Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski Telekom d.d. PRAVILNIK O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA KABELSKU KANALIZACIJU Hrvatski Telekom d.d. (dalje u tekstu: HT) ovim putem, zbog praktičnosti i zadanog formata e-savjetovanja, iznosi samo načelne prijedloge izmjena te će detaljne prijedloge izmjena i komentare pravodobno dostaviti izravno donositelju propisa – Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti: • razrada kabelske kanalizacije dodavanjem nove kategorije – „kabelska kanalizacija užeg rova“ koji ne pripada u mini, mikro niti u klasični rov, pogodan je za izvedbu u trupu prometnica izvan naseljenih područja (gdje nema poteškoća s križanjima poprečnih instalacija), ekonomičniji je i brži od klasične izvedbe, može biti alternativa mini rovu izvan naseljenih područja jer će znatno lakše zadovoljiti uvjete javnopravnih tijela da se visinom nadsloja osigura dovoljno prostora za naknadne rekonstrukcije cesta; • uvođenje i razrada pojma mikrocijevne strukture i njezinog korištenja kao jednog od osnovnih konstruktivnih elemenata kabelske kanalizacije – slijedom očekivanja da bi u budućnosti kabelska kanalizacija u pojedinim područjima mogla biti izgrađena isključivo s mikrocijevnim strukturama smatramo potrebnim definirati mikrocijevnu strukturu kao ravnopravnu sastavnicu kabelske kanalizacije čija je izgradnja, uzevši u obzir specifičnosti njezine primjene, moguća bez ugradnje zdenaca. Navedeno do sada nije bilo predviđeno Pravilnikom; • detaljnija razrada korištenja mikrocijevi – prijedlogom HT-a detaljnije su razrađeni načini upotrebe mikrocijevi i mikrocijevnih struktura – npr. polaganje u zemlju, polaganje u cijevi malog promjera, polaganje u cijevi 50mm, polaganje u cijevi velikog promjera, a što u predloženom tekstu Pravilnika smatramo da nije dovoljno jasno propisano; • detaljnija razrada gradnje minirova – HT-ov prijedlog izmjene Pravilnika u navedenom dijelu se odnosi samo na veću preciznost i jasnoću teksta Pravilnika; • detaljnija razrada gradnje mikrorova - HT-ov prijedlog izmjene Pravilnika u navedenom dijelu se odnosi samo na veću preciznost i jasnoću teksta Pravilnika; • potreba usklađenosti posebnih uvjeta građenja javnopravnih tijela koja upravljaju javnim površinama (između ostalih i javnim i nerazvrstanim cestama) s Pravilnikom – Pravilnikom se transparentno, precizno i detaljno propisuju uvjeti i moguće tehnike gradnje kabelske kanalizacije te smatramo nužno potrebnim definirati okvir unutar kojeg nije moguće odbiti izdavanje potvrda na glavni projekt/suglasnosti na projektnu dokumentaciju za gradnju kabelske kanalizacije (naročito plitke, npr. mini rov) koja je potpuno sukladna ovom Pravilniku. Naime, upravo je gradnja plitke kabelske kanalizacije prepoznata kao nova tehnologija usmjerena na efikasniju, bržu i ekonomski isplativiju vrstu gradnje koja je nužno potrebna za brži razvoj širokopojasne infrastrukture i elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta, odnosno razvoj cjelokupnog digitalnoga gospodarstva kao pokretača gospodarskog rasta. Ukoliko se ne propiše nemogućnost odbijanja izdavanja potvrda na glavni projekt/suglasnosti na projektnu dokumentaciju koja je sukladna s ovim Pravilnikom, infrastrukturni operatori koji upravljaju i grade EKI mogu biti spriječeni graditi plitku kabelsku kanalizaciju te izmjene Pravilnika koje omogućavaju njezinu izgradnju neće biti provedive u praksi niti dovesti do efikasnije, brže i ekonomski isplativije vrste gradnje, a što je upravo cilj ove izmjene. Nastavno na navedeno, u posljednje vrijeme donositelji propisa prepoznali su potrebu izmjene regulatornog okvira (npr. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima i Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina), a kako bi se ubrzao razvoj širokopojasne infrastrukture i elektroničkih komunikacijskih mreža vrlo velikog kapaciteta te je u tom kontekstu nužno akceptirati i predmetne predložene izmjene ovog Pravilnika. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća (razrada dodatne kategorije KK – uži rov). HAKOM smatra da nije potrebno uvoditi dodatnu kategoriju kabelske kanalizacije. Upravo zbog pojednostavljenja gradnje kabelske kanalizacije, te omogućavanja upotrebe tehnika kopanja rova s manjim utjecajem na prostor (uža brazda, manja dubina rova) a čija izvedba je jeftinija i brža, smo ovim pravilnikom utvrdili tehničke uvjete za minirov i mikrorov. Minirov vidimo kao osobito prikladno rješenje za predmetna područja (u trupu prometnica izvan naseljenih područja). Minirov (iskop širine do 15 cm i dubine do 40 cm, na postojećoj prometnoj infrastrukturi) je također kroz Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, prepoznat kao građevina koja se može graditi, u skladu s glavnim projektom, bez građevinske dozvole, čime se dodatno pojednostavljuje njegova gradnja. U skladu s člankom 12. stavak 1. točka g. Pravilnika dozvoljena ja i izvedba klasične kanalizacije uz širinu rova od 15 cm, upotrebom lančana rovokopača, te se stoga u članku 3. ovog pravilnika prihvaća zaprimljeni komentar, te potvrđuje da je najmanja širina rova kod klasične kabelske kanalizacije 15 cm. Prihvaća se (dodatno pojašnjenje pojma mikrocijevne strukture kao i detaljnija razrada korištenja mikrocijevi i mikrocijevne strukture). Sukladno komentaru, HAKOM predlaže izmjene u članku 8. na način da je mikrocijevi i mikrocijevne strukture moguće uvlačiti izravno i u cijevi promjera 50 mm i u cijevi velikog promjera. Također, jasnije su određene situacije kad debljina stijenke mikrocijevi mora biti veća od 1,5 mm a kad je moguće koristiti mikrocijevi tanje stijenke. Članak 8. se mijenja na način da glasi: „(1) Mikrocijevi i mikrocijevne strukture se koriste za izravno polaganje u zemlju ili za uvlačenje u prethodno položene cijevi. Ukoliko se mikrocijevi pojedinačno polažu izravno u zemlju ili u cijev velikog promjera debljina stijenke mora iznositi 1,5 - 2 mm, a ukoliko se pojedinačno polažu u cijev malog promjera ili u cijev promjera 50 mm debljina stijenke mikrocijevi može biti manja od 1,5 mm. Ukoliko se u cijevi velikog promjera polažu mikrocijevne strukture s fleksibilnim vanjskim plaštem (tanka folija, traka) stijenke mikrocijevi moraju biti debljine kao i za izravno polaganje u zemlju, a ukoliko je vanjski plašt krute izvedbe debljina stijenke mikrocijevi može biti manja od 1,5 mm. Vanjski plašt istovremeno mikrocijevi drži na okupu i daje im dodatnu čvrstoću i zaštitu te mora biti nevodljiv. Dimenzije za dva karakteristična tipa mikrocijevne strukture sa vanjskim plaštem krute izvedbe dane su u tablici 1.“ Prihvaća se (detaljnija razrada gradnje minirova i mikrorova). Sukladno komentaru, HAKOM predlaže izmjene u članku 12. Pravilnika kojim se jasnije utvrđuje da je na kolicima potrebno pozicionirati rov na minimalno 1m od ruba kolnika, da se uvod u zdenac izvodi na predviđenom mjestu za ulazak kabelske infrastrukture, te se preciznije utvrđuje završno ispunjavanje rova do površine kolnika ili pločnika. Ne prihvaća se (zahtjev da se ovim pravilnikom propisuje obveza za javno pravna tijela koja upravljaju javnim površinama). HAKOM smatra da su ovim Pravilnikom ispravno utvrđeni minimalni tehnički uvjeti za gradnju KK, dok javno pravna tijela koja upravljaju javnim površinama, a čije ovlasti proizlaze iz propisa o gradnji, moraju moći utvrditi posebne uvjete građenja. HAKOM smatra da će javno pravna tijela u najvećoj mogućoj mjeri primjenjivati upravo tehničke uvjete za gradnju KK kako su utvrđeni ovim Pravilnikom i ne očekuje neopravdano odbijanje izdavanja dozvola za gradnju ili suglasnosti za preuzimanje javnih površina.
2 A1 Hrvatska d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Pojmovi i značenja A1 Hrvatska predlaže u točci 5., kao pojam koji se definira, dodati klasična i plitka kabelska kanalizacija, Naime, s obzirom da se u članku 3. stavku 1. razdvajaju klasična i plitka kabelska kanalizacija, A1 Hrvatska smatra kako je potrebno obje definirati. Nastavno na prethodno definiranje, A1 Hrvatska predlaže iza točke 5., kao točka 6. definirati pojam priključne kabelske kanalizacije na sljedeći način: ''6. priključna kabelska kanalizacija: dio elektroničke komunikacijske infrastrukture koja se sastoji od mreže podzemnih cijevi od pogodnog materijala koja služi za povezivanje pristupne točke objekta s kabelskom kanalizacijom, što može uključiti izgradnju ogranka ili odvojka, djelomično ili u potpunosti neovisno o duljini priključka'' jer smatramo bitnom istaknuti i definiciju priključne kabelske kanalizacije kako bi se iste mogle razgraničiti. Nije prihvaćen HAKOM smatra da je definicija kabelske kanalizacije, kako je ovim prijedlogom Pravilnika utvrđena, dovoljno jasna te obuhvaća i klasičnu i plitku kabelsku kanalizaciju. Člankom 3. želi se omogućiti razlikovanje minirova i mikrorova, kao građevina koje se mogu izvoditi bez potrebe ishođenja građevinske dozvole, za razliku od klasične kabelske kanalizacije. Prijedlog definiranja “priključne kabelske kanalizacije” naknadno će se razmotriti kroz prijedlog Pravilnika o uvjetima priključenja. Pošto Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima omogućuje izvođenje radova, bez građevinske dozvole i glavnog projekta, na priključku kojim se postojeća građevina priključuje na EKIM (postojeća infrastruktura), navedeno će se dodatno razmotriti. Također, razmotriti će se razlikovanje ogranaka ili odvojaka KK u odnosu na KK podzemnih cijevi i zdenaca.
3 A1 Hrvatska d.o.o. II. PLANIRANJE KABELSKE KANALIZACIJE, Planiranje trasa kabelske kanalizacije A1 Hrvatska smatra da bi u članku 4., a u nastavku stavka 2. trebalo dodati formulaciju koja stoji u Uredbi o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (članak 4., stavak 2. NN 131/12, 92/15, 10/21): ''na način kojim se ne ograničuje razvoj elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture.'' Iako je ovaj stavak nesporan, A1 Hrvatska smatra kako se dodavanjem navedenog osigurava veća razina pravne sigurnosti. Nije prihvaćen Članak 59. stavak 2 ZEK-a propisuje obvezu jedinicama lokalne i područne samouprave planiranja EKI na način kojim se ne ograničuje razvoj EKMI. HAKOM smatra navedeno nespornim i stoga nije potrebno isto dodatno navoditi u predmetnom Pravilniku.
4 A1 Hrvatska d.o.o. II. PLANIRANJE KABELSKE KANALIZACIJE, Planiranje kapaciteta kabelske kanalizacije A1 Hrvatska predlaže, opreza radi, iza stavka 5., kao stavak 6., dodati: ''(6) Ako na dijelu trase kabelske kanalizacije nema dovoljno slobodnog prostora, dozvoljeno je proširiti odnosno dopuniti kabelsku kanalizaciju.'' Nije prihvaćen U članku 5. ovog Pravilnika propisuju se obveze u vezi potrebna planiranja kapaciteta KK. Svako proširenje KK moguće je naknadno izvesti, pod uvjetom da se izvodi u skladu s tehničkim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.
5 A1 Hrvatska d.o.o. III.IZBOR MATERIJALA ZA GRADNJU KABELSKE KANALIZACIJE, Uporaba mikrocijevi A1 Hrvatska smatra kako treba brisati stavak 3. članka 8. (uključujući i tablicu 2.), s obzirom da je navedeno detaljno definirano Pravilnikom o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja EKI, pa nema potrebe za ponovnim navođenjem istog. Nadalje, mikrocijevi imaju CE certifikat te nema potrebe za ograničavanjem. Također, A1 Hrvatska smatra kako treba brisati i stavak 4. istog članka s obzirom da je navedeno detaljno definirano Pravilnikom o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja EKI, pa nema potrebe za ponovnim navođenjem istog. Nije prihvaćen Pravilnikom o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja EKI dani su mogući načini djelotvornog popunjavanja slobodnog prostora u cijevima, dok se ovim Pravilnikom propisuju dimenzije normiranih mikrocijevi.
6 A1 Hrvatska d.o.o. III.IZBOR MATERIJALA ZA GRADNJU KABELSKE KANALIZACIJE, Uporaba cijevi malog promjera A1 Hrvatska smatra kako treba brisati stavak 2. članka 9. (uključujući i tablicu 3), s obzirom da je navedeno detaljno definirano Pravilnikom o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja EKI, pa nema potrebe za ponovnim navođenjem istog. Nije prihvaćen Pravilnikom o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja EKI dani su mogući načini djelotvornog popunjavanja slobodnog prostora u cijevima, dok se ovim Pravilnikom propisuju dimenzije cijevi malog promjera.
7 A1 Hrvatska d.o.o. III.IZBOR MATERIJALA ZA GRADNJU KABELSKE KANALIZACIJE, Uporaba cijevi promjera 50 mm A1 Hrvatska smatra kako treba brisati stavak 2. članka 10., s obzirom da je navedeno detaljno definirano Pravilnikom o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja EKI, pa nema potrebe za ponovnim navođenjem istog. Nije prihvaćen Pravilnikom o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja EKI dani su mogući načini djelotvornog popunjavanja slobodnog prostora u cijevi promjera 50 mm, dok se ovim Pravilnikom ostavlja mogućnost izravnog postavljanja svjetlovodnog kabela velikog kapaciteta u cijev promjera 50 mm.
8 A1 Hrvatska d.o.o. IV. TEHNIČKI UVJETI ZA GRADNJU KABELSKE KANALIZACIJE, Gradnja kabelske kanalizacije A1 Hrvatska smatra kako u članku 12. stavku 2. točci b) nema smisla ograničiti širinu minirova na način da ista mora biti između 7 i 15 cm. Naime, zbog tehnologije koju A1 Hrvatska koristi, A1 Hrvatska može imati širinu minirova već od 4 cm, stoga predlažemo brisanje i ograničavanje širine na 7 cm, također za točku d) A1 Hrvatska smatra kako nema potrebe za ograničenjem na minimalnu debljinu s obzirom da se cijev postavlja odmah nakon iskopa, stoga minimalne debljine niti nema. Nadalje u stavku 10. A1 Hrvatska smatra, s obzirom na prethodnu podjelu na klasičnu KK i plitku KK, kako je ovdje neophodno razdvojiti klasičnu i plitku KK jer kod klasične KK razmak u pravilu jest maksimalno 250m, ali isto ne vrijedi ako se radi o plitkoj KK, gdje razmak može biti i veći od 250 m. Stoga smatramo važnim isto ovdje navesti, pa predlažemo da stavak glasi: ''Ako se gradi klasična kabelska kanalizacija Razmak između zdenaca kabelske kanalizacije unutar naselja u pravilu iznosi najviše 250 m, ako se gradi plitka kabelska kanalizacija tad razmak između zdenaca može biti i veći od 250 m.'' Nije prihvaćen HAKOM smatra da su ovim Pravilnikom te utvrđenim uvjetima gradnje minirova i mikrorova dovoljno razdvojene moguće opcije za dimenzije rova. U definiranju tehničkih uvjeta HAKOM se vodio ITU preporukama L.153/L.48 i L.155/L.83. Kako bi zbog čestih iskopa/sanacija/popravaka kolnika, kabeli koji bi se nalazili u brazdi u sloju asfalta bili oštećeni, HAKOM je u ovom trenutku odlučio ne utvrditi tehničke uvjete za gradnju mikrorova u sloju asfalta. HAKOM smatra da je pješčana podloga potrebna za postavljanje cijevi malog promjera i mikrocijevi kako bi predmetne cijevi bile bolje zaštićene i bile smještene na što konstantnijoj dubini. HAKOM smatra da je 250m dovoljan razmak između zdenaca u naselju. Razmak između zdenaca može biti i veći tamo gdje nema takve potrebe (gdje je manja naseljenost). HAKOM smatra da nema potrebe razdvajati klasičnu i plitku KK u vezi razmaka između zdenaca.
9 A1 Hrvatska d.o.o. IV. TEHNIČKI UVJETI ZA GRADNJU KABELSKE KANALIZACIJE, Gradnja kabelske kanalizacije u sklopu integrirane infrastrukture A1 Hrvatska predlaže dodavanje 6. i 7. stavka, na način kako slijedi. (6) Trasa kabelske kanalizacije ne može se izmaknuti dokle god trasa koja će zamijeniti postojeću nije izgrađena. (7) Trasa kabelske kanalizacije može se ukinuti, samo ako ne postoji niti jedan aktivni kabel putem kojeg se pruža telekomunikacijska usluga. Iako je članak 13. nesporan, A1 Hrvatska, opreza radi, smatra važnim dodati navedene stavke radi izbjegavanja nepovoljnih situacija. Nije prihvaćen Fizičko izmicanje KK je posebno regulirano Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine, te stoga nije potrebno dodatno isto utvrđivati ovim Pravilnikom.
10 A1 Hrvatska d.o.o. V.OZNAČAVANJE KABELSKE KANALIZACIJE I VOĐENJE DOKUMENTACIJE OIZGRAĐENOJ KABELSKOJ KANALIZACIJI, Označavanje zdenaca i cijevi kabelske kanalizacije A1 Hrvatska predlaže brisati zadnju rečenicu članka 14. stavka 2. koja glasi: ''U takvim slučajevima moguće je umjesto cijevi malog promjera koristiti mikrocijevi različitih boja.'' Naime, s obzirom na činjenicu da ničim nije definirano koji operator koristi koju boju cijevi, smatramo kako nije bitno kojih boja su iste. Nadalje, ovakvim postupanjem, za operatore bi nastali nepotrebni troškovi. A1 Hrvatska predlaže brisanje 3. i 4. stavka, s obzirom da je isto definirano Pravilnikom o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, a s obzirom da su označni kabeli, nema potrebe za oznakama i na mikrocijevima (osim u slučaju upuhivanja kabela u mikrocijevi, gdje je kabel također označen). A1 Hrvatska predlaže brisanje 5. stavka, s obzirom da s obzirom da je isto definirano Pravilnikom o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, te da nije potrebno razlikovati mikrocijevi jer su iste u vlasništvu infrastrukturnog operatora. Nije prihvaćen HAKOM smatra da je svako razlikovanje cijevi i u ovom slučaju mikrocijevi, a osobito u slučaju da može doći do ispreplitanja cijevi, korisno i poželjno. Stavak 3. i 4. Utvrđuje obvezu označavanja cijevi malog promjera, dok se Pravilnikom o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja EKI propisuju obveze označavanja kabela. HAKOM smatra da je važno moći razlikovati mikrocijevi koje se polažu u grupi. Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja EKI će se naknadno revidirati te ćemo ovaj komentar tada uzeti u razmatranje mogućih izmjena i dopuna tog Pravilnika.