Izvješće o provedenom savjetovanju - Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Alen Zlački 7.2. POSTUPAK UKLANJANJA POTRESOM UNIŠTENE ZGRADE I/ILI GRADNJE I OPEMANJA ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE, 7.2.3. Prilozi uz zahtjev za uklanjanje potresom uništene zgrade i/ili  gradnju i opremanje zamjenske obiteljske kuće Točka 1.2.2. brisati javnobilježničku punomoć. Za 8.2.1.-8.2.5. brisati. Radi se o prilozima do kojih besplatno dolazi voditelj postupka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Javnobilježničkom ovjerom se sprječavaju moguće zlouporabe pa je isto važno za pravilnost cjelokupnog procesa.
2 Alen Zlački 7.1. POSTUPAK POPRAVKA KONSTRUKCIJE ZGRADE, ODNOSNO CJELOVITE OBNOVE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENOG KULTURNOG DOBRA, 7.1.3. Prilozi uz zahtjev za obnovu zgrade Točku 1.2.3. brisati javnobilježnički ovjerenu punomoć. Može biti punomoć potpisana od većine suvlasnika. Uobičajeno je da prilikom uređenja zgrade predstavnik suvlasnika prikuplja potpise za odabir ponude, koje zatim predaje upravitelju, diže se kredit...nema javnog bilježnika... Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Javnobilježničkom ovjerom se sprječavaju moguće zlouporabe pa je isto važno za pravilnost cjelokupnog procesa.
3 Asella naš dom d.o.o. za usluge PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE Nejasno nam je u kojem roku se trebamo prijaviti za natječaj obnove. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Upućujemo vas da pratite elektronički oglasnik javne nabave.
4 Bojana Milković PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE Poštovani, smatram da s obzirom na mogući problem imovinskopravnih odnosa stanovnika starih zgrada (posebice u centru Zagreba), deficita radne snage, inflacije i opširnog programa mjera ovaj program biti će teško ostvariv i poprilično kompliciran te samim time i dugotrajan proces. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Predmet Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije nisu imovinskopravni odnosi i odnosi između suvlasnika nekretnine. Svaki suvlasnik prema Zakonu ima mogućnost od suda zatražiti donošenje odluke koja zamjenjuje odluku suvlasnika, a koji postupak je hitan. Ovaj Program je relativno opširan jer predstavlja razradu mjera i aktivnosti uređenih Zakonom, a sama obnova je vrlo zahtjevan proces kako u, tehničkom tako i administrativnom smislu što zahtjeva detaljniju razradu.
5 GRAD ZAGREB PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE, 11. PRIVREMENO SKLADIŠTENJE MATERIJALA OD UKLANJANJA I/ILI GRAĐEVNOG OTPADA Podnaslov Građevni otpad – građani i tvrtke koje sudjeluju u raščišćavanju područja pogođenog nepogodom dužni su iz građevnog otpada izdvojiti otpad koji sadrži azbest te opasni od neopasnog građevnog otpada i s tako razdvojenim otpadom gospodariti sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom – za sakupljeni i obrađeni građevni otpad potrebno je voditi evidenciju sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom. Predlaže se izmjena naziva podnaslova na način da glasi: Građevni otpad i građevinski materijal od obnove Te primjena istih riječi u oba stavka ovog podnaslova Podnaslov Način rada na reciklažnom dvorištu i privremenom skladištu Predlaže se izmjena naziva podnaslova na način da glasi Način rada na reciklažnom dvorištu i privremenom skladištu građevinskog materijala Te izmjena stavka ovog podnaslova na način da glasi: – reciklažnim dvorištem i privremenim skladištem građevinskog materijala od obnove (drvo, metal, opeka, beton) upravlja davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Prihvaćen Prihvaća se.
6 GRAD ZAGREB PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE, 4. ODREĐIVANJE PRIORITETA U OBNOVI Predlaže se izmjena trećeg odlomka točke 4. tako da glasi: „Prvenstvo kod obnove obiteljskih kuća, višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada imaju oni vlasnici ili suvlasnici koji su smješteni u kontejnerima ili drugim oblicima privremenog smještaja na teret državnog proračuna Republike Hrvatske odnosno na teret proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, korisnici prava na sufinanciranje najamnine, zatim vlasnici ili suvlasnici koji su primatelji socijalne skrbi te osobe s invaliditetom, u statusu branitelja ili drugom statusu prema posebnom zakonu“. Prihvaćen Prihvaća se.
7 GRAD ZAGREB PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE, 4. ODREĐIVANJE PRIORITETA U OBNOVI Treći odlomak točke 4.: ''Prvenstvo kod obnove obiteljskih kuća, višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada imaju oni vlasnici ili suvlasnici koji su smješteni u kontejnerima ili drugim oblicima privremenog smještaja na teret državnog proračuna Republike Hrvatske, korisnici prava na sufinanciranje najamnine, zatim vlasnici ili suvlasnici koji su primatelji socijalne skrbi te osobe s invaliditetom, u statusu branitelja ili drugom statusu prema posebnom zakonu. '' Komentar: Mišljenja smo da jednak prioritet treba dati i onim vlasnicima/ suvlasnicima koji su smješteni u kontejnerima ili drugim oblicima privremenog smještaja na teret proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a ne samo ako su na taj način smješteni na teret državnog proračuna, a što automatski osigurava ravnopravan položaj svih gore navedenih vlasnika/suvlasnika. Grad Zagreb je, pored kontejnera koje koji su zaprimljeni od strane Robnih zaliha RH-a, i sam osigurao kontejnere u kojima su smješteni naši sugrađani te za koje se podmiruju i troškovi potrošnje električne energije. Prihvaćen Prihvaća se.
8 GRAD ZAGREB 1. PREDMET PROGRAMA MJERA, 1.3. OBNOVA POTRESOM OŠTEĆENIH ZGRADA Predlaže se izmjena zadnjeg odlomka točke 1.3. na način da se u tekstu doda sljedeće: Republika Hrvatska odnosno Ministarstvo (nadležno tijelo) će jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem izdanih rješenja odnosno odobrenja za privremenom regulacijom prometa, nadoknađivati troškove nastale radi uspostave/održavanja i uklanjanja privremene regulacije prometa za vrijeme i tijekom obnove od potresa. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Provedba obnove je u javnom interesu i interesu Republike Hrvatske te kao takva preteže nad pojedinačnim interesima. Republika Hrvatska snosi najveći dio financijskog tereta obnove pa se cijeni kako i jedinice, posebice Grad Zagreb, mogu snositi dio tereta koji se očituje u nužnoj privremenoj regulaciji prometa. Navedeno se može propisati isključivo Zakonom.
9 GRAD ZAGREB 1. PREDMET PROGRAMA MJERA, 1.3. OBNOVA POTRESOM OŠTEĆENIH ZGRADA Zadnji odlomak točke 1.3.: ''Za potrebe izvođenja građevinskih radova vezanih za obnovu od potresa sukladno Zakonu, Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija i Karlovačka županija osigurat će, bez naknade, privremenu regulaciju prometa nužnu za organizaciju gradilišta, postav skele i/ili pristup gradilištu za dovoz i odvoz građevnih proizvoda odnosno građevinskog otpada.'' Komentar: Sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama Podružnica Zagrebačke ceste postavlja, održava i uklanja prometne znakove za privremenu regulaciju prometa (Napomena: ako je riječ o nerazvrstanoj cesti I. reda onda se za privremenu regulaciju izdaje rješenje GU za mjesnu samoupravu, a ako je riječ o cestama II. i III. reda privremena regulacija uspostavlja se temeljem suglasnosti koje izdaju Zagrebačke ceste). U velikom broju slučajeva će prilikom obnove postojati potreba za privremenom regulacijom prometa što će uzrokovati financijske troškove na strani ZGH d.o.o., Podružnice Zagrebačke ceste. Takvi troškovi se ne mogu, prema prijedlogu u ovom Programu mjera, naplaćivati vlasnicima čije se nekretnine obnavljaju. U konačnici, kako ovaj Prijedlog Programa mjera propisuje, ovi troškovi mogu teretiti jedino Proračun Grada Zagreba, jer je Grad dužan osigurati privremenu regulaciju bez naknade. Isto tako, za napomenuti je da ove troškove nije moguće prijaviti na Fondove Europske unije (prema za sada dostupnim informacijama), pa je svakako za razmotriti mogućnost refundacije troškova jedinicama lokalne samouprave koji su nastali zbog potresa tj. obveze njihovog postupanja. Predlaže se izmjena zadnjeg odlomka točke 1.3. na način da se u tekstu doda sljedeće: Republika Hrvatska odnosno Ministarstvo (nadležno tijelo) će jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem izdanih rješenja odnosno odobrenja za privremenom regulacijom prometa, nadoknađivati troškove nastale radi uspostave/održavanja i uklanjanja privremene regulacije prometa za vrijeme i tijekom obnove od potresa ILI propisati u Programu mjera jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave naplatu naknade za postavljanje, održavanje i uklanjanje privremene regulacije prometa, a što bi se navelo u odgovarajućoj odluci. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Primjedba je sadržajno istovjetna prethodnoj. Sukladno članku 72. stavku 3. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (»Narodne novine«, broj 21/23.) Izvođač odnosno druga osoba koju odredi izvođač ili Ministarstvo na temelju projekta ima pravo privremeno i bez naknade zauzeti javnu površinu ili drugo zemljište nužno za organizaciju gradilišta, postav skele i/ili koristiti je za pristup gradilištu i dovoz i odvoz građevnih proizvoda odnosno građevinskog otpada.
10 HGK 7.4.13. Novčana pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće, 7.4.13.4. Novčana pomoć za kupnju obiteljske kuće ili stana U odnosu na dio teksta kojim se propisuju kriteriji za utvrđivanje uporabljivosti kuće/stana, Udruženje komunalnog gospodarstva HGK, Grupacija dimnjačara, predlaže u točki 6. riječi "za loženje na kruta goriva" zamijeniti riječima "i dimovodni sustavi" tako da glasi "mogućnost grijanja, izvedeni dimnjaci i dimovodni sustavi, instalacije za grijanje na plin ili priključci za električnu energiju". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Propisano je minimum kriterija za utvrđivanje uporabljivosti kuće ili stana.
11 HOK 7. POSTUPAK OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM, 7.1. POSTUPAK POPRAVKA KONSTRUKCIJE ZGRADE, ODNOSNO CJELOVITE OBNOVE POJEDINAČNO ZAŠTIĆENOG KULTURNOG DOBRA U konstruktivnoj obnovi, nejasno je što je to opravdani trošak, odnosno do koje faze će završni radova će biti priznati kao opravdan trošak izvođaču i stranci (na sastanku Stručnog savjeta je prezentirano kako postoji popis u 12 ili više točaka opravdanih radova koji su dozvoljeni kao završni radovi u konstruktivnoj obnovi pa bi bilo dobro da se ovdje navedu.) Velik broj zgrada ima oštećenja koja su, uz posljedice potresa, nastala i radi izvornih nedostataka ili neodržavanja nosive konstrukcije. Potrebno je regulirati je li popravak ili pojačanje predmetnih dijelova konstrukcije opravdani trošak. Odgovornost projekanta je da naručitelja upozna sa svim troškovima (opravdanim i neopravdanim) koji se mogu pojaviti prilikom izvođenja radova Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Sukladno Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije projektant utvrđuje razinu obnove. Stručnu odluku o potrebi popravka odnosno pojačanja potresom oštećene građevinske konstrukcije, ovisno o razredu važnosti zgrade, te stručnu odluku o uklanjanju oštećene zgrade i gradnji zamjenske, donosi projektant građevinske konstrukcije. Radovi popravka odnosno pojačanja konstrukcije navedeni su u točki 10.2. Programa mjera.
12 HOK PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE Nejasno je Programom mjera određeno u slučaju kad obitelji imaju preko 5 (pet) članova na koji način se njima odobrava kvadratura prostora koji je financiran od strane obnove? Može li se kućanstvu od 8 članova odobriti kvadratura od 55 + 85 m2 korisne površine? Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Veličina zamjenske obiteljske kuće koja se gradi propisana je u Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke. Ukupna korisna površina za zamjensku obiteljsku kuću za pet i više osoba iznosi 85,00 m2.
13 HOK PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE U Pravilniku je nejasno postupak nakon izrade projektne dokumentacije. Koliko vremena Ministarstvo ima da izda Rješenje o obnovi s kojim se može krenuti u obnovu (vremenski rok). Smatramo da bez točno određenog roka može doći do zastoja izdavanja Rješenja o obnovi, a time i same obnove što nije u cilju niti strankama niti izvođačima, ali ni Ministarstvu. Kako je maksimalno skraćen rok za predaju svih zahtjeva do kraja 2023. godine i rok za provedbu obnove, isto tako bi se trebao odrediti rok koji Ministarstvo ima za donošenje Odluke o obnovi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Propisano je Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije u članku 64. stavku 2.
14 HOK 6.1. ZAJEDNIČKI DIJELOVI VANJŠTINE ZGRADA, 6.1.1. Krovišta (konstruktivni elementi + pokrov) Nije potpuno jasno što se podrazumijeva pod „opravdano i moguće“ u dijelu obnove krovišta, pročelja i zabata gdje se Izvođača upućuje da ugrađuje elemente i materijale u skladu s autentičnim elementima gradnje i izvornim rješenjima no u „opravdanim i mogućim“ slučajevima je dozvoljeno koristiti i druge materijale. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Procjena o navedenom je u djelokrugu stručnih osoba temeljem pravila struke. Propisano ima za cilj sačuvati postojeću graditeljsku baštinu i njezin identitet.
15 HOK 10.3. UKLANJANJE ZGRADA, 10.3.1.GRADNJA ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE OD STRANE DONATORA Nije propisano što sa slučajevima stranaka kod kojih je stranka sama financirala uklanjane kuće, a donator obećao financirati potpunu obnovu - no zbog promjene cijena na tržištu odustao i u stvarnosti je izvedena samo konstrukcija zgrade. Imaju li te stranke pravo na završetak obnove ili ako su same financirale završetak - imaju li pravo na povrat. U praksi ima puno takvih slučajeva. Pojavljuje se i problem troška priključaka infrastrukture, koji vlasnici najčešće financiraju sami. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Radi se o riziku s kojim osoba kojoj se donira treba računati.
16 HOK 5.4. OPIS POSLOVA UGOVORNIH SUDIONIKA U OBNOVI, 5.4.7. Geotehnički istražni radovi i ispitivanja s geotehničkim elaboratom Nejasno je u slučaju ako se nakon uklanjanja građevine geotehničkim elaboratom utvrdi da tlo nema zadovoljavajuću nosivost, ide li se u sanaciju temeljnog tla zamjenskim materijalima i na koji način će se to obračunati ili se mijenja lokacija građevine na drugu parcelu – u slučaju da vlasnik ima u vlasništvu drugu parcelu i hoće li se onda moći naplatiti dva geotehnička elaborata? Ukoliko se utvrdi da je sanacija temeljnog tla financijski neisplativa ili neprimjenjiva, odnosno da je potrebno osigurati novu lokaciju za gradnju zamjenske obiteljske kuće, a koju vlasnik ne posjeduje, na koji način će se stvoriti uvjeti za izgradnju? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Propisano je člankom 44. Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.
17 HOK 10.4. SMJERNICE ZA GRADNJU ZAMJENSKIH OBITELJSKIH KUĆA, 10.4.1. Smjernice za izvođenje završnih radova na zamjenskim obiteljskim kućama Smatramo da zbog brže izgradnje završnih podnih obloga ne bi trebalo ograničavati samo na u gradnju dvoslojnih parketa u suhim prostorijama te da bi trebalo ponuditi mogućnost ugradnje modernijih materijala koji se mogu ugrađivati i na podloge kojima je postotak vlažnosti veći nego li je to potrebno za ugradnju parketa, a u svrhu ubrzanja obnove (laminat, vinili i sl.) Novčana pomoć za opremanje je osigurana za opremanje zamjenske obiteljske kuće, međutim nije kod gradnje višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada, kao što kod istih nisu obuhvaćeni završni radovi te razvodne instalacije pojedinog stambenog odnosno poslovnog prostora unutar te građevine Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedene smjernice odnose se na organiziranu gradnju.
18 HOK 10. DRUGI POTREBNI ELEMENTI, 10.3. UKLANJANJE ZGRADA Ovom točkom propisano je da se za obiteljske kuće ne izrađuje projekt uklanjanja građevine. Nejasno je na koji način će se obračunavati uklanjanje i po kojim cijenama? Također nije jasno klasificirano – na koji način će se obračunavati uklanjanje kuća ovisno o tome radi li se o drvenim, zidanim ili zidanim kućama s armirano betonskim elementima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Naviše cijene po tome pitanju koje su prihvatljive za isplatu novčane pomoći za uklanjanje će biti objavljene na stranici Ministarstva.
19 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA 5.4. OPIS POSLOVA UGOVORNIH SUDIONIKA U OBNOVI, 5.4.5. Izvođač U sedmom odlomku navodi se slijedeće: "Vođenje građevinskog dnevnika, u dijelu koji nije uređen ovim Programom, primjenjuju se odredbe Zakona o gradnji i Zakona o građevnim proizvodima te propisa i tehničkih propisa donesenih na temelju tih Zakona, Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera. " Ako se u nekom dijelu odstupilo od načina vođenja građevinskog dnevnika propisanog Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera, tada bi bilo praktičnije da su se te iznimke propisale u ovom poglavlju. Ovako će sudionicima u gradnji teško biti utvrditi u čemu se odstupanja sastoje i što treba primjeniti iz Pravilnika, što iz ZOG-a, a što iz ovog Programa mjera. I u ovom slučaju ponavlja se primjedba da se odredbama podzakonskog propisa ne može derogirati odredbe važećih zakona. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Iznimke su propisane, sudionicima u gradnji ostavljen je izbor.
20 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA 5.4. OPIS POSLOVA UGOVORNIH SUDIONIKA U OBNOVI, 5.4.4. Stručni nadzor građenja U drugom odlomku u točki 7. poziva se na Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (»Narodne novine«, br. 111/2014, 107/2015, 20/2017, 98/2019 i 121/2019), koji je odredbom članka 31. Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (»Narodne novine«, br. 131/21 i 68/22) stavljen izvan snage, a koji se može primijeniti samo na građenje koje je započeto prije 31. prosinca 2023. U trećem odlomku točka 2. b Predlažemo da se preslika uvjerenja/potvrde o položenom stručnom ispitu za odgovornu osobu koja vodi građenje traži samo u slučaju ako osoba nije član Komore. U šestom odlomku navodi se da je nadzorni inženjer obveza pisanom obaviješću upoznati Ministarstvo putem operativnog koordinatora, građevinsku i druge inspekcije s nedostacima odnosno nepravilnostima koje uoči u pojrektu. Ova odredba je sporna obzirom da se radi o zakonskoj obvezi i odgovornosti nadzornog inženjera. Što ako operativni koordinator ne proslijedi te obavijesti nadležnim tijelima. I u tom slučaju bit će odgovoran nadzorni inženjer. Ista primjedba daje se i na sedmi odlomak. Primjedba na jedanaesti odlomak. U vezi potpisa i otiska pečata ovlaštenog inženjera navodimo da je od 1.01.2023. obvezno vođenje građevinskog dnevnika kao elektroničkog zapisa u programu eGrađevinski dnevnik. Potpis i pečat zamjenjuje digitalni potpis putem poslovne kartice s potpisnim i identifikacijskim certifikatom. U trinaestom odlomku navodi se: "U dijelu koji nije uređen ovim Programom, na obveze i odgovornost nadzornog inženjera primjenjuju se odredbe Zakona o gradnji i Zakona o građevnim proizvodima te propisa i tehničkih propisa donesenih na temelju tih zakona, Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera. " Ova formulacija je pravno tehnički pogrešna. Naime, samo se Zakonom mogu drugačije propisivati obveze i odgovornost sudionika u gradnji, a sa pravno tehničkog stajališta ne može se odredbama podzakonskog propisa derogirati odredbe važećih zakona. Takva odredba osim što nije pravno dopuštena ostavlja prostora pravnoj nesigurnosti obzirom da daje prednost nižem propisu nad višim, što može dovesti u zabludu sudionike u gradnji. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Ne utvrđuje se obveza već mogućnost vođenja građevinskog dnevnika kao elektroničkog zapisa. Primjedba na točku 2. ne prihvaća se radi jednakog postupanja. Primjedba na šesti i sedmi odlomak se prihvaća. Primjedba na trinaesti odlomak se prihvaća.
21 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA 5.4. OPIS POSLOVA UGOVORNIH SUDIONIKA U OBNOVI, 5.4.2. Projektanti U drugom odlomku navodi se da poslovi projektiranja uključuju i projektantski nadzor. Ističemo da su dvije različite usluge, a ako se u postupku obnove ugovara da će projektant obavljati i projektantski nadzor tada to treba uzeti u obzir prilikom utvrđivanja cijene usluge. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
22 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA 5.4. OPIS POSLOVA UGOVORNIH SUDIONIKA U OBNOVI, 5.4.1. Operativni koordinatori Načelna primjedba: Za operativne koordinatore nije jasno naznačeno koje akademsko i stručno iskustvo moraju imati da bi obavljali povjerene poslove. Radi se o osobama koje nisu definirane Zakonom o obnovi, nisu sudionici u gradnji propisani odredbama Zakona o gradnji a ovim Programom mjera kao podzakonskim aktom im se dodjeljuje obveze koje su Zakonom o gradnji propisane za nadzornog inženjera i izvođača. Prema našem mišljenju u slučaju operativnih koordinatora radi se o osobama čiji je zadatak suradnja sa svim sudionicima u postupku obnove i koordinacija aktivnosti te praćenje izvršenja ugovornih obveza. U drugom odlomku nije jasno na koji način operativni koordinatori mogu upravljati sadržajem projekta obnove, pa se predlaže brisati „upravljaju sadržajem projekta obnove“. U trećem odlomku drugoj točki navodi se da je zadatak operativnih koordinatora uvođenje u posao i kontrola izvršenja ugovornih obveza osoba koje provede obnovu i osoba koje obavljaju stručni nadzor. Predlažemo da se iza riječi „provode obnovu“ briše riječi „koje obavljaju stručni nadzor“. Nadzorni inženjer ima zakonom propisane dužnosti i zakonom je propisana odgovornost za izvršavanje navedenih poslova. Uloga nadzornog inženjera je pored ostalog štititi javni interes i sigurnost gradnje. Stoga nije jasno na koji način bi operativni koordinator koji nema zakonsku odgovornost kontrolirao i davao upute ili naloge nadzornom inženjeru. Točku 4. predlažemo brisati u cijelosti. Naime, pregled oštećene zgrade i utvrđivanje jesu li zbog potresa na zgradi nastala konstrukcijska oštećenja zgrade na način da je zgrada neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva, odnosno je li zgrada izgubila svoju mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili da njezina obnova nije moguća te da utvrđi građevinsku bruto površinu, može obaviti jedino ovlašteni projektant. Točku 9. predlažemo brisati u cijelosti iz razloga što je protivna odredbama Zakona o gradnji. S tim u vezi navodimo da je obveza izvođača organizacija gradilišta kao i obveza oporabiti i/ili zbrinuti građevni otpad nastao tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom. Kao i kod nadzornog inženjera radi se o zakonskim obvezama i odgovornostima izvođača pa nije ni pravno tehnički ni operativno opravdano uvoditi u te poslove nove osobe koje nemaju zakonom propisanu odgovornost. U šestom odlomku koji počinje riječima "Aktivnosti koje, ...." prvu alineju predlažemo brisati obzirom da ovo utvrđuje nadzorni inženjer i to je već propisano za nadzornog inženjera u poglavlju 5.4.4. u dijelu koji počinje rečenicom „U provedbi stručnog nadzora izvođenja radova na obnovi ... pod točkom 1. i 2. U drugom i trećem podstavku nije jasno zašto je operativnom koordinatoru propisano da utvrđuje opravdani trošak projekta obnove. Naime, Nacrtom pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambene i stambeno poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko moslavačke županije i Karlovačke županije propisano je da je troškovnik procijenjenih troškova radova s izdvojenim stavkama procijenjenog opravdanog troška obnove/građenja sastavni dio projekta obnove konstrukcije zgrade, projekta obnove zagrade za cjelovitu obnovu zagrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće, projekta za građenje višestambene i stambeno poslovne zgrade te tipskog projekta. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Ne prihvaća se brisanje riječi „koje obavljaju stručni nadzor“ budući da se predmetno ne odnosi na zakonom propisane dužnosti i odgovornosti već kontrolu izvršavanja ugovornih obveza. Ne prihvaća se brisanje točke 9. odnosi se samo na organizaciju radi učinkovitosti. Ne prihvaća se primjedba na šesti odlomak predmetno se odnosi na projekte čija je izrada započeta do stupanja na snagu Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (»Narodne novine«, broj 21/23.) na temelju kojeg se donosi predmetni pravilnik u kojem je predloženo odvajanje troškova.
23 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE, 5. KRITERIJI ZA ODABIR SUDIONIKA U OBNOVI: OPERATIVNI KOORDINATORI, PROJEKTANTI, REVIDENTI, NADZORNI INŽENJERI I IZVOĐAČI RADOVA U ovom poglavlju nisu propisani kriteriji za odabir ponude usluge operativnog koordinatora. Prihvaćen Prihvaća se.
24 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE 5.4. OPIS POSLOVA UGOVORNIH SUDIONIKA U OBNOVI, 5.4.6. Usluge ovlaštenog inženjera geodezije Komora smatra kako je uvodni izričaj potrebno preraditi kako bi bio u skladu sa Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018), te stavke preraditi na način: „Usluge ovlaštenog inženjera geodezije uključuju slijedeće stručne geodetske poslove: 1. izradu geodetske podloge 2. izradu geodetske situacije građevne čestice, te smještaja građevine na građevnoj čestici, popis koordinata koordinata lomnih točaka građevne čestice i građevine i GML datoteke 3. izradu elaborata iskolčenja građevine 4. iskolčenje građevine na terenu na nanosnu skelu prema elaboratu iskolčenja 5. izradu izjave ovlaštenog inženjera geodezije koja prethodi izradi završnog izvješća nadzornog inženjera Ovlašteni inženjer geodezije također, po potrebi izrađuje i druge geodetske elaborate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje državne izmjere i katastra nekretnina. Navedene geodetske usluge, koje se izrađuju po potrebi, ovlašteni inženjeri geodezije izrađivat će samo u slučaju da su isti nužni radi provedbe zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-Zagorske Županije, Zagrebačke Županije, Sisačko-Moslavačke Županije i Karlovačke županije te propisa donesenih na temelju toga zakona, odnosno ako su propisani posebnim programima Državne geodetske uprave.“ Komora smatra kako se izričaj stavka 1. Geodetska situacija stvarnog stanja u položajnom i visinskom smislu treba uskladiti sa člankom 47. stavkom 2. Zakona u kojem se koristi izraz „geodetska podloga“. Vezano uz stavku 4. stručnih geodetskih poslova, Komora ističe kako je prema Zakonu o gradnji iskolčenje građevine definirano pojmovnikom kao geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa, odnosno osi građevine koja će se graditi, na teren unutar građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru koji izvodi ovlašteni inženjer geodezije sukladno posebnom propisu. Naglašavanjem stručnih geodetskih poslova koji se obavljaju „po potrebi“, Komora smatra kako će se jasno odvojiti nužni stručni geodetski poslovi koji su uvijek potrebni kako bi se proveo svaki proces gradnje zamjenske obiteljske kuće, građenja višestambene i stambeno-poslovne zgrade, ali i navesti eventualne druge moguće geodetske poslove koji će u specifičnim situacijama biti potrebni kako bi se osigurala provedba Zakona o obnovi te zakona kojim je uređeno područje državne izmjere i katastra nekretnina. Komora namjerno ostavlja mogućnost svih vrsta geodetskih elaborata, ne ograničavajući tako mogućnosti da ukoliko u provedbi zakona zbilja i bude potrebe za izradom bilo koje od vrsta geodetskih elaborata, to bode propisano. Također, na ovaj način ostavlja se i mogućnost da takvi geodetski poslovi budu odrađeni u sklopu posebnih programa Državne geodetske uprave – ponajprije višegodišnjim programom katastarskih izmjera ali moguće i drugih posebnih programa. Prihvaćen Prihvaća se.
25 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE 5.4. OPIS POSLOVA UGOVORNIH SUDIONIKA U OBNOVI, 5.4.4. Stručni nadzor građenja Vezano uz četvrti odlomak koji glasi: „U provedbi stručnog nadzora građenja zamjenske obiteljske kuće, građenja višestambene i stambeno-poslovne zgrade nadzorni inženjer utvrđuje je li iskolčenje obiteljske kuće obavila osoba ovlaštena za obavljane tih poslova prema posebnom zakonu uvidom u rješenje Državne geodetske uprave kojim je izdana suglasnost ovlaštenoj osobi za obavljanje djelatnosti iskolčenja građevina“ Komora smatra kako je navedeno potrebno preraditi kako bi se isti izričaj uskladio sa Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018), te sa Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/21, 68/22), na način da glasi: „U provedbi stručnog nadzora građenja zamjenske obiteljske kuće, građenja višestambene i stambeno-poslovne zgrade nadzorni inženjer utvrđuje je li elaborat iskolčenja izradila, te iskolčenje obiteljske kuće obavila osoba ovlaštena za obavljanje tih poslova sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje stručnih geodetskih poslova.„ Vezano uz jedanaesti odlomak, točku 1. koja glasi: „Nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik: 1. utvrđuje usklađenost iskolčenja s dokumentom na temelju kojeg je iskolčenje provedeno za građenje zamjenske obiteljske kuće, građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade“ Komora smatra kako je izričaj potrebno doraditi budući da nadzorni inženjer koji nije geodetske struke nema stručnih znanja niti kompetencija utvrditi navedeno. Također, isto se može utvrditi samo postupcima i radnjama koji predstavljaju obavljanje geodetske djelatnosti. Izričaj je potrebno uskladiti po uzoru na čl. 17. stavak 5. Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/21, 68/22) u kojem slični izričaj glasi: „(5) Nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik: 1. utvrđuje je li elaborat iskolčenja izradila i iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu kojim je uređeno obavljanje stručnih geodetskih poslova.“ Prihvaćen Prihvaća se.
26 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE 5.2.1. Usluge, 5.2.1.5. Geodetske usluge Komora predlaže da se naslov točke 5.2.1.5. promijeni u skladu s navedenim u točki 5.1, odnosno da glasi: „5.2.1.5. Obavljanje stručnih geodetskih poslova i izrada geodetske dokumentacije“ Također, Komora predlaže slijedeći izričaj sadržaja točke 5.2.1.5., kako bi isti bio usklađen sa Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/2018): „Ponuditelj treba imati na raspolaganju ovlaštenog inženjera geodezije koji ima suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova prema posebnom propisu kojim je uređeno obavljanje geodetske djelatnosti i koji stručne geodetske poslove obavljaju u svojstvu odgovorne osobe samostalno u vlastitom uredu ovlaštenog inženjera geodezije, u zajedničkom geodetskom uredu ili kao zaposlenik u pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti“ Naime, u smislu Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, sukladno članku 7. stavku 2. navedenog zakona propisano je kako stručne geodetske poslove i djelatnosti iz članka 5. zakona mogu obavljati osobe koje imaju suglasnost Državne geodetske uprave. Nadalje, člankom 8. stavkom 1. već navedenog zakona propisano je da stručne geodetske poslove iz članaka 5. i 6. zakona u svojstvu odgovorne osobe može obavljati fizička osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer geodezije. Budući da stručni geodetski poslovi navedeni u točki 5.4.6. obuhvaćaju poslove iz članaka 5. i 6. citiranog zakona, Komora predlaže da se ovim programom propiše kako ponuditelj treba imati na raspolaganju upravo ovlaštene inženjere geodezije koji imaju potrebnu suglasnost za obavljanje svih navedenih poslova iz točke 5.4.6. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. U predmetnim podnaslovima radi se o uslugama, a koji su nomotehnički usklađeni.
27 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE 5. KRITERIJI ZA ODABIR SUDIONIKA U OBNOVI: OPERATIVNI KOORDINATORI, PROJEKTANTI, REVIDENTI, NADZORNI INŽENJERI I IZVOĐAČI RADOVA, 5.1. OPĆENITO Komora predlaže da u drugom odlomku, treća točka glasi: „Obavljanje stručnih geodetskih poslova i izrada geodetske dokumentacije“ Gornje se predlaže radi usklađenja izričaja sa Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti (NN br. 25/18). Prihvaćen Prihvaća se.
28 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije (dalje: Komora) u vrlo kratkom vremenskom periodu je analizirala tekst ovoga Programa. Komora je svjesna i razumije vremenska ograničenja i potrebu da se obnova pokrene te ljudi zbrinu u odgovarajući smještaj, te je stoga i na sastancima naglašavala kako pristaje na određena kompromisna rješenja, a kako bi se poslovi obnove proveli u postavljenim rokovima. Nastavno na sastanke koje su predstavnici Komore održali sa predstavnicima Ministarstva i ostalih inženjerskih komora, a na kojima su razjašnjenje određene okolnosti i predviđeni načini provedbe Zakona o obnovi kao i ovdje predloženih podzakonskih akata, a pogotovo u vezi stručnih geodetskih poslova propisanih već navedenim Zakonom te predloženim podzakonskim aktima Komora u nastavku predlaže slijedeće dorade teksta kako bi se stručni geodetski poslovi provodili što brže i efikasnije u prvom redu, te kako bi se odredbe uskladile sa propisima kojima su regulirani stručni geodetski poslovi. Konačno, a prema dogovoru sa Ministarstvom Komora će u narednom što kraćem vremenu za poslove opisane točkom 5.4.6. izraditi nacrt upute za izradu navedenih geodetskih poslova svojim članovima, ovlaštenim inženjerima geodezije. U nastavku Komora daje svoje komentare prema pojedinim člancima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
29 Leon Kovačić PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE Poštovani, u Pravilniku je nejasan postupak nakon izrade projektne dokumentacije. Koliko vremena Ministarstvo ima da izda Rješenje o obnovi s kojim se može krenuti u obnovu (vremenski rok). Smatram da bez točno određenog roka može doći do zastoja izdavanja Rješenja o obnovi, a time i same obnove što nije u cilju niti strankama niti izvođačima, ali ni Ministarstvu. Kako je maksimalno skraćen rok za predaju svih zahtjeva do kraja 2023. godine i rok za provedbu obnove, isto tako bi se trebao odrediti rok koji Ministarstvo ima za donošenje Odluke o obnovi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Propisano je Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije u članku 64. stavku 2.
30 LINO FUČIĆ 7.4. POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI, 7.4.1. Novčana pomoć Treba urediti situaciju kada se radi o stambenoj i/ili stambeno-poslovnoj zgradi za koju nije određen upravitelj (odredbe su uglavnom pisane za zgrade kod kojih postoji upravitelj). Propuštanje da se isto uredi ima za posljedicu da suvlasnici takvih zgrada koje su oštećene u potresu ne bi mogli ostvarivati pravo na dodjelu novčane pomoći, što je u suprotnosti sa Zakonom o obnovi ... na temelju kojeg se ovaj Program mjera donosi (Zakon niti na jednom mjestu ne radi razliku u pravima koja bi bila povezana sa postojanjem ili nepostojanjem upravitelja), čime se otvara mogućnost za preispitivanje zakonitosti (pa i ustavnosti, zbog neravnopravnosti suvlasnika zgarda bez upravitelja u odnosu na zgrade s upraviteljem) Prorama mjera. Konkretno, u ovoj točki u rečenici "Većina suvlasnika višestambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade koje prema posebnom propisu imaju upravitelja utvrđuje se prema suvlasničkim udjelima određenim međuvlasničkim ugovorom odnosno odlukom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim udjelima" treba brisati riječi "koje prema posebnom propisu imaju upravitelja". Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmetno je zakonska odredba i isto se ne može derogirati podzakonskim aktom.
31 MIĆO DIKLIĆ 10. DRUGI POTREBNI ELEMENTI, 10.2. KONSTRUKCIJSKA OBNOVA ZGRADE Predlaže se dopuna stavka: Radovi obnove konstrukcije zgrada završavaju izvođenjem potrebnih završnih zidarskih radova, što uključuje izradu grube i fine žbuke unutarnjih i vanjskih zidova i stropova... Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Radovi obnove konstrukcije zgrada završavaju izvođenjem potrebnih završnih zidarskih radova, što uključuje izradu grube i fine žbuke unutarnjih zidova i stropova, izvođenje radova na vanjskoj toplinskoj ovojnici zgrade (ukoliko je postojala) do završnog dekorativnog sloja te izradu podloge za polaganje podne obloge (izravnavajući sloj estriha), isključivo na građevinskim elementima koji su oštećeni u potresu.
32 MIĆO DIKLIĆ 10. DRUGI POTREBNI ELEMENTI, 10.2. KONSTRUKCIJSKA OBNOVA ZGRADE Vezano na stavak 2 točke 10.2.; Mišljenja sam da se jedino Projektom, a ne Elaboratom, može dokazati da se konstrukcijskom obnovom dijela, funkcionalne cjeline zgrade postiže tehničkim propisom propisana razina konstrukcijske obnove cijele zgrade kao konstrukcijske cjeline. Nije prihvaćen Ne prihvaća se Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije koji sadrži: opis tehničkog stanja postojeće oštećene zgrade koja se obnavlja (sve snimke postojećeg stanja zgrade obavezno uključujući snimke oštećenja) i elaboriranu ocjenu postojećeg stanja građevinske konstrukcije kojom se ocjenjuje je li oštećena zgrada uopće primjerena za obnovu i je li obnova građevinske konstrukcije dovoljna ili su nužni i zahvati na unaprjeđenju drugih temeljnih zahtjeva za građevinu, sve prema provedenom detaljnom pregledu koji mora obuhvatiti cjelokupnu zonu zahvata koja se obnavlja (obavezno obuhvaća vizualni pregled, uvid u postojeću dokumentaciju i po potrebi provedbu istražnih radova kojima se utvrđuje vrsta i stanje konstrukcije, geometrija, mehanička svojstva i stanje svih konstruktivnih elemenata zgrade, stanje svih drugih elemenata zgrade kao što je npr. stanje instalacija i opreme i sl.).
33 MIĆO DIKLIĆ 7.4.11. Novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu, 7.4.11.1. Novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade prije početka obnove Na koji će način Ministarstvo utvrditi da je zgradu potrebno obnoviti na razinu 3, a time i donijet rješenje o isplati razlike novčane pomoći do iznosa razine 3? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Predmetno se utvrđuje izradom projektne dokumentacije.
34 MIĆO DIKLIĆ 5.4. OPIS POSLOVA UGOVORNIH SUDIONIKA U OBNOVI, 5.4.1. Operativni koordinatori točku "• distribucija i kontrola privremenih i okončanih situacija odnosno računa za plaćanje sudionika u obnovi", treba pobliže definirati u smislu da je kontrola privremenih i okončanih situacija u sadržajnom dijelu, a ne u računskom (i količinskom dijelu) za koju odgovornost imaju Izvođač i Nadzorni inženjer Nije prihvaćen Ne prihvaća se Sukladno Posebnim uzancama o građenju („Narodne novine“ 137/2021) Naručitelj može privremene situacije opravdano osporavati glede cijene, količine, kvalitete i vrste izvedenih radova.
35 MIĆO DIKLIĆ 1. PREDMET PROGRAMA MJERA, 1.3. OBNOVA POTRESOM OŠTEĆENIH ZGRADA Predlaže se definiranje mogu li se pojedinačna kulturna dobra rekonstruirati u procesu cjelovite obnove (uklanjanje dijela građevine, promjena namjene itd.) Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U procesu obnove zgrade se ne rekonstruiraju već obnavljaju. Obnova oštećene zgrade može se provesti u okviru rekonstrukcije za koju se ishodi građevinska dozvola kako je to propisano odredbom članka 20. Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.
36 Nenad Haramija PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE Da ne bude zabune u mom prethodnom komentaru misli se na postupak isplate sa namjenskog računa korisnika izvođaču radova. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
37 Nenad Haramija PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE U novčanoj pomoći za konst. obn. prije početka obnove treba regulirati rok u kojem Ministarstvo odobrava isplatu i definirati postupak zahtjeva za isplatu. I drugo treba urediti postupak prelaska sa organizirane obnove na samoobnovu da se ne kreće od početka kad odluka, pa i projekti koji su prošli teh.fin. kontrolu već postoje Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Propisano je Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. Sukladno članku 60. Zakona o obnovi novčana pomoć prije početka obnove isplaćuje se s posebno otvorenog namjenskog računa po odobrenju Ministarstva na temelju ispostavljenih računa. Podnositelj zahtjeva može svoj zahtjev izmijeniti do donošenja rješenja sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.
38 PGP Sisak 10. DRUGI POTREBNI ELEMENTI, 10.1. SMJERNICE ZA POPRAVAK NEKONSTRUKCIJSKIH ELEMENATA U odnosu na navode da je vlasnik odnosno suvlasnici oštećene zgrade, mora dokazati da je zgrada oštećena od potresa……postavlja se pitanje zašto to moraju učiniti oštećeni građani kada su statičari već utvrdili oštećenja i država ima svoje načine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeno dokazivanje je potrebno u slučaju u kojem nije proveden preliminarni pregled.
39 PGP Sisak 7. POSTUPAK OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM, 7.6. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA U odnosu na određeni rok do 31.12.2023.g. za podnošenje prijava za organiziranu obnovu nekonstrukcijskih elemenata zgrade i rokova za podnošenje zahtjeva na temelju Zakona i Programa, smatramo da se rok ne smije ograničavati. Građani su već dovoljno oštećeni potresom i jasno je da svakako žele svoje domove što prije obnoviti. Rok treba ostaviti OTVORENIM jer zašto riskirati da oštećeni građani ostanu bez mogućnosti obnove oštećenih obiteljskih kuća dok je država čekala dvije godine i više da krene s obnovom i time dovela oštećene građane u vrlo tešku situaciju. Dodatno napominjemo i to da nema potrebe stavljati striktne rokove za korisnike imajući u vidu i nedostatak izvođača radova-građevinskih firmi tj. građevinskih radnika te zbog takve situacije ovaj rok smatramo kratkim. Ujedno napominjemo da se treba dodatno naglasiti da svi zahtjevi koji su već podneseni poslije potresa smatraju se zahtjevima podnesenim u roku te da u odnosu na iste nema potrebe za podnošenjem novih zahtjeva, a dopune već podnesenih zahtjeva bi se trebale vršiti koordinacijom nadležnih javnih tijela i ustanova (npr.Porezna, Katastar i sl.), a samo u krajnjim slučajevima potrebno pozvati korisnike radi dostave osobnih dokumenata i sl.), jer se na velikom dijelu oštećenih područja radi o ruralnim područjima gdje živi starija populacija. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Identična primjedba kao i u komentaru uz naslov 7.5. Rok za podnošenje zahtjeva je primjeren i nema zapreke da u preostalom razdoblju svi građani podnesu zahtjeve. U pogledu ruralnih područja, o navedenom Ministarstvo vodi računa svojim jedinicama na terenu, kao i ostale službe.
40 PGP Sisak 7. POSTUPAK OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM, 7.5. PODNOŠENJE PRIJAVE ZA PROVEDBU ORGANIZIRANE OBNOVE NEKONSTRUKCIJSKIH ELEMENATA ZGRADE (ZELENA OZNAKA, U1 ili U2) U odnosu na određeni rok do 31.12.2023.g. za podnošenje prijava za organiziranu obnovu nekonstrukcijskih elemenata zgrade i rokova za podnošenje zahtjeva na temelju Zakona i Programa, smatramo da se rok ne smije ograničavati. Građani su već dovoljno oštećeni potresom i jasno je da svakako žele svoje domove što prije obnoviti. Rok treba ostaviti OTVORENIM jer zašto riskirati da oštećeni građani ostanu bez mogućnosti obnove oštećenih obiteljskih kuća dok je država čekala dvije godine i više da krene s obnovom i time dovela oštećene građane u vrlo tešku situaciju. Dodatno napominjemo i to da nema potrebe stavljati striktne rokove za korisnike imajući u vidu i nedostatak izvođača radova-građevinskih firmi tj. građevinskih radnika te zbog takve situacije ovaj rok smatramo kratkim. Ujedno napominjemo da se treba dodatno naglasiti da svi zahtjevi koji su već podneseni poslije potresa smatraju se zahtjevima podnesenim u roku te da u odnosu na iste nema potrebe za podnošenjem novih zahtjeva, a dopune već podnesenih zahtjeva bi se trebale vršiti koordinacijom nadležnih javnih tijela i ustanova (npr.Porezna, Katastar i sl.), a samo u krajnjim slučajevima potrebno pozvati korisnike radi dostave osobnih dokumenata i sl.), jer se na velikom dijelu oštećenih područja radi o ruralnim područjima gdje živi starija populacija. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Rok za podnošenje zahtjeva je primjeren i nema zapreke da u preostalom razdoblju svi građani podnesu zahtjeve. U pogledu ruralnih područja, o navedenom Ministarstvo vodi računa svojim jedinicama na terenu, kao i ostale službe.
41 PGP Sisak 7.4.13. Novčana pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće, 7.4.13.3. Novčana pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće koja se isplaćuje nakon dovršene gradnje Smatramo da je ova procedura neadekvatna za ljude koji sami rade obnovu obiteljske kuće, a to osobito u odnosu na starije stanovništvo na ruralnim područjima, koji ne mogu zbog uvjeta života niti sačuvati račune niti pratiti tu kompliciranu proceduru, a posebice se to odnosi na osobe koje su ranije prije stupanja na snagu ovog Zakona izvršili radove, kao i na radove za koje nema izvođača na tom terenu koji bi mogao izdati račun i slične situacije koje su stvarne na terenu Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Odabir ove vrste novčane pomoći je jedna od mogućnosti prema Zakonu. Primjerice, osoba može tražiti stan u vlasništvo od Republike Hrvatske umjesto ove pomoći. Također je predviđen iznos novčane pomoći za koordinaciju samoobnove koju korisnik može povjeriti drugoj osobi koja ima znanja i vještine za provođenje samoobnove.
42 PGP Sisak 7.4.13. Novčana pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće, 7.4.13.1. Novčana pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće koja se isplaćuje prije gradnje Kod navoda o posebno otvorenom namjenskom računu ponavljamo treba precizirati da li je ovo račun Ministarstva ili korisnika te ako korisnik mora i pored tog namjenskog računa otvarati svoj posebni račun za isto smatramo da se radi o nepotrebnim transakcijama, a što stvara dodatne troškove. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća Novčana pomoć se isplaćuje s toga račun po odobrenju Ministarstva. Radi se o posebno otvorenom namjenskom računu koji korisnik sam otvara u poslovnoj banci.
43 PGP Sisak 7.4. POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI, 7.4.13. Novčana pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće Sam naslov je nejasan jer se nameće pitanje da li to znači da se neće graditi kuća odnosno treba preciznije definirati termin SAMOOBNOVA. Smatramo da se ovakvim odredbama o novčanoj pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće, što bi se trebalo svoditi pod samoobnovu, ne vidi sistem samoobnove jer je i kod same izmjene Zakona o obnovi najavljeno da će vlasnik dobiti sredstva unaprijed da bi vršio obnovu obiteljske kuće Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Istovjetna primjedba kao i primjedba uz naslov 7.4.7. Radi se o tome da vlasnik, odnosno suvlasnici sami grade kuću za svoje stambeno zbrinjavanje koristeći novčanu pomoć. Naziv pomoći je definiran tako jer se prvenstveno gradnja zamjenskih obiteljskih kuća odvija organizirano od strane Republike Hrvatske pa stoga naziv pomoći ''umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće''.
44 PGP Sisak 7.4. POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI, 7.4.12. Novčana pomoć za uklanjanje zgrade U odnosu na navode: „Temeljem dostavljenih ispravnih računa novčana pomoć se po odobrenju Ministarstva, sa posebno otvorenog namjenskog računa isplaćuje na račun vlasnika…“ -postavlja se opet pitanje tko je vlasnik tog računa i smatramo da to precizno treba odrediti da li je to Ministarstvo ili vlasnik-korisnik. Osim toga ako se dostavljaju ispravni računi, kako tu onda možemo govoriti o tome da imamo takve račune unaprijed, smatramo da bi tu trebalo stajati na temelju ponude ili predračuna ili slično. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Korisnik sam otvara poseban namjenski račun.
45 PGP Sisak 7.4.11. Novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu, 7.4.11.1. Novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade prije početka obnove U odnosu na navode da se novčana pomoć isplaćuje na posebno otvoren namjenski račun korisnika novčane pomoći, a s kojeg se korisniku isplaćuje novčana pomoć po odobrenju Ministarstva temeljem ispostavljenih računa odnosno izvršitelju usluga ili izvođaču radova za neplaćene račune, postavljamo pitanje u odnosu na posebni namjenski račun o čijem se računu radi tj. tko je vlasnik tog računa. Ako je to račun korisnika, a njega otvara Ministarstvo, a potom i sam korisnik mora imati vjerojatno poseban račun, ili kakav god, onda se ovim navodima zapravo stvara bespotrebno administriranje, i višekratno prebacivanje novaca, što samo stvara troškove bankovnih naknada i slično. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Poseban račun je nužan i primjeren način kontrole trošenja javnog novca.
46 PGP Sisak 7.4. POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI, 7.4.11. Novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu Kod samog ovog naslova odnosno cjeline smatramo da je trebalo odvojiti program za novčanu pomoć za stambene i vištestambene zgrade i zaštić.kulturna dobra od programa za dodjelu novčane pomoći za konstrukcijsku obnovu obiteljske kuće jer se radi o potpuno različitim dionicima. K tome kulturna dobra su uglavnom vlasništvo države i smatramo da se obiteljske kuće i državna dobra ne mogu podvoditi pod istu proceduru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predloženo odvajanje ne bi imalo pozitivnih učinaka niti je potrebno.
47 PGP Sisak 7.4. POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI, 7.4.9. Prilozi uz zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade projekta Smatramo da je navedena dokumentacija preopširna, što ukazuje na birokratiziranost sustava jer javna tijela imaju mogućnost pribaviti većinu dokumentacije po službenoj dužnosti, što je logično i svrsishodno, a što bi trebao biti cilj da se u postupku rastereti oštećene osobe te se samim time nameće i pitanje zašto postoje javne evidencije ako će oštećeni građani morati sve osobno pribavljati: navedeno je da će se što se može pribaviti po službenoj dužnosti, no i prilozi koje pribavlja korisnik su preopširni, a uključuju i punomoći, ovjerene dokumente kod javnog bilježnika, itd. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Primjedba je istovjetna kao i primjedba uz naslove 7.4.4., 7.4.5., 7.4.6. i 7.4.8. Točkom 7. Programa mjera propisano je da ukoliko podnositelj zahtjeva ne dostavi propisane priloge uz zahtjev, a radi se o činjenicama, ispravama, podacima ili drugim dokazima kojima javnopravno tijelo, odnosno sud raspolaže, Ministarstvo će po službenoj dužnosti zatražiti pružanje pravne pomoći, te je javnopravno tijelo, odnosno sud dužan Ministarstvu pružiti pravnu pomoć o činjenicama, ispravama, podacima ili drugim dokazima kojima raspolaže.
48 PGP Sisak 7.4. POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI, 7.4.8. Prilozi uz zahtjev za novčanu pomoć za kupnju kuće ili stana Smatramo da je navedena dokumentacija preopširna, što ukazuje na birokratiziranost sustava jer javna tijela imaju mogućnost pribaviti većinu dokumentacije po službenoj dužnosti, što je logično i svrsishodno, a što bi trebao biti cilj da se u postupku rastereti oštećene osobe te se samim time nameće i pitanje zašto postoje javne evidencije ako će oštećeni građani morati sve osobno pribavljati: navedeno je da će se što se može pribaviti po službenoj dužnosti, no i prilozi koje pribavlja korisnik su preopširni, a uključuju i punomoći, ovjerene dokumente kod javnog bilježnika, itd. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Primjedba je istovjetna kao i primjedba uz naslove 7.4.4., 7.4.5. i 7.4.6. Točkom 7. Programa mjera propisano je da ukoliko podnositelj zahtjeva ne dostavi propisane priloge uz zahtjev, a radi se o činjenicama, ispravama, podacima ili drugim dokazima kojima javnopravno tijelo, odnosno sud raspolaže, Ministarstvo će po službenoj dužnosti zatražiti pružanje pravne pomoći, te je javnopravno tijelo, odnosno sud dužan Ministarstvu pružiti pravnu pomoć o činjenicama, ispravama, podacima ili drugim dokazima kojima raspolaže.
49 PGP Sisak 7.4. POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI, 7.4.7. Prilozi uz zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće Dio naslova „umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće“ implicira da se zamjenska obiteljska kuća neće niti graditi, a radi se u stvari o samoobnovi, o kojoj se toliko govori i to pozitivno, te se postavlja pitanje zašto se to tako i ne nazove? Smatramo da je navedena dokumentacija preopširna, što ukazuje na birokratiziranost sustava jer javna tijela imaju mogućnost pribaviti većinu dokumentacije po službenoj dužnosti, što je logično i svrsishodno, a što bi trebao biti cilj da se u postupku rastereti oštećene osobe te se samim time nameće i pitanje zašto postoje javne evidencije ako će oštećeni građani morati sve osobno pribavljati: navedeno je da će se što se može pribaviti po službenoj dužnosti, no i prilozi koje pribavlja korisnik su preopširni, a uključuju i punomoći, ovjerene dokumente kod javnog bilježnika, itd. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Radi se o tome da vlasnik, odnosno suvlasnici sami grade kuću za svoje stambeno zbrinjavanje koristeći novčanu pomoć. Naziv pomoći je definiran tako jer se prvenstveno gradnja zamjenskih obiteljskih kuća odvija organizirano od strane Republike Hrvatske pa stoga naziv pomoći ''umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće''.
50 PGP Sisak 7.4. POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI, 7.4.6. Prilozi uz zahtjev za novčanu pomoć za uklanjanje zgrade Smatramo da je navedena dokumentacija preopširna, što ukazuje na birokratiziranost sustava jer javna tijela imaju mogućnost pribaviti većinu dokumentacije po službenoj dužnosti, što je logično i svrsishodno, a što bi trebao biti cilj da se u postupku rastereti oštećene osobe te se samim time nameće i pitanje zašto postoje javne evidencije ako će oštećeni građani morati sve osobno pribavljati: navedeno je da će se što se može pribaviti po službenoj dužnosti, no i prilozi koje pribavlja korisnik su preopširni, a uključuju i punomoći, ovjerene dokumente kod javnog bilježnika, itd. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Primjedba je istovjetna kao i primjedba uz naslove 7.4.4. i 7.4.5. Točkom 7. Programa mjera propisano je da ukoliko podnositelj zahtjeva ne dostavi propisane priloge uz zahtjev, a radi se o činjenicama, ispravama, podacima ili drugim dokazima kojima javnopravno tijelo, odnosno sud raspolaže, Ministarstvo će po službenoj dužnosti zatražiti pružanje pravne pomoći, te je javnopravno tijelo, odnosno sud dužan Ministarstvu pružiti pravnu pomoć o činjenicama, ispravama, podacima ili drugim dokazima kojima raspolaže.
51 PGP Sisak 7.4. POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI, 7.4.5. Prilozi uz zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu Smatramo da je navedena dokumentacija preopširna, što ukazuje na birokratiziranost sustava jer javna tijela imaju mogućnost pribaviti većinu dokumentacije po službenoj dužnosti, što je logično i svrsishodno, a što bi trebao biti cilj da se u postupku rastereti oštećene osobe te se samim time nameće i pitanje zašto postoje javne evidencije ako će oštećeni građani morati sve osobno pribavljati: navedeno je da će se što se može pribaviti po službenoj dužnosti, no i prilozi koje pribavlja korisnik su preopširni, a uključuju i punomoći, ovjerene dokumente kod javnog bilježnika, itd. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Identična primjedba kao i u prethodnom komentaru. Točkom 7. Programa mjera propisano je da ukoliko podnositelj zahtjeva ne dostavi propisane priloge uz zahtjev, a radi se o činjenicama, ispravama, podacima ili drugim dokazima kojima javnopravno tijelo, odnosno sud raspolaže, Ministarstvo će po službenoj dužnosti zatražiti pružanje pravne pomoći, te je javnopravno tijelo, odnosno sud dužan Ministarstvu pružiti pravnu pomoć o činjenicama, ispravama, podacima ili drugim dokazima kojima raspolaže.
52 PGP Sisak 7.4. POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI, 7.4.4. Prilozi uz zahtjev za novčanu pomoć za nekonstrukcijsku obnovu Smatramo da je navedena dokumentacija preopširna, što ukazuje na birokratiziranost sustava jer javna tijela imaju mogućnost pribaviti većinu dokumentacije po službenoj dužnosti, što je logično i svrsishodno, a što bi trebao biti cilj da se u postupku rastereti oštećene osobe te se samim time nameće i pitanje zašto postoje javne evidencije ako će oštećeni građani morati sve osobno pribavljati: navedeno je da će se što se može pribaviti po službenoj dužnosti, no i prilozi koje pribavlja korisnik su preopširni, a uključuju i punomoći, ovjerene dokumente kod javnog bilježnika, itd. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Točkom 7. Programa mjera propisano je da ukoliko podnositelj zahtjeva ne dostavi propisane priloge uz zahtjev, a radi se o činjenicama, ispravama, podacima ili drugim dokazima kojima javnopravno tijelo, odnosno sud raspolaže, Ministarstvo će po službenoj dužnosti zatražiti pružanje pravne pomoći, te je javnopravno tijelo, odnosno sud dužan Ministarstvu pružiti pravnu pomoć o činjenicama, ispravama, podacima ili drugim dokazima kojima raspolaže.
53 PGP Sisak PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE Smatramo da je program mjera nepotrebno opširan i kompliciran, što može imati kontraefekt. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
54 RAJKO KOLARIĆ 10. DRUGI POTREBNI ELEMENTI, 10.3. UKLANJANJE ZGRADA Čl. 37. Zakona o obnovi propisano je da se za slobodnostojeće obiteljske kuće i pomoćne građevine ne izrađuje Projekt uklanjanja. Obzirom da se izvoditelji uklanjanja ugovaraju na temelju generičkih troškovnika te je po završetku uklanjanja potrebno izraditi Završno izvješće nadzornog inženjera, predlaže se izrada Elaborata za uklanjanje obiteljske kuće ili pomoćne zgrade kao dokumenta koji bi u svojoj formi bio jednostavniji i brži za izradu od Projekta uklanjanja, a da ipak postoji dokument po kojem se vrši uklanjanje i kontrola istog. Predlaže se da se za slobodnostojeće obiteljske kuće i pomoćne zgrade izrađuje Elaborat za uklanjanje obiteljske kuće ili pomoćne zgrade Elaborat za uklanjanje obiteljske kuće ili pomoćne zgrade treba sadržavati fotodokumentaciju objekta i grafičke priloge (tlocrte i minimalno jedan presjek) te troškovnik radova uklanjanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ukidanje izrade projekta uklanjanja za slobodnostojeće obiteljske kuće i pomoćne građevine je administrativno rasterećenje i u svrhu ubrzanja obnove s kojom promjenom su se složile strukovne organizacije pa se cijeni neprikladnim jedan dokument zamjenjivati drugim.
55 RAJKO KOLARIĆ 10.4. SMJERNICE ZA GRADNJU ZAMJENSKIH OBITELJSKIH KUĆA, 10.4.1. Smjernice za izvođenje završnih radova na zamjenskim obiteljskim kućama Predlaže se da se u korisnu tlocrtnu površinu zatvorenog dijela zamjenske obiteljske kuće ne uračunava površina unutarnje prostorije predviđene za smještaj strojarske opreme za grijanje, pripremu PTV i sl., korisne tlocrtne površine do 8,00 m2. Prihvaćen Prihvaća se.
56 RAJKO KOLARIĆ 10. DRUGI POTREBNI ELEMENTI, 10.1. SMJERNICE ZA POPRAVAK NEKONSTRUKCIJSKIH ELEMENATA Predlaže se da se u okviru popravka nekonstrukcijskih elemenata omogući popravak i po potrebi cjelokupna izvedba novog krovišta. Naime krovište je dio nosive konstrukcije kuće koji nema utjecaja na potresnu otpornost, a pregledom oštećenja utvrđeno je kako na mnogim kućama postoje značajnija oštećenja i rastresenost krovišta dok nosivi zidovi uopće nemaju ili imaju neznatna oštećenja. Na ovaj način ubrzao bi se popravak takvih kuća i vraćanja ljudi u domove bez potrebe za izradom Projekata konstrukcijske obnove. Prijedlog je izmijeniti tekst na sljedeći način: Kod obiteljskih kuća kojima je Nalazom utvrđen stupanj 2. oštećenja prema EMS-98 popravak nekonstrukcijskih elemenata zgrade oštećene u potresu od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020., koji se izvode prema Zakonu i Tehničkom propisu uključuje i izvođenje: - popravak i izvedba novog krovišta kod objekata kojima je Nalazom utvrđen stupanj oštećenja II. - zamjena pokrova (crijepa, sljemenjaka) - popravak ili uklanjanje i ponovna izvedba dijelova zabatnih zidova i nadozida na tavanu/u potkrovlju - popravak pukotina u nosivim zidovima Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmetno je jasno uređeno.
57 TONKA GOLEŠ 7.4. POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI, 7.4.8. Prilozi uz zahtjev za novčanu pomoć za kupnju kuće ili stana 7.4.8. 1.1.1. ...........provođenjem zemljišnoknjižnog ispravnog postupka ... ovo je sudski postupak koji traje godinama isto bi trebalo ukloniti ... korisniku se mora olakšati i pripomoći, po potrebi, prikupljanje dokumentacije .. optimizirati proces, budimo agilniji ... ovo je važno kod svih postupaka ovog Programa .... Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Predmetni zemljišnoknjižni ispravni postupak nije jedini način kojim vlasnik može dokazati svoje vlasništvo. Vlasništvo obvezuje pa tako vlasnik, uz ostalo, mora voditi računa da njegovo vlasništvo bude uknjiženo u zemljišnoj knjizi kako bi mogao iz svog vlasništva ostvarivati sva prava. Za potrebe provedbe ovoga Zakona dokazivanje vlasništva je pojednostavljeno gdje je to bilo moguće.
58 TONKA GOLEŠ 7.4. POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI, 7.4.8. Prilozi uz zahtjev za novčanu pomoć za kupnju kuće ili stana 1. Pohvalno je i primjetno više opcija postupaka za dodjelu novčanih pomoći 2. Velik broja neimenovanih dokaza moguće da se kod korisnika pojavi vremenski rizik za prikupljanje potrebnih valjanih dokumenata što utječe na ubrzano okončanje procesa (obnove), (proces s guši u prikupljanju dokumentacije koju treba ishodovati od državnih institucija i predati državnoj instituciji, zato se proces mora optimizirati) ... 3. Kad se traže dokazi potrebno navesti koji dokazi, tko ih izdaje, kome se dostavljaju (sama riječ dokaz kod korisnika stvara dilemu i usporava prikupljanje valjane dokumentacije ) 4. Svaki postupak treba pretvoriti u poslovni proces, aktivnosti koje se moraju provesti između početne i krajnje točke, pojedinačno po koracima, kako bi se postigao željeni cilj i internom procedurom imenovati tko upravlja poslovnim procesom, odgovornosti, izvještavanje, kontrole, rokove... 5. Cilj upravljanja procesom = zadovoljan korisnik .... 6. Upravljanje poslovnim procesom zahtjeva primjenu znanja, vještina, alata, mjera, kontrola 7. Jasnim i transparentnim internim uputama naglasiti odgovornost svakog sudionika u nizu provedbe procesa, službenici su operabilniji i na pravovremenoj usluzi korisnicima 8. Ustrojiti dnevno izvještavanje .. tko, koga, kada ... 9. Ustrojiti na dnevnoj bazi kontrole na licu mjesta i izvještavati nadređene ... 10. Računi moraju biti vjerodostojne knjigovodstvene isprave koji potpuno i istinito odražava nastali poslovni događaj... 11. Svaki poslovni proces moguće je optimizirati, smanjiti vrijeme ciklusa dok u ovim procesima ima puno sudionika i prelazak procesa s jedne osobe na drugu ili iz jedne ustrojstvene jedinice u drugu, dati veliku pozornost na mogućnost greške ... Izmjena zakona utječe na reputacijski rizik. Rješenje za ubrzanje obnove možebit složenije od izmjena zakona ... ključne riječi: upravljanje, kontrola, rokovi, informiranje ... Primijenjivo kod svih postupaka ovog Programa ..... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
59 TONKA GOLEŠ 7.4. POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI, 7.4.4. Prilozi uz zahtjev za novčanu pomoć za nekonstrukcijsku obnovu 1. Pohvalno je i primjetno više opcija postupaka za dodjelu novčanih pomoći 2. Velik broja neimenovanih dokaza moguće da se kod korisnika pojavi vremenski rizik za prikupljanje potrebnih valjanih dokumenata što utječe na ubrzano okončanje procesa (obnove), (proces s guši u prikupljanju dokumentacije koju treba ishodovati od državnih institucija i predati državnoj instituciji, zato se proces mora optimizirati) ... 3. Kad se traže dokazi potrebno navesti koji dokazi, tko ih izdaje, kome se dostavljaju (sama riječ dokaz kod korisnika stvara dilemu i usporava prikupljanje valjane dokumentacije ) 4. Svaki postupak treba pretvoriti u poslovni proces, aktivnosti koje se moraju provesti između početne i krajnje točke, pojedinačno po koracima, kako bi se postigao željeni cilj i internom procedurom imenovati tko upravlja poslovnim procesom, odgovornosti, izvještavanje, kontrole, rokove... 5. Cilj upravljanja procesom = zadovoljan korisnik .... 6. Upravljanje poslovnim procesom zahtjeva primjenu znanja, vještina, alata, mjera, kontrola 7. Jasnim i transparentnim internim uputama naglasiti odgovornost svakog sudionika u nizu provedbe procesa, službenici su operabilniji i na pravovremenoj usluzi korisnicima 8. Ustrojiti dnevno izvještavanje .. tko, koga, kada ... 9. Ustrojiti na dnevnoj bazi kontrole na licu mjesta i izvještavati nadređene ... 10. Računi moraju biti vjerodostojne knjigovodstvene isprave koji potpuno i istinito odražava nastali poslovni događaj... 11. Svaki poslovni proces moguće je optimizirati, smanjiti vrijeme ciklusa dok u ovim procesima ima puno sudionika i prelazak procesa s jedne osobe na drugu ili iz jedne ustrojstvene jedinice u drugu, dati veliku pozornost na mogućnost greške ... Izmjena zakona utječe na reputacijski rizik. Rješenje za ubrzanje obnove možebit složenije od izmjena zakona ... ključne riječi: upravljanje, kontrola, rokovi, informiranje ... Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Identična primjedba je dana i u prethodnom komentaru. Radi se o upravnom postupku pa je u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku i svrsishodno ostaviti bilo koju mogućnost dokazivanja otvorenom za donošenje odluke koja je pozitivna za podnositelja zahtjeva. Kontinuirano se radi na administrativnom rasterećenju i optimizaciji polova vezanih uz obnovu pri čemu treba imati u vidu kako je obnova zgrada nakon potresa izazovna i za države koje imaju na raspolaganju više resursa i ljudskih i ostalih kapaciteta.
60 TONKA GOLEŠ 7.4. POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI, 7.4.3. Zahtjev za novčanu pomoć 1. Pohvalno je i primjetno više opcija postupaka za dodjelu novčanih pomoći .... 2. Velik broja neimenovanih dokaza moguće da se kod korisnika pojavi vremenski rizik za prikupljanje potrebnih valjanih dokumenata što utječe na ubrzano okončanje procesa (obnove) ... 3. Kad se traže dokazi potrebno navesti koji dokazi, tko ih izdaje, kome se dostavljaju (sama riječ dokaz kod korisnika stvara dilemu i usporava prikupljanje valjane dokumentacije ).... 4. Svaki postupak treba pretvoriti u poslovni proces, aktivnosti koje se moraju provesti između početne i krajnje točke, pojedinačno po koracima, kako bi se postigao željeni cilj i internom procedurom imenovati tko upravlja poslovnim procesom, odgovornosti, izvještavanje, kontrole, rokove... 5. Cilj upravljanja procesom = zadovoljan korisnik .... 6. Upravljanje poslovnim procesom zahtjeva primjenu znanja, vještina, alata, mjera, kontrola .... 7. Jasnim i transparentnim internim uputama naglasiti odgovornost svakog sudionika u nizu provedbe procesa, službenici su operabilniji i na pravovremenoj usluzi korisnicima ... 8. Ustrojiti dnevno izvještavanje .. tko, koga, kada ... 9. Ustrojiti na dnevnoj bazi kontrole na licu mjesta i izvještavati nadređene ... 10. Računi moraju biti vjerodostojne knjigovodstvene isprave koji potpuno i istinito odražava nastali poslovni događaj... 11. Svaki poslovni proces moguće je optimizirati, smanjiti vrijeme ciklusa dok u ovim procesima ima puno sudionika i prelazak procesa s jedne osobe na drugu ili iz jedne ustrojstvene jedinice u drugu, dati veliku pozornost na mogućnost greške ... Izmjena zakona utječe na reputacijski rizik. Rješenje za ubrzanje obnove možebit složenije od izmjena zakona ... ključne riječi: upravljanje, kontrola, rokovi, informiranje ... Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Radi se o upravnom postupku pa je u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku i svrsishodno ostaviti bilo koju mogućnost dokazivanja otvorenom za donošenje odluke koja je pozitivna za podnositelja zahtjeva. Kontinuirano se radi na administrativnom rasterećenju i optimizaciji polova vezanih uz obnovu pri čemu treba imati u vidu kako je obnova zgrada nakon potresa izazovna i za države koje imaju na raspolaganju više resursa i ljudskih i ostalih kapaciteta.
61 Ured pučke pravobraniteljice PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE, 8. STAMBENO ZBRINJAVANJE U dijelu 8. Stambeno zbrinjavanje navodi se kako su Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Državne nekretnine d.o.o., Grad Zagreb odnosno Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija, Karlovačka županija ili jedinice lokalne samouprave na području tih županija dužni redovito dostavljati Ministarstvu podatke o raspoloživom stambenom fondu u svrhu privremenog i trajnog zbrinjavanja, s podacima o veličini stana odnosno obiteljske kuće. Umjesto pojma „redovito“ predlažemo obvezu dostavljanja podataka o raspoloživom stambenom fondu propisati u jasnom vremenskom razdoblju primjerice „mjesečno ili kvartalno“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Za takvo propisivanje se ne nalazi potrebe. Predmetni podaci se mogu dostaviti u bilo koje vrijeme, pa i na traženje Ministarstva.
62 Ured pučke pravobraniteljice 7. POSTUPAK OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM, 7.6. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA Rokovi za podnošenje zahtjeva, kao krajnji rok za podnošenje zahtjeva iz Zakona o obnovi navodi se 31. prosinca 2023. Nisu jasni razlozi određivanja predmetnog datuma, te hoće li se rok produžavati, a sam Program ne sadrži podatke u ukupnom broju oštećenih zgrada, kao niti o ukupnom broju podnesenih zahtjeva odnosno njihov međusoban odnos i projekciju koliko ih se još može očekivati. Postupajući u predmetima te temeljem razgovora s građanima na terenu uočili smo da dio njih koji bi mogli ostvariti pravo na obnovu još uvijek nije podnio zahtjeve iz raznih razloga (neznanja, odvraćajuće procedure i sl.) ili je to učinio tek po posebnom pozivu i informiraju od strane službenika. Stoga, predlažemo uložiti dodatne napore u informiranje i poticanje građana na podnošenje zahtjeva za obnovu ili stambeno zbrinjavanje tim više jer je obnova u javnom interesu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Definirani rok ostavlja dovoljno vremena za sve građane da podnesu zahtjeve. Ostvarivanje pomoći u obnovi nije obveza već mogućnost pa stoga ovisi o volji vlasnika želi li tu mogućnost iskoristiti. Ministarstvo će putem medija i svih ostalih prikladnih modela građane upoznati sa mogućnostima koje su im na raspolaganju u svrhu obnove i stambenog zbrinjavanja.
63 Ured pučke pravobraniteljice 7.4.11. Novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu, 7.4.11.1. Novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade prije početka obnove Novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade prije početka obnove navodi se kako se novčana pomoć koristi pod uvjetima da vlasnici/suvlasnici oštećenih zgrada nisu koristili druge iznose sredstava za financiranje troškova, osim novčane pomoći za nekonstrukcijsku obnovu, dok Zakon o obnovi ne spominje ovo ograničenje pa smatramo da je potrebno daljnje obrazloženje. Naime, treba imati u vidu da su neki vlasnici/suvlasnici već realizirali kredite kako bi sanirali štete, a s novčanom pomoći na koju imaju pravo bi ih vraćati i financijski se rasteretiti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Predmetno se odnosi na zabranu dvostrukog financiranja odnosno sprječavanja da korisnik novčane pomoći koja mu je odobrena prije početka obnove zatraži razliku novčane pomoći zbog eventualne promjene cijena usluga i radova. Navedeno iz razloga jer se novčana pomoć prije početka obnove isplaćuje u cjelokupnom iznosu.
64 Ured pučke pravobraniteljice 7. POSTUPAK OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM, 7.4. POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI U dijelu 7.4. Postupak za dodjelu novčane pomoći predlažemo propisati da izreka rješenja o isplati novčane pomoći mora sadržavati i jasno određene rokove isplate. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Novčana pomoć isplaćuje se s posebno otvorenog namjenskog računa po odobrenju Ministarstva kada su za to ispunjeni Zakonom propisani uvjeti.
65 Ured pučke pravobraniteljice 7. POSTUPAK OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM, 7.2. POSTUPAK UKLANJANJA POTRESOM UNIŠTENE ZGRADE I/ILI GRADNJE I OPEMANJA ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE U dijelu 7.2. Postupak uklanjanja potresom uništene zgrade i/ili gradnje i opremanja zamjenske obiteljske kuće navodi se da će, ukoliko se u postupku utvrdi da se ne radi o uništenoj zgradi, već da se radi o zgradi čiji su konstrukcijski elementi zgrade oštećeni potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da je zgrada neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva, Ministarstvo postupiti sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku (dalje u tekstu ZUP). Zaprimali smo pritužbe i upite građana da nemaju informacija o tome mogu li i do kada mijenjati zahtjeve za obnovu, pa predlažemo isto jasno i navesti, imajući u vidu članke 7. Načelo pomoći neukoj stranci, 30. Izjašnjavanje stranke i 45. Izmjena zahtjeva iz ZUP-a. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Mogućnost izmjene zahtjeva je propisana Zakonom o općem upravnom postupku.
66 Ured pučke pravobraniteljice PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE, 7. POSTUPAK OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM U dijelu 7. Postupak obnove zgrada oštećenih potresom navodi se da Ministarstvo putem ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrđuje jesu li zbog potresa 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na zgradi nastala konstrukcijska oštećenja da je ona neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva, da je izgubila svoju mehaničku otpornost u toj mjeri da je urušena ili da obnova nije moguća. Po utvrđenju Ministarstvo poduzima radnje radi provođenja obnove, a podnositelj zahtjeva koji je ishodio rješenje o obnovi obvezan je u roku od 30 dana od dana primitka poziva Ministarstva sklopiti ugovor o obnovi. Nejasan je termin „ishođenja rješenja“ pa predlažemo propisati teče li rok za poziv odnosno sklapanje ugovora od konačnosti, pravomoćnosti odnosno izvršnosti rješenja. Također, predlažemo jasno navesti postupak u situacijama kada je nalaz ovlaštenog inženjera građevinarstva nejasan i kontradiktoran, odnosno kada podnositelji zahtjeva na isti imaju primjedbe, a o čemu su nas građani obavještavali. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Jasno je da rok od 30 dana za sklapanje ugovora teče od dostave poziva Ministarstva na sklapanje tog ugovora. Ministarstvo izdaje rješenja i stoga ima podatke o tome kome je dostavljeno rješenje. U odnosu na situacije kad je nalaz nejasan i kontradiktoran predmetno je uređeno Zakonom o općem upravnom postupku.
67 Ured pučke pravobraniteljice PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE U prvom redu pozitivnim ocjenjujemo ispunjavanje obveze iz članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15 i 69/22, dalje ZPPI) o provođenju savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o ovom Programu, što nije bilo slučaj s donošenjem prethodnog Programa u srpnju 2022. godine (NN, br. 88/22). No, istovremeno primjećujemo kako se Programom predviđa urediti mnoga važna pitanja, pa bi tako i rok za javno savjetovanje, pogotovo ukoliko se žele dobiti kvalitetne, praktične i stručne primjedbe, trebao iznositi više od 5 dana, od kojih je jedan nedjelja.. Nadalje, primjećujemo da Programu nedostaje obrazloženje razloga i ciljeva donošenja (obveza iz članka 11. stavka 2. ZPPI) iz kojih bi bilo i jasno vidljivo radi li se o provedbenom podzakonskom propisu Zakona o obnovi kojim se pojašnjavaju/razrađuju postupci donošenja rješenja i same obnove i/ili i planskom dokumentu iz kojeg će biti vidljiva politika obnove, planovi, prioriteti, rokovi, specifične lokacije organizirane obnove. Naime, sada se kao lokacije navode opća područja na koje se Zakon o obnovi primjenjuje, a ne primjerice planovi obnove pojedinih gradova i općina i sl. Nadalje, iz stručnih udruženja arhitekata ističu kako sva pogođena područja zahtijevaju cjelovitu obnovu urbanih i ruralnih područja te da obnova pojedinačnih građevina nije moguća bez sagledavanja cjeline, na razini obuhvata prostornih planova i pojedinačnih naselja. Osim obnove po smjernicama u odnosu na mehaničku otpornost i stabilnost građevina, ovaj Program i potencijalni budući trebali bi voditi računa i o identitetu grada i javnom interesu, zaštititi najranjivijih građana te osigurati što brži povratak stanovnika i gospodarsku revitalizaciju pogođenih dijelova. Što se prioriteta obnove tiče, primarna zadaća javne vlasti je osiguranje funkcioniranja sustava, različitih institucija i usluga (zdravstvenih i obrazovnih institucija, energetskih i prometnih građevina i sl.). No, s druge strane ne smije se zanemariti ni obnova domova građana, poglavito pripadnika najranjivijih skupina koji su često u kontejnerskim jedinicama i kojima je oštećen jedini dom, pa stoga apeliramo na iznalaženje balansa u određivanju prioriteta između javnog i privatnog interesa u daljnjim procesima. U tom kontekstu važno je pojasniti slijede li nakon ovoga novi programi koji će podrobnije uredit i konkretizirati obnovu, te tko je sve osim članova Stručnog savjeta, posebno od predstavnika JLPRS, drugih javnopravnih tijela, predstavnika civilnog društva i sl. radio na ovom Programu. Već smo pri donošenju Zakona o obnovi naglasili da pozdravljamo administrativna rasterećenja i pojednostavljenje postupka odlučivanja o pravima na obnovu, a posebno važnim smatramo povratno djelovanje pojedinih odredba odnosno mogućnosti za ostvarivanjem povoljnijeg prava, sukladno članku 90. stavku 5. Ustava RH. No, uvažavajući činjenicu da je riječ o kompleksnoj materiji, imajući u vidu okolnost da u obnovi sudjeluju različiti dionici i ovaj Program bi trebao biti pregledniji i nomotehnički dorađeniji, poglavito po pitanju postupaka odnosno načina ostvarivanja prava i obveza što se sada djelomično gubi (primjerice u nabrajanju potrebite dokumentacije koja se velikim dijelom pribavlja po službenoj dužnosti dok se istodobno neki procesi nedovoljno pojašnjavaju). Primljeno na znanje Primljeno na znanje. U pogledu kratkog roka savjetovanja, predlagatelj je svjestan te činjenice, međutim, primjeni mjera i aktivnosti temeljem Zakona o o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, mora se pristupiti bez odgode. Osim toga Program mjera je ponajprije razrada instituta propisanih spomenutim Zakonom koja služi nositeljima obnove radi jednoobraznog postupanja. Program mjera je specifičan akt koji ima pravnu prirodu podzakonskog akta, a ta specifičnost proizlazi iz prirode razmjera oštećenja zgrada na velikom području. Građanima su na raspolaganju svi načini dobivanja informacija o obnovi putem medija, informativnih centara te nove aplikacije.
68 Zagrebačka županija 10. DRUGI POTREBNI ELEMENTI, 10.5. ZGRADA JAVNE NAMJENE U točki 10.5. pojam zgrada javne namjene nije istovjetan pojmu iz Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (»Narodne novine«, broj 21/23), te predlažemo da se isti uskladi sa Zakonom. Prihvaćen Prihvaća se.
69 Zvonimir Knapić 5.4. OPIS POSLOVA UGOVORNIH SUDIONIKA U OBNOVI, 5.4.5. Izvođač Opći komentar: Vlasnici obiteljskih kuća koji su se odlučili za obnovu konstrukcijskih elemenata modelom samoobnove osim računa za obavljene usluge i radove posjeduju i račune za nabavku i dostavu materijala. Kako je riječ o samofinanciranju obnove potresom oštećene zgrade osim priznavanja troškova usluga i radova, trošak nabavke materijala bi se trebao priznati. U Programu mjera obnove priznaje se trošak materijala za nekonstrukcijsku obnovu, dok to nije slučaj za konstrukcijsku obnovu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Sredstava za konstrukcijsku obnovu podrazumijevaju sredstva za materijal kojim se izvode radovi, odnosno cijena materijala je uključena u izračun opravdanog troška koji se isplaćuje kao novčana pomoć.
70 Zvonimir Knapić 7.4. POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI, 7.4.5. Prilozi uz zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu 7.4.5. Prilozi uz zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu 6.5. dokaz o opravdanom trošku: ispravni računi kupljenog i ugrađenog materijala odobreni od nadzornog inženjera nakon dovršene obnove Nije prihvaćen Ne prihvaća se. U opravdani trošak se uračunava vrijednost građevnog materijala kod provedbe konstrukcijske obnove pa najviše cijene koje su prihvatljive za isplatu novčane pomoći sadržavaju vrijednost građevnog materijala.
71 Zvonimir Knapić 7.4.11. Novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu, 7.4.11.3. Novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade nakon dovršene obnove 7.4.11.3. Novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade nakon dovršene obnove Nadalje člankom 30. stavcima 5. i 6. propisano je da nadzorni inženjer ovjerom računa, privremenih ili okončanih situacija odgovora za namjensko trošenje sredstava za obnovu koja se financira sukladno Zakonu te, ako se izvode radovi koji se ne financiraju temeljem Zakona, nadzorni inženjer dužan je izraditi i ovjeriti izvješće o opravdanim troškovima obnove kojem je sastavni dio račun, privremena ili okončana situacija. Stavkom 7. istoga članka propisano je da je u izvješću o opravdanim troškovima nadzorni inženjer dužan izdvojiti stavke opravdanog troška obnove koje se financiraju temeljem Zakona. Nakon dostave građevinskog dnevnika, građevinske knjige, pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, završnog izvješća nadzornog inženjera, ovjerenih računa odnosno situacija, opravdanih računa za kupljani i ugrađeni materijal i izvješća nadzornog inženjera o opravdanim troškovima te nakon što utvrdi najveću vrijednost projekta obnove, stručnog nadzora građenja, građevinskih radova obnove konstrukcije zgrade i troška koordinacije samoobnove na koju vlasnik odnosno suvlasnici imaju pravo sukladno Zakonu i ovom Programu, Ministarstvo, temeljem članka 64., stavka 1. Zakona donosi rješenje o novčanoj pomoći kojim se isplaćuju opravdani troškovi projekta obnove, stručnog nadzora građenja, građevinskih radova obnove konstrukcije zgrade te troška koordinacije samoobnove. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Najviši iznosi koji su prihvatljivi za isplatu novčane pomoći uzimaju u obzir cijenu, odnosno sadrže vrijednost građevnog materijala.