Izvješće o provedenom savjetovanju - PRIJEDLOG UREDBE O SMJERNICAMA ZA IZRADU AKATA STRATEŠKOG PLANIRANJA OD NACIONALNOG ZNAČAJA I OD ZNAČAJA ZA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17 i 151/22) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj xx. _________2023. godine donijela, Članak 19. - Propušteno je propisati u kojoj fazi postupka izrade Plana razvoja je regionalni koordinator dužan zatražiti mišljenje od koordinacijskog tijela na nacrt prijedloga akta strateškog planiranja. Stoga predlažemo ispod stavka 1. dodati stavak 2. koji glasi: „(2) Nositelji izrade akata strateškog planiranja dužni su nakon prihvaćanja nacrta prijedloga akta strateškog planiranja na završnoj sjednici Partnerskog vijeća u roku od 15 dana od dana održavanja završne sjednice Partnerskog vijeća podnijeti zahtjev Koordinacijskom tijelu za davanje mišljenja na nacrt prijedloga akta strateškog planiranja.“ - Iza stavka 2. predlažemo dodati stavak 3. i 4. koji glase: „(3) Koordinacijsko tijelo dužno je dostaviti mišljenje o dostavljenom nacrtu prijedloga akta strateškog planiranja u roku 15 dana od primitka zahtjeva nadležnog tijela. Ako mišljenje nije dostavljeno u propisanom roku, smatra se da nema dodatnih primjedbi i komentara. (4) U slučaju davanja negativnog mišljenja na dostavljeni nacrt prijedloga akta strateškog planiranja Koordinacijsko tijelo dužno je uz mišljenje dati i preporuke za izmjene.“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se u odnosu na prijedlog za dodavanje stavka 2. Za organizaciju i provedbu postupka izrade akta strateškog planiranja, uključujući i postavljanje rokova za provedbu pojedinih koraka u postupku izrade akta, odgovoran je isključivo nositelj izrade akta strateškog planiranja. Postupak izrade akta strateškog planiranja nositelj izrade provodi u skladu s administrativnim kapacitetima, kao i u skladu s načelima strateškog planiranja i upravljanja razvojem, propisanim Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17 i 151/22; Zakon). Nije primjenjivo u odnosu na prijedlog za dodavanje stavka 3. Rok u kojem je Koordinacijsko tijelo dužno dostaviti mišljenje o zaprimljenom nacrtu prijedloga akta strateškog planiranja iz članka 23. Zakona već je propisan u postojećem stavku 3. članka 19. Nacrta Uredbe. Ne prihvaća se u odnosu na prijedlog za dodavanje stavka 4. Koordinacijsko tijelo prilikom izrade mišljenja na nacrte prijedloga akata strateškog planiranja postupa u skladu s načelima strateškog planiranja i upravljanja razvojem propisanim Zakonom. Slijedom navedenog, mišljenja Koordinacijskog tijela na nacrte prijedloga akata strateškog planiranja, u slučaju negativnog mišljenja, sadržavaju preporuke za ispravnu primjenu odredbi zakonodavnog okvira pri izradi akta, kao i pripadajuće obrazloženje nositelju izrade.
2 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17 i 151/22) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj xx. _________2023. godine donijela, Članak 13. Kako odredba članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17 i 151/22) propisuje da provedbeni programi, među ostalim, osiguravaju provedbu posebnih ciljeva akata strateškog planiranja te uzimajući u obzir stavak 5. članak 13. prijedloga Uredbe, koji propisuje ažuriranje provedbenih programa jednom godišnje ili prema potrebi, smatramo da je ovom Uredbom potrebno propisati obvezu ažuriranja provedbenog programa u slučaju usvajanja novog akta strateškog planiranja s ciljem usklađivanja istog s novousvojenim aktom. Također, potrebno je propisati u kojem roku treba izvršiti spomenute izmjene. Stoga predlažemo iza stavka 5. članka 13. prijedloga Uredbe dodati stavak 6. koji glasi: „ (6) Izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave dužno je ažurirati provedbeni program u cilju usklađenja istog s novousvojenim aktom strateškog planiranja u roku od 30 dana od usvajanja akta strateškog planiranja na skupštini jedinice područne (regionalne) samouprave.“ Nije prihvaćen Obveza ažuriranja provedbenog programa u cilju usklađenja istog s novousvojenim aktom strateškog planiranja već je propisana u članku 13., stavak 5. Nacrta Uredbe: „Provedbeni programi tijela državne uprave i provedbeni programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ažuriraju se jednom godišnje ili prema potrebi, u cilju prilagođavanja izmijenjenim okolnostima provedbe, fiskalnom okruženju te novonastalim obvezama provedbe javnih politika“. S obzirom na činjenicu da se članak 13. Nacrta Uredbe odnosi i na tijela državne uprave (TDU) i na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S), a ne samo na JLP(R)S, ažuriranje provedbenih programa jednom godišnje ili po potrebi, predloženo stavkom 5. članka 13. Nacrta Uredbe, smatramo primjerenim u svrhu izbjegavanja povećanog administrativnog opterećenja TDU i JLP(R)S.
3 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17 i 151/22) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj xx. _________2023. godine donijela, Članak 2. Budući da predmetna odredba propisuje obveznu primjenu uputa i smjernica Koordinacijskog tijela, predlažemo u postupku izrade nacrta smjernica i uputa prije otvaranja postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću propisati obvezu Koordinacijskog tijela uključiti sve regionalne koordinatore u isti odnosno pozvati ih na davanje primjedbi i komentara na nacrt smjernica/uputa. Slijedom navedenog predlažemo iza stavka 5. članka 2. dodati stavak 6. koji glasi: „(6) Koordinacijsko tijelo dužno je tijekom postupka izrade nacrta uputa i smjernica prije pokretanja e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provesti konzultacije s nositeljima izrade strateških dokumenata, pozvati ih na davanje komentara i primjedbi. Ako koordinacijsko tijelo ne prihvati dane komentare i primjedbe, dužno je obrazložiti njihovo neprihvaćanje.“ Nije prihvaćen U procesima izrade i donošenja Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem („Narodne novine“, broj 123/17 i 151/22) i pripadajućih podzakonskih propisa pribavljena su mišljenja tijela državne uprave i provedeno je e – savjetovanje s zainteresiranom javnošću. Upute i smjernice Koordinacijskog tijela su alat koji nositeljima izrade akata strateškog planiranja olakšava primjenu zakonodavnog okvira strateškog planiranja i upravljanja razvojem
4 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17 i 151/22) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj xx. _________2023. godine donijela, Članak 21. U ovom članku smatramo da je propušteno propisati, jasnije precizirati u kojem roku je Koordinacijsko tijelo dužno očitovati se o prijedlogu dopune biblioteke pokazatelja radi same dinamike izrade strateškog dokumenta odnosno da nositelj izrade u što kraćem roku bude obavješten o prihvaćenosti ili ne predloženog pokazatelja te ukoliko pokazatelj nije prihvaćen da može u što kraćem roku podnijeti novi prijedlog dopune sukladno očitovanju Koordinacijskog tijela. Stoga predlažemo ispod stavka 2. članka 21. dodati stavak 3. koji glasi: „(3) Koordinacijsko tijelo dužno je očitovati se o prijedlogu dopune biblioteke pokazatelja u roku 15 dana od zaprimanja prijedloga dopune. Ako prijedlog dopune biblioteke pokazatelja Koordinacijsko tijelo ne prihvati, dužno je dostaviti nositelju izrade obrazloženje i jasne upute." Djelomično prihvaćen Nakon stavka 2. dodan je stavak 3. koji glasi: „Koordinacijsko tijelo mišljenje na prijedlog dopune biblioteke pokazatelja nositelju izrade dostavlja u roku od 15 dana od dana zaprimanja prijedloga“. Imajući u vidu činjenicu da je obrazloženje neprihvaćanja prijedloga dopune biblioteke pokazatelja sastavni dio predmetnog mišljenja Koordinacijskog tijela, smatramo kako ne postoji potreba za zasebnim propisivanjem obveze obrazloženja odbijanja dostavljenog prijedloga za dopunu biblioteke pokazatelja
5 MirkoMare doo Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17 i 151/22) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj xx. _________2023. godine donijela, Članak 11. Kako provedbeni program sadrži mjere (aktivnosti) za provedbu posebnih ciljeva planova razvoja jlp(r)s te kako su provedbeni programi vezani za proračune jlp(r)s možda bi bilo u redu razmotriti i definirati način vezivanja provedbenih programa za proračune, odnosno programsku klasifikaciju proračuna (njezin sadržaj)-naziv,šifru u skladu sa posebnim ciljem plana razvoja jlp(r)s. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Koordinacijsko tijelo u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem izradilo je Upute (dostupne za preuzimanje na mrežnim stranicama MRRFEU) koje sadržavaju preporuke za primjenu načela za povezivanje ključnih elemenata akata strateškog planiranja (ciljevi i mjere) sa financijskim planom, odnosno programskom klasifikacijom proračuna nositelja provedbe mjera. Primjenom navedenih načela pri izradi akata strateškog planiranja snažnije se povezuju strateško i proračunsko planiranje, osigurava se jasniji pregled raspoloživih sredstava za provedbu ciljeva i mjera utvrđenih u aktima strateškog planiranja, kao i poveznica razine ostvarenosti istih sa iskorištenim proračunskim sredstvima. Također, u predlošku za izradu provedbenog programa JLP(R)S, koji se obvezno izrađuje uz tekstualni dio sadržaja provedbenog programa, obvezno se navodi poveznica na izvor financiranja u proračunu samoupravne jedinice, odnosno jasno se navodi naziv i šifra aktivnosti u proračunu samoupravne jedinice, u okviru koje (kojih) će se planirati sredstva za provedbu pojedine mjere utvrđene u provedbenom programu.