Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projketa za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Društvo građevinskih inženjera Zagreb PRAVILNIK U velikoj su mjeri razrješeni prijepori koji su se javljali prilikom izrade projekata sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Obzirom da jednim dijelom nisu prihvaćene naše primjedbe na osnovni tekst iste i sada dostavljamo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 Hrvatski inženjerski savez (HIS) PRAVILNIK Predlaže se u cijelom tekstu frazu „mapa pojedinih struka projekta“ zamijeniti s frazom „projekt pojedinih struka“ Obrazloženje: S obzirom da se cijeli Pravilnik odnosi na projektnu dokumentaciju, a i u samim člancima se navodi da su mape projekti, nema razloga da se uvodi fraza „odgovarajuća mapa pojedinih struka projekta“, pogotovo što se u riječ mapa koristi i u drugom značenju. Predlaže se pojednostavniti odredbe o sadržaju pojedinih projekata budući da se većina odredbi ponavlja za svaki projekt. Unificiranje sadržaja projekata te ukidanje nepotrebnog ponavljanja istih podataka u projektu na više mjesta doprinijelo bi jednostavnijoj i kvalitetnijoj primjeni odredbi pravilnika. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeni tekst je u skladu s dugogodišnjom praksom izrade projekata. Ostalo primljeno na znanje, a zadržava se zbog nedvosmislene upute za izradu projekta obnove konstrukcije zgrade i projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade.
3 Tomislav Pavošević PRAVILNIK Događaj je opće naravi jer se potres može dogoditi i na drugim područjima u Republici Hrvatskoj, a također postoje i drugi slučajevi u kojima može doći do oštećenja ili uništenja iste vrste i namjene objekata (poplava, odroni zemljišta, požari…). Predlažem da se doda odredba da će se Pravilnik primjenjivati i na druge slučajeve proglašenih prirodnih katastrofa u Republici Hrvatskoj. Inače, predlažem da se isto napravi i sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, za koji bi bilo dobro da iz istog razloga postane propis opće naravi. Uostalom, Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija i Karlovačka županija izrijekom se spominju samo u nazivu Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
4 Hrvatski inženjerski savez (HIS) I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Stavak (1): predlaže se brisati tekst: „a sastoji se od jedne ili više mapa.“ Obrazloženje: Nepotrebno je podzakonskim aktom propisivati da se elaborat sastoji od jedne ili više mapa (ili projekata). Ako se već radi elaborat, onda svakako mora biti najmanje jedna mapa / jedan projekt, a u ovisnosti od kompleksnosti zahvata, biti će i više mapa / projekata. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeno je činjenica koju je u početnom dijelu Pravilnika potrebno navesti.
5 Hrvatski inženjerski savez (HIS) I. OPĆE ODREDBE, Članak 3. Stavak (1) Predlaže se dodati i po potrebi geodetski projekt Stavak (1): Predlaže se frazu „mapa pojedinih struka projekta“ zamijeniti s frazom „projekt pojedinih struka“ Obrazloženje: S obzirom da se cijeli Pravilnik odnosi na projektnu dokumentaciju, a i nastavno se i u samom stavku se navodi da su mape projekti, nema razloga da se uvodi fraza „odgovarajuća mapa pojedinih struka projekta“, pogotovo što se u nastavnim člancima i stavcima riječ mapa koristi i u drugom značenju. Stavak (2): S obzirom da se u ovom kratkom stavku riječ „mapa“ koristi sa dva značenja, nužno je jasno razdvojiti što je projekt, a što mapa. Radi lakšeg razumijevanja predlaže se da stavka glasi: „Pojedinačna tehnička rješenja odgovarajućih projekata pojedinih struka mogu biti izrađena u jednoj ili više mapa“ Stavak (3): Predlaže se frazu „mapa pojedinih struka projekta“ zamijeniti s frazom „projekt pojedinih struka“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer je navedeni tekst u skladu s dugogodišnjom praksom izrade projekata. Ne prihvaća se prijedlog za geodetski projekt jer je u grafičkim prikazima predviđena situacija kojom se prikazuje položaj projektirane zgrade u prostoru te njezin položaj i povezanost s drugim dijelovima zgrada koje su mjerodavne za tehničko rješenje obnove konstrukcije, prikazana na kopiji službenog katastarskog plana, a što je sve odgovarajuće kako je navedeno i u Pravilniku o obaveznom sadržaju i opremnju projekata građevina (Narodne novine 118/19 i 65/20).
6 Ljudevit Kotnik I. OPĆE ODREDBE, Članak 4. Po informaciji od Fonda za obnovu u okvir obnove ne spada obnova kanalizacijske cijevi koja je na samom izlazu iz zgrade, a na dubini od cca 3 m, presječena radi vertikalnog pomaka između zgrade i okolnog terena. Bez obnove ovog detalja funcionalnog sklopa kanalizacije čitav sustav kanalizacije zgrade postaje nefunkcionalan. Molim da se to tumačenje Fonda korigira. Hvala. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
7 Društvo građevinskih inženjera Zagreb III. OSNOVNI SADRŽAJ I OPREMANJE PROJEKATA OBNOVE , Članak 9. Primjedba: Predlaže se da članak glasi: Projektna dokumentacija obnove zgrada izrađuje se na hrvatskom jeziku latiničnim pismom. Obrazloženje: U Republici Hrvatskoj službeni je jezik hrvatski i latinično pismo. U slučaju pojave teksta na nekom drugom jeziku, isti se mora prevesti na hrvatski. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeno je identično izričaju iz Pravilnika o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (Narodne novine 118/19 i 65/20) te se ne prihvaća zbog jednoobraznosti izrade projekata.
8 Mihaela Zamolo V. PROJEKT ZA UKLANJANJE ZGRADA, PROJEKT ZA GRAĐENJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE, PROJEKT ZA GRAĐENJE VIŠESTAMBENE I STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE I TIPSKI PROJEKT, Članak 37. Predlažem brisanje stavka 3 koji glasi: "(3) Projekt za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade, kada se uklanja uništena višestambena odnosno stambeno-poslovna zgrada na području na kojem je proglašena katastrofa, mora biti izrađen tako da zgrada ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti kako je propisano Tehničkim propisom i temeljni zahtjev gospodarenja energijom i očuvanje topline, a druge temeljne zahtjeve ako je to moguće i ako je u okviru prihvatljivih troškova." Obrazloženje: Sadržaj se odnosi na projekt za NOVU zgradu, koja mora zadovoljiti sve temeljne zahtjeve u skladu sa Zakonom o gradnji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prema članku 52. stavak 2. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine broj 21/23), višestambena odnosno stambeno-poslovna zgrada gradi se kada se uklanja uništena višestambena odnosno stambeno-poslovna zgarda na podučju na kojem je proglašena katastrofa vraćenjem u prvobitno stanje.
9 Društvo građevinskih inženjera Zagreb V. PROJEKT ZA UKLANJANJE ZGRADA, PROJEKT ZA GRAĐENJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE, PROJEKT ZA GRAĐENJE VIŠESTAMBENE I STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE I TIPSKI PROJEKT, Članak 38. Primjedba: Stavak (1): dodati i geodetski projekt Stavak (2): Radi jasnoće i razumljivosti propisa, predlaže se projekt zvati projektom, a mapu mapom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ne prihvaća se prijedlog za geodetski projekt jer se projekti odgovarajuće izrađuju prema Pravilniku o obaveznom sadržaju i opremnju projekata građevina (Narodne novine 118/19 i 65/20) u kojem su definirane odredbe u svezi situacije građevine. Termini “projekt” i “mapa” su korišteni u skladu s ostalim tekstom Pravilnika – u članku se nedvosmisleno iščitava što se podrazumjeva pod projektom, a što mapom