Izvješće o provedenom savjetovanju - prijedlog Pravilnika o dokumentaciji i postupku provođenja javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga gradova u RH O DOKUMENTACIJI I POSTUPKU PROVOĐENJA JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP ZAJEDNIČKOG PAŠNJAKA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 2. Predlažemo dodati stavak 1. u članku 2., kako slijedi: "JLS prije raspisivanja natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka moraju za svaki zajednički pašnjak ishoditi Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva, kako bi se premještanje stoke posjednika uredno registriralo prilikom premještanja stoke na zajednički pašnjak u proljeće i sa zajedničkog pašnjaka u jesen." Obrazloženje: Isto je potrebno kako bi se u proljeće, prilikom premještanja stoke iz objekata u vl. posjednika stoke na zajednički pašnjak i u jesen, prilikom premještanja stoke sa zajedničkog pašnjaka u objekte u vl. posjednika stoke, moglo pratiti kretanje stoke i kako bi se u svakom trenutku znalo gdje se nalazi pojedino grlo, što je važno zbog kontrole premještanja stoke i kontrole korištenja zajedničkih pašnjaka. Dosadašnje korištenje zajedničkih pašnjaka bez sljedivosti kretanja stoke je suprotno zakonskim odredbama o držanju, označavanju, premještanju, sljedivosti i kontroli bolesti životinja iz područja veterinarstva i zdravlja životinja. Ta manjkavost je pokazala svoju važnost i prilikom nedavne epidemije bedrenice na zajedničkim pašnjacima, kad nije bilo službenih podataka koliko grla i koja grla kojih posjednika se nalaze na pojedinom zajedničkom pašnjaku. Istovremeno, sve nadležne službe imat će dostupne službene podatke o tome: - koji posjednik ima koliko grla na zajedničkom pašnjaku u trenutku dolaska i u trenutku odlaska stoke sa zajedničkog pašnjaka i je li isto sukladno podacima koje su dostavili prilikom raspisivanja natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka; - datumu kad je stoka premještena na zajednički pašnjak i datumu kad se stoka odvozi sa zajedničkog pašnjaka, što je također važan podatak sa stanovišta dobrobiti životinja (kako bi se moglo reagirati na posjednike koju stoku premjeste na pašnjak prerano ili je predugo u kasnu jesen ostavljaju na pašnjacima). Prihvaćen prihvaća se
2 Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje O DOKUMENTACIJI I POSTUPKU PROVOĐENJA JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP ZAJEDNIČKOG PAŠNJAKA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 3. Uz maksimalan broj uvjetnih grla po hektaru, definirati i minimalan broj uvjetnih grla po hektaru. Nije prihvaćen Propisivanje minimalnog broja uvjetnih grla po hektaru nije moguće budući da propis ne može uvjetovati obvezu držanja stoke na pašnjaku ukoliko se ne jave zainteresirani korisnici.
3 Velimir Komerički O DOKUMENTACIJI I POSTUPKU PROVOĐENJA JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP ZAJEDNIČKOG PAŠNJAKA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 4. S obzirom na bolest bedrenice koja se lani pojavila na pašnjaku Lonjsko polje- Osekovo,uzgajivači su pretrpjeli ogromne gubitke te im se broj uvjtnih grla znatno smanjio. Shodno tome mogla bi se napraviti iznimka i uzgajivačima koji su i do sada imali goveda i konje na ispaši,uzeti u obzir broj uvjetnih grla koji je bio evidentiran u JRDŽ prije pojave bolesti bedrenice. Nije prihvaćen U izračun broja uvjetnih grla ulazi prosječan broj uvjetnih grla posjednika stoke – prijavitelja na natječa za razdoblje od godine dana koja prethodi objavi natječaja pri čemu razdoblje od godine dana obuhvaća period od 1. siječnja do 31. prosinca.
4 Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje O DOKUMENTACIJI I POSTUPKU PROVOĐENJA JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP ZAJEDNIČKOG PAŠNJAKA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 8. Potrebno je predvidjeti zakup pašnjaka od strane novih korisnika koji iskažu interes za zakup, a nisu bili prijavitelji na natječaju; uz uvjet da je na pašnjaku ostalo površina koje nisu zakupljene. Nije prihvaćen Člankom 8.Pravilnika propisano je da je korisnicima zajedničkog pašnjaka dopušteno povećanje broja uvjetnih grla nakon sklapanja ugovora ako ne prelazi maksimum utvrđen sukladno članku 3. stavku 2. ovog Pravilnika. Ako korisnik zajedničkog pašnjaka odustane od površina koje je dobio u zakup, ta površina može se dati razmjerno korisnicima zajedničkog pašnjaka koji su povećali broj grla stoke u odnosu na broj grla stoke koji imaju navedeno u ugovoru do utvrđenog maksimalnog broja uvjetnih grla stoke i peradi. U slučaju da ostanu značajne površine zajedničkog pašnjaka slobodne za nove korisnike će se raspisati javni natječaj
5 Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje O DOKUMENTACIJI I POSTUPKU PROVOĐENJA JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP ZAJEDNIČKOG PAŠNJAKA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, PRILOG 1. Pod točkom 2a dodati naziv zaštićenog područja ili područja ekološke mreže na kojem se pašnjak nalazi. Dodati točku 2c koja će opisati postojeću infrastrukturu na pašnjaku (bunari, ograde, torovi za cijepljenje, itd). Dodati točku 3g koja će regulirati održavanje zajedničkih dijelova pašnjaka (livada, evakuacijskih pašnjaka, bunara, torova, ograda, vrata). Dodati točku 5. koja će definirati tko je odgovoran za kontrolu provedbe Sporazuma te za sankcioniranje korisnika koji se ne drže Sporazuma. Djelomično prihvaćen Prihvaća se u dijelu da se u točki 2a doda naziv zaštićenog područja ili područja ekološke merež na kojem se pašnjak nalazi i da se doda nova točka 2c kojom će se opisati postojeća infrastruktura na pašnjaku. Ne prihvaća se u dijelu da se propiše kontrola provedbe sporazuma obzirom je Pravilnikom već propisano da se sklopljeni sporazum te godišnje izvješće o njegovoj provedbi dostavljaju jedinici lokalne samouprave, odnosno Gradu Zagrebu na čijem se području zemljište nalazi, Ministarstvu poljoprivrede i javnoj ustanovi koja upravlja zaštićenim područjem ili područjem ekološke mreže na kojoj se pašnjak nalazi do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu Ne prihvaća se u dijelu da se doda točka 3g koja će regulirati održavanje zajedničkih dijelova pašnjaka (livada, evakuacijskih pašnjaka, bunara, torova, ograda, vrata) obzirom da je isto propisano u točki 3a sporazuma.