Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i uvjetima korištenja evidencije o osobama koje ne mogu biti članovi uprave trgovačkog društva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GORDANA BOKUNOVIĆ Na temelju članka 239. stavka 5. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11. - pročišćeni tekst, 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22. i __/23.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi U članku 1. se navodi da Pravilnik propisuje sadržaj, NAČIN VOĐENJA I UVJETI KORIŠTENJA evidencije, a o načinu vođenja Evidencije i uvjetima korištenja, osim uopćenih formulacija ni riječi. Ni u jednom članku nije definirano tko vodi Evidenciju, koji podaci se upisuju za osobe koje se uvode u Evidenciju, tko može imati pristup Evidenciji (da li su to samo javni bilježnici i trgovački sudovi), na koji način će se pristupati u Evidenciju. Sve u svemu vrlo šturo, nejasno i na brzinu napisano da se zadovolji forma. Nije prihvaćen Nije predloženo na koji način bi trebalo propisati način i uvjete korištenja evidencije te stoga nije moguće prihvatiti ovaj prijedlog. Evidenciju vodi Ministarstvo pravosuđa i uprave sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Podaci o osobama koji se upisuju u Evidenciju su sadržani u članku 5. Pravilnika. Zakonom o trgovačkim društvima propisano je tko ima pravo pristupa Evidenciji. Način i korištenje Evidencije je propisan člankom 4. Pravilnika. Trenutni način i uvjeti korištenja evidencije propisani su u prijelaznim odredbama Pravilnika.
2 PROFIT CONSULT d.o.o. Na temelju članka 239. stavka 5. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93., 34/99., 121/99. – vjerodostojno tumačenje, 52/00. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11. - pročišćeni tekst, 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22. i __/23.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi Kako članovi uprave društva mogu biti i osobe koje nisu državljani RH smatram da treba uzeti u obzir da postoje osobe koje su u drugim zemljama kažnjene za navedena djela, a za iste osobe nije uvedeno međunarodno ograničenje raspolaganja imovinom. Ako ne postoji mogućnost međunarodne razmjene podataka za navedena kaznena djela, smatram da bi barem trebalo uvesti obvezu da osobe iz drugih zemalja moraju dostaviti potvrdu o nekažnjavanju iz zemlje svog državljanstva. Nije prihvaćen Odredbom članka 239. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima propisano je da će ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa ustrojit i voditi evidenciju osoba koje ne mogu biti članovi uprave u skladu s točkama 1. i 3. stavka 2. ovoga članka. U skladu sa navedenim odredbama evidencija sadrži podatke o osobama koje su kažnjene za kazneno djelo pranja novca, financiranja terorizma, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske ili ranije važeća kaznena djela zlouporabe stečaja i zlouporabe u postupku stečaja, i to za vrijeme dok traju pravne posljedice osude, kao i kojoj su uvedene međunarodna mjera ograničavanja raspolaganja imovinom, dok je takva mjera na snazi te protiv koje su izrečene mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana. Slijedom navedenoga, evidencija ne obuhvaća podatke o osobama koje su u drugim državama kažnjene za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara gore navedenim kaznenim djelima. U skladu s odredbom članka 43. stavka 6. Zakona o sudskom registru pri ispitivanju prijave upisa ili promjene člana uprave, izvršnog direktora, člana nadzornog odbora, člana upravnog odbora, prokurista i likvidatora trgovačkog društva sud će provjeriti je li ta osoba upisana u evidenciju osoba koje ne mogu biti članovi uprave, a koju vodi ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa. U slučaju sumnje, sudski registar može provjeriti putem sustava povezivanja registara je li toj osobi u drugoj državi članici Europske unije zabranjeno obavljanje zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva. Utvrdi li da osoba ne može biti član uprave, izvršni direktor, član nadzornog ili upravnog odbora, prokurist ili likvidator trgovačkog društva, sud će odbiti upis njezina imenovanja.