Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave, člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Na temelju članka 51. stavka 7., članka 52. stavka 7., članka 59. stavka 5. i članka 62. stavka 9. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22), Hrvatska agencija za_______ godine donijela je, Članak 8. - točka 2.: uz postojanje okolnosti da su izrečene nadzorne mjere po kojima se još nije u cijelosti postupilo i za koje još nisu istekli rokovi po kojima društvo za osiguranje mora postupiti poželjno je kumulativno propisati dodatni razlog koji ukazuje na potrebu da se donese odluka o odobrenju zahtjeva za odobrenje za člana uprave na vrijeme kraće od zatraženog (npr. postupanje po dosadašnjim mjerama ili rezultati dosadašnjih mjera ukazuju na potrebno pojačano praćenje Društva), - točka 8.: nisu navedeni kriteriji na temelju kojih se ocjenjuje postojanje „drugih okolnosti“ što može utjecati na informiranost vodstva društva za osiguranje o okolnostima koje mogu dovesti do takve odluke nadzornog tijela. Djelomično prihvaćen Točka 2- prihvaća se Točka 8. - dovoljno informacija navedeno je u gornjim točkama, nominiranja kandidata nužno je pristupiti dužnom pažnjom
2 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE Na temelju članka 51. stavka 7., članka 52. stavka 7., članka 59. stavka 5. i članka 62. stavka 9. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22), Hrvatska agencija za_______ godine donijela je, Članak 4. - u stavku 1. smatramo da je alineja 5. obuhvaćena alinejom 1. istog stavka, dok alineju 6. smatramo preopćenitom; - u stavku 3. predlažemo riječi „izbjeći ili kontrolirati“ zamijeniti riječima „spriječiti ili upravljati“; - obvezu propisanu stavkom 2. smatramo suvišnom, jer je člankom 11. stavkom 2. važećeg Pravilnika predviđeno da se Politikom primjerenosti za članove uprave i prokuriste trebaju propisati situacije, odnosi i okolnosti koji jesu ili mogu biti sukob interesa, te mjere za upravljanje istima, a stavkom 7. je predviđeno da se postupci procjene moraju adekvatno dokumentirati. S obzirom da se upravljanje sukobom interesa odnosi i na članove nadzornog odbora, predlažemo eventualnu dopunu o uvođenju politike primjerenosti i za članove nadzornog odbora. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća: 1. - ostaviti kako je propisano s obzirom da alineja 5. eksplicitno traži da se procijene udjeli u vlasništvu drugog društva ili subjekta koji ima različite interese u odnosu na Društvo. Također, točka 1. obuhvaća šire informacije, odnosno procjenu i očitovanje o ekonomskim interesima, dok se u točki 5. traže eksplicitno navedeni podaci. - iz podataka o sporovima koje vodi kandidat za člana uprave ili člana nadzornog odbora potrebno je procijeniti neovisnost i objektivnost predmetnih kandidata u obavljanju navedenih funkcija, a sve u cilju procjene mogućnosti nastanka sukoba interesa 2. prihvaća se 3. smatramo da nije suvišno, jer navedena Politika treba uzeti u obzir novi čl.3a koji postaje sastavni dio procjene kandidata za člana uprave (i kandidata za člana nadzornog odbora). Procjenjivanje i praćenje sukoba interesa mora biti kontinuirano, a sve navedeno i u svjetlu članka 57. stavka 2. Zakona. 4. prihvaćeno