Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mario Vlahov PRAVILNIKO RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RIBOLOVU IGLUNA (Xiphias gladius)  Poštovani, Ovaj komentar napisan u ime Udruge gospodarskih ribara tunolovaca ''8 Udičara'' ne dajemo u cilju izmjene pravilnika jer nam je želja da ribolovna sezona na igluna započne što prije nakon prestanka lovostaja. Postavljanjem prijedloga pravilnika na e-Savjetovanje netom prije planiranog početka ribolovne sezone smanjuje se interes ribara za komentiranje i daljnje diskusije jer samim time se prolongira početak ribolova, što nikome ne ide u korist. Među članovima ove udruge se nalaze ribari koji sudjeluju i u tunolovu i u ribolovu igluna. Željeli bismo izraziti svoj stav o načinu na koji se donosi Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna, kojem su prethodila dva sastanka s nama ribarima. Prvi sastanak održan je u Splitu u prosincu prošle godine, a drugi, sa puno više detalja o kapacitetima i smjernicama za izračun kvota 13.02.2023.g. Ovaj drugi sastanak dao je za pravo vjerovati da se krećemo u pravom smjeru potičući ribare na rad i valorizirajući njihov trud, pri čemu na kriterije i postupak za raspodjelu individulnih kvota nije bilo posebnih primjedbi. Nakon završenog sastanka u Članku 6. pravilnika koji se odnosi na raspodijelu kvote pojavila se točka b) o kojoj nije bilo ni riječi, a koja umjesto da uzima u obzir udio ulova pojedinog ribara u odnosu na ukupan ulov svih ribara, ona uzima u obzir udio pojedinačno doijeljene kvote u ukupnoj kvoti, što je izrazito degradirajuće za ribare koji su ostvarivali ulov i uložili pri tome određeni trud. Upravo takva, po našem mišljenju nepravilna raspodijela kvote je jedan od ključnih razloga za izrazito loše iskorištenje državne kvote u proteklim godinama, što nikome nije u cilju. Ne znamo je li dodavanje sporne točke b) u pravilnik rezultat razgovora s krivim sugovornicima, prihvaćanja krivih savjeta ili nešto drugo. Usprkos navedenim nedostatcima izrazavamo želju za početkom ribolovne sezone te na navedeni problem ne tražimo odgovore kako se početak ribolova nebi dodatno prolongirao već izražavamo nezadovoljstvo i žaljenje što Uprava ribarstva nema tu snagu da na sastanku prezentirani prijedlog raspodijele pojedinačnih kvota sprovede u djelo. Prepisivanje dijela pravilnika koji se odnosi na iskorištenost kvote iz pravilnika o tunama u pravilnik za igluna nema dobro uporište jer su pojedinačne kvote za igluna u prosjeku izrazito male u odnosu na one u tunolovu, pa ih je samim time i puno jednostavnije izloviti te ukoliko se želi ribare potaknuti ili na neki način upozoriti na čim veće ispunjenje dodijeljene kvote, tada bi trebalo podići granicu penalizacije sa 65% na barem 90%. Članak 10. pravilnika koji se odnosi na naplatu kvote ima određene manjkavosti. Naime, uzimanjem prosječne cijene po kilogramu iz prodajnih listova cjelokupnog ulova svih ribara stavlja u nepovoljan položaj ribara koji je imao najmanju prodajnu cijenu, a dodatno pomaže ribaru koji je ostvario najveću prodajnu cijenu što je u direktnoj suprotnosti sa zdravom logikom. Korektno bi bilo svakom ribaru obračunati naknadu za dodijeljenu kvotu prema njegovoj vlastitoj prosječnoj prodajnoj cijeni. Također, zbog niza različitih rizičnih okolnosti i poremećaja i u lancu opskrbe i u lancu prodaje nije realno da se ide u naplatu dodijeljene kvote po plovilu već izlovljene kvote. Uz to, ribarima se dodjeljuje određena kvota u WHL prezentaciji, a poznato je da se sabljarka kao i tuna prodaje u GUG prezentaciji. Kod te dvije vrste ribe na iznutrice i škrge otpada 12 odnosno 13% ukupne težine ribe, što završi u moru kao otpad, a mi i tu odbačnu težinu također plaćamo kroz naplatu kvote. U nadi smo da se ovakav način naplate neće preslikati i na pravilnik za tunu. Zaključno nismo da se u ovom trenutku ide u nove korekcije pravilnika zbog skorog željenog početka ribolovne sezone no želimo izraziti neslaganje sa ovakvim načinom donošenja pravilnika koji bi trebao ostati na snazi određeno vrijeme. Molimo da Uprava ribarstva s pažnjom primi i razmotri ovaj komentar. Tema za razgovor je jako puno te molimo Upravu da po završetku ribolovne sezone zajedno s nama ribarima sjedne za stol i da se prođe kroz sve točke, u cilju kreiranja jednog kompletnog i pravednog pravilnika koji će vrijediti duži niz godina. U tom smislu prihvaćamo ovaj pravilnik kao takav isključivo za 2023.g. Udruga gospodarskih ribara tunolovaca “8 udičara” Članovi: Mario Vlahov, Vinko Mardešić, Tomislav Šokota, Anton Roca, Marinko Pavlić, Branimir Ukas, Vice Gulin i Željko Pezo Primljeno na znanje Poštovani zahvaljujemo na Vašem doprinosu. Obzirom da nam je cilj u najvećoj mogućoj mjeri ujednačiti odredbe kojima se regulira ribolov igluna s odredbama kojima se reguliraju drugi slični tipovi ribolova, ovim smo prijedlogom nastojali preuzeti mehanizme koji su već ranije zaživjeli u drugim ribarstvima. Vezano za određivanje naknade za dodijeljenu kvotu, predloženi mehanizam ima za cilj potaknuti što veće iskorištenje ukupno dodijeljene individualne kvote, a postepeno povećanje iznosa prema ciljanoj vrijednosti trebalo bi osigurati vrijeme prilagodbe nakon razdoblja obilježenog različitim turbulencijama. Upravljanje ribolovnim mogućnostima na svim razinama (regionalna, nacionalna, individualna) podrazumijeva kvote koje se dodjeljuju i kojima se upravlja i to u količini koja označava ukupnu biomasu koju je dozvoljeno uloviti i iskrcati te se i mjere upravljanja odnose na ukupnu količinu.
2 Petar Lončar PRAVILNIKO RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RIBOLOVU IGLUNA (Xiphias gladius)  Ivan Lončar Kao što sam već više puta ponovio kod mene postoji interes da svoju kvotu lovim alatom koji mi više odgovara u određenim okolnostima. Naime, područje Dubrovnika tijekom ljetnjih mjeseci puno je brodova poput velikih kruzera, jahti, koča, a u konačnici i nas koji imamo povlastice za plutajuće parangale na širem području Dubrovnika ima 7(sedam). Ako ovome pridodamo i lokalne ribare koji love pridnenim parangalima, onda dolazimo do zaključka da u tom opisanom periodu godine nemamo povoljne uvjete za ribolov plutajućim parangalom. Slijedom navedenoga, a u cilju što povoljnijih uvjeta za izlov dodjeljenih kvota, mogućnost lova odmetom i panulom, odnosno sa štapima, omogućuje nam da na jednoj mikrolokaciji, prepušteni kurentu, možemo obavljati ribolov bez obzira na gore navedene uvjete. Ako uzmemo u obzir da dužina jednog plutajućeg parangala sa cca 200 udica iznosi cca 6 kilometara, a 300 udica iznosi cca 9 kilometara, onda smatram da je moj zahtjev opravdan. Također, niti u svim vremenskim prilikama nismo u mogućnosti položiti plutajući parangal jer su ugroženi naši životi i postoji velika vjerojatnost gubitka alata, dok lov panulom i odmetom omogućuje da na nekoj odabranoj lokaciji možemo loviti i u lošim vremenskim prilikama. Ukoliko ne dopustite da svoju cjelokupnu kvotu možemo loviti odabirom alata sukladno prilikama i okolnostima, vi nas onemogućujete i dovodite u poziciju da svoje dodjeljene kvote ne možemo izloviti. Lov štapima smanjuje učinak neželjenog ulova pa bi samim time ta vrsta ribolova trebala biti poticana, a ne spriječavana ukoliko nam je stalo do onoga u što se cijelo vrijeme kunemo, a to je zaštita ribljih vrsta od neželjenog ulova. Ne vidim niti jedan opravdani razlog da se ne prihvati ovaj moj prijedlog. Još jedan argument kojeg uporno zanemarujete bez obzira na moja opetovana upozorenja. Riječ je o tome da ribanje "štapima" predstavlja stil života i nešto što je daleko izvan okvira samog ribolova u smislu obveznog ulova ribe. Morate znati da naša Južnojadranska kotlina sa svojim dubinama do 1000 metara omogućuje jeda poseban stil ribolova koji zahtjeva izlazak na otvoreno more i polaganje udica na dubinu do 600 metara. To je vrsta ribolova kojem težim i možda sam jedini u RH koji to radi, ima opremu i znanje. To nije razlog da me se sankcionira već je to razlog da i ostale kolege potaknete na tu vrstu ribolova koji je human i bez neželjenih ulova. Molim vas upišite u google tražilicu "Daytime Deep Drop Swordfishing" i pogledajte nekoliko filmova da bi ste mogli razumijeti o čemu govorim. Nadam se da će te razmisliti o mojem prijedlogu i omogućiti nešto što cijeli svijet radi već 70 godina bez ikakvih zapreka. S poštovanjem Ivan Lončar Nije prihvaćen Poštovani sukladno međunarodnom pravnom okviru, Republika Hrvatska ima obavezu raspodijeliti kvotu ovisno o vrsti ribolovnog alata kojim će se kvota iskorištavati. Iz toga razloga ovim propisom nije moguće dozvoliti da se kvota koja je dodijeljena za ribolov plutajućim parangalom iskorištava ujedno i odmetom ili panulom.
3 URO PLAŽA GUSARICA UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE KVOTE ZA RIBOLOV IGLUNA PLUTAJUĆIM PARANGALOM, Članak 5. U članku 5. stavak 1. točku d – Brisati. Za navedene prakršaje već su propisane primjerene kazne u Zakonu o morskom ribarstvu. Gubitak, odnosno uskraćivanje individualne kvote trebao bi propisivati Zakon a ne ovaj Pravilinik. Karmelo Janjić Predsjednik Ceha ribara otoka Visa Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 URO PLAŽA GUSARICA KRITERIJI I POSTUPAK ZA RASPODJELU INDIVIDUALNE KVOTE ZA RIBOLOV IGLUNA PLUTAJUĆIM PARANGALOM, Članak 6. Budući da smo svi bili obaviješteni da će ova godina biti revizijska, smatramo kako je potrebno revidirati postotak dodjele kvote na slijedeći način: a) 20 % državne kvote raspoređene na ribolov plutajućim parangalom raspoređuje se ravnomjerno na sva plovila b) 30 % državne kvote raspoređene na ribolov plutajućim parangalom raspoređuje se u omjeru koji odgovara njihovom pojedinačnom udjelu u ukupnoj dodijeljenoj kvoti u 2022. godini sukladno Prilogu 2. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna ( Xiphias gladius ) („Narodne novine“, broj 46/22). c) 50 % državne kvote raspoređene na ribolov plutajućim parangalom raspoređuje se na sva plovila u omjeru koji odgovara njihovom pojedinačnom udjelu u zbroju ulova igluna plutajućim parangalom svih plovila kroz razdoblje od prethodnih pet kalendarskih godina na način da se svakom plovilu ukupan ulov kroz razdoblje od prethodnih pet godina umanjuje za količinu najmanjeg godišnjeg ulova unutar tog petogodišnjeg razdoblja. Za potrebe ovog izračuna koriste se podaci o ulovu igluna zabilježeni u elektroničkoj bazi Ribarskog informacijskog sustava. Karmelo Janjić Predsjednik Ceha ribara otoka Visa Nije prihvaćen Poštovani Ministarstvo poljoprivrede razmotrilo je različite modele raspodjele kvote. Predloženi model na uravnotežen način uzima u obzir povijesnu ribolovnu aktivnost ribarskih plovila kao i aktivnost tijekom posljednjih 5 ribolovnih sezona.
5 URO PLAŽA GUSARICA NAKNADA ZA RIBOLOV IGLUNA, Članak 10. U članku 10. stavku 1. brisati točke a, b i c a umjesto njih uvrstiti tekst s naznačenom cijenom koja je bila u 2022. godini. Sva plovila koja učestvuju u ulovu igluna u pravilu su plovila iz malog ribolova ( small scale fisheries) koju zajednička ribarska politika EU prepoznaje kao kategoriju koju je potrebno najviše pomagati a ne propisivati dodatan porez . Sva plovila za ulov igluna iz otoka Visa ( koja godinama love više od polovine igluna u RH) su u sustavu PDV-a i mišljenja smo da nam ne treba još jedan PDV od 5% koju bi plaćali za mukotrpno ulovljenu ribu. Karmelo Janjić Predsjednik Ceha ribara otoka Visa Nije prihvaćen Poštovani Vezano za određivanje naknade za dodijeljenu kvotu, predloženi mehanizam ima za cilj potaknuti što veće iskorištenje ukupno dodijeljene individualne kvote, a postepeno povećanje iznosa prema ciljanoj vrijednosti trebalo bi osigurati vrijeme prilagodbe nakon razdoblja obilježenog različitim turbulencijama.