Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 A1 Hrvatska d.o.o. Sadržaj i svrha, Članak 1. Članak 1. Pravilnika potrebno je u cijelosti uskladiti sa važećim Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22, dalje: ZEK) na sljedeći način: a) iza riječi "podataka o radijskim postajama" potrebno je na kraju dodati sukladno čl.68.st.5. alineja 9 ZEK-a tekst "kada je to nužno radi zaštite od smetnja i provedbe nadzora uporabe radiofrekvencijskog spektra" b) iza riječi "ispitivanja" potrebno je na kraju dodati sukladno čl.68.st.5. alineja 10 ZEK-a "u svrhu utvrđivanja uzroka smetnja u radiofrekvencijskom spektru za određene vrste radijskih postaja" c) " posebna ovlaštenja za obavljanje poslova u elektroničkim komunikacijama"koje se spominju na kraju članka 1. nisu navedena u čl.68.st.5. ZEK-a Nije prihvaćen U odnosu na a) i b): Člankom 7. Jedinstvenih metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor propisano je da se u članku 1. Uvodnih odredaba izražava predmet propisa kratko i sažeto, te je nužno izraziti bit i uputiti na osnovni sadržaj propisa. Radi navedenog HAKOM smatra da je nepotrebno dodavati predloženi tekst kako se ne bi opterećivao sam tekst odredbe. Pri propisivanju odredaba Pravilnika, HAKOM je imao na umu cjelokupan tekst kako je to propisano člankom 68. stavak 5. ZEK-a. U odnosu na c): Člankom 90. stavak 1. ZEK-a (Posebna ovlaštenja za obavljanje poslova u elektroničkim komunikacijama) propisano je, između ostalog, da Agencija može izdati posebna ovlaštenja na način i uz uvjete propisane pravilnikom iz članka 68. stavak 4. ZEK-a.
2 Hrvatski Telekom d.d. Uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra, Članak 2. Članak 2. stavak 4. točka 7. Uvjeti prijenosa i najma radiofrekvencijskog spektra određeni pojedinom dozvolom ne bi smjeli biti otegotniji, odnosno više ograničavajući nego što je to propisano odredbama Europskog zakonika elektroničkih komunikacija (Direktiva (EU) 2018/1972; dalje: EECC)) i Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 76/2022; dalje: ZEK). S tim u vezi jedino ograničenje koje nalazimo u odredbama EECC-a i ZEK-a se odnosi na uvjet da je mogućnost prijenosa ili davanja u najam dijela ili cijeloga radiofrekvencijskog pojasa predviđena Pravilnikom o namjeni radiofrekvencijskog spektra. Uz to, sukladno članku 81. stavku 5. ZEK-a samo u postupku rješavanja zahtjeva za prijenos radiofrekvencijskog pojasa HAKOM dodatno vodi računa i o sprječavanju narušavanja tržišnog natjecanja te provjerava ispunjava li osoba na koju se prenosi radiofrekvencijski pojas uvjete uporabe određene pripadajućom dozvolom za uporabu radiofrekvencijskog spektra. Stoga smo mišljenja da bilo kakva dodatna ograničenja u dozvolama za uporabu radiofrekvencijskog spektra po pitanju uvjeta povezanih s prijenosom i davanjem u najam ne bi bila u skladu s odredbama EECC-a i ZEK-a. Nije prihvaćen Člankom 68. stavak 5. ZEK-a propisano je da Pravilnik, između ostalog, sadržava način i uvjete prijenosa ili davanja u najam radio-frekvencijskog spektra u skladu s člankom 81. ZEK-a. HAKOM smatra da je korisno podatke o načinu i uvjetima prijenosa i najma naznačiti u dozvoli, a sve u cilju bolje informiranosti nositelja dozvole. Način i uvjeti prijenosa ili najma propisani dozvolom moraju biti u skladu sa ZEK-om i Pravilnikom. Ovaj set podataka se iskazuje na dozvolama i temeljem trenutno važećeg pravilnika.
3 A1 Hrvatska d.o.o. Uvjeti dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra, Članak 2. ČL.2.st.4.t.4, Način i uvjeti produljenja dozvola definirani su čl.74. ZEK-a kao i čl.4 i 8. ovog Pravilnika pa nije jasno zašto bi produljenje bilo dio obveznog sadržaja dozvole Čl2.s.t.4.t.5. Način i uvjeti obnove dozvole su propisani detaljno člankom 83. ZEK-a i čl.7. ovog Pravilnika pa nije jasno zašto bi to trebala biti odredba o načinu i uvjetima obnove dozvole osim ako se dozvolom izričito onemogućuje obnova što je opet definirano spomenutim člankom ZEK-a Čl.2.st.4.t.6.Način i uvjeti izmjene i ograničenja dozvola definiran je detaljno čl.82 ZEK-a i čl. 10. i 11. ovog Pravilnika pa nije jasno zašto bi uvjeti izmjene i ograničenja trebali biti obvezni sadržaj dozvole Nije prihvaćen HAKOM smatra da je korisno podatke o načinu i uvjetima produljenja dozvole, obnovi dozvole, izmjeni i ograničenju dozvola naznačiti u dozvoli, a sve u cilju bolje informiranosti nositelja dozvole. Svi podaci sadržani u dozvoli moraju biti u skladu sa ZEK-om i Pravilnikom.
4 Hrvatski Telekom d.d. Rokovi valjanosti dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra, Članak4. Članak 4. stavak 1. U članku 49. stavku 2. EECC-a propisano je da ako države članice dodjeljuju pojedinačna prava korištenja radiofrekvencijskim spektrom za koji su tehničkim provedbenim mjerama utvrđeni usklađeni uvjeti kako bi se omogućila njegova uporaba za bežične širokopojasne usluge u ograničenom vremenskom razdoblju, one trebaju osigurati regulatornu predvidivost za nositelje prava tijekom razdoblja od najmanje 20 godina. Nadalje, navodi se kako su u tu svrhu države članice dužne osigurati da takva prava vrijede najmanje15 godina i da uključuju, kada je to potrebno radi usklađenja s prethodno navedenim, njihovo produljenje. S druge strane, u članku 74. ZEK-a propisano je kako rok valjanosti dozvole za uporabu harmoniziranog radiofrekvencijskog spektra, koji se upotrebljava za bežične širokopojasne elektroničke komunikacijske usluge, ne može biti kraći od 15 godina (stavak 2.), te da HAKOM može donijeti odluku o produljenju na razdoblje od 5 godina (stavak 3.). Iz navedenog je očito da se odredbama EECC-a i ZEK-a ne ograničava maksimalno trajanje dozvola za uporabu harmoniziranog radiofrekvencijskog spektra za bežične širokopojasne usluge, nego se određuje samo minimalno trajanje. Stoga nije jasno zbog čega se predmetnim prijedlogom Pravilnika ograničava trajanja takvih dozvola na minimalno moguće trajanje. Dodatno, iako je ZEK-om propisano kako se u slučaju produljenja dozvole ista produljuje na razdoblje od 5 godina, prijedlogom Pravilnika se predviđa mogućnost takvog produljenja i na razdoblje koje je kraće od 5 godina. Slijedom prethodno navedenog, smatramo bitnim naglasiti kako je nužno voditi računa da se nositeljima dozvola za uporabu harmoniziranog radiofrekvencijskog spektra za bežične širokopojasne usluge mora osigurati regulatorna predvidivost tijekom razdoblja od najmanje 20 godina. Prihvaćen Članak 4. stavak 2. mijenja se i glasi: „Iznimno od stavka 1. ovog članka, rok valjanosti dozvole za uporabu harmoniziranog radiofrekvencijskog spektra koji se upotrebljava za bežične širokopojasne elektroničke komunikacijske usluge, ne može biti kraći od 15 godina, osim u slučajevima iz članka 74. stavka 9. Zakona.“ Članak 4. stavak 3. Pravilnika mijenja se na način: „Rok valjanosti iz stavka 2. ovog članka može se produljiti za pet godina uz ispunjavanje uvjeta iz članka 8. ovog Pravilnika.“
5 A1 Hrvatska d.o.o. Najam radiofrekvencijskog spektra, Članak 6. Čl.6.st.2.Sukladno čl. 81.st.9 ZEK-a nije navedeno da se obavijest podnosi prethodno već se govori o namjeri davanja u najam pa je potrebno uskladiti ovu odredbu sa čl.81.st.9 ZEK-a Nije prihvaćen S obzirom da je čl. 81. st. 9. ZEK-a propisano da je o namjeri davanja u najam RF pojasa nositelj dozvole obvezan obavijestiti Agenciju, prijedlogom čl. 6. st. 2. Pravilnika propisano je da nositelj dozvole mora prethodno (dakle prije sklapanja ugovora o najmu) Agenciji dostaviti propisane podatke tako da je tekst predmetnog članka usklađen s odredbama ZEK-a.
6 Hrvatski Telekom d.d. Izmjena uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra, Članak 7. Članak 7. stavak 1. Radi jamčenja regulatorne sigurnosti, dosljednosti i predvidljivosti potrebno je osigurati da se izmjene uvjeta dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra inicirane od strane HAKOM-a pokreću samo u objektivno opravdanim slučajevima te da se provode na razmjeran način. Stoga bi navedena načela, koja su predviđena i člankom 82. stavkom 1. ZEK-a, trebalo jasno naglasiti i u samom prijedlogu Pravilnika. Nije prihvaćen Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra je podzakonski akt kojim se potanje razrađuju pojedine odredbe ZEK-a. HAKOM se rukovodio činjenicom kako svrha Pravilnika nije prenošenje cjelokupnog zakonodavnog teksta s obzirom da odredbe propisane ZEK-om imaju jaču pravnu snagu pa tako primjerice okolnost da načela nisu navedena Pravilnikom ne znači da se ista neće primijeniti već samo da sadržaj Pravilnika ne mora biti opterećen svim odredbama ZEK-a koje HAKOM ionako mora primijeniti.
7 A1 Hrvatska d.o.o. II.UVJETI UPORABE I POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLA ZAUPORABU RADIOFREKVENCIJSKOGSPEKTRA, Produljenje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra Čl.7.st.1.Nedostaje navođenje čl.82 ZEK-a kojim se propisuju izmjena i ograničavanje uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra pogotovo u st.1. koji propisuje da je navedeno moguće samo u objektivno opravdanim slučajevima i na razmjeran način Čl.7.st.3.Nejasno je zašto je postojeća odredba da će Agencija donijeti novu dozvolu ili dodatak postojećoj dozvoli izbrisana kad je to propisano čl.82.st.7. ZEK-a Čl.7.st.5.Nedostaje citiranje čl.82. ZEK-a u kojem je između ostalog u st.2. definirano da rok u kojem treba biti proveden postupak javnog savjetovanja ne može biti kraći od 30 dana Nije prihvaćen Čl. 7. st. 1.i članak 7. st.5. Pravilnika – odgovor kao pod rednim brojem 6. Čl. 7. st. 3. Pravilnika – čl. 7. st. 2. Pravilnika je propisano da će Agencija donijeti odluku o izdavanju dozvole ili dodatka postojećoj dozvoli za uporabu RF spektra. Izmijenjena je odredbe čl. 7. st. 3. točka 3. Pravilnika na način da više nije obvezan sadržaj odluke krajnji rok u kojem će Agencija izdati novu dozvolu ili dodatak dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra, već je obvezan dio rok u kojem je nositelj dozvole dužan postupati u skladu s određenim ograničenjima.
8 Hrvatski Telekom d.d. Produljenje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, Članak 8. Članak 8. stavak 9. Sukladno navedenom u članku 74. stavku 3. ZEK-a odluka o produljenju valjanosti dozvole se može donositi na razdoblje od 5 godina. Stoga predviđeni rok valjanosti iz članka 4. stavka 1. Pravilnika ne bi trebao biti ograničavajući na način da se zbog toga odluka o produljenju odnosi na razdoblje kraće od 5 godina. Prihvaćen Odgovor kao pod rednim brojem 4.
9 Hrvatski Telekom d.d. Produljenje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, Članak 8. Članak 8. stavak 6. Slijedom navedenog u našem komentaru na članak 8. stavak 4. prijedloga Pravilnika predlažemo sljedeću izmjenu predmetnog stavka: „(6) Agencija će u roku od 30 dana od dana okončanja javnog savjetovanja donijeti odluku kojom se produljuje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz stavka 1. ovog članka.“ Nije prihvaćen Odgovor kao pod rednim brojem 6.
10 Hrvatski Telekom d.d. Produljenje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, Članak 8. Članak 8. stavak 4. Skrećemo pažnju kako je člankom 49. stavkom 2. EECC-a predviđeno da se odluka o produljenju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra donosi pod uvjetom da nisu započete mjere izvršenja za nepoštovanje uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra, osim ako se zaključi da takvo produljenje ne bi bilo u skladu s općim kriterijima utvrđenim u trećem podstavku točkama (a) ili (b) navedenog stavka. Slijedom navedenog, a i članka 74. stavka 7. ZEK-a, u postupku produljenja ne bi trebalo propitivati i dokazivati razloge za produljenje dozvole, nego samo ispitati postoji li možda neki razlog zbog kojeg produljenje ne bi bilo opravdano. Vezano uz navod da Agencija može predložiti i izmjenu uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra skrećemo pažnju kako se u predmetnim slučajevima radi o produljenju dozvola koje su prethodno bile izdane na razdoblje od najmanje 15 godina i to putem kompetitivnih postupaka u kojima su se nositelji dozvola nadmetali kako bi ostvarili određene uvjete uporabe radiofrekvencijskog spektra. Tim postupcima je između ostalog predviđena i mogućnost produljenja dozvola pod istim uvjetima. Stoga moguća naknadna izmjena uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra može biti upitna i problematična, osobito ukoliko bi se time davala prednost pojedinom nositelju dozvole za uporabu radiofrekvnecijskog spektra u odnosu na ostale nositelje dozvola koji su sudjelovali u istom postupku dodjele spektra. Slijedom toga u postupku produljenja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra ne bi se trebale predlagati izmjene bez prethodnog usuglašavanja i sa svim ostalim nositeljima dozvola za uporabu predmetnog radiofrekvencijskog spektra, odnosno ako izmjena ne bi bila posljedica razloga navedenih u članku 7. prijedloga Pravilnika. Nije prihvaćen Vezano za dio komentara o izmjeni uvjeta dozvole i potrebi usuglašavanja s ostalim nositeljima dozvole ističe se kako je u okviru postupka produljenja dozvole predviđen postupak javnog savjetovanja u roku od najmanje 3 mjeseca, između ostalog, upravo s ciljem usuglašavanja s ostalim nositeljima dozvola. Isto tako članak 82. ZEK-a kojim je propisana mogućnost izmjena uvjeta uporabe RF spektra se uvijek može aktivirati za vrijeme trajanja dozvole pa je logično da se može aktivirati i prilikom postupka produljenja dozvole.
11 Odašiljači i veze d.o.o. Produljenje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, Članak 8. Predlaže se korekcije stavka 7. ovog članka: umjesto "sukladno stavku 3. ovog Pravilnika" treba stajati "sukladno stavku 3. ovog članka". Prihvaćen Mijenja se čl. 8. st. 7. Pravilnika: „ Agencija će odbiti zahtjev za produljenjem ukoliko ono nije opravdano sukladno stavku 3. ovog članka i članku 74. stavku 7. Zakona.
12 Odašiljači i veze d.o.o. Produljenje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, Članak 8. Predlaže se dopuna stavka 1. na način da glasi: "Agencija pokreće postupak  procjene postojanja uvjeta za produljenje prava uporabe radiofrekvencijskog spektra za koji se izdaje dozvola za uporabu harmoniziranog radiofrekvencijskog spektra sukladno članku 78., 79. i 80 . Zakona po službenoj dužnosti ili na zahtjev nositelja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, najkasnije 2 godine prije isteka roka valjanosti dozvole". Obrazloženje: Na taj način se daje mogućnost nositelju dozvole da samoinicijativno iskaže namjeru o produljenju dozvole. Nije prihvaćen HAKOM je temeljem čl. 74. st. 4. ZEK-a obvezan pokrenuti postupak procjene postojanja uvjeta za produljenje valjanosti dozvole. Postojanje zahtjeva nositelja dozvole nema utjecaja na pokretanje postupka. Ukoliko nositelj dozvole sam iskaže namjeru o produljenu dozvole, neće se postupiti po čl. 8. st. 2. Pravilnika kojim je predviđeno da se od nositelja dozvole traži pisano očitovanje o postojanju namjere produljenja.
13 Telemach Hrvatska d.o.o. Produljenje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, Članak 8. Predlažemo na kraj stavka 2. članka 8. dodati rečenicu: "Ukoliko se nositelj dozvole očituje da ne postoji namjera produljenja smatrati će se da ne postoje uvjeti za produljenje prava uporabe radiofrekvencijskog spektra." Svrha je predložene izmjene da se učini sasvim jasnim da do produljenja ne može doći bez volje nositelja dozvole. Prihvaćen U čl 8. st. 2. dodaje se rečenica te stavak sad glasi: „ (2) Agencija će u postupku procjene postojanja uvjeta za produljenje prava uporabe radiofrekvencijskog spektra iz stavka 1. ovog članka od nositelja dozvole zatražiti pisano očitovanje o postojanju namjere produljenja. Ukoliko se nositelj dozvole očituje da ne postoji namjera produljenja prava uporabe radiofrekvencijskog spektra iz stavka 1. ovog članka, smatrati će se da ne postoje uvjeti za produljenje prava uporabe te će Agencija donijeti odluku o obustavi postupka."
14 A1 Hrvatska d.o.o. II.UVJETI UPORABE I POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLA ZAUPORABU RADIOFREKVENCIJSKOGSPEKTRA, Obnova pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra ČL.8.st.3.Nedostaje razlog iz čl.74.st.7.alineja 3 ZEK-a te da će u slučaju ispunjenja ovih uvjeta Agencija pokrenuti novi postupak dodjela ovog spektra Djelomično prihvaćen U čl. 8. st. 3. dodaje se točka 5. koja glasi: „5. osiguranja pokrivenosti državnog područja i stanovništva bežičnim širokopojasnim pristupom visoke kakvoće i velike brzine, kao i pokrivenosti bitnih nacionalnih i europskih prometnih putova, uključujući transeuropsku prometnu mrežu." Vezano uz pokretanje novog postupka dodjele spektra, podrazumijeva se da ga HAKOM pokreće po službenoj dužnosti.
15 A1 Hrvatska d.o.o. II.UVJETI UPORABE I POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLA ZAUPORABU RADIOFREKVENCIJSKOGSPEKTRA, Obnova pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra Molili bismo pojašnjenje čl.8.st.3.t.1.podtočke b i c pogotovo ako se sagledavaju zajedno točka b i d – što će imati prioritet u konačnom odlučivanju od strane Agencije? Primljeno na znanje Nema prioriteta u donošenju odluke. Sve točke se ravnopravno uzimaju u obzir se te se donosi konačna odluka.
16 Telemach Hrvatska d.o.o. Obnova pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, Članak 9. Predlažemo na kraj stavka 12. članka 9. dodati sljedeću rečenicu: "Ako je odlukom izmijenjen iznos naknade za uporabu radiofrekvencijskog spektra ili drugi uvjeti uporabe radiofrekvencijskog spektra nositelj dozvole nije obvezan preuzeti dozvolu te platiti naknadu za istu." Svrha je ove odredbe da se učini jasnim da nositelj dozvole ne treba pristati na obnovu ako mu novi uvjeti ili iznos naknade nisu prihvatljivi. Nije prihvaćen Sukladno članku 50. stavku 4. Europskog zakonika elektroničkih komunikacija (dalje: Zakonik) u postupku obnove dozvole mogu se izmijeniti naknade. O prijedlogu odluke o obnovi provodi se postupak javnog savjetovanja te se nositelj dozvole može izjasniti da nije suglasan s prijedlogom i da ne želi obnovu. Time se postupak obnove obustavlja i pokreće novi postupak dodjele.
17 A1 Hrvatska d.o.o. II.UVJETI UPORABE I POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLA ZAUPORABU RADIOFREKVENCIJSKOGSPEKTRA, Ograničenja uvjeta uporabe radiofekvencijskog spektra Čl.9.st.1.Sukladno čl.83. st.1. ZEK-a potrebno dodati da je obnova moguća osim u slučaju ako je u postupku dodjele tog RF spektra mogućnost obnove dozvole bila izričito isključena Čl.9.st.5. Radi nomotehničke jednostavnosti predlažemo da se navedu kriteriji iz čl.83.st.4. ZEK-a. Kako na ovom mjeestu tako i u drugom odredbama Pravilnika u kojima se citira ZEK Čl.9.st.6.t.3.Molimo pojašnjenje kako se primjenjuje ovaj kriterij. Čl.9.st.7. Odredba stavka 7. nije u cijelosti usklađena sa odredbom čl.83.st.7. ZEK-a Čl.9.st.10.Potrebno dodati dio iz čl.83. st.6. dio teksta koji glasi a osobito potražnju za tim dijelom radiofrekvencijskog spektra među poduzetnicima koji nisu nositelji dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra Djelomično prihvaćen Članak 9. mijenja se i glasi: 1) Agencija pokreće postupak postojanja potrebe za obnovom dozvole za uporabu harmoniziranog radiofrekvenciskog spektra izdane na temelju članka 78., 79., ili 80. Zakona, po službenoj dužnosti ili na zahtjev nositelja dozvole uzimajući u obzir odredbe članka 83. Zakona. 2) Nositelj dozvole za uporabu radiofrekencijskog spektra iz stavka 1. ovog članka može podnijeti zahtjev za obnovom najranije pet, a najkasnije jednu godinu prije isteka predmetne dozvole. 3) Agencija može po službenoj dužnosti pokrenuti postupak procjene potrebe za obnovom dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz stavka 1. ovog članka najkasnije dvije godine prije isteka predmetne dozvole. 4) U prijedlogu odluke o obnovi dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz stavka 1. ovog članka Agencija navodi obrazloženje povezano s provedenom procjenom. Agencija u odluci može predložiti izmjene naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra ili drugih uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra. 5) Nositelj pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra izdane na temelju članka 77. Zakona pokreće postupak obnove dozvole podnošenjem zahtjeva za izdavanje nove dozvole. 6) O prijedlogu odluke o obnovi dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz stavka 4. ovog članka Agencija provodi postupak javnog savjetovanja u skladu s člankom 30. Zakona. 7) U slučaju da je u postupku javnog savjetovanja iskazan dodatni interes za predmetnim radiofrekvencijskim spektrom, Agencija može odbiti zahtjev za obnovom i pokrenuti postupak izdavanja pojedinačne dozvole sukladno članku 78., 79. ili 80. Zakona. 8) Agencija će obnoviti dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra iz stavka 5. ovog članka ukoliko je to opravdano na temelju procjene sljedećih čimbenika: 1.ispunjavanje uvjeta uporabe određenih dozvolom za uporabu radiofrekvencijskog spektra za koju se razmatra obnova 2. redovito podmirivanje naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra nositelja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za koju se razmatra obnova 3. tehnički i tehnološki razvoj elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga povezanih s uporabom radiofrekvancijskog spektra koji je dodijeljen dovolom za koju se razmatra obnova. 9) U slučaju donošenja odluke o obnovi prava uporabe radiofrekvencijskog spektra iz stavka 1. ili stavka 5. ovog članka, Agencija izdaje novu dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog spektra. 10) Rok valjanosti u novoj dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra određuje se u skladu sa člankom 4. stavkom 1. Pravilnika.
18 Hrvatski Telekom d.d. Ograničenja uvjeta uporabe radiofekvencijskog spektra, Članak 10. Članak 10. stavak 6. Sukladno članku 82. stavku 4. ZEK-a ograničenja uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra potrebno je provesti na način da se vodi računa da to ograničenje bude najmanje otegotno za nositelja dozvole. Dodatno je pri tome potrebno voditi računa i da se nositelju dozvole na odgovarajući način kompenzira ograničenje prema kojem će nositelj dozvole biti dužan postupiti. Nije prihvaćen U odnosu na prvi dio komentara vidjeti obrazloženje pod rednim brojem 6. Dodatno, izmjene vezane za kompenziranje ograničenja nisu predviđena ZEK-om.
19 A1 Hrvatska d.o.o. II.UVJETI UPORABE I POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLA ZAUPORABU RADIOFREKVENCIJSKOGSPEKTRA, Iznimke od primjene ograničenja i izmjene uvjeta uporabe radiofrekvencijskog spektra Čl.10.st.1.Potrebno je sukladno čl.82.st.st.4 dodati tekst da Agencija mora voditi računa da ograničenje bude najmanje otegotno za nositelja dozvole Nije prihvaćen Odgovor kao pod rednim brojem 6.
20 Odašiljači i veze d.o.o. Izgled i sadržaj tehničke dokumentacije, Članak 16. Predlaže se korekcije točke 6., stavka 3. ovog članka: umjesto " u stavcima 7. - 11." treba stajati " u stavcima 4. – 9.". Prihvaćen Čl. 16. st. 3. točka 6. Pravilnika mijenja se i glasi: „6. druge podatke, ovisno o vrsti dozvole, navedene u stavcima 4. – 9. ovog članka.“
21 Hrvatski Telekom d.d. Postupak izdavanja pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, Članak 19. Članak 19. stavak 1. Ljubazno molimo pojašnjenje razloga produljenja roka za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra s 30 na 42 dana. Primljeno na znanje Rok od 42 dana za donošenje odluke o dodjeli pojedinačne dozvole propisan je čl. 69. st. 19. ZEK-a: “(19) Ako je Tablicom namjene radiofrekvencijskog spektra radiofrekvencijski spektar namijenjen za elektroničke komunikacijske usluge, Agencija donosi odluku o dodjeli pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u roku od 42 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a najkasnije u roku od osam mjeseci od dana zaprimanja potpunog zahtjeva u slučaju pojedinačne dozvole koja se izdaje u postupcima iz članaka 78., 79. ili 80. ovoga Zakona. Rokovi iz ovoga stavka ne odnose se na primjenu međunarodnih sporazuma o uporabi radiofrekvencijskog spektra i usklađivanju uporabe satelitskih orbita.”
22 Odašiljači i veze d.o.o. Postupak izdavanja pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, Članak 19. Predlaže se u stavku 1. ovog članka korekcija roka za usvajanje zahtjeva za izdavanje dozvole sa 42 na 30 dana. Obrazloženje: Svjedoci smo da se u sektoru elektroničkih komunikacija kontinuirano smanjuje zahtijevano vrijeme potrebno za realizaciju usluga prema karajnjim korisnicima. S time u svezi svako povećanje roka za izdavanje dozvola u konačnici negativno utječe na ukupno vrijeme odziva, tj. vrijeme u kojem davatelj usluge može traženu uslugu isporučiti. Obzirom na gore navedeno smatramo da je 30 dana primjeren rok za izdavanje dozvole, te da bi svako povećanje toga roka negativno utjecalo na kompetitivnost nad drugim konkurentnim tehnologijama. Nije prihvaćen Odgovor kao pod rednim brojem 21.
23 A1 Hrvatska d.o.o. Postupak izdavanja pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra, Članak 19. Čl.19.st.1.Potrebno pojasniti rok koji je definiran kao 42 dana? Primljeno na znanje Odgovor kao pod rednim brojem 21.
24 Odašiljači i veze d.o.o. Postupak izdavanja pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za svemirski objekt kojim se obavljaju svemirske aktivnosti, Članak 20. Predlaže se u stavku 7. ovog članka korekcija roka za izdavanje dozvole sa 42 na 30 dana. Obrazloženje: Svjedoci smo da se u sektoru elektroničkih komunikacija kontinuirano smanjuje zahtijevano vrijeme potrebno za realizaciju usluga prema karajnjim korisnicima. S time u svezi svako povećanje roka za izdavanje dozvola u konačnici negativno utječe na ukupno vrijeme odziva, tj. vrijeme u kojem davatelj usluge može traženu uslugu isporučiti. Obzirom na gore navedeno smatramo da je 30 dana primjeren rok za izdavanje dozvole, te da bi svako povećanje toga roka negativno utjecalo na kompetitivnost nad drugim konkurentnim tehnologijama. Nije prihvaćen Odgovor kao pod rednim brojem 21. Dodatno čl. 69. st. 19. propisano je da se rokovi iz ovog stavka ne odnose na primjenu međunarodnih sporazuma o uporabi RF spektra i usklađivanja uporabe satelitskih orbita, što implicira da rokovi kod satelitskih orbita mogu biti i duži.
25 Odašiljači i veze d.o.o. za širokopojasnu mrežu za vlastite potrebe, Članak 21. Predlaže se u stavku 5. ovog članka korekcija roka za izdavanje dozvole sa 42 na 30 dana. Obrazloženje: Svjedoci smo da se u sektoru elektroničkih komunikacija kontinuirano smanjuje zahtijevano vrijeme potrebno za realizaciju usluga prema karajnjim korisnicima. S time u svezi svako povećanje roka za izdavanje dozvola u konačnici negativno utječe na ukupno vrijeme odziva, tj. vrijeme u kojem davatelj usluge može traženu uslugu isporučiti. Obzirom na gore navedeno smatramo da je 30 dana primjeren rok za izdavanje dozvole, te da bi svako povećanje toga roka negativno utjecalo na kompetitivnost nad drugim konkurentnim tehnologijama. Nije prihvaćen Odgovor kao pod rednim brojem 21.
26 Hrvatski Telekom d.d. IV.DOZVOLA ZA UPORABU RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA KOJA SE IZDAJE NA ZAHTJEV, Postupak izdavanja pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za uređaje za ometanje radijskih frekvencija U slučaju izdavanja dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za uređaje za ometanje radijskih frekvencija smatramo potrebnim na odgovarajući način uključiti i nositelje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra koji se koriste za javne elektroničke komunikacijske mreže unutar kojeg se namjeravaju izdati dozvole za uporabu radiofrevencijskog spektra za uređaje za ometanje radijskih frekvencija. Mišljenja smo kako je to bitno iz razloga kako bi nositelji dozvola imali saznanja da se na nekom području namjeravaju postaviti uređaji za ometanje radijskih frekvencija te kako bi sukladno tome mogli prilagoditi rad svojih mreža, budući razvoj mreže na tom području, te u svrhu rješavanja mogućih korisničkih prigovora. Nije prihvaćen Dozvole za uporabu uređaja za ometanje radijskih frekvencija javnih elektroničkih komunikacijskih mreža izdavat će se na zahtjev nadležne sigurnosno-obavještajne agencije, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove ili ministarstva nadležnog za obranu ili drugog podnositelja ovlaštenog od navedenih tijela. S obzirom na moguće nositelje dozvola i ograničena područja primjene navedenih uređaja ne očekujemo značajan utjecaj na razvoj mreže niti pritužbe korisnika.
27 Odašiljači i veze d.o.o. Postupak izdavanja pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za uređaje za ometanje radijskih frekvencija, Članak 22. Predlaže se u stavku 4. ovog članka korekcija roka za izdavanje dozvole sa 42 na 30 dana. Obrazloženje: Svjedoci smo da se u sektoru elektroničkih komunikacija kontinuirano smanjuje zahtijevano vrijeme potrebno za realizaciju usluga prema karajnjim korisnicima. S time u svezi svako povećanje roka za izdavanje dozvola u konačnici negativno utječe na ukupno vrijeme odziva, tj. vrijeme u kojem davatelj usluge može traženu uslugu isporučiti. Obzirom na gore navedeno smatramo da je 30 dana primjeren rok za izdavanje dozvole, te da bi svako povećanje toga roka negativno utjecalo na kompetitivnost nad drugim konkurentnim tehnologijama. Nije prihvaćen Odgovor kao pod rednim brojem 21.
28 Odašiljači i veze d.o.o. Pojednostavljeni postupak izdavanja pojedinačne dozvole, Članak 23. Predlaže se u stavku 5. ovog članka korekcija roka za izdavanje dozvole sa 42 na 30 dana. Obrazloženje: Svjedoci smo da se u sektoru elektroničkih komunikacija kontinuirano smanjuje zahtijevano vrijeme potrebno za realizaciju usluga prema karajnjim korisnicima. S time u svezi svako povećanje roka za izdavanje dozvola u konačnici negativno utječe na ukupno vrijeme odziva, tj. vrijeme u kojem davatelj usluge može traženu uslugu isporučiti. Obzirom na gore navedeno smatramo da je 30 dana primjeren rok za izdavanje dozvole, te da bi svako povećanje toga roka negativno utjecalo na kompetitivnost nad drugim konkurentnim tehnologijama. Nije prihvaćen Odgovor kao pod rednim brojem 21.
29 A1 Hrvatska d.o.o. Sadržaj odluke o javnom pozivu, Članak 25. ČL.25.t.2. Molimo pojašnjenje ove točke – posebno u dijelu tehničkog i gospodarskog stanja Primljeno na znanje Prilikom odlučivanja o odabiru postupka za dodjelu radiofrekvencijskog spektra sukladno članku 55. stavku 2. Zakonika potrebno je između ostalog voditi računa o promicanju inovacija i razvoju poslovanja. Također je potrebno navesti ocjenu tehničke i gospodarske situacije te situacije u pogledu tržišnog natjecanja na tržištu i dati razloge za moguću upotrebu i odabir mjera, odnosno izbor postupka dodjele prava za uporabu radiofrekvencijskog spektra, vezano uz provođenja postupka istorazinske ocjene. Postupak ocjene tehničke i gospodarske situacije provodi se u okviru analize mjerodavnog tržišta.
30 Hrvatski Telekom d.d. Postupanje sa zaprimljenim zahtjevima za izdavanje dozvole, Članak 27. Članak 27. stavak 3. Ljubazno molimo pojašnjenje razloga produljenja roka za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra s 30 na 42 dana. Također molimo pojašnjenje koji su razlozi zbog kojih bi postupak donošenja odluke o izdavanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog koja se izdaje na temelju javnog poziva mogao potrajati i do 8 mjeseci od dana zaprimanja potpunog zahtjeva. Primljeno na znanje Odgovor kao pod rednim brojem 21. Vezano uz maksimalni rok od 8 mjeseci, isti je prenesen iz Zakonika, čl. 55. st.7.
31 Odašiljači i veze d.o.o. Postupanje sa zaprimljenim zahtjevima za izdavanje dozvole, Članak 27. Predlaže se u stavku 3. ovog članka korekcija roka za donošenje odluke o izdavanju dozvole sa 42 na 30 dana. Predlaže se u stavku 4. ovog članka korekcija roka za donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja ili odluke o raspisivanju javne dražbe sa 42 na 30 dana. Obrazloženje: Svjedoci smo da se u sektoru elektroničkih komunikacija kontinuirano smanjuje zahtijevano vrijeme potrebno za realizaciju usluga prema karajnjim korisnicima. S time u svezi svako povećanje roka za donošenje odluke o izdavanju dozvole u konačnici negativno utječe na ukupno vrijeme odziva, tj. vrijeme u kojem davatelj usluge može traženu uslugu isporučiti. Obzirom na gore navedeno smatramo da je 30 dana primjeren rok za donošenje odluke o izdavanju dozvole, te da bi svako povećanje toga roka negativno utjecalo na kompetitivnost nad drugim konkurentnim tehnologijama. Nije prihvaćen Odgovor kao pod rednim brojem 21.
32 A1 Hrvatska d.o.o. Postupanje sa zaprimljenim zahtjevima za izdavanje dozvole, Članak 27. Čl.27.st.3.Molimo pojašnjenje roka od 42 danas s obzirom na rokove propisane u čl.78. st.3. i 4. ČL.27.st.4.Molimo pojašnjenje roka od 42 danas s obzirom na rokove propisane u čl.78. st.3. i 4. Primljeno na znanje Kao u ranijim odgovorima vezano uz rokove, vidjeti redni broj 21.
33 A1 Hrvatska d.o.o. Mjerila odabira, Članak 29. ČL.29.st.2.Potrebno uskladiti sa člankom 69.st.11. ZEK-a Prihvaćen Članak 29. stavak 2. mijenja se i glasi: „Mjerila odabira moraju se temeljiti na načelima objektivnosti, transparentnosti, razmjernosti i nediskriminacije, pri čemu osobito treba voditi računa o regulatornim načelima i ciljevima iz članaka 7., 8., 33. i 66. Zakona.
34 A1 Hrvatska d.o.o. Raspisivanje javnog natječaja i sadržaj odluke o raspisivanju javnog natječaja, Članak 30. ČL.30.t.2.Potrebno pojasniti na koji način će Agencija raditi ovu ocjenu Primljeno na znanje Odgovor kao pod rednim brojem 29.
35 Odašiljači i veze d.o.o. Natječajni postupak, Članak 33. Predlaže se korekcija stavka 5. ovog članka: umjesto "iz stavka 5.", treba stajati "iz stavka 4.". Prihvaćen Članak 33. stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase: „(5) Agencija će pitanja i odgovore iz stavka 4. ovog članka učiniti dostupnim svim sudionicima u postupku natječaja, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. (6) Agencija može prije isteka natječajnog roka, po službenoj dužnosti ili na temelju pisanog zahtjeva za objašnjenjem iz stavka 4. ovog članka, izmijeniti ili dopuniti natječajnu dokumentaciju u obliku dodatka.“
36 Hrvatski Telekom d.d. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, Članak 37. Članak 37. stavak 3. Ljubazno molimo pojašnjenje razloga produljenja roka za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra s 30 na 42 dana. Također molimo pojašnjenje koji su razlozi zbog kojih bi postupak donošenja odluke o izdavanju dozvole za uporabu radiofrekvencijskog poziva u predmetnom slučaju mogao potrajati i do 8 mjeseci od dana zaprimanja potpunog zahtjeva. Primljeno na znanje Odgovor kao pod rednim brojem 30.
37 Odašiljači i veze d.o.o. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, Članak 37. Predlaže se u stavku 3. ovog članka korekcija roka za donošenje odluke o izdavanju dozvole sa 42 na 30 dana. Obrazloženje: Svjedoci smo da se u sektoru elektroničkih komunikacija kontinuirano smanjuje zahtijevano vrijeme potrebno za realizaciju usluga prema karajnjim korisnicima. S time u svezi svako povećanje roka za donošenje odluke o izdavanju dozvole u konačnici negativno utječe na ukupno vrijeme odziva, tj. vrijeme u kojem davatelj usluge može traženu uslugu isporučiti. Obzirom na gore navedeno smatramo da je 30 dana primjeren rok za donošenje odluke o izdavanju dozvole, te da bi svako povećanje toga roka negativno utjecalo na kompetitivnost nad drugim konkurentnim tehnologijama. Nije prihvaćen Odgovor kao pod rednim brojem 21.
38 A1 Hrvatska d.o.o. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude, Članak 37. ČL.37.st.3. Potrebno pojasniti rokove Čl.37.st.4.t.3.Potrebno nadopuniti sa razlogom iz čl.79.st.3.t.2. ZEK-a Nije prihvaćen Čl. 37. st. 3.- odgovor kao pod rednim brojem 21. Čl. 37. st.4. t. 3. – razlog iz čl. 79. st. 3. t. 2. pokriven je čl. 37. st.4. t. 1. Pravilnika.
39 A1 Hrvatska d.o.o. Način izdavanja dozvole na temelju javne dražbe, Članak 38. Čl.38.st.1.Potrebno dodati i slučaj iz članka 78.st.5. ZEK-a Nije prihvaćen Predmetna obveza iz članka 78. stavka 5. ZEK-a propisana je ZEK-om te HAKOM smatra kako u ovom slučaju nije potrebno isto propisivati i Pravilnikom uzimajući u obzir da se predmetna odredba ne razrađuje dodatno.
40 A1 Hrvatska d.o.o. Raspisivanje javne dražbe i sadržaj odluke o raspisivanju javne dražbe, Članak 39. Čl.39.Odluka se mora objaviti sukladno čl.80.st.4. ZEK-a koji se referira na čl.21. ZEK-a. Dodatno, propisano je da se odluka dostavlja svim podnositeljima ponuda u postupku javne dražbe Čl.39.t.2.Potrebno pojasniti ocjenu ovih kriterija Nije prihvaćen Čl 80. st. 4 – objava odluke u postupku dražbe Predmetna obveza propisana je ZEK-om te HAKOM smatra kako u ovom slučaju nije potrebno isto propisivati i Pravilnikom uzimajući u obzir da se predmetna odredba ne razrađuje dodatno. Čl 39. st. 2 . - odgovor kao pod rednim brojem 29.
41 Hrvatski Telekom d.d. Razmatranje zahtjeva za sudjelovanjem u postupku javne dražbe, Članak 43. Članak 43. stavak 2. Molimo provjeru predmetnog stavka s obzirom da nije jasna poveznica na članak 41. stavak 9. prijedloga Pravilnika. Prihvaćen Mijenja se članak 43. stavak 2. te glasi: „Agencija će odbiti zahtjev za sudjelovanjem u postupku javne dražbe ako podnositelj zahtjeva ne zadovoljava uvjete utvrđene odlukom o raspisivanju javne dražbe, osim u slučaju iz članka 41. stavka 1. točke 9. Pravilnika gdje se podnositelju zahtjeva određuje premjereni rok.“
42 Hrvatski Telekom d.d. Odluka o odabiru, Članak 44. Članak 44. stavak 2. Ovisno o odabranom formatu javne dražbe, te postavljenim uvjetima i pravilima postupka nadmetanja nije uvijek moguće predvidjeti rok u kojem je moguće dovršiti postupak nadmetanja u okviru javne dražbe. Stoga bi u predmetnom slučaju trebalo predvidjeti da navedeni rok od 8 mjeseci iznimno može biti i dulji. Nije prihvaćen Odgovor kao pod rednim brojem 30.
43 Odašiljači i veze d.o.o. Odluka o odabiru, Članak 44. Predlaže se u stavku 2. ovog članka korekcija roka za donošenje odluke o izdavanju dozvole sa 42 na 30 dana. Obrazloženje: Svjedoci smo da se u sektoru elektroničkih komunikacija kontinuirano smanjuje zahtijevano vrijeme potrebno za realizaciju usluga prema karajnjim korisnicima. S time u svezi svako povećanje roka za donošenje odluke o izdavanju dozvole u konačnici negativno utječe na ukupno vrijeme odziva, tj. vrijeme u kojem davatelj usluge može traženu uslugu isporučiti. Obzirom na gore navedeno smatramo da je 30 dana primjeren rok za donošenje odluke o izdavanju dozvole, te da bi svako povećanje toga roka negativno utjecalo na kompetitivnost nad drugim konkurentnim tehnologijama. Nije prihvaćen Odgovor kao pod rednim brojem 21.
44 A1 Hrvatska d.o.o. Odluka o odabiru, Članak 44. Čl.44.st.2.Potrebno pojasniti na koji način je Agencija odredila ove rokove Primljeno na znanje Odgovor kao pod rednim brojem 21.
45 Odašiljači i veze d.o.o. Identifikacija radijskih postaja za odašiljanje radijskih i televizijskih programa, Članak 55. Predlaže se da se članak dopuni na način da novim prijedlogom bude obuhvaćena i identifikacija digitalne radiodifuzije što sada nije slučaj. Prihvaćen S obzirom da je identifikacija radijskih postaja za odašiljanje radijskih i televizijskih programa propisana kroz više članka Glave IX, relevantni članci mijenjaju se na sljedeći način: Članak 52. stavak 1. mijenja se i glasi: „Radijska postaja se prigodom odašiljanja mora identificirati pomoću pozivne oznake ili drugog znaka identifikacije sastavljenog od riječi, znakova, slika i signala, a koji omogućuje jasnu i prepoznatljivu identifikaciju te radijske postaje i/ili radiokomunikacijske mreže.“ Članak 55. stavak 2. mijenja se i glasi: „Drugi znak identifikacije radijske postaje za odašiljanje analognih radijskih i televizijskih programa sadrži naziv nakladnika i/ili programa koji se odašilje (označen brojem ili na drugi način) ili neku drugu oznaku, kojom se dotična radijska postaja može identificirati.“ Članak 55. stavak 3. mijenja se i glasi: Radijska postaja za odašiljanje analognog radijskog i televizijskog programa može se identificirati i nekim karakterističnim signalom. U članku 55. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: „Radijska postaja ili radiodifuzijska mreža za odašiljanje digitalnih radijskih i/ili televizijskih programa identificira se drugim znakom identifikacije koji se sastoji od kombinacije brojeva i/ili slova.“ Članka 56. mijenja se i glasi: Identifikacija programa i usluga Članak 56. (1) Radijska postaja koja odašilje analogne radijske programe, a koja koristi RDS sustav programske identifikacije mora koristiti jednoznačno određenu strukturu programskog identifikacijskog koda (dalje u tekstu: PI kod) za svaki pojedinačni program nakladnika. (2) Radijska postaja ili radiodifuzijska mreža za odašiljanje digitalnih radijskih i/ili televizijskih programa mora koristiti jednoznačno određenu strukturu programske, odnosno servisne identifikacijske oznake za svaki pojedinačni program, odnosno uslugu. (3) Strukturu PI koda, programske i servisne identifikacije određuje Agencija u skladu s odgovarajućim međunarodnim normama i standardima.
46 Hrvatski Telekom d.d. XI.POSEBNA OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA UELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, Uvjeti koje mora ispunjavati pravna osoba za obavljanje poslova u elektroničkim komunikacijama temeljem posebnog ovlaštenja Predlažemo brisanje zahtjeva za dostavom sljedećih uvjeta iz članka 60. stavka 1.: - dokaz da djelatnici kao pravne osobe imaju odgovarajući stupanj stručne i tehničke osposobljenosti te da nisu izloženi mogućnosti utjecaja, na bilo koji način, na njihovo stručno mišljenje ili rezultate ispitivanja, niti da će iskoristiti ispitivanja radi ostvarivanja osobnog probitka ili probitka povezane osobe, neke povlastice ili prava i sklapanja pravnog posla, odnosno kako bi na bilo koji drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi - izjavu da će djelatnici kao pravne osobe postupati sa svim informacijama prikupljenim prigodom provođenja predmetnog ispitivanja kao s poslovnom tajnom sukladno posebnim propisima. Predlažemo gornju izmjenu jer smatramo da sve pravne osobe zainteresirane za izdavanje posebnih ovlaštenja već imaju ili bi trebale imati uspostavljene stroge sustave zapošljavanja kvalificiranog osoblja te sustave i mjere koje jamče neovisnost njihovih zaposlenika. Dodatno, smatramo da sve zainteresirane pravne osobe već u skladu s drugim obvezujućim aktima osiguravaju čuvanje poslovne tajne, te se zahtijevanjem ovih dokaza nepotrebno opterećuje Agenciju i pravne osobe dodatnom dokumentacijom. Stoga smatramo suvišnim od podnositelja zahtjeva tražiti dostavljanje navedenih dokaza i izjava pri podnošenju zahtjeva, međutim navedeno se može navesti kao uvjet koji ovlaštene pravne osobe moraju ispunjavati kako bi obavljale poslove za koje su ovlaštene, a što može biti predmet nadzora na ovlaštenim osobama koji je predviđen člankom 61. prijedloga Pravilnika. Nije prihvaćen HAKOM je stava kako je potreban dodatan oprez kojoj pravnoj osobi će se dodijeliti ovlaštenje za obavljanje poslova u elektroničkim komunikacijama te je odgovoran osigurati da prenesene poslove obavljaju djelatnici koji raspolažu odgovarajućim znanjem. Također. HAKOM je odgovoran za informacije koje se prikupljaju u okviru provođenja prenesenih poslova pa je izjava da će djelatnici kao pravne osobe postupati sa svim informacijama prikupljenim prigodom provođenja predmetnog ispitivanja kao s poslovnom tajnom sukladno posebnim propisima dodatan osigurač kojim će se zaštiti predmetne informacije. Propisani uvjeti nisu mijenjani u odnosu na postojeći Pravilnik.
47 Hrvatski Telekom d.d. XII.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 63. Članak 63. stavak 2. S obzirom na činjenicu kako prijedlogom Pravilnika nije više predviđeno obavljanje tehničkih pregleda ispunjavanja uvjeta iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra izdanoj prema članku 78., 79. i 80. ZEK-a te da postoji mogućnost da u nekom slučaju neće još nastupiti obveza podnošenja zahtjeva za obavljanje takvog pregleda, a što je predviđeno u izdanoj dozvoli za uporabu radiofrekvencijskog spektra prije stupanja na snagu ovog prijedloga Pravilnika, molimo pojašnjenje postupanja u takvom slučaju. Prihvaćen U članak 63. dodaje se novi stavaka 3. koji glasi: (3) Iznimno od stavka 2. ovog članka na dozvole koje su izdane prije stupanja na snagu ovog Pravilnika neće se primjenjivati članak 42. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencisjkog spektra („Narodne novine“ br. 45/12, 50/12-ispravak, 97/14, 116/17, 129/19, 139/21) te Agencija neće obavljati tehnički pregled ispunjavanja uvjeta iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra izdanoj prema članku 78., 79. i 80.