Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Poziva za dodjelu sredstava "Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Miroslav Božić Poziv za dodjelu sredstavaProizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora uprerađivačkoj industriji i toplinarstvu Poštovani, U nastavku dostavljam ključne komentare na predmetni poziv u ime Hrvatske industrije šećera d.d. (dalje u tekstu: HIŠ). Uvodno bih naglasio da je HIŠ obveznik sustava EU ETS, jedan od svega 20-ak hrvatskih operatera, industrijskih postrojenja s manjkom raspoloživih besplatnih jedinica u odnosu na emisije stakleničkih plinova do kojih dolazi uslijed obavljanja gospodarske djelatnosti. Prva procjena obveza našeg Društva u pogledu namirenja razlike u odnosu na raspoložive emisijske jedinice za prethodnu 2022. g,, ukazuje da nam predstoji uplata u EU fond iznosa od čak pet milijuna eura (na bazi cijene jedinice od 86 eura zabilježene na burzi na dan pisanja ovih komentara). I to nakon teško ali uspješno provedenog restrukturiranja domaće šećerne industrije i očuvanja jedinog pogona za preradu strateške poljoprivredne kulture na području Slavonije gdje smo jedan od rijetkih pogona koji je još uvijek aktivan. Zašto je ova informacija relevantna za predmetni poziv? Njezina relevantnost proizlazi iz činjenice da su najveći neto uplatitelji sredstava u Modernizacijski fond upravo obveznici EU ETS sustava. Taj je fond osmišljen da se u novim članicama EU, u koje se ubraja i Republika Hrvatska, pomogne u tranziciji u smjeru nisko ugljičnog i energetski učinkovitijeg gospodarstva, ponajprije takvim industrijskim postrojenjima. Ova ocjena ni na koji način ne isključuje pravo i mogućnost ostalih gospodarskih subjekata za sudjelovanje u natječajima za sredstva Modernizacijskog fonda. Međutim, iznimno je važno da prvi natječaj pošalje jasan signal i ohrabrenje industrijskim postrojenjima kojima je ovaj Fond namijenjen i koje skoro tri godine čekaju i računaju na pomoć koja će im omogućiti postupnu tranziciju i gospodarsku opstojnost. S druge strane, stvarni učinak na obvezu ispunjavanja obveza koje nameće Zelena agenda svim zemljama EU postiže se tako da se podupre one poduzetnike koji imaju konkretne planove i spremnost da aktivno doprinose takvoj Zelenoj agendi koju podržava i naša zemlja. Nažalost, nakon pažljivog analiziranja predmetnog poziva zaključujemo kako ne samo da takva postrojenja nemaju nikakav prioritet nego čak da dugo planirana investicija HIŠ-a koja se odnosi na izgradnju bioplinskog postrojenja s kojom je nadležno Ministarstvo upoznato još od prvih iskaza interesa za Modernizacijski fond, najvjerojatnije uopće ne bi bilo ni prihvatljivo kao potencijalni korisnik?! Rastužuje nas ta spoznaja, ali vjerujemo da će nastavak rasprave koja uključuje i ovaj oblik javnog savjetovanja polučiti odgovarajuće promjene predmetnog poziva kako bi on odgovorio cilju i svrsi Modernizacijskog fonda. HIŠ u svakom slučaju pozdravlja čim skorije donošenje prvog natječaja, te očekuje kako će dugotrajna pripremne aktivnosti tijekom kojih je vjerujemo prikupljeno dovoljno kvalitetnih argumenata i tehničkih podloga ući u završnu fazu na način koji će osigurati da završne promjene budu korjenite, uz zadržavanje kvalitetno osmišljenih tehničkih pojedinosti, a takvih je dosta u predmetnom tekstu, kako se ne bi puno izgubilo na tempu idućih koraka do donošenja konačnog teksta, odnosno konkretnog natječaja. S motrišta HIŠ-a, pet je prijedloga korjenitih promjena ovog Poziva što uključuje slijedeće: • Prioritetni status i odgovarajuće dodatno bodovanje u rangiranju prijavitelja za aktivne EU ETS operatere; • Raspodjelu omotnica za tri vrste ulaganja na način da najmanje 20 milijuna eura bude raspoloživo za bioplinske elektrane, te najviše 50 posto ukupnih sredstava za ovaj natječaj da bude namijenjen fotonaponskim elektranama; • Gornji iznos potpore za bioplinske elektrane bude podignut na 10 milijuna eura, što je za jednu trećinu niže od gornje razine potpore koja se može dodijeliti na razini Modernizacijskog fonda većine zemalja koje primjenjuju ovaj fond; • Kriterij bodovanja kojim se mjeri ušteda energije i smanjenje stakleničkih plinova bi morao biti proširen na način da se mjeri i vrednuje učinak apsolutnih ušteda i smanjenja i to s većim brojem bodova nego putem relativnih pokazatelja kako bi se uistinu ostvarili ciljevi programa; • Omogućavanje prijave trgovačkim društvima koja imaju iskazan gubitak u 2021. g., pod uvjetom ispunjavanja svih ostalih kriterija iz Poziva, odnosno budućeg natječaja. Navedenih pet ključnih prijedloga razvrstavaju se u poglavlja Poziva: 1.1. Predmet i svrha poziva; 1.2. Sredstva Modernizacijskog fonda, iznosi i intenzitet potpore; 2.1. Prihvatljivost Prijavitelja i 4.1.3. Ocjena projektnih prijedloga. HIŠ dostavlja i jedan tehnički prijedlog dopune izričaja u poglavlju 2.3. Prihvatljivost projektnih aktivnosti. Konkretno, u točki 3. se navodi da „… maseni udio tekućeg i krutog gnoja ili biootpada mora iznositi najmanje 70% … od masenog udjela u supstratu na godišnjoj razini…“ Kako bi se otklonila možebitna nejasnoća u pogledu ključne sirovine za bioplinsko postrojenje koja se vezuju uz preradu šećerne repe i proizvodnju šećera, potrebno je dodati nakon dijela teksta „ … ili biotpada ..“ slijedeći tekst, „… ili nus proizvoda u industrijskoj preradi poljoprivrednih proizvoda …“ Naime, u preradi šećerne repe se dobivaju repni rezanci i melasa, kao dva osnovna nus proizvoda, od kojih su repni rezanci upravo glavna sirovina kojom se može osigurati cirkularnost gospodarstva u pravom smislu riječi, te proizvodnja bioplina u industrijskom pogonu za preradu šećerne repe koji je energetski iznimno intenzivan. Podsjetili bismo na kraju ovog komentara na Javni poziv istog Ministarstva iz studenog 2021., u kojem je kao jedan od dodatnih kriterija jasno navedeno da je namijenjen gospodarskim subjektima u prerađivačkoj industriji: proizvodnja prehrambenih proizvoda, proizvodnja pića, proizvodnja odjeće, proizvodnja papira i proizvoda od papira, proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva, proizvodnja ostalih nemetalnih i mineralnih proizvoda te proizvodnja metala. Razumijemo da je proširena osnova za sudjelovanje što većeg broja potencijalnih prijavitelja, ali se i iz ovog iskaza interesa se iščitava dobar smjer oko prioritetnih sektora i prijavitelja. Nažalost, sličnim je proširenjem osnove za prijave što većeg broja prijavitelja u NPOO natječaju 2022. došlo do toga da energetski intenzivne srednje kapitalizirane tvrtke, u koje spada i HIŠ, uopće nisu bili prihvatljivi u tom natječaju. Zbog svega navedenog je važno da Ministarstvo, koje ima uvid u sve natječaje ovoga tipa, strateški usmjeri ovaj predmetni Poziv za sredstva Modernizacijskog fonda upravo ka onim postrojenjima kojima su sredstva primarno namijenjena, koja su iznimno ranjiva u uvjetima energetske krize kao ova kroz koju cijeli svijet i posebno EU prolazi, te bez kojih sredstava može doći do ugroze opstojnosti ovih postrojenja i svih u lancu, koja u slučaju HIŠ-a uključuju brojna obiteljska poljoprivredna gospodarstva. S poštovanjem u ime HIŠ-a, mr. sc. Miroslav Božić, savjetnik Uprave Djelomično prihvaćen Predmet Poziva je ušteda energije i smanjenje emisija stakleničkih plinova u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu, neovisno radi li se o prijaviteljima koji su obuhvaćeni EU sustavom trgovanja emisijama stakleničkih plinova, odnosno prijavitelji u ETS sektoru i prijavitelji za sektore izvan ETS-a su jednakovrijedni. Alokacije Poziva su definirane u skladu sa raspoloživim sredstvima. Također ističemo da je sukladno Pozivu, u točki 1.2, navedeno da u slučaju ne iskorištenja sredstava unutar jedne vrste ulaganja, preostali iznos sredstava će se raspodijeliti u ostale vrste ulaganja ovisno o potrebama uzimajući u obzir Prijavitelje navedene u Obavijesti Ministarstva iz točke 4.2. ovog Poziva koji nisu ostvarili pravo na potporu zbog iskorištenosti sredstava u određenoj vrsti ulaganja, a obuhvatiti će Prijavitelje po redoslijedu od najviše do najmanje bodovanog, a sve do iskorištenja ukupnih sredstava iz Poziva. Uvažavamo činjenicu da ista relativna ušteda nije jednaka u apsolutnom iznosu. Izmjenom kriterija ocjene uvesti će se bodovanje apsolutnog smanjenja emisija stakleničkih plinova. Vezano za omogućavanje prijave trgovačkim društvima koja imaju iskazan gubitak u 2021. (pod uvjetom ispunjavanja svih ostalih kriterija iz Poziv) Vas informiramo kako će se uslijed proteka vremena, a i zbog prihvaćanja prijedloga za produženje roka za podnošenje prijava ovog Poziva, tražiti financijski podaci za 2022. godinu. Vezano za tehnički prijedlog dopune izričaja u poglavlju 2.3. Prihvatljivost projektnih aktivnosti informiramo Vas da je sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21; Zakon) tvar ili predmet, koji nastaje kao rezultat proizvodnog procesa, gradnje građevine ili tehnološkog procesa, čija primarna svrha nije proizvodnja te tvari ili predmeta, smatrat će se nusproizvodom, a ne otpadom, ako je upisan u Očevidnik nusproizvoda, a stavkom 3. istoga članka Zakona, propisano je da će se tvar ili predmet upisat u Očevidnik nusproizvoda ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: 1. da je osigurana daljnja uporaba tvari ili predmeta 2. da se tvar ili predmet može upotrijebiti izravno bez dodatne obrade, osim uobičajenim industrijskim postupcima 3. da tvar ili predmet nastaje kao sastavni dio proizvodnog postupka i 4. da je daljnja uporaba tvari ili predmeta dopuštena, odnosno da tvar ili predmet ispunjava sve relevantne zahtjeve u pogledu proizvoda, zaštite okoliša i zdravlja ljudi za tu konkretnu uporabu i neće dovesti do značajnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi. Člankom 3. stavkom 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/22: Pravilnik), definirano je da je korisnik nusproizvoda pravna ili fizička osoba – obrtnik koji upravlja građevinom u kojoj se nusproizvod prerađuje u proizvod odgovarajuće kvalitete, a koja nije građevina za gospodarenje otpadom ili koristi nusproizvod koji je ispunio zahtjeve za proizvod određene propisom koji uređuje zahtjeve za stavljanje na tržište te vrste proizvoda. Budući da se postrojenje za proizvodnju bioplina smatra građevinom za gospodarenje otpadom, isto ne odgovora navedenoj definiciji korisnika nusproizvoda. Slijedom navedenog, nismo suglasni da se „nus proizvodi u industrijskoj preradi poljoprivrednih proizvoda“ uključe u definiciju, jer u bioplinsko postrojenje nije moguće zaprimati nusproizvod za koji su uvjeti propisani člankom 15. Zakona, ali je moguće zaprimati navedeni supstrat u statusu otpada“.
2 Filip Čorić Poziv za dodjelu sredstavaProizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora uprerađivačkoj industriji i toplinarstvu Poštovani, vezano za odredbe t. 4.1.3. (Ocjena projektnih prijedloga) da se ušteda energije odnosi na obračunsko mjesto iza kojeg se ugrađuje sustav OIE, molimo izmjenu na način da se omogući da se sukladno Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifkaciju ušteda energije (NN 98/2021), Prilog III., za izračun novih ušteda energije iz pojedinačnih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti mogu upotrebljavati i metoda predviđene ušteda (temeljena na rezultatima prethodno provedenih tipičnih mjera za poboljšanja energetske učinkovitosti u sličnim postrojenjima pod neovisnim nadzorom) i procijenjena ušteda, a u svrhu prijave projekata koji imaju riješenu projektno tehničku dokumentaciju za ugradnju fotonaponske elektrane na lokaciji na koju planiraju preseliti proizvodnju, a na kojoj do predaje projektnog prijedloga neće biti iskazana potrošnja. Nije prihvaćen Predmet poziva je dodjela sredstava za izgradnju FNE na građevinama koje su već izgrađene prema Zakonu o gradnji.
3 Revent Smart d.o.o. Poziv za dodjelu sredstavaProizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora uprerađivačkoj industriji i toplinarstvu, 1.OPĆE INFORMACIJE U poglavlju 1. OPĆE INFORMACIJE izraženo da je ukupna vrijednost poziva 80 milijuna eura, dok pregledom alokacije po područjima financiranja iznosi 60 milijuna eura. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 HGK Poziv za dodjelu sredstavaProizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora uprerađivačkoj industriji i toplinarstvu, 1.OPĆE INFORMACIJE U nastavlju dostavljamo opći komentar članice iz industrijskog sektora: 1. Potrebno je omogućiti realizaciju Poziva JP ZO 07/2022 2. Temeljem analize alokacija Poziva, definiranih subvencija, realnih troškovnika i prihvatljivosti projektnih aktivnosti, učinci Poziva ne mogu se dosegnuti te imaju dosta ograničenja. 3. Alokacija kao i maksimalni iznos potpora u odnosu na prerađivačku industriju su mali- primjerice iznos max alokacije u NPOO.C1.1.1.R4-I1.01 je bio 4.000.000 eura 4. Prihvatljivost ponuditelja ponovno dozvoljava sve tvrtke iz Poziva NPOO.C1.1.1R4-I1.01 da se ponovo prijave 5. Velike tvrtke unutar Poziva NPOO.C1.1.1.R4-I1.01 nisu bile prihvatljive Primljeno na znanje Pozivom se omogućuje realizaciju projekata koji su iskazali interes u sklopu Poziva JP ZO 07/2022; prihvatljivost prijavitelja je postavljena na način da osigura realizaciju projekata koji će doprinijeti uštedi energije i smanjenju emisija stakleničkih plinova prerađivačke industrije, neovisno o veličini prijavitelja. Vezano uz maksimalni iznos sredstava za dodjelu pojedinom prijavitelju i poduzetniku, tekst Poziva se mijenja na sljedeći način: Najviši iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 2.000.000,00 eura, a po Prijavitelju do najvišeg iznosa 4.000.000,00 eura.
5 Kristina Nikolić-Malora Poziv za dodjelu sredstavaProizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora uprerađivačkoj industriji i toplinarstvu, 1.OPĆE INFORMACIJE Generalno, Poziv nije prilagođen prerađivačkoj industriji u kriterijima za ocjenjivanje na način kako su sada definirani. Ključna riječ je "obračunsko mjesto" koje je potrebno zamijeniti sa "projektnom cjelinom". Također i financijske pokazatelje je potrebno uskladiti sa tržišnim okolnostima. Prerađivačka industrija/cementa industrija koja najviše uplaćuje u ETS fond je energetski intenzivna industrija, te će na ovaj način biti potpuno zakinuta. Djelomično prihvaćen Mišljenja smo da je OMM najprikladnije mjesto gdje se na transparentan način definira trenutna godišnja potrošnja električne energije i planirana buduća godišnja potrošnja nakon ugradnje elektrane na OIE. Putem OMM-a će se preuzimati el. energija iz mreže na godišnjoj razini (OMM može uključivati i drugi energent- npr. u slučaj vlastite proizvodnje el. energije). Prema tome, moguće je jasno iskazati smanjenje potrošnje prema dostupnoj potrošnji u referentnoj godini. Slijedom navedenog, navedeni prijedlog uvođenja projektne cjeline odbacuje jer se istim značajno ne pridonosi kvalitetnijem ostvarenju svrhe i cilja poziva. Napominjemo da u slučaju postojanja više obračunskih mjernih mjesta na lokaciji, projektant može zbrojiti potrošnju energije s više obračunskih mjernih mjesta te je prikazati kao ukupnu potrošnju. Lokacija je definirana točkom 2.2 poziva (objavljena na kraju teksta e-savjetovanja). Prihvaća se prijedlog usklađivanja financijskih pokazatelja s tržišnim okolnostima.
6 Revent Smart d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1Predmet i svrha Poziva Poglavlje 1, točka 1.1. Predmet i svrha Poziva izraženo je da je predmet poziva, između ostalog, smanjenje emisija stakleničkih plinova iz ETS sektora i sektora izvan ETS-a, dok je poziv u potpunosti neprilagođen projektima tvrtki iz ETS sektora koji su dostavljeni u sklopu iskaza interesa. Nadalje, Poziv se poziva na Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan, pa je bitno napomenuti da je Plan primarno orijentiran na smanjenje emisija stakleničkih plinova u ETS sektoru, dok je ovaj Poziv u potpunosti neprilagođen projektima ETS sektora. Plan jasno definira da su za RH zadani sljedeći ciljevi smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. godine: • u ETS sektoru: najmanje za 43% u odnosu na razinu iz 2005. godine • za sektore izvan ETS-a: najmanje za 7% u odnosu na razinu iz 2005. godine MINGOR s druge strane prilikom dizajna ovog Poziva preferira sektore izvan ETS-a te ne omogućava prijavu većini projekata u ETS sektoru, a u koje je imala uvid prilikom dizajna poziva, čime onemogućava dostizanje ciljeva iz Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana i Pariškog sporazuma, što je i cilj Modernizacijskog fonda. Nije prihvaćen Predmet Poziva je ušteda energije i smanjenje emisija stakleničkih plinova u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu, neovisno radi li se o prijaviteljima koji su obuhvaćeni EU sustavom trgovanja emisijama stakleničkih plinova, odnosno prijavitelji u ETS sektoru i prijavitelji za sektore izvan ETS-a su jednakovrijedni.
7 Revent Smart d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1Predmet i svrha Poziva • Trenutačnim kriterijima za bodova favoriziraju se manja postrojenja i manje tvrtke, a s obzirom na to da se bodovi računaju s obzirom na uštede u relativnim omjerima, a ne ukupne uštede, i to gledajući mjerno mjesto, a ne projektnu cjelinu kako je to bilo na prethodnim natječajima. Ovime se u potpuno podređen položaj stavljaju velike tvrtke koje, zbog velike potrošnje energije nisu u mogućnosti ostvarivati velike relativne iznose ušteda, a ne mogu kompenzirati te bodove kroz apsolutne uštede gdje imaju komparativnu prednost. Predlažemo da se uvedu novi kriteriji bodovanja za uštede u apsolutnim iznosima te smanji važnost relativnih iznosa uštede energije te da se bodovi u relativnom kriteriju uštede počnu bodovati od 5% na više. Primjerice, jedno veće postrojenje može s 5% smanjiti 5 milijuna kWh, dok jedno manje postrojenje može ostvariti 50% uštede sa 200.000 kWh uštede. Ove realnosti se moraju uzeti u obzir prilikom ocjenjivanja. Nije prihvaćen Mišljenja smo da je OMM najprikladnije mjesto gdje se na transparentan način definira trenutna godišnja potrošnja električne energije i planirana buduća godišnja potrošnja nakon ugradnje elektrane na OIE. Putem OMM-a će se preuzimati el. energija iz mreže na godišnjoj razini (OMM može uključivati i drugi energent- npr. u slučaj vlastite proizvodnje el. energije). Prema tome, moguće je jasno iskazati smanjenje potrošnje prema dostupnoj potrošnji u referentnoj godini. Slijedom navedenog, navedeni prijedlog uvođenja projektne cjeline odbacuje jer se istim značajno ne pridonosi kvalitetnijem ostvarenju svrhe i cilja poziva. Napominjemo da u slučaju postojanja više obračunskih mjernih mjesta na lokaciji, projektant može zbrojiti potrošnju energije s više obračunskih mjernih mjesta te je prikazati kao ukupnu potrošnju. Lokacija je definirana točkom 2.2 poziva (objavljena na kraju teksta e-savjetovanja). Uvažavamo činjenicu da ista relativna ušteda nije jednaka u apsolutnom iznosu te da ju je potencijalno teže ostvariti prijaviteljima koji imaju veliku potrošnju energije u odnosu na prijavitelje sa manjom potrošnjom energije te da je velikim potrošačima energije lakše postići veće apsolutne iznose uštede energije u odnosu na manje potrošače. Istovremeno veći potrošači smatraju da je teže postići postotnu uštedu.
8 Revent Smart d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1Predmet i svrha Poziva Skrećemo pozornost kako za razliku od iskaza interesa natječajem više ne valoriziraju dodatno sektori u ETS Sustavu koji emitiraju najveće razine stakleničkih plinova te kao takve mogu generirati i najveće uštede. Predlažemo da se odabranim sektorima dodjele dodatni bodovi pri evaluaciji projekata. Nije prihvaćen Predmet Poziva je ušteda energije i smanjenje emisija stakleničkih plinova u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu, neovisno radi li se o prijaviteljima koji su obuhvaćeni EU sustavom trgovanja emisijama stakleničkih plinova, odnosno prijavitelji u ETS sektoru i prijavitelji za sektore izvan ETS-a su jednakovrijedni.
9 Revent Smart d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1Predmet i svrha Poziva S obzirom na to da se Modernizacijski fond financira iz uplata ETS sektora, za očekivati bi bilo da se onda i dio sredstava usmjeri prema tranziciji tvrtki koje posluju u sklopu ETS sektora. K tome, to su tvrtke koje poslovanjem emitiraju najveće razine stakleničkih plinova te njihove investicije u čistu energiju stoga i najviše mogu doprinijeti ciljevima dekarbonizacije EU. Predlažemo da se kroz evaluaciju projekata da prednost tvrtkama iz ETS sektora kroz dodjelu dodatnih bodova kako je bilo najavljeno te navedeno u zadnjem pozivu za iskaz interesa. Nije prihvaćen Predmet Poziva je ušteda energije i smanjenje emisija stakleničkih plinova u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu, neovisno radi li se o prijaviteljima koji su obuhvaćeni EU sustavom trgovanja emisijama stakleničkih plinova, odnosno prijavitelji u ETS sektoru i prijavitelji za sektore izvan ETS-a su jednakovrijedni.
10 HGK 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1Predmet i svrha Poziva U nastavku dostavljamo izdvojeno mišljenje članice iz industrijskog sektora: S obzirom da je svrha Poziva podupirati kvalitetne projekte za modernizaciju prerađivačke industrije, a sve kako bi Republika Hrvatska ispunila obveze u pogledu energetske tranzicije, potrebno je razdvojiti kriterije za male i srednje (MPS) poduzetnike. Naime, s obzirom na odredbu o minimalnom iznosu projekta od 100.000,00 €, MSP nemaju konkurentnu potrošnju električne energije i površinu krovova na koji bi stavili instaliranu snagu (kWp) sunčanih ploča, kao i planirane baterije kojoj je namjena pokrivanje vlastite potrošnje da dostigne tu minimalnu vrijednost investicije. Nije postavljen kriterij održivosti i stupanj korisnosti SE; kriterij iz točke 2.3.1. prema kojem stupanj korisnosti FN ploče ne može biti manji od 20% ujedno ne znači da će izgrađena sunčana elektrana (SE) i investicija biti održiva kroz životni vijek. Danas već svi proizvođači nude FN ploče s tehničkim karakteristikama u „klasičnoj“ izvedbi silicijske tehnologije s iskoristivošću 20% , ali nije isto gdje i kako se te ploče postavljaju u jadranskoj ili sjevernoj regiji. Veliki prerađivački proizvođači koji imaju velike krovne površine i veliku potrošnju energije, moći će dodatno instalirati FN ploče na fasadne i sjeverne orijentacijske površine te tako postići veliku instaliranu snagu, a malu iskoristivost SE, ali će im se prema kriterijima iz ovog prijedloga poziva omogućiti osvajanje najvećeg broja bodova: a. Nabavom velike količine FN ploča postići će najnižu nabavnu cijenu (financijski kriterij €/kWp) i postizanje – 30 bodova b. Moguće je projektom podesiti snagu SE tako da je sva instalirana snaga 100% namijenjena vlastitoj potrošnji i tako u postotku ostvariti najveći broj bodova za uštedu energije – ponovno 30 bodova c. Na velikoj instaliranoj snazi su i najveće uštede CO2 /god što također doprinosi najvećem broju bodova. Konačni rezultat natječaja bit će financiranje projekata s najvišom cijenom proizvedenog obnovljivog kWh što će brzo i jednostavno ostvariti državni zacrtani cilj od 80 MW solara, dok mikro, mali i srednji prerađivački proizvođači tu nemaju nikakve šanse, međutim imaju troškove pripreme za takav natječaj. Članica stoga predlaže izdvojiti velike industrijske proizvođače i uvesti bolje kriterije za poticanje energetske učinkovitosti s novim tehnologijama, odnosno modernizaciju koja će omogućiti dugoročno održive projekte. Svrha je instaliranja baterija kod industrijskih proizvođača omogućiti da vlastitu proizvedenu energiju iskoriste za punjenje viljuškara, vozila, alata, digitalizaciju procesa i stand-by trošila i dr. izvan radnog vremena i proizvodnje SE, jer to znači i zamjenu energenta. Zato kapacitet baterije treba proračunati u projektu i dokazati u roku trajanja projekta. Dakle, uz baterije treba instalacija i punionica za vlastite potrebe. U potrošnji toplinske energije trebalo bi poticati na toplinske pumpe i prelazak od spaljivanja bio-mase, bioplina i zemnog plina na kogeneracijske procese i poticati male i mikro kogeneracijske jedinice kakvih u Hrvatskoj, za razliku od drugih država EU, skoro da i nema. U ocjenu treba uzeti omjer učinkovitosti FN sustava (Performance Ratio) koji bi se trebao dokazati u vremenu trajanja projekta. Nije prihvaćen Smatramo da su kriteriji odabira balansirani te time ne stavljaju ni male ni velike u međusobno nepovoljni položaj. Sukladno uvjetima Poziva u točci 2. posebice u Prihvatljivosti troškova fotonaponskih elektrana te kriterijima ocjenjivanja u točci 4. Poziva smatramo da se u dovoljnoj mjeri osigurava postavljanje što učinkovitijih FN sustava, a time se osigurava i održivost kroz životni vijek mjere. Aktivnosti vezane uz postavljanje punionice i povezani troškovi nisu predmet ovog Poziva niti Programa o dodjeli državnih potpora za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz sredstava Modernizacijskog fonda koji su odobreni od strane Europske investicijske banke I Europske komisije. Sukladno Programu o dodjeli državnih potpora za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz sredstava Modernizacijskog fonda, ovaj Poziv za dodjelu sredstava namijenjen je poduzetnicima iz prerađivačke industrije i toplanama sa sustavima za centralno toplinsko grijanje i hlađenje radi ulaganja u izgradnju postrojenja koja koriste OIE, a koji mogu biti planirani na proizvodnim postrojenjima kao i na drugim objektima i površinama povezanim s proizvodnim postrojenjima. Cilj ovog Programa je da se poticanjem korištenja OIE smanji ovisnost poduzetništva za nabavu električne energije i smanjenje troškova nabavke električne energije na tržištu a time i smanjenja potrošnje konvencionalnih izvora električne energije. Navedene aktivnosti proizvodnje toplinske energije iz obnovljivih izvora energije nisu predmet ovog Poziva niti ovog Programa o dodjeli državnih potpora za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz sredstava Modernizacijskog fonda, obzirom da se ulaganje u električnu energiju u sklopu Modernizacijskog fonda definira kao prioritetno ulaganje (uaganja u prioritetna područja navedena u članku 10.d stavku 2. Direktive 2003/87/EZ), dok se ulaganje u toplinu smatra neprioritetnim ulaganjem.
11 Krešimir Ižaković 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.1Predmet i svrha Poziva Modernizacijski se fond financira prodajom emisijskih jedinica, koje uplaćuju ETS postrojenja. U sustavu bodovanja ETS postrojenja ni na koji način nisu stavljena u povlašteni položaj u odnosu na ostala postrojenja. Na taj je način smanjena potpora energetski intenzivnim industrijama i povećan rizik istjecanja ugljika. Nije prihvaćen Predmet Poziva je ušteda energije i smanjenje emisija stakleničkih plinova u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu, neovisno radi li se o prijaviteljima koji su obuhvaćeni EU sustavom trgovanja emisijama stakleničkih plinova, odnosno prijavitelji u ETS sektoru i prijavitelji za sektore izvan ETS-a su jednakovrijedni.
12 Revent Smart d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.2Sredstva Modernizacijskog fonda, iznosi i intenzitet potpore Smatramo kako bi bilo krajnje kontraproduktivno smanjivati minimalni prag iznosa bespovratnih sredstava od 100.000 eur. Naime, time bi se sustav zagušio prijavom velikog broja malih projekata koji mogu samo neznatno doprinijeti dekarbonizaciji industrije. Uzimajući u obzir energetsku krizu koja je pogodila EU i Hrvatsku, cilj Fonda bi trebao biti što je moguće brže dodijeliti sredstva velikim projektima koji mogu proizvesti značajne količine obnovljive energije. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje.
13 Revent Smart d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.2Sredstva Modernizacijskog fonda, iznosi i intenzitet potpore • Maksimalni iznos potpore od svega 2 milijuna € po poduzetniku pokazuje kako planirani natječaj ne cilja podržati izgradnju većih sustava za proizvodnju energije koji mogu najviše doprinijeti dekarbonizaciji industrije, a posebno velikih postrojenja koja se nalaze unutar ETS sustava koji bi trebali biti prioritet na pozivu s obzirom da se njihovim uplatama i prikuplja alokacija Modernizacijskog fonda. Isključivo zelenom transformacijom velikih industrijskih sustava moguće je postići istinsku energetsku tranziciju i ambiciozne ciljeve Europske unije te povećati konkurentnost RH industrije, a posebno one koje se nalaze u ETS sustavu. Predlažemo povećanje maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava po projektu na minimalno 5 milijuna € po tvrtki, uz povećanje ukupne alokacije natječaja i ukidanja ograničenja po povezanim poduzećima. Djelomično prihvaćen Vezano za ukidanja po povezanim društvima Vas informiramo kako prijavitelji u projektnom prijedlogu moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi. Nismo uvodili ograničenja vezano za povezana društva.
14 Revent Smart d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.2Sredstva Modernizacijskog fonda, iznosi i intenzitet potpore • Alokacija od svega 5 milijuna € za elektrane na biomasu te bioplin je izrazito niska te je praktički dostatna za financiranje svega 3 do 4 projekata po grupi. Predlažemo povećanje alokacije, a kako bi ista bila u skladu s potrebama tržišta. Primjerice, bitno je spomenuti da je na iskazu interesa zaprimljen prioritetni projekt iz ETS sustava bioplinskog postrojenja vrijednosti 10 milijuna € te postrojenja elektrane na biomasu vrijednosti 8,3 milijuna € te bi samo ti projekti mogli realizirati i više potpore od predviđene alokacije pozivom. Ovaj iznos alokacije je neozbiljan i nerealan vezano uz stvarne potrebe tržišta te neprilagođen većim projektima koji mogu najviše doprinijeti postavljenim ciljevima. Nije prihvaćen Alokacije Poziva su definirane u skladu sa raspoloživim sredstvima. Također ističemo da je sukladno Pozivu, u točki 1.2, navedeno da u slučaju ne iskorištenja sredstava unutar jedne vrste ulaganja, preostali iznos sredstava će se raspodijeliti u ostale vrste ulaganja ovisno o potrebama uzimajući u obzir Prijavitelje navedene u Obavijesti Ministarstva iz točke 4.2. ovog Poziva koji nisu ostvarili pravo na potporu zbog iskorištenosti sredstava u određenoj vrsti ulaganja, a obuhvatiti će Prijavitelje po redoslijedu od najviše do najmanje bodovanog, a sve do iskorištenja ukupnih sredstava iz Poziva.
15 Revent Smart d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.2Sredstva Modernizacijskog fonda, iznosi i intenzitet potpore • Skrećemo pozornost na izrazito malu alokaciju cijelog poziva te pojedinih mjera. Naime, Republika Hrvatska iz Modernizacijskog fonda ima dostupno više od 1,3 milijardi eura bespovratnih sredstava prema trenutnoj cijeni ugljika u sustava trgovanja emisijama, dok je predložena alokacija poziva od 60 milijuna eura svega 4% dostupnih sredstava Modernizacijskog fonda. Poznato je da na tržištu postoji veliki broj spremnih projekata koji u kratkom roku mogu značajno doprinijeti ciljevima povećanja korištenja obnovljivih izvora energije te dekarbonizacije industrije te je stoga nužno osigurati daleko veće iznose bespovratnih sredstava. Podsjećamo da se prvi poziv u RH iz Modernizacijskog fonda čeka već tri godine s dva poziva za iskaz interesa na kojima je sastavljena lista projekata. Projekti s liste projekata očito nisu imali utjecaj na tekst poziva, odnosno zanemareni su bitni aspekti spomenutih projekata prilikom dizajna natječaja. Postojećom dinamikom pripreme i objave poziva, RH bi iskoristila postojeću alokaciju iz Modernizacijskog fonda za 75 godina. Molimo nadležne institucije da se uozbilje i pripreme pozive koji alokacijom i dizajnom odražavaju stvarnu namjeru za energetskom transformacijom prerađivačke industrije na velikoj skali koja ovakvim pozivima izostaje te kako bi se uspjela iskoristiti sredstva Modernizacijskog fonda koja su i više nego nužna za energetsku tranziciju. Predlažemo institucijama da uzmu u obzir primjer Češke koja je do sada pripremila i provela već niz odličnih programa te iskoristila veći dio svoje alokacije. Primljeno na znanje Države korisnice imaju definiran udio u Modernizacijskom fondu, koji im je na raspolaganju za ulaganja u pojedinoj godini. Sredstva Modernizacijskog fonda stavljaju se na raspolaganje državama korisnicama u skladu sa vrijednosti emisijskih jedinica na tržištu u trenutku prodaje od strane dražbovatelja, Europske investicijske banke, što u slučaju Republike Hrvatske iznosi otprilike oko 100 milijuna eura godišnje. Vezano uz navedeni primjer Republike Češke, slijedom propisanih udjela Modernizacijskog fonda za pojedine zemlje korisnice, Republika Hrvatska ima 14,6 milijuna emisijskih jedinica dok Republika Češka ima 193,15 milijuna emisijskih jedinica za razdoblje 2021.-2030., odnosno 13 puta više sredstava. Do 2023. je ukupno Republici Hrvatskoj odobrena isplata u ukupnom iznosu od 122 milijuna eura za sljedeća prioritetna ulaganja sredstava Modernizacijskog fonda, od čega je 50 % raspoloživo za predmetni Poziv.
16 HGK 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.2Sredstva Modernizacijskog fonda, iznosi i intenzitet potpore U odnosu na odlomak koji glasi: „Najniži iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je: 100.000,00 eura.“, članica iz industrijskog sektora predlaže da minimalni iznos bespovratnih sredstava za MIKRO i MALA poduzeća iznosi 50.000 eura, dok za ostale može iznositi 100.000 eura. S obzirom da su i mikro i mala poduzeća prihvatljivi prijavitelji treba im omogućiti korištenje ovih sredstava kako bi mogli smanjiti troškove energije i posljedično rasti i razvijati se bez utjecaja cijene energenata. Na ovaj način kako je sada predloženo, u praksi će se dogoditi da mala, a posebno mikro poduzeća iz nekih razloga neće moći postaviti elektrane od preko 100.000 eura vrijednosti zbog razloga poput ograničavajuće veličine poslovnog prostora i sl. U odnosu na odlomak koji glasi: „Najviši iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje po poduzetniku u sklopu ovog Poziva je: 2.000.000,00 eura.“, članica iz industrijskog sektora smatra kako je iznos prenizak te prelaže da se utvrdi iznos od 4.000.000 eura. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog smanjenja najnižeg iznosa sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva. Navedeni najniži iznos potpore definiran je Programom državnih potpora temeljem kojeg je dobivena potvrda Europske investicijske banke i Odluka Komisije o isplati sredstava za Programa ulaganja dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije, referentne oznake MF-2022-1-HR-0-001.
17 RESTART CONSULTING j.d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.2Sredstva Modernizacijskog fonda, iznosi i intenzitet potpore Poštovani, molimo da najniži iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva smanjite s predviđenih 100.000,00 eura na 70.000,00 eura. Naime, ponude za izgradnju fotonaponskih elektrana koje prema našim saznanjima ishođuju mikro i mala poduzeća znatno su niže od predviđenog iznosa (uzimajući u obzir pri tome i intenzitet potpore) s obzirom na manje predviđene kapacitete fotonaponskih elektrana. Na zadnjem velikom Pozivu financiranom iz NPOO (Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo) mikro poduzeća nisu bila prihvatljiva, a većina malih poduzeća nisu mogla zadovoljiti uvjete i kriterije navedene u natječaju. Prerađivačka industrija čiji su glavni akteri upravo mala i mikro poduzeća ima veliki udio u stvorenom BDP-u u RH, a s obzirom na situaciju na tržištu i rast cijena energenata, molimo Vas da razmotrite i uvažite navedeni prijedlog te na taj način potaknete poticanje ulaganja u OIE, ali i otporni oporavak gospodarstva RH. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog smanjenja najnižeg iznosa sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva. Navedeni najniži iznos potpore definiran je Programom državnih potpora temeljem kojeg je dobivena potvrda Europske investicijske banke i Odluka Komisije o isplati sredstava za Programa ulaganja dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije, referentne oznake MF-2022-1-HR-0-001. Slijedom navedenog, nije moguće raditi izmjene u pogledu najnižeg iznosa koji može biti dodijeljen iz sredstava Modernizacijskog fonda.
18 Krešimir Ižaković 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.2Sredstva Modernizacijskog fonda, iznosi i intenzitet potpore Poštovani, predlažemo da se jasnoće radi najviši iznos sredstava za financiranje ograniči po prijavitelju, a ne po poduzetniku! Prihvaćen Prihvaća se.
19 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.2Sredstva Modernizacijskog fonda, iznosi i intenzitet potpore Može li se HEP-Toplinarstvo prijaviti za dodjelu sredstava za ugradnju integriranih fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije na poslovne i neposlovne zgrade za vlastitu potrošnju električne energije? Primljeno na znanje U skladu sa točkom 2. Pravila Poziva, potrebno je zadovoljiti kriterije prihvatljivost prijavitelja i prihvatljivost projekta. U svrhu lakšeg definiranja prihvatljivosti projekta definiran je pojam lokacije koja predstavlja skup međusobno povezanih (npr. katastarski, troškovno, energetski) postojećih građevina u kojima se odvija proizvodnja uključujući prostor i zgrade u blizini takvih građevina na kojima bi se provodile projektne aktivnosti.
20 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.2Sredstva Modernizacijskog fonda, iznosi i intenzitet potpore Unutar Grupe koja ima konsolidiranu bilancu, postoje dvije tvrtke koje su prihvatljivi prijavitelji. Svaka tvrtka ima svoj poslovni entitet, kako u nacrtu natječaja nisu dozvoljeni partneri, svaka tvrtka će se javiti zasebno na natječaj. Da li je maksimalni iznos sufinanciranja 2.000.000 EUR po svakoj tvrtki, ukupno 4.000.000.EUR ili je maksimalni iznos sufinanciranja 2.000.000 EUR za obje tvrtke Primljeno na znanje Tekst se mijenja na sljedeći način: Najviši iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 2.000.000,00 eura, a po Prijavitelju do najvišeg iznosa 4.000.000,00 eura.
21 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.2Sredstva Modernizacijskog fonda, iznosi i intenzitet potpore Molimo informaciju kada će Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisati Poziv za dodjelu sredstava iz Modernizacijskog fonda za proizvodnju električne energije za sektor proizvodnje električne energije (NKD 35.11)? Obrazloženje: Sukladno odredbama Direktive EU-ETS direktive koja je prenesena u hrvatske zakonske propise, sredstva iz Modernizacijskog fonda namijenjena su između ostalog dekarbonizaciji sektora za proizvodnju električne energije. Djelatnost proizvodnje električne energije uključena je u RH u EU-ETS od 1.1.2013. godine bez prava na dodjelu besplatnih emisijskih jedinica tj. svaka ispuštena tonu CO2, mora biti pokrivena emisijskom jedinicom koja je od ulaska HEP-Proizvodnje u EU-ETS narasla s 2,13 eura/tona na današnjih oko 85 eura/tona. Treće razdoblje trgovanja započelo je 1.1.2021. godine i do 23.1.2023. godine nije raspisan natječaj za dodjelu sredstava iz Modernizacijskog fonda za sektor proizvodnje električne energije. Uzevši u obzir činjenicu da je HEP grupa na temelju Odluka Vlade provela otpis potraživanja i naknade za električnu i toplinsku energiju isporučenu krajnjim kupcima na potresom za 2021. i 2022. te da HEP grupa temeljem Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije koju je 2.3.2022. donijela Vlada RH snosi razliku dijela troška između tržišnih cijena električne i toplinske energije, neophodno je raspisati poziv za dodjelu sredstava za sektor proizvodnje električne energije koja kupnjom emisijskih jedinica omogućava prikupljanje sredstava u Modernizacijskom fondu. Primljeno na znanje Navedeno nije predmet ovog postupka e-savjetovanja prijedloga Poziva za dodjelu sredstava "Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu"
22 Tetida d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.2Sredstva Modernizacijskog fonda, iznosi i intenzitet potpore Proizvodnja iz valova Proizvodnja iz vjetroelektrana Podhranjivanje putem elektrolizera u vodik a ne samo bateriju. Proizvodnja iz vodika u električnu energiju. Nije prihvaćen Aktivnosti proizvodnje iz obnovljivih izvora energije (valova i vjetroelektrana) nisu uključene u opseg Poziva kako nije za očekivati da će biti na lokaciji proizvodnih postrojenja, već izmještene na druge lokacije. Aktivnosti proizvodnje i korištenja vodika je moguće financirati kroz buduće Pozive Modernizacijskog fonda.
23 Maksima savjetovanje d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.2Sredstva Modernizacijskog fonda, iznosi i intenzitet potpore Ovim prijedlogom Poziva je predviđen najviši iznos potpore od 2 mil EUR „po poduzetniku“ te da „jedan Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga“, dok nije dana definicija poduzetnika. Međutim, to je napravljeno Programom dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije, gdje je definirano: „poduzetnik je svaki subjekt koji se bavi poduzetničkom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik“ te je i u okviru toč. VII pod Isključenje od dodjele („ Potpora iz ovog programa se ne može dodijeliti poduzetnicima:..“) vidljivo da se pod terminom „poduzetnik“ podrazumijeva „prijavitelj“. Na temelju citiranih odredbi proizlazi da se max. iznos potpore od 2 mil EUR odnosi na poduzetnika/prijavitelja te da projektne prijedloge mogu podnijeti i povezani prijavitelji/poduzetnici i da se limit od 2 mil EUR odnosi na svakog pojedinačnog prijavitelja/poduzetnika. Smatramo da je to ispravan pristup, jer su potencijalni prijavitelji ograničeni djelatnošću i ostalim kriterijima, ali za svaki slučaj molimo jasno preciziranje kako se potencijalni prijavitelji unutar iste grupe ne bi doveli u zabludu. Djelomično prihvaćen Tekst se mijenja na sljedeći način: Najviši iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 2.000.000,00 eura, a po Prijavitelju do najvišeg iznosa 4.000.000,00 eura.
24 Maksima savjetovanje d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.2Sredstva Modernizacijskog fonda, iznosi i intenzitet potpore Ovim prijedlogom Poziva je predviđen najviši iznos potpore od 2 mil EUR po poduzetniku, dok je Programom dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije predviđeno 15 mil EUR po pojedinom projektu poduzetnika, a istodobno jedan prijavitelj može imati više projektnih prijedloga. Razumijemo intenciju smanjivanja max. iznosa potpore zbog ograničenosti iznosa fonda raspoloživih sredstava, ali na ovaj način su penalizirani veliki poduzetnici čije potrebe u investicije u OIE su značajno više. Poglavito ako se uzme u obzir prijedlog kriterija ocjenjivanja gdje se pod kriterijem 1.1. gleda ušteda energije, jer polazeći od prijedloga max. iznosa potpora i potrebnih prihvatljivih troškova, veliki pouzetnici neće ostvariti dovoljne bodove po kriteriju ocjenjivanja 1.1. Stoga, predlažemo da se predloženi max. iznos potpore od 2 mil EUR odnosi na pojedini projektni prijedlog, a da se max. iznos po prijavitelju ograniči na 4 mil EUR. Prihvaćen Tekst se mijenja na sljedeći način: Najviši iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 2.000.000,00 eura, a po Prijavitelju do najvišeg iznosa 4.000.000,00 eura.
25 Folio d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.2Sredstva Modernizacijskog fonda, iznosi i intenzitet potpore Najniži iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je : 100.000,00 eura. Predlažem da se smanji minimalni iznos bespovratnih sredstava na 30.000 € za mala i mikro poduzeća. Uvidom u ponude koje takva poduzeća dobivaju proteklih nekoliko godina za postavljanje elektrana to bi bio relan prihvatljivi minimalni iznos (uzimajući u obzir postotak sufinanciranja). Osim toga mikro poduzeća nisu bili prihvatljivi korisnici na lanjskom velikom NPOO Pozivu, što je odgodilo i planirane investicije u OIE i nove strojeve sa manjom potrošnjom struje. Da bi izbjegli zatvaranje mnogih malih poduzeća u njihovo ime prenosim molbu da razmotrite prijedlog manjeg minimalnog iznosa bespovratnih sredstava na ovom Pozivu, jer oni uistinu žele ulagati u OIE, ali ih situacija na tržištu pritišće sa svih strana te nemaju prostora za takve samostalne investicije bez obzira na relativno brz povrat. Njima je najviše potrebna potpora u ovom trenutku. Ponavljam da su mnogi su na pragu odluke o zatvaranju, a veliki razlog je i povećanje cijene električne energije. Nije prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog smanjenja najnižeg iznosa sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva. Navedeni iznos je definiran Programom državnih potpora, a temeljem kojeg je dobivena potvrda Europske investicijske banke i Odluka Komisije o isplati sredstava za Programa ulaganja dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije, referentne oznake MF-2022-1-HR-0-001.
26 Greengreen advisory d.o.o. 1.OPĆE INFORMACIJE, 1.2Sredstva Modernizacijskog fonda, iznosi i intenzitet potpore Najniži iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je : 100.000,00 eura. Pošto su mikro poduzeća prihvatljivi prijavitelji predlažem da se minimalni iznos za njih smanji na 50.000 eura. Na zadnjem velikom NPOO natječaju mikro poduzeća nisu bili prihvatljivi prijavitelji stoga je potrebno i njima dati mogućnost prijave na ovaj natječaj da mogu smanjiti troškove energije i "preživiti" energetsku krizu da bi kasnije mogli rasti i razvijati se bez utjecaja cijene energenata. Dalje, mikro poduzeća u principu imaju i manje površine krovova te i da hoće ne mogu postaviti elektrane od preko 70.000 eura vrijednosti. Rješenje: Minimalni iznos bespovratnih sredstava za MIKRO i MALA poduzeća: 50.000 eura, za ostale 100.000 eura. Prihvaćen Ne prihvaća se prijedlog smanjenja najnižeg iznosa i razdvajanje mikro i mala poduzeća sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva kao i razdvajanje mikro i mala poduzeća od ostalih poduzeća. Navedeno je definirano Programom državnih potpora, a temeljem kojeg je dobivena potvrda Europske investicijske banke i Odluka Komisije o isplati sredstava za Programa ulaganja dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije, referentne oznake MF-2022-1-HR-0-001.
27 JAMNICA plus d.o.o. Poziv za dodjelu sredstavaProizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora uprerađivačkoj industriji i toplinarstvu, 2.PRAVILA POZIVA Potrebno je dodatno pojašnjenje pojma „partnerske organizacije“. Odnosi li se ovo i na tvrtke povezana vlasničkom strukturom? Može li se više povezanih društava prijaviti na natječaj? Ako je prijavitelj povezano društvo, da li se podaci o prihvatljivosti prijavitelja gledaju samo na razini prijavitelja ovisnog društva ili se gledaju na razini grupe t.j. svih povezanih društava? Prihvaćen Prihvaćamo prijedlog dodatnog pojašnjavanja. Pojam će biti usklađen s pojmom partnersko poduzeće sukladno članku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora
28 Revent Smart d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.1.Prihvatljivost Prijavitelja Prihvatljivost prijavitelja – kriteriji da prijavitelj mora imati pozitivan EBITDA-a i ne smije iskazati gubitak u 2021. su nepotrebni i opasni te će isključiti mnoge potencijalne prijavitelja s obzirom na rast cijena energenata prethodnih godina, visoku stopu inflacije i poremećaje u lancima opskrbe. Predlažemo da se navedeni kriteriji izbace iz Poziva pošto nisu navedeni niti u programu potpora te nisu nužni, a s obzirom da se potpora u svakom slučaju ne može dodijeliti poduzetnicima u teškoćama. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer se od prijavitelja u svrhu provjere sposobnosti provedbe projekta minimalno očekuje da ostvaruje pozitivan financijski rezultat te da nema nepodmirenih dugovanja s osnova javnih davanja. Napominjemo da s obzirom na vrijeme predaje prijava u razmatranje će se uzimati 2022. poslovna godina.
29 HGK 2.PRAVILA POZIVA, 2.1.Prihvatljivost Prijavitelja U odnosu na propisane uvjete, točku koja glasi: „ima iskazan gubitak u 2021. godini, ako vodi poslovne knjige i evidencije sukladno Zakonu o porezu na dohodak“, prijedlog je članice iz industrijskog sektora da se, s obzirom na krizu uzrokovanu globalnom pandemijom i ruskom agresijom na Ukrajinu, ovo izostavi kao kriterij. U Pozivu postoje drugi mehanizmi (potrebna pozitivna EBITDA, račun bez blokade i dr.) koji mogu osigurati da sredstva dobiju tvrtke koje u pojedinom razdoblju unatoč iskazanom neto gubitku uzrokovanom "višom silom" imaju perspektivno poslovanje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer se od prijavitelja u svrhu provjere sposobnosti provedbe projekta minimalno očekuje da ostvaruje pozitivan financijski rezultat te da nema nepodmirenih dugovanja s osnova javnih davanja. Napominjemo da s obzirom na vrijeme predaje prijava u razmatranje će se uzimati 2022. poslovna godina.
30 RESTART CONSULTING j.d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.1.Prihvatljivost Prijavitelja Molimo da razmotrite izmjenu nacrta Poziva, odnosno jasnije navedete prihvatljivost prijavitelja. Naime u nacrtu Poziva navedeno je sljedeće: „Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici , koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija .“ Iz navedenog nije jasno na koji način će potencijalni Prijavitelji dokazati pripadnost području C i području D, odnosno nije jasno hoće li prijavitelji navedeno dokazati dostavom Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. ili će se navedeno dokazati dostavom Izvadka iz sudskog registra kojim će prijavitelj dokazati da je registriran za prihvatljive djelatnosti najmanje godinu dana prije predaje projektnog prijedloga (kao što je i navedeno u dijelu „Potpora se ne može dodijeliti Prijavitelju koji:“ – točka 5.). Stoga predlažemo izmjenu navoda na sljedeći način: „Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici , koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija, a što će dokazati važećim Izvadkom iz sudskog registra na kojem je vidljivo da je prijavitelj registriran za prihvatljive djelatnosti u navedenim područjima najmanje godinu dana“ Nije prihvaćen Prihvatljivost prijavitelja će se provjeravati prema dostavljenoj obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.
31 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo 2.PRAVILA POZIVA, 2.1.Prihvatljivost Prijavitelja „Prema čl. 6. Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (Narodne novine br. 1998/94) ako subjekt obavlja više djelatnosti razvrstava se prema djelatnosti kojom se pretežito bavi. Navedeno je i dodatno pojašnjeno u Pravilniku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Narodne novine br. 55/2016. i 35/2018, dalje: Pravilnik), čl. 11. gdje je propisano da Državni zavod za statistiku razvrstava poslovni subjekt prema djelatnosti koju pretežito obavlja (glavna djelatnost) te se poslovni subjekti razvrstavaju prema NKD 2007. tako da se utvrđuje brojčana oznaka razreda glavne djelatnosti (što je u slučaju HEP-Proizvodnje 35.11. Proizvodnja električne energije). Dakle, Državni zavod za statistiku vodi poslovne subjekte prema glavnoj djelatnosti i ne upisuje sve djelatnosti kojima se poslovni subjekt bavi, za razliku od Sudskog registra koji upisuje sve djelatnosti kojima se poslovni subjekt bavi. Državni zavod za statistiku prikuplja, upisuje, obrađuje i iskazuje podatke po djelatnostima prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koji su od značaja za usmjeravanje društvenoga i gospodarskog razvitka te podatke o stanju i kretanjima u pojedinim područjima društvenog i gospodarskog života u Republici Hrvatskoj. NKD je jedan od osnovnih statističkih standarda za prikupljanje, upisivanje, obradu, objavljivanje i diseminaciju statističkih podataka Republike Hrvatske. NKD osigurava okvir za proizvodnju velikog broja statističkih podataka prema ekonomskim djelatnostima u svim područjima službene statistike. Ako izmjena natječajnih uvjeta ne bi bila prihvaćena na način da NKD ne bude osnova za određivanje pojma „sektora“ gospodarstva kojemu su sredstva namijenjena, trebalo bi razmotriti mogućnost iz čl. 11. st. 3 Pravilnika gdje je propisano da se djelatnost dijelova poslovnog subjekta utvrđuje neovisno o djelatnosti poslovnog subjekta u čijem je sastavu. Slijedom navedenog pojam „sektora“ gospodarstva kojemu su sredstva namijenjena trebalo pojasniti na način da bude naglašeno kako Prijavitelji mogu biti u sklopu ovog Poziva trgovačka društva i obrtnici odnosno mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, odnosno dijelovi poslovnog subjekta koji temeljem Odluke NKD, pripadaju području C Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija (Točka 2.1. Poziva, Prihvatljivost Prijavitelja).“ Nije prihvaćen Prihvatljivost prijavitelja će se provjeravati prema dostavljenoj obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.
32 PP Orahovica d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.1.Prihvatljivost Prijavitelja U prijedlogu Poziva definirana je prihvatljivost Prijavitelja temeljem Odluke NKD, područje C i područje D odjeljak 35.3. Predlažemo dodati kako bi bilo jasnije: „Prijavitelji mogu pripadati navedenim područjima sa svojom osnovnom djelatnosti i/ili sa podjelatnostima uz uvjet da su iste navedene u Sudskom registru“ Djelomično prihvaćen Prihvatljivost prijavitelja će se provjeravati prema dostavljenoj obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.
33 JAMNICA plus d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.2.Prihvatljivost Projekta  Projektom se predviđa proizvodnja električne energije isključivo za vlastite potrebe > Molimo objašnjenje da li je navedenim zahtjevom onemogućena predaja i/ili prodaja eventualnih viškova električne energije? Primljeno na znanje Proizvodnjom za vlastite potrebe smatra se godišnja proizvodnja električne energije iz proizvodnog postrojenja koje koristi OIE u količini (kWh/god) koja ne premašuje ukupnu godišnju potrošnju električne energije (kWh/god) na lokaciji. Predaja viška električne proizvedene tijekom vršne proizvodnje tijekom dana ili tijekom ljetnih mjeseci moguće je pohraniti u baterijju ili predati u prijenosnu I distribucijsku mrežu.
34 Revent Smart d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.2.Prihvatljivost Projekta Projektom se predviđa proizvodnja energije isključivo za vlastite potrebe. Prijedlog promijeniti izričaj na većinom za vlastite potrebe pošto je u praksi normalno da neke fotonaponske elektrane višak u ljetnim mjesecima predaju u mrežu, a ova odredba se može negativno tretirati za takve slučajeve koji su uobičajeni. Djelomično prihvaćen Proizvodnjom za vlastite potrebe smatra se godišnja proizvodnja električne energije iz proizvodnog postrojenja koje koristi OIE u količini (kWh/god) koja ne premašuje ukupnu godišnju potrošnju električne energije (kWh/god) na lokaciji. Predaja viška električne proizvedene tijekom vršne proizvodnje tijekom dana ili tijekom ljetnih mjeseci moguće je pohraniti u bateriju ili predati u prijenosnu I distribucijsku mrežu.
35 Revent Smart d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.2.Prihvatljivost Projekta Predlaže se izbaciti da provedba projekta nije započela prije predaje projektnog prijedloga s obzirom da se tri godine priprema Poziv za koje je MINGOR davao signale da će i ranije biti objavljena, a da u programu potpora to ograničenje nije navedeno. Predlaže se da se stavi razdoblje prihvatljivosti od odobrenja programa potpora. Nije prihvaćen Sukladno Programu državnih potpora za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, u poglavlju XII. Zahtjev za dodjelu Potpore, u stavku 1. navedena je obaveza Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja da će se Potpore dodjeljivati putem javnog poziva ili javnog natječaja te je u stavku 2. navedeno da poduzetnici(prijavitelji) podnose prijavu u okviru javnog poziva odnosno natječaja.
36 Bercon d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.2.Prihvatljivost Projekta Prijedlog uz točku: "Projekt se provodi na zemljištu/postojećoj građevini u vlasništvu Prijavitelja; u slučaju suvlasništva, zakupa, najma, ugovora o koncesiji, ugovora o upravljanju ili slično, Prijavitelj je dokazao pravo korištenja zemljišta/građevine tijekom razdoblja od minimalno pet (5) godina od očekivanog završetka Projekta", dodati i na građevinama koje će biti izgrađene na temelju pravomoćnog akta za građenje. Naime, pojedini korisnici su izradili Glavni projekt te ishodili EES za FNE koje će biti integrirane na građevine čija gradnja je u tijeku ili će uskoro započeti. Projektirana FNE udovoljava uvjetu da je isključivo za potrebe vlastite proizvodnje. Nije prihvaćen Predmet Poziva je dodjela sredstava za izgradnju fotonaponskih elektrana na građevinama koje su već izgrađene prema Zakonu o gradnji.
37 Hrvatska elektroprivreda - dioničko društvo 2.PRAVILA POZIVA, 2.2.Prihvatljivost Projekta Prijedlog je dodati rečenicu: Jedan prijavitelj može prijaviti više lokacija u području RH koje su mu u vlasništvu/dugoročnom najmu Nije prihvaćen U skladu sa točkom 3.1 Podnošenje projektnog prijedloga, Jedan Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga pod uvjetom da je riječ o razdvojenim projektnim prijedlozima koji se temelje na međusobno razdvojenim prihvatljivim troškovima i dokumentaciji te se provode na razdvojenim lokacijama. Pod pojmom lokacija se smatra skup međusobno povezanih (npr. katastarski, troškovno, energetski) postojećih građevina u kojima se odvija proizvodnja uključujući prostor i zgrade u blizini takvih građevina na kojima bi se provodile projektne aktivnosti.
38 ANA-MARIA PAPONJA 2.PRAVILA POZIVA, 2.3.Prihvatljivost projektnih aktivnosti Poštovani, Molimo da se pozivom obrazloži i način postupanja, tj. tumačenja prihvatljivosti za one prijavitelje koji su vlasnici objekta koji bi bio predmet zahvata ugradnje OIE (ili su u dugoročnom zakupu), ali koji nisu vlasnici brojila te EES ne može glasiti na prijavitelja. Hvala. Obrazloženje: Nemal broj poduzetnika proizvodnju obavlja u iznajmljenim halama, no i dalje su njihove energetske potrebe velike i nužno ih je prepoznati i staviti u jednak položaj s poduzećima koji posluju u svojim vlastitim prostorima, budući da su inače obeshrabreni da se prijave. Primljeno na znanje Pozivom je omogućeno da se prijave vlasnici objekata koji nisu vlasnici brojila, ali su vlasnici objekta koji je predmet ugradnje OIE (ili su u dugoročnom zakupu).
39 LP 2.PRAVILA POZIVA, 2.3.Prihvatljivost projektnih aktivnosti Poštovani, predlažemo da se kao prihvatljiva aktivnost uvrsti i postavljanje punionica za vozila na električna vozila sukladno članku 36. Uredbe br. 651/2014 - Potpore za ulaganje kojima se poduzetnicima omogućuje da premaše norme Unije za zaštitu okoliša. Sukladno navedeno smatramo da bi prihvatljiv trošak trebalo definirati ulaganje u infrastrukturu za punjenje električnih vozila/radnih vozila. Predmetna aktivnost bi predstavljala prirodan proces u poticanju zelene tranzicije u prerađivačkoj industriji, s obzirom na prethodne pozive sufinancirane sredstvima ERDF-a, REACT-EU te NPOO-a kojima je prerađivačka industrija mogla nabavljati radna vozila i strojeve na alternativna goriva, uključujući i vozila koja kao pogonsko gorivo koriste električnu energiju. Nije prihvaćen Navedene aktivnosti i povezani troškovi nisu predmet ovog Poziva niti Programa o dodjeli državnih potpora za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz sredstava Modernizacijskog fonda koji su odobreni od strane Europske investicijske banke I Europske komisije. U ovom trenu nije planirano proširivanje prihvatljivih aktivnosti niti troškova.
40 Luka Predragović 2.PRAVILA POZIVA, 2.3.Prihvatljivost projektnih aktivnosti . U potrošnji toplinske energije trebalo bi poticati prelazak od spaljivanja bio-mase, bioplina i zemnog plina na kogeneracijske procese i poticati male i mikro kogeneracijske jedinice kakvih u Hrvatskoj skoro da i nema za razliku od drugih država EU. Također poticati i prelazak na toplinske pumpe. Nije prihvaćen Navedene aktivnosti proizvodnje toplinske energije iz obnovljivih izvora energije nisu predmet ovog Poziva niti Programa o dodjeli državnih potpora za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz sredstava Modernizacijskog fonda. Ulaganje u električnu energiju u sklopu Modernizacijskog fonda definira se kao prioritetno ulaganje (ulaganja u prioritetna područja navedena u članku 10.d stavku 2. Direktive 2003/87/EZ), dok se ulaganje u toplinu smatra neprioritetnim ulaganjem i zahtjeva izradu novog programa ulaganja.
41 Konzultant 2.PRAVILA POZIVA, 2.3.Prihvatljivost projektnih aktivnosti Predlažemo da se aktivnosti prihvatljive za financiranje dopune s 6. aktivnošću „Usluge pripreme projektne dokumentacije i provedbe projekta“ te da su ove aktivnosti prihvatljive najviše do 2% ukkupno prihvatljih troškova projekta. I nadležnim tijelima i potencijalnim prijaviteljima je u interesu podnošenje potpunih i točnih projektnih prijedloga, a posebno ispravna i pravodobna provedba projekta i izvješćivanje, sve u skladu s natječajnom dokumentacijom. U tu svrhu se angažiraju odgovarajući konzultanti i to je značajan i odgovoran posao. Nejasno je zašto se taj posao ne valorizira, a istodobno se kao prihvatljive aktivnosti priznaju „projektantski nadzor i stručni nadzor građenja“. Takvim pristupom se diskreditira ta struka, a favoriziraju ostale, a baš bi trebalo biti obrnuto jer je ta struka bliska struci od onih koji su predlagatelji Poziva, a oni najbolje znaju koliko posao je potrebno uložiti kako bi se podnijela ispravna i potpuna prijava, a posebice kako bi se ispravno i pravodobno proveo projekt. Nije prihvaćen Navedene aktivnosti nisu predmet ovog Poziva niti Programa o dodjeli državnih potpora za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz sredstava Modernizacijskog fonda. U ovom trenu nije planirano proširivanje prihvatljivih aktivnosti. Aktivnost projektantskog nadzora i stručnog nadzora građenja su obaveza sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te su prilikom pripreme Poziva i Programa o dodjeli državnih potpora za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz sredstava Modernizacijskog fonda uključene kao prihvatljive aktivnosti i trošak.
42 Greengreen advisory d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.3.Prihvatljivost projektnih aktivnosti Ako nam je svima želja kvalitetna zelena tranzicija omogućite instalaciju auto punjača kao prihvatljivi trošak. Naime, poduzeća sve više razmišljaju o kupovini električnih viličara, dostavnih vozila, službenih vozila itd. koje bi onda mogli puniti kroz sunčanu elektranu te tako uštediti na troškovima dizela/ plina te smanjili i CO2 otisak poduzeća. Nije prihvaćen Navedene aktivnosti i povezani troškovi nisu predmet ovog Poziva niti Programa o dodjeli državnih potpora za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz sredstava Modernizacijskog fonda koji su odobreni od strane Europske investicijske banke i Europske komisije. U ovom trenu nije planirano proširivanje prihvatljivih aktivnosti niti troškova.
43 JAMNICA plus d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.4. Prihvatljivost troškova Da li se u sklopu troškova uključuje i sanacija/prilagodba krovišta za postavljanje fotonaponskih elektrana? Nije prihvaćen Troškovi sanacije I prilagodbe nisu predmet ovog Poziva niti Programa o dodjeli državnih potpora za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz sredstava Modernizacijskog fonda koji su odobreni od strane Europske investicijske banke I Europske komisije. U ovom trenu nije planirano proširivanje prihvatljivih aktivnosti niti troškova.
44 JAMNICA plus d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.4. Prihvatljivost troškova Predlažemo definiranje pojma vršna snaga sunčane elektrane koji se odnosi na zbroj snage svih fotonaponskih modula pri standardnim testnim uvjetima (STC) sukladno IEC 61245, IEC 61645 I UL 1703 te koji se izražava u kWp (kilovat vršno, engl. kilovat peak) ili kW (DC). Predlažemo definiranje pojma instalirana snaga sunčane elektrane koji se odnosi na zbroj nazivnih snaga svih izmjenjivača sunčane elektrane te koja se izražava u kW ili kW (AC). Predlažemo definiranje pojma priključna snaga sunčane elektrane u smjeru predaje u mrežu kao maksimalnu snagu koja se može isporučiti u elektroenergetsku mrežu sukladno elektroenergetskoj suglasnosti te koja se izražava u kW (HEP ODS). Sukladno navedenom predlažemo izmjenu postojećeg teksta “ Po ovom Pozivu prihvatljivi su troškovi: -Izgradnje integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabavu fotonaponskih modula (obuhvaća pripadnu podkonstrukciju i DC razvod) instalirane snage do 50% više od priključne snage u smjeru predaje u mrežu, pretvarača (invertera), priključnog ormara, regulacijske, mjerne i ostale opreme za prikupljanje i prikazivanje podataka , opreme obračunskog mjernog mjesta – za FN sustave u mrežnom pogonu, gromobranske instalacije FN elektrane i ostale opreme za pravilan rad sustava,” sa novim tekstom “ Po ovom Pozivu prihvatljivi su troškovi: -Izgradnje integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana do puštanja u pogon, što uključuje troškove izvođenja radova, nabavu fotonaponskih modula (obuhvaća pripadnu podkonstrukciju i DC razvod) vršne snage do 50% više od instalirane snage sunčane elektrane bez ograničenja u odnosu na priključnu snagu u smjeru predaje u mrežu , pretvarača (invertera), priključnog ormara, regulacijske, mjerne i ostale opreme za prikupljanje i prikazivanje podataka , opreme obračunskog mjernog mjesta – za FN sustave u mrežnom pogonu, gromobranske instalacije FN elektrane i ostale opreme za pravilan rad sustava,””. Naime ograničenje kako je sada navedeno destimulira izgradnju sunčanih elektrana većih snaga u dijelovima gdje je elektroenergetska distribucijska (ili prijenosna) mreža kapacitivno ograničena, što svakako nije krivnja trgovačkih društvima koji su zainteresirani za izgradnju sunčane elektrane a koji imaju relativno visoku baznu potrošnju energije i većinu energije proizvedene iz sunčane elektrane utroše na lokaciji (viškovi energije koji se predaju u mrežu su zanemarivi). Ovim trgovačkim društvima snaga u smjeru predaje u mrežu nije relevantna i može biti višestruko manja od vršne snage sunčane elektrane ali I instalirane snage sunčane elektrane. Primljeno na znanje Tekst javnog poziva se mijenja na sljedeći način: „nabavu fotonaponskih modula, pretvarača, invertera i ostalog DC i AC razvoda instalirane snage do 50% više od priključne snage u smjeru preuzimanja iz mreže
45 JAMNICA plus d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.4. Prihvatljivost troškova Molimo za proširenje definicije prihvatljivosti troškova na način da se kao prihvatljiv trošak uključi i trošak priključenja (HEP ODS/HOPS) kod svih tipova postrojenja za korištenje OIE (fotonaponska elektrana, elektrana na biomasu i elektrana na bioplin). Nije prihvaćen Navedeni troškovi nisu predmet ovog Poziva niti Programa o dodjeli državnih potpora za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz sredstava Modernizacijskog fonda koji su odobreni od strane Europske investicijske banke I Europske komisije.
46 HGK 2.PRAVILA POZIVA, 2.4. Prihvatljivost troškova Članica iz industrijskog sektora mišljenja je kako je ograničenje nepotrebno kada je riječ o integriranom sustavu jer prijavitelj trenutno ima jednu priključnu snagu, a izradom fotonaponskih ćelija dobiva dobru podlogu za ekspanziju (novi strojevi, nova proizvodna postrojenja hale i slično) i shodno tome veći utrošak električne energije te će mu u budućnosti biti potrebna jača priključna snaga koju trenutno nema. U odnosu na popis prihvatljivih troškova, točku 1., članica iz industrijskog sektora predlaže za riječi DC razvod dodati riječi AC razvod. Nije prihvaćen Predmet poziva je poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije isključivo za vlastite potrebe. Proizvodnjom za vlastite potrebe smatra se godišnja proizvodnja električne energije iz proizvodnog postrojenja koje koristi OIE u količini (kWh/god) koja ne premašuje ukupnu godišnju potrošnju električne energije (kWh/god) na lokaciji, prema dosadašnjoj potrošnji.
47 LP 2.PRAVILA POZIVA, 2.4. Prihvatljivost troškova Poštovani, predlažemo da se kao prihvatljiv trošak uključi i trošak sanacije postojećeg krovišta za postavljanje integriranih FNE s ciljem jačanja nosivosti krova, napose za invsticije u FNE većih kapaciteta kod energetski intenzivnih poduzeća. Nije prihvaćen Navedene aktivnosti i povezani troškovi nisu predmet ovog Poziva niti Programa o dodjeli državnih potpora za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz sredstava Modernizacijskog fonda koji su odobreni od strane Europske investicijske banke I Europske komisije. U ovom trenu nije planirano proširivanje prihvatljivih aktivnosti niti troškova.
48 RESTART CONSULTING j.d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.4. Prihvatljivost troškova Molimo da razmotrite izmjenu nacrta Poziva na način da u prihvatljivim troškovima dodate troškove pripreme projektnog prijedloga te troškove provedbe projektnog prijedloga od strane vanjskih konzultanata. Smatramo kako bi navedenim smanjili administrativno opterećenje prijavitelja te omogućili nesmetanu i uspješnu provedbu projekata. Nije prihvaćen Navedene aktivnosti i povezani troškovi nisu predmet ovog Poziva niti Programa o dodjeli državnih potpora za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz sredstava Modernizacijskog fonda koji su odobreni od strane Europske investicijske banke i Europske komisije. U ovom trenu nije planirano proširivanje prihvatljivih aktivnosti niti troškova. Ovim putem ističemo da je obveza prijavitelja osigurati uspješnu provedbu projekta, neovisno o financiranju troškova upravljanja projektom.
49 Krešimir Ižaković 2.PRAVILA POZIVA, 2.4. Prihvatljivost troškova "Kapacitet baterije ne smije iznositi više od 25% najviše dnevne proizvodnje električne energije u jednogodišnjem razdoblju" Pitanje: što ukoliko na objektu već postoji integrirana sunčana elektrana? Odnosi li se 25 % energije na novoinstalirane kapacitete ili na ukupnu proizvodnju? Primljeno na znanje Kapacitet baterije se odnosi na ukupnu proizvodnju el. energije za vlastite potrebe.
50 Željko Šantek 2.PRAVILA POZIVA, 2.4. Prihvatljivost troškova Prijedlog je da u prihvatljive troškove dodate sljedeće stavke: 1. Rekonstrukcija postojećeg krovišta - u slučaju nedovoljne nosivosti krovišta na kojem će fotonaponska elektrana biti postavljena. 2. Troškovi izrade glavnog projekta sa proračunom i rekapitulacijom uštede energije i emisija CO2 - trošak koji svakako nije zanemariv. 3. Konzultantske usluge (troškovi pripreme projektnih prijedloga i provedba projekta) - radi osiguranja vanjskih administrativnih kapaciteta kako bi prijava i provedba projekta bili uspješno provedeni. Nije prihvaćen Navedene aktivnosti i povezani troškovi nisu predmet ovog Poziva niti Programa o dodjeli državnih potpora za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz sredstava Modernizacijskog fonda koji su odobreni od strane Europske investicijske banke i Europske komisije. U ovom trenu nije planirano proširivanje prihvatljivih aktivnosti niti troškova. Ovim putem ističemo da je obveza prijavitelja osigurati uspješnu provedbu projekta, neovisno o financiranju troškova upravljanja projektom.
51 Maksima savjetovanje d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.4. Prihvatljivost troškova U točki 2.2. Prihvatljivost projekta, st. 1., alineja 8. je naveden uvjet „Projektom se predviđa proizvodnja električne energije isključivo za vlastite potrebe“, dok u točki 2.4. Prihvatljivost troškova, st. 2. je naveden uvjet „nabave fotonaponskih modula instalirane snage do 50% više od priključne snage u smjeru predaje u mrežu“, što je međusobno kontradiktorno pa se predlaže da se uvjet „do 50% više od priključne snage u smjeru predaje u mrežu“ briše. Naime, ako će FN elektrana proizvoditi el. energiju isključivo za vlastite potrebe, to znači da se u mrežu neće ništa slati, onda nema potrebe povećavati kapacitete priključne snage, što iziskuje dodatnu proceduru i troškove prema HEP-u, a to je nepotrebno u konstelaciji kada se el. energija proizvodi isključivo za vlastite potrebe. Stoga, predlaže se kako je prethodno navedeno. Primljeno na znanje Uvjeti Poziva dozvoljavaju isporuku energije u mrežu do granice godišnje vlastite potrošnje – definicija proizvodnje za vlastite potrebe. Dodatno, tekst Poziva se mijenja na sljedeći način: „nabavu fotonaponskih modula, pretvarača, invertera i ostalog DC i AC razvoda instalirane snage do 50% više od priključne snage u smjeru preuzimanja iz mreže“.
52 Luka Predragović 2.PRAVILA POZIVA, 2.4. Prihvatljivost troškova Svrha instaliranja baterija kod industrijskih proizvođača je omogućiti da vlastitu proizvedenu energiju iskoriste za punjenje viljuškara, vozila, alata, digitalizaciju procesa i stand-by trošila i dr. izvan radnog vremena i proizvodnje SE, jer to znači i zamjenu energenata. Zato kapacitet baterije treba proračunati u projektu i dokazati u roku trajanja projekta, a ne 20% od najveće dnevne proizvodnje. Dakle uz baterije treba, instalacija i punionica za vlastite potrebe. Nije prihvaćen Baterija će napajati proizvodni pogon kada nema insolacije (noć, kiša…).Kapacitet baterije i ostale parametre baterije treba proračunati projektom, a limit je 25% ukupne proizvodnje el. energije (ne 20%). Napominjemo da se ovdje radi o proizvodnji el.energije odnosno skladištenju energije za vlastite potrebe. Punionice nisu predmet Poziva.
53 Dario Mančić 2.PRAVILA POZIVA, 2.4. Prihvatljivost troškova Molimo da kao prihvatljive troškove razmotrite i troškove izrade prijave i upravljanja projektom budući je praksa pokazala da firme u principu nemaju administrativne kapacitete koji mogu osigurati prolaznost po tehničkim i administrativnim kriterijima postavljenima u natječajnoj dokumentaciji, odnosno, osigurati uspješnu prijavu i provedbu projekata. Nije prihvaćen Navedene aktivnosti i povezani troškovi nisu predmet ovog Poziva niti Programa o dodjeli državnih potpora za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz sredstava Modernizacijskog fonda koji su odobreni od strane Europske investicijske banke I Europske komisije. U ovom trenu nije planirano proširivanje prihvatljivih aktivnosti. Ovim putem ističemo da je obveza prijavitelja osigurati uspješnu provedbu projekta, neovisno o financiranju troškova upravljanja projektom.
54 Ivana Glavaš 2.PRAVILA POZIVA, 2.4. Prihvatljivost troškova Uvjetovanje snage elektrane "instalirane snage do 50% više od priključne snage u smjeru predaje u mrežu" nije jasno definiran. 1. Ukoliko je riječ o neintegriranom sustavu, smatramo da nije bitno kolika je priključna snaga predaje u mrežu. A dodatno, kako je u slučaju neintegriranog sustava ovaj uvjet dokaziv budući da EES nije u tom slučaju potrebna? 2. Ukoliko je pak riječ o integriranom sustavu, ograničenje je bespotrebno i otežavajuća okolnost jer je svrha natječaja upravo da Prijavitelj sam konzumira proizvedenu energiju, čemu ograničavati instaliranu snagu prema snazi priključne snage u smjeru predaje ako Predavatelj može u potpunosti trošiti svu proizvedenu energiju i nema potrebu predavati u mrežu. Smatramo da je ovaj uvjet nelogičan i nedorečen. Primljeno na znanje Tekst Poziva se mijenja na sljedeći način: „nabavu fotonaponskih modula, pretvarača, invertera i ostalog DC i AC razvoda instalirane snage do 50% više od priključne snage u smjeru preuzimanja iz mreže“.
55 Calucem d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.4. Prihvatljivost troškova U popisu dopuštenih troškova trebalo bi dodati i trošak AC razvoda koji svakako nije zanemariv (dobava i postavljanje kablova, osigurača, itd.) Prihvaćen Komentar se prihvaća.
56 Calucem d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.4. Prihvatljivost troškova Dio "nabavu fotonaponskih modula instalirane snage do 50% više od priključne snage u smjeru predaje u mrežu" nije dobro formuliran. Konkretno, sukladno postojećem projektu naš pogon će trošiti najveći dio proizvedene električne energije u samom pogonu te gotovo da neće biti predaje električne energije u mrežu. Planirana je ugradnja FN elektrane od 1MW dok je sukladno EE suglasnosti predviđena snaga predaje u mrežu od 499kW te se takvom formulacijom ne bi dozvolio financiranje kompletnog projekta. Primljeno na znanje Tekst se mijenja na sljedeći način: „nabavu fotonaponskih modula, pretvarača, invertera i ostalog DC i AC razvoda instalirane snage do 50% više od priključne snage u smjeru preuzimanja iz mreže“.
57 Kristina Nikolić-Malora 2.PRAVILA POZIVA, 2.4. Prihvatljivost troškova 2.4. Prihvatljivost troškova zA , stavak koji se odnosi na fotonaposnku elektranu, i obračun po obračunskom mjestu je neprihvatljiv za prerađivačku industriju. Potrebno je vratiti definiciju "projektne cjeline". Nije prihvaćen Lokacija može imati više obračunskih mjernih mjesta, što nije u suprotnosti s uvjetima Poziva ako projektant u glavnom projektu iskaže sve potrebne podatke.
58 JAMNICA plus d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.5. Neprihvatljivi troškovi Sugeriramo brisanje „Troškovi priključka na elektroenergetsku mrežu“ Nije prihvaćen Navedeni troškovi nisu predmet ovog Poziva niti Programa o dodjeli državnih potpora za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz sredstava Modernizacijskog fonda koji su odobreni od strane Europske investicijske banke I Europske komisije.
59 Folio d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.5. Neprihvatljivi troškovi Također predlažemo da troškovi već izrađene tehničke dokumentacije budu prihvatljivi (od određenog datuma), te troškovi konzultanta za pripremu projekta Nije prihvaćen Navedene aktivnosti i povezani troškovi nisu predmet ovog Poziva niti Programa o dodjeli državnih potpora za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz sredstava Modernizacijskog fonda koji su odobreni od strane Europske investicijske banke I Europske komisije.
60 Greengreen advisory d.o.o. 2.PRAVILA POZIVA, 2.5. Neprihvatljivi troškovi Predlažemo da kao prihvatljive troškove omogućite i izradu tehničke dokumentacije (retrogradno) do 1 godine ako nije sufinancirana iz drugih natječaja. Također predlažemo da trošak konzultanata kod pripreme i provedbe projekata bude prihvatljiv u određenim iznosima. Nije prihvaćen Navedene aktivnosti i povezani troškovi nisu predmet ovog Poziva niti Programa o dodjeli državnih potpora za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz sredstava Modernizacijskog fonda koji su odobreni od strane Europske investicijske banke I Europske komisije. U ovom trenu nije planirano proširivanje prihvatljivih aktivnosti. Ovim putem ističemo da je obveza prijavitelja osigurati uspješnu provedbu projekta, neovisno o financiranju troškova upravljanja projektom.
61 Revent Smart d.o.o. 3.NAČIN PODNOŠENJA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA, 3.1. Podnošenje projektnog prijedloga S obzirom na to da Fond za zaštitu okoliša posjeduje elektronički sustav za prijavu projekta, nije jasno zašto se projektni prijedlozi dostavljaju u pismenom obliku poštom. Predloženi način prijave smanjuje transparentnost postupka i otežava pripremu i podnošenje projektnih prijedloga te nije u skladu s dobrom praksom uspostavljenom na drugim fondovima (eFondovi, Fondovieu i sl.). Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlogu za poboljšanje postupka prijave, u razmatranju je način korištenja elektroničkog sustava za prijavu projekta.
62 HGK 3.NAČIN PODNOŠENJA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA, 3.1. Podnošenje projektnog prijedloga Članica iz industrijskog sektora smatra kako 60 dana nije dovoljno da poduzetnici pripreme dokumentaciju koja bi odgovarala obveznoj dokumentaciji potrebnoj za prijavu jer samo prosječno čekanje za građevinsku dozvolu iznosi oko 40 dana tako da bi od izlaska službenog poziva za dodjelu sredstava do njegovog završetka (zadnjeg dana mogućnosti prijave) trebalo proći minimalno 150, a optimalno 180 dana. Primljeno na znanje Razmotriti će se produljenje roka, ali ovim putem bi istaknuli da je riječ o dodjeli sredstava za poticanje proizvodnje električne energije iz OIE, što je dugoročna obaveza u EU I sada još dodatno potaknuta energetskom krizom.
63 Revent Smart d.o.o. 3.NAČIN PODNOŠENJA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA, 3.2. Obvezna dokumentacija Obavezna dokumentacija – Važeći dokaz da je građevina izgrađena prema Zakonu o gradnji – izbaciti uvjet ili dodati ako je primjenjivo jer je moguće da se projekt odnosi na izgradnju nove građevine sukladno uvjetima Poziva. Prihvaćen Navedeni uvjet o izgrađenoj građevini se odnosi na integrirane fotonaponske elektrane, dok za izgradnju neintegriranih fotonaponskih elektrana, elektrana na biomasu i elektrana na bioplin nije potrebno.
64 RESTART CONSULTING j.d.o.o. 3.NAČIN PODNOŠENJA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA, 3.2. Obvezna dokumentacija Kao što je u prethodnim komentarima navedeno, molimo da razmotrite mogućnost dostave proračuna i rekapitulaciju ušteda energije i emisija CO 2 (energetsku bilancu) odvojeno od glavnog projekta. Prihvaćen Moguće je dostaviti proračun i rekapitulaciju ušteda energije i emisija CO2 odvojeno od glavnog projekta ali mora biti izrađeno i ovjereno od strane ovlaštenog inženjera.
65 RESTART CONSULTING j.d.o.o. 3.NAČIN PODNOŠENJA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA, 3.2. Obvezna dokumentacija U nacrtu Poziva, poglavlje 3.2 Obvezna dokumentacija, točka b) navedeno je kako svaki projektni prijedlog mora sadržavati Dokaz o registraciji, važeći na dan prijave na Poziv, a koji se odnosi na izvod iz sudskog ili obrtnog registra. Molimo da pojasnite što točno smatrate u navodu „važeći na dan prijave na Poziv“. Znači li to da izvadak iz sudskog registra mora biti dostavljen s naznačenim datumom koji je istovjetan datumu prijave projekta ili isti mora sadržavati podatke koji su aktualni i vrijede na dan prijave na Poziv? Primljeno na znanje Dokaz o registraciji, važeći na dan prijave na Poziv, a koji se odnosi na izvod iz sudskog ili obrtnog registra, mora sadržavati podatke koji su aktualni i vrijede na dan prijave na Poziv
66 SPECULUM D.O.O. 3.NAČIN PODNOŠENJA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA, 3.2. Obvezna dokumentacija Poštovani, Predlažemo da se u poglavlju 3.2. Popisa dokumentacije, točka n) razmisli/omogući da se proračun ušteda dostavi odvojeno od Glavnog projekta. Obzirom da je nastupio novi Pravilnik o verifikaciji ušteda, te neki Prijavitelj imaju Gl. projekte iz 2021. godine, te kako bi sve bilo usklađeno s novim pravilnikom o verifikaciji ušteda. Prihvaćen Moguće je dostaviti proračun i rekapitulaciju ušteda energije i emisija CO2 odvojeno od glavnog projekta ali mora biti izrađeno i ovjereno od strane ovlaštenog inženjera.
67 Maksima savjetovanje d.o.o. 3.NAČIN PODNOŠENJA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA, 3.2. Obvezna dokumentacija Smatramo kako nema potrebe da dokumentaciju projekta potpisuju sve ovlaštene osobe prijavitelja, ako dokumentaciju potpiše osoba koja je ovlaštena zastupati društvo samostalno i pojedinačno, a što je lako provjerljivo uvidom na web stranicu sudskog registra. Ne vidimo koji bi bio razlog da se jedino za ovaj natječaj projektni prijedlozi moraju potpisati od baš svih odgovornih/ovlaštenih osoba. Prihvaćen Ukoliko je osoba ovlaštena zastupati društvo samostalno i pojedinačno, samo ta ovlaštena osoba mora potpisati dokumentaciju. Ukoliko više osoba zastupa društvo, potrebno je dostaviti potpisane dokumente od svih ovlaštenih osoba.
68 Maksima savjetovanje d.o.o. 3.NAČIN PODNOŠENJA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA, 3.2. Obvezna dokumentacija Smatramo da je bespotrebno tražiti od prijavitelja dostavu BONPlus izvještaja za 2021, čije izdavanje FINA naplaćuje 66,10 EUR (498,00 HRK), kada je prijavitelj dužan dostaviti GFI iz kojeg su vidljivi svi potrebni financijski podatci, a osobito kad je: a) iz predloženih Kriterija ocjenjivanja projektnih prijedloga vidljivo da se financijsko stanje prijavitelja uopće ne ocjenjuje b) kad je iz BONPlus izvještaja vidljivo da se u njemu ne nalazi niti podatak o EBITDA ni pokazatelji omjer knjigovodstvenog duga i kapitala niti EBITDA pokriće kamata, a što bi onda moglo služiti za provjeru prihvatljivosti prijavitelja. Dakle, nikakav podatak iz BONPlus izvještaja nije potreban za provjeru prihvatljivosti prijavitelja niti ocjenu projektnog prijedloga, te stoga dostavljanje istog za potrebe ovog natječaja nema svrhu, pa ga je potrebno izbaciti. Prihvaćen Komentar se prihvaća.
69 Revent Smart d.o.o. 4.1.Provjera i ocjena projektnih prijedloga, 4.1.3.Ocjena projektnih prijedloga Trenutačnim kriterijima bodova favoriziraju se manja postrojenja i manje tvrtke, a s obzirom na to da se bodovi računaju s obzirom na uštede u relativnim omjerima, a ne ukupne uštede, i to gledajući mjerno mjesto, a ne projektnu cjelinu kako je to bilo na prethodnim natječajima. Ovime se u potpuno podređen položaj stavljaju velike tvrtke koje, zbog velike potrošnje energije nisu u mogućnosti ostvarivati velike relativne iznose ušteda, a ne mogu kompenzirati te bodove kroz apsolutne uštede gdje imaju komparativnu prednost. Predlažemo da se uvedu novi kriteriji bodovanja za uštede u apsolutnim iznosima te smanji važnost relativnih iznosa uštede energije te da se bodovi u relativnom kriteriju uštede počnu bodovati od 5% na više. Primjerice, jedno veće postrojenje može s 5% smanjiti 5 milijuna kWh, dok jedno manje postrojenje može ostvariti 50% uštede sa 200.000 kWh uštede. Ove realnosti se moraju uzeti u obzir prilikom ocjenjivanja. Djelomično prihvaćen Uvažavamo činjenicu da ista relativna ušteda nije jednaka u apsolutnom iznosu te će se uvesti novi kriteriji bodovanja za smanjenje emisija stakleničkih emisija u apsolutnim iznosima.
70 HGK 4.1.Provjera i ocjena projektnih prijedloga, 4.1.3.Ocjena projektnih prijedloga U odnosu na točku 1.1. dostavljamo kometar članice iz industrijskog sektora: „Ušteda energije je razlika između isporučene energije prije i poslije provedbe aktivnosti projektnog prijedloga.“ Nadalje, članica iz industrijskog sektora točku 3. predlaže izmijeniti na sljedeći način: "Omjer ostvarene godišnje uštede isporučene energije po projektnoj cjelini i ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta (kWh/Eur) 5-10 > 0 - < 0,1 5 ≥ 0,1 - < 0,2 6 ≥ 0,2 - < 0,25 7 ≥ 0,25 - < 0,33 8 ≥ 0,33 - < 0,7 9 ≥ 0,7 10". Nije prihvaćen Kako su ovim pozivom prihvatljive aktivnosti ugradnje samo OIE koje su u mrežnom pogonu, OMM je logično mjesto gdje se na transparentan način definira trenutna godišnja potrošnja električne energije i planirana buduća godišnja potrošnja nakon ugradnje OIE koja će se povlačiti iz mreže na godišnjoj razini ( OMM može uključivati i drugi energent- npr. u slučaj vlastite proizvodnje el. energije). Prema tome, moguće je jasno iskazati smanjenje potrošnje prema dostupnoj potrošnji u referentnoj godini te se navedeni prijedlog uvođenja projektne cjeline odbacuje jer se istim značajno ne pridonosi kvalitetnijem ostvarenju svrhe i cilja poziva. U slučaju više obračunskih mjernih mjesta na lokaciji, projektant može zbrojiti potrošnju energije s više obračunskih mjernih mjesta te je prikazati kao ukupnu potrošnju. Lokacija je definirana točkom 2.2 poziva (objavljena na kraju teksta e-savjetovanja).
71 RESTART CONSULTING j.d.o.o. 4.1.Provjera i ocjena projektnih prijedloga, 4.1.3.Ocjena projektnih prijedloga Molimo da razmotrite izmjenu kriterija za ocjenjivanje koji se odnosi na fotonaponske elektrane, a koji se odnosi na Financijsku isplativost i održivost projekta. Smatramo kako navedeni kriterij nije u skladu s trenutnim stanjem na tržištu i trenutnom inflacijom koja je uzrokovala značajan rast cijena robe, usluga i radova, odnosno smatramo kako je nerealno postavljen i kako će značajan broj potencijalnih prijavitelja izgubiti veliki broj bodova po navedenom kriteriju. Primjerice, sama cijena izgradnje FN elektrane koja uključuje izvođenje radova, nabavu FN modula, invertera i sl. trenutno se na tržištu kreće u rasponu od 900-1000 €. Također, smatramo kako je kriterij diskriminirajući za prijavitelje koji su mikro i mala poduzeća. Prosječna instalirana snaga FN elektrana koju mikro i mala poduzeća planiraju izgraditi kreće se u rasponu od 80-140 kW. Prihvatljivi troškovi za implementaciju projekta izgradnje FN elektrane će osim izvođenja radova uključivati i troškove poput priključnog ormara, baterija za skladištenje električne energije, projektantskog i stručnog nadzora i sl., a što će dodatno povećati iznos troškova za implementaciju projekta. Stoga, predlažemo izmjenu kriterija na sljedeći način: Bodovi se dodjeljuju kako slijedi (max 30 bodova, min 5 bodova): >1300 €/kW 5 bodova >1200 - ≤1300 €/kW 10 bodova >1000 - ≤1200 €/kW 15 bodova >900 - ≤1000 €/kW 20 bodova ≥800 - ≤900 €/kW 25 bodova ≤ 800 - 30 bodova Djelomično prihvaćen Bodovanje će se uskladiti prema tržišnim vrijednostima.
72 Krešimir Ižaković 4.1.Provjera i ocjena projektnih prijedloga, 4.1.3.Ocjena projektnih prijedloga Ugradnja baterijskih sustava se ne boduje, a financijski opterećuje projekt i time smanjuje broj bodova. Predlažemo dodatno bodovati ugradnju baterijskih paketa. Primljeno na znanje Razmotriti će se komentar
73 Maksima savjetovanje d.o.o. 4.1.Provjera i ocjena projektnih prijedloga, 4.1.3.Ocjena projektnih prijedloga Predlaže se uvođenje kriterija za provedbene kapacitete prijavitelja, jer nema smisla da netko zauzme mjesto na rang listi, a da istodobno nije u stanju provesti projekt, čime dolazi do multiplikativnih šteta za društvo, nadležna tijela i potencijalne prijavitelje koji su u stanju provesti projekt, niti se ostvaruju ciljevi samog poziva. Stoga, predlaže se uvođenje kriterija „Poslovni prihodi prijavitelja za godinu n-1 u odnosu na ukupnu vrijednost projekta“ prema sljedećem prijedlogu bodovanja: 1. < 50% - 0 bodova* 2. ≥ 50% - 70% - 1 bod 3. ≥ 70% - 90% - 2 boda 4. ≥ 90% - 110% - 4 bodova 5. ≥ 110% - 150% - 6 bodova 6. ≥ 150% - 10 bodova *Prijavitelj kojem je po ovom kriteriju dodijeljeno 0 bodova isključuje se iz postupka dodjele (u provjeri prihvatljivosti) te se ne vrše daljnje provjere. Za prijavitelje koji vode poslovne knjige sukladno Zakonu o porezu na dobit uzima se iznos poslovnih prihoda u godini n-1 (GFI, AOP 127). Za prijavitelje koji vode poslovne knjige sukladno Zakonu o porezu na dohodak uzima se iznos ukupnih primitaka za godinu n-1 (iz Obrasca P-PPI). Nije prihvaćen Financijska sposobnost se ocjenjuje u kriterijima prihvatljivosti prijavitelja I projekta, te osigurava u trenutku potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava. Smatramo da nema potrebe dodatno vrednovati prijavitelje koji imaju financijske kapacitete dovoljne da samostalno provedu projekte bez dodjele javnih sredstva.
74 Maksima savjetovanje d.o.o. 4.1.Provjera i ocjena projektnih prijedloga, 4.1.3.Ocjena projektnih prijedloga Predlaže se uvođenje dodatnog kriterija ocjenjivanja „Omjer privatnih sredstava i ukupnog ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori“ i da se odrede sljedeći broj bodova prema ostvarivanju određenih koeficijenata: 1. Koeficijent < 1,2 - 0 bodova 2. Koeficijent ≥ 1,2 do 1,5 - 2 boda 3. Koeficijent ≥ 1,5 do 2 - 4 boda 4. Koeficijent ≥ 2 do 2,5 - 6 bodova 5. Koeficijent ≥ 2,5 - 8 bodova Izračun: (ukupna vrijednost projekta – traženi iznos potpore) / traženi iznos potpore. Nije prihvaćen Ne prihvaća se u svrhu osiguranja transparentnosti odnosno jednakog pristupa prema svim prijaviteljima, s obzirom na značajan raspon intenziteta potpore, imajući u vidu razlike veličine prijavitelja i područja lokacije projekta te energetske potrošnje prijavitelja.
75 Luka Predragović 4.1.Provjera i ocjena projektnih prijedloga, 4.1.3.Ocjena projektnih prijedloga Ako je cilj poticati kvalitetne projekte za modrenizaciju prerađivačke industrije u pogledu energetske tranzicije prelaskom na obnovljive izvore energije i primjeniti jednake kriterije na male, srednje (MSP) i velike poduzetnike kako bi se postigla svrha ovog poziva iz točke 1.1. i ocjenjivalo projekte po jednakim kriterijima tada je na početku jasno da je poziv namjenjen velikim i eventualno nekolicini srednjih poduzetnika, mikro i mali su unaprijed po kriterijima isključeni. Prvo po minimalnom iznosu projekta od 100.000,00 €. MSP nemaju konkurentnu potrošnju električne energije i površinu krovova na koji bi stavili instaliranu snagu (kWp) sunčanih ploča, a i planirane baterije kojoj je namjena pokrivanje vlastite potrošnje da bi dostigli tu minimalnu vrijednost investicije. Kriterij iz točke 2.3.1. da stupanj korisnosti FN ploče nemože biti manji od 20% ne znači da će izgrađena sunčana elektrana (SE) i investicija biti održiva kroz živorni vijek. Nije postavljen kriterij održivosti i stupanj korisnosti SE. Danas već svi proizvođači nude FN ploče s tehničkim karakteristikama u „klasičnoj“ izvedbe silicijske tehnologije s iskoristivošću 20% , ali nije isto gdje i kako te ploče postavite u jadranskoj ili sjevernoj regiji. Na pr.veliki prerađivački proizvođači imaju velike krovne površine i veliku potrošnju energije, moći će čak dodatno instalirati FN ploče na fasadne i sjeverne orjentacijske površine i tako postići veliku instaliranu snagu, a malu iskoristivost SE, ali će im se prema kriterijima iz ovog prijedloga poziva omogućiti osvajanje najvećeg broja bodova i obilno sufinanciranje. a. Nabavom velike količine FN ploča postići će najnižu nabavnu cijenu (financijski kriterij €/kWp) i postizanje – 30 bodova b. Moguće je projektom podesiti snagu SE tako da je sva instalirana snaga 100% namjenjena vlastitoj potrošnji i tako u postotku ostvariti najveći broj bodova za uštedu energije – ponovno 30 bodova c. Na velikoj instaliranoj snazi su i najveće uštede CO2 /god. također doprinose najvećem broju bodova. Konačni rezultat natječaja biti će javnim novcem obilno financirati u suštini loše projekte s najvišom cijenom proizvedenog obnovljivog kWh, istina brzo i jednostavno ostvariti će se državni zacrtani cilj 80 MW solara. Mikro, mali i srednji prerađivački proizvođači tu nemoju nikakve šanse, poštedite ih barem lažne nade i troškova pripreme za takav natječaj. Zato predlažem izdvojiti velike industrijske proizvođače i uvesti bolje kriterije za poticanje energetske učinkovitosti s novim tehnologijama, (to je modernizacija) koja će omogućiti dugoročno održive projekte. Upućujete na metododogiju za proračune prema Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (»Narodne novine«,br. 98/21 i 30/22), pa ste mogli ocijenjvati, recimo najbolji omjer učinkovitosti FN sustava PR (Perfomance Relatio) koji bi se trebao i dokazati u vremenu trajanja projekta. Nije prihvaćen Smatramo da su kriteriji odabira balansirani te time ne stavljaju ni male ni velike u međusobno nepovoljni položaj. Sukladno uvjetima Poziva u točci 2. posebice u Prihvatljivosti troškova fotonaponskih elektrana te kriterijima ocjenjivanja u točci 4. Poziva smatramo da se u dovoljnoj mjeri osigurava postavljanje što učinkovitijih FN sustava, a time se osigurava i održivost kroz životni vijek mjere. Aktivnosti vezane uz postavljanje punionice i povezani troškovi nisu predmet ovog Poziva niti Programa o dodjeli državnih potpora za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz sredstava Modernizacijskog fonda koji su odobreni od strane Europske investicijske banke I Europske komisije. Sukladno Programu o dodjeli državnih potpora za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz sredstava Modernizacijskog fonda, ovaj Poziv za dodjelu sredstava namijenjen je poduzetnicima iz prerađivačke industrije i toplanama sa sustavima za centralno toplinsko grijanje i hlađenje radi ulaganja u izgradnju postrojenja koja koriste OIE, a koji mogu biti planirani na proizvodnim postrojenjima kao i na drugim objektima i površinama povezanim s proizvodnim postrojenjima. Cilj ovog Programa je da se poticanjem korištenja OIE smanji ovisnost poduzetništva za nabavu električne energije i smanjenje troškova nabavke električne energije na tržištu a time i smanjenja potrošnje konvencionalnih izvora električne energije. Navedene aktivnosti proizvodnje toplinske energije iz obnovljivih izvora energije nisu predmet ovog Poziva niti ovog Programa o dodjeli državnih potpora za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz sredstava Modernizacijskog fonda, obzirom da se ulaganje u električnu energiju u sklopu Modernizacijskog fonda definira kao prioritetno ulaganje (ulaganja u prioritetna područja navedena u članku 10.d stavku 2. Direktive 2003/87/EZ), dok se ulaganje u toplinu smatra neprioritetnim ulaganjem.
76 PP Orahovica d.o.o. 4.1.Provjera i ocjena projektnih prijedloga, 4.1.3.Ocjena projektnih prijedloga Predlažemo dodati u 1.1. Ušteda energije (%): "Obračunsko mjerno mjesto (OMM) na koje se priključuje OIE može, ali ne mora nužno biti obračunsko mjerno mjesto na koje je ujedno fizički priključena građevina u kojoj se vrši aktivnost prerade. Nužno je međutim osigurati da se radi o istoj pravnoj osobi, istoj NUTS3 regiji, da je OMM za vlastite potrebe i da je moguće na primjeren način uštede energije troškovno (knjigovodstveno) povezati s organizacijskom jedinicom prerade." Objašnjenje: Mnoga poduzeća iz različitih objektivnih razloga, poput tipa krova, ograničenja Prostornih planova, dozvoljene izgrađenost parcele, nisu u mogućnosti izgraditi OIE na lokaciji na kojoj se odvijaju aktivnosti prerade. Međutim u vlasništvu imaju druge lokacije i građevine (skladišta, nadstrešnice) na kojima je moguće izgraditi OIE, a te izdvojene lokacije su priključene na zasebna obračunska mjerna mjesta (OMM). Iako bi OIE bila priključena na različita ili čak više različitih OMM, to ne mijenja činjenicu smanjenja emisije stakleničkih plinova, smanjenja potrošnje električne energije naspram referentne, te povećanje udjela OIE. Drugim riječima, svrha Poziva i doprinos ispunjenju obveza Republike Hrvatske do 2030. godine bili bi ispunjeni. Nije prihvaćen Lokacija može imati više obračunskih mjernih mjesta, što nije u suprotnosti s uvjetima poziva ako projektant u glavnom projektu iskaže sve potrebne podatke. Lokacijom se smatra skup međusobno povezanih (npr. katastarski, troškovno, energetski) postojećih građevina u kojima se odvija proizvodnja uključujući prostor i zgrade u blizini takvih građevina na kojima bi se provodile projektne aktivnosti.
77 Ivana Glavaš 4.1.Provjera i ocjena projektnih prijedloga, 4.1.3.Ocjena projektnih prijedloga Smatramo da temeljenje uštede energije na OMM otežava situaciju poduzećima u ionako lošim tržišnim uvjetima. Situacija uzrokovana COVID-19 krizom, poremećajima na tržištu, porastom cijena energenata i rusko-ukrajinskom krizom prisilila je mnoga poduzeća da smanje kapacitete proizvodnje, neka da obustave proizvodnju, da ograniče potrošnju energije da bi se održala likvidnost poduzeća. S tim na umu, uštedu bi se trebalo računati modeliranjem na temelju potrošnje energije projektne cjeline u prethodnim godinama, da se u obzir uzmu i godine prije energetske krize, kada je industrija proizvodila više, neopterećena nestašicom energenta i njegovom visokom cijenom. Predlažemo stoga, da se omogući izračun uštede energije na temelju projektne cjeline, modeliranjem potrošnje iz prethodnih godina. Nije prihvaćen Kako su ovim pozivom prihvatljive aktivnosti ugradnje samo OIE koje su u mrežnom pogonu, OMM je logično mjesto gdje se na transparentan način definira trenutna godišnja potrošnja električne energije i planirana buduća godišnja potrošnja nakon ugradnje OIE koja će se povlačiti iz mreže na godišnjoj razini ( OMM može uključivati i drugi energent- npr. u slučaj vlastite proizvodnje el. energije). Prema tome, moguće je jasno iskazati smanjenje potrošnje prema dostupnoj potrošnji u referentnoj godini te se navedeni prijedlog uvođenja projektne cjeline odbacuje jer se istim značajno ne pridonosi kvalitetnijem ostvarenju svrhe i cilja poziva. Dodatno, u periodu od 2019. do 2022. prijavitelj će moći odabrati referentnu godinu potrošnje.
78 Maksima savjetovanje d.o.o. 4.1.Provjera i ocjena projektnih prijedloga, 4.1.3.Ocjena projektnih prijedloga Prijedlogom Poziva je predviđeno da se ušteda energije kod kriterija 1.1. računa na način da se ta ušteda promatra u odnosu na „obračunsko mjerno mjesto iza kojeg se ugrađuje sustavi OIE“. Molimo da se predvidi situacija kod industrijskih parkova, gdje se iza jednog obračunskog mjernog mjesta (koje je u vlasništvu jednog poduzetnika) priključuje više poduzetnika. Ti poduzetnici imaju svoja brojila na osnovu kojih vlasnik OMM-a njima fakturira potrošenu el. energiju, a plaćanje prema HEP-u obavlja vlasnik OMM-a. Stoga, predlažemo sljedeću formulaciju „Ušteda energije se odnosi na obračunsko mjerno mjesto iza kojeg se ugrađuje sustavi OIE odnosno druga brojila i dokumentacija na temelju koje se nedvojbeno može utvrditi dosadašnja potrošnja energije Prijavitelja“. Djelomično prihvaćen Navedena mjerna mjesta iza OMMa vlasnika imaju karakter kontrolnih, a ne obračunskih mjerila za koje ne postoje zvanične energetske kartice itd. – nisu relevantna za financiranje projekata. Navedeno u osnovi nije u suprotnosti s uvjetima poziva ako projektant u glavnom projektu iskaže sve potrebne podatke.
79 Maksima savjetovanje d.o.o. 4.1.Provjera i ocjena projektnih prijedloga, 4.1.3.Ocjena projektnih prijedloga Kriterij 1.2. Smanjenje emisija stakleničkih plinova se dobiva na način da se uštede iz kriterija 1.1. pomnože s emisijskim faktorima pa je de facto jedan te isti kriterij, a to je ušteda energije, dva puta zastupljen i uzima se u ocjenjivanje. Stoga, predlaže se izbor između kriterija 1.1. ili 1.2. što je već povoljnije za prijavitelja, a nikako se ne bi smjelo dozvoliti kumuliranje bodova po oba kriterija. Prihvaćen Komentar je prihvaćen
80 Maksima savjetovanje d.o.o. 4.1.Provjera i ocjena projektnih prijedloga, 4.1.3.Ocjena projektnih prijedloga Kriterij 1.1. Ušteda energije, uz istodobno ograničavanje max. iznosa potpore na 2 mil EUR, je neopravdano postavljen na štetu velikih poduzetnika. Naime, za ostvarenje cilja od 2 mil EUR potpore potrebno je realizirati projekt od 3,3 mil EUR (ut pretpostavku stope intenziteta od 60%). Projekt ulaganja u OIE od 3,3 mil EUR neće ostvariti velike uštede energije velikim poduzetnicima, jer je njihova potrošnja energije velika pa za značajnije uštede, a time i ostvarenje viših bodova temeljem ovog kriterija, je potrebno značajno više ulaganje. A u slučaju značajnijeg ulaganja u projekte čime bi došlo do značajnijih ušteda, efektivna stopa intenzitet potpore bi pala na 10-20%. Time je ovaj kriterije neopravdano postavljen na štetu velikih poduzetnika, a time je uspostavljena nejednakost kriterija za sve prijavitelje. Stoga, predlažemo izbacivanje ili promjenu ovog kriterija na način da se odrede dodatni razredi za velike poduzetnike. Djelomično prihvaćen Tekst se mijenja na sljedeći način: Najviši iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 2.000.000,00 eura, a po Prijavitelju do najvišeg iznosa 4.000.000,00 eura. Dodatno, izmjenom kriterija ocjene uvesti će se bodovanje apsolutnog smanjenja emisija stakleničkih plinova.
81 Maksima savjetovanje d.o.o. 4.1.Provjera i ocjena projektnih prijedloga, 4.1.3.Ocjena projektnih prijedloga Modernizacijski fond je financijski instrument uspostavljen EU ETS direktivom, a u kriterijima ocjenjivanja se ne ocjenjuje uključenost prijavitelja u sustav EU ETS. Taj kriterij je potpuno opravdano bio predviđen u Javnom pozivu za iskaz interesa za dostavu neobvezujućeg pregleda ulaganja iz Modernizacijskog fonda, a sada se ovaj natječaj sveo na uobičajene natječaje za ulaganja u obnovljive izvore energije, koji su inače dostupni samo MSP-ovima ili se sredstva dodjeljuju kao de minimis potpore, pa nisu dostupni velikim poduzetnicima odnosno ETS postrojenjima. Naime, u spomenutom Javnom pozivu za iskaz interesa za dostavu neobvezujućeg pregleda ulaganja iz Modernizacijskog fonda bilo je definirano: „..prednost će se davati EU ETS postrojenjima obzirom da većina postrojenja u RH ne dostižu referentne vrijednosti propisane posebnim propisima, a da bi ispunili svoje obveze, moraju kupovati više emisijskih jedinica na tržištu. Ulaganjima u modernizaciju postrojenja, sredstvima koja su na raspolaganju iz Modernizacijskog fonda, omogućiti će se postrojenjima da dosegnu referentne vrijednosti i smanje emisije, čime će se posljedično smanjiti i potreba za kupovanjem emisijskih jedinica te očuvati konkurentnost proizvoda na tržištu.“ Dodatno, u drugoj polovici 2022. godine je bio otvoren natječaj Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo, u okviru kojeg su bile prihvatljive aktivnosti postavljanja novih sustava za proizvodnju električne energije iz OIE, a na koji su se mogla prijaviti mali, srednji i veliki poduzetnici, ali u okviru velikih poduzetnika su bili prihvatljivi samo srednje kapitalizirani s maksimalno 3000 zaposlenika. Naglašavamo da postojeći obveznici sustava EU ETS-a su uglavnom veliki poduzetnici preko 3.000 zaposlenih i da oni nisu imali mogućnost prijave na taj natječaj. Budući je taj natječaj bio dostupan velikom broju poduzetnika koji nisu u sustavu ETS-a, te uzimajući u obzir činjenicu da javna sredstva treba koristiti komplementarno (NPOO u odnosu na Modernizacijski fond), to bi bio dodatni argument zašto smatramo da bi se kroz ovaj natječaj trebalo dodatno valorizirati one poduzetnike koji su sustavu EU ETS emisija. Stoga, predlažemo da se kao dodatni kriterij ocjenjivanja uključi kriterij je li prijavitelj u sustavu EU ETS-a, odnosno da prijavitelji u sustavu EU ETS ostvaruju dodatne bodove. Nije prihvaćen Predmet Poziva je ušteda energije i smanjenje emisija stakleničkih plinova u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu, neovisno radi li se o prijaviteljima koji su obuhvaćeni EU sustavom trgovanja emisijama stakleničkih plinova, odnosno prijavitelji koji su u ETS sektoru i prijavitelji za sektore izvan ETS-a su jednakovrijedni.
82 Kristina Nikolić-Malora 4.1.Provjera i ocjena projektnih prijedloga, 4.1.3.Ocjena projektnih prijedloga Ušteda energije: isti komentar obzirom na obračunsko mjesto. "Pokazatelj mjeri povećanje količine energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije prije i poslije energetske obnove po projektnoj cijelini." Nije prihvaćen Mišljenja smo da je OMM najprikladnije mjesto gdje se na transparentan način definira trenutna godišnja potrošnja električne energije i planirana buduća godišnja potrošnja nakon ugradnje elektrane na OIE. Putem OMM-a će se preuzimati el. energija iz mreže na godišnjoj razini (OMM može uključivati i drugi energent- npr. u slučaj vlastite proizvodnje el. energije). Prema tome, moguće je jasno iskazati smanjenje potrošnje prema dostupnoj potrošnji u referentnoj godini. Slijedom navedenog, navedeni prijedlog uvođenja projektne cjeline odbacuje jer se istim značajno ne pridonosi kvalitetnijem ostvarenju svrhe i cilja poziva. Napominjemo da u slučaju postojanja više obračunskih mjernih mjesta na lokaciji, projektant može zbrojiti potrošnju energije s više obračunskih mjernih mjesta te je prikazati kao ukupnu potrošnju. Lokacija je definirana točkom 2.2 poziva (objavljena na kraju teksta e-savjetovanja).
83 Krešimir Ižaković 4.POSTUPAK DODJELE SREDSTAVA, 4.5.Potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava između Ministarstva, Fonda i Korisnika Na opisan način prijavitelj, prije provedbe projekta na posebnom računu mora držati gotovo sva potrebna sredstva za provedbu projekta. Npr. za malog poduzetnika iz Panonske Hrvatske koji postavlja FNE udio sufinanciranja je 80%, vlastita sredstva su 20 %, a on na računu prije potpisivanja ugovora mora osigurati 30 % ukupne vrijednosti projekta. Nije prihvaćen Sukladno točki 4.5. Poziva Korisnik ima dvije opcije za dokazati zatvorenu financijsku konstrukciju projekta između kojih može odabrati koja mu je najpovoljnija: 1) Financiranje kreditom banke 2) Financiranje vlastitim sredstvima Istaknuli bih da se navedeni iznos od 30% sredstava odnosi na ukupnu vrijednost projekta (uključujući I neprihvatljive aktivnosti I troškove projekta).