Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Plana numeriranja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski Telekom d.d. 2.Nacionalni (značajni) broj, 2.1.Zemljopisni broj Radi otklanjanja mogućih dvojbi vezano uz način korištenja zemljopisnih brojeva putem aplikativnog rješenja, a koja rješenja između ostalog korisnicima omogućuju ostvarivanje odlaznih/dolaznih poziva i kad se ne nalaze na fizičkoj lokaciji kojoj je dodijeljen zemljopisni broj, predlažemo izmjenu trećeg odlomka u članku 2.1. prijedloga Plana numeriranja na način da isti glasi: „Zemljopisni broj iznimno se može koristiti putem aplikativnog rješenja na terminalnom uređaju, koji osigurava pokretljivost korisnika i izvan fizičke lokacije korisnika na kojoj je realiziran priključak korisnika u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži. U navedenom slučaju preduvjet za korištenje zemljopisnog broja je postojanje fizičkog priključka korisnika u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži te je potrebno u potpunosti zadovoljiti važeći regulatorni okvir vezanom za međupovezivanje, naplatu odlaznog/dolaznog poziva, tajni nadzor, prijenos broja i pozivanja hitnih službi (lociranje korisnika).“ Prihvaćen Treći odlomak u članku 2.1. mijenja se i glasi:: „Zemljopisni broj iznimno se može koristiti putem aplikativnog rješenja na terminalnom uređaju, koji osigurava pokretljivost korisnika i izvan fizičke lokacije korisnika na kojoj je realiziran priključak korisnika u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži. U navedenom slučaju preduvjet za korištenje zemljopisnog broja je postojanje fizičkog priključka korisnika u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži te je potrebno u potpunosti zadovoljiti važeći regulatorni okvir vezanom za međupovezivanje, naplatu odlaznog/dolaznog poziva, tajni nadzor, prijenos broja i pozivanja hitnih službi (lociranje korisnika).“
2 A1 Hrvatska d.o.o. III.POPIS NACIONALNIH BROJEVA I KRATKIH KODOVA, Tablica 1. Nacionalni brojevi U odnosu na predloženo uvođenje novog NDC-a 888, prije svega ističemo da je potrebno definirati pojam telemarketing odnosno uputiti na propis kojim je taj pojam definiran. Dodatno, uzimajući u obzir da se u prijelaznim i završnim odredbama utvrđuje rok od šest mjeseci za prelazak na 888 brojeve, potrebno je pojasniti koje su to usluge ili rasponi brojeva koji se trenutno koriste za pružanje ovih usluga, a koje bi trebalo prenijeti na novi raspon 888. Ako se pod pojmom telemarketinga podrazumijeva prodaja putem telefona, tada bi prije svega trebalo u mjerodavnom propisu propisati tko su adresati ove obveze i obvezu tih adresata da pravovremeno zatraže sekundarnu dodjelu broja 888 za nastavak svog poslovanja. Također, kako se pod svrhom korištenja navodi samo da je to nezemljopisni broj, molimo pojašnjenje trebaju li pozivi prema tim brojevima biti besplatni, jednako kao i za usluge besplatnog poziva na numeraciji 800 ili se mogu naplaćivati kao pozivi prema nezemljopisnoj numeraciji. Bez ove informacije nije moguće odrediti naplatu niti maloprodajne usluge niti je moguće na veleprodajnoj razini odrediti interkonekcijske troškove. A1 Hrvatska ukazuje na to da nema uvida u to koriste li krajnji korisnici brojeve u svrhu telemarketinga te ne može preuzeti odgovornost za to hoće li pojedini trgovac uskladiti svoje poslovanje s izmjenama Plana numeriranja niti ima pravo bez pristanka krajnjeg korisnika promijeniti njegov postojeći broj ili mu dodijeliti novi 888 broj jer je isto predmet pretplatničkog ugovora, tj. za isto je potrebna suglasnost korisnika. Kako je prethodno navedeno, nije nam poznato da je bilo kojim propisom iz područja elektroničkih komunikacija ili zaštite potrošača definiran pojam telemarketing niti način pružanja takvih usluga. Također, smatramo da bi prije svega posebnim propisom trebalo propisati da se usluge marketinga moraju pružati isključivo iz posebnog brojevnog raspona koji će biti definiran Planom numeriranja, a tek nakon toga donijeti odgovarajuće izmjene Plana numeriranja. Plan numeriranja je tehnički propis kojim se određuju brojevni rasponi i njihova namjena, a isti ne može propisivati uvjete obavljanja određene djelatnosti niti kao podzakonski propis može propisivati sankcije za kršenje takvih obveza. Člankom 12. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 19/22.) zabranjene su neželjene komunikacije putem telefona i/ili poruka te je u cilju provedbe ove zabrane istim člankom propisano ustrojavanje Registra NE ZOVI u koje se korisnici dobrovoljno upisuju. Za kršenje ove zabrane propisane su novčane kazne, a za nadzor provedbe ovih obveza nadležan je Državni inspektorat. Pored navedenog, ističemo da je upis u Registar NE ZOVI omogućen isključivo fizičkim osobama, tj. zakonodavac je time odredio da je to zaštićena skupina koja uživa zakonsku zaštitu. Također, člankom 50. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, br. 76/22.; dalje: ZEK) zabranjene su neželjene komunikacije putem automatskih pozivnih i komunikacijskih sustava bez ljudskog posredovanja, telefaksnih uređaja ili elektroničke pošte, uključujući SMS poruke i MMS poruke, u svrhu izravne promidžbe i prodaje, odnosno takva komunikacija dopuštena je samo uz prethodno pribavljenu privolu krajnjeg korisnika. Dakle, niti ZZP niti ZEK ne zabranjuju komunikaciju prema korisnicima fizičkim osobama koje nisu upisane u Registar NE ZOVI ili su dale prethodnu privolu za kontaktiranje u svrhu izravne promidžbe i prodaje, odnosno uopće ne zabranjuju komunikaciju prema pravnim osobama u svrhu izravne promidžbe i prodaje. Stoga se postavlja pitanje na koje skupine korisnika bi se odnosila obveza pozivanja s numeracije 888, jesu li to svi korisnici ili samo korisnici fizičke osobe. Ovdje dodatno ističemo da A1 Hrvatska prilikom sklapanja ugovora od korisnika traži privolu za kontaktiranje i korisnik može odabrati želi li uopće dati privolu ili može dati privolu samo za određene svrhe ili po određenom kanalu komunikacije. U dosadašnjoj komunikaciji prema korisnicima A1 Hrvatska je koristila brojevni raspon 800 koji je korisnicima prepoznatljiv i za koji znaju da im jamči besplatni povratni poziv te bi uvođenje novog brojevnog raspona izazvalo i negativne posljedice za veći broj korisnika koji bi se inače odazvali pozivu s poznatog broja 800. Stoga smatramo da je pored svega navedenog, potrebno utvrditi da se obveza pozivanja u svrhu telemarketinga ne odnosi na slučajeve kada je primatelj poziva u postojećem ugovornom odnosu s trgovcem koji upućuje poziv odnosno kada je dao privolu za pozivanje. Prihvaćen Uvažavajući komentare operatora, HAKOM neće otvoriti novi brojevni raspon za potrebe usluge Telemarketing već će isto biti odgođeno za iduću izmjenu plana numeriranja. Također, prije otvaranja novog brojevnog raspon za potrebe usluge Telemarkting HAKOM će provesti javno savjetovanje sa svim dionicima na tržištu.
3 Hrvatski Telekom d.d. III.POPIS NACIONALNIH BROJEVA I KRATKIH KODOVA, Tablica 1. Nacionalni brojevi Predlažemo da se za NDC-ove iz raspona za usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži ne navodi trenutni status dodjele („slobodno“ ili „zauzeto“). Sukladno članku 126. stavku 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama predviđeno je da se Planom numeriranja utvrđuje namjena brojeva. Stoga predlažemo da se Planom numeriranja definiraju samo mogući rasponi NDC-ova, koji mogu biti 2, 3 ili 4-znamenkasti, pri čemu bi se u stupcu svrha korištenja navelo „Nezemljopisni broj“, a u stupcu dodatne informacije „Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži“. Na taj način bi se izbjegla potreba za ažuriranjem Plana numeriranja pri svakoj dodjeli ili oduzimanju pojedinog NDC-a. Što se tiče samo statusa pojedinog NDC-a (slobodno/zauzeto), isto se može provjeriti putem baza podataka koje HAKOM vodi sukladno članku 21. stavku 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama te stoga smatramo kako niti iz tog razloga nema potrebe trenutni status zauzetosti pojedinog NDC-a navoditi u Planu numeriranja. Ukoliko bi se ipak zadržao prvotno predloženi prijedlog skrećemo pažnju kako je status zauzetosti u ovoj tablici potrebno uskladiti s podacima koji su dostupni putem HAKOM-ove baze podataka o statusu dodjele pojedinih NDC-ova. Prihvaćen Tablica 1. Nacionalni brojevi izmijenit će se prema predloženom prijedlogu.
4 Hrvatski Telekom d.d. III.POPIS NACIONALNIH BROJEVA I KRATKIH KODOVA, Tablica 1. Nacionalni brojevi Predlažemo da se za NDC-ove iz raspona za M2M usluge ne navodi trenutni status dodjele („slobodno“). Sukladno članku 126. stavku 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama predviđeno je da se Planom numeriranja utvrđuje namjena brojeva. Stoga predlažemo da se Planom numeriranja definiraju samo mogući rasponi NDC-ova, koji mogu biti 4 ili 5-znamenkasti, pri čemu bi se u stupcu svrha korištenja navelo „Nezemljopisni broj“, a u stupcu dodatne informacije „M2M usluge“. Na taj način bi se izbjegla potreba za ažuriranjem Plana numeriranja pri svakoj dodjeli ili oduzimanju pojedinog NDC-a. Što se tiče samo statusa pojedinog NDC-a (slobodno/zauzeto), isto se može provjeriti putem baza podataka koje HAKOM vodi sukladno članku 21. stavku 1. Zakona o elektroničkim komunikacijama te stoga smatramo kako niti iz tog razloga nema potrebe trenutni status zauzetosti pojedinog NDC-a navoditi u Planu numeriranja. Ukoliko bi se ipak zadržao prvotno predloženi prijedlog skrećemo pažnju kako je status zauzetosti u ovoj tablici potrebno uskladiti s podacima koji su dostupni putem HAKOM-ove baze podataka o statusu dodjele pojedinih NDC-ova. Prihvaćen Tablica 1. Nacionalni brojevi izmijenit će se prema predloženom prijedlogu.
5 Hrvatski Telekom d.d. III.POPIS NACIONALNIH BROJEVA I KRATKIH KODOVA, Tablica 1. Nacionalni brojevi Molimo pojašnjenje na koje usluge se misli pod pojmom „Telemarketing“ za novo predloženi NDC 888. U prijedlogu Plana numeriranja, a ni u Zakonu o elektroničkim komunikacijama i ostalim podzakonskim propisima ne nalazimo opisano značenje navedenog pojma. Smatramo nužnim definirati značenje pojma „telemarketing“ kako bi se jasno odredilo na koje svrhe i način korištenja novog NDC-a se misli. Prihvaćen Uvažavajući komentare operatora, HAKOM neće otvoriti novi brojevni raspon za potrebe usluge Telemarketing već će isto biti odgođeno za iduću izmjenu plana numeriranja. Također, prije otvaranja novog brojevnog raspon za potrebe usluge Telemarkting HAKOM će provesti javno savjetovanje sa svim dionicima na tržištu.
6 Telemach Hrvatska d.o.o. III.POPIS NACIONALNIH BROJEVA I KRATKIH KODOVA, Tablica 1. Nacionalni brojevi Poštovani, U praksi primjena odredbe o uvođenju posebnog broja za 888 za Telemarketing nije primjenjiva iz razloga što operatori koji imaju zaključene ugovore s korisnicima kojima su sekundarnom dodjelom dodijeljeni brojevi nemaju informaciju koriste li se isti za Telemarketing, a korištenje brojeva suprotno planu numeriranja može imati pravne posljedice za operatore kojima je broj dodijeljen primarnom dodjelom (oduzimanje brojeva, izricanje kazne). Dodatno, kada bi operatori i znali za koju se svrhu dodijeljeni brojevi koriste od strane korisnika, ne postoji osnova za raskid ugovora jer u ugovornim odredbama nije navedeno takvo ograničenje uporabe brojeva niti je isto propisano Zakonom o zaštiti potrošača ili drugim relevantnim zakonom. Dodatno, nije dana jasna definicija Telemarketinga pa se postavlja pitanje smiju li operatori kontaktirati svoje korisnike putem redovnih kanala komunikacije i brojeva službi za korisnike (koje su korisnici kroz dugogodišnju praksu prihvatili kao očekivani način komunikacije s operatorima) radi nuđenja novih tarifa i ponuda. Smatramo da svakako kroz definiciju Telemarketinga (ako predlagatelj odluči zadržati broj 888 u planu numeriranja) treba pojasniti da se Telemarketingom ne smatra kontaktiranje osoba s kojima se pozivatelj već nalazi u poslovnom odnosu radi nuđenja dodatnih proizvoda i usluga. Slijedom gore navedenoga smatramo da će predložena izmjena donijeti velike probleme u provedbi i poteškoće za operatore koji nisu razmjerni dobrobiti koja se za korisnike želi ostvariti te da neće biti ostvareno načelo razmjernosti. Naime korisnici zaštitu već ostvaruju putem „registra ne zovi“, Zakona o zaštiti potrošača te Zakona o elektroničkim komunikacijama kojima se zabranjuju agresivna poslovna praksa i uznemirujući pozivi. Ako se želi postići dodatna zaštita korisnika (potrošača) potrebno je to učiniti kroz druge relevantne propise u kojima će se propisati da se Telemarketing treba raditi samo putem određene numeracije te kroz te propise jasno definirati odgovornost pružatelja usluga Telemarketinga za kršenje tih odredbi, a ne odgovornost prebacivati na operatore. Plan numeriranja, kao tehnički propis, može pratiti izmjenu relevantnih propisa i osigurati posebnu numeraciju, ali to nije akt koji je namijenjen za regulaciju usmjerenu na zaštitu interesa potrošača. Iz navedenih razloga, predlažemo da se za sada (do izmjene drugih relevantnih propisa) ne uvodi poseban broj za Telemarketing. Alternativno, ako predlagatelj odluči zadržati poseban broj za Telemarketing predlažemo rok za implementaciju u trajanju najmanje 2 godine kako bi postojeći ugovori s korisnicima s kojima je ugovoreno obvezno trajanje istekli te kako ne bi došlo do raskida istih i naplate penala korisnicima za koje se pokaže da koriste brojeve za Telemarketing, a s obzirom da korisnici u trenutku zaključenja tih ugovora nisu znali da iste neće moći koristiti za svrhu Telemarketinga (da se izbjegne retroaktivna primjena propisa koja nije dozvoljena). S poštovanjem, Telemach Hrvatska d.o.o. Prihvaćen Uvažavajući komentare operatora, HAKOM neće otvoriti novi brojevni raspon za potrebe usluge Telemarketing već će isto biti odgođeno za iduću izmjenu plana numeriranja. Također, prije otvaranja novog brojevnog raspon za potrebe usluge Telemarkting HAKOM će provesti javno savjetovanje sa svim dionicima na tržištu.
7 Marin Ištvanović III.POPIS NACIONALNIH BROJEVA I KRATKIH KODOVA, Tablica 3. Kratki kodovi za SMS i MMS usluge S ciljem ujednačavanja svih kratkih brojeva za SMS/MMS usluge za brojeve žurnih službi, predlažem da se za kratke kodove 112, 192, 193, 194 i 195 duljina kratkog koda promjeni na način da bude maksimalno 6 znakova, umjesto predloženih 5, minimalno da ostane kako je predloženo. Prihvaćen U tablici 2. Kratki kodovi za govorne usluge maksimalna duljina kratkog koda povećati će se sa 5 znamenaka na 6 znamenaka.
8 A1 Hrvatska d.o.o. PLAN NUMERIRANJA, V.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Nastavno na prethodni komentar u poglavlju III. Popis nacionalnih brojeva i kratkih kodova koji se odnosi na uvođenje novog brojevnog raspona 888 za telemarketing, ističemo da prijelazno razdoblje od šest mjeseci od stupanja na snagu novog Plana numeriranja ne omogućava prilagodbu jer nije poznato tko su adresati ove odredbe, a sve dok se posebnim propisom ne definira pojam telemarketing i uvjeti pozivanja korisnika u tu svrhu. Plan numeriranja je tehnički propis koji nije poznat široj javnosti, niti krajnjim korisnicima niti trgovcima te je upitno koji učinak će se postići samo njegovom izmjenom. S druge strane, a kako je navedeno u prethodnim komentarima, operatori javnih komunikacijskih usluga nemaju ovlast nadzirati poslovanje svojih korisnika niti smiju znati na koji način se koristi govorna usluga na pojedinom pretplatničkom broju. Zbog svega navedenog smatramo da stručni nositelj izrade Prijedloga Plana numeriranja treba prije svega razmotriti mogućnosti nenormativnih rješenja koja bi otklonila uočene nepravilnosti, a na koje se stručni nositelj poziva u obrazloženju prijedloga Plana numeriranja. Ako se pojedini trgovci ne pridržavaju zabrane pozivanja brojeva upisanih u Registar NE ZOVI, na raspolaganju su već postojeće odredba ZZP-a i ovlasti Državnog inspektorata u sankcioniranju takvih prekršaja. Ako pak i pored navedenog postoji potreba dodatne zaštite krajnjih korisnika, tada je prije svega potrebno propisati obveze vezane za pozivanje u svrhu telemarketinga i prekršajne odredbe za kršenje takvih obveza, a isto je moguće propisati samo zakonom, a ne podzakonskim propisom kao što je Plan numeriranja. Prihvaćen Uvažavajući komentare operatora, HAKOM neće otvoriti novi brojevni raspon za potrebe usluge Telemarketing već će isto biti odgođeno za iduću izmjenu plana numeriranja. Također, prije otvaranja novog brojevnog raspon za potrebe usluge Telemarkting HAKOM će provesti javno savjetovanje sa svim dionicima na tržištu.
9 Hrvatski Telekom d.d. PLAN NUMERIRANJA, V.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Sukladno prethodnom komentaru vezano uz 888 brojeve smatramo potrebni dodati definiciju „Telemarketinga“, jer iz navedenog u Planu numeriranja nije jasno u kojim slučajevima se očekuje prelazak na novi NDC 888. Nadalje, nije jasno u čijoj odgovornosti bi bilo osiguravanje prelaska s trenutno korištenih brojeva na novi NDC 888. Smatramo kako to ne može biti odgovornost operatora kojima su primarno dodijeljeni pojedini brojevi jer u većini slučajeva tim operatorima nije poznato za što se ti brojevi stvarno koriste nakon što su isti sekundarno dodijeljeni. Prihvaćen Uvažavajući komentare operatora, HAKOM neće otvoriti novi brojevni raspon za potrebe usluge Telemarketing već će isto biti odgođeno za iduću izmjenu plana numeriranja. Također, prije otvaranja novog brojevnog raspon za potrebe usluge Telemarkting HAKOM će provesti javno savjetovanje sa svim dionicima na tržištu.