Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 A1 Hrvatska d.o.o. II.PRIMARNA DODJELA ADRESA I BROJEVA, Članak 5. Predlažemo u članku 5. u stavku 6. iza prve rečenice dodati drugu rečenicu koja glasi: "Zahtjev mora sadržavati informaciju o tome hoće li podnositelj zahtjeva dodijeljeni kod za oznaku mreže (NetID) koristiti za izravno međupovezivanje ili će se za potrebe međupovezivanja pozivi preusmjeravati u mrežu drugog operatora s kojim podnositelj zahtjeva ima sklopljen odgovarajući ugovor." Obrazloženje: Radi osiguravanja pravilnog usmjeravanja prometa nužno je znati prema kojoj mreži će se usmjeravati promet. U posljednje vrijeme pojavljuju se novi operatori na tržištu kojima je dodijeljen kod za oznaku mreže (NetID), ali s tim operatorima nismo ostvarili niti izravno međupovezivanje niti nam je poznato da su primjerice ugovorili uslugu tzv. NetID hostinga, koja podrazumijeva da hosting operator usmjerava promet operatora kojemu je dodijeljen NetID. Zbog toga smatramo da je nužno od podnositelja zahtjeva tražiti takvu informaciju već kod podnošenja zahtjeva, a dodatno predlažemo da se u automatskoj elektroničkoj poruci koju šalje sustav e-Operator navede ova informacija. Na taj način će operatori koji imaju obvezu implementirati numeraciju u svojim mrežama i usmjeravati promet, pravovremeno dobiti informacije koje su im nužne za ispunjavanje tih obveza i osigurat će se pravilno korištenje dodijeljenih brojeva. Prihvaćen U članku 5. dodaje se novi stavak 7.: "Zahtjev iz stavka 6. ovoga članka mora sadržavati informaciju o tome hoće li podnositelj zahtjeva dodijeljeni kod za oznaku mreže (NetID) koristiti za izravno međupovezivanje ili će se za potrebe međupovezivanja pozivi preusmjeravati u mrežu drugog operatora s kojim podnositelj zahtjeva ima sklopljen odgovarajući ugovor." Obzirom da je za navedenu izmjenu potrebna i nadogradnja sustava e-Operator (baza podataka o statusu dodijeljenih i raspoloživih adresa i brojeva) dodaje se prijelazna odredba kojom se definira kako će predmetna odredba stupiti na snagu u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog pravilnika.
2 Hrvatski Telekom d.d. II.PRIMARNA DODJELA ADRESA I BROJEVA, Članak 5. S ciljem učinkovitijeg korištenja te bolje iskoristivosti dodijeljenih brojeva u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži predlažemo uvođenje mogućnosti primarne dodjele zemljopisnih brojeva i u bloku od 10 brojeva. Stoga predlažemo sljedeću izmjenu stavka 1. članka 5. prijedloga predmetnog pravilnika: „(1) Za usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži operator može podnijeti Zahtjev za primarnu dodjelu zemljopisnih brojeva u sljedećim blokovima brojeva: - 10 - 100 - 1.000 - 10.000 - 100.000 brojeva.“ Nije prihvaćen Obzirom da za navedenu izmjenu nema konkretne ekonomske analize ili procjene količine brojeva ovaj prijedlog neće se uključiti u Pravilnik o dodjeli adresa i brojeva. Naime, ukoliko se omogući dodjela blokova od 10 brojeva postoji određena opasnost da bi operatori mogli odabirati najbolje ili najpoželjnije brojeve iz mogućih raspona, tako da ostanu manje prepoznatljivi (tzv. chery picking). Potrebno je provesti dodatnu analizu te savjetovanje s ostalim dionicima tržišta.
3 Divjak, Topić, Bahtijarević & Krka odvjetničko društvo d.o.o. III.SEKUNDARNA DODJELA ADRESA I BROJEVA, Članak 8. Poštovani, može li se čl. 8. st.1. tumačiti na način da je dozvoljen poslovni model u kojemu operator, kojemu su brojevi dodijeljeni primarnom dodjelom, te brojeve daje na korištenje poduzetniku koji nije operator elektroničkih komunikacijskih mreža i/ili usluga, a taj poduzetnik ih dalje daje na korištenje krajnjim korisnicima usluga? U ovom hipotetskom slučaju operator je notificirao pružanje brojevno utemeljenih usluga na veleprodajnoj razini. Naglašavamo da je za veleprodajno pružanje usluga, kakvo je predviđeno Direktivom (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija i Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 76/2022), nužno da se radi o pružanju usluga jednog operatora drugom operatoru ili poduzetniku koji nije operator. Drugim riječima nije moguće pružati veleprodajne usluge krajnjim korisnicima. Nastavno na navedeno, ako nije dozvoljeno tumačiti čl. 8. st. 1. na predloženi način, ne vidimo kako bi operatorima uopće bilo moguće pružati brojevno utemeljene usluge na veleprodajnoj razini. Nadalje, ako se odredba ne tumači na gore navedeni način, poduzetnici koji nisu operateri (npr. Microsoft, Cisco, Zoom i dr.), a koji pružaju usluge za koje je potrebno korištenje brojeva, možda neće moći pružati svoje usluge u Hrvatskoj. Ovakvo ograničenje bi značajno utjecalo na mogućnost obavljanja rada na daljinu. Alternativno, ako je odgovor da se odredba članak 8. st.1. ne može tumačiti na način na dozvoljava opisani poslovni model, predlažemo da se u članku 8. doda stavak 2. sa sljedećim tekstom: (2) Iznimno od prethodnog stavka, kada operator, kojemu su brojevi dodijeljeni primarnom dodjelom, brojeve dodijeli poduzetnicima koji nisu operatori, to se neće smatrati sekundarnom dodjelom ako operator pruža brojevno utemeljene usluge na veleprodajnoj razini. U tom slučaju smatrat će se da su brojevi sekundarno dodijeljeni osobama kojima ih je poduzetnik koji nije operator dao na korištenje ako krajnjim korisnicima. Nije prihvaćen Ukoliko poduzetnik, kojem je operator dao svoje primarno dodijeljene brojeve, ugovara svoju uslugu s krajnjim korisnikom pri čemu se korisniku dodjeljuje na korištenje broj isto će se smatrati tercijarnom dodjelom koja nije dozvoljena. Ukoliko se krajnjemu korisniku ne dodjeljuje broj, već je isti sastavni dio usluge ili aplikacije (na privremenoj osnovi, na ugovoru nije izričito naveden tel. broj) u tom slučaju poduzetnik je krajnji korisnik.
4 Hrvatski Telekom d.d. IV.UVJETI UPORABE ADRESA I BROJEVA, Članak 9. Radi otklanjanja mogućih dvojbi vezano uz opseg primjene obveze iz stavka 6. ovog članka predlažemo jasnije definirati što se smatra dolaznim smjerom poziva u članku 9. stavku 6. predmetnog prijedloga pravilnika: „(6) Nacionalni (značajni) brojevi za usluge s posebnom tarifom mogu se isključivo koristiti za jednostranu komunikaciju (za dolazni smjer poziva prema davatelju usluge s posebnom tarifom).“ Prihvaćen Članak 9. stavak 6. mijenja se na način: „(6) Nacionalni (značajni) brojevi za usluge s posebnom tarifom mogu se isključivo koristiti za jednostranu komunikaciju (za dolazni smjer poziva prema davatelju usluge s posebnom tarifom).“
5 Hrvatski Telekom d.d. IV.UVJETI UPORABE ADRESA I BROJEVA, Članak 9. Predlažemo dopunu u stavku 4. članku 9. predmetnog prijedloga pravilnila kako bi se obuhvatio i slučaj ako nema tehničkih mogućnosti za implementaciju od strane ostalih operatora iz stavka 3. članka 9.: „(4) Iznimno od stavka 2. ovog članka i stavka 3. ovog članka, ukoliko nema tehničkih mogućnosti za implementaciju, operator je obvezan o tome u roku od tri dana od dana zaprimanja zahtjeva izvijestiti podnositelja zahtjeva za implementaciju brojeva i Agenciju.“ Prihvaćen Članak 9. mijenja se na način da stavak 4. glasi: „(4) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovoga članka, ukoliko nema tehničkih mogućnosti za implementaciju, operator je obvezan o tome u roku od tri dana od dana zaprimanja zahtjeva izvijestiti podnositelja zahtjeva za implementaciju brojeva i Agenciju.“