Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o Prijedlogu Pravilnika o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Anita Blažević PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU SVJEDODŽBE, DIPLOME I DOPUNSKE ISPRAVE O STUDIJU Čl. 2. t. (d) Mislim da u opisu dopunske isprave o studiju u digitalnom obliku, u dijelu rečenice…….... ,“ali se izdaje u digitalnom obliku“ , nedostaje tekst i s kvalificiranim elektroničkim pečatom. Čl. 3. st. 1- Da li se pod rednim brojem 12. misli na ukupan broj stečenih ECTS bodova svakog studenta ili na broj ECTS bodova studija? Naime, studenti često ostvare veći broj ECTS bodova od propisanog broja, odnosno imaju više od 180 ili 120 ECTS bodova. Čl. 3. st. 5. Regulirano je da se diplome u ispisanom i digitalnom obliku izdaju u roku od 30 dana od dana završetka studija. Poradi navedenoga, gubi se tradicija održavanja svečanih promocija, kao i mogućnost nagrađivanja najboljih studenata generacije. Na našoj instituciji to je tradicija, ali i motiv za osobni uspjeh, jer se zapis o ostvarenoj nagradi unosi u dopunsku ispravu o studiju i na taj način čini jednu dodanu vrijednost studentu na tržištu rada. Također, s obzirom na to, da se diplome i dopunske isprave o studiju tiskaju u tiskari, rok od 30 dana je teško ostvariv, naročito u izuzetno fluidnom dijelu akademske godine kada se koncentrira veliki broj diplomanata, paralelno s upisima u prvu i više godine studija i održavanjem ispitnih rokova ( srpanj, rujan, listopad). Čl. 3. st. 6. Govori o tome da se diploma izdaje bez naknade na hrvatskom i engleskom jeziku. Misli li se samo na diplome u digitalnom obliku ili i na tiskane diplome, jer tiskanje iziskuje dodatne troškove izrade diploma. Prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog o kvalificiranom elektroničkom pečatu u dopunskoj ispravi o studiju je prihvaćen. Vezano uz upit o broju ECTS bodova na diplomi se upisuje broj ECTS bodova studija, a na dopunskoj ispravi o studiju broj stečenih ECTS bodova. Vaš prijedlog je prihvaćen i rok za izdavanje diplome u ispisanom obliku je produžen na 45 dana.
2 VESNA PURKOVIĆ PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU SVJEDODŽBE, DIPLOME I DOPUNSKE ISPRAVE O STUDIJU Ne slažem se s člankom 3. stavkom (5) jer smatram da je diplome i dopunske isprave o studiju gotovo nemoguće izdavati u roku od 30 dana od dana kada je student završio studij, jer diplome i dopunske isprave zahtjevaju posebno tiskanje u tiskari, a i izgubila bi se tradicija promocija na visokim učilištima jer bi se diplome morale izdavati svakom studentu pojedinačno na mjesečnoj razini. Prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog je prihvaćen i rok za izdavanje diplome u ispisanom obliku je produžen na 45 dana.
3 Olgica Nikolić PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU SVJEDODŽBE, DIPLOME I DOPUNSKE ISPRAVE O STUDIJU Poštovani, Podržavam Pravilnik o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju. Posebno me raduje dio o digitalnom obliku istih. Lp. Olgica Nikolić Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
4 Noa Ćuić PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU SVJEDODŽBE, DIPLOME I DOPUNSKE ISPRAVE O STUDIJU Poštovani, podržavam Pravilnik o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju, posebice dio koji se odnosi na uvođenje istih u digitalnom obliku. Tijekom prijave na razne oblike natječaja gdje ste dužni priložiti svjedodžbu, diplomu i dopunsku ispravu o studiju koje su aproksimativno formata 42x29,5 cm, posjedovanje digitalnog oblika znatno će olakšati proceduru. Isto tako, sadržajno ste propisali i predvidjeli sve potrebne elemente svjedodžbi, diplomi i dopunskih isprava o studiju. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju.
5 Tatjana Begić Grgurač PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU SVJEDODŽBE, DIPLOME I DOPUNSKE ISPRAVE O STUDIJU Poštovani, podržavam Pravilnik o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju, posebice dio koji se odnosi na uvođenje istih u digitalnom obliku. Tijekom prijave na razne oblike natječaja gdje ste dužni priložiti svjedodžbu, diplomu i dopunsku ispravu o studiju koje su aproksimativno formata 42x29,5 cm, posjedovanje digitalnog oblika znatno će olakšati proceduru. Isto tako, sadržajno ste propisali i predvidjeli sve potrebne elemente svjedodžbi, diplomi i dopunskih isprava o studiju. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
6 Tina Parać PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU SVJEDODŽBE, DIPLOME I DOPUNSKE ISPRAVE O STUDIJU Poštovani, Podržavam Pravilnik o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju. Posebno me veseli dio o digitalnom obliku istih. Lijep pozdrav, Tina Parać Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
7 Vito Čičić PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU SVJEDODŽBE, DIPLOME I DOPUNSKE ISPRAVE O STUDIJU Poštovani, smatram da je ovaj pravilnik izuzetno važan zbog lakšeg pristupa. Lp. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju.
8 Josip Barić I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. uz čl. 1. Ovim pravilnikom se nije regulirala stvarnost u RH a to je da postoji javna isprava – potvrda o završetku studija koja a se izdaje odmah nakon diplomiranja; te da se nalazimo u XXI. stoljeću gdje bi bilo normalno da diplomirani student putem servisa e-građanin dobije potvrdu o diplomiranju u formi kako je to uobičajeno u RH za takve slične dokumente (rodni list, domovnica, prebivalište…). Potvrda o završetku studija ima osnova u Zakonu o općem upravnom postupku a njenu zaštitu je regulirala Vlada RH kroz Odluku o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima NN broj 97/2018 – Prilog popis isprava pod SVEUČILIŠTA I VELEUČILIŠTA redni broj 7. Potvrde. Radi navedenoga predlažemo da se u Pravilniku i ovo područje i formalno regulira kao novi stavak (5) članka 7. sa svrhom da potvrda vrijedi do izdavanja diplome – svjedodžbe u ispisanom i digitalnom obliku. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog nije prihvaćen jer izdavanje potvrda nije moguće regulirati ovim Pravilnikom. Naime, sukladno članku 73. , stavku 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, diploma, svjedodžba i dopunska isprava o studiju su javne isprave koje visoko učilište izdaje temeljem javne ovlasti, a kojima se potvrđuje da je student završio određeni studij i stekao pravo na akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj. Pravilnikom se propisuje izdavanje digitalne diplome, a njegovim donošenjem će se stvoriti preduvjeti za izdavanje diplome putem dijeljenih usluga. "
9 Hrvoje Stančić II. OSNOVNI POJMOVI, Članak 2. Podržavam pitanja koja u svojim dvama komentarima postavlja Vjeran Strahonja. Podržavam prijedlog Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju.
10 Vjeran Strahonja II. OSNOVNI POJMOVI, Članak 2. Javni registri i načini njihovog vođenja su u Republici Hrvatskoj propisani Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi (NN 92/2014, u daljnjem tekstu ZDDI). Za sve visokoškolske institucije koje koriste ISVU, autentični podatak (u smislu ZDDI) o završetku studija, kao i svi autentični podaci koji se Pravilnikom smatraju podacima diplome i dopunske isprave vode se u ISVU. S obzirom na ZDDI, nije jasno kako će se Središnja evidencija svjedodžbi, diploma i dopunskih isprava o studiju (Digitalni registar diploma) iz Pravilnika, Članak 2. (g) korespondirati s registarskim dijelom ISVU. Ovako formuliran Pravilnik otvara cijeli niz pitanja, od kojih navodim samo neka: 1) Gdje su autentični podaci, u ISVU ili Registru diploma i što ako se ti podaci razlikuju? 2) Ako Digitalni registar diploma vodi nadležno ministarstvo, kako izgleda postupak registracije, tko upisuje podatke? Ako upis i promjene u registar provodi ministarstvo, tko će to raditi tamo, gdje će biti zbirka isprava i sl.? Ako upis i promjene provode visoka učilišta, kako će ministarstvo ostvarivati svoje nadležnosti voditelja javnog registra u smislu ZDDI? 3) Vrijedi li princip registracije (princip upisa), koji je jedan od temeljnih principa registara, a određuje da određuje da određena stanja i promjene stanja predmeta upisa (u našem slučaju diplome, odnosno završetka studija) nemaju pravni učinak tako dugo dok nisu registrirane u registru i učinjene vidljivima. Kako će se ostvariti konstitutivni, deklaratorni i publicitetni učinak u ovako vođenom Digitalnom registru diploma? 4) Vrijedi li za ovaj novi registar princip vjerodostojnosti, odnosno zakonsku zaštita za treće osobe koje su imale povjerenja u činjenice sadržane u registrima te postupaju u dobroj vjeri, na temelju podataka koji su objavljeni u registru, ili nisu objavljeni jer tijelo nadležno za vođenje registra nije obavilo upis? 5) Čl. 2(g) Pravilnika propisuje da je Digitalni registar diploma „centralna elektronička evidencija o svim izdanim svjedodžbama, diplomama i dopunskim ispravama o studiju svih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj“. To sigurno neće biti istina, barem što se tiče svih izdanih diploma i svjedodžbi svih visokih učilišta, osim ako već sada ne postoji projekt unosa registarskih podataka, a radi se o stotinama tisuća zapisa za osobe koje su još radno aktivne. 6) Čl. 7 (4) Pravilnika propisuje da je Visoko učilište „dužno ispravak pogrešno navedenih podataka dostaviti u Digitalni registar diploma u trenutku izdavanja svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju sa točnim podatcima.“. Što će nadležno ministarstvo s tim dokumentom, tko će provesti promjenu? 7) Kako će biti ostvaren princip javnosti, odnosno javna dostupnost činjenica pohranjenih u javnom registru? Ovaj princip bitan je za ostvarivanje publicitetnog učinka registara, prema kojem se nitko ne može pozivati da nije mogao znati za postojanje prava, pravnog odnosa ili činjenice, nakon što je određena činjenica upisana u registar i nakon što je upis objavljen na propisani način ili učinjen javno dostupnim. Na kraju, nužno je konačno uspostaviti Registar diploma i pozdravljam osnovnu ideju Pravilnika, ali smatram da bi ga trebalo dopuniti i doraditi. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Pitanja nisu predmet ovog Pravilnika budući da su regulirana Pravilnikom o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju (NN 36/23) kojim se uspostavlja evidencija svjedodžbi, diploma i dopunskih isprava o studiju kojim je definiran odnos lokalne evidencije izdanih isprava o završetku studija koju vodi visoko učilište (ISVU za visoka učlišta koja koriste) i središnje evidencije. Vezano uz izdavanje isprava o završetku studija, ISVU pruža funkcionalnost pripreme podataka za izdavanje tiskanih diploma i podaci o izdanim diplomama čuvaju se kraće vrijeme odnosno ne pohranjuju se trajno u ISVU. U tijeku je nadogradnja ISVU-a koja će osigurati pohranjivanje podataka izdanih isprava u ISVU kao i izdavanje digitalnih diploma sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju. Nadalje, u sklopu projekta e-Sveučilišta izgrađuje se Informacijski sustav evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO), a dio tog sustava je Evidencija svjedodžbi, diploma i dopunskih isprava o studiju.
11 Vjeran Strahonja II. OSNOVNI POJMOVI, Članak 2. Članak 2. (b) Pravilnika određuje da je „diploma u digitalnom obliku javna isprava koju izdaje visoko učilište temeljem javne ovlasti koja sadrži iste podatke kao i diploma u ispisanom obliku, ali se izdaje u digitalnom obliku i s kvalificiranim elektroničkim pečatom. Digitalni oblik nije namijenjen za ispis nego isključivo za uporabu u elektroničkom formatu.“ Ovakva odredba implicira da se u analognom obliku koristi isključivo ispisana diploma, njezine kopije, ovjerene kopije i slično. Međutim, smisao otisnutih diploma se bitno moijenja se s pojavom elektroničkih isprava, u našem slučaju izdavanjem digitalnih diploma ovjerenih kvalificiranim elektroničkim pečatom.. Zapravo je otisnutoj diplomi mjesto na zidu, a za ostale potrebe bi valjalo koristiti digitalnu diplomu ovjerenu kvalificiranim elektroničkim pečatom. S obzirom na navedeno, nema smisla isključivati ispis digitalnog oblika diplome. Isto tako, upitan je smisao grafičke zaštita ispisanog dokumenta („sustavna višeslojna grafička zaštita diplome i svjedodžbe koja je oblikovana prema pravilima struke, opisana i evidentirana uzorkom“) kad je za pravni promet bitna digitalna diploma s kvalificiranim elektroničkim potpisom, a za dodatnu provjeru, uvid u javni registar. S pravom se možemo zapitati kako će se u praksi provjeravati je li grafička zaštita neke diplome autentična, tko će to raditi, i zašto bi to radio ako postoji mogućnost uvida u javni registar i elektroničke isprave s kvalificiranim elektroničkim pečatom. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo se na komentarima. Svrha digitalnih diploma je da se koriste u digitalnom obliku te ispis istih nije potreban da bi se provjerila valjanost i vjerodostojnost. Ispisane diplome moraju imati grafičku zaštitu radi sprječavanja krivotvorenja ispisane isprave koja se također može koristiti u pravnom prometu.
12 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu II. OSNOVNI POJMOVI, Članak 2. Predlažemo 1. rečenicu stavaka (b) i (f) dopuniti tako da glasi: "ili drugom jednakovrijednom tehnikom za potvrđivanje identiteta i očuvanje vjerodostojnosti." Ovime se omogućuje korištenje i drugih jednakovrijednih kriptografskih metoda. Ovom dopunom izričaj i uvjeti se usklađuju sa čl. 25. st. 2 i čl. 26. st. 1. Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/2020) Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018) bez da se izgubi išta od osnovne namjere. U 2. rečenici "Digitalni oblik" je isto što i "elektronički format". Predlažemo izmijeniti rečenicu tako da glasi: "Digitalni oblik nije namijenjen za ispis nego isključivo za uporabu u digitalnoj okolini." Predlažemo 2. rečenicu stavaka (d) i (f) izmijeniti tako da su identične sugeriranoj korekciji stavka (b), tj. da glasi: "Digitalni oblik nije namijenjen za ispis nego isključivo za uporabu u elektroničkom formatu." Djelomično prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo se na komentarima. Ne može se prihvatiti dodatak "drugom jednakovrijednom tehnikom za potvrđivanje identiteta i očuvanje vjerodostojnosti" zbog uvođenja jedinstvenog tehničkog rješenja koji će koristiti visoka učilišta. Prihvaća se prijedlog da se u odredbi "Digitalni oblik nije namijenjen za ispis nego isključivo za uporabu u elektroničkom formatu.", termin "elektronički format" zamijeni terminom "u digitalnoj okolini".
13 Josip Barić II. OSNOVNI POJMOVI, Članak 2. uz čl. 2. pod (i) Predlaže se dopuna teksta na način da glasi: (i) Grafička zaštita ispisanog dokumenta je sustavna višeslojna grafička zaštita diplome i svjedodžbe i koja je otisnuta na zaštitnom papiru koji u sebi sadrži vodeni žig sa grbom RH i koja je oblikovana prema pravilima struke, opisana i evidentirana uzorkom. Naime, u praksi jedino „Narodne novine“ d.o.o. i AKD Zagreb u ime RH nabavljaju i imaju zaštitni papir, a što je sve regulirano opet kroz Odluku o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima NN broj 97/2018. Naprosto je standard da se grafička zaštita tj. razni oblici zaštitnog tiskanja (UV nevidljiva boja, mikrotekst, zaštitni linijski raster, foliotisak i slično) tiskaju na zaštićenom papiru. Jedno bez drugoga naprosto ne ide, odnosno propisujete polovičan posao i to samo za jedan mali dio dokumenata u RH u području visokog obrazovanja dok drugi dokumenti (popis u NN ima jedno 40-tak stranica) oni idu na zaštitni papir a sve prema citiranoj odluci Vlade RH te se sve zbog toga oni se tiskaju samo u „Narodnim novinama“ d.o.o. i AKD Zagreb. Izlaz iz ove situacije je u praksi do sada nađen (za ona VU koja su poštovala citiranu odluku Vlade RH) da se otisne prazan formular sa grafičkim zaštitama na zaštićenom papiru u AKD Zagreb i isti se dostavi visokom učilištu. Tako radi Vam i svaka osnovna škola u RH kupi u Narodnim novinama obrazac svjedodžbe, da ne nabrajamo dalje. Sa ovim se otvara i pitanje neodrživosti u praksi roka od 30 dana za izdavanje diplome, svjedodžbe i dopunske isprave o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku što se traži u člancima 3. stavak 5 i člana 4. stavak 5. kao i smisla same promocije - koja Zakonom o VOiZD nije ukinuta u RH a rok za izdavanje mora biti formuliran kao „primjereni rok a najdalje godina dana“. Do tada papirnatu diplomu i svjedodžbu mijenja digitalni oblik koji mora biti dostupan recimo odmah diplomiranom studentu ili potvrda u nekom drugom e-formatu koje su već odavno u primjeni u RH. …………………………………………………………………………………………… iza čl. 2. treba dodati novu točku (j) i (k) (j) GRB Republike Hrvatske predstavlja Republiku Hrvatsku u kojoj je izdana javna isprava a izrađen je u skladu sa Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike i implementiran je na javnu ispravu u bojama. (k) Pečat visokog učilišta je suhi žig koji sa grbom Republike hrvatske koji se stavlja na ispisanoj diplomi i svjedodžbi. Obrazloženje uz (j). Iz prakse rada u visokom obrazovanju mi je poznato da postoje dizajnerska rješenja u CB tehnici ili radi uštede u tisku (ako se grb RH tiska u višebojnom tisku - to poskupljuje cijenu) grb RH se jednostavno otisne CB što naravno nije po citiranom zakonu. Sa predloženom formulacijom bi se sva visoka učilišta u RH obvezala na primjenu navedenog zakona i stoga to treba posebno naglasiti ovim Pravilnikom. U konačnici bi se dobio jedinstveni opis ispisane javne isprave o završetku studija – grb RH u boji na zaštitnom papiru sa grafičkom zaštitom. Obrazloženje uz (k). Potrebno je precizirati gdje ide suhi žig sa grbom Republike Hrvatske a gdje se stavlja pečat sa grbom Republike Hrvatske, jer svako registrirano visoko učilište ima i svoj „normalni“ pečat, ali isto se ne stavlja na javne isprave po posebnim propisima, a unutar javnih isprava opet suhi žig ne ide na dopunsku ispravu o studiju već pečat „od tinte plavi) sa grbom RH uz potpis čelnika visokog učilišta. Nije prihvaćen Poštovani, odredba govori o grafičkoj zaštiti ispisanog dokumenta te ne uređuje vrstu papira na kojoj se ista može otisnuti.
14 DUBRAVKA ROVIČANAC II. OSNOVNI POJMOVI, Članak 2. Pozdravljam mogućnost diploma i svjedodžaba u digitalnom obliku. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju.
15 Marina Barunčić II. OSNOVNI POJMOVI, Članak 2. Predlažem da se Diploma ili Svjedodžba u digitalnom obliku, ako je hitno, može ispisati i uporabiti u ispisanom obliku (npr. određeni rok valjanosti - do mjesec dana). Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog nije prihvaćen. Digitalna diploma služi isključivo za upotrebu u digitalnom prometu i nije namijenjena za ispis te ne može zamijeniti fizičku diplomu.
16 Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet III. SADRŽAJ DIPLOME, Članak 3. Ukoliko bi argument za realizaciju st. 5 bila neprepoznatljivost ili nepriznavanje potvrde o završetku studija u Europi, moram ukazati na činjenicu da od raznih međunarodnih agencija i tijela zaprimamo brojne zahtjeve za provjerom vjerodostojnosti diploma naših bivših studenata koji izlaze na europsko tržište rada, iako prilažu finalni vjerodostojni dokument o završetku studija. Ne vidim razlog zašto se po istom principu ne bi mogla zatražiti provjera vjerodostojnosti potvrda o završetku studija. Nadalje, vezano za sadržaj diplome (članak 3) nije sasvim jasno koje bi klasifikacijske oznake diploma trebala sadržavati; u stavku 14 navodi se samo jedinstveni broj. Nadalje, diploma će sadržavati OIB (st. 6.), JMBAG (st. 7.) znanstveno polje i znanstveno područje (st. 14.) što se čini suvišnim budući da će ti podaci, uz niz drugih podataka biti navedeni na dopunskoj ispravi o studiju. Prema ovom prijedlogu sama diploma bi mogla biti preopterećena količinom podataka, a mislim i da bi se mogla dogoditi neujednačenost izgleda diploma u RH. S ciljem stvaranja jedinstvenog izgleda diploma, smatram da bi bilo korisno predočenje oglednog primjerka diplome kako ne bi došlo do neusklađenosti prikaza obaveznih podataka propisanih člankom 3. Prihvaćen "Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog je prihvaćen i rok za izdavanje diplome u ispisanom obliku je produžen na 45 dana. JMBAG i znanstveno polje bit će iskazani samo na dopunskoj ispravi. "
17 Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet III. SADRŽAJ DIPLOME, Članak 3. Sporna odredbu iz članka 3., st. 5. kojom se propisuje izdavanje diplome u ispisanom i digitalnom obliku u roku od 30 dana od završetka studija. Naime, iz perspektive službe koja operacionalizira izdavanje diplome, moram reći da s obzirom na dostupne resurse te kompleksnost, dugotrajnost i slojevitost aktivnosti koje prethode izdavanju, kao i velikom broju poslova iz djelokruga rada koje istovremeno potrebno odraditi, ne vidim načina kako bi predmetnu odredbu bilo moguće ispoštivati, odnosno provoditi u operativi. Ukoliko bi neka specifična situacija zahtijevala ranije izdavanje diplome nego što bi to bilo planirano promocijom, studentu koji bi imao opravdani razlog i priložio odgovarajuću dokumentaciju, moglo bi se izaći u susret i omogućiti mu traženo. Prihvaćen "Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog je prihvaćen i rok za izdavanje diplome u ispisanom obliku je produžen na 45 dana."
18 Fakultet organizacije i informatike III. SADRŽAJ DIPLOME, Članak 3. Uz članak 4. stavak 5. predlažemo da se izmijeni na način da glasi. "Svjedodžba se izdaje u digitalnom obliku u roku od 30 dana od dana završetka studija, a u ispisanom obliku u roku od godine dana od dana završetka studija." Naime, smatramo da je predloženi rok od 30 dana za izdavanje diplome u ispisanom obliku prekratak. Za diplomu u ispisanom obliku je taj rok prekratak jer se te diplome izdaju (svečano predaju) činom promocije. Prihvaćen "Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog je prihvaćen i rok za izdavanje diplome u ispisanom obliku je produžen na 45 dana."
19 Hrvoje Stančić III. SADRŽAJ DIPLOME, Članak 3. Kao Predstojnik Katedre za arhivistiku i dokumentalistiku Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu podržavam komentar i prijedlog Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zaista, dugoročno čuvanje digitalno potpisanih dokumenata predstavlja veliki izazov upravo zbog isteka valjanosti digitalnih potpisa. U slučaju diploma ne može se primijeniti isti pristup kao što je to trenutno u sustavu e-Građani - ovjera dokumenta u trenutku njegovog traženja. Diploma se izdaje kao vjerodostojan dokument i kao takav se treba (o)čuvati, ali i moći opozvati (poništiti). Ne može se iz ISVU sustava generirati njezina e-verzija u trenutku kad to netko zatraži, jer bi se u tom slučaju iz sustava povuklo ime trenutnog dekana, a ne onog koji je bio na funkciji u trenutku izdavanja diplome. Stoga povezivanje sa sustavom ulančanih blokova (engl. blockchain) predstavlja legitimno rješenje za dugotrajno očuvanje potvrde o valjanosti digitalnih potpisa u trenutku potpisivanja diplome kako bi se izbjegla potreba za neprestanim dodavanjem arhivskog vremenskog žiga (B-LTA, prema ETSI EN 319 102-1) tijekom očuvanja u registru. Više o ovoj problematici može se vidjeti i iz članaka koje sam objavio: - Stančić, Hrvoje; Bralić, Vladimir. Digital Archives Relying on Blockchain: Overcoming the Limitations of Data Immutability // Computers, 10 (2021), 8; 91, 16 doi:10.3390/computers10080091 - Bralić, Vladimir; Stančić, Hrvoje; Stengård, Mats. A blockchain approach to digital archiving: digital signature certification chain preservation // Records Management Journal, 30 (2020), 3; 345-362 doi:10.1108/RMJ-08-2019-0043 --- Također podržavam komentar Vjerana Strahonje o tome zašto je potreban dodatni registar, ako se vjerodostojne informacije čuvaju u ISVU sustavu. PDF zapisi koji nastaju nakon što se XML zapis diplome i njezinog suplementa iz ISVU sustava pošalju u DISIS sustav mogu naprosto biti digitalno potpisani i pohranjeni dok ISVU u tom slučaju ostaje vjerodostojno mjesto provjere. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo se na komentarima. Povezivanje s blockchain tehnologijom je tehničko rješenje koje se ne propisuje ovim Pravilnikom te koji podrazumijeva uspostavu odgovarajućeg sustava koji podržava takvu tehnologiju. Valjanost certifikata će biti osigurana. Digitalna diploma se veže uz elektronički pečat ustanove, a ne uz potpis čelnika tijela.
20 Vjeran Strahonja III. SADRŽAJ DIPLOME, Članak 3. Prema Čl 3 (5), „diploma se izdaje u ispisanom i digitalnom obliku u roku od 30 dana od dana završetka studija.“. Zbog čega je potreban taj rok od 30 dana za izdavanje diplome u digitalnom obliku i koji će se procesi u tom razdoblju izvoditi? Valja podsjetiti da se podaci diplome i dopunske isprave automatski generiraju iz ISVU. ISVU de facto ima procesni i registarski dio. Registarski dio ISVU može postati registar diploma i de jure, uz ulaganja koja su bitno manja od izgradnje novog registra. Uz to, bilo kakvim ručnim manipulacijama, prepisivanjem iz jednog registra u drugi i sl. bitno će se narušiti autentičnost i vjerodostojnost podataka o diplomi i dopunskoj ispravi. Za diplomu u pisanom obliku (svečani dokument za na zid) je taj rok prekratak jer se te diplome izdaju (svečano predaju) činom promocije. Prihvaćen "Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog je prihvaćen i rok za izdavanje diplome u ispisanom obliku je produžen na 45 dana."
21 Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu III. SADRŽAJ DIPLOME, Članak 3. Smatramo da prijedlog Medicinskog fakulteta vezan uz st. 1., točka 18 kojim se sugerira da diplomu treba povrh suhog žiga dodatno zaštititi s "UV nevidljivom bojom i tiskom mikroteksta i zaštitnog linijskog rastera" znatno poskupljuje izradu diplome, onemogućuje tržišno natjecanje u tome tko će tiskati diplome te je potpuno nepotreban. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sam ispisuje, na kvalitetnom pisaču, svoje diplome pa bi se ovim zahtjevom znatno povećali troškovi izdavanja diploma. Dodatno, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je razvio sustav za potvrđivanje vjerodostojnosti fizički izdanih diploma povezivanjem s blockchain sustavom koji je funkcionalan i u produkciji od 13. prosinca 2021. (https://provjera-vjerodostojnosti-diploma.ffzg.hr/). Tim sustavom, čiji je koncept potvrđen kao inovacija i nagrađen srebrnom medaljom na međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2022, se apstrahiralo i digitaliziralo temeljno svojstvo vjerodostojnosti te spriječio falsificiranje diploma. Na poleđini diplome otiskuje se QR kod koji vodi prema potvrdi vjerodostojnosti fizičke diplome. Tako uopće nije važno je li diploma tiskana na kvalitetnom papiru sa skupom fizičkom zaštitom ili na običnom papiru, jer se njezina vjerodostojnost jednostavno provjerava skenom QR koda i nezavisnom potvrdom iz distribuirane mreže. Dodatno, izradom digitalne verzije diplome koja uz kvalificirani e-pečat ima i QR kod koji vodi prema dokazu smještenom u blockchain (bez da se tamo pohranjuju ikakvi osobni podaci) rješava se problem isteka valjanosti potpisnih certifikata (uobičajeno se izdaju uz rok valjanosti 2-5 godina) tijekom čuvanja diplome u registru diploma (u kojem se diplome trebaju čuvati 40 godina i više). ------- Predlažemo produljiti rok izdavanja diplome iz st. 5. s predloženih 30 dana na 90 dana. Prihvaćen "Poštovani, zahvaljujemo na komentarima. Vaš prijedlog je prihvaćen i rok za izdavanje diplome u ispisanom obliku je produžen na 45 dana."
22 Josip Barić III. SADRŽAJ DIPLOME, Članak 3. uz čl. 3 stavak (1) točka 7. Točku 7. koja glasi: jedinstveni matični broj akademskog građana (JMBAG) treba brisati, a točke 8. do 18. postaju točke 7. do 17. Obrazloženje. Zakon o VOiZD ne navodi da (JMBAG) je dio isprave o završetku studija, a nije bio niti do danas. Navođenje JMBAG u dopunskoj ispravi o studiju ima smisla, ali na ispisanoj diplomi izuzev što naružuje sam dizajn diplome ne služi ničemu, ne identificira osobu, čemu služi pri zapošljavanju ili slično. Osobe koje nemaju na diplomi JMBAG – praksa do sada, što bi trebale bi manji akademski građani u RH, Europi i svijetu nego oni koji će to imati JMBAG na diplomi? Što, olakšati će se izdavanje nove iksice prilikom upisa novog studija? Pa za to služi dopunska isprava o studiju. ……………………………………………………… uz čl. 3 stavak (1) točka 10. Točku 10. treba preformulirati da glasi: znanstveno područje i sva znanstvena polja u kojem je stečena diploma a za poslije diplomske studije znanstveno područje, znanstveno polje i znanstvena grana u kojemu je stečena diploma Obrazloženje. Zakon o VOiZD ne navodi u dijelu koji se odnosi na znanstvenu i umjetničku djelatnost da se ista proširuje i na područja izvan istih. Do sada je na diplomama za doktorske studije bilo uobičajeno navođenje uz znanstvenog područja i znanstvenog polja navodila se i grana. Da li to znači da po ovom prijedlogu MZO, ne bi se znanstvena grana navodila iako to ne iščitava iz članka 81. stavak 2. Zakon o VOiZD gdje se znanstvene grane izričito spominju. Istovremeno kada se izvrši uvid u Pravilnik i izmjene pravilnika u o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama koje je donijelo Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (»Narodne novine« broj 118/09, 82/12, 32/13, 34/16 i 56/22) se vidi da pojam znanstveno područje ne obuhvaća ono u što na primjer spada sveučilišni integrirani studij MEDICINA, jer je ono razrađeno u područje: 3.01. Temeljne medicinske znanosti; 3.02. Kliničke medicinske znanosti i 3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. To znači da bi po prijedlogu MZO morali ili ne navesti u diplomi znanstveno polje jer ga nema navedenoga ili jer je eto bilo do sada razrađeno na tri polja, pa navesti sva tri polja. A što ako SRCE ne bude imalo dovoljno široku rubriku za tri polja za navesti u digitalnoj diplomi u programu ISVU? Nećemo izdati digitalnu diplomu jer ne prihvaća tri polja ili praznu rubriku jer nema odgovarajućeg polja? Tko zna koliko će još studija u RH imati sličan problem?! Radi navedenoga, kako ne postoji obrazloženje od strane MZO ovog prijedloga, se predlaže preciziranje formulacije na gore opisani način. …………………………………………… uz čl. 3 stavak (1) točka 14. umjesto jedinstveni broj - treba stajati klasa i urbroj, tako da formulacija glasi: 14. klasa i urudžbeni broj, mjesto i datum izdavanja diplome Obrazloženje: U RH su na snazi pravila zavođenja izdanih dokumenata a jedinstveni broj može biti negdje kao poseban broj evidentiran ako se kao takav vodi na visokom učilištu npr. koji je to redni broj studenta diplomirao na tom studijskom programu od kada se počeo izvoditi taj studij i da se to evidentira negdje u sustavu ISVU a ne na diplomi. ……………………………………………………………….. uz čl. 3 stavak (5) formulacija treba da glasi: Diploma se izdaje u digitalnom obliku u roku od 30 dana od dana završetka studija a u ispisanom obliku u primjerenom roku a najdalje u roku od godina dana od dana završetka studija. Obrazloženje: Promocije bez diplome u praznom tuljku, fascikli ili bez ičega od toga? Najpoznatiji primjer svečanosti u RH je promocija doktora znanosti Sveučilišta u Zagrebu u HNK Zagreb. Što bi trebalo po ovom prijedlogu pravilnika Sveučilište u Zagrebu imati 12 promocija doktora znanosti u HNK godišnje ili će se odlučiti za jednu godišnje ali će u toj varijanti izbaciti prozirni plastični tuljak jer je diplome već uručilo mimo promocije pa uručuje prazni tuljak? Možda će dijeliti samo medalje ili će se prijeći na plavi neprozirni tuljak ali koji će biti prazan? I kada novinari budu pitali sveučilište što se dešava na promociji koji će odgovor biti na ovu situaciju? Zakon o VOiZD nije zabranio generaciji studenta koja je diplomirala u istoj ak. godini da se na kraju svečano okupe i skupno slikaju kao uspomenu na vrijedan trud koji traje npr. 6 godina i više za sveučilišni integrirani studij Medicina. Konačno student ima digitalni zapis javne isprave ili čak potvrdu iz ISVU ili običnu potvrdu o diplomiranju pa je rok 30 dana besmislen za izdavanje papirnate isprave diplome odnosno svjedodžbe. Djelomično prihvaćen "Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog o JMBAG podatku na diplomi je prihvaćen. Prijedlog vezan uz znanstvena područja i polja prilagoditi će se nomotehničkom izričaju te svrsi odredbe. Rok za izdavanje diplome u ispisanom obliku utvrđuje se na 45 dana,"
23 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija III. SADRŽAJ DIPLOME, Članak 3. Smatramo da je rok od 30 dana za izdavanje diplome / svjedodžbe / dopunske isprave o studiju prekratak s obzirom na opširnost podataka koji su sastavni dio diplome / svjedodžbe predviđenih ovim Pravilnikom. Ukoliko produžetak predviđenog roka od 30 dana nije opcija, predlažemo da se svjedodžba / diploma / dopunska isprava o studiju izdaje u digitalnom obliku u roku od 30 dana od završetka studija, a da se za izdavanje navedenih dokumenata u ispisanom obliku prepustiti mogućnost podjele na svečanoj promociji. Ovim načinom zadržala bi se tradicija svečanih promocija te ujedno smanjio broj parcijalnih narudžbi za tisak dokumenata. Prihvaćen "Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog je prihvaćen i rok za izdavanje diplome u ispisanom obliku je produžen na 45 dana."
24 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) III. SADRŽAJ DIPLOME, Članak 3. Stavak 9 i 11 su viška jer postoji stavak 10 koji se referencira na propise u kojima je definiran podatkovni sadržaj središnjih evidencija (u ovom slučaju Digitalnog registra diploma). Pretpostavka je da se radi o Pravilniku o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju. Predlažemo brisanje članka 9 i 11 te proširenje stavka 10 na sljedeći način: Podatci iz stavka 1. ovog članka pohranjuju se u Digitalni registar diploma u skladu s propisima koji uređuju sadržaj i korištenje informacijskih sustava u visokom obrazovanju. Prihvaćen "Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog je prihvaćen."
25 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu III. SADRŽAJ DIPLOME, Članak 3. Predlažemo da se u članku 3. stavku 1. točki 18. na kraju rečenice dodaju riječi: "koja se vrši na zaštitnom papiru koji u sebi sadrži vodeni žig te koja se zaštićuje s UV nevidljivom bojom i tiskom mikroteksta i zaštitnog linijskog rastera." Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Pravilnikom se uređuje grafička zaštita ispisanog dokumenta, ali se ne uređuje vrsta papira na kojoj se ista može otisnuti.
26 Građevinski fakultet u Rijeci III. SADRŽAJ DIPLOME, Članak 3. Slažemo se s predloženim rokom za izdavanje diplome i dopunske isprave o studiju u elektroničkom obliku, međutim isti rok smatramo prekratkim za izdavanje navedenih isprava u ispisanom obliku. Podržavamo naime intenciju da se završenim studentima isprave o završetku studija izdaju u što kraćem roku što će biti omogućeno izdavanjem istih u elektroničkom obliku. Međutim, zbog grafičke zaštite ispisanog dokumenta visoka učilišta neće moći samostalno tiskati diplome i dopunske isprave o studiju već će ih morati slati tiskarama. Zbog mogućih poteškoća vezanih uz tisak kao i zbog održavanja tradicije promoviranja završenih studenata na visokim učilištima, smatramo da bi bilo primjerenije utvrditi dulji rok za izdavanje diploma i dopunskih isprava o studiju u ispisanom obliku. SVEUČILIŠTE U RIJECI GRAĐEVINSKI FAKULTET Prihvaćen "Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog je prihvaćen i rok za izdavanje diplome u ispisanom obliku je produžen na 45 dana."
27 Anita Filipović III. SADRŽAJ DIPLOME, Članak 3. Mislim da bi trebalo promijeniti članak 3., stavak 5. da se diploma izdaje u roku 30 dana od dana završetka studija budući da se diplome dodjeljuju studentima na svečanoj promociji. Na ovaj način bi se tradicija održavanja promocija potpuno izgubila budući da niti jedan fakultet nije u mogućnosti održavati promociju jednom mjesečno za primjerice 5 ili 10 studenata. Studenti prilikom završetka studija dobiju potvrdu o završetku koja služi kao dokaz o završenom studiju do izdavanja diplome. Također, diplome i dopunske isprave se tiskaju u tiskarama koje ne žele prilagođavati strojeve svaki mjesec za par diploma što je još jedan dodatan razlog zašto ovaj stavak treba promijeniti. Prihvaćen "Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog je prihvaćen i rok za izdavanje diplome u ispisanom obliku je produžen na 45 dana."
28 Dražen Cuculić III. SADRŽAJ DIPLOME, Članak 3. Vezano za stavak (5) predmetnog članka kojim je predviđeno da se diploma izdaje u roku od 30 dana od dana završetka studija navodi se da studenti upisuju Diplomski/Završni rad u ljetnom semestru završne godine studija. Obrane Diplomskih/Završnih radova vrše se u lipnju, srpnju i rujnu, zaključno do 30. rujna, odnosno do kraja akademske godine. Priprema za tisak i izdavanje Diploma i dopunskih isprava o studiju vrši se u Službi za studentska pitanja i upise. S obzirom na to da su u Službi za studentska pitanja i upise, pored velikog broja obrana diplomskih radova, najveća opterećenja u srpnju zbog upisa studenata u prvu godinu studija te u rujnu zbog upisa svih studenata u više godine studija nemoguće je da ista Služba studentima izdaje Diplome i Dopunske isprave u roku od 30 dana od dana završetka studija. Razuman prijedlog je da se Diplome i Dopunske isprave o studiju izdaju u roku od tri mjeseca po isteku akademske godine. Prihvaćen "Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog je prihvaćen i rok za izdavanje diplome u ispisanom obliku je produžen na 45 dana."
29 Darija Turković III. SADRŽAJ DIPLOME, Članak 3. Pitanje vezano za stavak (5) - u slučaju fakulteta kod kojih se plaća školarina, što se događa sa studentima koji u roku tih 30 dana ne izvrše sva preostala dugovanja? Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju. U skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN, br.119/22) utvrđivanje pravila studiranja, što uključuje i uvjete završetka studija, u nadležnosti je visokih učilišta te navedeno nije predmet javnog savjetovanja.
30 Zoran Vrhovski III. SADRŽAJ DIPLOME, Članak 3. Poštovani, osobno ne vidim nikakvu svrhu da na diplomi stoji JMBAG pored OIB-a koji je jedinstveni identifikacijski broj osobe. Nadalje, možda bi pod brojem 3. trebalo dodati: grb ili logotip visokog učilišta; puni naziv i sjedište visokog učilišta, smješten ispod grba ili logotipa visokog učilišta. U stavku (5) kaže da se diploma izdaje 30 dana nakon završetka studija. To je ogroman logistički problem. Izrada diploma zahtjeva uslugu tiskare koja će raditi grafičku zaštitu ispisanog dokumenta što će biti ogroman trošak za visoka učilišta ako se tiska diploma po diploma jer se za svaku diploma moraju uštimavati strojevi koji će odraditi taj posao. Da li to znači da ćemo imati promocije jednom mjesečno ili da ukinemo promocije studenata kada smo im već podijelili diplome. Student bi u roku 30 dana trebao dobiti potvrdu da je završio studij, a u roku od 360 dana (ovo je najgori scenarij kada netko diplomira neposredno nakon promocije) bi trebao dobiti diplomu u digitalnom i ispisanom obliku. To bi značilo da visoko učilište ima promociju barem jednom godišnje. Nadam se da ćete razmotriti ovaj prijedlog zbog provedbe Pravilnika. Srdačno. Djelomično prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo se na komentarima. JMBAG će biti sastavni dio dopunske isprave. Prijedlog da se kao obvezni element na diplomi propiše i grb ili logotip visokog učilišta nije prihvaćen obzirom se propisuje minimalni obvezni sadržaj. Budući da se u stavku 8. istog članka propisuje "(8) Diploma može sadržavati i dodatne podatke ako je tako propisano općim aktom visokog učilišta", otvorena je mogućnost da visoko učilište istakne svoj grb ili logotip sukladno svojem općem aktu. Prijedlog vezan uz rok za izdavanje diplome je prihvaćen i rok je produžen na 45 dana.
31 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU SVJEDODŽBE, DIPLOME I DOPUNSKE ISPRAVE O STUDIJU, IV. SADRŽAJ SVJEDODŽBE Stavak 9 i 11 su viška jer postoji stavak 10 koji se referencira na propise u kojima je definiran podatkovni sadržaj središnjih evidencija (u ovom slučaju Digitalnog registra diploma). Pretpostavka je da se radi o Pravilniku o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju. Predlažemo brisanje članka 9 i 11 te proširenje stavka 10 na sljedeći način: Podatci iz stavka 1. ovog članka pohranjuju se u Digitalni registar diploma u skladu s propisima koji uređuju sadržaj i korištenje informacijskih sustava u visokom obrazovanju. Prihvaćen "Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaši prijedlozi su prihvaćeni."
32 Josip Barić IV. SADRŽAJ SVJEDODŽBE, Članak 4. uz čl. 4 stavak (1) točka g ili 7. Točku g. koja glasi: jedinstveni matični broj akademskog građana (JMBAG) treba brisati, a točke h. do r. postaju točke g. do q. Obrazloženje. Zakon o VOiZD ne navodi da (JMBAG) je dio isprave o završetku studija, a nije bio niti do danas. Navođenje JMBAG u dopunskoj ispravi o studiju ima smisla, ali na ispisanoj svjedodžbi izuzev što naružuje sam dizajn svjedodžbe ne služi ničemu, ne identificira osobu, čemu služi pri zapošljavanju ili slično. Osobe koje nemaju na diplomi JMBAG – praksa do sada, što bi trebale bi manji akademski građani u RH, Europi i svijetu nego oni koji će to imati JMBAG na svjedodžbi? Što, olakšati će se izdavanje nove iksice prilikom upisa novog studija? Pa za to služi dopunska isprava o studiju. ………………………………………………………………………………. uz čl. 4 stavak (1) točka j. Točku 10. treba preformulirati da glasi: znanstveno područje i sva znanstvena polja u kojem je stečena svjedodžba Obrazloženje. Kada se izvrši uvid u Pravilnik i izmjene pravilnika u o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama koje je donijelo Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (»Narodne novine« broj 118/09, 82/12, 32/13, 34/16 i 56/22) se vidi da pojam znanstveno područje ne obuhvaća ono u što na primjer spada sveučilišni stručni studij SESTRINSTVO jer je ono razrađeno u područje: 3.01. Temeljne medicinske znanosti; 3.02. Kliničke medicinske znanosti i 3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. To znači da bi po prijedlogu MZO morali ili ne navesti u svjedodžbi znanstveno polje jer ga nema navedenoga ili jer je eto bilo do sada razrađeno na tri polja, pa navesti sva tri polja. A što ako SRCE ne bude imalo dovoljno široku rubriku za tri polja za navesti u digitalnoj svjedodžbi u programu ISVU? Nećemo izdati digitalnu svjedodžbu jer ne prihvaća tri polja ili praznu rubriku jer nema odgovarajućeg polja? Tko zna koliko će još studija u RH imati sličan problem?! Radi navedenoga, kako ne postoji obrazloženje od strane MZO ovog prijedloga, se predlaže preciziranje formulacije na gore opisani način. ………………………………………………………….. uz čl. 4. stavak (1) točka n. umjesto jedinstveni broj treba stajati klasa i urbroj, tako da formulacija glasi: 14. klasa i urudžbeni broj, mjesto i datum izdavanja svjedodžbe Obrazloženje: U RH su na snazi pravila zavođenja izdanih dokumenata a jedinstveni broj može biti negdje kao poseban broj evidentiran ako se kao takav vodi na visokom učilištu npr. koji je to redni broj studenta diplomirao na tom studijskom programu od kada se počeo izvoditi taj studij i da se to evidentira negdje u sustavu ISVU a ne na svjedodžbi. ……………………………………………………………………………………. uz čl. 4 stavak (5) formulacija treba da glasi: Svjedodžba se izdaje u digitalnom obliku u roku od 30 dana od dana završetka studija a u ispisanom obliku u primjerenom roku a najdalje u roku od godina dana od dana završetka studija. Obrazloženje isto kao i za izdavanje diploma - uz čl. 3 stavak (5) ……………………………………………………………… uz čl. 4 stavak 1. točke a. do r. trebate preformulirati u točke 1. do 18. odnosno u programu word bolje namjestite funkciju određivanja numeriranja te tako taj tekst uskladite sa stavkom (2) istog članka koji navodi (2) Podatci od točke 1. do točke 18. iz stavka 1. Prihvaćen "Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaši prijedlozi su prihvaćeni. "
33 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU SVJEDODŽBE, DIPLOME I DOPUNSKE ISPRAVE O STUDIJU, V. DOPUNSKA ISPRAVA O STUDIJU Stavak 3 i 5 su viška jer postoji stavak 4 koji se referencira na propise u kojima je definiran podatkovni sadržaj središnjih evidencija (u ovom slučaju Digitalnog registra diploma). Pretpostavka je da se radi o Pravilniku o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju. Predlažemo brisanje članka 3 i 5 te proširenje stavka 4 na sljedeći način: Podatci iz stavka (1). ovog članka pohranjuju se u Digitalni registar diploma u skladu s propisima koji uređuju sadržaj i korištenje informacijskih sustava u visokom obrazovanju. Prihvaćen "Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog je prihvaćen."
34 Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU SVJEDODŽBE, DIPLOME I DOPUNSKE ISPRAVE O STUDIJU, V. DOPUNSKA ISPRAVA O STUDIJU Članak 6. Stavak (1): Vlastoručni potpis se dva puta ponavlja u točkama f i g. Predlažemo da se izbaci iz točke f i ostavi u točci g. Stavak (3) nejasno referenciranje podataka - promjene u oznakama podataka treba ažurirati ako će ostati ovaj stavak (3) (u odvojenom komentaru predlažemo izmjenu tog stavka) Prihvaćen "Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog je prihvaćen."
35 Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet V. DOPUNSKA ISPRAVA O STUDIJU, Članak 5. Vezano za članak 5. – Dopunsku ispravu o studiju, nisu dane smjernice kako predmetnu ispravu klasifikacijski označiti (ne spominje se jedinstveni broj, kao kod diplome - članak 3., st. 14.). S obzirom da tumačenja novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti sugeriraju nepostojanje redovnog ili izvanrednog studija, već studiranje u redovnom ili izvanrednom statusu, malo zbunjuje stavak 16. predmetnog članka, koji propisuje da dopunska isprava o studiju treba sadržavati podatke o načinu izvođenja studija (redoviti, izvanredni, priznavanje prethodnog učenja) Prihvaćen "Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog za dopunom članka 5. na način da dopunska isprava o studiju sadrži jedinstveni broj je prihvaćen. Vaš prijedlog za izmjenom članka 6. stavka 1. b. 16. je prihvaćen - dopunska isprava o studiju će sadržavati podatke o statusu studenta."
36 Josip Barić V. DOPUNSKA ISPRAVA O STUDIJU, Članak 6. uz članak 6. stavak (1) pod a. pod e. treba dodati i tekst: grb ili znak sveučilišta tako da glasi: e. grb ili znak visokog učilišta, odnosno visokih učilišta i grb ili znak sveučilišta Obrazloženje. Već sada kroz ISVU to lijepo izlazi (grb visokog učilišta i grb sveučilišta) u gornjem desnom uglu pa izostavljanje grba sveučilišta je u najmanju ruku nepristojno spram ustroja visokih učilišta unutar sveučilišta. ………………………………………………………….. uz članak 6. stavak (1) pod b. broj 17. treba brisati riječi ishodima učenja te staviti ishodi učenja studijskog programa kao cjeline prema elaboratu studijskog programa tako da točka 17. glasi: 17. popis položenih kolegija s postignutim ocjenama te stečenim ECTS bodovima; ishodi učenja studijskog programa kao cjeline prema elaboratu studijskog programa Obrazloženje: Navesti ishode učenja po predmetu npr. za studij koji ima 80 predmeta je potrebno prepisati iz nastavnog plana studija oko 6-10 ishoda – rečenica uz svaki predmet pa naprosto nije jasno koliko to stranica treba da ima dopunska isprava o studiju da se sve to navede (i kojim sitnim fontom slova). Ovo što Vi predlažete spada pod rubriku c. dodatne informacije – 4. ostale dodatne informacije (unutar dopunske isprave o studiju) gdje bi visoko učilište navelo da se ishodi učenja predmeta mogu vidjeti na mrežnim stranicama visokog učilišta pod studijski program (nastavnim planom) odnosno studijski program (nastavni plan) ispisani i ovjereni se mora bez naknade dati diplomiranom studentu - e to navedite u Pravilniku (npr. kao novi stavak članka 7.) da se to također besplatno se izdaje studentu. Do sada je izdavanje javnih isprava imalo koncept: a. 1 stranica diploma – svjedodžba b. 4 stranice sitnim slovima dopunska isprava o studiju c. 100 do 200 stranica recimo nastavni plan. Sada se predlaže da se sadržaj nastavnog plana ugura u sadržaj dopunske isprave a sadržaj dopunske isprave „ugura“ u svjedodžbu ili diplomu. Ako pretpostavimo da je do sada prijepis ocjena koji izlazi iz ISVU za dopunsku ispravu o studiju zauzima 1 od 4 stranice dopunske isprave o studiju onda dodavanjem nazivu predmeta i svih njegovih ishoda broj stranica raste na najmanje još 6 do 10 stranica ovisno od fonta slova i od vrsti prijeloma teksta. Upitno je u praksi tko to uopće čita. Iz inostranstva pitaju visoka učilišta gdje su sati nastave i nastavne cjeline, a to je dio tekstualni dio nastavnog – studijskog programa. Posebno je pitanje kako taj tekst koji prostorno raste (do sada 1 puta A3 format 4 stranice na HR i to ponovljeno isto na EN jeziku u ISVU) smjestiti (odnosno na koliko stranica A3 formata - prelomljenih), kako to uvezati, kako postići racionalni pristup spram personaliziranog tiska i zaštićenog papira. Stoga predlažemo, da to budu ishodi koji su navedeni kao standardizirana točka 2.2. Ishodi učenja studijskoga programa u elaboratima studijskog programa, i koja u ISVU verziji (do sada je tako bilo) glasi primjerice za studij Medicine (mora biti mali font…): .....................citirani odlomak............................... U skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“ broj 82/2015., 70/2019. i 47/2020.) osposobljavanjem za doktora medicine stječu se slijedeće kompetencije: a) odgovarajuće poznavanje znanosti na kojima se temelji medicina i dobro razumijevanje znanstvenih metoda, uključujući i načela bioloških funkcija i ocjenjivanja znanstveno utvrđenih činjenica i analize podataka; b) dostatno razumijevanje građe, funkcija i ponašanja zdravih i bolesnih osoba, kao i odnosa između zdravstvenog stanja čovjeka te njegova fizičkoga i društvenoga okruženja; c) odgovarajuće poznavanje kliničkih disciplina i postupaka koje daje cjelovitu sliku o duševnim i tjelesnim bolestima, o medicini sa stajališta prevencije, dijagnoze i terapije te o ljudskom razmnožavanju; d) odgovarajuće kliničko iskustvo u bolničkim zdravstvenim ustanovama pod primjerenim nadzorom. Završetkom studija medicine na Medicinskom fakultetu diplomanti stječu i sljedeće opće kompetencije, koje su posebno izdvojene: - imaju široke temelje teorijskog znanja i praktičnih vještina, što ih kvalificira za svaku vrstu poslijediplomske edukacije i za suradnju s drugim stručnjacima u zdravstvu; - imaju znanstvenu naobrazbu koja omogućuje znanstveni način razmišljanja; - stekli su medicinsko-etičke stavove; - pripremljeni su za dalji razvoj i napredak medicine; - stekli su sistematičan način razmišljanja i strukturirani pristup medicinskim problemima tijekom svog obrazovanja; - ispunjavaju zakonske uvjete za rad u medicinskoj profesiji i za dalje obrazovanje te su spremni preuzeti odgovornost povezanu s medicinskim zvanjem; - posjeduju znanje o prikladnom dijagnostičkom algoritmu; - sposobni su donijeti prikladne terapijske odluke; - upoznati su sa strukturom, s organizacijom i s financiranjem zdravstva; - upoznati su s procesom znanstveno-istraživačkih postupaka; - sposobni su djelovati u skladu s racionalnim znanstvenim konceptima i načelima; - upoznati su sa znanstvenim teorijskim konceptima biomedicine; - imaju nepristrani stav prema novim znanstvenim procesima u medicini; - spremni su posvetiti se medicinskoj profesiji i prihvatiti odgovornost za tjelesno, psihomentalno i socijalno blagostanje bolesnika; - liječe bolesnike s poštovanjem bez obzira na spol, dob, rasu, društveni i ekonomski status, obrazovanje, kulturu, vjeru ili svjetonazor; - poštuju prava bolesnika da u potpunosti sudjeluju u odlukama o liječenju, uključujući i pravo da odbiju liječenje ili sudjelovanje u procesu nastave, odnosno znanstvenih istraživanja; -sposobni su izraziti se i komunicirati na način koji je razumljiv i prihvatljiv bolesniku; - suosjećaju s bolesnicima u njihovu psihosocijalnom okružju; - spremni su prihvatiti odgovornost i donijeti odgovarajuće medicinske odluke; - upoznati su s unaprjeđenjem zdravlja i s prevencijom bolesti i spremni su promicati takvo stajalište u medicinskoj profesiji; - imaju formirane stavove i svijest o osobnim ograničenjima u skladu s prethodnom edukacijom i iskustvom; - spremni su surađivati s drugim zdravstvenim stručnjacima; - sposobni su ostvariti uspješan timski rad te vještine rukovođenja; - svjesni su nužnosti trajnog učenja i trajnog usavršavanja u vlastitom životu da bi održali visoku razinu medicinske kompetencije; - voljni su poučavati kolege i razvijati vlastite vještine poučavanja; - otvoreni su za mjere osiguranja kvalitete i povremenu procjenu vlastite medicinske kompetencije i standarda znanja; - voljni su konstruktivno odgovoriti na ishod procjene - kritiku i pohvalu; - spremni su razmišljati o promjenama socioekonomskih čimbenika u liječenju; - ispunjavaju zakonske standarde u odnosu na trajno teorijsko i praktično usavršavanje. ................................. kraj citiranog odlomka............................... E sada, zamislite to za svaki premet odnosno 80 puta tako nešto ponoviti istini ne 20 ishoda nego manje 6-10 ishoda. Slažete se? Takva dopunska isprava o studiju je besmisleno velika i to onda je postao elaborat studijskog programa. …………………………………………………….. uz članak 6. stavak (1) pod b. broj 19. treba dodati težinski prosjek ocjena tako da tekst glasi: 19. prosječna ocjena i težinski prosjek ocjena tijekom studija i razina uspjeha Obrazloženje. Prosječna ocjena je relikt prošlosti i nema veze sa „Bolonjom“ i ECTS-om, tako da je normalno i to je odavno u primjeni u ISVU i prepoznato na tržištu rada od strane poslodavaca koji ne žele razlikovati studente po fiktivnoj prosječnoj ocjeni i raditi razne manipulacije upravo pozivom na prosječnu ocjenu, već oni traže težinski prosjek ocjena koji je puno realniji. Djelomično prihvaćen "Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Nije prihvaćen Vaš prijedlog da se kao obvezni element na diplomi propiše i grb ili znak visokog učilišta budući da se u stavku 8. istog članka propisuje ""(8) Diploma može sadržavati i dodatne podatke ako je tako propisano općim aktom visokog učilišta"", čime je otvorena mogućnost da visoko učilište istakne svoj grb ili znak sukladno svojem općem aktu. Vaš prijedlog vezan uz ishode učenja studijskog programa i težinski prosjek ocjena je prihvaćen."
37 Ured pučke pravobraniteljice PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 7. Člankom 7. stavkom 1. prijedloga Pravilnika je propisano da nositelj diplome može, u roku od 15 dana od dana preuzimanja svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju zatražiti ispravak pogrešno navedenih podataka. S obzirom na to kako je napisano, proizlazi da ispravak navedenih isprava može zatražiti samo nositelj diplome, a ne i nositelj svjedodžbe. Stoga je odredbu potrebno izmijeniti i jasno napisati da navedeno pravo ima nositelj diplome i svjedodžbe. Nadalje, iz stipulacije navedene odredbe kojom je propisano da nositelj diplome i svjedodžbe može u roku od 15 dana od dana njihova preuzimanja zatražiti ispravak pogrešno navedenih podataka, proizlazi da ispravak pogrešno navedenih podataka nakon isteka navedenog roka nije moguć, iako iz odredbe stavka 3. istog članka proizlazi da je namjera predlagača omogućiti ispravak i nakon isteka toga roka, ali uz moguću naplatu ispravka i ponovnog izdavanja navedenih javnih isprava. S obzirom na navedeno, podsjećamo da Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21, dalje: ZUP) ne propisuje rok u kojem se može tražiti ispravak pogreške. Nadalje, iz članka 60. stavka 2. ZUP-a proizlazi da su za sadržaj odnosno vjerodostojnost isprava, u granicama svoje nadležnosti, odgovorna javnopravna tijela. Odredba navedenog članka definira javnu ispravu kao dokument kojim se dokazuje ono što se njima utvrđuje ili potvrđuje. Nadalje, članak 73. stavci 3. i 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) propisuju da su diploma, svjedodžba i dopunska isprava o studiju javne isprave koje visoko učilište izdaje temeljem javne ovlasti, a kojima se potvrđuje da je student završio određeni studij i stekao pravo na akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj. Svjedodžbu, diplomu i dopunsku ispravu o studiju visoko učilište izdaje bez naknade, na hrvatskom i engleskom jeziku, u potpisanom i ovjerenom ispisu te u digitalnom obliku. Uvažavajući navedeno, te imajući u vidu odgovornost visokog učilišta za podatke koji se nalaze u diplomi, svjedodžbi ili dopunskoj ispravi o studiju, smatramo da ispravljanje eventualno pogrešno navedenih podataka u njima treba biti moguće bez naplate i roka. Nije prihvaćen Poštovana, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog nije prihvaćen jer se člankom 7. propisuje mogućnost ispravke pogreške u slučaju pogrešno upisanih podataka u svjedodžbi, diplomi i dopunskoj ispravi o studiju u bilo kojem trenutku. Međutim, budući da naknadne uočene pogreške nakon izdavanja mogu prouzročiti dodatne troškove visokom učilištu, utvrđen je rok unutar kojeg su visoka učilišta dužna ispraviti pogreške bez naknade. Ovom odredbom se potiče dodatna provjera podataka na svjedodžbama, diplomama i dopunskim ispravama o studiju prije njihovog izdavanja.
38 Josip Barić PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 7. u članku 7. treba dodati novi stavak (5) koji glasi: (5) Osobi koja je završila studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj do izdavanja diplome ili svjedodžbu i dopunska isprava o studiju na hrvatskom i engleskom jeziku u ispisanom i digitalnom obliku može se izdati potvrda o završetku studija. Obrazloženje. Pravilnik kojega sada donosimo mora regulirati stvarni život, a kako je naprijed obrazloženo uz komentare članaka, izdavanje javnih isprava je sve samo nego jednostavan i brz posao. Stoga, treba kao i do sada izdavati i potvrde bilo u formi iz ISVU (što se normalno radi do sada) ili kako „lijepi“ ispisani dokument. Potvrda o završetku studija ima osnova u Zakonu o općem upravnom postupku a njenu zaštitu je regulirala Vlada RH kroz Odluku o izmjeni Odluke o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima NN broj 97/2018 – Prilog popis isprava pod SVEUČILIŠTA I VELEUČILIŠTA redni broj 7. Potvrde. …………………………………………………………….. u članku 7. treba dodati novi stavak (6) koji glasi: (6) Dokumenti koji u svojoj naravi predstavljaju razradu dopunske isprave o studiju studentu se izdaju bez naknade. Obrazloženje. Isto kao i uz primjedbe na članak 6. stavak (1) pod b. broj 17. Nije prihvaćen "Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog nije prihvaćen jer izdavanje potvrda nije moguće regulirati ovim Pravilnikom. Naime, sukladno članku 73. , stavku 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, diploma, svjedodžba i dopunska isprava o studiju su javne isprave koje visoko učilište izdaje temeljem javne ovlasti, a kojima se potvrđuje da je student završio određeni studij i stekao pravo na akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj. "
39 Eduard Oštarijaš PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 8. Također, alternativno se može uvesti odredba da će na zahtjev nositelja diplome visoko učilište izdati potvrdu o stečenom akademskom nazivu na hrvatskom i engleskom jeziku u elektroničkom obliku ako je nositelju već izdana diploma prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen "Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog nije prihvaćen jer izdavanje potvrda nije moguće regulirati ovim Pravilnikom. Naime, sukladno članku 73. , stavku 3. Zakona o visokom obrazovnaju i znanstvenoj djelantosti diploma, svjedodžba i dopunska isprava o studiju su javne isprave koje visoko učilište izdaje temeljem javne ovlasti, a kojima se potvrđuje da je student završio određeni studij i stekao pravo na akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj. Također je člankom 114. istog Zakona propisano da je osobama koje su završile studij prije stupanja na snagu navednog Zakona visoko učilište na njihov zahtjev obvezno bez naknade izdati uvjerenje o ujednačavanju stručnoga naziva."
40 Eduard Oštarijaš PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 8. Predlažem da se na zahtjev nositelja diplome može izdati diploma u elektroničkom obliku te diploma na engleskom jeziku nositelju diplome kojemu je diplomu već ranije izdalo visoko učilište prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Također, predlažem da se u takvim slučajevima može naplatiti i naknada za izdavanje ako je to potrebno. Primljeno na znanje "Poštovani, zahvaljujemo na sudjelovanju. Vaš prijedlog nije prihvaćen jer u ovom trenutku ne postoje tehničke pretpostavke za retroaktivno izdavanje diploma sukladno ovom Pravilniku. Međutim, nakon što se uspostavi Digitalni registar diploma istražit će se predložena mogućnost."
41 Josip Barić PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 10. iza članka 10. treba da stoji novo poglavlje PRILOZI Naime, još važeći Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju sadrži šest obrazaca izgleda diploma na svim razinama. Pošto se inzistira na izdavanju na hrvatskom i engleskom jeziku javne isprave, a ovim pravilnikom se uvode velike promjene u sadržaju javnih isprava. Stoga je potrebno je da se tekst isprava ujednači na području RH a ne da imamo situaciju (ako ne bude priloga sa obrascima u ovom Pravilniku) da će svako VU ili sveučilište imati svoj stil, shvaćanje prikaza novouvedenih podataka te u konačnici i svoju verziju prijevoda isprava na engleski jezik. Takvo šarenilo nije potrebno za jednu malu zemlju kao što je RH. Smatram, da je bolje imati dvojezično dvadesetak prikaza (obrazaca) nego kaos u sustavu. Pojam sveučilišna sloboda – autonomija se može realizirati - izraziti u grafičkom dizajnu javnih isprava. Tipizirani obrasci će puno pomoći kada treba riješiti problem kod navođenja znanstvenih polja (bez znanstvenih grana) te kod hipertrofiranog sadržaja dopunske isprave o studiju u dijelu ishoda učenja predmeta. Ukoliko je MZO u „stisci sa vremenom“ pa ne može ponuditi odmah priloge uz ovaj pravilnik, onda neka se donese odmah za npr. 30 dana dopuna ovog pravilnika sa prilozima. Tako bi se dobilo vrijeme za utvrđivanja broja obrazaca, usklađivanje samog teksta obrazaca, kvalitetan prijevod istih a i SRCE bi imalo vremena da napravi upotrebljive obrasce dopunske isprave o studiju koji izlaze iz ISVU. Ništa se neće desiti u tom dodatnom roku - „potvrde“ sve rješavaju a javne isprave, kada stignu „obrasci“, će biti upravo onako kako trebaju biti smislene i jednoobrazne u RH. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo se na sudjelovanju. Predlagatelj će razmotriti uvrštavanje obrazaca kao prilog Pravilniku.