Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o sadržaju obrasca za podnošenje prijave na javni poziv, postupku pregovaranja, načinu i uvjetima sklapanja ugovora o pružanju socijalnih usluga u mreži socijalnih usluga

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Centar za inkluziju i socijalne usluge PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 5. U odnosu na točku 1. informacija o vrsti socijalne usluge u mreži za pružatelje usluga u mreži, ako se radi o pružateljima usluga u mreži onda bi bilo smisleno da ministarstvo koje temeljem podataka iz mreže socijalnih usluga raspisuje natječaj ima tražene podatke? Prihvaćen Primljeno na znanje
2 CIP Slavonski Brod PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA Ovim pravilnikom nije osigurana transparentnost ugovaranja socijalnih usluga niti su razrađeni koraci postupka pregovaranja i ugovaranja socijalnih usluga. Pravilnik nije usklađen s Pravilnikom o metodologiji za izračun cijena usluga, Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga te Pravilnikom o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima skrbi izvan vlastite obitelji (koji nije niti donesen). Nije prihvaćen Prijedlogom Pravilnika o sadržaju obrasca za podnošenje prijava na javni poziv, postupku pregovaranja, načinu i uvjetima sklapanja ugovora propisuje se sadržaj obrasca za podnošenje prijave na javni poziv za podnošenje ponuda za sklapanje ugovora sukladno iskazanim podrebama u merži socijalnih usluga, postupku pregovaranja te načinu sklapanja ugovora. Pravilnikom o metodologiji za izračun cijena socijalnih usluga, Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga i Pravilnikom o sudjelovanju korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima usluga regulirana je druga problematika koja ni u kojem slučaju nije povezana s predmetnim prijedlogom Pravilnika. Ovim prijedlogom Pravilnika na jasan i transparentan način se omogućuje ulazak u mrežu svim potencijalnim pružateljima usluga koji zadovolje propisane uvjete tj. imaju izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga, a sukladno potrebama u mreži.
3 OSJEČKI CENTAR ZA INKLUZIJU PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 10. Kada se radi o uslugama poput smještaja ili organiziranog stanovanja nije moguće odrediti vremensko trajanje usluge jer osoba uslugu prima sve dok ostvaruje pravo na određenu uslugu. Stoga je i ograničavanje ugovora na određeno vrijeme besmisleno jer i sama usluga organiziranog stanovanja nije vremenski ograničena. U odnosu na vrstu i količinu socijalne usluge ugovorom treba definirati i tko će i po kojim kriterijima odrediti koju razinu usluge korisnik prima te kako će se osigurati pravovremeno usklađivanje potrebne razine podrške s promjenama u potrebama korisnika. U odnosu na uslugu organiziranog stanovanja također nije definirano razdoblje prilagodbe od 6 mjeseci kada svi novi korisnici primaju sveobuhvatnu podršku. Nije prihvaćen Rok na koji se ugovor sklapa definiran je Zakonom o socijalnoj skrbi, dakle rječ je o ugovoru o pružanju socijalnih usluga na određeno vrijeme. Rok na određeno vrijeme tj. na 3 godine prati provedbu Zakona o državnom proračunu obzirom da se isti s projekcijama planira na 3 godine. Isto tako obzirom da ste spomenuli licenciju (izvršno rješenje o minimalnim mjerilima za pružanje socijalnih), ista je ograničena na razdoblje do 3.godine, stoga uzimajujući u obzir sve iznijeto, vaš prijedlog ne možemo uvažiti. Razina usluge koja je potrebna pojedinom korisniku nije predmet uređenja ugovora o pružanju socijalnih usluga, već je premet rješenja Zavoda za socijalne rad kojim se korisniku priznaje pravo na socijalnu uslugu. Usluga se ugovara temeljem rješenja o ispunjavanju minimalnih mjerila za pružanje socijalnih usluga i iskazanih potreba.
4 OSJEČKI CENTAR ZA INKLUZIJU PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 9. U odnosu na točku a) sklapanje ugovora na određeno vrijeme stavlja nedržavne pružatelje usluge ali i korisnike usluge u nepovoljniji položaj u odnosu na državne pružatelje usluge te stoga predstavlja nejednak pristup što je u suprotnosti s deklariranom politikom ministarstva nadležnog za socijalnu skrb, pogotovo ako ne postoji mehanizam kojim se osigurava da ukoliko pružatelj usluge zadovoljava uvijete Pravilnika o mjerilima do produženja vremenski određenih ugovora dolazi automatizmom. Smatramo da Zakon o socijalnoj skrbi te Pravilnik o mjerilima vrlo jasno postavljaju uvjete koje pružatelj usluge mora zadovoljiti da bi istu pružao ali i mehanizme koji su na raspolaganju kako bi pružatelj usluge koji ne djeluje sukladno spomenutom Pravilniku prestao s radom. Ne vidimo razloga zašto pružatelji usluge koju istu na dan stupanja na snagu ovog pravilnika pružaju više od 5 godina ne bi imali ugovor bez vremenskog ograničenja Nije prihvaćen Rok na koji se ugovor sklapa definiran je Zakonom o socijalnoj skrbi, dakle rječ je o ugovoru o pružanju socijalnih usluga na određeno vrijeme. Rok na određeno vrijeme tj. na 3 godine prati provedbu Zakona o državnom proračunu obzirom da se isti s projekcijama planira na 3 godine. Isto tako obzirom da ste spomenuli licenciju (izvršno rješenje o minimalnim mjerilima za pružanje socijalnih), ista je ograničena na razdoblje do 3.godine, stoga uzimajujući u obzir sve iznijeto, vaš prijedlog ne možemo uvažiti.
5 OSJEČKI CENTAR ZA INKLUZIJU PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 8. Predlažemo da se članak 8. razradi jer se ovako napisan ne razlikuje od članka 244. Zakona o socijalnoj skrbi. Sam postupak pregovaranja bi trebao biti razrađen u korake i bolje definiran - koji su kriteriji po kojima će se određivati cijena specifične usluge unutar intervala (npr. u odnosu na organizirano stanovanje kriterij bi mogao biti broj korisnika u jednom stanu pri čemu bi niži broj osoba u stanu zahtijevao višu cijenu). U nedostatku mehanizama procjene kvalitete pružene usluge, po kojim kriterijima će se birati pružatelji usluga s kojima će se sklopiti ugovor? Ukoliko će glavni kriterij biti tražena cijena smatramo da je nužno potrebno zbog dobrobiti korisnika usluga izvršiti provjeru da li za određenu socijalnu uslugu pružatelj usluge zadovoljava uvijete u odnosu na normative broja i strukture osoblja koje propisuje Pravilnik o mjerilima. Nije prihvaćen Rokovi će biti definirani javnim pozivom. Kriteriji za odabir će biti također definirani javnim pozivom koji će biti javno dostupni i transparenti. Postupak pregovaranja provodimo sa svakim pružateljm usluga zasebno, te je rezulat pregovaranja potencijalno ugovor o pružanju socijalnih usluga (napomena: krajnji rezulat pregovaranja ni ne mora bit ugovor, pružatelj usluge npr. može odustati od ugovora iz različitih razloga).
6 OSJEČKI CENTAR ZA INKLUZIJU PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 7. U odnosu na točku 7. predlažemo da se postavi rok za trajanje postupka pregovaranja. U odnosu na točku 6. predlažemo da se postavi neki rok unutar kojeg nadležna organizacijska jedinica sastavlja zapisnik te isti dostavlja prijavitelju na javni poziv U odnosu na točku 8. smatramo da je za transparentnost sustava potrebno da nadležna organizacijska jedinica objavi izabrane ponuditelje te kriterije temeljem kojih su izabrani uključujući i cijenu socijalne usluge i njeno obrazloženje Moguće rješenje je da se postavi rok od 30 dana unutar kojeg nadležna organizacijska jedinica treba donijeti odluku o prihvaćanju ili odbijanju ponuditelja ili se s istekom roka smatra da je ponuda prihvaćena. Nije prihvaćen Rokovi će biti definirani javnim pozivom. Kriteriji za odabir će biti također definirani javnim pozivom koji će biti javno dostupni i transparenti. Postupak pregovaranja provodimo sa svakim pružateljm usluga zasebno, te je rezulat pregovaranja potencijalno ugovor o pružanju socijalnih usluga (napomena: krajnji rezulat pregovaranja ni ne mora bit ugovor, pružatelj usluge npr. može odustati iz različitit razloga).
7 OSJEČKI CENTAR ZA INKLUZIJU PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 6. U odnosu na točku b) da li ista organizacijska jedinica već postoji? U odnosu na točku a) ako nisu definirani rokovi u kojima se svake godine provodi javni poziv onda se specifično u odnosu na pružatelje usluge organiziranog stanovanja pojavljuje problem. Pružatelji usluga organiziranog stanovanja stavljaju se u situaciju gdje mjesecima unaprijed trebaju pokrivati trošak licenciranja, najma stana ali i osoblja koje je sukladno Pravilniku o mjerilima potrebno osigurati kako bi se dobilo izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila. Pošto je iz iskustva pružatelja usluge organiziranog stanovanja jasno da postupak licenciranja traje mjesecima te da iziskuje značajna financijska sredstva predlažemo da se izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila uvjetuje za početak pružanja same usluge a ne za prijavu na javni poziv. Organizirano stanovanje se u većini slučajeva pruža u stanovima koji su u najmu pa je stoga nelogično, destimulirajuće i neživotno unajmiti i opremiti stan, osigurati potrebno osoblje te investirati u proces licenciranja pa onda čekati da se objavi javni natječaj (koji se možda nikada neće ni objaviti) a pokrivati troškove licencirane usluge u međuvremenu. Nije prihvaćen Pružatelji socijalnih usluga drugih osnivača mogu korisnicima temeljem privatnog ugovora pružati usluge izvršnošću rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga. To znači da prije dobivanja licencije moraju ispuniti sve uvjete propisane drugim provedbenim propisom. Čekati objavu javnog poziva ni kom slučaju ne znači da pružatelj usluge ukoliko ima izvršno rješenje o minimalnim mjerilima za pružanje socijalnih usluga ne može početi pružati uslugu korisnicima temeljem privatnog ugovora te planirat svoje poslovanje i razvijat se. Ulazak u mrežu pružatelja socijalnih usluga temeljem javnog poziva znači da taj pružatelj socjalnih usluga za određeni broj ugovorenih mjesta pruža usluge korisnicima temeljem rješenja/uputnice Hrvatskog Zavoda za socijalne rad te ni u kojem slučaju ne ograničava niti utječe na poslovanje pružatelja usluga drugih osnivača.
8 OSJEČKI CENTAR ZA INKLUZIJU PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 5. Potrebno je priložiti obrazac u kojem bi bili vidljivi elementi troška usluge (osoblje, materijalni troškovi...) jer nije razvidno na koji način će organizacijska jedinica donositi odluku o cijeni unutar intervala. Predlažemo da pružatelj usluga na obrascu koji je već propisan Pravilnikom za metodologiju razradi prijedlog cijene usluge u kojoj je i vidljivo zadovoljavanje normativa u odnosu na potrebne radnike postavljenih Pravilnikom o mjerilima. Smatramo da je također potrebno da pružatelj priloži objašnjenje predložene cijene usluge tj. racionalu za predloženi iznos. U odnosu na točku 1. informacija o vrsti socijalne usluge u mreži za pružatelje usluga u mreži, ako se radi o pružateljima usluga u mreži onda bi bilo smisleno da ministarstvo koje temeljem podataka iz mreže socijalnih usluga raspisuje natječaj ima tražene podatke? Nije prihvaćen Kriteriji za odabir pružatelja usluga će se propisati javnim pozivom, uvažavajući pri tom jednakost i transparentnost u postupanju prilikom odabira pružatelja socijalnih usluga. Također napominjemo da kriteriji ne moraju svakim javnim pozivom bit isti.
9 OSJEČKI CENTAR ZA INKLUZIJU PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 4. U odnosu na točku 3., dok se u samom javnom pozivu mogu propisati specifični kriteriji za odabir, ovim Pravilnikom bi trebali biti definirani opći kriteriji. Da li postoji obveza objave podatka o mreži socijalnih usluga te da li postoji obveza osiguravanja potrebnih sredstava za usluge koje su u mreži identificirane kao potrebne? Nije prihvaćen Javnim pozivom će se propisati kriterij za odabir pružatelja socijalnih usluga. Prijedlogom Pravilnika nisu propisani ni opći ni specifični kriterij već će se kriteriji za odabir jasno propisati javnim pozivom, kao što je navedeno u Prijedlogu Pravilnika.
10 OSJEČKI CENTAR ZA INKLUZIJU PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 2. Po našim saznanjima zadnja verzija mreže socijalnih usluga je objavljena na stranicama ministarstva 2018. godine. Potrebno je definirati rok unutar kojeg nadležno ministarstvo objavljuje mrežu socijalnih usluga svake godine. Nije prihvaćen Navedeni prijedlog nije predmet uređenja ovog Prijedloga Pravilnika.
11 OSJEČKI CENTAR ZA INKLUZIJU PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 1. Ovim se pravilnikom postupak pregovaranja definira samo u kontekstu ugovora koji su rezultat javnog poziva. Potrebno je definirati status onih pružatelja usluga koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika već imaju važeće ugovore o pružanju socijalnih usluga (vremenski ograničene i trajne). Nije jasno koja je funkcija pregovaranja i ugovaranja u odnosu na državne pružatelje usluge kojima Ministar odlukom određuje cijenu, a koji se također mogu javljati na javni poziv. Nije prihvaćen Navedena problemetika regulirana je Zakonom o socijlanoj skrbi, te nije predmet uređenja ovog prijedloga Pravilnika. Također napominjemo da su državni pružatelji socijalnih usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi kao i pružatelji socijalnih usluga s kojima ministartsvo ima sklopljene ugovore o pružanju socijalnih uluga u mreži (za socijalne usluge za koje imamo sklopljene ugovore).
12 OSJEČKI CENTAR ZA INKLUZIJU PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA Ovim pravilnikom nije osigurana transparentnost ugovaranja socijalnih usluga niti su razrađeni koraci postupka pregovaranja i ugovaranja socijalnih usluga. Pravilnik nije usklađen s Pravilnikom o metodologiji za izračun cijena usluga, Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga te Pravilnikom o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima skrbi izvan vlastite obitelji (koji nije niti donesen). Nije prihvaćen Prijedlogom Pravilnika o sadržaju obrasca za podnošenje prijava na javni poziv, postupku pregovaranja, načinu i uvjetima sklapanja ugovora propisuje se sadržaj obrasca za podnošenje prijave na javni poziv za podnošenje ponuda za sklapanje ugovora sukladno iskazanim podrebama u merži socijalnih usluga, postupku pregovaranja te načinu sklapanja ugovora. Pravilnikom o metodologiji za izračun cijena socijalnih usluga, Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga i Pravilnikom o sudjelovanju korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima usluga regulirana je druga problematika koja ni u kojem slučaju nije povezana s predmetnim prijedlogom Pravilnika. Ovim prijedlogom Pravilnika na jasan i transparentan način se omogućuje ulazak u mrežu svim potencijalnim pružateljima usluga koji zadovolje propisane uvjete tj. imaju izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga, a sukladno potrebama u mreži.
13 CIP Slavonski Brod PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 10. Kada se radi o uslugama poput smještaja ili organiziranog stanovanja nije moguće odrediti vremensko trajanje usluge jer osoba uslugu prima sve dok ostvaruje pravo na određenu uslugu. Stoga je i ograničavanje ugovora na određeno vrijeme besmisleno jer i sama usluga organiziranog stanovanja nije vremenski ograničena. U odnosu na vrstu i količinu socijalne usluge ugovorom treba definirati i tko će i po kojim kriterijima odrediti koju razinu usluge korisnik prima te kako će se osigurati pravovremeno usklađivanje potrebne razine podrške s promjenama u potrebama korisnika. U odnosu na uslugu organiziranog stanovanja također nije definirano razdoblje prilagodbe od 6 mjeseci kada svi novi korisnici primaju sveobuhvatnu podršku. Nije prihvaćen Rok na koji se ugovor sklapa definiran je Zakonom o socijalnoj skrbi, dakle rječ je o ugovoru o pružanju socijalnih usluga na određeno vrijeme. Rok na određeno vrijeme tj. na 3 godine prati provedbu Zakona o državnom proračunu obzirom da se isti s projekcijama planira na 3 godine. Isto tako obzirom da ste spomenuli licenciju (izvršno rješenje o minimalnim mjerilima za pružanje socijalnih), ista je ograničena na razdoblje do 3.godine, stoga uzimajujući u obzir sve iznijeto, vaš prijedlog ne možemo uvažiti. Razina usluge koja je potrebna pojedinom korisniku nije predmet uređenja ugovora o pružanju socijalnih usluga, već je premet rješenja Zavoda za socijalne rad kojim se korisniku priznaje pravo na socijalnu uslugu. Usluga se ugovara temeljem rješenja o ispunjavanju minimalnih mjerila za pružanje socijalnih usluga i iskazanih potreba.
14 CIP Slavonski Brod PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 9. U odnosu na točku a) sklapanje ugovora na određeno vrijeme stavlja nedržavne pružatelje usluge ali i korisnike usluge u nepovoljniji položaj u odnosu na državne pružatelje usluge te stoga predstavlja nejednak pristup što je u suprotnosti s deklariranom politikom ministarstva nadležnog za socijalnu skrb, pogotovo ako ne postoji mehanizam kojim se osigurava da ukoliko pružatelj usluge zadovoljava uvijete Pravilnika o mjerilima do produženja vremenski određenih ugovora dolazi automatizmom. Smatramo da Zakon o socijalnoj skrbi te Pravilnik o mjerilima vrlo jasno postavljaju uvjete koje pružatelj usluge mora zadovoljiti da bi istu pružao ali i mehanizme koji su na raspolaganju kako bi pružatelj usluge koji ne djeluje sukladno spomenutom Pravilniku prestao s radom. Ne vidimo razloga zašto pružatelji usluge koju istu na dan stupanja na snagu ovog pravilnika pružaju više od 5 godina ne bi imali ugovor bez vremenskog ograničenja Nije prihvaćen Rok na koji se ugovor sklapa definiran je Zakonom o socijalnoj skrbi, dakle rječ je o ugovoru o pružanju socijalnih usluga na određeno vrijeme. Rok na određeno vrijeme tj. na 3 godine prati provedbu Zakona o državnom proračunu obzirom da se isti s projekcijama planira na 3 godine. Isto tako obzirom da ste spomenuli licenciju (izvršno rješenje o minimalnim mjerilima za pružanje socijalnih), ista je ograničena na razdoblje do 3.godine, stoga uzimajujući u obzir sve iznijeto, vaš prijedlog ne možemo uvažiti.
15 CIP Slavonski Brod PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 7. U odnosu na točku 7. predlažemo da se postavi rok za trajanje postupka pregovaranja. U odnosu na točku 6. predlažemo da se postavi neki rok unutar kojeg nadležna organizacijska jedinica sastavlja zapisnik te isti dostavlja prijavitelju na javni poziv Nije prihvaćen Rokovi će biti definirani javnim pozivom
16 CIP Slavonski Brod PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 7. U odnosu na točku 8. smatramo da je za transparentnost sustava potrebno da nadležna organizacijska jedinica objavi izabrane ponuditelje te kriterije temeljem kojih su izabrani uključujući i cijenu socijalne usluge i njeno obrazloženje Moguće rješenje je da se postavi rok od 30 dana unutar kojeg nadležna organizacijska jedinica treba donijeti odluku o prihvaćanju ili odbijanju ponuditelja ili se s istekom roka smatra da je ponuda prihvaćena. Nije prihvaćen Rokovi će biti definirani javnim pozivom. Kriteriji za odabir će biti također definirani javnim pozivom koji će biti javno dostupni i transparenti. Postupak pregovaranja provodimo sa svakim pružateljm usluga zasebno, te je rezulat pregovaranja potencijalno ugovor o pružanju socijalnih usluga (napomena: krajnji rezulat pregovaranja ni ne mora bit ugovor, pružatelj usluge npr. može odustati iz različitit razloga).
17 CIP Slavonski Brod PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 6. U odnosu na točku b) da li ista organizacijska jedinica već postoji? U odnosu na točku a) ako nisu definirani rokovi u kojima se svake godine provodi javni poziv onda se specifično u odnosu na pružatelje usluge organiziranog stanovanja pojavljuje problem. Pružatelji usluga organiziranog stanovanja stavljaju se u situaciju gdje mjesecima unaprijed trebaju pokrivati trošak licenciranja, najma stana ali i osoblja koje je sukladno Pravilniku o mjerilima potrebno osigurati kako bi se dobilo izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila. Pošto je iz iskustva pružatelja usluge organiziranog stanovanja jasno da postupak licenciranja traje mjesecima te da iziskuje značajna financijska sredstva predlažemo da se izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila uvjetuje za početak pružanja same usluge a ne za prijavu na javni poziv. Organizirano stanovanje se u većini slučajeva pruža u stanovima koji su u najmu pa je stoga nelogično, destimulirajuće i neživotno unajmiti i opremiti stan, osigurati potrebno osoblje te investirati u proces licenciranja pa onda čekati da se objavi javni natječaj (koji se možda nikada neće ni objaviti) a pokrivati troškove licencirane usluge u međuvremenu. Nije prihvaćen Pružatelji socijalnih usluga drugih osnivača mogu korisnicima temeljem privatnog ugovora pružati usluge izvršnošću rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga. To znači da prije dobivanja licencije moraju ispuniti sve uvjete propisane drugim provedbenim propisom. Čekati objavu javnog poziva ni kom slučaju ne znači da pružatelj usluge ukoliko ima izvršno rješenje o minimalnim mjerilima za pružanje socijalnih usluga ne može početi pružati uslugu korisnicima temeljem privatnog ugovora te planirat svoje poslovanje i razvijat se. Ulazak u mrežu pružatelja socijalnih usluga temeljem javnog poziva znači da taj pružatelj socjalnih usluga za određeni broj ugovorenih mjesta pruža usluge korisnicima temeljem rješenja/uputnice Hrvatskog Zavoda za socijalne rad te ni u kojem slučaju ne ograničava niti utječe na poslovanje pružatelja usluga drugih osnivača.
18 CIP Slavonski Brod PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 5. Potrebno je priložiti obrazac u kojem bi bili vidljivi elementi troška usluge (osoblje, materijalni troškovi...) jer nije razvidno na koji način će organizacijska jedinica donositi odluku o cijeni unutar intervala. Predlažemo da pružatelj usluga na obrascu koji je već propisan Pravilnikom za metodologiju razradi prijedlog cijene usluge u kojoj je i vidljivo zadovoljavanje normativa u odnosu na potrebne radnike postavljenih Pravilnikom o mjerilima. Smatramo da je također potrebno da pružatelj priloži objašnjenje predložene cijene usluge tj. racionalu za predloženi iznos. U odnosu na točku 1. informacija o vrsti socijalne usluge u mreži za pružatelje usluga u mreži, ako se radi o pružateljima usluga u mreži onda bi bilo smisleno da ministarstvo koje temeljem podataka iz mreže socijalnih usluga raspisuje natječaj ima tražene podatke? Nije prihvaćen Kriteriji za odabir pružatelja usluga će se propisati javnim pozivom, uvažavajući pri tom jednakost i transparentnost u postupanju prilikom odabira pružatelja socijalnih usluga. Također napominjemo da kriteriji ne moraju svakim javnim pozivom bit isti.
19 CIP Slavonski Brod PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 4. U odnosu na točku 3., dok se u samom javnom pozivu mogu propisati specifični kriteriji za odabir, ovim Pravilnikom bi trebali biti definirani opći kriteriji. Da li postoji obveza objave podatka o mreži socijalnih usluga te da li postoji obveza osiguravanja potrebnih sredstava za usluge koje su u mreži identificirane kao potrebne? Nije prihvaćen Javnim pozivom će se propisati kriterij za odabir pružatelja socijalnih usluga. Prijedlogom Pravilnika nisu propisani ni opći ni specifični kriterij već će se kriteriji za odabir jasno propisati javnim pozivom, kao što je navedeno u Prijedlogu Pravilnika.
20 CIP Slavonski Brod PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 2. Po našim saznanjima zadnja verzija mreže socijalnih usluga je objavljena na stranicama ministarstva 2018. godine. Potrebno je definirati rok unutar kojeg nadležno ministarstvo objavljuje mrežu socijalnih usluga svake godine. Nije prihvaćen Navedeni prijedlog nije predmet uređenja ovog Prijedloga Pravilnika.
21 CIP Slavonski Brod PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 1. Ovim se pravilnikom postupak pregovaranja definira samo u kontekstu ugovora koji su rezultat javnog poziva. Potrebno je definirati status onih pružatelja usluga koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika već imaju važeće ugovore o pružanju socijalnih usluga (vremenski ograničene i trajne). Nije jasno koja je funkcija pregovaranja i ugovaranja u odnosu na državne pružatelje usluge kojima Ministar odlukom određuje cijenu, a koji se također mogu javljati na javni poziv. Nije prihvaćen Navedena problemetika regulirana je Zakonom o socijlanoj skrbi, te nije predmet uređenja ovog prijedloga Pravilnika. Također napominjemo da su državni pružatelji socijalnih usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi kao i pružatelji socijalnih usluga s kojima ministartsvo ima sklopljene ugovore o pružanju socijalnih uluga u mreži (za socijalne usluge za koje imamo sklopljene ugovore).
22 Centar za inkluziju i socijalne usluge PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 10. U odnosu na vrstu i količinu socijalne usluge ugovorom treba definirati i tko će i po kojim kriterijima odrediti koju razinu usluge korisnik prima te kako će se osigurati pravovremeno usklađivanje potrebne razine podrške s promjenama u potrebama korisnika. U odnosu na uslugu organiziranog stanovanja također nije definirano razdoblje prilagodbe od 6 mjeseci kada svi novi korisnici primaju sveobuhvatnu podršku. Nije prihvaćen Razina usluge koja je potrebna pojedinom korisniku nije predmet uređenja ugovora o pružanju socijalnih usluga, već je premet rješenja Zavoda za socijalne rad kojim se korisniku priznaje pravo na socijalnu uslugu. Usluga se ugovara temeljem rješenja o ispunjavanju minimalnih mjerila za pružanje socijalnih usluga i iskazanih potreba
23 Centar za inkluziju i socijalne usluge PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 10. Kada se radi o uslugama poput smještaja ili organiziranog stanovanja nije moguće odrediti vremensko trajanje usluge jer osoba uslugu prima sve dok ostvaruje pravo na određenu uslugu. Stoga je i ograničavanje ugovora na određeno vrijeme besmisleno jer i sama usluga organiziranog stanovanja nije vremenski ograničena. Nije prihvaćen Rok na koji se ugovor sklapa definiran je Zakonom o socijalnoj skrbi, dakle rječ je o ugovoru o pružanju socijalnih usluga na određeno vrijeme. Rok na određeno vrijeme tj. na 3 godine prati provedbu Zakona o državnom proračunu obzirom da se isti s projekcijama planira na 3 godine. Isto tako obzirom da ste spomenuli licenciju (izvršno rješenje o minimalnim mjerilima za pružanje socijalnih), ista je ograničena na razdoblje do 3.godine, stoga uzimajujući u obzir sve iznijeto, vaš prijedlog ne možemo uvažiti.
24 Centar za inkluziju i socijalne usluge PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 9. U odnosu na točku a) sklapanje ugovora na određeno vrijeme stavlja nedržavne pružatelje usluge ali i korisnike usluge u nepovoljniji položaj u odnosu na državne pružatelje usluge te stoga predstavlja nejednak pristup što je u suprotnosti s deklariranom politikom ministarstva nadležnog za socijalnu skrb, pogotovo ako ne postoji mehanizam kojim se osigurava da ukoliko pružatelj usluge zadovoljava uvijete Pravilnika o mjerilima do produženja vremenski određenih ugovora dolazi automatizmom. Smatramo da Zakon o socijalnoj skrbi te Pravilnik o mjerilima vrlo jasno postavljaju uvjete koje pružatelj usluge mora zadovoljiti da bi istu pružao ali i mehanizme koji su na raspolaganju kako bi pružatelj usluge koji ne djeluje sukladno spomenutom Pravilniku prestao s radom. Ne vidimo razloga zašto pružatelji usluge koju istu na dan stupanja na snagu ovog pravilnika pružaju više od 5 godina ne bi imali ugovor bez vremenskog ograničenja. Nije prihvaćen Rok na koji se ugovor sklapa definiran je Zakonom o socijalnoj skrbi, dakle rječ je o ugovoru o pružanju socijalnih usluga na određeno vrijeme. Rok na određeno vrijeme tj. na 3 godine prati provedbu Zakona o državnom proračunu obzirom da se isti s projekcijama planira na 3 godine. Isto tako obzirom da ste spomenuli licenciju (izvršno rješenje o minimalnim mjerilima za pružanje socijalnih), ista je ograničena na razdoblje do 3.godine, stoga uzimajujući u obzir sve iznijeto, vaš prijedlog ne možemo uvažiti.
25 Centar za inkluziju i socijalne usluge PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 7. U odnosu na točku 6. predlažemo da se postavi neki rok unutar kojeg nadležna organizacijska jedinica sastavlja zapisnik te isti dostavlja prijavitelju na javni poziv Nije prihvaćen Rokovi će biti definirani javnim pozivom.
26 Centar za inkluziju i socijalne usluge PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 7. U odnosu na točku 7. predlažemo da se postavi rok za trajanje postupka pregovaranja. Nije prihvaćen Rokovi će biti definirani javnim pozivom.
27 Centar za inkluziju i socijalne usluge PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 7. U odnosu na točku 8. smatramo da je za transparentnost sustava potrebno da nadležna organizacijska jedinica objavi izabrane ponuditelje te kriterije temeljem kojih su izabrani uključujući i cijenu socijalne usluge i njeno obrazloženje Moguće rješenje je da se postavi rok od 30 dana unutar kojeg nadležna organizacijska jedinica treba donijeti odluku o prihvaćanju ili odbijanju ponuditelja ili se s istekom roka smatra da je ponuda prihvaćena. Nije prihvaćen Rokovi će biti definirani javnim pozivom. Kriteriji za odabir će biti također definirani javnim pozivom koji će biti javno dostupni i transparenti. Postupak pregovaranja provodimo sa svakim pružateljm usluga zasebno, te je rezulat pregovaranja potencijalno ugovor o pružanju socijalnih usluga (napomena: krajnji rezulat pregovaranja ni ne mora bit ugovor, pružatelj usluge npr. može odustati od ugovora iz različitih razloga).
28 Centar za inkluziju i socijalne usluge PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 6. U odnosu na točku a) ako nisu definirani rokovi u kojima se svake godine provodi javni poziv onda se specifično u odnosu na pružatelje usluge organiziranog stanovanja pojavljuje problem. Pružatelji usluga organiziranog stanovanja stavljaju se u situaciju gdje mjesecima unaprijed trebaju pokrivati trošak licenciranja, najma stana ali i osoblja koje je sukladno Pravilniku o mjerilima potrebno osigurati kako bi se dobilo izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila. Pošto je iz iskustva pružatelja usluge organiziranog stanovanja jasno da postupak licenciranja traje mjesecima te da iziskuje značajna financijska sredstva predlažemo da se izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila uvjetuje za početak pružanja same usluge a ne za prijavu na javni poziv. Organizirano stanovanje se u većini slučajeva pruža u stanovima koji su u najmu pa je stoga nelogično, destimulirajuće i neživotno unajmiti i opremiti stan, osigurati potrebno osoblje te investirati u proces licenciranja pa onda čekati da se objavi javni natječaj (koji se možda nikada neće ni objaviti) a pokrivati troškove licencirane usluge u međuvremenu. Nije prihvaćen Pružatelji socijalnih usluga drugih osnivača mogu korisnicima temeljem privatnog ugovora pružati usluge izvršnošću rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga. To znači da prije dobivanja licencije moraju ispuniti sve uvjete propisane drugim provedbenim propisom. Čekati objavu javnog poziva ni kom slučaju ne znači da pružatelj usluge ukoliko ima izvršno rješenje o minimalnim mjerilima za pružanje socijalnih usluga ne može početi pružati uslugu korisnicima temeljem privatnog ugovora te planirat svoje poslovanje i razvijat se. Ulazak u mrežu pružatelja socijalnih usluga temeljem javnog poziva znači da taj pružatelj socjalnih usluga za određeni broj ugovorenih mjesta pruža usluge korisnicima temeljem rješenja/uputnice Hrvatskog Zavoda za socijalne rad te ni u kojem slučaju ne ograničava niti utječe na poslovanje pružatelja usluga drugih osnivača.
29 Centar za inkluziju i socijalne usluge PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 5. Potrebno je priložiti obrazac u kojem bi bili vidljivi elementi troška usluge (osoblje, materijalni troškovi...) jer nije razvidno na koji način će organizacijska jedinica donositi odluku o cijeni unutar intervala. Predlažemo da pružatelj usluga na obrascu koji je već propisan Pravilnikom za metodologiju razradi prijedlog cijene usluge u kojoj je i vidljivo zadovoljavanje normativa u odnosu na potrebne radnike postavljenih Pravilnikom o mjerilima. Smatramo da je također potrebno da pružatelj priloži objašnjenje predložene cijene usluge tj. racionalu za predloženi iznos. Nije prihvaćen Kriteriji za odabir pružatelja usluga će se propisati javnim pozivom, uvažavajući pri tom jednakost i transparentnost u postupanju prilikom odabira pružatelja socijalnih usluga. Također napominjemo da kriteriji ne moraju svakim javnim pozivom bit isti.
30 Centar za inkluziju i socijalne usluge PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 4. U odnosu na točku 3., dok se u samom javnom pozivu mogu propisati specifični kriteriji za odabir, ovim Pravilnikom bi trebali biti definirani opći kriteriji. Nije prihvaćen Javnim pozivom će se propisati kriteriji za odabir pružatelja socijalnih usluga. Prijedlogom Pravilnika nisu propisani ni opći ni specifični kriterij već će se kriteriji za odabir jasno propisati javnim pozivom, kao što je navedeno u Prijedlogu Pravilnika.
31 Centar za inkluziju i socijalne usluge PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 3. Predlažemo da se Ministarstvo obveže na neki rok za raspisivanje Javnog poziva (npr. prvi kvartal godine, nakon objave intervala cijena usluga) kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi pružatelja usluga koji prije objave javnog natječaja moraju licencirati uslugu, a što zahtjeva značajne investicije. Bez jasnih vremenskih okvira za objavu natječaja pružatelji usluge ne mogu planirati investicije u razvoj novih usluga. Nije prihvaćen Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da Ministarstvo po potrebi rspisuje javni poziv za ulazak u mrežu sukladno iskazanim potrebama u mreži, vodeći pri tom računa o tome postoji li mogućnost doougovaranja usluge s pružateljima usluga koji uslugu pružaju u mreži. Stoga ograničavanje različitim rokovima glede raspisivanja javnog poziva nije oportuno niti u skladu s iskazanim potrebama u mreži za različite korisničke skupine. Navedno ne ograničava pružatelje usluga drugih osnivača da uslugu za koju imaju izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga pružaju van mreže (privatni ugovori s korisnicima).
32 Centar za inkluziju i socijalne usluge PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 2. Po našim saznanjima zadnja verzija mreže socijalnih usluga je objavljena na stranicama ministarstva 2018. godine. Potrebno je definirati rok unutar kojeg nadležno ministarstvo objavljuje mrežu socijalnih usluga svake godine. Nije prihvaćen Navedeni prijedlog nije predmet uređenja ovog Prijedloga Pravilnika.
33 Centar za inkluziju i socijalne usluge PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 1. Ovim se pravilnikom postupak pregovaranja definira samo u kontekstu ugovora koji su rezultat javnog poziva. Potrebno je definirati status onih pružatelja usluga koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika već imaju važeće ugovore o pružanju socijalnih usluga (vremenski ograničene i trajne). Nije jasno koja je funkcija pregovaranja i ugovaranja u odnosu na državne pružatelje usluge kojima Ministar odlukom određuje cijenu, a koji se također mogu javljati na javni poziv. Nije prihvaćen Navedena problemetika regulirana je Zakonom o socijlanoj skrbi, te nije predmet uređenja ovog prijedloga Pravilnika. Također napominjemo da su državni pružatelji socijalnih usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi kao i pružatelji socijalnih usluga s kojima ministartsvo ima sklopljene ugovore o pružanju socijalnih uluga u mreži (za socijalne usluge za koje imamo sklopljene ugovore).
34 Centar za socijalnu inkluziju Šibenik PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 10. Kada se radi o uslugama poput smještaja ili organiziranog stanovanja nije moguće odrediti vremensko trajanje usluge jer osoba uslugu prima sve dok ostvaruje pravo na određenu uslugu. Stoga je i ograničavanje ugovora na određeno vrijeme besmisleno jer i sama usluga organiziranog stanovanja nije vremenski ograničena. Nije prihvaćen Rok na koji se ugovor sklapa definiran je Zakonom o socijalnoj skrbi, dakle rječ je o ugovoru o pružanju socijalnih usluga na određeno vrijeme. Rok na određeno vrijeme tj. na 3 godine prati provedbu Zakona o državnom proračunu obzirom da se isti s projekcijama planira na 3 godine. Isto tako obzirom da ste spomenuli licenciju (izvršno rješenje o minimalnim mjerilima za pružanje socijalnih), ista je ograničena na razdoblje do 3.godine, stoga uzimajujući u obzir sve iznijeto, vaš prijedlog ne možemo uvažiti.
35 Centar za socijalnu inkluziju Šibenik PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 10. U odnosu na vrstu i količinu socijalne usluge ugovorom treba definirati i tko će i po kojim kriterijima odrediti koju razinu usluge korisnik prima te kako će se osigurati pravovremeno usklađivanje potrebne razine podrške s promjenama u potrebama korisnika. U odnosu na uslugu organiziranog stanovanja također nije definirano razdoblje prilagodbe od 6 mjeseci kada svi novi korisnici primaju sveobuhvatnu podršku. Nije prihvaćen Razina usluge koja je potrebna pojedinom korisniku nije predmet uređenja ugovora o pružanju socijalnih usluga, već je premet rješenja Zavoda za socijalne rad kojim se korisniku priznaje pravo na socijalnu uslugu. Usluga se ugovara temeljem rješenja o ispunjavanju minimalnih mjerila za pružanje socijalnih usluga i iskazanih potreba
36 Centar za socijalnu inkluziju Šibenik PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 9. U odnosu na točku a) sklapanje ugovora na određeno vrijeme stavlja nedržavne pružatelje usluge ali i korisnike usluge u nepovoljniji položaj u odnosu na državne pružatelje usluge te stoga predstavlja nejednak pristup što je u suprotnosti s deklariranom politikom ministarstva nadležnog za socijalnu skrb, pogotovo ako ne postoji mehanizam kojim se osigurava da ukoliko pružatelj usluge zadovoljava uvijete Pravilnika o mjerilima do produženja vremenski određenih ugovora dolazi automatizmom. Smatramo da Zakon o socijalnoj skrbi te Pravilnik o mjerilima vrlo jasno postavljaju uvjete koje pružatelj usluge mora zadovoljiti da bi istu pružao ali i mehanizme koji su na raspolaganju kako bi pružatelj usluge koji ne djeluje sukladno spomenutom Pravilniku prestao s radom. Ne vidimo razloga zašto pružatelji usluge koju istu na dan stupanja na snagu ovog pravilnika pružaju više od 5 godina ne bi imali ugovor bez vremenskog ograničenja. Nije prihvaćen Rok na koji se ugovor sklapa definiran je Zakonom o socijalnoj skrbi, dakle rječ je o ugovoru o pružanju socijalnih usluga na određeno vrijeme. Rok na određeno vrijeme tj. na 3 godine prati provedbu Zakona o državnom proračunu obzirom da se isti s projekcijama planira na 3 godine. Isto tako obzirom da ste spomenuli licenciju (izvršno rješenje o minimalnim mjerilima za pružanje socijalnih), ista je ograničena na razdoblje do 3.godine, stoga uzimajujući u obzir sve iznijeto, vaš prijedlog ne možemo uvažiti.
37 Centar za socijalnu inkluziju Šibenik PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 7. U odnosu na točku 8. smatramo da je za transparentnost sustava potrebno da nadležna organizacijska jedinica objavi izabrane ponuditelje te kriterije temeljem kojih su izabrani uključujući i cijenu socijalne usluge i njeno obrazloženje Moguće rješenje je da se postavi rok od 30 dana unutar kojeg nadležna organizacijska jedinica treba donijeti odluku o prihvaćanju ili odbijanju ponuditelja ili se s istekom roka smatra da je ponuda prihvaćena. Nije prihvaćen Rokovi će biti definirani javnim pozivom. Kriteriji za odabir će biti također definirani javnim pozivom koji će biti javno dostupni i transparenti. Postupak pregovaranja provodimo sa svakim pružateljm usluga zasebno, te je rezulat pregovaranja potencijalno ugovor o pružanju socijalnih usluga (napomena: krajnji rezulat pregovaranja ni ne mora bit ugovor, pružatelj usluge npr. može odustati od ugovora iz različitih razloga).
38 Centar za socijalnu inkluziju Šibenik PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 7. U odnosu na točku 7. predlažemo da se postavi rok za trajanje postupka pregovaranja. Nije prihvaćen Rokovi će biti definirani u javnom pozivu.
39 Centar za socijalnu inkluziju Šibenik PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 7. U odnosu na točku 6. predlažemo da se postavi neki rok unutar kojeg nadležna organizacijska jedinica sastavlja zapisnik te isti dostavlja prijavitelju na javni poziv Nije prihvaćen Rokovi će biti definirani u javnom pozivu.
40 Centar za socijalnu inkluziju Šibenik PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 6. U odnosu na točku a) ako nisu definirani rokovi u kojima se svake godine provodi javni poziv onda se specifično u odnosu na pružatelje usluge organiziranog stanovanja pojavljuje problem. Pružatelji usluga organiziranog stanovanja stavljaju se u situaciju gdje mjesecima unaprijed trebaju pokrivati trošak licenciranja, najma stana ali i osoblja koje je sukladno Pravilniku o mjerilima potrebno osigurati kako bi se dobilo izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila. Pošto je iz iskustva pružatelja usluge organiziranog stanovanja jasno da postupak licenciranja traje mjesecima te da iziskuje značajna financijska sredstva predlažemo da se izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila uvjetuje za početak pružanja same usluge a ne za prijavu na javni poziv. Organizirano stanovanje se u većini slučajeva pruža u stanovima koji su u najmu pa je stoga nelogično, destimulirajuće i neživotno unajmiti i opremiti stan, osigurati potrebno osoblje te investirati u proces licenciranja pa onda čekati da se objavi javni natječaj (koji se možda nikada neće ni objaviti) a pokrivati troškove licencirane usluge u međuvremenu. Nije prihvaćen Pružatelji socijalnih usluga drugih osnivača mogu korisnicima temeljem privatnog ugovora pružati usluge izvršnošću rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga. To znači da prije dobivanja licencije moraju ispuniti sve uvjete propisane drugim provedbenim propisom. Čekati objavu javnog poziva ni kom slučaju ne znači da pružatelj usluge ukoliko ima izvršno rješenje o minimalnim mjerilima za pružanje socijalnih usluga ne može početi pružati uslugu korisnicima temeljem privatnog ugovora te planirat svoje poslovanje i razvijat se. Ulazak u mrežu pružatelja socijalnih usluga temeljem javnog poziva znači da taj pružatelj socjalnih usluga za određeni broj ugovorenih mjesta pruža usluge korisnicima temeljem rješenja/uputnice Hrvatskog Zavoda za socijalne rad te ni u kojem slučaju ne ograničava niti utječe na poslovanje pružatelja usluga drugih osnivača.
41 Centar za socijalnu inkluziju Šibenik PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 5. Potrebno je priložiti obrazac u kojem bi bili vidljivi elementi troška usluge (osoblje, materijalni troškovi...) jer nije razvidno na koji način će organizacijska jedinica donositi odluku o cijeni unutar intervala. Predlažemo da pružatelj usluga na obrascu koji je već propisan Pravilnikom za metodologiju razradi prijedlog cijene usluge u kojoj je i vidljivo zadovoljavanje normativa u odnosu na potrebne radnike postavljenih Pravilnikom o mjerilima. Smatramo da je također potrebno da pružatelj priloži objašnjenje predložene cijene usluge tj. racionalu za predloženi iznos. Nije prihvaćen Kriteriji za odabir pružatelja usluga će se propisati javnim pozivom, uvažavajući pri tom jednakost i transparentnost u postupanju prilikom odabira pružatelja socijalnih usluga. Također napominjemo da kriteriji ne moraju svakim javnim pozivom bit isti.
42 Centar za socijalnu inkluziju Šibenik PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 4. U odnosu na točku 3., dok se u samom javnom pozivu mogu propisati specifični kriteriji za odabir, ovim Pravilnikom bi trebali biti definirani opći kriteriji. Nije prihvaćen Javnim pozivom će se propisati kriteriji za odabir pružatelja socijalnih usluga. Prijedlogom Pravilnika nisu propisani ni opći ni specifični kriterij već će se kriteriji za odabir jasno propisati javnim pozivom, kao što je navedeno u Prijedlogu Pravilnika.
43 Centar za socijalnu inkluziju Šibenik PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 3. Predlažemo da se Ministarstvo obveže na neki rok za raspisivanje Javnog poziva (npr. prvi kvartal godine, nakon objave intervala cijena usluga) kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi pružatelja usluga koji prije objave javnog natječaja moraju licencirati uslugu, a što zahtjeva značajne investicije. Bez jasnih vremenskih okvira za objavu natječaja pružatelji usluge ne mogu planirati investicije u razvoj novih usluga. Nije prihvaćen Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da Ministarstvo po potrebi rspisuje javni poziv za ulazak u mrežu sukladno iskazanim potrebama u mreži, vodeći pri tom računa o tome postoji li mogućnost doougovaranja usluge s pružateljima usluga koji uslugu pružaju u mreži. Stoga ograničavanje različitim rokovima glede raspisivanja javnog poziva nije oportuno niti u skladu s iskazanim potrebama u mreži za različite korisničke skupine. Navedno ne ograničava pružatelje usluga drugih osnivača da uslugu za koju imaju izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga pružaju van mreže (privatni ugovori s korisnicima).
44 Centar za socijalnu inkluziju Šibenik PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 2. Po našim saznanjima zadnja verzija mreže socijalnih usluga je objavljena na stranicama ministarstva 2018. godine. Potrebno je definirati rok unutar kojeg nadležno ministarstvo objavljuje mrežu socijalnih usluga svake godine. Nije prihvaćen Navedeni prijedlog nije predmet uređenja ovog Prijedloga Pravilnika.
45 Centar za socijalnu inkluziju Šibenik PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 1. Ovim se pravilnikom postupak pregovaranja definira samo u kontekstu ugovora koji su rezultat javnog poziva. Potrebno je definirati status onih pružatelja usluga koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika već imaju važeće ugovore o pružanju socijalnih usluga (vremenski ograničene i trajne). Nije jasno koja je funkcija pregovaranja i ugovaranja u odnosu na državne pružatelje usluge kojima Ministar odlukom određuje cijenu, a koji se također mogu javljati na javni poziv. Nije prihvaćen Navedena problemetika regulirana je Zakonom o socijlanoj skrbi, te nije predmet uređenja ovog prijedloga Pravilnika. Također napominjemo da su državni pružatelji socijalnih usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi kao i pružatelji socijalnih usluga s kojima ministartsvo ima sklopljene ugovore o pružanju socijalnih uluga u mreži (za socijalne usluge za koje imamo sklopljene ugovore).
46 Centar za socijalnu inkluziju Šibenik PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA U cijelosti podržavamo komentare Saveza udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja. Ovim pravilnikom nije osigurana transparentnost ugovaranja socijalnih usluga niti su razrađeni koraci postupka pregovaranja i ugovaranja socijalnih usluga. Pravilnik nije usklađen s Pravilnikom o metodologiji za izračun cijena usluga, Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga te Pravilnikom o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima skrbi izvan vlastite obitelji (koji nije niti donesen). Nije prihvaćen Prijedlogom Pravilnika o sadržaju obrasca za podnošenje prijava na javni poziv, postupku pregovaranja, načinu i uvjetima sklapanja ugovora propisuje se sadržaj obrasca za podnošenje prijave na javni poziv za podnošenje ponuda za sklapanje ugovora sukladno iskazanim podrebama u merži socijalnih usluga, postupku pregovaranja te načinu sklapanja ugovora. Pravilnikom o metodologiji za izračun cijena socijalnih usluga, Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga i Pravilnikom o sudjelovanju korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima usluga regulirana je druga problematika koja ni u kojem slučaju nije povezana s predmetnim prijedlogom Pravilnika. Ovim prijedlogom Pravilnika na jasan i transparentan način se omogućuje ulazak u mrežu svim potencijalnim pružateljima usluga koji zadovolje propisane uvjete tj. imaju izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga, a sukladno potrebama u mreži.
47 Udruga za promicanje inkluzije PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 10. U odnosu na vrstu i količinu socijalne usluge ugovorom treba definirati i tko će i po kojim kriterijima odrediti koju razinu usluge korisnik prima te kako će se osigurati pravovremeno usklađivanje potrebne razine podrške s promjenama u potrebama korisnika. U odnosu na uslugu organiziranog stanovanja također nije definirano razdoblje prilagodbe od 6 mjeseci kada svi novi korisnici primaju sveobuhvatnu podršku. Nije prihvaćen Razina usluge koja je potrebna pojedinom korisniku nije predmet uređenja ugovora o pružanju socijalnih usluga, već je premet rješenja Zavoda za socijalne rad kojim se korisniku priznaje pravo na socijalnu uslugu. Usluga se ugovara temeljem rješenja o ispunjavanju minimalnih mjerila za pružanje socijalnih usluga i iskazanih potreba
48 Udruga za promicanje inkluzije PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 10. Kada se radi o uslugama poput smještaja ili organiziranog stanovanja nije moguće odrediti vremensko trajanje usluge jer osoba uslugu prima sve dok ostvaruje pravo na određenu uslugu. Stoga je i ograničavanje ugovora na određeno vrijeme besmisleno jer i sama usluga organiziranog stanovanja nije vremenski ograničena. Nije prihvaćen Razina usluge koja je potrebna pojedinom korisniku nije predmet uređenja ugovora o pružanju socijalnih usluga, već je premet rješenja Zavoda za socijalne rad kojim se korisniku priznaje pravo na socijalnu uslugu. Usluga se ugovara temeljem rješenja o ispunjavanju minimalnih mjerila za pružanje socijalnih usluga i iskazanih potreba
49 Udruga za promicanje inkluzije PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 9. U odnosu na točku a) sklapanje ugovora na određeno vrijeme stavlja nedržavne pružatelje usluge ali i korisnike usluge u nepovoljniji položaj u odnosu na državne pružatelje usluge te stoga predstavlja nejednak pristup što je u suprotnosti s deklariranom politikom ministarstva nadležnog za socijalnu skrb, pogotovo ako ne postoji mehanizam kojim se osigurava da ukoliko pružatelj usluge zadovoljava uvijete Pravilnika o mjerilima do produženja vremenski određenih ugovora dolazi automatizmom. Smatramo da Zakon o socijalnoj skrbi te Pravilnik o mjerilima vrlo jasno postavljaju uvjete koje pružatelj usluge mora zadovoljiti da bi istu pružao ali i mehanizme koji su na raspolaganju kako bi pružatelj usluge koji ne djeluje sukladno spomenutom Pravilniku prestao s radom. Ne vidimo razloga zašto pružatelji usluge koju istu na dan stupanja na snagu ovog pravilnika pružaju više od 5 godina ne bi imali ugovor bez vremenskog ograničenja Nije prihvaćen Rok na koji se ugovor sklapa definiran je Zakonom o socijalnoj skrbi, dakle rječ je o ugovoru o pružanju socijalnih usluga na određeno vrijeme. Rok na određeno vrijeme tj. na 3 godine prati provedbu Zakona o državnom proračunu obzirom da se isti s projekcijama planira na 3 godine. Isto tako obzirom da ste spomenuli licenciju (izvršno rješenje o minimalnim mjerilima za pružanje socijalnih), ista je ograničena na razdoblje do 3.godine, stoga uzimajujući u obzir sve iznijeto, vaš prijedlog ne možemo uvažiti.
50 Udruga za promicanje inkluzije PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 7. U odnosu na točku 6. predlažemo da se postavi neki rok unutar kojeg nadležna organizacijska jedinica sastavlja zapisnik te isti dostavlja prijavitelju na javni poziv Nije prihvaćen Rokovi će biti definirani u javnom pozivu.
51 Udruga za promicanje inkluzije PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 7. U odnosu na točku 7. predlažemo da se postavi rok za trajanje postupka pregovaranja. Nije prihvaćen Rokovi će biti definirani u javnom pozivu.
52 Udruga za promicanje inkluzije PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 7. U odnosu na točku 8. smatramo da je za transparentnost sustava potrebno da nadležna organizacijska jedinica objavi izabrane ponuditelje te kriterije temeljem kojih su izabrani uključujući i cijenu socijalne usluge i njeno obrazloženje Moguće rješenje je da se postavi rok od 30 dana unutar kojeg nadležna organizacijska jedinica treba donijeti odluku o prihvaćanju ili odbijanju ponuditelja ili se s istekom roka smatra da je ponuda prihvaćena. Nije prihvaćen Rokovi će biti definirani javnim pozivom. Kriteriji za odabir će biti također definirani javnim pozivom koji će biti javno dostupni i transparenti. Postupak pregovaranja provodimo sa svakim pružateljm usluga zasebno, te je rezulat pregovaranja potencijalno ugovor o pružanju socijalnih usluga (napomena: krajnji rezulat pregovaranja ni ne mora bit ugovor, pružatelj usluge npr. može odustati od ugovora iz različitih razloga).
53 Udruga za promicanje inkluzije PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 6. U odnosu na točku a) ako nisu definirani rokovi u kojima se svake godine provodi javni poziv onda se specifično u odnosu na pružatelje usluge organiziranog stanovanja pojavljuje problem. Pružatelji usluga organiziranog stanovanja stavljaju se u situaciju gdje mjesecima unaprijed trebaju pokrivati trošak licenciranja, najma stana ali i osoblja koje je sukladno Pravilniku o mjerilima potrebno osigurati kako bi se dobilo izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila. Pošto je iz iskustva pružatelja usluge organiziranog stanovanja jasno da postupak licenciranja traje mjesecima te da iziskuje značajna financijska sredstva predlažemo da se izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila uvjetuje za početak pružanja same usluge a ne za prijavu na javni poziv. Organizirano stanovanje se u većini slučajeva pruža u stanovima koji su u najmu pa je stoga nelogično, destimulirajuće i neživotno unajmiti i opremiti stan, osigurati potrebno osoblje te investirati u proces licenciranja pa onda čekati da se objavi javni natječaj (koji se možda nikada neće ni objaviti) a pokrivati troškove licencirane usluge u međuvremenu. Nije prihvaćen Pružatelji socijalnih usluga drugih osnivača mogu korisnicima temeljem privatnog ugovora pružati usluge izvršnošću rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga. To znači da prije dobivanja licencije moraju ispuniti sve uvjete propisane drugim provedbenim propisom. Čekati objavu javnog poziva ni kom slučaju ne znači da pružatelj usluge ukoliko ima izvršno rješenje o minimalnim mjerilima za pružanje socijalnih usluga ne može početi pružati uslugu korisnicima temeljem privatnog ugovora te planirat svoje poslovanje i razvijat se. Ulazak u mrežu pružatelja socijalnih usluga temeljem javnog poziva znači da taj pružatelj socjalnih usluga za određeni broj ugovorenih mjesta pruža usluge korisnicima temeljem rješenja/uputnice Hrvatskog Zavoda za socijalne rad te ni u kojem slučaju ne ograničava niti utječe na poslovanje pružatelja usluga drugih osnivača.
54 Udruga za promicanje inkluzije PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 5. Potrebno je priložiti obrazac u kojem bi bili vidljivi elementi troška usluge (osoblje, materijalni troškovi...) jer nije razvidno na koji način će organizacijska jedinica donositi odluku o cijeni unutar intervala. Predlažemo da pružatelj usluga na obrascu koji je već propisan Pravilnikom za metodologiju razradi prijedlog cijene usluge u kojoj je i vidljivo zadovoljavanje normativa u odnosu na potrebne radnike postavljenih Pravilnikom o mjerilima. Smatramo da je također potrebno da pružatelj priloži objašnjenje predložene cijene usluge tj. racionalu za predloženi iznos. Nije prihvaćen Kriteriji za odabir pružatelja usluga će se propisati javnim pozivom, uvažavajući pri tom jednakost i transparentnost u postupanju prilikom odabira pružatelja socijalnih usluga. Također napominjemo da kriteriji ne moraju svakim javnim pozivom bit isti.
55 Udruga za promicanje inkluzije PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 4. U odnosu na točku 3., dok se u samom javnom pozivu mogu propisati specifični kriteriji za odabir, ovim Pravilnikom bi trebali biti definirani opći kriteriji. Nije prihvaćen Javnim pozivom će se propisati kriterij za odabir pružatelja socijalnih usluga. Prijedlogom Pravilnika nisu propisani ni opći ni specifični kriterij već će se kriteriji za odabir jasno propisati javnim pozivom, kao što je navedeno u Prijedlogu Pravilnika.
56 Udruga za promicanje inkluzije PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 3. Predlažemo da se Ministarstvo obveže na neki rok za raspisivanje Javnog poziva (npr. prvi kvartal godine, nakon objave intervala cijena usluga) kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi pružatelja usluga koji prije objave javnog natječaja moraju licencirati uslugu, a što zahtjeva značajne investicije. Bez jasnih vremenskih okvira za objavu natječaja pružatelji usluge ne mogu planirati investicije u razvoj novih usluga. Nije prihvaćen Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da Ministarstvo po potrebi rspisuje javni poziv za ulazak u mrežu sukladno iskazanim potrebama u mreži, vodeći pri tom računa o tome postoji li mogućnost doougovaranja usluge s pružateljima usluga koji uslugu pružaju u mreži. Stoga ograničavanje različitim rokovima glede raspisivanja javnog poziva nije oportuno niti u skladu s iskazanim potrebama u mreži za različite korisničke skupine. Navedno ne ograničava pružatelje usluga drugih osnivača da uslugu za koju imaju izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga pružaju van mreže (privatni ugovori s korisnicima).
57 Udruga za promicanje inkluzije PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 3. Potrebno je diferencirati između državnih i nedržavnih pružatelja usluge jer za državne pružatelje usluga nadležni ministar donosi odluku o cijeni usluga koje pružaju pa nije jasno o čemu bi oni pregovarali. U kontekstu usluge organiziranog stanovanja sukladno važećem Pravilniku o metodologiji za izračun cijene usluge nadležni ministar je donio odluku o cijeni ove usluge (koja je znatno niža od troška usluge koji će ministarstvo i dalje pokrivati) pa će se stvoriti iluzija da su državni pružatelji ove usluge jeftiniji od nedržavnih koji će tražiti cijenu u gornjoj granici intervala kako bi pokrili minimalne troškove usluge. Osim toga treba diferencirati između pružatelja usluge koji već imaju određenu cijenu usluge i onih kojim bi se cijena usluge tek postavila. Državni pružatelji usluga ne sklapaju ugovor o pružanju socijalnih usluga, pa nije jasno kako su ovim Pravilnikom regulirani. Nije prihvaćen Pružatelji socijalnih usluga kojima je osnivač Republika Hrvatska su u mreži po Zakonu o socijalnoj skrbi stoga Vaš prijedlog ne možemo razmatrati obzirom da je protivan Zakonu o socijalnoj skrbi.
58 Udruga za promicanje inkluzije PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 2. Po našim saznanjima zadnja verzija mreže socijalnih usluga je objavljena na stranicama ministarstva 2018. godine. Potrebno je definirati rok unutar kojeg nadležno ministarstvo objavljuje mrežu socijalnih usluga svake godine. Nije prihvaćen Navedeni prijedlog nije predmet uređenja ovog Prijedloga Pravilnika.
59 Udruga za promicanje inkluzije PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 1. Ovim se pravilnikom postupak pregovaranja definira samo u kontekstu ugovora koji su rezultat javnog poziva. Potrebno je definirati status onih pružatelja usluga koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika već imaju važeće ugovore o pružanju socijalnih usluga (vremenski ograničene i trajne). Nije jasno koja je funkcija pregovaranja i ugovaranja u odnosu na državne pružatelje usluge kojima Ministar odlukom određuje cijenu, a koji se također mogu javljati na javni poziv. Nije prihvaćen Navedena problemetika regulirana je Zakonom o socijlanoj skrbi, te nije predmet uređenja ovog prijedloga Pravilnika. Također napominjemo da su državni pružatelji socijalnih usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi kao i pružatelji socijalnih usluga s kojima ministartsvo ima sklopljene ugovore o pružanju socijalnih uluga u mreži (za socijalne usluge za koje imamo sklopljene ugovore).
60 Udruga za promicanje inkluzije PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA Ovim pravilnikom nije osigurana transparentnost ugovaranja socijalnih usluga niti su razrađeni koraci postupka pregovaranja i ugovaranja socijalnih usluga. Pravilnik nije usklađen s Pravilnikom o metodologiji za izračun cijena usluga, Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga te Pravilnikom o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima skrbi izvan vlastite obitelji (koji nije niti donesen). Nije prihvaćen Prijedlogom Pravilnika o sadržaju obrasca za podnošenje prijava na javni poziv, postupku pregovaranja, načinu i uvjetima sklapanja ugovora propisuje se sadržaj obrasca za podnošenje prijave na javni poziv za podnošenje ponuda za sklapanje ugovora sukladno iskazanim podrebama u merži socijalnih usluga, postupku pregovaranja te načinu sklapanja ugovora. Pravilnikom o metodologiji za izračun cijena socijalnih usluga, Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga i Pravilnikom o sudjelovanju korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima usluga regulirana je druga problematika koja ni u kojem slučaju nije povezana s predmetnim prijedlogom Pravilnika. Ovim prijedlogom Pravilnika na jasan i transparentan način se omogućuje ulazak u mrežu svim potencijalnim pružateljima usluga koji zadovolje propisane uvjete tj. imaju izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga, a sukladno potrebama u mreži.
61 Savez udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 10. Kada se radi o uslugama poput smještaja ili organiziranog stanovanja nije moguće odrediti vremensko trajanje usluge jer osoba uslugu prima sve dok ostvaruje pravo na određenu uslugu. Stoga je i ograničavanje ugovora na određeno vrijeme besmisleno jer i sama usluga organiziranog stanovanja nije vremenski ograničena. Nije prihvaćen Razina usluge koja je potrebna pojedinom korisniku nije predmet uređenja ugovora o pružanju socijalnih usluga, već je premet rješenja Zavoda za socijalne rad kojim se korisniku priznaje pravo na socijalnu uslugu. Usluga se ugovara temeljem rješenja o ispunjavanju minimalnih mjerila za pružanje socijalnih usluga i iskazanih potreba
62 Savez udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 10. U odnosu na vrstu i količinu socijalne usluge ugovorom treba definirati i tko će i po kojim kriterijima odrediti koju razinu usluge korisnik prima te kako će se osigurati pravovremeno usklađivanje potrebne razine podrške s promjenama u potrebama korisnika. U odnosu na uslugu organiziranog stanovanja također nije definirano razdoblje prilagodbe od 6 mjeseci kada svi novi korisnici primaju sveobuhvatnu podršku. Nije prihvaćen Razina usluge koja je potrebna pojedinom korisniku nije predmet uređenja ugovora o pružanju socijalnih usluga, već je premet rješenja Zavoda za socijalne rad kojim se korisniku priznaje pravo na socijalnu uslugu. Usluga se ugovara temeljem rješenja o ispunjavanju minimalnih mjerila za pružanje socijalnih usluga i iskazanih potreba
63 Savez udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 9. U odnosu na točku a) sklapanje ugovora na određeno vrijeme stavlja nedržavne pružatelje usluge ali i korisnike usluge u nepovoljniji položaj u odnosu na državne pružatelje usluge te stoga predstavlja nejednak pristup što je u suprotnosti s deklariranom politikom ministarstva nadležnog za socijalnu skrb, pogotovo ako ne postoji mehanizam kojim se osigurava da ukoliko pružatelj usluge zadovoljava uvijete Pravilnika o mjerilima do produženja vremenski određenih ugovora dolazi automatizmom. Smatramo da Zakon o socijalnoj skrbi te Pravilnik o mjerilima vrlo jasno postavljaju uvjete koje pružatelj usluge mora zadovoljiti da bi istu pružao ali i mehanizme koji su na raspolaganju kako bi pružatelj usluge koji ne djeluje sukladno spomenutom Pravilniku prestao s radom. Ne vidimo razloga zašto pružatelji usluge koju istu na dan stupanja na snagu ovog pravilnika pružaju više od 5 godina ne bi imali ugovor bez vremenskog ograničenja Nije prihvaćen Rok na koji se ugovor sklapa definiran je Zakonom o socijalnoj skrbi, dakle rječ je o ugovoru o pružanju socijalnih usluga na određeno vrijeme. Rok na određeno vrijeme tj. na 3 godine prati provedbu Zakona o državnom proračunu obzirom da se isti s projekcijama planira na 3 godine. Isto tako obzirom da ste spomenuli licenciju (izvršno rješenje o minimalnim mjerilima za pružanje socijalnih), ista je ograničena na razdoblje do 3.godine, stoga uzimajujući u obzir sve iznijeto, vaš prijedlog ne možemo uvažiti.
64 Savez udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 7. U odnosu na točku 8. smatramo da je za transparentnost sustava potrebno da nadležna organizacijska jedinica objavi izabrane ponuditelje te kriterije temeljem kojih su izabrani uključujući i cijenu socijalne usluge i njeno obrazloženje Moguće rješenje je da se postavi rok od 30 dana unutar kojeg nadležna organizacijska jedinica treba donijeti odluku o prihvaćanju ili odbijanju ponuditelja ili se s istekom roka smatra da je ponuda prihvaćena. Nije prihvaćen Rokovi će biti definirani javnim pozivom. Kriteriji za odabir će biti također definirani javnim pozivom koji će biti javno dostupni i transparenti. Postupak pregovaranja provodimo sa svakim pružateljm usluga zasebno, te je rezulat pregovaranja potencijalno ugovor o pružanju socijalnih usluga (napomena: krajnji rezulat pregovaranja ni ne mora bit ugovor, pružatelj usluge npr. može odustati od ugovora iz različitih razloga).
65 Savez udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 7. U odnosu na točku 7. predlažemo da se postavi rok za trajanje postupka pregovaranja. Nije prihvaćen Rokovi će biti definirani u javnom pozivu
66 Savez udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 7. U odnosu na točku 6. predlažemo da se postavi neki rok unutar kojeg nadležna organizacijska jedinica sastavlja zapisnik te isti dostavlja prijavitelju na javni poziv Nije prihvaćen Rokovi će biti definirani u javnom pozivu
67 Savez udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 6. U odnosu na točku a) ako nisu definirani rokovi u kojima se svake godine provodi javni poziv onda se specifično u odnosu na pružatelje usluge organiziranog stanovanja pojavljuje problem. Pružatelji usluga organiziranog stanovanja stavljaju se u situaciju gdje mjesecima unaprijed trebaju pokrivati trošak licenciranja, najma stana ali i osoblja koje je sukladno Pravilniku o mjerilima potrebno osigurati kako bi se dobilo izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila. Pošto je iz iskustva pružatelja usluge organiziranog stanovanja jasno da postupak licenciranja traje mjesecima te da iziskuje značajna financijska sredstva predlažemo da se izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila uvjetuje za početak pružanja same usluge a ne za prijavu na javni poziv. Organizirano stanovanje se u većini slučajeva pruža u stanovima koji su u najmu pa je stoga nelogično, destimulirajuće i neživotno unajmiti i opremiti stan, osigurati potrebno osoblje te investirati u proces licenciranja pa onda čekati da se objavi javni natječaj (koji se možda nikada neće ni objaviti) a pokrivati troškove licencirane usluge u međuvremenu. Nije prihvaćen Pružatelji socijalnih usluga drugih osnivača mogu korisnicima temeljem privatnog ugovora pružati usluge izvršnošću rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga. To znači da prije dobivanja licencije moraju ispuniti sve uvjete propisane drugim provedbenim propisom. Čekati objavu javnog poziva ni kom slučaju ne znači da pružatelj usluge ukoliko ima izvršno rješenje o minimalnim mjerilima za pružanje socijalnih usluga ne može početi pružati uslugu korisnicima temeljem privatnog ugovora te planirat svoje poslovanje i razvijat se. Ulazak u mrežu pružatelja socijalnih usluga temeljem javnog poziva znači da taj pružatelj socjalnih usluga za određeni broj ugovorenih mjesta pruža usluge korisnicima temeljem rješenja/uputnice Hrvatskog Zavoda za socijalne rad te ni u kojem slučaju ne ograničava niti utječe na poslovanje pružatelja usluga drugih osnivača.
68 Savez udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 5. Potrebno je priložiti obrazac u kojem bi bili vidljivi elementi troška usluge (osoblje, materijalni troškovi...) jer nije razvidno na koji način će organizacijska jedinica donositi odluku o cijeni unutar intervala. Predlažemo da pružatelj usluga na obrascu koji je već propisan Pravilnikom za metodologiju razradi prijedlog cijene usluge u kojoj je i vidljivo zadovoljavanje normativa u odnosu na potrebne radnike postavljenih Pravilnikom o mjerilima. Smatramo da je također potrebno da pružatelj priloži objašnjenje predložene cijene usluge tj. racionalu za predloženi iznos. Nije prihvaćen Kriteriji za odabir pružatelja usluga će se propisati javnim pozivom, uvažavajući pri tom jednakost i transparentnost u postupanju prilikom odabira pružatelja socijalnih usluga. Također napominjemo da kriteriji ne moraju svakim javnim pozivom bit isti.
69 Savez udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 4. U odnosu na točku 3., dok se u samom javnom pozivu mogu propisati specifični kriteriji za odabir, ovim Pravilnikom bi trebali biti definirani opći kriteriji. Nije prihvaćen Javnim pozivom će se propisati kriterij za odabir pružatelja socijalnih usluga. Prijedlogom Pravilnika nisu propisani ni opći ni specifični kriterij već će se kriteriji za odabir jasno propisati javnim pozivom, kao što je navedeno u Prijedlogu Pravilnika.
70 Savez udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 3. Točka 5. članka nije jasna, postavljamo pitanje da li se kao pružatelji usluge organiziranog stanovanja u mreži možemo javiti na javni poziv kako bi proširili istu uslugu u mreži ili kao pružatelj usluge organiziranog stanovanja u mreži izravno pregovaramo o širenju usluge bez javljanja na javni poziv. Nije prihvaćen Navedena problematika je uređena Zakonom o socijalnoj skrbi. Napominjemo da za usluge koje pružatelj usluge pruža u mreži radi širenja mreže nije potrebno ići na javni poziv, naravno ukoliko su ispunjeni svi drugi preduvijeti i osigurana financijska sredstva za doougovaranje usluga u mreži.
71 Savez udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 3. Potrebno je diferencirati između državnih i nedržavnih pružatelja usluge jer za državne pružatelje usluga nadležni ministar donosi odluku o cijeni usluga koje pružaju pa nije jasno o čemu bi oni pregovarali. U kontekstu usluge organiziranog stanovanja sukladno važećem Pravilniku o metodologiji za izračun cijene usluge nadležni ministar je donio odluku o cijeni ove usluge (koja je znatno niža od troška usluge koji će ministarstvo i dalje pokrivati) pa će se stvoriti iluzija da su državni pružatelji ove usluge jeftiniji od nedržavnih koji će tražiti cijenu u gornjoj granici intervala kako bi pokrili minimalne troškove usluge. Osim toga treba diferencirati između pružatelja usluge koji već imaju određenu cijenu usluge i onih kojim bi se cijena usluge tek postavila. Državni pružatelji usluga ne sklapaju ugovor o pružanju socijalnih usluga, pa nije jasno kako su ovim Pravilnikom regulirani. Nije prihvaćen Pružatelji socijalnih usluga kojima je osnivač Republika Hrvatska su u mreži po Zakonu o socijalnoj skrbi stoga Vaš prijedlog ne možemo razmatrati obzirom da je protivan Zakonu o socijalnoj skrbi.
72 Savez udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 3. Predlažemo da se Ministarstvo obveže na neki rok za raspisivanje Javnog poziva (npr. prvi kvartal godine, nakon objave intervala cijena usluga) kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi pružatelja usluga koji prije objave javnog natječaja moraju licencirati uslugu, a što zahtjeva značajne investicije. Bez jasnih vremenskih okvira za objavu natječaja pružatelji usluge ne mogu planirati investicije u razvoj novih usluga. Nije prihvaćen Zakonom o socijalnoj skrbi propisano je da Ministarstvo po potrebi rspisuje javni poziv za ulazak u mrežu sukladno iskazanim potrebama u mreži, vodeći pri tom računa o tome postoji li mogućnost doougovaranja usluge s pružateljima usluga koji uslugu pružaju u mreži. Stoga ograničavanje razlićitim rokovima glede raspisivanja javnog poziva nije oportuno niti u skladu s iskazanim potrebama u mreži za različite korisničke skupine. Navedno ne ograničava pružatelje usluga drugih osnivača da uslugu za koju imaju izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga pružaju van mreže (privatni ugovori s korisnicima).
73 Savez udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 2. Po našim saznanjima zadnja verzija mreže socijalnih usluga je objavljena na stranicama ministarstva 2018. godine. Potrebno je definirati rok unutar kojeg nadležno ministarstvo objavljuje mrežu socijalnih usluga svake godine. Nije prihvaćen Navedeni prijedlog nije predmet uređenja ovog Prijedloga Pravilnika.
74 Savez udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 1. Ovim se pravilnikom postupak pregovaranja definira samo u kontekstu ugovora koji su rezultat javnog poziva. Potrebno je definirati status onih pružatelja usluga koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika već imaju važeće ugovore o pružanju socijalnih usluga (vremenski ograničene i trajne). Nije jasno koja je funkcija pregovaranja i ugovaranja u odnosu na državne pružatelje usluge kojima Ministar odlukom određuje cijenu, a koji se također mogu javljati na javni poziv. Nije prihvaćen Navedena problemetika regulirana je Zakonom o socijlanoj skrbi, te nije predmet uređenja ovog prijedloga Pravilnika. Također napominjemo da su državni pružatelji socijalnih usluga sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi kao i pružatelji socijalnih usluga s kojima ministartsvo ima sklopljene ugovore o pružanju socijalnih uluga u mreži (za socijalne usluge za koje imamo sklopljene ugovore).
75 Savez udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA Ovim pravilnikom nije osigurana transparentnost ugovaranja socijalnih usluga niti su razrađeni koraci postupka pregovaranja i ugovaranja socijalnih usluga. Pravilnik nije usklađen s Pravilnikom o metodologiji za izračun cijena usluga, Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga te Pravilnikom o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima skrbi izvan vlastite obitelji (koji nije niti donesen). Nije prihvaćen Prijedlogom Pravilnika o sadržaju obrasca za podnošenje prijava na javni poziv, postupku pregovaranja, načinu i uvjetima sklapanja ugovora propisuje se sadržaj obrasca za podnošenje prijave na javni poziv za podnošenje ponuda za sklapanje ugovora sukladno iskazanim podrebama u merži socijalnih usluga, postupku pregovaranja te načinu sklapanja ugovora. Pravilnikom o metodologiji za izračun cijena socijalnih usluga, Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga i Pravilnikom o sudjelovanju korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima usluga regulirana je druga problematika koja ni u kojem slučaju nije povezana s predmetnim prijedlogom Pravilnika. Ovim prijedlogom Pravilnika na jasan i transparentan način se omogućuje ulazak u mrežu svim potencijalnim pružateljima usluga koji zadovolje propisane uvjete tj. imaju izvršno rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga, a sukladno potrebama u mreži.
76 OSJEČKI CENTAR ZA INKLUZIJU PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 3. Točka 5. članka nije jasna, postavljamo pitanje da li se kao pružatelji usluge organiziranog stanovanja u mreži možemo javiti na javni poziv kako bi proširili istu uslugu u mreži ili kao pružatelj usluge organiziranog stanovanja u mreži izravno pregovaramo o širenju usluge bez javljanja na javni poziv. Potrebno je diferencirati između državnih i nedržavnih pružatelja usluge jer za državne pružatelje usluga nadležni ministar donosi odluku o cijeni usluga koje pružaju pa nije jasno o čemu bi oni pregovarali. U kontekstu usluge organiziranog stanovanja sukladno važećem Pravilniku o metodologiji za izračun cijene usluge nadležni ministar je donio odluku o cijeni ove usluge (koja je znatno niža od troška usluge koji će ministarstvo i dalje pokrivati) pa će se stvoriti iluzija da su državni pružatelji ove usluge jeftiniji od nedržavnih koji će tražiti cijenu u gornjoj granici intervala kako bi pokrili minimalne troškove usluge. Osim toga treba diferencirati između pružatelja usluge koji već imaju određenu cijenu usluge i onih kojim bi se cijena usluge tek postavila. Državni pružatelji usluga ne sklapaju ugovor o pružanju socijalnih usluga, pa nije jasno kako su ovim Pravilnikom regulirani. Što je s iskazanim potrebama u odnosu na postavljene ciljeve deinstitucionalizacije sukladno strateškim dokumentima? Da li se oni isto prikazuju u mreži? Predlažemo da se Ministarstvo obveže na neki rok za raspisivanje Javnog poziva (npr. prvi kvartal godine, nakon objave intervala cijena usluga) kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi pružatelja usluga koji prije objave javnog natječaja moraju licencirati uslugu, a što zahtjeva značajne investicije. Bez jasnih vremenskih okvira za objavu natječaja pružatelji usluge ne mogu planirati investicije u razvoj novih usluga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
77 CIP Slavonski Brod PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 8. Predlažemo da se članak 8. razradi jer se ovako napisan ne razlikuje od članka 244. Zakona o socijalnoj skrbi. Sam postupak pregovaranja bi trebao biti razrađen u korake i bolje definiran - koji su kriteriji po kojima će se određivati cijena specifične usluge unutar intervala (npr. u odnosu na organizirano stanovanje kriterij bi mogao biti broj korisnika u jednom stanu pri čemu bi niži broj osoba u stanu zahtijevao višu cijenu). U nedostatku mehanizama procjene kvalitete pružene usluge, po kojim kriterijima će se birati pružatelji usluga s kojima će se sklopiti ugovor? Ukoliko će glavni kriterij biti tražena cijena smatramo da je nužno potrebno zbog dobrobiti korisnika usluga izvršiti provjeru da li za određenu socijalnu uslugu pružatelj usluge zadovoljava uvijete u odnosu na normative broja i strukture osoblja koje propisuje Pravilnik o mjerilima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
78 CIP Slavonski Brod PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 3. Točka 5. članka nije jasna, postavljamo pitanje da li se kao pružatelji usluge organiziranog stanovanja u mreži možemo javiti na javni poziv kako bi proširili istu uslugu u mreži ili kao pružatelj usluge organiziranog stanovanja u mreži izravno pregovaramo o širenju usluge bez javljanja na javni poziv. Potrebno je diferencirati između državnih i nedržavnih pružatelja usluge jer za državne pružatelje usluga nadležni ministar donosi odluku o cijeni usluga koje pružaju pa nije jasno o čemu bi oni pregovarali. U kontekstu usluge organiziranog stanovanja sukladno važećem Pravilniku o metodologiji za izračun cijene usluge nadležni ministar je donio odluku o cijeni ove usluge (koja je znatno niža od troška usluge koji će ministarstvo i dalje pokrivati) pa će se stvoriti iluzija da su državni pružatelji ove usluge jeftiniji od nedržavnih koji će tražiti cijenu u gornjoj granici intervala kako bi pokrili minimalne troškove usluge. Osim toga treba diferencirati između pružatelja usluge koji već imaju određenu cijenu usluge i onih kojim bi se cijena usluge tek postavila. Državni pružatelji usluga ne sklapaju ugovor o pružanju socijalnih usluga, pa nije jasno kako su ovim Pravilnikom regulirani. Što je s iskazanim potrebama u odnosu na postavljene ciljeve deinstitucionalizacije sukladno strateškim dokumentima? Da li se oni isto prikazuju u mreži? Predlažemo da se Ministarstvo obveže na neki rok za raspisivanje Javnog poziva (npr. prvi kvartal godine, nakon objave intervala cijena usluga) kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi pružatelja usluga koji prije objave javnog natječaja moraju licencirati uslugu, a što zahtjeva značajne investicije. Bez jasnih vremenskih okvira za objavu natječaja pružatelji usluge ne mogu planirati investicije u razvoj novih usluga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
79 Centar za inkluziju i socijalne usluge PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 8. Predlažemo da se članak 8. razradi jer se ovako napisan ne razlikuje od članka 244. Zakona o socijalnoj skrbi. Sam postupak pregovaranja bi trebao biti razrađen u korake i bolje definiran - koji su kriteriji po kojima će se određivati cijena specifične usluge unutar intervala (npr. u odnosu na organizirano stanovanje kriterij bi mogao biti broj korisnika u jednom stanu pri čemu bi niži broj osoba u stanu zahtijevao višu cijenu). U nedostatku mehanizama procjene kvalitete pružene usluge, po kojim kriterijima će se birati pružatelji usluga s kojima će se sklopiti ugovor? Ukoliko će glavni kriterij biti tražena cijena smatramo da je nužno potrebno zbog dobrobiti korisnika usluga izvršiti provjeru da li za određenu socijalnu uslugu pružatelj usluge zadovoljava uvijete u odnosu na normative broja i strukture osoblja koje propisuje Pravilnik o mjerilima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
80 Centar za inkluziju i socijalne usluge PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 6. U odnosu na točku b) da li ista organizacijska jedinica već postoji? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
81 Centar za inkluziju i socijalne usluge PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 4. Da li postoji obveza objave podatka o mreži socijalnih usluga te da li postoji obveza osiguravanja potrebnih sredstava za usluge koje su u mreži identificirane kao potrebne? Primljeno na znanje Prijedlog nije predmet uređenja ovoga Pravilnika
82 Centar za inkluziju i socijalne usluge PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 3. Točka 5. članka nije jasna, postavljamo pitanje da li se kao pružatelji usluge organiziranog stanovanja u mreži možemo javiti na javni poziv kako bi proširili istu uslugu u mreži ili kao pružatelj usluge organiziranog stanovanja u mreži izravno pregovaramo o širenju usluge bez javljanja na javni poziv. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
83 Centar za inkluziju i socijalne usluge PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 3. Potrebno je diferencirati između državnih i nedržavnih pružatelja usluge jer za državne pružatelje usluga nadležni ministar donosi odluku o cijeni usluga koje pružaju pa nije jasno o čemu bi oni pregovarali. U kontekstu usluge organiziranog stanovanja sukladno važećem Pravilniku o metodologiji za izračun cijene usluge nadležni ministar je donio odluku o cijeni ove usluge (koja je znatno niža od troška usluge koji će ministarstvo i dalje pokrivati) pa će se stvoriti iluzija da su državni pružatelji ove usluge jeftiniji od nedržavnih koji će tražiti cijenu u gornjoj granici intervala kako bi pokrili minimalne troškove usluge. Osim toga treba diferencirati između pružatelja usluge koji već imaju određenu cijenu usluge i onih kojim bi se cijena usluge tek postavila. Državni pružatelji usluga ne sklapaju ugovor o pružanju socijalnih usluga, pa nije jasno kako su ovim Pravilnikom regulirani. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
84 Centar za inkluziju i socijalne usluge PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 3. Što je s iskazanim potrebama u odnosu na postavljene ciljeve deinstitucionalizacije sukladno strateškim dokumentima? Da li se oni isto prikazuju u mreži? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
85 Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji "Mali princ" PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA Podržavamo donošenje ovo Pravilnika kao preduvjeta za ugovaranje socijalnih usluga u mreži. Otvaranjem poziva daje se mogućnost ulaska u mrežu, a time i sigurnijeg financiranja, pružateljima usluga koje imaju dugogodišnje iskustvo u pružanju socijalnih usluga izvan mreže i koji niz godina kroz projekte i programe poboljšavaju kvalitetu rada i dostupnost usluga korisnicima posebice u ruralnim područjima gdje socijalna uključenost osoba s intelektualnim teškoćama ovisi o djelovanju Udruga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
86 Centar za socijalnu inkluziju Šibenik PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 8. Predlažemo da se članak 8. razradi jer se ovako napisan ne razlikuje od članka 244. Zakona o socijalnoj skrbi. Sam postupak pregovaranja bi trebao biti razrađen u korake i bolje definiran - koji su kriteriji po kojima će se određivati cijena specifične usluge unutar intervala (npr. u odnosu na organizirano stanovanje kriterij bi mogao biti broj korisnika u jednom stanu pri čemu bi niži broj osoba u stanu zahtijevao višu cijenu). U nedostatku mehanizama procjene kvalitete pružene usluge, po kojim kriterijima će se birati pružatelji usluga s kojima će se sklopiti ugovor? Ukoliko će glavni kriterij biti tražena cijena smatramo da je nužno potrebno zbog dobrobiti korisnika usluga izvršiti provjeru da li za određenu socijalnu uslugu pružatelj usluge zadovoljava uvijete u odnosu na normative broja i strukture osoblja koje propisuje Pravilnik o mjerilima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
87 Centar za socijalnu inkluziju Šibenik PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 6. U odnosu na točku b) da li ista organizacijska jedinica već postoji? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
88 Centar za socijalnu inkluziju Šibenik PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 5. U odnosu na točku 1. informacija o vrsti socijalne usluge u mreži za pružatelje usluga u mreži, ako se radi o pružateljima usluga u mreži onda bi bilo smisleno da ministarstvo koje temeljem podataka iz mreže socijalnih usluga raspisuje natječaj ima tražene podatke? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
89 Centar za socijalnu inkluziju Šibenik PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 4. Da li postoji obveza objave podatka o mreži socijalnih usluga te da li postoji obveza osiguravanja potrebnih sredstava za usluge koje su u mreži identificirane kao potrebne? Primljeno na znanje Prijedlog nije predmet uređenja ovoga Pravilnika
90 Centar za socijalnu inkluziju Šibenik PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 3. Točka 5. članka nije jasna, postavljamo pitanje da li se kao pružatelji usluge organiziranog stanovanja u mreži možemo javiti na javni poziv kako bi proširili istu uslugu u mreži ili kao pružatelj usluge organiziranog stanovanja u mreži izravno pregovaramo o širenju usluge bez javljanja na javni poziv. Primljeno na znanje Navedena problematika je uređena Zakonom o socijalnoj skrbi. Napominjemo da za usluge koje pružatelj usluge pruža u mreži radi širenja mreže nije potrebno ići na javni poziv, naravno ukoliko su ispunjeni svi drugi preduvijeti i osigurana financijska sredstva za doougovaranje usluga u mreži.
91 Centar za socijalnu inkluziju Šibenik PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 3. Potrebno je diferencirati između državnih i nedržavnih pružatelja usluge jer za državne pružatelje usluga nadležni ministar donosi odluku o cijeni usluga koje pružaju pa nije jasno o čemu bi oni pregovarali. U kontekstu usluge organiziranog stanovanja sukladno važećem Pravilniku o metodologiji za izračun cijene usluge nadležni ministar je donio odluku o cijeni ove usluge (koja je znatno niža od troška usluge koji će ministarstvo i dalje pokrivati) pa će se stvoriti iluzija da su državni pružatelji ove usluge jeftiniji od nedržavnih koji će tražiti cijenu u gornjoj granici intervala kako bi pokrili minimalne troškove usluge. Osim toga treba diferencirati između pružatelja usluge koji već imaju određenu cijenu usluge i onih kojim bi se cijena usluge tek postavila. Državni pružatelji usluga ne sklapaju ugovor o pružanju socijalnih usluga, pa nije jasno kako su ovim Pravilnikom regulirani. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
92 Centar za socijalnu inkluziju Šibenik PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 3. Što je s iskazanim potrebama u odnosu na postavljene ciljeve deinstitucionalizacije sukladno strateškim dokumentima? Da li se oni isto prikazuju u mreži? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
93 Udruga za promicanje inkluzije PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 8. Predlažemo da se članak 8. razradi jer se ovako napisan ne razlikuje od članka 244. Zakona o socijalnoj skrbi. Sam postupak pregovaranja bi trebao biti razrađen u korake i bolje definiran - koji su kriteriji po kojima će se određivati cijena specifične usluge unutar intervala (npr. u odnosu na organizirano stanovanje kriterij bi mogao biti broj korisnika u jednom stanu pri čemu bi niži broj osoba u stanu zahtijevao višu cijenu). U nedostatku mehanizama procjene kvalitete pružene usluge, po kojim kriterijima će se birati pružatelji usluga s kojima će se sklopiti ugovor? Ukoliko će glavni kriterij biti tražena cijena smatramo da je nužno potrebno zbog dobrobiti korisnika usluga izvršiti provjeru da li za određenu socijalnu uslugu pružatelj usluge zadovoljava uvijete u odnosu na normative broja i strukture osoblja koje propisuje Pravilnik o mjerilima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
94 Udruga za promicanje inkluzije PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 6. U odnosu na točku b) da li ista organizacijska jedinica već postoji? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
95 Udruga za promicanje inkluzije PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 5. U odnosu na točku 1. informacija o vrsti socijalne usluge u mreži za pružatelje usluga u mreži, ako se radi o pružateljima usluga u mreži onda bi bilo smisleno da ministarstvo koje temeljem podataka iz mreže socijalnih usluga raspisuje natječaj ima tražene podatke? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
96 Udruga za promicanje inkluzije PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 4. Da li postoji obveza objave podatka o mreži socijalnih usluga te da li postoji obveza osiguravanja potrebnih sredstava za usluge koje su u mreži identificirane kao potrebne? Primljeno na znanje Prijedlog nije predmet uređenja ovoga Pravilnika
97 Udruga za promicanje inkluzije PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 3. Što je s iskazanim potrebama u odnosu na postavljene ciljeve deinstitucionalizacije sukladno strateškim dokumentima? Da li se oni isto prikazuju u mreži? Primljeno na znanje Prijedlog nije predmet uređenja ovoga Pravilnika.
98 Udruga za promicanje inkluzije PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 3. Točka 5. članka nije jasna, postavljamo pitanje da li se kao pružatelji usluge organiziranog stanovanja u mreži možemo javiti na javni poziv kako bi proširili istu uslugu u mreži ili kao pružatelj usluge organiziranog stanovanja u mreži izravno pregovaramo o širenju usluge bez javljanja na javni poziv. Primljeno na znanje Navedena problematika je uređena Zakonom o socijalnoj skrbi. Napominjemo da za usluge koje pružatelj usluge pruža u mreži radi širenja mreže nije potrebno ići na javni poziv, naravno ukoliko su ispunjeni svi drugi preduvijeti i osigurana financijska sredstva za doougovaranje usluga u mreži.
99 Savez udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 8. Predlažemo da se članak 8. razradi jer se ovako napisan ne razlikuje od članka 244. Zakona o socijalnoj skrbi. Sam postupak pregovaranja bi trebao biti razrađen u korake i bolje definiran - koji su kriteriji po kojima će se određivati cijena specifične usluge unutar intervala (npr. u odnosu na organizirano stanovanje kriterij bi mogao biti broj korisnika u jednom stanu pri čemu bi niži broj osoba u stanu zahtijevao višu cijenu). U nedostatku mehanizama procjene kvalitete pružene usluge, po kojim kriterijima će se birati pružatelji usluga s kojima će se sklopiti ugovor? Ukoliko će glavni kriterij biti tražena cijena smatramo da je nužno potrebno zbog dobrobiti korisnika usluga izvršiti provjeru da li za određenu socijalnu uslugu pružatelj usluge zadovoljava uvijete u odnosu na normative broja i strukture osoblja koje propisuje Pravilnik o mjerilima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
100 Savez udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 6. U odnosu na točku b) da li ista organizacijska jedinica već postoji? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
101 Savez udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 5. U odnosu na točku 1. informacija o vrsti socijalne usluge u mreži za pružatelje usluga u mreži, ako se radi o pružateljima usluga u mreži onda bi bilo smisleno da ministarstvo koje temeljem podataka iz mreže socijalnih usluga raspisuje natječaj ima tražene podatke? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
102 Savez udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 4. Da li postoji obveza objave podatka o mreži socijalnih usluga te da li postoji obveza osiguravanja potrebnih sredstava za usluge koje su u mreži identificirane kao potrebne? Primljeno na znanje Prijedlog nije predmet uređenja ovoga Pravilnika
103 Savez udruga pružatelja usluge organiziranog stanovanja PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV, POSTUPKU PREGOVARANJA, NAČINU I UVJETIMA SKLAPANJA UGOVORA O PRUŽANJU SOCIJALNIH USLUGA U MREŽI SOCIJALNIH USLUGA, Članak 3. Što je s iskazanim potrebama u odnosu na postavljene ciljeve deinstitucionalizacije sukladno strateškim dokumentima? Da li se oni isto prikazuju u mreži? Primljeno na znanje Prijedlog nije predmet uređenja ovoga Pravilnika