Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o Registru samostalne sportske djelatnosti

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Valentina Krpan I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U čl. 2. st. 1. potrebno je definirati sportaša, odnosno da se radi o profesionalnom sportašu kako ga definira čl. 10. Zakona o sportu (u pogledu sportaša nadležnost upravnog tijela Županije u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na sportske djelatnosti definirana je čl. 10. st. 6. istog Zakona za donošenje rješenja, odnosno čl. 66. st. 6. u pogledu unosa u i ažuriranja podataka u Registar). Stručni kadrovi se prema prijedlogu dvostruko evidentiraju u NISUS-u, a nije jasno kako stručni kadar iz Podregistra iz st. 4. ovog prijedloga Pravilnika završi u Registru stručnih kadrova jer su različiti obveznici unosa prema čl. 66. st.3. i st. 6. Zakona, a nije predviđeno čl. 7. st. 6. ovog prijedloga da se izvršna rješenja o upisu stručnog kadra dostavljaju obveznicima unosa iz čl. 66. st. 3. Zakona. Nije prihvaćen Profesionalni sportaš definiran je člankom 10. Zakona o sportu (“Narodne novine”, broj: 141/22), a odredbe Zakona nije potrebno ponovo navoditi u Pravilniku. Člankom 66. stavkom 6. propisano je da je obveznik unosa i ažuriranja podataka u Registar samostalne sportske djelatnosti nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba prema prebivalištu fizičke osobe, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnosi na sportske djelatnosti te slijedom navedenog isti imaju obvezu upisa isključivo u Registar samostalne sportske djelatnosti Nacionalnog informacijskog sustava u sportu, a Registri i Evidencije Nacionalnog informacijskog sustava u sportu su međusobno povezane te će sve osobe koje obavljaju stručne poslove u sportu biti vidljive u Registru stručnih kadrova.
2 Valentina Krpan IV. UPIS U REGISTAR, Članak 7. Uz zahtjeve iz čl. 7. st. 2. i st. 4. potrebno je navesti koje dokaze je podnositelj zahtjeva dužan priložiti (npr. dokaz o prebivalištu radi utvrđivanja mjesne nadležnosti upravnog tijela, izvršno rješenje o kategorizaciji sportaša, dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, licenciji trenera, instruktora....) kako navodi i trenutno važeći Pravilnik, a time upotpuniti i priloge I. i II. (ako podaci o navedenom ne budu vidljivi iz NISUS-a?). Nadalje izjava o nepostojanju zapreka iz čl. 111. Zakona o sportu predviđena čl. 7. st. 2. i st. 4. prijedloga Pravilnika ne može se smatrati dokazom prema odredbi čl. 70. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09. i 110/21.) jer je za utvrđivanje činjenice o neosuđivanosti i vođenje evidencije o istom nadležno Ministarstvo pravosuđa i uprave, prema čl. 3. st. 1., čl. 10. i čl. 13. st. 1. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (NN br. 143/12., 105/15., 32/17. i 53/22.) i na istom utemeljenom Pravilniku o kaznenoj evidenciji. Vezano uz stručne kadrove u st. 6. predvidjeti treba li izvršno rješenje o upisu u B Podregistar stručnih kadrova slati i obvezniku unosa iz čl.66. st. 3. Zakona ? Nije prihvaćen Člankom 3. stavkom 2. Pravilnika propisano je da se Registar vodi u Nacionalnom informacijskom sustavu u sportu koji je povezan s OIB čvorom iz kojega se povlače svi osobni podaci o podnositelju zahtjeva, a Pravilnikom je propisana dokumetacija koju je potrebno priložiti te ista sadrži podatke koji se ne nalaze u OIB čvoru ili drugim Registrima i Evidencijama Nacionalnog informacijskog sustava u sportu. Napominjemo kako za upis u Registar nije potrebno posjedovati rješenje o kategorizaciji niti zdravstvenoj sposobnosti. Dokaz o nepostojanju zapreka iz čl. 111. Zakona o sportu, fizička osoba ne može dostaviti jer se isti može zatražiti isključivo po službenoj dužnosti. Slijedom navedenoga, dok se Nacionalni informacijski sustav ne spoji na Kaznenu evidenciju, nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba treba isti zatražiti po službenoj dužnosti. Rješenje nije potrebno slati obvezniku unosa podataka iz članka 66. stavka 3. Zakona o sportu.
3 Anja Matovina IV. UPIS U REGISTAR, Članak 7. Članak 7. stavak 2. i stavak 4. točka. 1. - predlaže se da se ne prilaže izjava već potvrda (dostupno na e-građanima) Nije prihvaćen Zapreke koje su propisane člankom 111. Zakona o sportu (“Narodne novine”, broj: 141/22) nisu sadržane u potvrdi koja se može dobiti iz sustava e-građani, već isključivo iz Kaznene evidencije.
4 Anja Matovina V. BRISANJE IZ REGISTRA, Članak 10. Članak 10. stavak 2. Na koji način fizička osoba pristupa Nacionalnom informacijskom sustavu u sportu? Ukoliko se brisanje traži elektroničkim putem, zašto se upis ili promjena također ne ostvaruju na isti način? Prihvaćen U članku 7. stavku 1. i 3. te članku 8. stavku 2. propisat će se elektroničko zaprimanje zahtjeva putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.
5 Anja Matovina VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 11. Članak 11. stavak 3. Na koji način će se unijeti postojeći podaci za pravne osobe u novi registar? Primljeno na znanje Člankom 118. stavkom 6. Zakona o sportu (“Narodne novine”, broj: 141/22, dalje Zakon) propisano je da je rok za upis pravnih osoba koje djeluju u sustavu sporta, a registrirane su na temelju odredbi Zakona o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16. – ispravak, 98/19., 47/20. i 77/20.), u registar iz članka 65. ovoga Zakona tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Člankom 66. stavkom 3. Zakona propisano je da su obveznici unosa i ažuriranja podataka u Evidenciji pravnih osoba u sportu Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski sportski savez gluhih, Hrvatski akademski sportski savez, Hrvatski školski sportski savez, nacionalni sportski savezi i tijelo državne uprave nadležno za sport. Slijedom navedenog, članice nacionalnih sportskih saveza upisuju nadležni nacionalni sportski savezi, a pravne osobe koje nisu njihovi članovi podnose zahtjev za upis Ministarstvu turizma i sporta.