s kupcima koji su pokrenuli postupak predstečajne nagodbe te ostalim kupcima koji revitaliziraju proizvodnju i poslovanje je još na snazi pa nije jasno zbog čega je ova odredba izbačena iz nacrta ove odluke? Molimo objašnjenje. Prihvaćen Poštovani, Vaš se komentar prihvaća. U Nacrt Odluke dodaje se tekst koji glasi: "S kupcima koji su pokrenuli postupak predstečajne nagodbe te kupcima koji revitaliziraju proizvodnju i poslovanje postupa se sukladno važećem Pravilnik o utvrđivanju normi i načina postupanja prema kupcima Hrvatskih šuma d.o.o. s poteškoćama u poslovanju u cilju zaštite i održavanja proizvodnje u drvoprerađivačkoj industriji u Republici Hrvatskoj kao i osiguranja naplate dospjelih potraživanja Hrvatskih šuma d.o.o. Klasa: DIR/22-01/3918 Ur.br.: 00-04-01/02-22-03 od 28. lipnja 2022."
106 Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , V. UGOVARANJE Odredba koja regulira prava kupaca koji su u kapitalnim investicijama i remontu je nejasna te ostavlja puno prostora za ekstenzivna i pojedincima prilagođena tumačenja, a time i malverzacije. Potrebno je jasno definirati navedene pojmove te propisati na koji se način i uz koje pretpostavke dokazuje status kupca koji je bio u kapitalnim investicijama ili remontu te iz tog razloga imao obustavu proizvodnje, uključujući i koliko dugo su te okolnosti (investiranje ili remont), odnosno obustava proizvodnje trebali trajati, a kako bi se izbjegla mogućnost tumačenja prilagođenog u korist određenih pojedinaca, tj. kako bi se spriječile dodatne zlouporabe u okviru ionako nezakonitog sustava. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš se komentar ne prihvaća. Predmetna odredba se odnosi na kupce koji su u potpunosti zaustavili proizvodnju iz razloga promjene proizvodne linije i sl., a isto mogu dokazati pratećom dokumentacijom.
107 HOK Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , V. UGOVARANJE Kada govori o kupcima koji su u 2022. godini bili u kapitalnim investicijama ili remontu, s tehnološkog aspekta malo je vjerojatno da je apsolutno cijela proizvodnja u stanju remonta. U tom slučaju, ugovara se kooperacija za dio proizvodnje koji je u remontu, ako je to moguće. Generalno se zbog kompleksnosti izvođenja građevinsko-strojarskih radova remont obavlja po segmentima. Planski remont i investicija je najavljena i ugovoren u određenom budućem razdoblju. Tako se remont može najaviti Društvu i time Društvo može izvršiti privremenu raspodjelu sirovine. Remontom i kapitalnom investicijom povećava se kapacitet proizvodnje, smanjuje se vrijeme zastoja uslijed kvara. Stoga, može se zaključiti da svaki kupac u stanju remonta/investicije želi povući svoju sirovinu kako bi uslijed novih/remontiranih tehnologija nadoknadio ranije izgubljeni kapacitet uzrokovan zastojem. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš se komentar ne prihvaća. Predmetna odredba se odnosi na kupce koji su u potpunosti zaustavili proizvodnju iz razloga promjene proizvodne linije i sl., a isto mogu dokazati pratećom dokumentacijom.
108 HOK Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , V. UGOVARANJE Komentar na dio koji se odnosi na kupce koji imaju važeći Okvirni ugovor, a nisu imali Godišnji ugovor za 2022. godinu: Ovo bi se moglo protumačiti kao jedna vrsta nedozvoljene trgovačke prakse, ako kupac nije realizirao ni djelić ugovora, a pravo ugovora mu ostaje, kako onda on može nastaviti svoje poslovanje? Uvjet ugovora je da kupac zapošljava ljude, ima tehnologiju i podmiruje svoje obveze. Kako kupac može, ako mu je proizvodnja u zastoju, ostvariti prihod za podmirivanje svojih obaveza? Ovdje se onemogućava kupcima koji su fleksibilni da dobiju dodatne količine, zbog toga što se određenim kupcima količina „čuva“. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš se komentar ne prihvaća. Kupac koji ima važeći Okvirni ugovor, a iz određenih razloga propustio je prijavu na Javni poziv za tekuću godinu javlja se ravnopravno svim ostalim kupcima na sljedećem Javnom pozivu, uz uvjet da zadovolji sve propisane uvjete kao i ostali kupci.
109 Massive Panels d.o.o. Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , V. UGOVARANJE KUPCI KOJI IMAJU VAŽEĆI OKVIRNI UGOVOR, A NISU IMALI GODIŠNJI UGOVOR ZA 2022. GODINU - Uveden selektivni kriterij za kupce koji nisu ostvarili proizvodnju u 2022. godini iz razloga što NISU IMALI proizvodnu djelatnost (mahom se tu radi o ugovorima koji su preprodavani ili prenosivi sa kupca na kupca bez pravne slijednosti) je samo jedan od niza selektivnih kriterija koji dokazuju netransparentno postupanje HŠ u raspodjeli drvne mase iz državnih šuma. Ako kupac iz nekog razloga NIJE OPRAVDAO svoju ugovornu kvotu, onda se postupa prema jasnim kriterijima i ta kvota se preraspoređuje na ili druge ugovorne kupce koji na to ostvare pravo ili na slobodna javna nadmetanja, a ne da se selektivnim kriterijima uvijek prilagođava tekst javnog poziva a ovdje i ove odluke pojedincima. To se zove narušavanje tržišnog natjecanja i protivno je Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš se komentar ne prihvaća. Kupac koji ima važeći Okvirni ugovor, a iz određenih razloga propustio je prijavu na Javni poziv za tekuću godinu javlja se ravnopravno svim ostalim kupcima na sljedećem Javnom pozivu, uz uvjet da zadovolji sve propisane uvjete kao i ostali kupci.
110 JOSIP SAMARŽIJA Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , VI. ISPUNJENJE UGOVORNIH KOLIČINA ZA 2023. GODINU Poštovani, Ugovorni sam kupac prostornog drva te imam važeći Okvirni ugovor. Do prije godinu dana godišnju ugovornu količinu prostornog drva koristio sam za proizvodnju cijepanog ogrjevnog drva. U međuvremenu sam investirao u pogon za proizvodnju peleta te mi ugovorna količina nije niti približno dostatna za trenutni i planirani obim proizvodnje. Molim informaciju dali je moguće za 2023. godinu dobiti povećanje ugovorne količine s obzirom da sam tehnološki prešao iz razreda R1 i R2 u razred R6. DRVO SAMARŽIJA d.o.o. - Brinje Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Kupci koji imaju važeći okvirni i godišnji ugovor povećavanjem razreda dovršenosti ne stječu pravo na dodatne količine za novi razred dovršenosti.
111 Pilana Udbina d.o.o. Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , VI. ISPUNJENJE UGOVORNIH KOLIČINA ZA 2023. GODINU U nacrtu ove odluke u dijelu VI. ISPUNJENJE UGOVORNIH KOLIČINA ZA 2023. GODINU navodi se kako će se Kupcima s kojima je Uprava Društva u toku godine potpisala Godišnji ugovor (revitalizacija pogona), omogućiti prijelazno razdoblje (broj zaposlenih, izlazni računi) do prijave na Javni poziv za 2024. godinu, na kojem moraju udovoljiti sve uvjete propisane Javnim pozivom. Iz navedene odredbe nije jasno na koji način će se postupati s Kupcima koji revitaliziraju pogone? Govorimo o Kupcima koji su preuzeli u stečaju nečiji pogon nego su o svom trošku u potpunosti revitalizirali pogon. Na koji način, odnosno u skladu s kojom Odlukom će se postupati s ovakvim Kupcima u 2023. godini? Prihvaćen Poštovani, Vaš se komentar prihvaća. U Nacrt Odluke dodaje se tekst koji glasi: "S kupcima koji su pokrenuli postupak predstečajne nagodbe te kupcima koji revitaliziraju proizvodnju i poslovanje postupa se sukladno važećem Pravilnik o utvrđivanju normi i načina postupanja prema kupcima Hrvatskih šuma d.o.o. s poteškoćama u poslovanju u cilju zaštite i održavanja proizvodnje u drvoprerađivačkoj industriji u Republici Hrvatskoj kao i osiguranja naplate dospjelih potraživanja Hrvatskih šuma d.o.o. Klasa: DIR/22-01/3918 Ur.br.: 00-04-01/02-22-03 od 28. lipnja 2022."
112 Pilana Udbina d.o.o. Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , VI. ISPUNJENJE UGOVORNIH KOLIČINA ZA 2023. GODINU U nacrtu ove odluke u dijelu VI. ISPUNJENJE UGOVORNIH KOLIČINA ZA 2023. GODINU navodi se kako će se Kupcima s kojima je Uprava Društva u toku godine potpisala Godišnji ugovor (revitalizacija pogona), omogućiti prijelazno razdoblje (broj zaposlenih, izlazni računi) do prijave na Javni poziv za 2024. godinu, na kojem moraju udovoljiti sve uvjete propisane Javnim pozivom. U Odluci za 2022. godinu bilo je navedeno da će se s takvim kupcima postupati u skladu s Odlukom o postupanju s kupcima koji su pokrenuli postupak predstečajne nagodbe te ostalim kupcima koji revitaliziraju proizvodnju i poslovanje. Prvenstveno nije jasno, s obzirom da se ovdje ne navodi, na koji način će se postupati s kupcima koji su pokrenuli predstečajnu nagodbu, a onda nije jasno ni po kojim kriterijima odnosno u skladu s kojom Odlukom će se postupati s kupcima koji su revitalizirali pogone, odnosno koje kriterije moraju zadovoljiti. Smatramo da, kao i za druge kupce treba jasno navesti kriterije onih Kupaca koji su revitalizirali pogone, odnosno navesti što se ima smatrati revitaliziranim pogonom. Smatramo da bi trebalo ili unijeti kriterije ili navesti naziv Odluke po kojoj se ima postupati s Kupcima koji su revitalizirali pogone. Glavni i osnovni kriterij (osim nepostojanja duga prema HŠ-u, iznosa investicije i dr.) za postupanje s kupcima koji su revitalizirali pogon bi morao bi biti isključivo vlasništvo nad pogonom u kojem se odvija proizvodni proces kao i vlastita tehnologija, dakle nikakav drugi odnos tehničke suradnje ili najma pogona. Smatramo da ovakvu odredbu treba unijeti u Nacrt Odluke. Djelomično prihvaćen Poštovani, Vaš se komentar djelomično prihvaća. U Nacrt Odluke dodaje se tekst koji glasi: "S kupcima koji su pokrenuli postupak predstečajne nagodbe te kupcima koji revitaliziraju proizvodnju i poslovanje postupa se sukladno važećem Pravilnik o utvrđivanju normi i načina postupanja prema kupcima Hrvatskih šuma d.o.o. s poteškoćama u poslovanju u cilju zaštite i održavanja proizvodnje u drvoprerađivačkoj industriji u Republici Hrvatskoj kao i osiguranja naplate dospjelih potraživanja Hrvatskih šuma d.o.o. Klasa: DIR/22-01/3918 Ur.br.: 00-04-01/02-22-03 od 28. lipnja 2022."
113 Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , VI. ISPUNJENJE UGOVORNIH KOLIČINA ZA 2023. GODINU Glede regulacije obveze H Š d.o.o. u slučaju nemogućnosti isporuke, kakvo je postupanje H Š d.o.o. prema kupcu u slučaju da su neopravdano neisporučene količine manje od 5% od godišnjeg ugovora? Primljeno na znanje Poštovani, Vaš je komentar primljen na znanje. Sukladno Godišnjem ugovoru, Prodavatelj se obvezuje isporučiti Kupcu ugovorene količine osim u slučaju opravdane nemogućnosti isporuke od strane Hrvatskih šuma i/ili u slučaju više sile. Kupac se obvezuje kupiti i preuzeti ugovorene količine osim u slučaju nemogućnosti realizacije vlastite proizvodnje kao posljedice više sile. U slučajevima nedostatnih količina drvnu sirovinu ugovorene strane će aneksom Ugovora utvrditi nove (smanjiti) godišnje količine trupaca. U slučaju nemogućnosti isporuke u pojedinim vrstama, za neopravdano neisporučene količine od strane Prodavatelja veće od 5% od godišnjeg ugovora, kupcu će biti ponuđena adekvatna količina zamjenske vrste drva iste financijske vrijednosti. Kupcima će se prilikom izračuna količina na javnom pozivu za sljedeću godinu, zamjenska vrsta prihvatiti kao ugovorna (neisporučena) vrsta drva.
114 Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , VII. PRAVO KONTROLE REALIZACIJE GODIŠNJIH UGOVORA O KUPOPRODAJI TRUPACA I UGOVORA O KUPOPRODAJI PROSTORNOG DRVA Svrhovito je jasno propisati i druge slučajeve u kojima se prema kupcu primjenjuju propisane mjere, primjerice utvrditi količine zaliha kupaca i sl. Sustav nadzora i evidentiranja povreda od strane kupaca mora biti uređen i transparentan. Stoga je potrebno predvidjeti mjere za sve slučajeve povrede obveza kupca, a ne samo za jedan slučaj (pogrešno deklariranje proizvoda na izlaznim računima). Nije prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Nacrtom Odluke predviđene su mjere za sve slučajeve povrede obveza kupca.
115 Massive Panels d.o.o. Članak 2. – Prodaja putem ugovora i ostali komercijalni uvjeti , VII. PRAVO KONTROLE REALIZACIJE GODIŠNJIH UGOVORA O KUPOPRODAJI TRUPACA I UGOVORA O KUPOPRODAJI PROSTORNOG DRVA Tražimo da se ova stavka Odluke uskladi a tekstom početnog Okvirnog ugovora iz 2018. godine, jer je evidentno kako su HŠ kao potpisnik svakog Okvirnog ugovora sa kupcem, izmijenile ključnu odredbu da pravo kontrole realizacije godišnjih ugovora ima Društvo i Ministarstvo poljoprivrede. Budući da je u Odluci izuzeto Ministarstvo poljoprivrede iako se prema tekstu Okvirnog ugovora ovaj uvjet mora ispuniti kumulativno (jer ne stoji predznak I/ILI), evidentno je kako HŠ ovom odredbom direktno krše Okvirni ugovor, a bez njegove osnovne izmjene ili sklapanja Anexa, što je pak regulirano ugovorom ukoliko dođe do izmjene bilo kojeg članka ugovora. HŠ su iz posla nadzora izbacile predstavnike ministarstva poljoprivrede kako bi nadzore nad kupcima mogli provoditi selektivno i u direktnom sukobu interesa jer primjerice u nadzor nad kupcem pošalju svoje predstavnike čiji članovi obitelji su zaposlenici drugog kupca u istoj tržišnoj utakmici, zatim svoje predstavnika koji ujedno djeluju u kartelskom udruženju itd. To sve dovodi HŠ u poziciju da kopiranjem podataka kroz nadzor, te iste podatke prenose drugim ugovornim kupcima, čime direktno krše ovu odredbu i ugovorenu poslovnu tajnu sa kupcem. Sama činjenica da predstavnici HŠ kada pristupe nadzoru ODBIJAJU potpisati izjavu o povjerljivosti, govori u prilog namjerama za koje se nadzor nad kupcima i provodi mimo propisa koji su ugovoreni kroz Okvirni ugovor. S obzirom da tekst Okvirnog ugovora jasno propisuje da u nadzoru mora biti prisutno i Ministarstvo poljoprivrede, potrebno je ovaj stavak uskladiti sa tekstom Okvirnih ugovora. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš se komentar ne prihavaća. Sukladno Okvirnom ugovoru iz 2018. godine "pravo kontrole realizacije godišnjih ugovora o kupoprodaji trupaca ima Društvo i Ministarstvo poljoprivrede kada god žele I U KOJEM GOD OBLIKU ŽELE" što ne znači da moraju nastupati zajedno, već u obliku u kojem žele - pojedinačno ili zajedno. Štoviše, u prethodno citiranim odredbama Odluke o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata jasno stoji kako pravo kontrole realizacije godišnjih ugovora o kupoprodaji trupaca i prostornog drva ima Društvo (dakle Hrvatske šume) kada god želi i u kojem god obliku želi (kroz dokumentaciju te uvidom na licu mjesta), što je istovrsno uređeno i u odredbama Okvirnih i Godišnjih ugovora Hrvatskih šuma, uz dodatak da predmetnu kontrolu, osim Hrvatskih šuma, maze obaviti i Ministarstvo poljoprivrede, pa bi kupac bio dužan po pozivu Društva (dakle Hrvatskih šuma) i/ili Ministarstva poljoprivrede dostavljati zatraženu dokumentaciju. Svako drugačije tumačenje predmetnih odredbi predstavlja potpuno nerazumijevanje te iskrivljavanje njihova sadržaja, prvenstveno kako bi se nastojala osporiti ovlast Hrvatskih šuma za provođenjem nadzora.
116 Goran Petranović IX. KOMERCIJALNI UVJETI PRODAJE, IX.1. Fakturiranje Kod licitacija (javnih nadmetanja), u situacijama kada je sirovina plaćena unaprijed (znači kada je rok plaćanja nebitna stavka na računu... ), prijedlog je da se ispostavljaju zbirni računi (na razini UŠP-a) jednom mjesečno (ne na dnevnoj razini, po svakoj šumariji). Na taj se način značajno smanju paprologija i administriranje, te se olakšava provedba mjesečnih usklada s obzirom da je manji broj ulaznih računa. Goran Petranović, mag.oec. RST-Pellet d.o.o. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš se komentar ne prihvaća. Fakturiranje je definirano internim aktima HŠ d.o.o., a samo javno nadmetanje je uređeno posebnim aktima i ne spada u predmet ovog e-savjetovanja
117 Massive Panels d.o.o. IX. KOMERCIJALNI UVJETI PRODAJE, IX.6. Reklamacije Tekstom Pisma bilo je ugovoreno da će HŠ od 1. siječnja 2019. godine primjenjivati klasiranje drvne mase po EU NORMAMA. Do danas takva klasifikacija nije uvedena direktno i samo iz razloga lakše manipulacije u isporuci i kasnijoj preprodaji sirovine. Dok se ne uvede klasiranje po EU NORMAMA sirovina koju HŠ isporučuju industriji NIJE kompatibilna za ozbiljnu industrijsku proizvodnju, već dominantno za izvoz sirovine u nekom obliku, zato je i bilo ugovoreno kroz Pismo da se EU NORME moraju uvesti odmah kako bi se mogle slijediti smjernice Strategije. Nije prihvaćen Poštovani, Vaš se prigovor ne prihvaća. Kakvoća, mjerenje i obilježavanje drvnih sortimenata određeni su hrvatskim normama HRN i HRN-EN.
118 Pilana Udbina d.o.o. NACRT ODLUKE O NAČINIMA I UVJETIMA PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA ZA 2023. GODINU, Članak 3. – Ostali načini prodaje U nacrtu ove odluke u dijelu Članak 3., Ostali načini prodaje, dio II. Prodaja ostalim pravnim subjektima navodi se da je prodaja pravnim subjektima koji nisu obuhvaćeni prethodnim člancima moguća isključivo odlukom Uprave Društva. Ako Kupci koji su pokrenuli postupak predstečajne nagodbe i revitalizirali pogon nisu kao do sada obuhvaćeni nacrtom ove odluke, temeljem kojih Odluka će se u budućnosti postupati s navedenim kupcima? Da li prema Odluci o postupanju s kupcima koji su pokrenuli postupak predstečajne nagodbe te ostalim kupcima koji revitaliziraju proizvodnju i poslovanje? Ako da, zbog čega to nije navedeno u ovom nacrtu kao što je bilo u onom za 2022. godinu. Prihvaćen Poštovani, Vaš se komentar prihvaća. U Nacrt Odluke dodaje se tekst koji glasi: "S kupcima koji su pokrenuli postupak predstečajne nagodbe te kupcima koji revitaliziraju proizvodnju i poslovanje postupa se sukladno važećem Pravilnik o utvrđivanju normi i načina postupanja prema kupcima Hrvatskih šuma d.o.o. s poteškoćama u poslovanju u cilju zaštite i održavanja proizvodnje u drvoprerađivačkoj industriji u Republici Hrvatskoj kao i osiguranja naplate dospjelih potraživanja Hrvatskih šuma d.o.o. Klasa: DIR/22-01/3918 Ur.br.: 00-04-01/02-22-03 od 28. lipnja 2022."
119 TIHOMIR KLEMENT Članak 3. – Ostali načini prodaje, I. Prodaja na blagajni – maloprodaja, samoizrada Prodaja na blagajni, maloprodaja, samoizrada nije dobro definirana sa do 30 m3 ogrjeva za kućanstvo, obzirom da se Hrvatske šume i njihova ingerencije prostire na području cijelog teritorija RH, tako zasigurno potrebe kućanstava na području Like i Gorskog kotra, i ostalih planinskih djelova u odnosu na Primorje i Dalmaciju sigurno ne mogu biti jednakih zahtjeva glede grijanja na drva za kućanstva iako su grijanja na drva upravo na tim područjima najzastupljenija u krajevima gdje je ogrjevno drvo i najzastupljenije i najviše se koristi za ogrjev. Također je bitno i preciznije definirati kućanstva jer nije isto kućanstvo s dvije osobe i npr sa 10 osoba. A i njihove potrebe su drugačije. Tako da i ovdje treba bolje formulirati, a ne koristiti ovako jednostavni oblik u definiciji. U svakom slučaju potebno je podići kvotu za bar 5m3 drva za ogrjev. Prihvaćen Poštovani, Vaš komentar se ne prihvaća. Svi građani u Republici Hrvatskoj mogu kupiti ogrjev za potrebe svojih domaćinstava. Prije svega želimo napomenuti da su građani za ovu zimu već namireni, te da je trenutno riječ o potražnji za ogrjevom za sljedeću zimu, 2023./2024. S obzirom na strelovit rast cijena ostalih energenata, shvatljivo je da potražnja raste. Cijena ogrjeva za domaćinstva se tijekom prošle godine nekoliko puta mijenjala, u pravilu na niže. Zahvaljujući odlukama Vlade RH, uvedene su dodatne kompenzacijske mjere na cijenu ogrjeva za potrebe grijanja domaćinstava, a i PDV na ogrjev je snižen na samo 5% (prije je bio 25%). Ta odluka Vlade RH važi do 31. 03. 2023., te je i to jedan od razloga za veliku navalu na vrata šumarija diljem RH. Kako bi se što veći broj domaćinstava mogao opskrbiti ogrjevom, dozvoljena uplata po domaćinstvu je smanjena sa 20 na 10 m3 po domaćinstvu. U iznimnim situacijama ova se količina može korigirati. Tržište ogrjevnog drva u Hrvatskoj inače je dobro regulirano i funkcionira uredno, međutim, sad se cijeli svijet nalazi u izvanrednoj situaciji i teško je predvidjeti kako će se ona dalje razvijati, hoće li cijene ostalih energenata i dalje rasti i koliko će se još ljudi vratiti na tradicionalni način grijanja na drva.
120 Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. NACRT ODLUKE O NAČINIMA I UVJETIMA PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA ZA 2023. GODINU, Članak 4. - Najava izmjena uvjeta prodaje drvnih sortmenata, koje će se primjenjivati od 2024. godine Odredbom se izravno i nepotrebno zadire u poslovanje kupca s trećima (tj. drugim dobavljačima sirovine), a što je za H Š d.o.o. ne samo irelevantno, nego i potpuno neopravdano u kontekstu svrhe pravdanja ugovornih količina. Štoviše, ovakvim nezakonitim zadiranjem u poslovni odnos kupaca i trećih osoba bila bi povrijeđena i obveza čuvanja poslovne tajne, a što je nedopustivo. Potpuno je nejasan razlog ove nepotrebne i nezakonite izmjene odredbe u odnosu na odredbe koje su do sada regulirale način opravdavanja ugovornih količina te je stoga ovakva izmjena, tj. ova nepotrebna i ničim opravdana nova obveza kupca prema H Š d.o.o. protuzakonita i time kategorički neprihvatljiva. Nije prihvaćen Poštovani, vaš komentar se ne prihvaća. Prema sadašnjim aktima kupac mora opravdati ugovornu količinu kako bi zadržao ugovor kakav je imao. Kupac ima obvezu unosa ulaznih računa ostalih dobavljača i to ima utjecaj samo na drvni ostatak. Od Javnog poziva za prodaju trupaca za 2024. godinu, kupac će morati opravdati svoju ugovornu količinu uvećanu za ulaz od ostalih dobavljača (izuzeće trgovačke robe). Metodologija izračuna bit će sadržana u Odluci o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata za 2024. godinu. U ovom slučaju ne bi bilo nikakvog zadiranja u odnose s trećim osobama jer već i sada su svi ugovorni kupci dužni unijeti podatke s računa za ulaz od ostalih dobavljača.
121 HOK NACRT ODLUKE O NAČINIMA I UVJETIMA PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA ZA 2023. GODINU, Članak 4. - Najava izmjena uvjeta prodaje drvnih sortmenata, koje će se primjenjivati od 2024. godine Vezano uz dio koji definira da će se kupcima koji svu ugovornu količinu prerade i opravdaju u razredu dovršenosti R VIII omogućiti rast od 50 % (maksimalno 1.000 m3) uz uvjet da kupac izlaznim računima opravda ugovornu količinu te količinu potencijalnog rasta isključivo u R VIII: Kupci u RVIII ne mogu cijelu svoju količinu trupaca (npr. hrasta) pravdati samo u razredu VIII. Iz toga proizlazi da je po iskorištenju od 21%, drvni ostatak 79%. Ima li tu logike? Zar je normalno da se te proizvođače sa takvim načinom proizvodnje nagrađuje s porastom od 50% (maksimalno 1000 m3) Prihvaćen Poštovani, Vaš se komentar prihvaća. Iz Nacrta Odluke izbacuje se dio teksta koji glasi: "Kupcima koji svu ugovornu količinu prerade i opravdaju u razredu dovršenosti R VIII omogućiti će se rast od 50 % (maksimalno 1.000 m3) uz uvjet da kupac izlaznim računima opravda ugovornu količinu te količinu potencijalnog rasta isključivo u R VIII. Ova mjera primjenjivat će se od Javnog poziva za prodaju trupaca za 2024. godinu. Metodologija izračuna bit će sadržana u Odluci o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata za 2024. godinu."
122 Bauwerk Group Hrvatska d.o.o. NACRT ODLUKE O NAČINIMA I UVJETIMA PRODAJE DRVNIH SORTIMENATA ZA 2023. GODINU, Članak 5. – Stupanje Odluke na snagu U točki VIII. Odluke za 2022. godinu je navedeno da Udruženje drvno-prerađivačke industrije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatske šume d.o.o. rade na izmjenama i dopunama Pisma razumijevanja koje će biti završene i objavljene najkasnije do 30.04.2022. godine. S obzirom da na stranicama Hrvatskih šuma d.o.o. nema objava o toj temi, molimo informaciju o trenutnom statusu izmjena i dopuna Pisma razumijevanja te pritom ukazujemo da je sustav potrebno hitno temeljito i u cijelosti mijenjati te uspostaviti na način koji će omogućiti učinkovito tržišno natjecanje kako smo u uvodnom komentaru detaljno obrazložili. Stoga bilo kakvi pokušaji da se u javnosti prikaže da se radi na tzv. unaprjeđenju sustava utemeljenog na apriori nezakonitim temeljima iz Pisma razumijevanja nikako ne mogu dovesti do uspostavljanja zakonitog sustava, jer je isti potrebno suštinski promijeniti i napustiti model pogodovanja pojedincima kojima se neovisno o tržišnoj uspješnosti jamče određene količine trupaca, dok se istovremeno druge sudionike na tržištu onemogućuje da istome pristupe u skladu s načelima tržišnog natjecanja. U tom smislu molimo odgovor hoće li glede nacrta izmjena i dopuna Pisma razumijevanja biti otvoreno javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na središnjem državnom portalu e-Savjetovanje? Primljeno na znanje Poštovani, Vaš je komentar primljen na znanje te ćete biti pravovremeno obaviješteni o svim aktualnostima vezanima uz izmjene i dopune aktualnih Pisama razumijevanja.