Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vito Sabioni PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBRAZACA I NAČINU VOĐENJA ZBIRKE PODATAKA O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU Također smatram da bi se trebala staviti napomena da kad se osobe vrate u RH da bi se trebale javiti u nadležnu MUP stanicu i dobiti određenu potvrdu. Nije prihvaćen Odredbama Zakona o prebivalištu („Narodne novine“ broj: 144/2012. i 158/2013. - Uredba o izmjeni Zakona o prebivalištu) propisana je obveza osobama koje napuštaju prebivalište u trajanju duljem od godinu dana radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske u svrhu obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su za određeno vremensko razdoblje, dugotrajnog liječenja i drugih razloga da policijskoj upravi ili postaji na čijem području imaju prijavljeno prebivalište prijave privremeni odlazak izvan Republike Hrvatske. Odredbama istoga Zakona osobi koja je prijavila privremeni odlazak izvan Republike Hrvatske propisana je obveza da u roku od 15 dana od dana povratka u Republiku Hrvatsku to prijavi policijskoj upravi ili postaji na čijem području ima prijavljeno prebivalište. Sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu (“Narodne novine” broj: 27/13.) za osobu koja je prijavila povratak u Republiku Hrvatsku u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu se u posebnu rubriku: »prijava povratka u RH« upisuje dan prijave povratka u Republiku Hrvatsku.
2 Mirta Milic PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBRAZACA I NAČINU VOĐENJA ZBIRKE PODATAKA O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU možda bi uz napomenu 14 bilo dobro napisati da se osobe kada se vrate opet u HR trebaju javiti u nadležnu MUP stanicu i dobiti potvrdu da su se vratile i čuvati ju, a osim toga, mislim da bi se u zakonu trebalo promijeniti da se nenajavljeno može ispitati da li se neka osoba koja se vratila stvarno vratila i živi na prijavljenoj adresi te da ako ju ne nađu pitaju susjede i onda sami zaključe da ne živi na toj adresi i tu obavijesti stave na svoju oglasnu ploču 8 dana, te nakon toga odjave tu osobu sa te adrese. Ja koja sam se vratila sa postdoktorskog usavršavanja, prijavila se da sam se vratila na svoju adresu prebivališta i radim i radila sam u javnoj službi sam tek na pokušaju registracije automobila otkrila da nemam više prebivalište, imala sam još jedan stari auto i motor na svoje ime koje nisam mogla odjaviti jer nisam imala prebivalište, nisam mogla više imati pokaz i niti sam mogla otići na kongres iz zemlje, te sam glasovala kao dijaspora na izborima, te platila opet izradu osobne iskaznice jer mi je vrijedeći dokument bila putovnica. tako da bi se i taj dio trebao promijeniti da se nitko ne nađe ni ne znajući u sivoj zoni zakona. Nije prihvaćen Odredbama Zakona o prebivalištu („Narodne novine“ broj: 144/2012. i 158/2013. - Uredba o izmjeni Zakona o prebivalištu) propisana je obveza osobama koje napuštaju prebivalište u trajanju duljem od godinu dana radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske u svrhu obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su za određeno vremensko razdoblje, dugotrajnog liječenja i drugih razloga da policijskoj upravi ili postaji na čijem području imaju prijavljeno prebivalište prijave privremeni odlazak izvan Republike Hrvatske. Odredbama istoga Zakona osobi koja je prijavila privremeni odlazak izvan Republike Hrvatske propisana je obveza da u roku od 15 dana od dana povratka u Republiku Hrvatsku to prijavi policijskoj upravi ili postaji na čijem području ima prijavljeno prebivalište. Sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju obrazaca i načinu vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu (“Narodne novine” broj: 27/13.) za osobu koja je prijavila povratak u Republiku Hrvatsku u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu se u posebnu rubriku: »prijava povratka u RH« upisuje dan prijave povratka u Republiku Hrvatsku. Odredbe Zakona o prebivalištu daju ovlast policijskoj upravi na čijem području osoba ima prijavljeno prebivalište da po službenoj dužnosti donese rješenje o odjavi prebivališta osobe ako se terenskom provjerom utvrdi da osoba stvarno ne živi na prijavljenoj adresi. To znači da u svim slučajevima kada postoji sumnja ili kad policijska uprava dobije obavijest od strane tijela javne vlasti te drugih pravnih i fizičkih osoba da osoba ne živi na adresi prijavljenog prebivališta, obavit će terensku provjeru te donijeti rješenje o odjavi prebivališta ako se provjerom utvrdi da osoba ne živi na prijavljenoj adresi. Rješenje o odjavi prebivališta dostavlja se osobi čije je prebivalište odjavljeno ako policijska uprava dođe do saznanja gdje osoba stvarno živi, a u suprotnom dostava se obavlja stavljanjem rješenja na oglasnu ploču sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku.